Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Køge Byråd

Den 25.08.2015 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter

216.

Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anette Simoni, (V)
Dora Olsen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Helle Poulsen, (V)
Jacob Mark, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Jette W. Jørgensen, (Ø)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lis Hesselberg, (V)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Palle Svendsen, (V)
Paul Christensen, (V)
Poul Erik Jensen, (V)
Rasmus Felt, (A)
René Jespersen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)
Trine Hastrup, (V)


187.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


188.   Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet


Indstilling
Der foreligger ingen skriftlige spørgsmål.
Beslutning
Intet.

Til toppen


189.   Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet


Beslutning
Intet.

Til toppen


190.   Nedlæggelse af Forebyggelses- og Tryghedsudvalget


Indstilling
Formanden for Forebyggelses- og Tryghedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. Forebyggelses- og Tryghedsudvalget nedlægges,
 2. arbejdet med projektet under Tryghedspuljen overgives til SSP-styregruppen under Skoleudvalget,
 3. budgetansvaret for Tryghedspuljen fortsat delegeres til Børne- og Ungeforvaltningens direktør og fremover disponeres i samarbejde med Skoleudvalget.
Forebyggelses- og Tryghedsudvalget 23-06-2015
Ad. 1, 2 og 3 anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Økonomiudvalget 11-08-2015
ad 1 og 2: Anbefales.
ad 3: Afventer stillingtagen til Byrådets behandling.
Baggrund og vurdering
Forebyggelses- og Tryghedsudvalget blev nedsat primo 2014 og fik blandt andet til formål at styrke kommunens indsatser omkring bekæmpelse af rocker/bander- og ungegrupperinger, der skaber uro og utryghed i Køge Kommune.

Udvalgets plan for arbejdet var som følger, jf. kommissoriet:

 • En kortlægning af status på omfanget og karakteren af rocker/bander og ungegrupperinger i Køge Kommune.
 • Overblik over ny viden om indsatser overfor rocker/bander- og ungegrupperinger.
 • Kortlægning af indsatsen overfor grupperingerne i Køge Kommune, herunder væsentlige aktørers rolle/kompetence.
 • Vurdering af indsatsen og eventuel fremsættelse af forslag til ændring af indsatsen.

De seneste meldinger fra Politiet viser, at omfanget af unges tilknytning til bandemiljøerne udvikler sig i positiv retning. Samtidig er indsatsen overfor bander- og ungegrupperinger i Køge Kommune af en sådan kvalitet og af et sådant omfang, at den vurderes at være passende i forhold til håndtering af den aktuelle udfordring. Med igangsætningen af projektet under Tryghedspuljen, er det således vurderingen, at der ikke aktuelt er behov for yderligere at forstærke indsatsen på området, hvorfor udvalgets opgave kan betragtes som afsluttet.

Beslutning
ad 1 og 2: Godkendt.
ad 3: Budgetmidler og iværksatte aktiviteter overføres til Kultur- og Idrætsudvalgets ansvarsområde, godkendt af et flertal.
Et mindretal bestående af Enhedslisten, ønskede budgetmidler og aktiviteter fastholdt i Skoleudvalget.

Til toppen


191.   Høringssvar om ændring af Styrelsesvedtægten for Køge Kommunes dagtilbud


Indstilling
Børne- og Ungeforvaltningen indstiller til Børneudvalget, at
 1. udvalget drøfter de indkomne høringssvar,
 2. det overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at ændringerne i styrelsesvedtægten godkendes.

Børneudvalget 12-08-2015
Ad. 1. Drøftet.
Ad. 2. Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Fraværende:
Helle Poulsen (afbud)

Økonomiudvalget 18-08-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Børne- og Ungeforvaltningens forslag om at ændre Styrelsesvedtægten for Køge Kommunes dagtilbud har været i høring i de involverede områdeforældrebestyrelser. Børneudvalget skal nu træffe beslutning om ændringsforslaget. Såfremt udvalget godkender forslaget, skal det videre til endelig godkendelse i Byrådet.

Børneudvalget godkendte den 3. juni 2015, at forslaget til ændring af Styrelsesvedtægten for Køge Kommunes dagtilbud blev sendt i høring med henblik på en ændring af områdestrukturen på dagtilbudsområdet fra 6 til 5 områder.

Forvaltningen har modtaget i alt tre høringssvar fra områdeforældrebestyrelserne i henholdsvis Område Midt, Område Asgård og Område Søndre Hastrup. Forældrebestyrelsen i Område Midt tager ændringen til efterretningen samtidig med, at de er tilfredse med, at ændringen af dagtilbudsområdet reelt kun omhandler 3 områder. I Område Asgård er forældrebestyrelsen positivt stemt over for en ny områdeinddeling. De lægger især vægt på den øgede mulighed for sparring dagtilbuddene imellem, når flere dagtilbud samles i samme område. Område Søndre Hastrups forældrebestyrelse ser positivt på en permanent løsning med udgangspunkt i den midlertidige løsning i Område Nord, da områderne i så fald lever op til kravet om robusthed, og bestyrelsen har derfor ingen indsigelser.

Med udgangspunkt i drøftelser med FTR BUF, FMU BUF og i de indkomne høringssvar, er det forvaltningens vurdering, at en ændring af Styrelsesvedtægten for Køge Kommunes dagtilbud, som anbefalet i evalueringen af områdeledelse, vil være en hensigtsmæssig løsning for dagtilbudsområdet. Forvaltningen anbefaler, at Børneudvalget godkender ændringen og efterfølgende oversender sagen til endelig godkendelse i Byrådet.

Indkomne høringssvar samt forslaget til ny Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes dagtilbud og tillæg til styrelsesvedtægten er vedlagt som bilag. Forslag til ændringer fremgår af styrelsesvedtægtens indledning og af tillægget.
Økonomi
Ændringer af områdestrukturen fra 6 til 5 vil indebære en besparelse svarende til differencen mellem lønnen for en områdeleder og en pædagog.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


192.   3. Økonomiske Redegørelse 2015


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at den 3. Økonomiske Redegørelse 2015 drøftes og godkendes, herunder at     
 1. der gives tillægsbevillinger, hvor penge tilgår kassen på i alt -25,0 mio. kr. vedr. Økonomiudvalget, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Kultur- og Idrætsudvalget, jf. bilag 1,
 2. der gives tillægsbevillinger, som finansieres af kassen på i alt 37,8 mio. kr. vedr. Økonomiudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget samt Ejendoms- og Driftsudvalget jf. bilag 1,
 3. der gives tillægsbevillinger uden effekt på kassebeholdningen (budgetneutrale) vedr. alle udvalg med undtagelse af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget, jf. bilag 1,
 4. udgiftspres i Social- og Sundhedsudvalget samt Skoleudvalget drøftes, 
 5. de resterende ikke frigivne mærkede anlæg på 5,3 mio. kr. afventer 4. Økonomiske Redegørelse,
 6. der gives en budgetneutral tillægsbevilling til rådighedsbeløb på salgsindtægter på -1,4 mio. kr. fra erhvervsformål til boligformål under jordforsyningen,
 7. der gives en udgiftsneutral tillægsbevilling på 0,906 mio. kr. vedr. merindtægter på beredskabsområdet (Økonomiudvalget) til anlægsområdet hvor de indgår i iværksættelse af forarbejdet med henblik på etablering af brand- og beredskabsstation i Køge,
 8. det tages til efterretning, at udvalgene forventes at overholde konsulentloftet på nær Teknik- og Miljøudvalget, som kommer med endelig tilbagemelding i 4. Økonomiske Redegørelse,
 9. det tages til efterretning, at anvendelsen af de indefrosne lønmidler fra tilpasningen af lønbudgettet afventer 4. Økonomiske Redegørelse,
 10. halvårsregnskabet godkendes.

Økonomiudvalget 18-08-2015
ad 1, 2 og 3: Anbefales.

ad 4: Drøftet. Økonomiudvalget tilkendegiver at det forventes at de nævnte fagudvalg fortsat vil arbejde for evt. at opnå budgetbalance inden for udvalgenes budgetrammer. Eventuelt tillægsbevilling inden for Social- og Sundhedsudvalget afventer stillingtagen frem til Byrådets behandling.

ad 5 til 10: Anbefales.

