Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Køge Byråd

Den 26.02.2019 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anders Dahl, (A)
Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Camilla Svendsen, (A)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Helle Poulsen, (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Osama Aref Mohamad, (A)
Paul Christensen, (V)
Pernille Sylvest, (A)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)

Afbud:

Selim Balikci, (A)

18.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Selim Balikci (A)

Til toppen


19.   Indkaldelse af stedfortræder for byrådsmedlem Selim Balikci (A)


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at Byrådet tager stilling til om

 1. betingelserne for at indkalde stedfortræder for byrådsmedlem Selim Balikci (A) er
  opfyldt,
 2. 2. stedfortræder Camilla Svendsen (A) er rette stedfortræder og valgbar.
Baggrund og vurdering
Borgmesteren har fået oplyst, at byrådsmedlem Selim Balikci er fraværende på grund af
barsel samt ferie, hvorfor der skal tages stilling til indkaldelse af stedfortræder.

I henhold til § 15, stk. 4 i den kommunale styrelseslov er det Byrådet, der træffer beslutning om,
hvorvidt betingelserne for en stedfortræders indtræden i Byrådet er opfyldt. Byrådet skal
endvidere tage stilling til, om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

Efter reglerne i Køge Kommunes styrelsesvedtægt indkalder borgmesteren stedfortræder til
førstkommende møde i Byrådet, hvis medlemmet er forhindret i at varetage sine kommunale
hverv i en forventet periode på mindst 7 dage.

Der er i praksis anlagt en forholdsvis lempelig fortolkning af, hvilke forfaldsgrunde, der udløser
stedfortræderindkaldelse. Eksempelvis antages det, at et byrådsmedlems fravær på grund af
barsel og ferie kan begrunde indkaldelse af stedfortræder.

Anden stedfortræder på kandidatliste A er Camilla Svendsen, Ravnsborgvej 43, 4600 Køge.
Økonomi
Der udbetales diæter til stedfortræderen for deltagelse i mødet.
Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Fraværende
Selim Balikci (A)

Til toppen


20.   Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet


Indstilling
Der foreligger ingen skriftlige spørgsmål.
Beslutning
Intet.
Fraværende
Selim Balikci (A)

Til toppen


21.   Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet


Beslutning

Per Nielsen, Skovbovej 20, Bjæverskov spurgte til affaldsbeholdere. Borgmesteren lovede et skriftligt svar.

Fraværende
Selim Balikci (A)

Til toppen


22.   Finansiel politik for Køge Kommune 2019-22


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at den finansielle politik for Køge Kommune drøftes og godkendes.

Økonomiudvalget 15-01-2019
Sagen udsættes til næste møde.

Økonomiudvalget 29-01-2019
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Den finansielle politik vedtages typisk for en fireårig periode, og den eksisterende politik blev vedtaget i januar 2013. Det er derfor blevet tid til at give politikken et serviceeftersyn.

En revideret finansiel politik 2019-22 er vedlagt som bilag.

Der er to hovedformål med Køge Kommunes finansielle politik, nemlig at sætte rammerne for forvaltningen af dels kommunens gæld (pasiver), dels kommunens formue (aktiver):

Lån og gældspleje
På passivsiden er formålet med den finansielle politik at fastsætte rammerne for kommunens gældspleje, herunder fordelingen mellem fast og variabelt forrentede lån.

Kommunens samlede gæld, der udelukkende er optaget i danske kroner, udgør aktuelt ca. 1,16 mia. kr. Heraf udgør den skattefinansierede gæld ca. 283 mio. kr., mens gælden vedrørende de kommunale ældreboliger, som finansieres af huslejeindtægter fra beboerne og statslig ydelsesstøtte, er på ca. 288 mio. kr. Gælden vedrørende jorddepotet udgør ca. 590 mio. kr.

På nuværende tidspunkt er 57 % af kommunens skattefinansierede gæld inkl. jorddepotet fastforrentet. I henhold til kommunens finansielle politik er der mulighed for at anvende visse finansielle instrumenter. Det eneste finansielle instrument, som i praksis anvendes, er almindelige renteswaps og kun i begrænset omfang. Renteswaps anvendes hvor to parter ønsker at bytte rentebetaling, så man f.eks. omdanner et variabelt lån til en fast rente, og dermed skaber sikkerhed for de fremtidige renteudgifter. Renteswaps kan således betragtes som et alternativ til fastforrentede lån. Ultimo 2018 havde kommunen fire renteswaps.

