Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Køge Byråd

Den 10.10.2017 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anette Simoni, (V)
Annabella Al-Nafousi, (F)
Dora Olsen, (O)
Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Frank Hyldal, (V)
Helle Poulsen, (V)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Jette W. Jørgensen, (Ø)
Lars Have Christensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Pernille Sylvest, (A)
Poul Erik Jensen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)
Trine Hastrup, (V)

Afbud:

Erik Swiatek, (A)
Ertugrul Vural, (A)
René Jespersen, (V)

206.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Borgmesteren orienterede om, at René Jespersen (V) i dag har meldt forfald til byrådsmødet på grund af helbredsmæssige årsager.

Kandidatliste O ønsker stedfortræder indkaldt efter reglerne i den kommunale styrelseslov § 15, stk. 1.

Jørgen Mundt Andersen, der er 1. stedfortræder på kandidatlisten, har meldt forfald på grund af ferie i udlandet.
2. stedfortræder på kandidatlisten er Carsten Nielsen, Antilopevej 33, Ejby.

Byrådet besluttede, at betingelserne for at indkalde 2. stedfortræder er opfyldt, og at Carsten Nielsen (O) er rette stedfortræder og valgbar. Carsten Nielsen deltog herefter i mødet.

Fraværende
Erik Swiatek (A)
Ertugrul Vural (A)
René Jespersen (V)

Til toppen


207.   2. behandling af budget 2018-21


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller budget 2018-21 til andenbehandling i Økonomiudvalg og Byråd, herunder at 

  1. valg af statsgaranti eller selvbudgettering i 2018 besluttes,  
  2. det godkendes, at tekniske og politiske ændringer indarbejdes i budgetforslag 2018-21 jf. afstemningslisten. Afstemningslisten er vedlagt i bilag 2, 
  3. ”Aftale om budget 2018-21” fra forligsparterne godkendes. Budgetaftalen er vedlagt i bilag 3A,
  4. det godkendes, at budgetbemærkningerne korrigeres i overensstemmelse med Byrådets andenbehandling,
  5. den 10 - årige anlægsplan tages til efterretning jf. afstemningslisten,
  6. takster for 2018 jf. bilag 1, godkendes, idet det dog samtidig godkendes, at eventuelle tekniske korrektioner herunder tilpasning af taksterne som følge af beslutningerne i andenbehandlingen indarbejdes administrativt,
  7. balanceordning vælges som P-ordning i 2018,
  8. skattesatser tages til efterretning,
  9. service- og anlægslofter drøftes med henblik på mulighed for at bidrage til kommunernes samlede aftaleoverholdelse.

Økonomiudvalget 03-10-2017
Ad 1: Statsgaranti anbefales godkendt.

Ad 2: Anbefales som anført i bilag 2.

Ad 3: Anbefales godkendt.

Ad 4: Anbefales godkendt.

Ad 5: Anbefales til efterretning.

Ad 6: Anbefales godkendt.

Ad 7: Balanceordning anbefales.

Ad 8: Anbefales taget til efterretning.

Ad 9: Drøftet. Punktet genoptages på næste Økonomiudvalgsmøde 10. oktober 2017.

Økonomiudvalget behandler sagen den 10. oktober 2017, kl. 9.00, udvalgets beslutning vil foreligge til mødet.

Baggrund og vurdering

Byrådet førstebehandlede budgetforslaget for 2018-21 den 5. september 2017. I henhold til styrelseslovens § 38 skal der gå mindst 3 uger mellem første- og andenbehandlingen af budgettet. Det fremgår endvidere af lovgivningen, at andenbehandlingen af budgettet skal ske senest den 15. oktober. Andenbehandling af Budget 2018-21 finder sted i Økonomiudvalget den 3. oktober 2017 og i Byrådet den 10. oktober 2017.

Mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet er der kommet supplerende oplysninger, der giver anledning til tekniske korrektioner til det fremsendte budgetforslag. Materialet er udsendt som supplerende materiale den 5. september og vedlagt som bilag 9. Herudover har et flertal i Byrådet bestående af Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti samt Dansk Folkeparti (herefter benævnt C, V, A, F, O samt forligspartierne) den 19. september 2017 indgået forlig om budget 2018-21 (Bilag 3A).

Der er endvidere indsendt ændringsforslag til budgetforslaget fra Enhedslisten (Bilag 3B).