Baggrund og vurdering
Der udarbejdes årligt 4 økonomiske redegørelser om kommunens økonomi, som behandles i de respektive fagudvalg, Økonomiudvalget samt Byrådet. De økonomiske redegørelser skal bidrage til at fastholde en god økonomistyring, herunder løbende at sikre at budgettet overholdes. I forbindelse med redegørelserne udarbejdes to notater til Økonomiudvalget, hvilket skyldes, at Økonomiudvalget udover sin rolle som ansvarlig for den tværgående økonomistyring, også er ansvarlig for udvalgets eget budget. Notaterne er vedlagt som bilag. 

Den 2. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes indberetning af forventet regnskab 2015 pr. 30. juni 2015.  

Overordnet set kan det konstateres, at der generelt foregår en god økonomistyring i udvalgene, men at der fortsat er nogle udfordringer på to udvalgsområder. Der er således et udgiftspres på Social- og Sundhedsudvalget og Skoleudvalget, der skal håndteres. Hertil kommer merudgifter til flygtninge, som håndteres særskilt. På arbejdsmarkedsområdet forventes der mindreudgifter, herunder ikke mindst til forsikrede ledige. Herudover forventes merudgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering. 

Det er Direktionens vurdering, at de økonomiske udfordringer i 2015 så vidt muligt skal løses inden for udvalgenes eksisterende udgiftsrammer, hvis budgetbalancen i 2015 og frem skal opretholdes. Det skal også ses i sammenhæng med, at der allerede i 2015 er givet ufinansierede tillægsbevillinger for i alt 8,6 mio. kr. i 2015 med en varig effekt på 9,4 mio. kr. i budget 2016-19. Dog er der udfordringer med finansiering på flygtningeområdet og enkelte andre områder. 

Driftsområdet og finansiering
3. Økonomiske Redegørelse 2015 viser en netto merudgift på 21,8 mio. kr. som er sammensat af merudgifter (brutto) på 46,8 mio. kr. og mindreudgifter (brutto) på -25,0 mio. kr. 

I nedenstående oversigt er merudgifterne og mindreudgifterne grupperet i forhold den sammenhæng de indgår i samt hvorvidt de anbefales finansieret af kassen. Opgørelsen viser, at der er netto merudgifter, som anbefales finansieret af kassebeholdningen på 12,8 mio. kr. samt et udgiftspres på 9,0 mio. kr. under Social- og Sundhedsudvalgets og Skoleudvalgets område, som ikke er håndteret. 

Endelig er der mindreudgifter på netto -9,9 mio. kr., som forventes overført til 2016.

Oversigt over mer- og mindreudgifter
A. FlygtningeindsatsBeløb
Udgifter til flygtninge indsats10,6
Statstilskud til flygtninge-3,3
Netto merudgifter - anbefales finansieret af kassen7,3
  
B. Området AndetBeløb
Aktivitetsbestemt medfinansiering20,6
Forsikrede ledige-10,0
Netto merudgifter - anbefales finansieret af kassen10,6
  
C. Efterregulering Aktivitetsbestemt medfinansieringBeløb
Efterregulering Aktivitetsbestemt medfinansiering 2014-7,2
Netto merindtægter - anbefales tilført kassen-7,2
  
D. Øvrige merudgifter som finansieres af mindreudgifterBeløb
Afledt drift og vejafvandingsbidrag1,2
Alkoholbehandling0,6
Teknisk korrektion Køge Kyst1,7
Indkomstoverførsler og momskorrektion-4,5
Netto mindreudgifter - anbefales tilført kassen-1,1
  
E. MoviaBeløb
Voldgiftssag mod Movia3,2
Merudgifter - anbefalet finansieret af kassen3,2
  
F. Udgiftspres til drøftelseBeløb
SSU merudgifter5,9
Skoleudvalget merudgifter3,1
I alt9,0
  
Netto drift og finansiering21,8
(+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter 

Ad A: Flygtningeindsats 
Merudgifterne på netto 7,3 mio. kr. er sammensat af indmeldte udgifter til flygtningeindsatsen på i alt 10,6 mio. kr. fordelt på flere udvalg og et særtilskud på -3,3 mio. kr. til håndtering af det øgede antal flygtninge. Herefter udestår en merudgift på 7,3 mio. kr., som anbefales finansieret af kassebeholdningen. De afledte effekter af udgifterne til flygtningeindsatsten indarbejdes endvidere i budget 2016-2019.

Ad B: Området Andet 
Merudgifterne på netto 10,6 mio. kr., som anbefales kassefinansieret er sammensat af forventede merudgifter på 20,6 mio. kr. under Social- og Sundhedsudvalget vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering og forventede mindreudgifter til forsikrede ledige på -10,0 mio. kr. under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. De foreløbige meldinger fra KL tyder på, at de stigende udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering er en landsdækkende tendens. Området følges tæt frem mod 4. Økonomiske Redegørelse.

Ad C: Efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering for 2014
Der forventes merindtægter på -7,2 mio. kr. vedrørende efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering for 2014, som anbefales tilført kassen.

Ad D: Øvrige merudgifter som finansieres af mindreudgifter 
Under øvrige merudgifter, som finansieres af mindreudgifter er der netto mindreudgifter på -1,1 mio. kr. som anbefales tilført kassen. Disse består af merudgifter på i alt 3,5 mio. kr. vedrørende vejafvandingsbidrag, afledt drift i 2015 i forbindelse med færdiggørelsen af Søndre Strand samt en teknisk korrektion vedrørende Køge Kyst. Merudgifterne modsvares af mindreudgifter på i alt -4,5 mio. kr., som primært vedrører mindreudgifter til indkomstoverførsler under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Ad E: Movia 
Der er merudgifter på 3,2 mio. kr., som vedrører en udgift i forbindelse med en afgørelse i en voldgiftssag mod Movia anlagt af DSB og Metroselskabet, hvor selskabet skal tilbagebetale billetindtægter for perioden 2008-2014. Køge Kommunes andel i denne tilbagebetaling beløber sig til 3,2 mio. kr., som på grund af dens ekstraordinære karakter anbefales finansieret af en tillægsbevilling.

Ad F: Udgiftspres til drøftelse 
Der er indberettet et udgiftspres på 5,9 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område, hvoraf de 1,3 mio. kr. har varig effekt på budget 2016-2019. De resterende merudgifter er dækket ind af rammekorrektionerne. Social- og Sundhedsudvalget vil på møde i august drøfte situationen på udvalgets område, herunder behandle de besparelsesforslag, som Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet med henblik på at sikre balance på området. Udvalgets indstilling vil foreligge til mødet. 

Skoleudvalget har indberettet et netto udgiftspres på 3,1 mio. kr., som vedrører dyrere tilbud og takststigning for elever, der modtager specialundervisning. Håndtering af merudgifterne afventer 4. Økonomiske Redegørelse. 
 
Endelig er der en række udgiftsneutrale tillægsbevillinger, jf. punkt 3, bilag 1.  

Tilpasning af kommunens lønbudget for 2015
I 2. Økonomiske Redegørelse 2015 blev der gennemført en tilpasning af lønbudgettet for i alt 10,6 mio. kr. som følge af overenskomstforliget. Midlerne blev indfrosset i puljer under de enkelte udvalg, hvor en evt. anvendelse af midlerne afventede resultatet af Økonomiforhandlingerne. På grund af folketingsvalget er økonomiforhandlingerne blev afsluttet betydeligt senere end planlagt. Den samlede virkning af aftalen er endnu ikke kendt, men det står dog klart, at Regeringen ikke vil indhente midlerne for løntilpasningen fra kommunerne. Det anbefales, at anvendelsen af midlerne afventer 4. Økonomiske Redegørelse, hvor den samlede virkning af forhandlingsresultatet for 2015 er kendt.  