Det er forvaltningens anbefaling, at der ikke ændres på principperne for lån og gældspleje på det skattefinansierede område i den finansielle politik. Det betyder bl.a., at det fastholdes, at andelen af fastforrentede lån minimum skal udgøre 50 % af hensyn til at sikre en forudsigelig udvikling i ydelserne.

Herudover anbefales det, at Køge Jorddepot fortsat er omfattet af den finansielle politik med samme risikoprofil som det skattefinansierede område. Jorddepotet skal "hvile i sig selv" og bør ikke have en mere risikobetonet låneprofil med højere andel af variabel rente end Køge Kommune som helhed. I marts 2014 blev det besluttet at omlægge lån for 400 mio. kr. med variabel rente til et 25-årigt lån med et renteloft på 3,5 %. Et sådant lån betragtes som fastforrentet.

Derudover udgør gælden et træk på en kassekredit på i alt 234 mio. kr. med variabel rente.

Samlet set anbefaler forvaltningen ingen principielle ændringer af kommunens politik vedr. gældspleje, hvorfor der ikke er ændringer i den vedlagte finansielle politik 2019-22 i forhold til den gældende finansielle politik.

Likviditet og formuepleje
På aktivsiden er formålet med den finansielle politik at fastlægge rammerne for en investeringspolitik, som sikrer en konsistent håndtering af risici ved placering af kommunens likvide midler, som består af:

    1. Formuepleje

    2. Daglige likvide midler

Ad 1): Formueplejen
Formueplejen består pt. af to investeringspuljer, der ultimo 2018 havde en værdi af henholdsvis godt 538 mio. kr. og 81 mio. kr. Sidstnævnte pulje er kun midlertidig til håndtering af deponerede midler, og er således reserveret til at frigive udlodning af midler fra Køge Holding A/S samt midler fra salg af HMN.

Køge Kommune har indgået en kapitalforvaltningsaftale med Jyske Bank, hvor pengeinstituttet tager beslutning om ændringer af aktivsammensætningen ud fra de fastlagte investeringsrammer i den finansielle politik.

De seneste år har der været faldende afkast af de investerede midler, og Jyske Bank forventer væsentligt lavere fremtidige afkast end de historiske afkast. Dette hænger sammen med det fortsat meget lave renteniveau. Ensidig investering i obligationer kan desuden være en risiko i forbindelse med stigende renter.

På Økonomiudvalgets temamøde 8. januar 2019 redegjorde Jyske Bank for, hvordan en åbning for investering i aktier ville kunne reducere risiko og samtidig øge det forventede afkast af Køge Kommunes investeringsportefølje. Aktier kan falde i værdi i det enkelte år, men har historisk givet højere afkast end obligationer.

Økonomiudvalget tilkendegav en villighed til at åbne for muligheden for at investere i aktier i begrænset omfang under forudsætning af, at investeringerne sker på et etisk forsvarligt grundlag.

Administrationen anbefaler på den baggrund, at der åbnes for investering i op til 10 pct. aktier, og i den forbindelse fortsætter den nuværende politiks pålæg til Jyske Bank som kapitalforvalter om, at der alene investeres i selskaber, hvor det kan dokumenteres, at de driver forretning på en måde, der ikke krænker bredt anerkendte internationale konventioner, normer vedrørende miljø, menneskerettigheder og forretningsetik.

Ad 2): Likvide Midler
Der er en såkaldt modpartsrisiko ved at have kontante beløb stående i banken, dvs. en risiko for at banken ikke kan betale sine forpligtelser. Set i lyset af at Jyske Bank er udpeget til at være en af 7 såkaldte SIFI-er (systemisk vigtige finansielle institutter), der er underlagt særlige skrappe kapitalkrav, må kommunens modpartsrisiko anses for at være begrænset.

