Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Køge Byråd

Den 22.05.2018 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anders Dahl, (A)
Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Camilla Skovgaard, (C)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Helle Poulsen, (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Lene Møller Nielsen, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Møller, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Osama Aref Mohamad, (A)
Paul Christensen, (V)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)

Afbud:

Lissie Kirk, (A)
Thomas Kampmann, (C)

101.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Fraværende
Lissie Kirk (A)
Thomas Kampmann (C)

Til toppen


102.   Indkaldelse af stedfortræder for byrådsmedlem Lissie Kirk (A)


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at Byrådet tager stilling til om

 1. betingelserne for at indkalde stedfortræder for byrådsmedlem Lissie Kirk (A) er
  opfyldt
 2. stedfortræder Anders Dahl (A) er rette stedfortræder og valgbar.
Baggrund og vurdering
Borgmesteren har fået oplyst, at byrådsmedlem Lissie Kirk er fraværende på grund af
ferie, hvorfor der skal tages stilling til indkaldelse af stedfortræder.

I henhold til § 15, stk. 4 i den kommunale styrelseslov er det Byrådet, der træffer beslutning om,
hvorvidt betingelserne for en stedfortræders indtræden i Byrådet er opfyldt. Byrådet skal
endvidere tage stilling til, om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

Efter reglerne i Køge Kommunes styrelsesvedtægt indkalder borgmesteren stedfortræder til
førstkommende møde i Byrådet, hvis medlemmet er forhindret i at varetage sine kommunale
hverv i en forventet periode på mindst 7 dage.

Der er i praksis anlagt en forholdsvis lempelig fortolkning af, hvilke forfaldsgrunde, der udløser
stedfortræderindkaldelse. Eksempelvis antages det, at et byrådsmedlems fravær på grund af
ferie kan begrunde indkaldelse af stedfortræder.

Første stedfortræder på kandidatliste A er Anders Dahl, Skovparken 62, 2. th., 4600 Køge.
Økonomi
Der udbetales diæter til stedfortræderen for deltagelse i mødet.
Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.
Fraværende
Lissie Kirk (A)
Thomas Kampmann (C)

Til toppen


103.   Indkaldelse af stedfortræder for byrådsmedlem Thomas Kampmann (C)


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at Byrådet tager stilling til om

 1. betingelserne for at indkalde stedfortræder for byrådsmedlem Thomas Kampmann (C) er opfyldt
 2. stedfortræder Camilla Skovgaard (C) er rette stedfortræder og valgbar.
Baggrund og vurdering

Borgmesteren har fået oplyst, at byrådsmedlem Thomas Kampmann er fraværende på grund af ferie, hvorfor der skal tages stilling til indkaldelse af stedfortræder.

I henhold til § 15, stk. 4 i den kommunale styrelseslov er det Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for en stedfortræders indtræden i Byrådet er opfyldt. Byrådet skal endvidere tage stilling til, om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

Efter reglerne i Køge Kommunes styrelsesvedtægt indkalder borgmesteren stedfortræder til førstkommende møde i Byrådet, hvis medlemmet er forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode på mindst 7 dage.

Der er i praksis anlagt en forholdsvis lempelig fortolkning af, hvilke forfaldsgrunde, der udløser stedfortræderindkaldelse. Eksempelvis antages det, at et byrådsmedlems fravær på grund af ferie kan begrunde indkaldelse af stedfortræder.

Første stedfortræder på kandidatliste C er Camilla Skovgaard, Svanelunden 15, 4681 Herfølge.

Økonomi
Der udbetales diæter til stedfortræderen for deltagelse i mødet.
Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.
Fraværende
Lissie Kirk (A)
Thomas Kampmann (C)

Til toppen


104.   Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet


Indstilling
Der foreligger ingen skriftlige spørgsmål.
Beslutning
Intet.
Fraværende
Lissie Kirk (A)
Thomas Kampmann (C)

Til toppen


105.   Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet


Beslutning
Morten Bonavent, Tigervej 31, Køge spurgte til forhold vedrørende en sag på dagsordenen. Borgmesteren afviste spørgsmålet med henvisning til reglerne for mundtlige spørgsmål.
Fraværende
Lissie Kirk (A)
Thomas Kampmann (C)

Til toppen


106.   Endelig vedtagelse af lokalplan 1042 for dagligvarebutik og boliger i Herfølge Bymidte


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at forslag til lokalplan 1042 for dagligvarebutik og boliger i Herfølge bymidte vedtages endeligt med redaktionelle ændringer samt ændringer, som beskrevet i høringsnotatet (se bilag 1).