Besparelse på konsulentudgifter
I 3. Økonomiske Redegørelse 2015 er der fulgt op på hvorvidt det vedtagne loft for konsulentudgifter forventes overholdt. Opfølgningen viser, at alle udvalg pånær Teknik- og Miljøudvalget forventer at holde sig inden for det vedtagne loft på konsulentudgifter. Teknik- og Miljøforvaltningen har på grund af det høje aktivitetsniveau på anlægsområdet været nødsaget til at ansætte ekstra arbejdskraft, herunder konsulenter for at opretholde serviceniveauet. Teknik- og Miljøforvaltningen er derfor usikker på hvorvidt konsulentudgifterne kan holde sig inden for loftet, men afventer 4. Økonomiske Redegørelse 2015 for en endelig status.    

Jordforsyningen og ikke frigivne anlæg
Jordforsyningen har i 2015 et korrigeret indtægtsbudget på -74,1 mio. kr., hvoraf -38,0 mio. kr. vedrører salg af erhvervsgrunde og det resterende indtægtsbudget vedrører indtægter på salg til boligformål. På nuværende tidspunkt forventes indtægtsbudgettet i 2015 realiseret på både salg af erhvervsgrunde og indtægter på salg til boligformål. Området følges tæt frem 4. Økonomiske Redegørelse.  

Jordforsyningen har i 2015 et udgiftsbudget på 66,7 mio. kr. og der forventes mindreudgifter på -17,5 mio. kr. Heraf forventes -11,4 mio. kr. overført til 2016. Herefter tilbagestår der -6,1 mio. kr., som primært vedrører de ikke frigivne mærkede anlæg på 5,3 mio. kr. Det anbefales at afvente 4. Økonomiske Redegørelse, da der ikke er fundet finansiering til frigivelsen af disse.

Øvrige anlæg og låneoptag
Den 3. Økonomiske Redegørelse viser, at på det øvrige anlægsområde er der netto mindreudgifter på -116,8 mio. kr., hvoraf -84,5 mio. kr. forventes overført til 2016 og -33,1 mio. kr. vedrørende Jorddepotet afventer stillingtagen til 4. Økonomiske Redegørelse. 

Af de forventede overførsler på -84,5 mio. kr. vedrører -47,7 mio. kr. opførelse af ældreboliger, som skal ses i sammenhæng med mindreindtægterne på 33,5 mio. kr. i mindre låneoptag til ældreboliger under finansieringsområdet. Herudover vedrører de resterende overførsler på -36,8 mio. kr. primært de skattefinansierede anlæg, som hovedsageligt omfatter opførelse af Rådhuset.  

Halvårsregnskabet
Ifølge ”Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.” skal Kommunalbestyrelsen træffe afgørelse med hensyn til halvårsregnskabets godkendelse. Halvårsregnskabet skal omfatte en såkaldt ”Regnskabsopgørelse” samt en ”Regnskabsoversigt”. Regnskabsoversigten fremgår af oversigtstabellen i afsnit 12 i bilag 2. Det er et lovkrav, at oversigterne sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet umiddelbart efter kommunalbestyrelsens godkendelse.
Økonomi
Ingen særskilte bemærkninger.
Beslutning
ad 1, 2 og 3: Godkendt.
ad 4: Der godkendes en tillægsbevilling til Social- og Sundhedsudvalget på 4,6 mio. kr.  i 2015 samt rammekorrektioner i 2016-2019 ligeledes på 4,6 mio. kr. årligt
ad 5 til 10: Godkendt.
Bilag

Til toppen


193.   Genbrugsforsøg i Karlemoseparken


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at 

 1. orienteringen om, at Teknik- og Miljøforvaltningen sammen med Karlemoseparken, har fået  bevilliget midler til projekter under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi (Kommunepuljen) tages til efterretning,
   
 2. der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 393.050 kr. til projekt Genbrugsforsøg i Karlemoseparken 

Teknik- og Miljøudvalget 13-08-2015
Anbefales.

Fraværende: Torben Haack

Økonomiudvalget 18-08-2015

Anbefales.

Baggrund og vurdering
Kommunepuljen - Pulje til implementering af Regeringens ressourcestrategi - støtter kommunalt forankrede projekter, der gennem ny viden og/eller erfaringer understøtter ressourcestrategiens mål om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2022.

Kommunerne spiller en afgørende rolle i arbejdet for at opfylde ressourcestrategiens målsætning om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2022. Pulje til implementering af Regeringens ressourcestrategi har til formål at støtte kommunerne i arbejdet mod dette mål. Dette gøres gennem støtte til nyskabende undersøgelser, analyser, pilotprojekter eller informationskampagner, der kan være med til at øge det samlede videns-/erfaringsgrundlag i arbejdet mod øget genanvendelse af husholdningsaffaldet.


Teknik- og Miljøforvaltningen har i samarbejde med kommunikationsfirmaet Katzenmark ansøgt Kommunepuljen om midler og fået tilsagn på 393.050 kr.

Forvaltningen havde, inden ansøgningsfristen den 25. februar 2015, overvejet adskillige projektforslag, men valget faldt på Karlemoseparken. 

Karlemoseparken er et oplagt forsøgsområde, idet den har en vis størrelse og en beboersammensætning med mange forskellige nationaliteter. Derudover har Karlemoseparken allerede opstillet nedgravede affaldsbeholdere til plast, metal og bioaffald - affaldsfraktioner, som er nævnt som tiltag i Køge Kommunes affaldsplan 2014- 2024. Disse nedgravede affaldsbeholdere er i dag aflåste og kan ikke benyttes. Forvaltningen tog derfor kontakt til Boligselskabet Sjælland, som ejer Karlemoseparken, og Karlemoseparkens bestyrelse for at høre, om de var interesseret i at deltage i et kommende projekt. Heldigvis var Karlemoseparkens bestyrelse og ejer meget positive og ønskede at deltage.

Økonomi
Ordninger om affald er underlagt princippet om "hvile i sig selv princippet"  Da projektet er finansieret af midler fra Kommunepuljen, vil det ikke få indflydelse på affaldsbudgettet. Dog forventes der en lille udgift til tømning af de nedgravede affaldsbeholdere til plast og metal, som i dag ikke er underlagt en kommunal indsamlingsordning. Men da dette affald repræsenterer en positiv værdi, forventes udgiften at være yderst minimal.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der samlet set ansøges om en indtægts- og udgiftsbevilling på +/- 393.050 kr. Forslaget har ikke effekt på kassebeholdningen og påvirker heller ikke servicerammen.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


194.   Masterplan 2016-2025


Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at Masterplan for plejeboliger 2016-2025 godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget 02-06-2015
Til efterretning.

Sagen forelægges igen på udvalgets møde til august.

Social- og Sundhedsudvalget 11-08-2015
Anbefales.

Fraværende: Jeppe H. Lindberg

Økonomiudvalget 18-08-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering

I denne sag forelægges Masterplanen for plejeboliger i Køge 2016-2025. Masterplanen er udarbejdet i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen og beskriver den forventede udvikling og strategi indenfor Social- og Sundhedsforvaltningens bygningsmasse.

I Masterplanen indgår bl.a. en kapacitetsberegning, der illustrerer hvor mange plejehjemspladser forvaltningen forventer at skulle bruge med den stigende ældrebefolkning, en overordnet plan over den eksisterende bygningsmasse med tilhørende byggerier, de vedtagne budgetforslag der skal underbygge nybyggeri og renovation, samt Social- og Sundhedsforvaltningens strategipapir, som indeholder visionerne for det fremtidige samspil mellem de fysiske rammer og den ønskede ældre-og handicappleje.

Dokumenterne i Masterplanen udarbejdes ofte i forbindelse med andre løbende processer i Køge Kommune. Kapacitetsberegningen er f.eks. en udløber af kommunens årlige befolkningsprognose. Derved ændrer Masterplanen også løbende form og kan derfor betragtes som et levende dokument, der kontinuert tager højde for udviklinger og udfordringer på Social- og Sundhedsområdet.   