På den baggrund anbefales det, at loftet for likvide indeståender i Jyske Bank fastholdes på 25 mio. kr., således at der opnås mere fleksibilitet i den daglige økonomistyring.

Forvaltningens anbefalinger på baggrund af temadrøftelsen i Økonomiudvalget er indarbejdet i vedlagte forslag til revideret finansiel politik.

Økonomi
Se ovenfor.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Selim Balikci (A)

Til toppen


23.   Garantistillelse for Køge Afløb og Køge Vand i 2019


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Køge Kommune stiller garanti for et lånebehov til anlægsinvesteringer i 2019 på op til 8,4 mio. kr. i Køge Vand A/S og op til 32,5 mio. kr. i Køge Afløb A/S. 

Økonomiudvalget 29-01-2019
Anbefales, idet der gives garantistillelse til de bedst opnåelige lån.
Baggrund og vurdering
Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S har anmodet Køge Kommune om at stille en garanti for lån til finansiering af planlagte anlægsinvesteringer i 2019. Konkret har Køge Vand A/S et forventet lånebehov på 8,4 mio. kr., mens Køge Afløb A/S har et forventet lånebehov på 32,5 mio. kr. Garantistillelsen giver mulighed for at optage lån hos KommuneKredit, som tilbyder markedets billigste lånefinansiering. Kommunen opkræver i henhold til byrådsbeslutning garantiprovision af lånets restgæld. Den garantiprovision som kommunen opkrævede i 2018 var på 5,9 mio. kr. (1 %).

Køge Kommune kan i henhold til lånebekendtgørelsen stille kommunal garanti for lån optaget af Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S til finansiering af selskabernes anlægsinvesteringer, uden det belaster kommunens låneramme.

Såfremt kommunen stiller garanti, påtænker Køge Afløb A/S og Køge Vand A/S at optage lånene hos KommuneKredit. Konkret tilrettelægges låntagningen således, at der i investeringsåret 2019 etableres en såkaldt opbygningskredit, som omlægges til langfristede lån, når det endelige lånebehov for 2020 er kendt.

Økonomi

Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S er kommunalt ejede forsyningsselskaber, og den økonomiske risiko ved garantistillelse er derfor begrænset.

Garantiprovisionen er fastsat til 1,0 pct. årligt af restgælden.

Køge Kommune har stillet årlige garantier for lån optaget af Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S i KommuneKredit siden 2010. Garantistillelsen udgjorde ultimo december 2018 560,2 mio. kr.

Køge Kommune har i 2020 budgetteret med 6,1 mio. kr. i garantiprovision. Kommunens indtægter fra garantiprovision vil stige som følge af den nye garantistillelse. Garantiprovisionen afhænger af, i hvilket omfang forsyningsselskaberne udnytter lånerammen.

Indtægterne fra garantiprovision vil blive indarbejdet i budget 2020-23, såfremt garantistillelsen godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
Selim Balikci (A)

Til toppen


24.   Udgiftsneutral bevilling - hjemløshed


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en bevilling på indtægt -2.835.267 kr. og en tillægsbevilling på udgift 2.835.267 kr., fordelt på regnskabsårene 2018-2021, til gennemførelse af projektet "Forebyggelse af hjemløshed med særligt fokus på unge".

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 14-01-2019
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget 29-01-2019
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Socialstyrelsen har bevilget Køge Kommune 2.835.267 kr. til at udføre projektet "Forebyggelse af hjemløshed med særligt fokus på unge”. Ansøgningen om tilskud til projektet er imødekommet. Projektperioden er 1. november 2018 til 31. december 2021.

Formålet med projektet er at investere i en omlægning mod en mere forebyggende og helhedsorienteret indsats på hjemløseområdet og udvikle kommunernes brug af potentialeberegninger som grundlag for omlægning til en mere effektiv og koordineret indsats.