Klima- og Planudvalget 03-05-2018
Notat af 26. april 2018 om trafik blev udleveret.

Udvalget besluttede at anbefale vedtagelse af lokalplanen med de i høringsnotatet beskrevne ændringer.

Der sikres adgang for lastbiler fra Elmevej til bageren.

Spørgsmålet om eventuel lukning af Elmevej oversendes til Teknik- og Ejendomsudvalget.

Økonomiudvalget 15-05-2018
Økonomiudvalget anbefaler vedtagelse af lokalplanen med de i høringsnotatet beskrevne ændringer.
Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog den 23. januar 2018 at sende forslag til lokalplan 1042 for dagligvarebutik og boliger i Herfølge Bymidte i offentlig høring. Der er indkommet 8 høringssvar i høringsperioden.

Lokalplanen er udarbejdet efter ønske fra en dagligvarekæde, som ønsker at opføre en 1.500 m2 stor dagligvarebutik inden for lokalplanområdet. Dagligvarekæden har i dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet et skitseprojekt for en dagligvarebutik med boliger på førstesalen. Ejer af Hammershus Bageri på Vordingborgvej ønsker mulighed for at udvide, hvorfor ejers ejendom er taget med i lokalplanen.

De indkomne høringssvar indeholder bl.a. indsigelse mod lokalplanens krav om én vejadgang til lokalplanområdet fra Vordingborgvej, herunder ønske om mulighed for vejadgange fra Billesborgvej og Elmevej. Høringssvarene indeholder desuden bekymring for trafikafvikling i forbindelse med dagligvarebutikken, særligt konsekvenser for Elmevej og Kastanjevej samt ønske om lukning af Elmevej.

Høringssvarene indeholder herudover bl.a.:  

 • Bekymring for hvorvidt lokalplanen vil medføre lukning af en eksisterende dagligvarebutik i Holmebækcentret i den sydlige del af Herfølge
 • Orientering om regn- og spildevandskloakledninger inden for lokalplanområdet
 • Forslag fra nuværende og fremtidig forretningsdrivende i lokalplanområdet til en række konkrete ændringer i lokalplanens bestemmelser om bl.a. anvendelse, byggefelter, bebyggelsens udformning og skiltning
 • Bekymring for gener for omboende i forbindelse med byggefasen
 • Indsigelse mod muligheden for dagligvarebutik, som i indsigers optik strider mod intentionen om en ny bymidte ved Herfølge Station
 • Indsigelse mod muligheden for en bygningshøjde på op til 12,5 meter.

Der er udarbejdet et høringsnotat, i hvilket der redegøres for høringssvarene samt forvaltningens forslag til ændringer i lokalplanen. De væsentligste ændringer omhandler mindre præciseringer i lokalplanens bestemmelser om anvendelse og udformning af facader.

Økonomi
Indstillingen har økonomiske konsekvenser for Køge Kommune, da realisering af lokalplanen indebærer salg af kommunalt ejede vejarealer.
Beslutning
Godkendt med de i høringsnotatet beskrevne ændringer.
Fraværende
Lissie Kirk (A)
Thomas Kampmann (C)
Bilag

Til toppen


107.   Forslag til Kommuneplan 2017


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. vedlagte forslag til Kommuneplan 2017 godkendes, med henblik på offentlig høring i perioden fra midt i juni til midt i september 2018 
 2. der holdes borgermøde i sidste halvdel af august.

Økonomiudvalget 08-05-2018
Ad 1: Anbefales, at Kommuneplanen sendes i offentlig høring.

Ad 2: Anbefales.

Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har på baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser udarbejdet Forslag til Kommuneplan 2017. Når forslaget er vedtaget i Byrådet sendes det ud i offentlig høring i perioden fra midten af juni til midten af september.

Når høringsfristen er slut færdiggøres forslaget så kommuneplanen kan vedtages endeligt på byrådsmødet i december.

Kommuneplanforslaget er miljøvurderet efter miljøvurderingsloven. Miljøvurderingen er vedhæftet som bilag.

I Forslag til Kommuneplan 2017 er planstrategiens overordnede mål og visioner indarbejdet samtidig med at de vedtagne principper fra Kommuneplan 2013 er revideret i overensstemmelse med de statslige krav til kommuneplanlægningen. Kommuneplanen har været drøftet i de forskellige politiske fagudvalg i kommunen, samt i bestyrelsen for Køge Kyst. Bemærkningerne fra disse møder fremgår af et lukket bilag til sagen.

De væsentligste ændringer fremgår af vedlagte baggrundsnotat.

