Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Køge Byråd

Den 28.03.2017 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anette Simoni, (V)
Annabella Al-Nafousi, (F)
Dora Olsen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Frank Hyldal, (V)
Helle Poulsen, (V)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Jette W. Jørgensen, (Ø)
Lars Have Christensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Poul Erik Jensen, (V)
Rasmus Felt, (A)
René Jespersen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)
Trine Hastrup, (V)


43.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


44.   Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet


Indstilling

Der er kommet spørgsmål fra to spørgere:

1) Kenni Lars Rasmussen, Stenhøjparken 80, Borup.
Afskrift af spørgsmålet:
”Miljøminister Esben Lunde Larsen (V) har fornyligt givet kommunernes genbrugspladser medhold i, art de gerne må videresælge anvendeligt skrald til genbrug hos borgerne i kommunen. Vil Køge give kommunens genbrugspladser tilladelse til denne praksis”

2) John Danielsen, Vestergade 7, Køge
Afskrift af spørgsmålet:
”Jeg har kørt mere end 3 millioner kilometer i storbyer heraf de fleste i Køge Københavnsområdet over de sidste 52 år uden at have fået én eneste parkeringsbøde. Nu kan jeg ikke komme til min egen ejendom i Vestergade uden konstant at bryde loven. Det får mig til at stille følgende spørgsmål som jeg ønsker korte klare svar på. Jævnfør skiltningen i Vestergade må der ikke foregå af og pålæsning i tidsrummet før kl. 6 og efter kl. 13 på hverdage og ikke før kl. 6 og ikke senere end kl. 10 på lørdage. Og endelig ikke mellem kl. 18 og 6 på søndage hvor der samtidig er optaget i P båsene med langtidsparkeringer. 

 1. De nye p-båse der er etableret i begge vejsider og som kører videre trods henstilling fra beboerne på vejen, politiet, og de fleste erhverv på vejen på grund af de mange farlige situationer der opstår ustandselig. Med hvad begrundelse ønsker Køge Byråd at ordningen fortsætter?  
 2. Båsene betyder at parkering skal foregå med en tredjedel af bilen på fortovet. Det betyder at de mere end 100 andre parkeringer der foretages pr. dag også foretages op over fortovet til stor fare og irritation for såvel fodgængere om cyklister. Mener byrådet at dette er fornuftigt?
 3. Parkering foretages såvel i kørselsretning som i modsatte side af vejen, den frembyder mange farlige situationer ligesom det frembyder et meget stort antal klodsede og farlige vendinger som ikke har fundet sted før. Er det noget som Byrådet finder ønskværdigt og hvad vil Byrådet gøre ved det?
 4. Med de P restriktioner der er lavet bliver p- båsene udenfor 15 min. zonen anvendt til langtids parkering hvilket betyder at alt af og pålæsning må foregå uden for båsene hvilket gør gaden næsten umulig at komme i gennem og direkte farlig at passerer.
 5. Når vi kommer fra arbejde må vi ikke læsse varer m.m. af ved vores ejendom som reglerne er nu, I vinterperioden kan vi ikke læsse noget som helst. Søndag som kunne være en mulighed for byggematerialer, haveaffald m.m. er helt udelukket i hele vinterperioden osv. grundet at P båsene bruges til langtidsparkering og vejen dermed spærres dels med ulovlige parkeringer og med lovlige af og pålæsninger som er næsten umulige?  
 6. Der bliver parkeret ulovligt i gaden så jeg aldrig har set noget lignende. De par forretninger der var for p-ordningen er tilfældigvis dem der bryder loven oftest. Hvor mange P bøder er der uddelt det seneste halve år på hverdage, måned for måned?
 7. Om søndagen er forholdene helt kaotiske idet P-båsene bliver anvendt til langtidsparkering og alle derudover blot parkerer hvor det passer dem. Hvor mange P-bøder er der udskrevet om søndagen det sidste halve år?

Vi håber på nogle klare svar idet situationen er livsfarlig og klart uholdbar og man har end ikke været lydhør for at fjerne de værste flop. Vi er mange der er trætte af situationen og direkte utrygge ved at færdes i Vestergade. Efter ønske fra en del borgere vil der blive taget initiativ til en underskriftindsamling og en kør lovligt dag på en fredag og en lørdag hvilket vil få trafikken til at bryde totalt sammen. Er det det Byrådet ønsker. Det lyder for mig vanvittigt.”

Beslutning

Der var modtaget skriftlige spørgsmål fra 2 spørgere. Begge spørgere var til stede og fik svarene oplæst og udleveret.

Bilag

Til toppen


45.   Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet


Beslutning

Intet.


Til toppen


46.   Budgetvejledning 2018-2021


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at budgetvejledning 2018-21 med tilhørende bilag med fremskrivningsnotatet godkendes.

Økonomiudvalget 14-03-2017
Anbefales.
Baggrund og vurdering

På Økonomiudvalgtes møde den 7. februar drøftede Økonomiudvalget rammerne for en ny budgetproces for budgetlægningen for 2018-21.

I forlængelse af dette er der udarbejdet et udkast til budgetvejledning for 2018-21 (vedlagt). Budgetvejledningen fastlægger rammerne for budgetlægningen for 2018-21.

I det følgende beskrives de væsentligste ændringer i forhold til sidste års budgetproces. 

Anlægsramme
Som drøftet i Økonomiudvalget den 7. februar indeholder budgetvejledningen en bruttoramme på skattefinansierede anlæg på 170 mio. kr. pr. år, ligesom budgetvejledningen fastlægger, at administrationen udarbejder et første udkast til anlægsplan der fremlægges til beslutning i forbindelse med 1. behandlingen af budgettet.  

Omprioriteringskatalog
Det er fortsat forventningen, at der i budgetlægningen for 2018 ikke vil være behov for væsentlige besparelse, hvorfor budgetvejledningen udelukkende indeholder forslag om udarbejdelse af et omprioriteringskatalog på i gennemsnit 40 mio. kr. pr. år. Omprioriteringskataloget udarbejdes ud fra de resterende forslag fra sidste års budgetlægning og behandles i fagudvalgene i maj og junimøderækkerne.

Senere budgetproces
Af hensyn til at sikre et solidt beslutningsgrundlag for de politisk drøftelser og i lyset af at der ikke forventes markante økonomiske udfordringer i den kommende budgetlægning fokuseres det politiske arbejde med budgetlægningen efter sommerferien. Budgetseminar planlægges til den 17. august.

Høringssvar
Der udarbejdes til budgetlægningen for 2018-21 ikke resume af høringssvarene, hvorfor høringssvarene tilgår Byrådet straks efter afsluttet høringsfrist.

Fremskrivningsnotat
Som bilag til budgetvejledningen findes - i lighed med tidligere år - fremskrivningsnotatet for budget 2018-2021. Som noget nyt indledes fremskrivningsnotatet med en beskrivelse af de overordnede principper ved fremskrivningen, og hvilke områder der er omfattet af en fremskrivning udover almindelig pris- og lønfremskrivning, ligesom det beskrives hvorledes demografireguleringen forventes at påvirke råderummet.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


47.   Lånoptag for 2016


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. det besluttes, hvorvidt der skal optages lån for den opgjorte låneramme for 2016 på 9,2 mio. kr.,
 2. det besluttes, hvorvidt det optagne lån skal være fast forrentet eller variabelt forrentet, såfremt lånoptagelse i punkt 1 besluttes,
 3. borgmester og kommunaldirektør bemyndiges til at underskrive låneaftale med KommuneKredit.
Økonomiudvalget 14-03-2017
Ad 1: Økonomiudvalget anbefaler at der optages lån for 9,2 mio. kr.

Ad 2: Økonomiudvalget anbefaler fastforrentet lån (låneforslag 1).

Ad 3: Anbefales.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune har i henhold til Social- og Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse automatisk adgang til at optage lån for regnskabsåret 2016 svarende til summen af de afholdte låneberettigede nettoudgifter på anlægsområdet. Beslutningen om optagelse af lån for 2016 skal være truffet af Byrådet senest 31. marts 2017 med virkning fra senest 30. april 2017.

Af kommunens økonomiske politik fremgår det, at lånoptagelse skal vurderes i forhold til det nødvendige behov. Lånemuligheden skal ikke nødvendigvis anvendes fuldt ud. Kommunen skal som udgangspunkt finansiere anlægsaktiver uden lånoptagelse. Der er ikke mulighed for at låne til almindelig drift og vedligehold, dvs. administrations- og sagsbehandlingsudgifter. Kommunen har budgetteret med lånoptaget primært på baggund af udgifter til energispareprojekter afholdt i 2016. Kommunen har de tidligere år valgt at lånefinansiere udgifter til energispareprojekter, men kan også vælge ikke at optage lån.

Set i lyset af sanktioner på serviceudgifter og anlægslofter bør det overvejes om der er behov for lånoptagelse, idet kommunen i stedet kan benytte lejligheden til at nedbringe gælden og dermed også likviditeten.   

Lånerammen 2016
Lånerammen for 2016 er gennemgået af revisionen og opgjort til 9.170.374 kr. Den er fordelt som vist i tabel 1.

Tabel 1. Lånerammen for 2016
I årets priser kr.