Projektet fokuserer på en omlægning af Køge Kommunes indsats på hjemløseområdet mod en Housing First-indsats. Centrale elementer i omlægningen vil derfor være:

 • Dataindsamlingen
 • Kompetenceudvikling indenfor Housing First-tilgang og metoder
 • Udarbejdelse af aftaler og arbejdsgange i forhold til tværfaglige og koordinerede indsatser
 • Samarbejdsaftaler og dialog med eksterne samarbejdspartnere som boligselskaber og forsorgshjem
 • Dialog med uddannelsesinstitutioner og det lokale erhvervsliv skal bidrage til at skabe muligheder for uddannelse og beskæftigelse til målgruppen
 • Udbygning af økonomirådgivning, evt. gennem en CSR-ordning (virksomheders sociale ansvar).

I projektperioden skal der ske en systematisk dataindsamling, som skal bidrage til at målrette indsatsen og skabe et oplyst grundlag for beslutninger om en evt. forankring af indsatsen efter projektperiodens ophør. Der er i forbindelse med ansøgningerne udarbejdet en SØM-beregning, som er en prognose, da den baserer sig på erfaringer fra en lang række tidligere indsatser af lignende karakter i andre områder eller lande. SØM står for Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, og beregner det økonomiske nettoresultat for det offentlige ved en given social indsats. Modellen består overordnet af to dele - en beregningsramme og en vidensdatabase med blandt andet effektviden. Prognosen er forbundet med en betydelig usikkerhed. Den systematiske dataindsamling vil derfor løbende bidrage til at kvalificere SØM-prognosen for Køge Kommunes indsatser, såvel som bidrage med flere danske erfaringer til vidensdatabasen.

Efter den oprindelige plan skulle Køge Kommune have modtaget svar vedrørende de ansøgte satspuljemidler i oktober 2018, hvorfor der også er ansøgt om midler til opstart af projektet efteråret i 2018. Men da bevillingsskrivelsen først er modtaget i Køge Kommune i december, anbefaler forvaltningen at der søges om at få overført de 211.837 kr., som skulle være anvendt på opstartsaktiviteter til 2019, hvor projektet starter op.

Økonomi

Socialstyrelsens bevilling er udgiftsneutral for den samlede periode 2018 - 2021.

Det samlede tilskud til Køge Kommune er fordelt på følgende måde i projektperioden:

2018 (2 måneder):   211.837 kr.
2019 (12 måneder): 823.629 kr.
2020 (12 måneder): 859.174 kr.
2021 (12 måneder): 940.627 kr.

Tilskudsbeløbene i årene 2019 til 2021 tildeles under forudsætning af finanslovens vedtagelse i de pågældende år med de forventede beløb.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der gives en udgiftsneutral indtægtsbevilling på -2.835.267 kr. og en udgiftsbevilling på 2.835.267 kr. fordelt på regnskabsårene 2018-2021 til gennemførelse af projektet: "Forebyggelse af hjemløshed med særligt fokus på unge".

Bevillingen er udgiftsneutral, hvorfor denne ikke påvirker Køge Kommunes kassebeholdning.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Selim Balikci (A)

Til toppen


25.   Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2019


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, at

 1. godkende, at de senest udmeldte ministermål indarbejdes i beskæftigelsesplan 2019
 2. godkende beskæftigelsesplan 2019
 3. anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at beskæftigelsesplan 2019 godkendes.
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 14-01-2019
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget 29-01-2019
Ad 1-3: Anbefales.
Baggrund og vurdering

De ansvarlige for indsatsen i Jobcentret og Ungecentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats og i den forbindelse udmelder beskæftigelsesministeren en række indsatsområder til at understøtte den overordnede retning for arbejdet med den aktive beskæftigelsesindsats.

På Social - og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 10. december 2018 blev beskæftigelsesplanen for 2019 drøftet og det blev besluttet at anbefale den overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Den 11. december 2018 fremsendte beskæftigelsesministeren brev ud til samtlige kommuner med revideret udmelding af ministermålene for 2019. Ministermålet vedr. socialt bedrageri og fejludbetalinger udgår og i stedet er tilføjet et mål for om at flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

Forvaltningen har derfor revideret beskæftigelsesplanen og indarbejdet de senest udmeldte mål og indsatsområder fra beskæftigelsesministeren.