Forvaltningen anbefaler, at der holdes borgermøde i sidste halvdel af august. Forvaltningen anbefaler et samlet aftenmøde. Der har været en omfattende forudgående borgerinddragelse, dels i Herfølge og Borup, dels har de mindre byer holdt møder med Økonomiudvalget, og endelig har landsbyerne være inddraget i forbindelse med landdistriktspolitikken. I foråret 2017 blev der endvidere gennemført en forudgående offentlig høring med indkaldelse af ideer og forslag.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ad 1: Godkendt at Kommuneplanen sendes i offentlig høring med følgende tilføjelser:

 • Køge Kommune vil fortsat arbejde for, at der etableres dobbeltspor mellem Køge Station og motorvejen.  
 • Køge Kommune vil arbejde for at Køge åstien forbindes med stisystemet i Ringsted Kommune.

 Ad 2: Godkendt.

Fraværende
Lissie Kirk (A)
Thomas Kampmann (C)
Bilag

Til toppen


108.   Masterplan for skolernes bygningsmasse


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til

    Skoleudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Køge Byråd, at 

 1. udvalgene tager til efterretning, at arbejdet med masterplan for opdatering af skolernes bygningsmasse afsluttes

    Skoleudvalget

    2. godkender, at forvaltningen udarbejder oplæg til faglige anlægsbehov med udgangspunkt i          konklusionerne i masterplanen.

Skoleudvalget 02-05-2018
Ad. 1: Anbefales.
Ad. 2: Godkendt.

Teknik- og Ejendomsudvalget 09-05-2018
Ad. 1. Godkendt.

Økonomiudvalget 15-05-2018
Ad 1: Anbefales taget til efterretning.
Baggrund og vurdering

Skolerne har gennem længere tid påpeget, at skolernes bygningsmasse ikke i tilstrækkelig grad lever op til kravene til et opdateret og moderne skolevæsen. Med folkeskolereformen er der kommet nye fag, en længere skoledag og et ønske om en skoledag, der er mere varieret. Pædagogikken - og dermed krav til lokalers indretning - har ændret sig, og desuden er en del faglokaler ikke blevet renoveret og opdateret i mange årtier.

På den baggrund besluttede Skoleudvalget at lade firmaet KANT Arkitekter gennemføre en undersøgelse og udarbejde en masterplan med henblik på at vurdere og prioritere de nødvendige bygningsmæssige tiltag i en længere tidshorisont.

Byrådet godkendte den 23. januar 2018 foreløbig masterplan samt procesplan. I mellemtiden er det besluttet, at det hidtidige arbejde med masterplaner erstattes af arbejdet med faglige anlægsbehov, jf. budgetvejledning for budget 2019-22. Af respekt for den aftalte proces fremlægges masterplanen nu, hvorefter arbejdet afsluttes, og konklusionerne indgår i det fremtidige arbejde med faglige anlægsbehov. Masterplan og økonomisk overslag er vedlagt som bilag.

KANT Arkitekternes materiale er et inspirationsmateriale til at drøfte skolernes faglige anlægsbehov. Planen indeholder en gennemgang af skolernes bygningsmasse, men udelukkende i forhold til de pædagogiske ændringer, fx faglokaler og differentierede læringsrum, der bør gennemføres. Materialet er således et supplement til ETK's tekniske gennemgang af bygningsmassen, der har fokus på ventilation, genopretning, energioptimering m.v. Masterplanen indeholder overordnede anbefalinger, generelle anbefalinger samt specifikke anbefalinger for de enkelte skoler.

I perioden februar - marts 2018 har skolebestyrelserne haft mulighed for at kommentere materialet fra KANT Arkitekter. Kendetegnende for alle skolebestyrelsers kommentarer er, at de primært forholder sig til de specifikke anbefalinger for egen skole. Derudover udtrykker flere skolebestyrelser tilfredshed med, at der sættes fokus på behovet for modernisering og opdatering af skolernes bygningsmasse, så skolerne kan leve op til nutidens undervisningskrav. Skolebestyrelsernes kommentarer er vedhæftet som bilag.

Forvaltningen har i kommenteringsperioden erfaret, at ikke alle bygninger, der er i brug til SFO-virksomhed, er medtaget i arkitektfirmaets plan.