 

Energibesparende foranstaltninger

 7.448.696

Lån til betaling af pensionisters ejendomsskatter

 864.903

Flygtningeboliger

 231.286

Regnvandsbassinet Ellebækken Syd

625.490

I alt

9.170.374

Lånerammens anlægsudgifter er i det følgende kort kommenteret:

 • Udgiften på 7.448.696 kr. til energibesparende foranstaltninger i bygninger (fx daginstitutioner, skoler, SFO'er og biblioteker) og anlæg (fx stadion og idrætsanlæg), der tilhører kommunen eller en institution, som har optaget lån gennem kommunen.
 • Udgiften på 864.903 kr. til lån til betaling af pensionisters ejendomsskatter. Det er kun kommunens nettoudlån, der kan genbelånes og ikke forrentningen af lån til betaling af ejendomsskatter mv.
 • Udgiften på 231.286 kr. til flygtningeboliger. Kommunen kan erhverve, indrette eller leje ejendomme til videreudlejning af permanente flygtningeboliger og midlertidige opholdssteder (fx pavilloner) for at medvirke til en bedre fordeling af udlændinges bosætningsmuligheder på landsplan, regionalt plan og lokalt i kommunen.
 • Udgiften på 625.490 kr. til håndtering af tag- og overfladevand af regnvandsbassinet, Ellebækken Syd. Det er vandselskabets forholdsmæssige medfinansiering af kommunens samlede anlægsprojekt, der skaber den kommunale låneadgang. Det er således Køge Afløb A/S, der betaler ydelserne (afdrag og renter) på denne del af lånet. Låneadgangen omfatter de anlægsprojekter på kommunale arealer og anlæg, som helt eller delvis, direkte eller indirekte er ejet af en kommune, herunder kommuneveje og offentlige vandløb, parker eller lignende.

Låneoptagelse
I lånebekendtgørelsen er der ikke fastsat regler om, hvorvidt lån skal optages med variabel eller fast rente. Ifølge kommunens finansielle politik skal andelen af fastforrentede lån minimum udgøre 50 pct. af den samlede låneportefølje på det skattefinansierede område af hensyn til at skabe en vis forudsigelighed i renteudgifterne og dermed en øget budgetsikkerhed på langt sigt. Et lån med en rentebinding over 12 måneder anses for at være fastforrentet.

Kommunen må optage annuitetslån med en maksimal løbetid på 25 år. Der er indhentet tre låneforslag med forskellige risikoprofiler fra KommuneKredit (Bilag 1), som er beskrevet nedenfor:

1. låneforslag
Lån med høj budgetsikkerhed er et annuitetslån med en fast rente på 1,67 pct. årligt og halvårlig rentebetaling. Fordelen ved denne låntype er, at renteudgiften er kendt de næste 25 år og upåvirket af renteændringer i markedet. Ulempen er, at renteudgiften ikke kan nedsættes ved en faldende markedsrente.

2. låneforslag
Lån med middel budgetsikkerhed er et annuitetslån med en fast basisrente på 1,35 pct. årligt kombineret med et tillæg/fradrag fastsat halvårligt af KommuneKredit ved rentebetaling. Fordelen ved denne låntype er, at basisrenten er upåvirket af løbende renteændringer i markedet og lavere end den faste rente på 1,67 pct. årligt. Ulempen er, at renteudgiften ikke kan nedsættes ved en faldende markedsrente. Desuden kan tillægget/fradraget medføre, at den samlede renteudgift stiger, hvis KommuneKredit opregulerer tillægget/fradraget.

3. låneforslag
Lån med lav budgetsikkerhed er et lån med en variabel rente på minus 0,18 pct. årligt, hvor renten fastlægges af KommuneKredit hver tredje måned på grundlag af renten på det internationale kapitalmarked. Afdragstype er efter aftale. Fordelen ved denne låntype er, at renteudgiften kan være lavere end et lån med fast rente i lånets løbetid. Ulempen er, at en rentestigning kan medføre øgede renteudgifter. 

Økonomi

Kommunens gæld på det skattefinansierede område udgjorde ca.  325 mio. kr. ultimo 2016. Kommunen har 3 swapaftaler, hvoraf den ene udløber 3. april 2017. De resterende 2 swapaftaler som aktuelt hører med til den fastforrentede del af gælden udløber i henholdsvis 2025 og 2037. Kommunens fastforrentede lån på det skattefinansierede område udgør knap 179 mio. kr. svarende til ca. 55 pct. af låneporteføljen. 

Et lån for 2016 på 9,2 mio. kr. til en fast rente vil øge til den fastforrentede gæld til ca. 188 mio. kr. De fastforrentede lån for kommunens samlede gæld på det skattefinansierede område vil dermed udgøre ca. 58 pct. af låneporteføljen.

Optagelse af et lån på 9,2 mio. kr. til en fast rente på 1,67 pct. vil medføre en fast årlig ydelse (dvs. afdrag og rente) på ca. 0,5 mio. kr. over de næste 25 år.

Den årlige ydelse for de to øvrige låntyper er ikke beregnet. For det variable lån ligger ydelsen ikke fast i hele lånets løbetid, men er afhængig af renteudviklingen. For lån med fast basisrente er ydelsen fast, men tillæg/fradrag kan pålægges løbende i hele lånets løbetid og afhænger af, hvordan investorer vurderer KommuneKredits troværdighed i markedet. KommuneKredit har pt. den højeste rating, og der er intet tillæg/fradrag.

Beslutning

Ad 1: Godkendt at der optages lån for 9,2 mio. kr.

Ad 2: Der optages et fastforrentet lån (lånetilbud 1).

Ad 3: Godkendt.

Bilag

Til toppen


48.   Overførsler fra 2016 - 2017, anlæg


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. overførsler vedrørende anlæg fra 2016 til 2017 på 257,9 mio. kr., jf. bilag 1, godkendes,
 2. der netto lægges 4,1 mio. kr. i kassen vedrørende mer- og mindreforbrug på afsluttede anlægsprojekter,
 3. overførelsesniveau i sammenhæng med risikoen for en eventuel sanktion drøftes.
Økonomiudvalget 14-03-2017
Ad 1-2: Anbefales.

Ad 3: Drøftes. Økonomiudvalget anbefaler, at de overførte anlægsprojekter realiseres som planlagt trods eventuelle udfordinger med anlægsniveauet.

Baggrund og vurdering

Af Køge Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ fremgår det, at besluttede anlægsprojekter, der er igangsat, men ikke er færdiggjort, overføres automatisk til næste regnskabsår uden begrundet ansøgning. Besluttede anlægsprojekter, der ikke er igangsat, skal søges overført med begrundet ansøgning.

Samlet set overføres der netto for 257,9 mio. kr. til 2017 hvilket gør at overførselsniveauet ligger 91 mio. kr. højere end sidste regnskabsår. Det skyldes hovedsageligt forsinkelser af projekterne Ældeboliger i Køge Etape 1 (70,9 mio. kr.), Etablering af 30 aflastningspladser genoptræningspladser (40,4 mio. kr.), Etablering af centraliseret genoptræning og daghjem (28,3 mio. kr.), Pulje til afledt trafikanlæg – Hovedsygehus (22,2 mio. kr.) og byggemodningspuljer til erhvervs- og boligformål (19,5 mio. kr.) på i alt 181,3 mio. kr.    

I forbindelse med de afsluttede anlæg i 2016 tilgår der netto 4,1 mio. kr. kassen som skyldes forskydninger i anlægsplanen vedr. kulturhuset for 4,4 mio. kr.

Overførselsadgang på anlægsområdet sikrer, at bevilgede og igangsatte projekter kan færdiggøres, også selvom de ikke kan afsluttes indenfor et kalenderår.

Opfølgning i forhold til vedtaget anlægsniveau
Af de 257,9 mio. kr. der indstilles overført vedrører de 172,9 mio. kr. projekter der potentielt er sanktionsbelagt. Overførslen på 172,9 mio. kr. er 7,2 mio. kr. mere end forventningerne i 5. Økonomiske Redegørelse 2016 og kan primært henføres til en mindre fremdrift af projekterne Opkøb af areal på Værftsvej og genopretning af ejendomme inkl. haller på i alt 7,6 mio.kr.  

Det vedtaget budget er i 2017 på 148,9 mio. kr. hertil overføres der 172,9 mio. kr. Det korrigerede budget i 2017 er herefter på 328,4 mio. kr. inkl. tillægsbevillinger på i alt 2,5 som er givet primo 2017.

Ved 5. Økonomiske Redegørelse var skønnet en overskridelse af det vedtaget anlægsniveau i 2017 på 80 mio. kr. Det forventes nu at stige til ca. 90 mio. kr. under forudsætning af uændret overførselsniveau til 2018 med den forøgede overførsel (7,2 mio. kr.) og tillægsbevillinger (2,5 mio. kr.). Det skal understreges, at vurderingen for 2017 er baseret på et skøn der er forbundet en stor usikkerhed. Direktionen har besluttet, at der vil ske en ekstra opfølgning i forhold til vedtaget anlægsniveau i forbindelse med 2. Økonomiske Redegørelse. 

Kommunerne skal samlet set under et overholde vedtaget serviceudgifter til drift og anlæg. Overskrider kommunerne rammen kan Regeringen beslutte, at sanktionere kommunerne og derved er der en der en risiko for at Køge Kommune pålægges økonomiske sanktioner. Udformningen af en eventul sanktion kendes ikke.

