Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Køge Byråd

Den 24.02.2015 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anette Simoni, (V)
Dora Olsen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Helle Poulsen, (V)
Jacob Mark, (F)
Jette W. Jørgensen, (Ø)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lis Hesselberg, (V)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Palle Svendsen, (V)
Paul Christensen, (V)
Poul Erik Jensen, (V)
Rasmus Felt, (A)
René Jespersen, (Løsgænger)
Søren D. Brask, (Løsgænger)
Thomas Kielgast, (U)
Torben Haack, (F)
Trine Hastrup, (V)

Afbud:

Ali Ünsal, (V)
Jeppe H. Lindberg, (V)

38.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Jeppe H. Lindberg (V)

Til toppen


39.   Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet


Indstilling
Der foreligger ingen skriftlige spørgsmål.
Beslutning
Intet.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Jeppe H. Lindberg (V)

Til toppen


40.   Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet


Beslutning
Preben Christensen, Fyrrevej 14, Vemmedrup forespurgte til etablering, tidsplan m.v. for nye motorvejsramper ved Vemmedrup.
Borgmesteren besvarede spørger. Supplerede skriftlig besvarelse vil tilgå spørger.

Bjarne Graulund, Krokusvænget 10, Ølby anmodede om aktindsigt i specifikke spørgsmål omhandlende Plejecentret i Ølbycenter.
Spørgsmål overgivet til forvaltningen til skriftlig besvarelse.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Jeppe H. Lindberg (V)

Til toppen


41.   Anmodning om fritagelse for hverv (Handicaprådet)


Indstilling
Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Byrådet, at
 1. Byrådet tager stilling til om anmodningen fra byrådsmedlem Lis Hesselberg (V) om fritagelse for hverv kan imødekommes,
 2. daværende valggruppe 2 (V), såfremt anmodningen om fritagelse for hverv imødekommes, udpeger et andet medlem til Handicaprådet.
Baggrund og vurdering
Byrådsmedlem Lis Hesselberg (V) anmoder den 7. februar 2015 om at blive fritaget for sit hverv som medlem af Handicaprådet.

Lis Hesselbergs ønske om at udtræde af Handicaprådet er begrundet i personlige årsager.

Daværende valggruppe 2 (V) har på Byrådets konstituerende møde den 3. december 2013 udpeget Lis Hesselberg til at være medlem af rådet.

I henhold til kommentarerne til § 17, stk. 3 i lov om kommunernes styrelse antages det, at Byrådet på begæring kan fritage en person for et hverv for resten af funktionsperioden, når Byrådet skønner, at der er rimelig grund hertil.

Når et medlem udtræder af en bestyrelse og lignende i løbet af valgperioden, besættes den ledigblevne post af den samme valggruppe, som har udpeget medlemmet.

Det skal bemærkes, at Handicaprådet består af 10 medlemmer.

Rådet sammensættes således:

-  5 medlemmer fra handicaporganisationerne.
-  5 medlemmer udpeget af Køge Byråd.

Alle eller et antal af de medlemmer, der udpeges af Byrådet, skal  være medlem af Byrådet.

Såfremt Byrådet udpeger medlemmer, der ikke er medlem af Byrådet, skal disse udpeges blandt ansatte i kommunen til at repræsentere Byrådet.

Byrådet kan ikke udpege lokalpolitikere, som ikke er valgt til Byrådet.  

For hvert medlem udpeges der en personlig stedfortræder.

Trine Hastrup (V) er valgt som personlig stedfortræder for Lis Hesselberg.
Økonomi
Udpegningen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt et Lis Hesselberg (V) udtræder og at Poul Erik Jensen (V) indtræder i Handicaprådet.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Jeppe H. Lindberg (V)

Til toppen


42.   Underskriftsbemyndigelse i Byrådsperiode 1. januar 2014 - 31. december 2017 - Køge Jorddepot


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Byrådet, at

1. Direktør Thomas Elm Kampmann og i hans fravær
2. Teknik- og Miljødirektør Torben Nøhr

i perioden frem til 31. december 2017 bemyndiges til at underskrive dokumenter vedrørende deklarationer og lignende i henhold til byggelovgivningen, vejlovgivningen mv. på vegne af Køge Jorddepot.
Baggrund og vurdering
Direktør Thomas Elm Kampmann tiltrådte stillingen som direktør for Køge Jorddepot den 1. januar 2012.