Nærværende dagsordenspunkt tager udgangspunkt i den årlige revision af budgetforslagene, der ligger til grund for anlægsprojekterne på Social- og Sundhedsforvaltningens område for 2016-2025, og orienterer om de forandringer, der er foretaget. Gennemgangen vil indledningsvis præsentere den samlede anlægsramme og derefter de respektive projekter i den rækkefølge hvor de påbegyndes samt efter type. Præsentationen vil løbende påpege og forklare ændringer i forhold til udformningen af Masterplanen for 2015-2024.

Anlægsrammen
Masterplanen for 2016-2025 indeholder 14 igangværende eller planlagte anlægs- og istandsættelsesprojekter, som er nummeret EDU13-19 og EDU21-25 i Anlægs- og Investeringsplanen. Samlet set er der i projekterne over den 10-årig periode budgetteret som følger:

Beløb i 1000 kr.

Anlæg af boliger 

Anlæg af 
service-arealer 

Tilskud

Lån og beboer-
indskud

Kommunale
udgifter

Bruttoanlægs-
ramme

 493.690

 148.670

 - 10.440

 - 399.103

 232.817


Igangsatte projekter
Af de 14 projekter er 3 igangsat i 2015. Det drejer sig om opførelsen af 30 aflastnings- og genoptræningspladser ved den nuværende Køge Station, med dertilhørende genoptræningscenter og ældredaghjem. De tre projekter er beskrevet i Masterplanen for plejeboliger 2016-2025 som hhv. EDU13, EDU21 og EDU24 og vil alle pågå i perioden 2015-2017. Udgifterne til det samlede kompleks fordeler sig således:

Beløb i 1000 kr.

Anlæg af boliger 

Anlæg af service-
arealer 

Tilskud

Lån og beboer-
indskud

Kommunale udgifter

Udgifter til aflastnings- og genoptræningspladser

6.670

4.311

- 1.200

- 5.870

3.911

Udgifter til et
genoptræningscenter

 

34.642

 

 

 34.642

Udgifter til daghjem

 

 2.238

 

 

2.238

Andel af den samlede
bruttoanlægsramme

 1,35%

26,61%

 11,49%

 1,47%

 17,52%


Alle tre projekter var i Masterplanen for 2015-2024 projekteret til at blive gennemført fra 2014-2017, hvilket er blevet udskudt med 1 år i den reviderede udgave. Udskydelsen afstedkommes af de løbende drøftelser imellem de respektive fagforvaltningerne om den mest hensigtsmæssige gennemførsel af projektet og koordinering af andre initiativer, samt drøftelser med bygherren.

Projekter i 2016
I 2016 påbegyndes det nye plejecenter i Bellingeparken/Ølsemagle by og arealerne på plejecenteret Møllebo omfordeles.  Projekterne er i Anlægs- og Investeringsplanen som hhv. EDU14A-C og EDU25.

Plejecenteret i Bellingeparken/Ølsemagle by er et tredelt projekt, hvor 32 boliger opføres i 2016-2017, 31 boliger opføres i 2020-2021 og de sidste 30 opføres i 2022-2024. Projektet er løbende blevet udskudt, men de 93 pladser vil være et markant bidrag til Køge Kommunes plejeboligkapacitet og vil derfor også medvirke til imødegå det stigende pres på områder, som opstår ved den stigende andel af borgere over 60 år i Køge Kommune.

Udover påbegyndelsen af det nye plejecenter, vil der foretages ændringer i fordelingen mellem fællesareal og serviceareal på det eksisterende plejecenter Møllebo. Dette skyldes, at der på plejecenteret er et forholdsmæssigt stort fællesareal, som indgår i beregningen af beboernes husleje. Da arealet med fordel kan konverteres til serviceareal vil 170 m2 blive tilbagekøbt for 3 mio. kr. Dette vil sikre en mere fordelagtig udnyttelse af arealerne, samt en besparelse for beboerne.

Udgifterne til de to nævnte projekter fordeler sig således:

Beløb i 1000 kr.

Anlæg af boliger 

Anlæg af 
service-arealer 

Tilskud

Lån og
beboer-indskud

Kommunale udgifter

Udgifter til plejecenteret  Bellingeparken/Ølsemagle

166.504

21.950

- 3.720

- 145.473

42.261

Tilbagekøb af fællesarealer
på Møllebo

 

3.000

 

 

Andel af den samlede
bruttoanlægsramme

33,73%

16,12%

35,63%

36,45%

18,15%


Som det fremgår af udgiftsoversigten udgør det nye plejehjemsbyggeri en betragtelig del af de samlede udgifter til nye boliger i årene 2016-2025.

Bellingeparken/Ølsemagle by er blevet udskudt 1 år i forhold til Masterplanen 2015-2024, men opførselstiden er samtidig blevet forkortet, hvorfor anlæggelsen af første fase vil pågå i 2015-2017 frem for 2014-2017. Anden fase er desuden blevet udskilt som sit eget punkt i den nye Masterplan (EDU14B), mens tredje fase er blevet omdøbt til EDU14C frem for EDU20. Den nye navngivning reflekterer derved, at projektet skal ses under ét, men består af tre faser og at disse ligger i forlængelse af hinanden.

Tilbagekøbet af fællesarealer på Møllebo er derimod en helt nyt punkt i Masterplanen.

Erstatningsbyggerier 2016-2021

I 2016 påbegyndes ligeledes et erstatningsbyggeri for botilbuddene Agerbækhuse og Føllehavegård (EDU 16). Erstatningsbyggeriet foretages, da de eksisterende bygninger, som bebos af borgere med stærke fysisk funktionsnedsættelser, ikke længere er tidssvarende. Projektet forventes afsluttet i 2019 med de samme antal pladser som de nuværende botilbud.

Herefter påbegyndes tre tilsvarende projekter i form af erstatningsbyggeriet af botilbuddet Pedersvænge, botilbuddet Lyngtoften, samt dagcenteret Blumesvej (hhv. EDU 17, 18 og 19). De to første projekter skønnes nødvendige, da botilbuddene, som hhv. er rettet mod personer med psykiske lidelser og nedsat psykiske funktionsevne, ikke længere er tidssvarende. Dagcenteret Blumesvej er derimod både svært tilgængeligt og dårligt indrettet i forhold til at yde den optimale service til de svært fysisk og psykisk handicappede, som er brugere af stedet. Alle tre projekter forventes afsluttet i 2021.
 

Udgifterne til erstatningsbyggerierne fordeler sig således:


Beløb i 1000 kr.

Anlæg af boliger 

Anlæg af 
service-arealer 

Tilskud

Lån og
beboer-indskud

Kommunale udgifter

Erstatningsbyggeri for Agerbækhuse og
Føllehavegård

96.289

28.955

- 1.800

- 86.660

36.784

Erstatningsbyggeri for
Pedersvænge

 51.610

21.033

 - 1.080

- 44.384 

27.179

Erstatningsbyggeri for
Lyngtoften

53.522 

2.290

 - 1.120

 - 46.028

8.664

Erstatningsbyggeri for
Blumesvej

39.900

 

 

 

36.900

Andel af den samlede bruttoanlægsramme

 48,27%

33,78% 

 38,31%

 44,37%

 47,04%


Af udgiftsoversigten ses det, at erstatningsbyggerierne er den forholdsmæssige største udgiftspost i 2016-2025.

I forhold Masterplanen for 2015-2024 er erstatningsbyggeriet for Agerbækhuse og Føllehavegård fremrykket således, at der foretages indledende arbejde i 2015 frem for 2016. Projektet vil dog fortsat færdiggøres i 2019. For de resterende erstatningsbyggerier er der ingen ændringer i forhold til tidligere.

Ombygningen af ældrecenteret Nørremarken 2020-2022
Ældrecenteret Nørremarken er utidssvarende, hvorfor bygningen ønskes ombygget. Ved ombygningen forøges arealet af beboernes værelser og der oprettes leve-bo miljøer. Ombygningen vil medføre et mindre fald i antallet af beboere, som dog vil blive erstattet gennem oprettelsen af det nye plejecenter Bellingeparken/Ølsemagle by. Ombygningen påbegyndes i 2020 og afsluttes i 2022. Udgifterne fordeler sig således: 

Beløb i 1000 kr.