Hvert område er nærmere beskrevet nedenfor med de væsentligste overførsler, mens samtlige projekter fremgår af bilag 1.

Skattefinansierede serviceanlæg
Skattefinansierede serviceanlæg havde i 2016 et korrigeret anlægsbudget på 260 mio. kr. Forvaltningerne anmoder om at overføre 114,6 mio. kr. svarende til 44,1 % af anlægsbudget.
Den ønskede overførsel skyldes bl.a. mindreforbrug på projekterne Etablering af centraliseret genoptræning og daghjem (28,3 mio. kr.), Pulje til afledt trafikanlæg – Hovedsygehus (22,2 mio. kr.), Fremtidens Rådhus (8,8 mio.kr.), Cykelsti Billesborgvej Egøje-Herfølge (8,1 mio. kr), Køge Kyst parkering 2016 (7,6 mio. kr.) og Ramper ved Vemmedrup (7 mio. kr.) og Forlægning Lyngvej, Campus, Nordhøj (4,2 mio. kr.). 

Under skattefinansierede serviceanlæg er der afsluttede anlæg og tidsforskydninger i anlægsplanen med et samlet mindreforbrug på 4,1 mio. kr., der ikke søges overført til 2017, og som er tilgået kommunekassen i 2016. Beløbet dækker primært projekter relateret til Kulturhuset (4,4 mio. kr.) som i anlægsplanen er tidsforskudt til 2020.

Vedligeholdelse
Vedligeholdelse af kommunens ejendomme og haller havde i 2016 et korrigeret anlægsbudget på 18,6 mio. kr. Teknik- og Miljøforvaltningen anmoder om at overføre 3,3 mio. kr. svarende til 17,8 % af anlægsbudgettet.

Ældreboliger og sociale institutioner
Ældreboliger og sociale institutioner havde i 2016 et korrigeret anlægsbudget på 120,7 mio. kr. Teknik- og Miljøforvaltningen anmoder om at overføre 112 mio. kr. svarende til 92,8 % af anlægsbudgettet.

Den ønskede overførsel skyldes mindreforbrug vedrørende etablering af 30 aflastnings- og genoptræningspladser (40,4 mio. kr.), ældreboliger i Køge Nord etape 1 (70,9 mio. kr.), erstatningsbyggeriet for Agerbækhuse/Følleshavegård (0,7 mio.kr).

Jordforsyningen
Jordforsyningen havde i 2016 et korrigeret anlægsbudget på netto -38,9 mio. kr. Forvaltningerne anmoder om at overføre netto 25,1 mio. kr. Den ønskede overførslen dækker strategisk opkøb (4,9 mio. kr.), byggemodning (34,4 mio. kr.) og salg af grunde (-14,1 mio. kr.).

Under Jordforsyningen er der afsluttede anlæg med et samlet merforbrug på (0,1 mio. kr.) og som er finansieret kommunekassen i 2016.

Energisparerprojekter
Energisparerprojekter havde i 2016 et korrigeret anlægsbudget på 10,7 mio. kr.

Teknik- og Miljøforvaltningen anmoder om at overføre 2,8 mio. kr. svarende til 26,3 % af anlægsbudgettet.

Energiprojekterne er 90 % lånefinansieret, idet der ikke kan optages lån til administrationsudgifter.

Køge Jorddepot
Køge Jorddepot havde i 2016 et korrigeret anlægsbudget på 48 mio. kr. og det restkorrigerede budget på 0,5 mio. kr. overføres ikke, idet Køge Jorddepot fremlægger et nyt budget i 2017. Da Køge Jorddepot er 100 % lånefinansieret betyder det ikke noget for Køge Kommunes kassebeholdning.

Bilag 1 indeholder en liste hvor der bliver redegjort for det enkelte anlægsprojekt herunder hvad der søges overført fra 2016 til 2017 samt afsluttende projekter.

Bilag 2 indeholder en oversigt over de ansøgte overførsler fordelt på anlægsgrupperne Skattefinansierede serviceudgifter, Vedligehold, Ældreboliger og sociale institutioner, Jordforsyningen, samt Energisparerprojekter og Køge Jorddepot.
Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der i 2017 er et vedtaget anlægsniveau på 148,9 mio. kr. på potentielt sanktionsbelagte anlæg hertil overføres der ved godkendelse af denne sag 172,9 mio. kr. Det korrigerede budget i 2017 er herefter på 328,4 mio. kr. inkl. tillægsbevillinger på i alt 2,5 som er givet primo året. Med et forventet overførselsniveau på 80 mio. kr. bliver den samlede overskridelse af vedtaget anlægsniveau på cirka 90 mio. kr. 
Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Ad 3: Drøftet. Byrådet er opmærksom på, at realisering af de overførte anlægsprojekter sker som planlagt trods eventuelle udfordringer med anlægsniveauet.

Bilag

Til toppen


49.   Overførsler 2016 - 2017, drift og finansiering


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. overførsel af mindreforbrug på netto 38,3 mio. kr.  vedr. driftsområdet service godkendes,
 2. overførsel af merforbrug på netto 7,1 mio. kr. vedr. indkomstoverførsler godkendes,
 3. overførsel af mindreindtægter på netto 82,4 mio. kr. på finansiering godkendes, 
 4. de resterende 1,7 mio. kr. ud af den samlede overførselspulje på 40 mio. kr. i 2017 tilføres kassen.
Økonomiudvalget 21-03-2017
Ad 1-4: Anbefales.
Baggrund og vurdering

Kommunens økonomiske styringsprincipper giver mulighed for at overføre driftsmidler mellem årene. Regnskabet for 2016 er afsluttet, og der søges nu om at få overført mindreforbrug/merforbrug på driften i 2016 til 2017 i henhold til gældende principper.  

For rammestyrede områder er der en automatisk overførsel af mindreforbrug på op til 3 pct. af det korrigerede bruttobudget. Mindreforbrug på over 3 pct. af bruttobudgettet kan undtagelsesvis søges overført. Merforbrug overføres som udgangspunkt altid, idet merforbrug på over 2 pct. af det korrigerede bruttobudget altid skal følges af en skriftlig begrundelse.

På de ikke rammestyrede områder overføres merforbrug som udgangspunkt fuldt ud, med mindre andet undtagelsesvist besluttes. For ikke rammestyrede områder er der som udgangspunkt ingen overførselsadgang af mindreforbrug. Der er dog fem principper, som kan begrunde overførsel af mindreforbrug på de ikke rammestyrede områder:

 1. Forpligtelser Køge Kommune har indgået i budgetåret, enten som byrådsbeslutning eller aftalebestemt, som skal overholdes.
 2. Overførsler der vedrører puljer, der er givet fra Stat, Region eller til andre specifikke formål.
 3. Områder der er underlagt lov om almene boliger eller lejeloven.
 4. Tilskud til busdrift. 
 5. Aktivitetsbestemt medfinansiering.

På driftsområdet er der et samlet mindreforbrug på 59,3 mio. kr. i 2016, heraf vedrører 35,5 mio. kr. driftsområdet service, mens driftsområdet indkomstoverførsler udviser et mindreforbrug på 22,1 mio. kr. og driftsområdet andet udviser et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. jf. bilag 1.

Byrådet har afsat en pulje på 40 mio. kr. i budget 2017, som skal dække de overførte midler på serviceområdet fra 2016. Det betyder, at såfremt overførslerne på serviceområdet holdes inden for 40 mio. kr., påvirkes servicerammen i 2017 ikke i opadgående retning.

I bilag 1 er områderne med grøn farve rammestyrede, blå farve er ikke-rammestyrede og gule områder er institutioner med regionsaftale.

Driftsområdet
Af et samlet mindreforbrug på driftsområdet på 59,3 mio. kr. indstiller Direktionen overførsler for 31,2 mio. kr. Af det indstillede beløb er 17,2 mio. kr. automatiske overførsler.
Se tabel 1 for samlet overblik over driftsområdernes resultater og indstillede overførsler.

Tabel 1: Overblik over regnskabsafvigelse 2016 og overførsler til 2017 fordelt på driftsområder (mio. kr.)

 

Driftsområde

Regnskabsafvigelse
2016

Overførsel til
2017

Til kassen
Service 35,5 38,3 -2,8
Indkomstoverførelser 22,1 -7,1 29,2
Andet 1,7 0 1,7
Drift i alt 59,3 31,2 28,1

På driftsområdet indkomstoverførsler er der et mindreforbrug på 22,1 mio. kr., der består af et mindreforbrug på 26,2 mio. kr. vedrørende bl.a. højere refusioner på sygedagpenge og tabt arbejdsfortjeneste end ventet og et merforbrug på 4,1 mio. kr. for Børneudvalget. Merforbruget skyldes færre indtægter end budgetteret på refusioner vedr. tabt arbejdsfortjeneste, udgifter vedr. samværsret o.l., hvlket skyldes, at der i grundlaget for beregning af forventet refusion fejlagtigt var indregnet udgifter af ikke-refusionsberettiget karakter. Merforbruget på 4,1 mio. kr. omfatter korrektion af refusion for årene 2014, 2015 og 2016. Merforbruget er indstillet til overførsel til 2017, men Økonomiudvalget kan vælge at lade merforbruget finansiere af kassen.