I lov om kommunernes styrelse er det i § 32 bestemt, at dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelse skal underskrives af kommunalbestyrelsens formand eller næstformand og en persom, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Jeppe H. Lindberg (V)

Til toppen


43.   Køge Kommune ansøger pulje til mere pædagogisk personale


Indstilling
Børne- og Ungeforvaltningen indstiller til

Børneudvalget, at træffe beslutning om, at
 1. Køge Kommune ansøger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold om udbetaling af kommunens andel af pulje udmeldt til mere pædagogisk personale i dagtilbud vedrørende 2015 og 2016 samt forholdsmæssig andel i overskydende midler fra kommuner, som vælger ikke at ansøge puljen,
 2. Køge Kommunes ansøgning målrettes et generelt løft for børn i alderen 0 – 5 år , samt bedre vikardækning i dagplejen i forbindelse med dagplejeres efteruddannelse,
Børneudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

3.      der opkræves forældrebetaling svarende til 25 % af de tildelte puljemidler, og at forældrebetalingen også anvendes i den målrettede indsats.

Børneudvalget 4-02-2015
Ad 1: Godkendt.  

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Fraværende:
Anette Simoni (afbud), Lene Møller Nielsen (afbud)
Rasmus Felt (A) deltog i stedet for Lene Møller Nielsen.

Økonomiudvalget 10-02-2015
Anbefales.

Baggrund og vurdering
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har den 13. januar 2015 udmeldt en pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud for 2015 og 2016. Fra 2017 overgår midlerne permanent i kommunens bloktilskud.

Ministeriet har udmeldt, at formålet med det ekstra pædagogiske personale blandt andet kan være:

 • Et generelt løft for børn i alderen op til omkring 2 år.
 • Et generelt løft for børn i alderen omkring 3 år til skolestart.
 • Sociale normeringer, dvs. en normering tildelt ud fra forskelle i baggrundsfaktorer hos børne-gruppens familier (f.eks. forældrenes uddannelse, forældrenes tilknytning til arbejdsmarke-det eller lignende).
 • Ressourcepædagoger, dvs. pædagogisk personale, der har særlige kompetencer på enkelte dele af dagtilbudslovens område, f.eks. i forhold børns trivsel, børns læring, børns sproglige udvikling, inklusion o.l.
 • Øget personalenormering i ydertimerne.
 • Løft af den pædagogiske sparring i dagplejen, dvs. hyppigere løbende faglig sparring med en ressourceperson (f.eks. en dagplejepædagog) omkring børnegruppen og de enkelte børns trivsel, udvikling og læring. Den pædagogiske sparring må ikke forveksles med kommunens tilsynsopgave.
 • Bedre vikardækning i dagplejen, f.eks. i forbindelse med dagplejeres efteruddannelse.
(De listede formål er ikke udtømmende og kan suppleres efter behov).

Børne- og Ungeforvaltningen vurderer, at det vil skabe størst muligt fleksibilitet i anvendelsen af midlerne, hvis ansøgningen målrettes mod, at det ekstra pædagogiske personale skal give et generelt løft for børn i alderen fra 0 - 5 år samt til bedre vikardækning i dagplejen i forbindelse med dagplejeres efteruddannelse.

Der er ansøgningsfrist den 18. februar 2015, og midlerne vil blive udmøntet i marts 2015.