Anlæg af boliger 

Anlæg af 
service-arealer 

Tilskud

Lån og
beboer-indskud

Kommunale udgifter

Udgifter til ombygningen
af ældrecenteret
Nørremarken

82.195

30.251

- 1.520

- 70.688

40.238

Andel af den samlede bruttoanlægsramme

16,65%

19,55%

14,56%

17,71%

17,28%


Ombygningen af Nørremarken er blevet udskudt til 2020-2022 fra 2017-2020. Samtidig er der foretaget en mindre korrektion af projektet således, at de eksisterende 51 boliger omskabes til 38 frem for 41, som det fremgik af Masterplanen for 2015-2024. Udskydelsen skyldes, at Nørremarken vil blive lukket langsommere ned med løbende overflytninger af beboere til Bellingeparken/Ølsemagle by end oprindeligt planlagt. Denne løsning er mere økonomisk rentabel.

Istandsættelser i 2020 og 2023
Sideløbende med anlægs- og ombygningsprojekterne af de eksisterende plejecentre, botilbud og daghjem vil der pågå to istandsættelsesprojekter for hhv. Sandmarksbo  og Lyngtoften (EDU 22 og 23).

Lyngtoften, der er utidssvarende for beboerne med nedsat psykisk funktionsevne, tages ud af brug, når det planlagte erstatningsbyggeri er færdiggjort i 2020. Derefter vil bygningen blive omdannet til billige boliger, til unge med psykiske lidelser, som ofte har svært ved at oppebære en husleje på almindelige vilkår grundet deres situation. Ombygningen forventes færdiggjort, så boligerne kan tages i anvendelse i 2021.

Da Køge Kommunes lejekontrakt på Sandmarksbo udløber med udgangen af 2023 og bygningen heller ikke længere er tidssvarende, flyttes beboerne til et passende erstatningsbyggeri, så bygningen kan istandsættes med henblik på tilbagelevering til ejerne.

De to istandsættelsesprojekter er budgetteret som følger:

Beløb i 1000 kr.

Anlæg af boliger 

Anlæg af 
service-arealer 

Tilskud

Lån og beboer-
indskud

Kommunale udgifter

Istandsættelse af
Lyngtoften

 

3.050 

 

 

 

Istandsættelse af
Sandmarksbo

 

3.050

 

 

Andel af den samlede bruttoanlægsramme

 

3,94%

 

 

 

 

Der er ingen forandringer i forhold til Masterplanen 2015-2024. 

Økonomi
Fremgår af ovennævnte.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


195.   Østsjællands Beredskab - godkendelse af selskabsdannelse


Indstilling
Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at vedtægter, ejerstrategi og åbningsbalance for Østsjællands Beredskab godkendes.

Økonomiudvalget 11-08-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Østsjællands Beredskab skal etableres den 1. oktober 2015. Østsjællands Beredskab stiftes som et § 60 selskab ejet af Køge, Vallensbæk, Ishøj, Roskilde, Stevns, Greve, Høje-Taastrup og Solrød kommuner i fællesskab. Østsjællands Beredskabs vedtægter, åbningsbalance og ejerstrategi forelægges til godkendelse.

Det er i Interimsbestyrelsen aftalt, at de respektive 8 byråd skal  drøfte og godkende vedtægter, ejerstrategi og åbningsbalance på deres førstkommende møde efter sommerferien i august eller september 2015. Den endelige godkendelse af stiftelsen af Østsjællands Beredskab kræver ligeledes Statsforvaltningens godkendelse.

Østsjællands Beredskab skal være en samlende og tryghedsskabende beredskabsorganisation, der leverer forebyggende og afhjælpende beredskabsopgaver af enhver art på et højt kvalitetsniveau. Beredskabet skal endvidere være kundeorienteret, dynamisk og omkostningseffektivt. Østsjællands Beredskab er samtidig ansvarlig kontraktholder for de forebyggende og operative opgaver, som styres gennem eksterne kontrakter. Ved at danne et nyt fælles beredskab, der omfatter 8 kommuner og mere end 320.000 borgere, og et sammenhængende beredskabsområde, der omfatter en væsentlig del af Østsjælland, forventer de deltagende kommuner, at der kan opnås kvalitetsmæssige og økonomiske gevinster som følge af stordriftsfordele og en optimeret planlægning af beredskab på tværs af kommunegrænser.  

Udkast til vedtægter, ejerstrategi og åbningsbalance anbefales i sin helhed af en enig Interimsbestyrelse.

Økonomi
Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser i forhold til budget 2015 og det foreliggende budgetforslag for 2016-2018, idet Køge Kommune har forudsat at Køge Kommunens serviceniveau efter sammenlægningen vil være uændret i forhold til nugældende niveauer, på såvel på operationelle brandberedskabet som ved de supplerende serviceopgaver der i dag udføres af Brand og Redning i Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


196.   Lokalplan 1049 for stationsområdets nordlige del samt kommuneplantillæg 14 - endelig godkendelse


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at  lokalplan 1049 - stationsområdets nordlige del og kommuneplan tillæg 14 samt sammenfattende redegørelse af tilhørende miljøvurdering vedtages endeligt. Planerne vedtages endeligt med evt. redaktionelle rettelser.

Teknik- og Miljøudvalget 13-08-2015

Anbefales.

Økonomiudvalget 18-08-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Byrådet vedtog den 24. marts 2015 at sende forslag til lokalplan 1049, kommuneplantillæg 14 og tilhørende miljøvurdering i 8 ugers høring.

Lokalplanen er den anden af flere lokalplaner der udarbejdes for stationsområdet i Køge i overensstemmelse med "Udviklingsplanen for Køge Kyst" og fastsætter rammerne for etablering af den nordligste del af udviklingsområdet.

Lokalplanen indeholder områderne B10, B11 og B12 og fastlægger området til centerformål med blandede byfunktioner.

Lokalplan 1049 fastsætter bestemmelser for etablering af offentligt tilgængeligt parkeringshus i byggefelt B10, samt  og rammebestemmelser for felterne B11 og B12 til boliger og kontorerhverv. Ved etablering af lokalplanpligtigt byggeri i rammeområderne B11 og B12 skal der udarbejdes en ny lokalplan med byggeretsgivende bestemmelser. 
Derudover fastlægger lokalplanen de trafikale principper i området og for parkeringshuset samt bebyggelsesregulerende bestemmelser for parkeringshuset.
 
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013, og der er derfor udarbejdet et Kommuneplantillæg nr. 14 til lokalplanen. Kommuneplantillæg 14 udskiller 2 nye rammeområde 3C17 og 3C18 fra rammeområde 3C14. I 3C17 ønskes der mulighed for at opføre et parkeringshus med en bebyggelsesprocent på 140 med en højde på 15m mod Ivar Huitfeldtsvej og en højde på 12m mod Strædet. Rammeområde 3C14 ændres kun i omkreds.

Rammeområde 3C18 oprettes for den del af rammeområde 3C14, som endnu ikke er lokalplanlagt med en bebyggelsesprocent på 125.

Lokalplan 1049, kommuneplantillæg 14 og tilhørende miljøvurdering har været i høring fra den 30. marts til den 26. maj 2015.

I perioden er der ikke indkommet indsigelser/bemærkninger til planforslagene.

Økonomi
Intet.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


197.   Velfærdsteknologi i forbindelse med det nye genoptræningscenter og aflastningsboligerne


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalg, Social- og Sundhedsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der til EDU13 og 13A - 30 aflastningsboliger samt EDU21 - Genoptræningscenter, gives en anlægsbevilling på i alt 729.000 kr., fordelt med 479.000 kr. på EDU13A samt 250.000 på EDU21 til etablering af velfærdsteknologiske foranstaltninger i forbindelse med genoptræningscenter.

Social- og Sundhedsudvalget 02-06-2015
Anbefales.