I forbindelse med afsættelse af anlægsbudget til formålet vil forvaltningen udarbejde forslag til prioritering. Denne vil tage udgangspunkt i de mest nødvendige opdateringer ud fra et pædagogisk perspektiv (fx af faglokaler), muligheden for afhjælpning af kommende kapacitetsudfordringer og i øvrigt den mest hensigtsmæssige timing i forhold til større planlagte vedligeholdsarbejder mv. Forslagene vil endvidere kunne medtage inddragelse af tilhørende bygninger (SFO-lokaler). I det omfang der prioriteres midler til en skole, vil den pågældende skolebestyrelse blive inddraget i den videre proces.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Ad 1: Taget til efterretning.
Fraværende
Lissie Kirk (A)
Thomas Kampmann (C)
Bilag

Til toppen


109.   Årsrapport 2017 for Køge Havn


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at årsrapport og revisionsprotokollat for Køge Havn 2017 godkendes.

Økonomiudvalget 08-05-2018
Anbefales.

Baggrund og vurdering

Køge Byråd skal i henhold til § 9, stk. 3 i lov om havne, godkende regnskabet for Køge Havn.

Havnebestyrelsen i Køge Havn har fremsendt årsrapport og revisionsprotokollat for 2017.

Havnebestyrelsen har uden bemærkninger godkendt årsrapport og revisionsprotokollat for 2017 den 28. februar 2018.

Regnskabet for Køge Havn 2017 udviser et samlet overskud på 11.174.819 kr. mod 11.936.733 kr. i 2016. Egenkapitalen udgør 120.495.674 kr. ultimo 2017 mod en primo saldo på 108.065.389 kr. i 2016.

Af revisionsprotokollatet fremgår det, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger, og regnskabet er forsynet med en blank påtegning.

Økonomi

Køge Kommunes ejerandel udgør 100 % i Køge Havn. Ultimo 2017 er der givet kommunegaranti for 48.966.000 kr. mod 52.620.000 kr. i 2016.

Kommunikation
Køge Havn skal have besked om Byrådets behandling af årsrapport 2017.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Lissie Kirk (A)
Thomas Kampmann (C)
Bilag

Til toppen


110.   Godkendelse af revisionsberetninger


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at beretning nr. 23 vedr. revisionsaftale, delberetning nr. 24 vedr. løbende revision for regnskabsåret 2017 og beretning nr. 25 vedr. årsregnskabet 2017 godkendes.

Økonomiudvalget 08-05-2018
Anbefales.

Baggrund og vurdering

BDO Kommunernes Revision har den 6. april 2018 fremsendt beretning nr. 23 vedr. revisionsaftale og delberetning nr. 24 vedrørende løbende revision for 2017. Revisionsberetning nr. 25 vedrørende årsregnskabet 2017 er fremsendt den 26. april. Beretning nr. 23 og 24 er sendt til Byrådets medlemmer pr. mail den 10. april og beretning nr. 25 er sendt til Byrådets medlemmer den 2. maj 2018.

Revisionen har påtegnet alle beretningerne uden forbehold. Beretningen nr. 24 vedr. løbende revision har givet anledning til en bemærkning: Løbende rettidige opfølgninger.

Løbende rettidige opfølgninger
Det er i lighed med sidste år konstateret, at der ikke er foretaget rettidige opfølgninger på områderne Sygedagpenge, Revalidering og Ledighedsydelse, herunder gælder dette også i år 2017 også områderne Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Ressourceforløb, Fleksjob og Forsikrede ledige. Der er tale om væsentlige tidsmæssige forsinkelser i de løbende opfølgninger i sagerne, og der er således ikke foretaget den fornødne rettidige opfølgning i forhold til det lovgivningen foreskriver.

Der tale om en generel fejl, og det kan herunder tilføjes, at de manglende opfølgninger både er konstateret i gennemgang af tilfældigt udvalgte sager samt af kommunens egen kvalitetskontrol.

Det kan dog anføres, at kommunen har beskrevet handleplaner for de enkelte områder med henblik på at sikre efterlevelse af rettigheden i opfølgninger fremadrettet.

Det henstilles, at de iværksatte initiativer følges tæt, og at der foretages rettidig opfølgning i overensstemmelse med lovgivningens krav til sikring af, at grundlaget for bevilling og udbetaling af ydelserne fortsat er til stede.

Vi skal endvidere anbefale, at Byrådet løbende orienteres om effekten af de iværksatte initiativer.

Forvaltningens besvarelse
Det er korrekt, at der ved kommunens egen kvalitetskontrol såvel som ved Revisionens besøg blev konstateret, at der var områder, hvor rettidig opfølgning (samtaler) ikke blev overholdt. Ved hvert område har ansvarlig leder iværksat initiativer med henblik på bedring af den lovpligtige samtalekadence, da vi er meget opmærksomme på, at samtaler med den enkelte borger er omdrejningspunktet for den fælles plan, som skal føre borgeren væk fra midlertidig offentlig forsørgelse.