Opmærksomheden henledes herudover på, at underskud på 2,1 mio kr. på Det Grønne Hus ikke overføres som konsekvens af beslutning i forbindelse med 4. Økonomiske Redegørelse 2016.

Finansiering
Direktionen indstiller overførsler for netto -82,4 mio. kr. Dette vedrører ikke-anvendt grundkapitalindskud på 5,0 mio. kr. og udskudt lånoptag til udskudte anlægsprojekter på -87,4 mio. kr., se også tabel 2 for overblik over finansiering.

Tabel 2: Overblik over regnskabsresultat 2016 og overførsler til 2017 på finansiering (mio. kr.)

Område Regnskabsafvigelse
2016
Overførsel til
2017
Til kassen
Finansiering -36,2 -82,4 46,2
Finansiering i alt -36,2 -82,4 46,2

 

Økonomi
Der er i budget 2017 afsat en pulje på 40 mio. kr. til overførsler på serviceområderne. Følges ovennævnte indstilling vedrørende serviceudgifterne, gives der en tillægsbevilling på 38,3 mio. kr., der finansieres af de 40 mio. kr. i overførselspuljen. Der resterer herefter 1,7 mio. kr., der lægges i kassen.
Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt idet merforbruget på -4,068 mio. kr. på Børneudvalgets område dog ikke overføres.

Ad 3: Godkendt.

Ad 4: Godkendt.

Bilag

Til toppen


50.   Befolkningsprognose 2017-2028


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at Befolkningsprognosen for 2017-2029 drøftes og godkendes.

Økonomiudvalget 21-03-2017
Anbefales.

Baggrund og vurdering

Befolkningsprognosen 2017-2029 udgør sammen med boligbyggeprogrammet og de af befolkningsprognosen afledte kapacitetsberegninger på anlægsområdet grundlaget for det videre budget- og planarbejde for budget 2018-2021. Boligbyggeprogrammet, som danner grundlag for årets befolkningsprognose, er godkendt i Økonomiudvalget den 7. februar 2017. Der ventes i gennemsnit opført 300 nye boliger om året i prognoseperioden.

Folketallet pr. 1. januar 2017 er 420 mindre end forventet i sidste års prognose. Det skyldes især, at der er ankommet 164 færre flygtninge samt at den mellemkommunale flyttebalance (forskel mellem til- og fraflyttere) har været mindre sammenholdt med prognoseforudsætningerne.

Befolkningsprognosen 2017-2029 viser en stigning i folketallet fra 60.100 pr. 1. januar 2017 til 68.942 pr. 1. januar 2029 jf. vedhæftede. Befolkningsvæksten i Køge vurderes at blive næsten tre gange så høj som den landsgennemsnitlige vækst.

Sammenholdt med sidste års prognose er der tale om en niveaumæssig nedjustering på gennemsnitligt 1.000 færre indbyggere i forhold til sidste års prognose. Det skyldes overvejende, at udgangspunktet for den nye prognose (folketallet pr. 1. januar 2017) er 420 indbyggere lavere end sidste års befolkningsprognose. Hertil kommer, at der for perioden 2017-2021 er indarbejdet knap 400 færre flygtninge end i sidste års befolkningsprognose.

De i prognosen indarbejdede forventninger til udviklingen i det samlede antal flygtninge flugter tilnærmelsesvist med forudsætningerne i budget 2017-2020, og forventes dermed ikke at medføre væsentlige økonomiske ændringer i budget 2018-2021.

De af befolkningsprognosen afledte anlægsbehov – baseret på de såkaldte kapacitetsberegninger – behandles i Økonomiudvalg og Byråd den 18. april hhv. 25. april 2017.

Økonomi
Ingen direkte økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


51.   Velfærdsinvesteringspulje 2017


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at
 1. kommissorium for etablering og udmøntning af midler fra ny velfærdspulje godkendes,
 2. de ansøgte projekter godkendes og tildeles støtte fra puljen.

Økonomiudvalget 14-03-2017
Ad 1-2: Anbefales. Sagen videresendes til endelig godkendelse i Byrådet. Kommissoriet tilrettes.

Baggrund og vurdering

I budgetaftalen for 2017 (Hensigtserklæring X) har forligsparterne afsat en pulje på 5 mio. kr. i 2017, som skal investeres i tiltag, der giver efterfølgende driftsbesparelse. 

Puljen evalueres forud for budgetlægningen 2017, og det vurderes ved evalueringen om puljen skal videreføres.

Velfærdsinvesteringspuljen 2012-15
Velfærdsinvesteringspuljen blev oprindeligt oprettet i 2012 med baggrund i de store velfærdsudfordringer, som Danmark stadig står overfor: Stadig flere borgere er på offentlig forsørgelse, og efterspørgslen på offentlige ydelser stiger i kraft af den demografiske udvikling.

Der kunne søges støtte fra puljen til projekter, som medfører, at opgaverne kan udføres billigere uden serviceforringelser. Støtten blev som udgangspunkt givet som et lån, der blev tilbagebetalt i takt med at besparelsen blev udmøntet.

I forbindelse med budgetforliget for 2015 besluttede forligsparterne at bruge alle midlerne direkte til en række konkrete tiltag på social- og sundhedsområdet, og afsatte ikke yderligere puljemidler. Det blev dog tilkendegivet, at erfaringerne med puljen havde været gode, og man derfor ville arbejde videre med puljens hensigter og søge at finde nye midler til puljen i løbet af 2015. I budgettet for 2016, blev afsat 5 mio. kr. til Velfærdsinvesteringspuljen. Midlerne blev fortrinsvist anvendt til at finansiere arbejdet med den såkaldte Herningmodel, som retter sig mod en bedre og billigere indsats overfor socialt udsatte børn og unge og deres familier, blandt andet via forebyggelse.

Ad 1: Velfærdsinvesteringspuljen 2017
Som nævnt er der i også i budget 2017 afsat 5 mio. kr. til puljen.

Det anbefales, at

 1. støtte fra puljen bevilges af Økonomiudvalget,
 2. ansøgninger behandles løbende indtil puljen er opbrugt,
 3. der ydes støtte til projekter, der medfører driftsbesparelser,
 4. støtten ydes delvist som lån (halvdelen af støtten tilbagebetales), hvorved der sikres tilbageløbsmidler,
 5. der evalueres på puljen i august 2017 med henblik på vurdering af eventuel videreførelse.

Det anbefales endvidere, at ansøgning sker til Økonomiudvalget via Direktionen. 

Se i øvrigt vedlagte oplæg til kommissorium.

Ad 2: Projektansøgninger
Der er indkommet en række ansøgninger om projektstøtte - se vedlagte ansøgninger og nedenstående opsummering. 

Det vurderes, at alle projekter lever op til de foreslåede kriterier, og for alle projekter er mulighed for at tilbagebetale halvdelen af den ansøgte støtte. Der er endda tale om effektiviseringspotentiale herudover, der således kan bidrages positivt til det økonomiske råderum for de respektive fagområder.

Det bemærkes, at nogle af projekterne har brug for støtte over flere år, men dette kan finansieres ved tilbageløbsmidler fra projekter, der starter tilbagebetaling i 2018 og 2019.

Tandplejen
Projektet skal overodnet bidrage til lighed i sundhed for alle børn uanset social og kulturel baggrund. Konkret igangsættes en række forebyggende og sundhedsfremmende tiltag i tæt samarbejde mellem Tandplejen og institutioner i særligt udsatte områder.

Projektet er beskrevet med inspiration fra Odense Kommune, som viser at en målrettet indsats på bare tre år medfører forbedret tandsund for målgruppen og forebygger bekostelige tandbehandlinger.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen søger om i alt 475.000 kr. over 3 år med tilbagebetaling i 2020.

Koordinerende sagsbehandling
Projektet skal understøtte en højere grad af koordinerende sagsbehandling på tværs af afdelinger og forvaltninger i forhold til nogle af kommunens mest udsatte familier. Projektet bygger på erfaringerne fra Den Fælles Indgang, der viser resultater i form af  mindre skolefravær, flere unge kommer i fritidsjob, færre underretninger, afklaring af de voksne ift. beskæftigelse samt at familiernes trivsel generelt øges.

Baseret på erfaringer fra Sverige (Skandiamodellen) er der ikke forventninger til økonomisk gevinst på helt kort sigt, men at der på den lidt længere bane vil være færre kommunale udgifter på børneområdet og til forsørgelse.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Velfærdsforvaltningen søger om 2 mio. kr. i 2017 med tilbagebetaling over to år i 2018 og 2019.

Hånd-i-hånd
Projektet skal styrke forældreskabet for førstegangsforældre til gavn for børnenes trivsel og udvikling. Konkret tilbydes forældreforberedelse over 12 undervisningsgange og etablering af forældrenetværk. Tilrettelæggelse og uddannelse sker i samarbejde med både interne og eksterne parter. Projektet er en videreførsel af et pilotprojekt startet i 2014.

Baseret på hidtige resultater forventes besparelser især på anbringelser og forebyggende foranstaltninger, men også øget skattebetaling og besparelser på kontanthjælp. Det skyldes, at familier med særlige behov tidligt opspores og støttes.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Velfærdsforvaltningen søger om støtte på i alt 1,15 mio. kr. over tre år med tilbagebetaling over 2 år i 2020 og 2021.