Ejendoms- og Driftsudvalget 09-06-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 11-08-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
I samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen er følgende emner vurderet og kan anbefales at blive etableret i det nye genoptræningscenter:

1. Bevægelsesfølsomme sensorer
2. Svingbare håndvaske
3. Toiletter (vaske-/tørre-bidet)
4 "Op og stå senge"
5. Regulering af lysstyrke og automatisk tænd af orienteringslys
6. Badestole
7. Skærme til brug ved træning
8. "Selvindstilling af træningsredskaber"
9. Medicinskab - elektronisk
10. CarePlan
11. Regulerbar bøjlestang
12 Rumdækkende loftslifte
13. Kognitiv træning/sanserum
14. Skinnesystem i baderum
15. Televagt personsikringssystem 

Anlægsomkostninger

 1.Sensorer 

200.000 kr. 

 2.Håndvaske

 350.000 kr.

 3.Toiletter

 400.000 kr.

 4.Senge

 150.000 kr.

 5.Regulering af lys

 150.000 kr.

 6.Badestole

90.000 kr. 

 7.Træningsskærme

500.000 kr. 

 8.Selvindstilling træningsredskaber

0 kr. 

 9.Medicinskabe

 60.000 kr.

 10.Care-plan

500.000 kr. 

 11.Bøjlestang

150.000 kr. 

 12.Loftlifte badeværelser

650.000 kr. 

 13.Kognitiv træning

350.000 kr. 

 14.Skinnesystem baderum

180.000 kr. 

 15.

Televagt personsikring .

 600.000 kr.

 I alt 

4.320.000 kr. 

 88%belåning af pkt. 1-3, 5, 7, 9-15 

 3.590.400 kr.

  Kommunens egenbetaling herefter

 729.600 kr.

  Afsat iht. AIP 2016-2025 (EDU13A og EDU21)

 729.000 kr.


Vurdering af afledt drift
Der vil være driftsudgifter, som de mange nye tiltag fører med sig i form af licenser, systemudgifter, abonnementer, lovpligtige tilsyn mv. De tal kendes ikke nøjagtig, men kigger man i det materiale der er indgået, vurderes det til ca. 400.000 kr. om året. Da det er teknologi som vi ikke har erfaring med, er det vanskeligt at sige, hvad det kan føre med sig af besparelser og effektiviseringer. Men et udgangspunkt må være, at teknologien som minimum skal finansiere de drifts- og følgeudgifter der genereres. Genoptræningscentret og aflastningsboligerne vil være det første sted, hvor teknologien i givet fald rigtig implementeres, så stedet kunne til erfaringsopsamling og mere konkret måle og vurdere på, hvilke lettelser de enkelte teknologier giver, og hvilke der bør satses på fremover. Der er også teknologier, som ikke giver besparelser, men som alene bidrager til komfort, livskvalitet og tryghed.
Økonomi
Udgifterne til de anførte forslag er indarbejdet i forslag til Anlægs- og Investeringsplanen.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


198.   Nyt signalanlæg i krydset Egedesvej/Nylandsvej og forbedret stikrydsning på Nylandsvej ved Snogebækken - anlægs- og tillægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet, at

 1. der gives anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til projekt "Nyt signalanlæg i krydset Egedesvej/Nylandsvej og forbedret stikrydsning på Nylandsvej ved Snogebækken",
 2. der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til TMU 08 Køge Kyst - Parkeringsstrategi for Køge bymidte.
Teknik- og Miljøudvalget 13-08-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 18-08-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Vejdirektoratet forventer at åbne de nye motorvejsramper ved Egedesvej medio august 2015 – og som tidligere behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. maj 2015, sag nr. 135, vil ibrugtagning af ramperne medføre en 3-dobling af trafikken på Egedesvej, ligesom trafikmønsteret i området forventes at blive påvirket .
 
I forbindelse med etablering af cykelstier i begge sider af Egedesvej fra S-banen til Københavnsvej, blev krydset Egedesvej - Nylandsvej forberedt for opstilling af signalanlæg. Rambøll har tidligere vurderet, at signalregulering på stedet først er nødvendig, når Køge Nord-området er fuldt udbygget; men med henblik på at kunne styre trafikafviklingen og samtidig forbedre trafiksikkerheden for bl.a. brugere af det beskyttede værksted, beliggende Værkstedvej 3, foreslås krydset signalreguleret allerede i indeværende år. 

Programmering og fabrikation af styreapparat og efterfølgende opstilling forventes at kunne ske inden for ca. 6 uger fra endelig godkendelse - svarende til, at anlægget i givet fald er ibrugtaget primo oktober 2015.
 
Teknik- og Miljøudvalget besluttede tidligere på året, at tilgodese trafiksikkerhedsprojektet på Nylandsvej mellem Ølsemaglevej og Egedesvej: ”Hastighedsdæmpning, herunder forbedring af stikrydsning”. Dette effektueres samtidig med ibrugtagning af motorvejsramperne, hvilket såvel i etableringsfasen som i den permanente situation, forventes at kunne imødegå uheldige rutevalg/"smutvejs-kørsel" og lignende. Udgifterne forbundet hermed finansieres via trafiksikkerhedsprojekterne. 

Udgifterne forbundet med indkøb af nyt styreapparat, signalstander og detektionsudstyr samt opstilling af signalanlægget i krydset Egedesvej - Nylandsvej med tilhørende justering af vejbelysning på lokaliteten er estimeret til i alt 2,0 mio. kr.
Økonomi
Etablering af signalanlæg samt justering af vejbelysningsanlæg i krydset Egedesvej/Nylandsvej er ikke indeholdt i det vedtagne budget for 2015, men er budgetteret i anlægsplanen for 2016,TMU 10.

Projektet foreslås derfor finansieret i TMU 08 Køge Kyst - Parkeringsstrategi for Køge bymidte, hvor der allerede er godkendt anlægsbevilling og rådighedsbeløb.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til Nyt signalanlæg ved i Krydset Egedesvej/Nylandsvej samt en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til Parkeringsstrategien Køge Bymidte (TMU08). 

Bevillingerne er samlet set udgiftsneutrale og påvirker derfor ikke den budgetterede kassebeholdning. Projekterne vil samlet set ikke økonomisk blive påvirket og tidsforskydning i budgetåret 2016 vil blive indarbejdet i anlægsinvesteringsplanen.  
Kommunikation
Teknik- og Miljøforvaltningen sikrer orientering af såvel lokale medier som på kommunens hjemmeside.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


199.   63 plejeboliger i Køge Nord - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik - og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at 

 1. der i Køge Nord opføres et plejecenter med 63 boliger,
 2. opførelsen sker i 2 etaper, således at 1. etape indeholder 32 boliger med tilhørende servicearealer, 
 3. der gives en anlægsbevilling for 32 boliger på 63,2 mio. kr. for boligarealet, idet den oprindelige anlægsbevilling reduceres fra 117,6 mio. kr., 
 4. der gives en anlægsbevilling på 12,15 mio. kr. for servicearealet, idet den oprindelige anlægsbevilling reduceres fra 19,15 mio. kr., 
 5. der gives en anlægsbevilling på en indtægt på -1,28 mio. kr., idet den oprindelige anlægsbevilling reduceres fra -2,52 mio. kr.

Ejendoms- og Driftsudvalget 09-06-2015
Anbefales.

Etape 2 og 3 forudsættes udbudt i fagentreprise.

Økonomiudvalget 11-08-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Med hensyn til behovet for etablering af plejeboliger henvises til sag 233 på Økonomiudvalgets møde den 12. maj 2015. Der henvises endvidere til notat af 11. maj 2015 med kortbilag og tidsplan.
Økonomi
Såfremt indstillingen godkendes, vil de oprindelige anlægsbevillinger blive tilpasset, således at de svarer til 32 boliger for 1. etape. Tilpasningen betyder, at den oprindelige anlægsbevilling reduceres fra 117,6 mio. kr. til 63,2 mio. kr., mens servicearealets anlægsbevilling reduceres fra 19,15 mio. kr. til 12,15 mio. kr., og anlægsbevillingen til indtægter vedr. tilskud reduceres fra -2,52 mio. kr. til -1,28 mio. kr. 