I forbindelse med aflæggelse af det endelige regnskab for 2016 skal Køge Kommune indsende en faglig opfølgning. Den faglige opfølgning skal indeholde en afrapportering af, hvilket formål det ekstra pædagogiske personale har opfyldt.
Økonomi
Køge Kommune ansøger om den andel af puljen, som er reserveret til Køge Kommune på baggrund af antal 0 - 5 årige (2.460.000 kr.) samt forholdsmæssig andel i overskydende midler fra kommuner, som vælger ikke at ansøge puljen.

I vejledningen til puljeansøgningen står anført, at kommunen kan vælge at fastholde forældrebetalingen, således at kun kommunens tilskud pr. plads tilrettes. Kommunen kan også vælge at ændre både takster og tilskud. Hvis kommunen vælger at ændre både takster og tilskud som følge af puljen, skal indtægterne fra forældrebetaling anvendes på dagtilbudsområdet.

Køge Kommunes andel i puljen er opgjort til 2,46 mio. kr. Hvis Køge Kommune vælger, at forældrebetalingen skal ændres svarende til den nuværende andel på 25 %, vil der kunne anvendes 0,615 mio. kr. yderligere på området – eller i alt 3,075 mio. kr.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Jeppe H. Lindberg (V)

Til toppen


44.   Godkendelse af proces for udarbejdelse af Bydelsplan for Herfølge


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at den fremlagte proces (model A eller B) for udarbejdelse af Bydelsplan for Herfølge, Bilag 1, godkendes.

Økonomiudvalget 03-02-2015
Udsat.

Økonomiudvalget 10-02-2015
Borgermøde/workshop afvikles den 14. marts 2015 (eftermiddag).
Økonomiudvalget godkendte model B for arbejdet i følgegruppen.
Sagen oversendes til Byrådets orientering.
Baggrund og vurdering
Forvaltningen har haft en indledende drøftelse med Herfølge Borgerforening om processen for udarbejdelse af Bydelsplanen. Økonomiudvalget besluttede den 2. december 2014 at borgmester og 1. og 2. viceborgmester deltager i bydelsmøder, og således også i det indledende møde med Borgerforeningen. Ved mødet modtog forvaltningen konstruktiv tilbagemelding og input, og forvaltningen har på den baggrund udarbejdet følgende forslag til proces, se også bilag 1.
 
Den første fase - definitionsfasen afsluttes med godkendelsen af proces for udarbejdelse af bydelsplanen. Herefter igangsættes anden fase - inddragelsesfasen.

Indragelsen af borgere i Herfølge og øvrige interessenter skydes i gang ved et stort borgermøde, som afholdes i slutningen af februar 2015. Borgere og interessenter inddrages med henblik på, at:  
1. Kortlægge Herfølges særlige identitet og egenart.
2. Indsamle konkrete ønsker for Herfølge.   

Mødet vil være fokuseret omkring følgende seks temaer: 
 • "Landskab og Grøn struktur".
 • "Mobilitet og infrastruktur".
 • "Rammer for byudvikling".
 • "Byliv og detailhandel".
 • "Familieliv og boformer".
 • "Kultur- og foreningsliv".

Disse skal danne grundlag, dels for en samlet vision for udvikling af Herfølge (pkt. 1), dels et konkret projektkatalog med udvalgte projekter, der kan underbygge den overordnede vision (pkt. 2). 

Den konkrete tilrettelæggelse af borgermødet pågår i tæt samarbejde med Herfølge Borgerforening, som også forventes at deltage aktivt ved selve mødet.

Efter Borgermødet nedsættes en følgegruppe blandt andet med repræsentanter fra Borgerforeningen. Følgegruppen skal være med til at koordinere arbejdet i forhold til formulering af visionen samt fastlæggelse og prioritering af det konkrete indhold af Bydelsplanen. Såfremt der viser sig behov for at få ét eller flere af emnerne særligt belyst, vil der være mulighed for at nedsætte underarbejdsgrupper til følgegruppen. De udpegede repræsentanterne for Økonomiudvalget kan deltage på én af følgende måder:

Model A. De udpegede repræsentanter for Økonomiudvalget indgår som en del af følgegruppen frem til Økonomiudvalgets endelige behandling af Bydelsplanen.  
Model B. Såfremt Økonomiudvalgsmedlemmerne ikke deltager i følgegruppens arbejde, afholdes der et dialogmøde i maj, hvor følgegruppens resultatet bliver præsenteret.