Forflytningsteknologi fra 2 til 1 i eget hjem
Projektet skal gennem investering i loftslifte og supplerende hjælpemidler i borgernes eget hjem sikre, at løft, der p.t. skal foretages af to medarbejdere, fremover kan foretages af én. Udover investering i anskaffelse af hjælpemidlerne, skal medarbejderne efteruddannes i brugen af dem.

Projektet bygger på erfaringer fra Århus, Odense og Slagelse kommuner. Der forventes en årlig besparelse på 600.000 kr.

Velfærdsforvaltningen søger om støtte på 1,2 mio. kr. i 2017 med tilbagebetaling over to år i 2018 og 2019.

Etablering af boliger til unge psykisk sårbare/syge
Projektet skal gennem etablering af lokale boligtilbud fastholde de unge i lokale netværk. Køge Kommune oplever et stigende behov for boliger kombineret med støtte for unge psykisk sårbare/syge, der ikke har behov for et egentligt botilbud. P.t. er kommunen derfor henvist til at købe tilbud i andre kommuner.

Konkret etableres mindre enheder (opgangsfællesskab eller flere i større lejligheder) i almennyttigt boligbyggeri, hvor der tilbydes støtte til at stå på egne ben. Der forventes en årlig besparelse på 300.000 kr. i forhold til den nuværende betaling til tilbud i andre kommuner.

Velfærdsforvaltningen søger om støtte på 1,5 mio. kr. med tilbagebetaling over tre år i 2018, 2019 og 2020.

Økonomi

Der er i budgettet for 2017 afsat et engangsbeløb på 5 mio. kr. til formålet.

Økonomisk overblik over puljen og de ansøgte projekter.

2017 2018  2019  2020  2021 I alt
Tandplejen
Projektstøtte -200 -150 -125 -475
Tilbagebetaling 238 238
Koordinerende sagsbehandling
Projektstøtte -2.000 -2.000
Tilbagebetaling 500 500 1.000
Hånd i hånd
Projektstøtte -100 -525 -525 -1.150
Tilbagebetaling 288 288 575
Forflytningsteknologi
Projektstøtte -1.200 -1.200
Tilbagebetaling 300 300 600
Boliger til psykisk sårbare unge
Projektstøtte -1.500 -1.500
Tilbagebetaling 300 300 150 750
Balance -5.000 425 450 675 288 -3.163

Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Bilag

Til toppen


52.   Etablering af enhedsbestyrelse i KLAR Forsyning-samarbejdet


Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. den beskrevne proces og det vedlagte kommissorium for udarbejdelse af et beslutningsgrundlag for etablering af en enhedsbestyrelse godkendes,
 2. forhandlingsgruppens sammensætning godkendes.

Økonomiudvalget 21-03-2017
Ad 1-2: Anbefales.

Baggrund og vurdering

I forbindelse med godkendelsen af dannelsen af KLAR Forsyning A/S i efteråret 2015 tilkendegav alle fire ejerkommuner (Køge, Greve, Solrød og Stevns) at have til hensigt at etablere en enhedsbestyrelse for det fælles serviceselskab og forsyningernes selskaber med virkning fra årsskiftet 2017/2018. Som følge heraf skulle en ejeraftale til etablering af en enhedsbestyrelse forhandles på plads på baggrund af en evaluering og godkendes af de fire kommunalbestyrelser inden 31. december 2016.

Bestyrelsen for KLAR Forsyning har gennemført en evaluering i slutningen af 2016 (vedlagt), og der er nu udarbejdet et kommissorium, som beskriver processen og rammerne for forhandlingerne om etableringen af en enhedsbestyrelse i alle selskaber under Køge Holding A/S, Stevns Kommune Holding A/S, Greve Forsyning Holding A/S, Solrød Forsyning Holding A/S og i KLAR Forsyning A/S.

Formål med enhedsbestyrelse
Hensigtserklæringerne om at ville danne en enhedsbestyrelse blev givet med henblik på at sikre, at alle selskaber arbejder i sammen retning og dermed øge effektiviteten. Desuden vil det sikre den mest rationelle og effektive bestyrelsesbetjening.

Etablering af en enhedsbestyrelse vil betyde, at alle fire kommuner skal vælge bestyrelsesmedlemmer til alle selskaber i kommunernes forsyningskoncerner.

Proces og tidsplan
Der nedsættes en forhandlingsgruppe bestående af de samme personer, som deltog i forhandlingerne om dannelsen af KLAR Forsyning. Forhandlingsgruppen vil derfor bestå af de fire borgmestre og en repræsentant fra hvert holdingselskabs bestyrelse. For Køge Kommunes vedkommende er det Torben Haack (F), idet han tidligere er udpeget til forhandlingsgruppen.

Formand for forhandlingsgruppen vil være Greve Kommunes borgmester.

Formålet med forhandlingerne er at få tilvejebragt et beslutningsgrundlag for etableringen af enhedsbestyrelsen, herunder en ny ejeraftale som kan fremlægges til politisk behandling i de fire kommunalbestyrelser.

Emnerne for forhandlingsgruppen fremgår af vedlagte kommissorium.

Det skal i beslutningsgrundlaget tydeligt beskrives, hvilken betydning etableringen af en enhedsbestyrelse vil få for de fire kommuners mulighed for at træffe individuelle beslutninger og prioriteringer for forsyningsselskaberne, herunder fastlæggelse af takster.

Det skal ligeledes drøftes, hvordan samarbejde og koordination mellem de fire ejerkommuner kan sikres bedst muligt – bl.a. med henblik på at understøtte effektiv gennemførelse af bestyrelsesmøder.

Forhandlingerne gennemføres og afsluttes i foråret 2017 således, at den politiske behandling af sagen er afsluttet inden sommerferien.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Bilag

Til toppen


53.   Etablering af demensdaghjemspladser – budgetaftale 2017


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til 

    Social- og Sundhedsudvalget, at

 1. der arbejdes videre med placering af demensdaghjemspladser på Tingstedet som omfatter Caféen, og de bagvedliggende lokaler,

 2. der som konsekvens af inddragelse af Caféen til Daghjem:

  1. tilbydes at etablere et samarbejde mellem plejehjemmet og de frivillige der afholder banko, så dette afvikles som en fælles aktivitet i Tinghjørnet,

  2. FOF meddeles, at evt. nye hold med Afspænding og Bevægelse, må søges afholdt på en anden lokalitet, når holdet stopper med udgangen af april måned,

  3. Seniordans afholdes i Tinghjørnet en eftermiddag om ugen – hvilken eftermiddag aftales mellem de frivillige og Plejehjemmet,

  4. højskoleforløbene fortsat kan afholdes på Tingstedet,

 3. der i samarbejde med Ejendomscenteret udarbejdes et prissat dispositionsforslag for indretning af demensdaghjemspladser og udeareal.

    Social- og Sundhedsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

    4.   der søges frigivelse af anlægsbevilling på 1 mio. kr. til indretning af demensdaghjem på                        Tingstedet

Social- og Sundhedsudvalget 07-03-2017

 1. Godkendt
 2. Godkendt
 3. Godkendt
 4. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Økonomiudvalget 21-03-2017
Ad 4: Anbefales.
Baggrund og vurdering

Som en del af budgetaftalen for 2017-20 blev det af forligspartierne besluttet, at forbedre forholdene for borgere med demens, hvilket udspringer af Social- og Sundhedsudvalgets handleplan for demensområdet. Derfor har forligspartierne ønsket, at der oprettes 10 nye demensdaghjemspladser for demente borgere. Pladserne skal oprettes på et plejecenter, og driften kan afholdes af værdigedspuljen. Der afsættes 1 mio. kr. i 2017 til etablering af de fysiske rammer.

Med baggrund i denne beslutning, kan forvaltningen pege på muligheden for at etablere demensdaghjemspladserne i Caféområdet på Tingstedet. Lokalerne vil kunne indrettes, så det bliver særdeles attraktivt som Daghjem, ligesom det er muligt at skærme og indrette et udeareal til brugerne.

Caféen benyttes i mindre omfang i dag. Der er for tiden planlagte aktiviteter onsdag i 3 timer og torsdag i 6 timer.

Der er i vedlagte notat redegjort for de aktiviteter der finder sted på Tingstedet – oversigten indeholder de aktiviteter som foregår i:

 • Caféen – hvor det primært er frivillige og pensionister fra lokalområdet der er deltagere.

 • Værkstedet – hvor det primær er frivillige og pensionister fra lokalområdet der er deltagere.

 • Tinghjørnet – hvor det primært er beboerne fra plejehjemmet der har aktiviteter.

Det er forvaltningens vurdering, at det ved fleksibilitet fra alle parter, vil kunne lade sig gøre, at få afviklet de igangværende aktiviteter. Det kan ske ved at samarbejde og afholde fællesarrangementer, ved at benytte eftermiddagstimerne eller weekender. Endelig er det muligt at søge at placere aktiviteter på andre lokaliteter.