De tekniske korrektioner og de politiske ændringsforslag er listet i afstemningslisten, der er vedlagt som bilag 2. Afstemningslisten er opdelt i A. Drift, B. Anlæg og C. Finansiering. Alle tre kategorier er underopdelt i ”Tekniske Korrektioner” og ”Politiske ændringsforslag”. Det bemærkes, at enkelte poster har flyttet udvalg i forhold til forliget, så de harmonerer med Styrelsesvedtægten.

Eventuelle tekniske korrektioner og tilpasning af taksterne som konsekvens af Byrådets andenbehandling af budget 2018-21 indarbejdes administrativt, jf. punkt 6. 

I det følgende kommenteres de enkelte indstillingspunkter: 

Ad 1: Statsgaranti eller selvbudgettering
Direktionen anbefaler, at der træffes beslutning om valg af selvbudgettering eller statsgaranti i 2018. I budgetforslag 2018-21 er der budgetteret med valg af statsgaranti i 2018-21. Der henvises i øvrigt til notat udsendt den 27. september 2017, jf. bilag 7, hvori direktionen anbefaler valg af statsgaranti.

Ad 2: Teknisk-administrative korrektioner samt politiske ændringsforslag
Der er efter førstebehandlingen fremkommet supplerende oplysninger, der giver anledning til teknisk-administrative korrektioner udsendt 5. september som supplerende budgetmateriale. Korrektionerne er indarbejdet i afstemningslisten, bilag 2, og indgår desuden i såvel forligspartiernes som Enhedslistens budgetforslag.

Resultatopgørelsen inkl. forligsparternes ændringsforslag er vedlagt som bilag 4. Se yderligere under punktet ”Økonomi”.

Ad 3: ”Aftale om budget 2018-21”
Forligspartierne har fremsendt hensigtserklæring til budget 2018-21: ”Aftale om budget 2018-21”. Budgetaftalen er vedlagt som bilag 3.A.

Ad 4: Budgetbemærkninger
I budgetbemærkningerne beskrives de enkelte budgetposter. Budgetbemærkningerne er udsendt med budgetmaterialet den 23. august 2017. Budgetbemærkningerne korrigeres i overensstemmelse med indholdet af andenbehandlingen af budgettet og udsendes sammen med det trykte budget. Det bemærkes, at budgetbemærkningerne ikke er bindende, men udelukkende beskriver basisforudsætningerne for budgettet.

I Køge Kommune gives bevillingerne på udvalgsniveau. Bevillingsoversigten inkl. forligsparternes ændringsforslag er vedlagt som bilag 5.

Ad 5: Anlægsplan
Forligspartiernes anlægsplan er vedlagt som bilag 6.A mens Enhedslistens anlægsplan er vedlagt som bilag 6.B. I begge anlægsplaner er indarbejdet 3,7 mio. kr. vedr. genhusning af Vemmedrupskolen, besluttet af Byrådet den 19. september 2017. I forligspartiernes budgetforslag indgår 3,6 mio. kr. til byggemodning i Køge Idrætspark to gange, dels i anlægsplanen, dels i resultatopgørelsen. De er udelukkende medtaget 1 gang i afstemningslisten, jf bilag 2.

Ad 6: Takster
Køge Kommunes takstblad for 2018-21 fremsendes til godkendelse. Takstbladet er identisk med takstbladet fra 1. behandlingen af budgettet og er vedlagt som bilag 1.

Ændringsforslag som del af 2. behandlingen kan give anledning til ændret PL-fremskrivning og til takstændringer, som indarbejdes administrativt til det trykte budget.

Ad 7: Balanceordning vælges som P-ordning i 2018.
Ved indførelse af betalingsparkering skal kommunen i forbindelse med budgetlægningen vælge mellem to forskellige ordninger til modregning af indtægterne i bloktilskuddet, jf. lov nr. 592 af 14. juni 2011 om betalingsparkering. I den almindelige ordning opnås et fradrag pr. borger, og i den anden ordning fradrages de faktiske udgifter til ordningen - medmindre der er overskud, idet der da ikke kan modregnes. Sidstnævnte kaldes "balanceordningen", og den anbefales jf. bilag 8.