Dertil kommer, at der er planlagt en temadag med teamkoordinatorer og faglige koordinatorer på tværs af Job- og Ungecentret, hvor sikring af dette er det gennemgående tema for dagen.

Økonomi
Det forventes ikke, at revisionsbemærkningen får økonomisk betydning for Køge Kommune.
Kommunikation

Byrådets godkendelse revisionsberetninger skal fremsendes til:

• BDO kommunernes revision

• Statsforvaltningen

• Diverse ministerier

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Lissie Kirk (A)
Thomas Kampmann (C)
Bilag

Til toppen


111.   2. Økonomiske Redegørelse 2018 - hele Køge Kommune


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at den 2. Økonomiske Redegørelse
2018 drøftes og godkendes, herunder at

 1. der gives tillægsbevilling på driftsområdet med effekt på kassen på -2,1 mio. kr. i 2018 og
  -0,06 mio. kr. i overslagsårene, jf. bilag 2,
 2. der gives tillægsbevilling på finansieringsområdet med effekt på kassen med -11,6 mio. kr.
  i 2018, jf. bilag 2,
 3. der gives en udgiftsneutral tillægsbevilling uden effekt på kassen på -26,4 mio. kr.
  vedrørende udlodning af provenu for salg af HMN Naturgas A/S, hvilket modsvares af
  en statsafgift (20 %) på 5,3 mio. kr. og deponering af det resterende beløb (80 %) på 21,1
  mio. kr.,
 4. der gives udgiftsneutrale tillægsbevillinger uden effekt på kassebeholdningen vedr.
  flere udvalg, jf. bilag 3,
 5. det tages til efterretning, at Ældre- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget og Skoleudvalget
  arbejder videre med udfordringerne i 2018,
 6. konsekvenserne for budget 2019-2022 tages til efterretning.
Økonomiudvalget 15-05-2018
Ad 1-4: Anbefales

Ad 5-6: Anbefales taget til efterretning.

Baggrund og vurdering

Indledning
Fire gange årligt udarbejder forvaltningen en samlet økonomisk redegørelse til Økonomiudvalg og Byråd. Redegørelserne er en afrapportering af den økonomiske status i kommunen på baggrund af budgettet og de forventede udgifter. 1. Økonomiske Redegørelse har fokus på budgetforudsætningerne, mens 2., 3. og 4. Økonomiske Redegørelse er en opfølgning efter hhv. 1., 2. og 3. kvartal.

Inden den samlede økonomiske redegørelse præsenteres i Økonomiudvalget, har fagudvalgene drøftet deres økonomiske redegørelser.

Der følges i 2 økonomiske redegørelse op på driftsområdet og finansieringsområdet.

2. Økonomiske Redegørelse 2018
Den 2. Økonomiske Redegørelse er baseret på forvaltningernes skøn for forventet regnskab 2018 på driftsområdet.

2. Økonomiske Redegørelse viser, at der er væsentlige udfordringer på 3 udvalgsområder på i alt 44,3 mio. kr. i 2018 samt varige udfordringer på 34,8 mio. kr.

Ældre- og Sundhedsudvalget har håndteret udfordringen på godt 25 mio. kr. for 2018, men ikke den varige udfordring på 20,3 mio. kr. Børneudvalget og Skoleudvalget har indmeldt udfordringer på i alt 18,4 mio. kr. for 2018 og varige udfordringer på 14,5 mio. kr. Børneudvalget arbejder på at løse udfordringen frem mod 3. Økonomiske Redegørelse, mens Skoleudvalget arbejder på at løse udfordringen frem mod næste udvalgsmøde.

Under forudsætning af at Børneudvalget og Skoleudvalget også håndterer deres udfordring for 2018 viser 2. Økonomiske Redegørelse netto mindreudgifter på driftsområdet på 2,1 mio. kr. samt mindreudgifter på 11,6 mio. kr. (se også figur 2 og tabel 1).

Figur 1: Samlet overblik over Køge Kommune (eksklusiv overførsler til 2019)

Note:
Afvigelserne i figuren er opgjort eksklusiv overførsler fra 2018 til 2019 på 8,1 mio. kr. samt de varslede udfordringer på ÆSU, BU og SU, jf. tabel 1.

Tabel 1: Varslede udfordringer
Afvigelserne i figuren er opgjort eksklusiv overførsler fra 2018 til 2019 på 8,1 mio. kr. samt varslede udfordringer.