Økonomi

Udgifter til ombygning kan afholdes at den afsatte anlægsbevilling, og udgifter til drift af pladserne kan afholdes af midler fra værdighedspuljen som er prioriteret til formålet.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til ”Etablering af demensdaghjemspladser”. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat 1 mio. kr. i rådighedsbeløb i budgettet (SSU10). Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning

Ad 4: Godkendt.

Bilag

Til toppen


54.   Valg af fremtidig affaldsordning for énfamilieboliger


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der vælges én af de nedenfor listede løsninger, som fremtidig affaldsløsning for énfamilieboliger i Køge Kommune

Teknik- og Miljøudvalget 02-03-2017
Udvalget anbefaler model C, idet man bl.a. har lagt vægt på, at der er mulighed for at vælge både en lille og en stor "Madam Skrald".

Økonomiudvalget 14-03-2017
Model C anbefales, idet der skal være mulighed for at vælge både en stor og en lille "Madam Skrald".
Baggrund og vurdering

Valg af indsamlingsløsning for kommunens husstande har tidligere været behandlet på møde i Teknik- og Miljøudvalget den 6. april 2016, sag nr. 86, den 5. oktober 2016, sag nr. 225 og den 1. november 2016, sag nr. 255. Der har endvidere, jf. beslutning den 6. april 2016, været afholdt særskilt temamøde 22. september 2016 med udvalget om kommende ny affaldsordning.

Den nationale ressourcestrategi har som bekendt et mål om mindst 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet senest i 2022. Køge Kommune har et medansvar for at forsøge at nå dette mål, og det er primært som følge af dette, at hele processen omkring implementering af nye affaldsordninger for kommunens husstande er igangsat.

De 3 løsningsmodeller, hvoraf én skal vælges, er:

 • Løsning a): 2 stk. 2-delte beholdere på 240 l til mad-/restaffald og glas/papir – samt indsamling af plast- og metalemballager via storskraldsordning
 • Løsning b): 3 stk. 2-delte beholdere på 240 l til henholdsvis mad-/restaffald, glas/metalemballager og papir/plastemballager
 • Løsning c): 1 stk. 2-delt beholder på 240 l til mad-/restaffald og 1 stk. 4-kammerbeholder (en såkaldt ”Madam Skrald-beholder”) på 370 l til de 4 tørre fraktioner

Fælles for alle 3 løsninger er, at der regnes med tømning af mad-/restaffaldsbeholderen hver 14. dag de 9 måneder af året, og hver uge i de 3 sommermåneder.

I nedenstående skema er sammenstillet genanvendelsesprocenter og samlet affaldsgebyr for de 3 foreslåede fremtidige løsninger.

Indsamlingsløsning

Beregnet
genanvendelsesprocent
- énfamilieboliger 

Beregnet samlet affaldsgebyr
(ekskl. moms)
- typisk énfamiliebolig 

 Løsning a)

 38 %

 2.625 kr.

 Løsning b)

 40,5 %

 2.826 kr.

 Løsning c)

 40,5 %

 2.732 kr.

Fordele, ulemper og økonomi samt anbefalinger er nærmere beskrevet i bilag 1.     

Bilag 2 og 3 indeholder opsamling fra borgermøde den 17. november 2016 samt fokusgruppemøder i juni 2016.

Beholdere i fremtidig affaldsordning
Det forudsættes, at mørkegrå beholdere også fremadrettet anvendes til "dagrenovation" - det vil sige mad-/restaffaldsbeholdere - og at mørkegrønne beholdere tilsvarende anvendes til de tørre genanvendelige fraktioner, hvad enten de indsamles i en 2-delt beholder eller i en 4-kammerbeholder.

Det foreslås i forbindelse med det kommende udbud at indarbejde mulighed for valg mellem forskellige beholderstørrelser til mad-/restaffald, således at der ud over ”standardstørrelsen” (240 l 2-delt) vil være mulighed for at opstille små beholdere (190 l 2-delt) til husstande med en meget lille affaldsproduktion og store beholdere (370 l 2-delt) til større husstande. Ligeledes – hvis løsningen med ”Madam Skrald” vælges – gives mulighed for, at små husstande kan vælge den mindre 240 l model i stedet for den gængse 370 l model.

For at øge servicen og dermed incitamentet til at sortere korrekt forudsættes det endvidere, at kommunen står for indkøb og udlevering af små biospande og tilhørende -poser til opsamling af madaffald i køkkenet til borgerne.

Det bemærkes, at forslag vedr. affaldsløsninger for flerfamilieboliger planlægges forelagt til beslutning på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. april 2017.

Økonomi
Der er ingen direkte omkostninger forbundet med nærværende indstilling, men det vil, som det er forklaret i bilag 1, have forskellige økonomiske konsekvenser alt efter, hvilken af de 3 foreslåede affaldsløsninger, der vælges.
Kommunikation
Der vil blive udarbejdet en plan for kommunikationsaktiviteterne i forbindelse med den samlede proces for planlægning og implementering af ny affaldsordninger for husstande i Køge Kommune, når der er truffet beslutning om fremtidig løsning. Planen vil blive uddybet og tilpasset undervejs igennem forløbet.
Beslutning

Model C godkendt, idet der skal være mulighed for at vælge både en stor og en lille "Madam Skrald".

Bilag

Til toppen


55.   Lokalplan 1064 - Nyt byområde på Søndre Havn SH3, SH4, SH5, SH6, MA1, MA2 og MA3 samt miljøvurdering - forelæggelse


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. forslag til lokalplan 1064, Nyt byområde på Søndre Havn SH3, SH4, SH5, SH6, MA1, MA2 og MA3 samt kommuneplantillæg 27 vedtages og sendes i offentlig høring med tilhørende miljøvurdering,
 2. der afholdes borgermøde onsdag den 10. maj 2017 kl. 19.00-21.00 i Kantinen.
Teknik- og Miljøudvalget 02-03-2017
Til Økonomiudvalgets behandling bedes udarbejdet et notat omhandlende:
 1. P-normen
 2. Delebiler
 3. Bevaringsværdige bygninger
 4. Brug af regnvand
 5. Adgangsforhold via Carlsensvej
 6. Restaurant i område MA1

Der tages forbehold for sagen, indtil notatet foreligger.

Økonomiudvalget 21-03-2017
Ad 1: Anbefales, idet linjen i afsnit 3.5 om mulighed for etablering af restaurant anbefales udtaget af lokalplanforslaget.

Ad 2: Anbefales.

Niels Rolskov (Ø) tager forbehold frem mod Byrådsmødet.

Baggrund og vurdering

Lokalplan 1064 er udarbejdet med det formål at muliggøre tredje etape af byudviklingsområdet Søndre Havn samt fastlægge rammerne for den fremtidige udnyttelse af de sidste 3 etaper SH4, SH5 og SH6. Desuden planlægges for et maritimt aktivitetsområde på den østligste del af havnen. Planen er udarbejdet på baggrund af prospekt for etape SH3, Udviklingsplanen for Køge Kyst og inspirationshæftet - Arkitektonisk mangfoldighed på Søndre Havn.

Etaperne SH3-SH6 kan anvendes til bolig og erhverv samt detailhandel i mindre omfang. Der gives desuden mulighed for etablering af parkeringshus i SH3 og SH6.

Boliger må kun anvendes til helårsbeboelse med bopælspligt. Fordelingen mellem bolig og erhverv for etaperne SH4-SH6 afventer den fremtidige lokalplanlægning for disse etaper, men af hensyn til støjpåvirkningen fra den aktive erhvervshavn, placeres  kontor/erhverv fortrinsvis langs havnefronten eller i nordvendte facader.

Lokalplanen fastsætter de overordnede rammer for byudviklingen i lokalplanområdet samt fastsætter byggeretsgivende bestemmelser for etape SH3, MA2 og MA3 (det maritime aktivitetsområde). Bestemmelserne forholder sig til tæthed og højder af ny bebyggelse og bestemmelser for friarealernes placering og udformning. Hertil kommer bestemmelser om placering af vejudlæg, stier, LAR-løsning og kommende klimatilpasning i området – alt sammen i forbindelse med byudviklingen af Søndre Havn.

Delområderne MA1, MA2 og MA3 udlægges til rekreative formål, herunder maritime aktiviteter. MA2 og MA3 er byggeretsgivende, og der gives mulighed for etablering af nye faciliteter til Valkyrien (vinterbadeklub) og til anlæg og byggeri til foreningsformål, fritidsaktiviter, kulturelle formål o.lign.

Der gives desuden mulighed for, at der kan etableres én restaurant i delområde MA1. Der er dog ikke byggeretsgivende bestemmelser for MA1, så etablering af restauranten forudsætter udarbejdelse af supplerende lokalplan.

Kommuneplantillæg 27
Kommuneplantillægget har til formål at justere afgrænsningerne mellem de eksisterende rammeområder 3E03, 3R08 og 3R09, som forudsætning for vedtagelse af lokalplan 1064. Ændringerne skyldes primært tilpasninger i forbindelse med Sydmolens realisering, og der ændres ikke på rammebestemmelserne.