Beløbene indgår i forslag til Anlægs- og Investeringsplanen.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges 3 anlægsbevillinger, således de tilpasses 32 boliger i 1. etape. Der søges en anlægsbevilling på 63,2 mio. kr. til boligdelen, 12,15 mio. kr. til servicearealer samt indtægter på -1,28 mio. kr. vedr. tilskud. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budgettet samt anlægs- og investeringsplanen for 2016-2025.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


200.   Energispareprojekter 2013 - anlægsregnskab


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at anlægsregnskab for Energispareprojekter 2013 godkendes.

Ejendoms- og Driftsudvalget 12-08-2015
Anbefales.


Økonomiudvalget 18-08-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 20,0 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 26. februar 2013 til Energispareprojekter 2013. 

I forhold til anlægsbevillingen udviser regnskabet et merforbrug på 141.154
kr. 

Byrådet besluttede i 2007 at videreføre og udbygge Energispareprojektet. På den baggrund har Teknik- og Miljøforvaltningen udført rentable energiprojekter i de kommunale bygninger, som har givet reduktioner i energiforbruget og ofte en øget komfort i bygningerne. Anlægsarbejdet blev færdigt i 2014. Forvaltningen vurderer, at Energispareprojekter 2013 har fundet sted i det omfang, kommunalbestyrelsen har godkendt.
Økonomi
Anlægsregnskab (opstilling i hele kr. ekskl. moms): 

Regnskabet omhandler:
Energispareprojekter 2013AnlægsbevillingRådighedsbeløbForbrug
Anlægsudgifter20.000.000 kr. 20.000.000 kr.20.141.154 kr
Merforbrug     141.154 kr.      141.154 kr. 
+ er merforbrug og – er mindreforbrug 

Økonomisk Afdeling bemærker, at merforbruget på 141.154 kr., som i forhold til bevilling og samlet rådighedsbeløb udgør 0,7 %, er kassefinansieret i foregående regnskabsår.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


201.   Energispareprojekter 2014 - anlægsregnskab


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at anlægsregnskab for Energispareprojekter 2014 godkendes.

Ejendoms- og Driftsudvalget 12-08-2015
Anbefales.


Økonomiudvalget 18-08-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 20,0 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 25. marts 2014 til Energispareprojekter 2014.  

Midt på året bad Teknik- og Miljøforvaltningen om en reduktion i bevillingen på 5 mio. kr. med baggrund i Folketingets stop for halvdelen af kommunale solcelleprojekter og grundet den reducerede oliepris, der gjorde flere identificerede projekter urentable.  

I forhold til den korrigerede anlægsbevilling på 15,0 mio. kr. udviser regnskabet et merforbrug på 491.495 kr. 

Byrådet besluttede i 2007 at videreføre og udbygge Energispareprojektet. På den baggrund har Teknik- og Miljøforvaltningen udført rentable energiprojekter i de kommunale bygninger, som har givet reduktioner i energiforbruget og ofte en øget komfort i bygningerne. Anlægsarbejdet blev færdigt i 2014. Forvaltningen vurderer, at Energispareprojekter 2014 har fundet sted i det omfang kommunalbestyrelsen har godkendt.
Økonomi
Anlægsregnskab (opstilling i hele kr. ekskl. moms): 

Regnskabet omhandler:  
Energispareprojekter 2014AnlægsbevillingRådighedsbeløbForbrug
Anlægsudgifter15.000.000 kr. 15.000.000 kr.15.491.495 kr
Merforbrug     491.495 kr.      491.495 kr. 
+ er merforbrug og – er mindreforbrug 

Økonomisk Afdeling bemærker, at merforbruget på 491.495 kr., som i forhold til bevilling og samlet rådighedsbeløb udgør 3,9 %, er kassefinansieret i foregående regnskabsår. I den sammenhæng er det værd at bemærke, at den reducerende bevilling midt på året i 2014 tilgik kassen.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


202.   Varmtvandsbassin, Aktivitetshuset Borup - anlægsregnskab


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at anlægsregnskab for Varmtvandsbassin, Aktivitetshuset Borup, godkendes.

Ejendoms- og Driftsudvalget 12-08-2015
Anbefales.


Økonomiudvalget 18-08-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 3,0 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 25. juni 2013, sag nr. 117 og 125, til Aktivitetshus Borup, genopretning. 

I forhold til anlægsbevillingen udviser regnskabet et mindreforbrug på 3.028 kr. 

Byrådet besluttede i 2012 at købe Aktivitetshuset i Borup af DAB. Inden købet gennemgik Teknik- og Miljøforvaltningen byggeriet, hvor det blev konstateret, at der primært i bassin/omklædning var brug for almindelig genopretning. I forbindelse med købet blev der i kommunens anlægsbudget afsat 1,6 mio. kr. hertil. 

Da Køge Sygehus i 2013 valgte at lukke deres terapibassin, stod det klart, at en god løsning herpå var at etablere nye omklædningsrum og opgradere til varmtvandsbassin i Aktivitetshuset Borup. Social- og Sundhedsforvaltningen søgte og fik bevilget 1,4 mio. kr. hos Køge Kommunes Velfærdsinvesteringspulje med baggrund i en årlig besparelse ved ikke at skulle leje sig ind hos K��ge Sygehus.

Udover de nævnte i alt 3 mio. kr. er, som beskrevet i punktet angående anlægsbevilling, anvendt 1 mio. kr. af Genopretningspuljen i Anlæg.
 

Anlægsarbejdet blev færdigt i 2014. 

Forvaltningen vurderer, at genopretningen af Aktivitetshuset Borup har fundet sted i det omfang, kommunalbestyrelsen har godkendt. 
Økonomi
Anlægsregnskab (opstilling i hele kr. ekskl. moms): 

Regnskabet omhandler:
Aktivitetshus Borup, genopretningAnlægsbevillingRådighedsbeløbForbrug
Anlægsudgifter3.000.000 kr. 3.000.000 kr.2.996.972 kr.
Mindreforbrug    -3.028 kr.     -3.028 kr. 
+ er merforbrug og – er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at mindreforbruget på -3.028 kr., som i forhold til bevilling og samlet rådighedsbeløb udgør 0,1 %, er tilgået kassebeholdningen i foregående regnskabsår.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


203.   Tilbygning af Skensvedhallen - anlægsregnskab


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at anlægsregnskab for Skensvedhallens tilbygning godkendes.

Ejendoms- og Driftsudvalget 12-08-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 18-08-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Byrådet besluttede den 13. januar 2014, at der blev givet en anlægsbevilling på 7.525.776 kr. til at gennemføre en tilbygning til Skensvedhallen.

Tilbygningen rummer 520 m2 med foyer, foreningsfitness, foreningslokaler, depotudvidelse samt nødvendige teknikrum.

Da alle regnskaber er opgjorte, er det muligt at aflægge regnskab i forholdt til den godkendte anlægsbevilling.
Økonomi
Regnskab, (opstilling i hele kr. eksklusiv moms):

Regnskabet omhandler:
Tilbygning af SkensvedhallenAnlægsbevillingRådighedsbeløbForbrug
Anlægsudgifter7.525.776 kr.7.525.776 kr.7.478.819 kr.
Mindreforbrug   -46.957 kr.   -46.957 kr. 
+ er merforbrug og – er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at mindreforbruget på 46.957 kr., som i forhold til  bevilling og samlet rådighedsbeløb udgør 0,6 %, er tilgået kassebeholdningen i foregående regnskabsår.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


204.   Enhedslisten ønsker sag på dagsordnen - ønsker samtlige sager om gensidig forsørgelsespligt i Køge Kommune gennemgået


Indstilling

Niels Rolskov (Ø) har den 27. juli 2015, på vegne af Enhedslisten, fremsendt nedenstående sag til behandling på Byrådets førstkommende møde.

"Enhedslisten ønsker, at samtlige sager om gensidig forsørgelsespligt i Køge Kommune gennemgås.

På baggrund af de konstaterede generelle fejl i sagsbehandlingen i Køge Kommune  i forbindelse med indhentning af oplysninger om og  afgørelser om gensidig forsørgelse – foreslår Enhedslisten gruppe i Køge Byråd, at samtlige sager i Køge Kommune vedrørende gensidig forsørgelse gennemgås og der skal hurtigst muligt ske tilbagebetaling af den manglende kontanthjælp i perioden fra januar 2014 til det tidspunkt  hvor forholdene er bragt i orden.