Varslede udfordringer

        2018

       Varig

Ældre- og Sundhedsudvalget

         25,9

          20,3

Børneudvalget

         12,4

          10,0

Skoleudvalget

           6,0

            4,5

Varslede udfordringer i alt

         44,3

          34,8

Driftsområdet (Figur 1: indkomstoverførsler og andet samt serviceudgifter)
På Driftsområdet forventes netto mindreudgifter på 2,1 mio. kr. Heraf vedrører 2,05 mio. kr.

Serviceudgifter og 0,02 mio. kr. vedrører indkomstoverførsler og andet, jf. figur 1.

Mindreudgifterne på serviceudgifterne er sammensat af:

 • merudgifter på 0,5 mio. kr. midler til ejendomsskat knyttet til Tapperiet, hvor Teknik- og Ejendomsudvalgets budget ved en fejl blev reduceret i overførselssagen
 • mindreudgifter til koncern serviceprojekterpå 0,7 mio. kr. vedrørende alle udvalg samt
 • mindreudgifter til fripas til flygtninge under Kulturog Idrætsudvalget på 0,1 mio. kr.
 • mindreudgifter på Økonomiudvalget på 1,8 mio. kr., hvoraf 1,1 mio. kr. vedrører driftssikring af boligbyggeri, 0,4 mio. kr. vedrørende politisk organisation samt 0,3 mio. kr. vedrørende serverrum.

Under indkomstoverførsler og andet forventes:

 • netto mindreudgifter på 0,02 mio. kr. vedrørende besparelse knyttet til koncernservice projekter
 • merudgifter til indkomstoverførsler på 1,2 mio. kr. under Børneudvalget samt
 • mindreindtægter på 1,2 mio. kr. på central refusion under Børneudvalget.

Nettomindreudgifterne på driftsområdet anbefales tilført kassen.

Udover ovennævnte skal det bemærkes, at der forventede mindreudgifter på 9,0 mio. kr. under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende introduktion til udlændinge samt kontanthjælp mv. Mindreudgifterne tilføres ikke kassen i denne redegørelse, men håndteres i en senere redegørelse når størrelsen af en evt. midtvejsregulering af overførslerne er kendte.

Herudover er der en række udgiftsneutrale omplaceringer mellem udvalgene, jf. bilag 3, hvoraf den mest centrale er samling af udbetalingerne til passive tjenestemænd under Økonomiudvalget.

Finansieringsområdet (Figur 1: finansiering)
På finansieringsområdet forventes samlede mindreudgifter på 11,6 mio. kr., som anbefales tilført kassen.

Mindreudgifterne er sammensat af:

 • 6,5 mio. kr. vedrørende deponeringsmidler knyttet til Køge Idrætspark, der som konsekvens af beslutningen vedrørende byggeret 2 i stedet er afsat som anlægsbevilling
 • 5,1 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud til ungdomsboliger på Campus Køge, som eventuelt skal anvendes i kommende år. Dette arbejdes der videre med frem mod budgetlægningen for 2019.

Herudover har Køge Kommune modtaget 26,4 mio. kr. vedrørende udlodning af provenu knyttet til salget af HMN Gas, som følge af HMN Naturgas Holding ApS har indgået en aftale om salg af HMN Naturgas A/S til SEAS NVE og Eniig.

5,3 mio. kr. af provenuet anvendes til betaling af statsafgift (reduktion i bloktilskuddet) og de resterende 21,1 mio. kr. deponeres og frigives over en 10-årig periode.

Konsekvenser for budget 2019-2022
De varige konsekvenser af udfordringerne på Ældre- og sundhedsudvalget, Børneudvalget og Skoleudvalget forventes at udgøre 34,8 mio. kr. I det omfang udvalgene ikke håndterer denne udfordring i forbindelse med håndteringen af 2018-udfordringen, vil det skulle håndteres som en del af budgetlægningen for 2019-22.

Der planlægges temamøde for Økonomiudvalget herom.

Gennemsnitlig likviditet
Den gennemsnitlige likviditet udgjorde pr. 31/3-18 275,7 mio. kr. Der er således tale om et fald 1. Økonomiske Redegørelse, hvor gennemsnittet af den gennemsnitlige likviditet udgjorde 301,3 mio. kr.

Økonomi
Intet særskilt at bemærke.
Beslutning

Ad 1-4: Godkendt.

Ad 5-6: Taget til efterretning.