Ad 8: Skattesatser
Budgetforslag 2018-21 og ændringsforslaget fra forligsparterne til budgetforslaget indeholder ikke ændringer i skattesatserne i forhold til 2017.

De indarbejdede skattesatser udgør: 

Skattesatser

2017 og 2018

Kommunal indkomstskat

24,9 procent

Kirkelig ligning

0,87 procent

Kommunal grundskyld (almindelige ejendomme)
Kommunal grundskyld (produktionsjord)

21,038 promille
6,238 promille

Dækningsafgift af forretningsejendomme

0 promille

Dækningsafgift af offentlige ejendomme (forskelsværdi)

8,75 promille

Dækningsafgift af offentlige ejendomme (grundværdi)

10,519 promille

Ad 9: Service- og anlægsloft
Serviceudgifterne i forligspartiernes budgetforslag udgør 2.640 mio. kr. i 2018. Dette er 27 mio. kr. mere end KL's beregning af Køge Kommunes tekniske andel af servicerammen i Økonomiaftalen. Tilsvarende udgør de skattefinansierede anlæg omfattet af anlægsrammen 213 mio. kr. i 2018 i budgetforslaget. Køge Kommunes forholdsmæssige beregnede andel udgør mellem 175 og 180 mio. kr. afhængig af forudsætninger om indbyggertal, og dermed ligger budgetforslaget 33-38 mio. kr. over.

KL's seneste prognose fra 2. borgmestermøde venter at kommunerne samlet set ligger 1,4 mia. kr. over på anlæg og 0,1 mia. kr. over på service i de nuværende forventninger til budgetlægningen for 2018.

Såfremt det endelige budget overskrider den aftalte serviceramme kan Regeringen tilbageholde op til 3 mia. kr. i bloktilskud. Tilsvarende kan Regeringen ved en overskridelse af anlægsrammen tilbageholde op til 1 mia. kr. af bloktilskuddet som budgetsanktion på anlægsområdet.

Ved politisk ønske om at bidrage til den samlede aftaleoverholdelse kunne en handlemulighed være at tage renoveringen af Vemmedrupskolen ud af anlægsplanen i 2018, idet det fortsat er uklart, hvad renoveringen kommer til at koste ligesom det er uklart hvilket år midlerne skal anvendes i.

Opmærksomheden henledes dog på, at en eventuel sanktion på regnskab 2018 må forventes udmålt i forhold til det i budgettet oprindeligt indregnede anlægsniveau. Hertil kommer at der pt forventes et væsenligt overførselsniveau fra 2017 til 2018 der for en stor dels vedkommende forventes anvendt i 2018. Regnskab 2018 forventes derfor allerede at overskride det budgetterede anlægsniveau.

Økonomi

Forligspartiernes budgetforslaget 2018-2021, der fremsendes til 2. behandlingen, overholder rammerne i kommunens økonomiske politik.

For det første udgør driftsoverskuddet 4,4% af serviceudgifterne i 2018, hvilket er højere end de minimum 3 %, som den økonomiske politik foreskriver. For det andet udgør den gennemsnitlige kassebeholdning i budgetforslaget til 2. behandlingen 256 mio. kr. ved udgangen af 2021. Det skal ses i forhold til. at den økonomiske politik foreskriver en kassebeholdning på minimum 150 mio. kr.

Budgetforslag 2018-21 inklusiv de tekniske korrektioner og politiske ændringsforslag indeholder et skattefinansieret bruttoanlægsniveau på 213,7 mio. kr. i 2018 inkl. ekstraordinære udgifter i forbindelse med skimmelsvamp på Vemmedrupskolen.

Den samlede resultatopgørelse findes i bilag 4.

Beslutning

Ad 1: Statsgaranti godkendt.

Ad 2: Godkendt jf. noteringer på afstemningslisten som vedhæftes som nyt bilag 2.

Ad 3: Godkendt af et flertal på 22 (A, C, V, O, F) idet 3 (I og Ø) tilslutter sig de dele der følger af deres stemmeafgivelse jf. afstemningslisten.

Ad 4: Godkendt.

Ad 5: Til efterretning.

Ad 6: Godkendt.

Ad 7: Balanceordningen godkendt.

Ad 8: Til efterretning.

Ad 9: Drøftet.

Fraværende
Erik Swiatek (A)
Ertugrul Vural (A)
René Jespersen (V)
Bilag

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 11.10.17