For 2019 er der udmeldt følgende indsatsområder/mål, som er indarbejdet i beskæftigelsesplanen:

 • Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse
 • Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
 • Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være i selvforsørgelse
 • Flere jobparate på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse
 • Udsatte ledige skal have en indsats
 • Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

Derudover er indarbejdet fire lokale indsatsområder:

 • Øget fokus på sygedagpengeområdet, så flere fastholdes i job og ikke mister kontakten med arbejdsmarkedet
 • Øget fokus på jobafklaring og indsatsen under jobafklaring
 • Øget fokus på ledighedsydelse
 • Øget fokus på de unge, som har brug for en særlig indsats for at kunne få en uddannelse.

Der er formuleret konkrete resultatmål for de enkelte indsatsområder, som der kan følges op på i løbet af året. For de fire lokale indsatsområder er der i alt formuleret to resultatmål.

Beskæftigelsesplanen skal godkendes i Økonomiudvalg og Byråd, og efterfølgende sendes til til Arbejdsmarkedskontor Øst til orientering i det regional arbejdsmarkedsråd (RAR).

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ad 1-3: Godkendt.

Fraværende
Selim Balikci (A)

Til toppen


26.   Udpegning af delegeret til KL's delegeretmøde


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at valggruppe 1 udpeger en delegeret til Kommunalpolitisk Topmøde den 21. - 22. marts, da der er afbud fra Torben Haack (F) og dennes stedfortræder Thomas Kielgast (F).
Baggrund og vurdering

Køge Byråd har på det konstituerende møde den 5. december 2017 udpeget 8 delegerede og 8 personlige stedfortrædere til KL's delegeretmøde, jf. KL's love § 4.

Valggruppe 1 udpegede blandt andre Torben Haack (F) med personlig stedfortræder Thomas Kielgast (F).

Både Torben Haack og Thomas Kielgast har afbud til delegeretmøde i 2019, hvorfor valggruppe 1 (A, C, F, O, I og Ø) bedes udpege et andet byrådsmedlem til at deltage som delegeret i KL's Kommunalpolitiske Topmøde den 21. - 22. marts 2019.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Niels Rolskov (Ø) blev udpeget.
Fraværende
Selim Balikci (A)

Til toppen


27.   Anmodning om fritagelse for hverv (byrådsmedlem Jeppe H. Lindberg)


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at

 1. Byrådet beslutter om anmodningen fra byrådsmedlem Jeppe H. Lindberg (I), om at udtræde af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget pr. 1. marts 2019, kan imødekommes
 2. Valggruppe 1 (A, C, F, I, O og Ø), såfremt anmodningen fra Jeppe H. Lindberg imødekommes, udpeger et andet medlem til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
Baggrund og vurdering

Byrådsmedlem Jeppe H. Lindberg (I) anmoder den 14. februar 2019 om at blive fritaget for sit medlemskab af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget fra den 1. marts 2019.

Jeppe H. Lindberg begrunder anmodningen med, at han ikke har den påkrævede tid til at deltage i udvalgets møder og aktiviteter, da han i forbindelse med sit private erhverv er en del væk fra Sjælland.

I henhold til kommentarerne til § 17, stk. 3 i lov om kommunernes styrelse antages det, at Byrådet på begæring kan fritage en person for et hverv for resten af funktionsperioden, når Byrådet vurderer, at der er rimelig grund hertil.

Når et medlem udtræder af et udvalg, en bestyrelse eller lignende i løbet af valgperioden besættes den ledigblevne post af samme valggruppe, som har udpeget medlemmet.

Jeppe H. Lindberg er udpeget af valggruppe 1 (A, C, F, I, O og Ø) på Byrådets konstituerende møde den 5. december 2017.

Økonomi
Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Anders Ladegaard Bork (O) blev udpeget.

Fraværende
Selim Balikci (A)

Til toppen


28.   Eventuelt


Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Selim Balikci (A)

Til toppen


29.   Salg af parcelhusgrund (Lukket punkt)


Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Fraværende
Selim Balikci (A)

Til toppen


30.   Salg af parcelhusgrund (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.
Fraværende
Selim Balikci (A)

Til toppen


31.   Eventuelt (Lukket punkt)


Beslutning

Drøftet.

Fraværende
Selim Balikci (A)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 29.01.20