Inddragelsesfasen afsluttes således ved fastlæggelsen af Bydelsplanens vision og konkret indhold. Herefter er indlagt en fase til forvaltningens efterbearbejdning inden den endelige Bydelsplan kan forelægges Økonomiudvalget forventligt i august 2015.

På baggrund af den vedtagne Bydelsplan udarbejdes formelle kommuneplanrammer for Bydelsplanen som et Kommuneplantillæg, ligesom der kan udarbejdes konkrete lokalplaner, handleplaner ol.

Aktuel status for fase 2:

 • Forberedende møde til Borgermødet med Herfølge Borgerforening d. 29.01.2015
 • Forslag til dato for afholdelse af Borgermøde er lørdag d. 28.02.2015.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Invitation til Borgermødet udarbejdes og udsendes i samarbejde med Herfølge Borgerforening. 
Beslutning
Økonomiudvalgets indstillinger godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Jeppe H. Lindberg (V)
Bilag

Til toppen


45.   Garanti i forbindelse med låneomlægning i andelsboligforeningen Langager Toft


Indstilling
Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der gives kommunegaranti på 18,75 % for 30 årigt realkreditlån på 11.575.000 kr. i andelsforeningen Langager Toft.

Økonomiudvalget 10-02-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Andelsboligforeningen Lagerager Toft har ansøgt Køge Kommune om låneomlægning af nedenstående to lån til nyt kontantlån på 11.575.000 kr.  
 Kontantlån  FlexlånNyt kontantlån 
Oprindelig hovedstol i kr.   5.199.000  5.199.000  11.575.000 
 Restgæld i kr. 4.884.078,31
(pr. ultimo 2014)
 5.199.000
(pr. ultimo 2014)
 11.575.000
 Restløbetid i år 26,5
(pr. ultimo 2014)
 26,3
(afdragsfrit i 10 år)
 30
 Rente 4,6720 4,0976 2,30348

Samlet set betyder ovenstående at gælden forhøjes med 1.098.801 kr., restløbetiden forlænges med 3,6 år og at rente forbedres. Hvilket betyder at kommunes garantiforpligtigelse på konverteringstidspunktet er (18,75 % af 11.575.000) 2.170.312,5 kr. mod (18,75 % af 4.884.078,31 + 5.199.000) 1.890.577,18 kr. Kommunens garanti på konverteringstidspunktet vil blive 279.735,32 kr. større, men vil over årene blive mindre end med det nuværende lån. Køge Kommunes praksis de senere år har været, at der af hensyn til forsigtighedsprincippet som udgangspunkt ikke gives garanti for afdragsfrie lån, hvorfor forvaltningen også anbefaler garanti for låneomlægning af ovenstående lån. 

Låneomlægningen betyder ikke en huslejestigning for de 12 andelshaverne. Huslejen ligger i dag med en husleje på mellem 4.974 kr. og 6.351 kr. 

Låneomlægningen er godkendt på ekstraordinært generalforsamlingsmøde den 22. januar 2015, hvor 10 stemmeberettigede andelshavere stemte for låneomlægningen. Der var mødt 9 stemmeberettigede andelshaver op til den ekstraordinære generalforsamling og en enkelt andelshaver havde givet fuldmagt.
Økonomi
Det er frivilligt, hvorvidt en kommune ønsker at garantere for private andelsboligforeningers lån. Køge Kommunes praksis er, at der ikke stilles garanti for afdragsfrie lån.