Fraværende
Lissie Kirk (A)
Thomas Kampmann (C)
Bilag

Til toppen


112.   Ansøgning om opnormering af privatinstitutionen Ærtebjerghave Børnecenter


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. Ærtebjerghave Børnecenter opnormeres med 10 vuggestuepladser, hvormed institutionen får en samlet normering på 40 vuggestue- og 72 børnehavepladser
 2. driftsgarantien hæves med 246.195 kr, svarende til yderligere 10 vuggestuepladser
 3. opnormeringen træder i kraft, når kommunen har modtaget en ibrugtagningstilladelse samt dokumentation for driftsgarantien svarende til yderligere 10 vuggestuepladser.

Børneudvalget 02-05-2018
Anbefales.

Økonomiudvalget 15-05-2018
Ad 1-3: Anbefales.
Baggrund og vurdering

Ærtebjerghave Børnecenter er en privat institution, som selv ejer den bygning, hvor institutionen har til huse. Den ligger i Ll. Skensved og er i dag normereret til 30 vuggestue- og 72 børnehavepladser. Institutionen er ved at blive ombygget/udvidet, så der vil være plads til yderligere 10 vuggestue- og 14 børnehavebørn.

Bestyrelsen ønsker derfor politisk godkendelse af, at institutionen ændrer sin normering svarende til 40 vuggestue- og 86 børnehavepladser. Se bilag med ansøgning.

Ombygningen har betydet nye lokaler for administration og personale, og derudover er der indrettet lokaler til 10 ekstra vuggestuebørn. Denne del er færdig. De lokaler, som tidligere har været brugt til administration og personale, skal bygges om til de ekstra børnehavebørn, og er endnu ikke færdigbygget. Institutionen har pt. ingen tidshorisont for, hvornår lokalerne vil være færdige.

Kommunen er forpligtet til at godkende den private institution - herunder opnormeringen - hvis denne lever op til de kvalitetskrav, der stilles til dagtilbud på centralt og på kommunalt plan, uanset om der forventes søgning til pladserne eller ej.

Institutionen er i april måned blevet besigtiget af forvaltningen. De lokaler, som vuggestuebørnene skal benytte, er klar, og opnormeringen med 10 vuggestuepladser kan derfor imødekommes. Forvaltningen kan derimod ikke godkende, at børnehavedelen tages i brug på nuværende tidspunkt grundet den manglede færdiggørelse.

Der er kun én institution i Ll. Skensved, og det er Ærtebjerghave Børnecenter. Allerede i dag overstiger antallet af børn i aldersgruppen 0-5 år den kapacitet, der er i området. Samtidig viser befolkningsprognosen, at der frem mod 2022 vil ske en stigning på 26 børn i Højelse Skoledistrikt, hvor institutionen ligger. Der vil således være behov for pladserne lokalt.

Økonomi

Private institutioner får et månedligt tilskud fra kommunen svarende til antallet af indmeldte børn. Tilskuddet består af tre dele: drift, administration og bygningstilskud. Driftstilskuddet beregnes på baggrund af de tilsvarende gennemsnitlige udgifter i et alderssvarende dagtilbud i kommunen, mens administrations- og bygningstilskuddet beregnes på baggrund af tilsvarende gennemsnitlige tilskud til de selvejende institutioner.

En udvidelse i antallet af børn i Ærtebjerghave Børnecenter vil betyde et større månedligt tilskud til Ærtebjerghave Børnecenter svarende til det antal børn, der får tilbudt plads, idet pengene følger barnet. En opnormering vil ikke have betydning for lånerammen og anlægsloftet i Køge Kommune, da omkostningen til anlæg kun er et anliggende for privatinstitutionen.

En kommune kan stille krav om driftsgaranti fra en privat institution, da det er kommunens ansvar at sikre det nødvendige antal pladser, såfremt privatinstitutionen skulle ophøre. I Køge Kommune er det besluttet, at driftsgarantien udgør tre måneders drift.

Driftsgarantien i Ærtebjerghave Børnecenter er beregnet på grundlag af 30 vuggestue- og 72 børnehavepladser. Ved en opnormering med 10 vuggestuepladser skal driftsgarantien forhøjes med 246.195 kr.

Beslutning

Ad 1-3: Godkendt.

Fraværende
Lissie Kirk (A)
Thomas Kampmann (C)
Bilag

Til toppen


113.   Tillægsbevilling til EU-projekt SBYCGN (South Baltic Youth Core Group Network)


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en udgiftsneutral tillægsbevilling til EU-projekt ”SBYCGN”, på henholdsvis

 1. en indtægtsbevilling på -450.000 kr. (60.000 Euro)
 2. en udgiftsbevilling på 450.000 kr. (60.000 Euro).

Økonomiudvalget 08-05-2018
Ad 1-2: Anbefales.