Miljøvurdering af lokalplan 1064 og kommuneplantillæg 27
Lokalplanen og kommuneplantillægget er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der er derfor foretaget en screeening efter lovens § 3, stk. 1 med det formål at afgøre, i hvilket omfang planerne forudsætter udarbejdelse af en miljøvurdering. Screeningen har givet anledning til, at der udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Miljøvurderingen har sin opmærksomhed særligt på følgende punkter:

 1. Støjpåvirkningen fra omgivelserne (erhvervsområde, havneaktiviteter og øget trafik som følge af byudvikling), samt øget trafik og støj i etableringsfasen.
 2. Håndtering af forurenet jord og sikring af grundvand.
 3. Håndtering af overfladevand - LAR.
 4. Påvirkning af kysten (projekt inden for kystnærhedszonen) inkl. ud- og indsigtslinjer og adgangsforhold.
 5. Klima - Vindpåvirkning og vurdering af konsekvenser ved at områdets klima sikres løbende.
 6. Natur - påvirkning af dyre- og planteliv på strandengen mod syd.
 7. Adgangsforhold for svage grupper.

Den gennemførte miljøvurdering har ført til, at lokalplanens bestemmelser er udformet så de modvirker, at støj-, vand- og jordforurening ikke overskrider Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier indenfor lokalplanområdet.

Miljøvurderingen har ligeledes medført et behov for at justere de hidtidige forudsætninger vedrørende vandskel og terrænplan på Søndre Havn, så en mindre del af overfladevandet ledes til strandengen. Det har ikke været muligt at justere den komplicerede koteplan for området inden lokalplanforslagets offentliggørelse, men den reviderede koteplan vil blive indarbejdet i lokalplanen ved den endelige vedtagelse. Ændring af koteplan og vandskel i området vil medføre udarbejdelse af nyt spildevandstillæg, når lokalplanen er endelig vedtaget.

Økonomi

Der er ikke knyttet særskilt kommunal økonomi til udarbejdelsen af lokalplan 1064.

Kommunikation

Der lægges op til afholdelse af borgermøde om lokalplanforslaget i forslagets høringsperiode.

Beslutning

Ad 1: Godkendt af et flertal på 25 (A, C, V, O, I, F), idet linjen i afsnit 3.5 om mulighed for etablering af restaurant udtages af lokalplanforslaget.

Ad 2: Godkendt.

Et mindretal på 2 (Ø) kan ikke godkende sagen. Enhedslistens mindretalsudtalelse af 28. marts 2017 vedlægges referatet og høringsmaterialet.

Bilag

Til toppen


56.   Lokalplan 1072 for boliger ved Tangmosevej 88 - forslag


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. forslag til lokalplan 1072 for boliger ved Tangmosevej 88 vedtages til offentlig fremlæggelse
 2. forslag til kommuneplantillæg nr. 24 til Køge Kommuneplan 2013 vedtages til offentlig fremlæggelse
Teknik- og Miljøudvalget 02-03-2017
Anbefales.

Økonomiudvalget 14-03-2017
Ad 1-2: Anbefales.
Baggrund og vurdering

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres 36 lejligheder med en gennemsnitlig størrelse på ca. 100 m2.

Bebyggelsen skal disponeres, så der kan etableres et fælles grønt opholdsrum centralt i bebyggelsen, som er friholdt fra kørende trafik.

Uden om bebyggelsen placeres parkeringen.

Lokalplanområdet vil få vej- og stiadgang fra Tangmosevej og skal sikres mod trafikstøj fra Værftsvej.

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 3B03 Tangmosevej, som udlægger området til tæt lav og etagebebyggelse med bebyggelsesprocent op til 40. Bebyggelsen må være i 2 etager og 8,5 meter høj. Lokalplan 1072 er ikke i overensstemmelse med kommuneplan 2013, og der er derfor udarbejdet forslag til tillæg nr. 24 til kommuneplanen.

Formålet med kommuneplantillægget er at øge bebyggelsesprocenten til 60, etageantallet til 3, samt højden af byggeriet til 9,5 meter.

Lokalplanområdet er screenet efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og forvaltningen anbefaler på baggrund af screeningen, at der ikke gennemføres en miljøvurdering.

Der er en jordforurening indenfor lokalplanområdet, og der skal derfor meddeles tilladelse efter jordforureningsloven, før området kan anvendes til boligformål.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.
Bilag

Til toppen


57.   Regnvandsbassiner ved Ellebækken syd - anlægsregnskab


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at anlægsregnskab for Regnvandsbassiner ved Ellebækken syd godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget 02-03-2017
Anbefales.

Økonomiudvalget 14-03-2017
Anbefales godkendt.

Baggrund og vurdering

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 3.015.750 kr., som blev givet på Byrådets møde den 25. marts 2014.

Forsyningsdirektoratet godkendte i december 2013 projektet for et klimatilpasningsprojekt for Ellebækken syd, som skal forebygge fremtidige oversvømmelser i området omkring Marksvinget. På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. marts 2013 blev det besluttet, at der i samarbejde med KLAR Forsyning etableres regnvandsbassin/vådområde på et areal øst for "Åshøje".

Projektet blev udført hen over sommeren og efteråret 2015. På grund af oversvømmelserne i julen 2015, blev der udført nogle justeringer af projektet i 2016.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at projekt Regnvandsbassiner ved Ellebækken syd har fundet sted i det omfang kommunalbestyrelsen har godkendt.

Der har været et merforbrug på projektet på grund af ekstra arbejder og justeringer af projektet på grund af oversvømmelserne i julen 2015. I henhold til de kontrakter, der er indgået om projektet mellem KLAR Forsyning og Køge Kommune, er der bestemmelser vedr. et evt. merforbrug, og der er indgået en aftale mellem KLAR Forsyning og Køge Kommune om, at KLAR Forsyning dækker en merudgift på ca. 245.000 kr.

Forsyningsdirektoratets godkendelse indebærer, at udgifterne til projektet finansieres af kommunen med et lån i Kommunekredit og afdrages over en periode på 25 år.

Økonomi

Anlægsregnskab for Regnvandsbassiner ved Ellebækken syd (opstilling ekskl. moms):

Regnvandsbassiner ved Ellebækken syd

Anlægsbevilling

Rådighedsbeløb

Forbrug

Anlægsudgifter

3.015.750 kr.

3.015.750 kr.

3.294.362 kr.

Merforbrug

278.612 kr.

278.612 kr.

 

+ er merforbrug og – er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at den samlede anlægsbevilling er overskredet med 278.612 kr., og merforbruget i forhold til det samlede rådighedsbeløb tilsvarende er finansieret af kassen i 2016.

Beslutning
Godkendt.

Til toppen


58.   Brorenovering, Ryeskovvej over jernbanen - anlægsregnskab


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at anlægsregnskab for Brorenovering, Ryeskovvej over jernbanen godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget 02-03-2017
Anbefales.

Økonomiudvalget 14-03-2017
Anbefales godkendt.

Baggrund og vurdering

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 4,076 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 26. august 2014 og 24. november 2015.

Nærværende anlægsbevilling er anvendt til en gennemgribende renovering af broen, der fører Ryeskovvej over jernbanen, Roskilde – Ringsted. Renoveringen blev besluttet efter, at et særeftersyn af broen bl.a. påpegede, at dens kantbjælker var stærkt nedbrudte og burde udskiftes snarest muligt.

Efter at projektering blev igangsat i efteråret 2014, blev renoveringen udbudt tidligt i 2015 og gennemført i perioden marts – september 2015, mens trafikken såvel over som under broen blev opretholdt.

Renoveringen, der ud over udskiftning af kantbjælker, bl. a. omfattede udskiftning af broisolering og belægninger samt nyt autoværn, blev udført med Jorton A/S som entreprenør og med Broconsult A/S som rådgiver. Jorton A/S havde vundet opgaven i konkurrence med 5 andre firmaer.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at projekt Brorenovering, Ryeskovvej over jernbanen har fundet sted i det omfang kommunalbestyrelsen har godkendt.

Økonomi

Anlægsregnskab for Brorenovering, Ryeskovvej over jernbanen (opstilling ekskl. moms):

Brorenovering, Ryeskovvej over jernbanen

Anlægsbevilling

Rådighedsbeløb

Forbrug

Anlægsudgifter

4.076.000 kr.

4.076.000 kr.

3.955.398 kr.

Mindreforbrug

-120.602 kr.

-120.602 kr.

 

+ er merforbrug og – er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at den samlede anlægsbevilling er overholdt, og mindreforbruget i forhold til det samlede rådighedsbeløb er tilgået kassen i 2016.

Beslutning
Godkendt.

Til toppen


59.   Foldagervej 7 - Indoor Golfcenter, indbringelse af sag til Byrådets afgørelse


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overvejer, om der skal gives dispensation fra lokalplanen til etablering af Indoor Golfcenter. 

Teknik- og Miljøudvalget 02-03-2017
Forvaltningen oplyste, at der ikke er kommet indsigelser i forbindelse med naboorienteringen.

Flertallet i udvalget, Mette Jorsø (V), Lars Have Christensen (V), Søren D. Brask (V) og Torben Haack (F), dispenserer fra lokalplanen.

Erling Larsen (A) og Niels Rolskov (Ø) stemmer imod og begærer sagen i Byrådet.

Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget en forespørgsel/ansøgning om tilladelse til at indrette et indendørs golfcenter på ejendommen Foldagervej 7. 