Køge Kommune har pt. stillet garanti for andelsforeningen, som betyder, at der er en risiko for udbetaling af garantierne, hvis andelsboligforeningen går konkurs (ultimo 2014 var garantierne på 1.890.577,18 kr.)
Kommunikation
Andelsboligforeningen Langager Toft skal have besked omkring Byrådets beslutning.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Jeppe H. Lindberg (V)

Til toppen


46.   Afhændelse af ejendom (almen bolig) beliggende Gårdtoften 15, 4623 Lille Skensved


Indstilling
Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives tilladelse til, at Boligselskabet Sjælland kan afhænde ejendommen Gårdtoften 15, 4623 Lille Skensved.

Økonomiudvalget 10-02-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Boligselskabet Sjælland ansøger den 18. november 2014 om, at Køge Kommune giver tilladelse til at ejendommen Gårdtoften 15, 4623 Lille Skensved kan afhændes.

Efter almenboliglovens § 27, stk. 1 skal afhændelse af en almen boligorganisations ejendom godkendes af kommunalbestyrelsen. Afhændelsen skal tillige godkendes af ministeren for by, bolig og landdistrikter.

Boligselskabet oplyser, at der er opnået salg til en privat køber - den nuværende lejer af ejendommen.

Ejendommen er i 1975 opført som almenbolig / handicapbolig af De Vanføres Boligselskab, der blev opløst pr. 1. januar 2003 og sammenlagt med Roskilde Boligselskab. Afdelingen bestod oprindeligt af 6 huse, der fysisk er beliggende flere steder. Køge Byråd gav den 27. november 2009 tilladelse til, at Boligselskabet Sjælland kunne afhænde ejendommen Syrenvej 42, 4600 Køge således at afdelingen nu består af 5 huse. 

Ejendommen Gårdtoften 15 er et fritliggende etfamiliehus på 116 m2 og grundareal 920m2.

Boligselskabet Sjælland ønsker at sælge da det er økonomisk omkostningstungt at drifte enkeltstående ejendomme, hvilket betyder at lejen bliver så høj, at de vanskeligt vil kunne lejes ud. Endvidere oplyser boligselskabet, at boligen ikke er tidssvarende. 

Ejendommen har en offentlig vurdering på 1.250.000 kr. heraf grundværdi 584.400 kr. Boligselskabet oplyser, at salgssummen - efter værdiansættelse fra ejendomsmægler vil være på 800.000 kr. (med gældende lejekontrakt).

Boligselskabet Sjælland oplyser endvidere, at der ved en salgspris på 800.000 kr. forventes at være et positivt provenu på ca. 390.000 kr., som vil tilfalde Boligselskabets dispositionsfond.

Køge Kommune har 100 % anvisningsret til boligen og har således også anvist boligen til den nuværende lejer af ejendommen. Social- og Sundhedsforvaltningen vurderer, at det ved lejeledighed vil kunne være svært, at udleje boligen og har derfor ingen indvendiger mod, at ejendommen afhændes til privat køber. 

Økonomi
Byrådssekretariatet foreslår, at en eventuel tilladelse til at afhænde ejendommen gives under forudsætning af, at den nuværende garanti for istandsættelse af lejemålet bortfalder. Der vil således ikke være nogen udgifter forbundet med salget.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Jeppe H. Lindberg (V)

Til toppen


47.   Nordlig vejtunnel - anlægstilskud


Indstilling
Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at
 1. der gives en anlægsbevilling på 80 mio. kr. til anlægtilskud til Køge Kyst til en ny nordlig vejtunnel, 
 2. rådighedsbeløbet i 2014 på 40 mio. kr overføres til 2015.  

Økonomiudvalget 10-02-2015
Anbefales.

Baggrund og vurdering
Som en del af Køge Kyst projektet skal der etableres en ny vejtunnel fra Ivar Huitfeldtsvej nord for Niels Juels Gade, under banen og mod nordøst til Værftsvej. Byrådet godkendte i forbindelse med 2. behandling af budget 2015-2018 at afsætte rådighedsbeløb på 40 mio. kr. i 2014 og 40 mio. kr. i 2016 til projektet.