Idet der er tale om generelle alvorlige forvaltningsmæssige fejl, som borgerne ikke havde nogen reel mulighed for at gennemskue, mener vi, at diverse klagefrister nævnt i diverse skrivelser er irrelevante. Vi hæfter os ved følgende forhold:

 • I breve udsendt til kontanthjælpsmodtagere  i efteråret 2013 vedrørende oplysningsskema og samtykkeerklæring fremgår det, at ”…det vil betyde, at du ikke får udbetalt kontanthjælp efter 31. december 2013”  Denne slet skjulte trussel er både urimelig og formodentlig ulovlig.

  Ifølge lov om aktiv socialpolitik § 97a. forsømmer en samlever at opfylde sin forsørgelsespligt efter §§ 2 a og 2 b, udbetaler kommunen uddannelses- eller kontanthjælp til ansøgeren. Kommunen kan opkræve et beløb hos samleveren svarende til den udbetalte uddannelses- eller kontanthjælp. Kommunen kan dog kun opkræve beløbet, hvis samleveren efterlades tilstrækkelige midler til at skaffe det nødvendige til sin egen og familiens forsørgelse. 
   
 • Der ville maksimalt kunne være tale om at trække 50 % af kontanthjælpen da loven på det tidspunkt kun var halvt indfaset.

Det er vores opfattelse, at disse fejlagtige oplysninger til borgerne, borgere der i øvrigt i mange tilfælde er hårdt pressede og generelt ikke ressourcestærke, må formodes, at have presset disse borgere til at foretage uoverlagte handlinger der har forringet deres personlige forhold i væsentligt omfang. I øvrigt kan vi konstatere, at der i de generelle skrivelser er bedt om oplysninger som kommunen ifølge loven meget præcist selv skulle have indhentet fra diverse offentlige registre inden der skete henvendelse til borgerne. Hensigten med loven var, at kommunen ikke skulle ulejlige borgerne med unødvendige spørgsmål.

Endeligt må vi også konstatere, at der er anvendt en forkert definition af ægteskabslignende forhold, den anvendte definition ligner meget den man anvender i sociallovgivningen men det er en helt forkert definition fordi aktivlovens samlivsbegreb adskiller sig fra sociallovgivningens som anført og forklaret i L 224 s 42 ”Afgørelser om samliv efter lovforslaget vil adskille sig fra de tilsvarende afgørelser af status som enlig forsørger i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, og afgørelse af status som reelt enlig i lov om social pension derved, at hele forsørgelsen vil kunne afhænge af status som samlevende i kontanthjælpssystemet. Hermed adskiller samleverbegrebet sig også fra samleverbegrebet i § 85 a. En afgørelse om samliv i kontanthjælpssystemet kan være meget indgribende, hvorfor der i sagens natur bør indgå yderligere aspekter i afdækningen af, om personerne er samlevende, end dem der indgår ved tildelingen af en supplerende ydelse eller tillæg efter lov om social pension eller bortfald af et tilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. Omvendt vil fx kommunens vurdering af, at ansøger skal have hjælp efter en sats på SU-niveau, der er betinget af, at personen modtager ekstra børnetilskud efter børnetilskudsloven som enlig forsørger, være en stærk indikation af, at personen ikke er samlevende, uanset om der måtte være registreret andre personer på bopælen. Det er ikke hensigten at statuere gensidig forsørgelsespligt mellem to personer, der deler bolig med henblik på at have en billigere boligudgift, men ellers ikke har et samliv, der har ægteskabslignende karakter. Den omstændighed, at de ind imellem indtager måltider sammen i den fælles bolig og deler bad, køkken, køkkenredskaber og køleskab, indebærer ikke i sig selv, at kommunen kan statuere gensidig forsørgelsespligt med den virkning, at de to parter skal pålægges pligt til at forsørge hinanden”.

Det fremgår desuden af L 224 at ”Indikatorer, der kan bevirke, at kommunen ville gå ind i en nøjere undersøgelse af sagen, kunne være, hvis 

 1. en ansøger og en sambo eksempelvis ejer den fælles bolig sammen, herunder har gæld i den fælles bolig, 
 2. ansøger ejer større forbrugsgoder, som fx bil eller fritidsfaciliteter, fx fritidshus, i fællesskab med sin sambo, 
 3. ansøger har fælles gæld eller formue med sin sambo, 
 4. ansøger har fælles bankkonto med sin sambo, 
 5. ansøger har boet mindst 2 år sammen med sin sambo,  

Disse er indikationer, der kan give et billede af et samliv af en sådan fasthed og karakter, at kommunen kan anse det for godtgjort i tilstrækkelig grad, at der er tale om et samliv af ægteskabslignende karakter.” 

Det er vigtigt, at en kontanthjælpsmodtager ligesom andre borgere får en sagsbehandling, der følger lovgivningen. Loven siger, at når der ikke er foretaget en korrekt sagsbehandling, er afgørelsen ugyldig og skal ikke have virkning. Derfor skal de penge, der er trukket efter en ugyldig afgørelse betales tilbage."

Beslutning
Byrådet besluttede at oversende Enhedslistens anmodning til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget til drøftelse og stillingtagen. Resultatet af fagudvalgets stillingtagen vil blive forelagt Byrådet.
Et medlem af Enhedslistens byrådsgruppe ønsker gerne foretræde i Erhvervs- og Arbejdsudvalget  i forbindelse med sagens drøftelse i udvalget.

Til toppen


205.   Enhedslisten ønsker sag på dagsordnen - ønsker at hæve de kommunale skatter


Indstilling
Niels Rolskov (Ø) har den 18. august 2015, på vegne af Enhedslisten, fremsendt nedenstående sag til behandling på Byrådets førstkommende møde.

"Byrådet anmoder Borgmesteren om, inden tidsfristen 3. september 2015, at ansøge således, at Køge Kommune får mulighed for at hæve de kommunale skatter i 2016. 

Begrundelse:
 

Den kommunale økonomi vil, også i Køge Kommune, være voldsomt presset de kommende år og i en situation hvor vi ikke har noget prangende serviceniveau på de borgerrettede områder er det vigtigt, at vi har mulighed for at agere også på skatteområdet."

Beslutning
Byrådets flertal, bestående af A, C, F, I, O, V (25 medlemmer) kan ikke godkende at der rettes henvendelse til Social- og Indenrigsministeriet med henblik på ønske om hæve de kommunale skatter.

Et mindretal (1) Liberal Alliance, ser gerne at der arbejdes mod en sænkning af de kommunale skatter.

Til toppen


206.   Eventuelt


Beslutning
Torben Haack (F) varslede, at der på førstkommende byrådsmøde ville fremlægges en sag omkring kommunens anvendelse af byggelovens § 12.

Marie Stærke (A) fremførte kritik omkring Venstres udmeldinger i pressen vedr. tandplejesag.

Til toppen


207.   Salg af parcelhusgrund Kildebjergs Agre, Bjæverskov (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


208.   Salg af ejendom (Lukket punkt)


Beslutning
Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Til toppen


209.   Salg af ejendom (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


210.   Salg af ejendom (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


211.   Salg af areal (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


212.   Salg af areal (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


213.   Vurdering af ejendom (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


214.   Offentligt udbud af ejendom (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


215.   Honorarberegning på vejanlægsprojekter (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


216.   Udbud (Lukket punkt)


Beslutning
ad 1: Godkendt.
ad 2.1. til 2.4: Godkendt.
ad 3: For at godkende optionen nu stemte 6 (O, F og Ø) imod stemte 21 (A, C, I og V).
Økonomiudvalgets flertalsindstilling herefter godkendt (oversendt til budgetbehandlingen).
Enhedslisten viderefører mindretalsindstillingen fra Økonomiudvalget.

Til toppen


217.   Eventuelt (Lukket punkt)


Beslutning
Varslet ekstraordinært byrådsmøde den 29. september 2015 aflyst p.g.a. anden kommunal aktivitet.

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 21.01.16