Ejendommen er omfattet af Lokalplan 1-28, Erhvervsområdet Ll. Skensved Øst og er beliggende i delområde III. I lokalplanens § 3 udlægges området til erhvervsformål og må kun anvendes til produktions- og lagervirksomhed.

Der er ansøgt om en række faciliteter i form af wellnesscenter med sportsmassage, café mv, hvilket er i strid med lokalplanens anvendelsesbestemmelser og intentioner. 

Ansøgningen har været sendt i naboorientering til hele lokalplanområdet fra den 10. februar - 24. februar 2017 og resultatet af naboorienteringen forelægges udvalget på mødet.

Naboorientering er sket i forhold til etablering af et "Indoor Golfcenter" som et halanlæg med simulatorgolf med 6 anlæg samt puttinggreens og et mindre indspilsområde. Dertil kommer driftskontor, samt et mindre kantineområde med tilhørende køkkenfaciliteter til golfspillernes anvendelse.

En evt. dispensation fra lokalplanen vil kunne ske på følgende vilkår:

 • Funktionerne er alene til golfcentrets gæster.
 • Golfcentret må ikke anvendes til sene aften- og natteaktiviteter.
 • Det resterende areal som ikke anvendes til parkering og udeområde må kun anvendes efter lokalplanens anvendelsesbestemmelser.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Dispensation fra lokalplanen til etablering af Indoor Golfcenter godkendt af et flertal på 18 (C, I, V, F og O).

Imod stemmer 9 (A og Ø).

Bilag

Til toppen


60.   Eventuelt


Beslutning

Drøftet.


Til toppen


61.   Udbud af byggeretter


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at udvalgene godkender udbudsmaterialet for salg af byggeretter i Køge Idrætspark.

Økonomiudvalget 21-03-2017
Anbefales, idet det foreslås præciseret i udbudsmaterialet af der er tale om en dagligvarebutik indenfor den afsatte ramme til detailhandel.

Torben Haack (F) ønsker mulighed for sportscollege tilføjet udbudsmaterialet.

Niels Rolskov (Ø) stemmer imod.

Baggrund og vurdering

Byrådet godkendte den 24. januar 2017 bl.a. projektgrundlag og procesplan for Køge Idrætspark. En del af projektet drejer sig om salg af byggeretter på stadion. Forvaltningen har på baggrund af bl.a. disse møder udarbejdet vedhæftede materiale til udbud af byggeretter.

Forvaltningen gennemgår på Økonomiudvalgets møde status for det samlede projekt og udbudsmaterialet. Lett advokater deltager på mødet.

Udbudsmaterialet består af:

 • Betinget købsaftale med bilagene:
 • Køge Idrætspark - udbud af byggeretter
 • Tingbogsattest
 • Servitutter
 • Deklaration om byggepligt, tilbagesalg og forbud mod videresalg

Servitutterne er ikke vedlagt dagsordenspunktet, men vil blive vedlagt udbudsmaterialet.

I det følgende beskrives væsentlige forhold i udbudsmaterialet kort.

Markedsdialog:
Forvaltningen havde indbudt til markedsdialog med potentielle investorer om byggeretterne med henblik på at få en vurdering af interessen for køb af disse. Forvaltningen afholdte den 14. februar 2017 møde med 2 investorer. Begge møder var positive, og de var interesserede og gav gode input til udarbejdelse af udbudsmaterialet.

Hvad udbydes:
Forvaltningen anbefaler, at de tre hjørnegrunde udbydes til salg samlet. Tilbudsgiverne kan vælge også at give tilbud på en eller flere af optionsbyggeretterne. Se evt. tegning side 10 i Bilag 1. Køge Idrætspark - udbud af byggeretter, hvor grundene er markeret med orange. Dette betyder at grunden, som er tænkt anvendt til professionel idræt (B_02) udbydes separat senere.

Tildelingskriterier:
Forvaltningen anbefaler, at kommunen på basis af de indkomne tilbud vurderer, om kommunen alene ønsker at sælge de tre hjørnegrunde eller ønsker at sælge hjørnegrundene og optionsbyggeretterne eller dele af disse samlet. Denne vurdering træffes alene på baggrund af en vurdering af, hvad der er mest fordelagtigt for kommunen.

Efter ovennævnte beslutning anbefales, at det samlet vurderes hvilken tilbudsgiver, der har afgivet det mest fordelagtige tilbud, hvor der anvendes følgende vægte:

 • Den tilbudte pris - 80 %
 • Det tilbudte projekt - 20 %

Endelig anbefales, at Køge Kommune forbeholder sig retten til at forkaste alle indkomne tilbud og annullere udbuddet.

Der er mulighed for forhandling med byderne inden endelig beslutning.

Skiltning og stadionnavn:
Skiltningen skal fremtræde diskret, og der må af konkurrencehensyn ikke opsættes skilte på facaderne mod stadion. Bestemmelserne for skiltning i området vil blive fastlagt i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for området.

Stadionnavnet ejes af Køge Kommune. Kommunen kan sætte skilt med navn på bygningerne.

Byggegrundenes anvendelse:
Bebyggelse på grundene anbefales anvendt til service-, kontor- og detailhandel (udvalgsvare- og dagligvarebutikker).

Detailhandlen anbefales begrænset til hjørnegrunden HB__03, idet der fra denne grund er nem adgang til parkering, tilkørsel m.v. Det samlede areal til butiksformål må ikke overstige 1.500 m2.

Salg af merchandise vil kunne ske udover de 1.500 m2 butiksareal, så længe det ikke sker i en egentlig udvalgsvarebutik. Merchandise kan således fx sælges i en bod i foyer til stadion eller i tilknytning til klublokaler.

Kontor og serviceerhverv kan omfatte forskellige former for private og offentlige serviceerhverv. Blandt andet liberale erhverv i form af advokat, bank, læge, fysioterapeut, ejendomsmægler, revisor, arkitekt med videre. Det kan være personrelateret service i form af fitnesscenter, solcenter, frisør, rejsebureau, oplevelse i form af bowling eller lignende samt restauration, café.

Trafik og parkering:
Parkeringsbehovet ved udbygning af Køge Idrætspark med idrætsfunktioner og hjørnegrundene skønnes at være ca. 300 pladser, hvoraf Køge Kommune anlægger 100 pladser. De resterende 200 pladser hører under de udbudte hjørnegrunde og anlægges i forbindelse med byggeriet. Udgiften til disse pladser deles forholdsmæssigt mellem byggeretterne. Udnyttelse af optionerne vil udløse yderligere parkeringsbehov. Herudover er der mulighed for at benytte trekanten nord for Stensbjergvej til aflastningsparkering i spidsbelastningssituationer.

Det anbefales, at der ikke gives adgang til private parkeringspladser til lejere. Der er forudsat dobbeltudnyttelse af parkeringspladserne, og der vil være mulighed for tidsbegrænset parkering på dele af p-pladserne, således at et flow sikres.

Udgiften til områdets infrastruktur anbefales ligeledes delt forholdsmæssigt mellem Køge Kommune og byggeretterne.

Der er forudsat, at der etableres en grundejerforening, som driver p-pladser og forplads omkring byggerierne.

Lokalplan:
Det anbefales jf. den af Byrådet godkendte tidsplan, at lokalplanprocessen påbegyndes i april 2017, hvorefter Byrådet i september 2017 godkender, at planen sendes i høring i oktober-november mhp. godkendelse i Byrådet i januar 2018.

Dette giver mulighed for, at detailprojekteringen og myndighedsbehandlingen kan påbegyndes i februar 2018 efter købers overtagelse af byggeretter pr. 1. februar 2018.

Jordbundsforhold og forurening:
Køge Kommune har foretaget en begrænset undersøgelse af jordbundsforholdene og forurening, og Køge Kommune påtager sig intet ansvar for geotekniske forhold og forurening. Den begrænsede undersøgelse vil foreligge ultimo marts måned og vil indgå i udbudsmaterialet (ikke vedlagt).

Overtagelsesdag og købesum:
Køber overtager grundene den 1. i måneden efter at lokalplanen er godkendt af Byrådet.

Køber betaler ved underskrift af købsaftalen 25 % af købssummen og leverer senest 5 dage efter underskrift af købsaftalen en bankgaranti på de resterende 75 % af købssummen, og senest på overtagelsesdagen indbetales restkøbesummen.

Økonomi
Salget af byggeretter er en forudsætning for realisering af Køge Idrætspark, idet der er forudsat en indtægt fra byggeretterne til delvis finansiering af byggeri af ny hal 3, yderligere foreningslokaler og omklædning, modernisering af stadion samt parkering og infrastruktur.
Beslutning
Godkendt af et flertal på 25 (C, I, V, O, F og A), idet det præciseres i udbudsmaterialet at der er tale om en dagligvarebutik indenfor den afsatte ramme til detailhandel.

Enhedslisten (Ø) stemmer imod.

Sagen åbnes.

Bilag

Til toppen


62.   Salg af parcelhusgrund Spættevænget 7, Ejby (Lukket punkt)


Beslutning
ad 1-3: Godkendt.

Til toppen


63.   Salg af parcelhusgrund Spættevænget, Ejby (Lukket punkt)


Beslutning
ad 1-3: Godkendt.

Til toppen


64.   Personalesag (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.

Til toppen


65.   Eventuelt (Lukket punkt)


Beslutning

Intet.


Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 08.11.17