Køge Kyst er nu kommet så langt i planlægningen af projektet, at det forventes at der indgås en aftale med en entreprenør medio februar 2015 med henblik på igangsættelse af byggeriet af vejtunnel primo marts 2015. Den nye vejtunnel forventes afsluttet i efteråret 2016. 

Køge Kyst er hovedentreprenør på projektet, og Køge Kommune yder et anlægstilskud til Køge Kyst på 40 mio. kr. i 2015 og 40 mio. kr. i 2016.

Økonomi
Der er budgettet afsat i alt 80 mio. kr. med 40 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2016. Budgettet i 2014 søges overført til 2015 idet udbetaling af anlægstilskuddet skal sker før Byrådets behandling af overførelsessagen på anlægsområdet ultimo marts.  

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling på 80 mio. kr. til anlægstilskuddet til Køge Kyst til etablering af af den nye nordlige vejtunnel ved Ivar Huitfeldtsvej. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budgettet. Herudover skal det bemærkes at rådighedsbeløbet på 40 mio. kr. søges overført til 2015.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Jeppe H. Lindberg (V)

Til toppen


48.   Energispareprojekt 2015 - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der gives en anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til udførelse af mærkede energiprojekter på de kommunale bygninger.

Økonomiudvalget 10-02-2015
Anbefales under forudsætning af anbefaling fra Ejendoms- og Driftsudvalget.

Ejendoms- og Driftsudvalget 11-02-2015
Anbefales.

Fraværende:
Lis Hesselberg
Baggrund og vurdering
Byrådet besluttede i 2007 at videreføre og udbygge Energispareprojektet. På den baggrund udfører Teknik- og Miljøforvaltningen rentable energimæssige udskiftninger i de kommunale bygninger. Projekter som tillige ofte giver en øget komfort. 

Teknik- og Miljøforvaltningen har i alt anvendt ca. 80 mio. kr. på energiprojekter. Det er i de næste 2-3 år fortsat muligt at gennemføre rentable energiprojekter, men på længere sigt vil muligheden stoppe, med mindre der kommer en stor stigning i prisen på el, vand og varme.  

For anlægsbevilling 2015 ønskes midlerne anvendt som følger:

Tiltag

TBT

Beløb

Skoler: Udvidet automatik

5 år

2 mio. kr.

Skoler: Belysning

10 år

1 mio. kr.

Skoler: Besp. brusere og berøringsfri armaturer          

          10 år

          0,5 mio. kr.

Daginstitutioner: Udvidet automatik 

5 år

0,5 mio. kr.

Daginstitutioner: Ventilation og belysning 

10 år

1 mio. kr.

Daginstitutioner: Berøringsfri armaturer og toiletter 

10 år

0,5 mio. kr.

Klubhuse: Ventilation og belysning 

10 år

0,5 mio. kr.

Klubhuse: Besp. brusere, armaturer og toiletter 

10 år

0,5 mio. kr.

Aut. forbrugsregistrering af el, vand og varme 

10 år

0,5 mio. kr.

Slimminge skolehjem 

10 år

0,5 mio. kr.

Klimaskærm vinduer og efterisolering 

20 år

1,5 mio. kr.

VVB´ere ifm. fjernvarme 

10 år

0,5 mio. kr.

Ressourcer til projektstyring  

0,5 mio. kr.

Samlet  

 10 mio. kr.

Note: TBT: Tilbagebetalingstid

I bilaget er projekterne nærmere beskrevet.

De korteste tilbagebetalingstider opnås ved automatik. En stor besparelse opnås kun, hvis skærmbillederne løbende overvåges, og parametre justeres. Forvaltningens energiansvarlige samt en udkørende varmemester har ansvaret for den opgave, som ofte løses via netadgang til automatiksystemerne på skoler, daginstitutioner og klubhuse.

I øjeblikket har omkring 20 % af de kommune bygninger automatisk timeregistrering af el, vand og varmeforbrug. Ved at følge døgnforbrug samt at sammenligne forbrug fra dag til dag fanges uhensigtmæssig drift af belysning, varme- og ventilation. Registreringsprogrammet sender tillige en alarmmail, hvis der har været vandforbrug om natten, dvs. tit et løbende toilet.
Det er forvaltningens intention at øge omfanget af automatisk timeregistrering i de kommunale bygninger over de kommende år.

I takt med at den miljømæssigt rigtige fjernvarme udbygges, vil forvaltningen ofte skifte varmtvandsbeholder i bygningerne til nye velisolererede typer, som desuden er egnet for stor afkøling af fjernvarmevandet.

Det er forvaltnings vurdering at de angivne tiltag vedr. klimaskærm, vand, ventilation og belysning vil bevirke et løft i bygningernes komfort.
Økonomi
Rådighedsbeløb er afsat i budget 2015.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling på 10 mio. kr. til engergispareprojekter 2015. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budgettet.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Jeppe H. Lindberg (V)
Bilag

Til toppen


49.   Genopretning af kommunens ejendomme 2015 - anlægsbevilling


Indstilling

Ejendoms- og Driftsudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. der gives anlægsbevilling på 19,388 mio. kr. til udførelse af genopretningsopgaver på de kommunale og selvejende bygninger,
 2. prioritering godkendes.


Økonomiudvalget 10-02-2015

Anbefales under forudsætning af anbefaling fra Ejendoms- og Driftsudvalget.

Ejendoms- og Driftsudvalget 11-02-2015
Anbefales.

Fraværende:
Lis Hesselberg

Baggrund og vurdering
Nærværende anlægsprojekt omfatter løbende genoprettende vedligeholdelsesopgaver for alle Køge Kommunes ejendomme herunder også de selvejende institutioner.

Der tages udgangspunkt i tilstandsrapporter som løbende ajourføres og de løbende tilsyn som er sket igennem 2014.

Midlerne anvendes eksempelvis til udskiftning af tage, vinduer/døre, kloakrenoveringer, PCB renoveringer samt mindre om- og tilbygninger m.m.

Genopretningsopgaverne er behovsprioriteret fra 1 til 5:

Prioritet 1: Sikkerhed og myndighedskrav.
Prioritet 2: Risiko for følgeskader.
Prioritet 3: Forebyggende vedligehold.
Prioritet 4: Æstetik, komfort.
Prioritet 5: Brugerønsker.

Prioriteringen er sket på tværs af fagforvaltningsområderne og er drøftet og godkendt af Direktionen.
Direktionen har ved godkendelse af prioriteringen, ej fordelt de afsatte 2 mio. kr. til arbejder som de enkelte fagforvaltninger har ønske om at få udført. 

Endvidere samordnes genopretningsopgaverne med energibesparende foranstaltninger, som finansieres af låneoptag, og ansøges særskilt.

Driftsbevilling på 11 mio. kr. i budget 2015 til udførelse af vedligeholdelsesopgaver, medtages som orientering.
Økonomi
Genopretning Anlæg Mio. kr.
Afsat til planlagte opgaver17,388
Afsat til akut opgaver 2
I alt19,388
Vedligehold Drift - ETK Mio. kr.
Afsat til planlagte opgaver10,3 
Afsat til akut opgaver0,7
I alt11 

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling på 19,388 mio. kr. til genopretning af kommunens ejendomme i 2015 . Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budgettet for 2015.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Jeppe H. Lindberg (V)
Bilag

Til toppen


50.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Jeppe H. Lindberg (V)

Til toppen


51.   Salg af parcelhusgrund i Sandholmgård (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Jeppe H. Lindberg (V)

Til toppen


52.   Salg af parcelhusgrund i Sandholmgård (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Jeppe H. Lindberg (V)

Til toppen


53.   Eventuelt (Lukket punkt)


Beslutning
Orienteret om den samlede overordnede udbygningsplan for Køge Kyst - Stationsområdet.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Jeppe H. Lindberg (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 21.01.16