Baggrund og vurdering

I september 2017 orienteredes Økonomiudvalget og Byrådet om status på det internationale samarbejde, og at en ny ansøgning med Køge Kommune som partner var under behandling. Projektet SBYCGN (South Baltic Youth Core Group Network) blev godkendt i november 2017.

Køge Kommune er partner i et grænseregionalt projekt med Association of Polish Communes of Euroregion Baltic, Civis Polonus Foundation og Gdansk Universitet i Polen, Samogitia Community Foundation, Telsiai kommune og Klaipeda Universitet i Litauen samt Vimmerby Kommune i Sverige. Projektet er støttet af EU programmet Interreg South Baltic og har fået bevilliget maksimalt 468.640,70 Euro ud af et budget på 565.642,00 Euro. Køge Kommune har et budget på 80.000 Euro (ca. 600.000 kr.) og forventet maksimal bevilling på 60.000 Euro (ca. 450.000 kr.). Køge Kommune skal selv medfinansiere 25 % af kommunens udgifter og denne medfinansiering tilvejebringes igennem medarbejdertimer.

Projektets rationale er at unge mennesker ikke bliver inddraget i beslutningsprocesser og i projektet ønsker man derfor at undersøge hvordan man kan forbedre inddragelsen og hvordan man kan engagere unge mennesker i beslutningsprocesser. Projektets formål er helt overordnet at forbedre grænseoverskridende samarbejde og øge viden hos lokale aktører der arbejder med unge mennesker (”building capacity of local actors”). Køge Kommune deltager med den internationale koordinator og en medarbejder fra Tapperiet. 

Tapperiet tilkendegiver, at de har valgt at indgå som partner i SBYCGN projektet, da det er en oplagt mulighed for Tapperiet, som institution, for at deltage i samarbejde omkring unge- og kulturindsatser og tilhørende demokratiseringsprocesser med lande på tværs af den sydbaltiske EU-region.
Forhåbningen til projektet er, at der kan videndeles og erfaringsudveksles med de øvrige partnere i projekter og at blive klogere på og finde inspiration til det daglige ungearbejde på baggrund af det paneuropæiske samarbejde. Ligeledes, at Tapperiet kan bidrage med vægtig og konstruktiv input til projektet gennem den mangeårige virke som ungeinstitution og kan være repræsentanter for hvordan der arbejdes med det som projektet handler om, i denne del af EU-regionen. Projektdeltagelsen peger dog ikke udelukkende mod at kunne gavne og handle om Tapperiet, men kan måske også være værdifuld for kultur- og ungeindsatser i hele kommunen.  Udover det overordnede samarbejdsformål i projektet, håber Tapperiet gennem projektet at kunne indgå i mere konkrete del-samarbejder med kultur- og ungeinstitutioner i de forskellige deltagerlande. Dette kunne fx være gennem udveksling af forskellige grupper af unge eller samarbejder omkring fælles aktivitetsprojekter. Det er erfaringen, at der er stor værdi i mødet mellem unge med forskellige kulturelle og nationale baggrunde og at det virker motiverende for unges engagement i aktivt kulturaktivitets- og projektarbejde.

Projektet løber fra 1. januar 2018 og skal være afsluttet indholdsmæssigt senest december 2019, og regnskabsmæssigt i 2020. Økonomiudvalget og Byrådet orienteres to gange om året om projektets forløb igennem status på det internationale samarbejde.

Det bevilgede beløb fra EU på 75 % af Køge Kommunes udgifter er relateret til de forventede
udgifter, dvs. hvis Køge Kommune har færre udgifter i projektet end forventet vil indtægten fra EU tilsvarende blive mindre. Det bevilgede beløb fra EU bliver bagudbetalt efter aflæggelse af delregnskaber og endeligt regnskab og en del af indtægterne vil derfor falde året efter at udgifterne er blevet afholdt. Evt. overskud eller underskud i projektet skal derfor overføres fra 2018 til 2019 og 2019 til 2020, hvorefter det endelige projektregnskab kan opgøres.

Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en udgiftstillægsbevilling på 450.000 kr. og en
indtægtstillægsbevilling på -450.000 kr. Bevillingerne er udgiftsneutrale og påvirker ikke kassebeholdningen. Medfinansiering fra Køge Kommune på 150.000 kr., svarende til 25 % af de samlede udgifter, tilvejebringes igennem medarbejdertimer.
Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Fraværende
Lissie Kirk (A)
Thomas Kampmann (C)

Til toppen


114.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Lissie Kirk (A)
Thomas Kampmann (C)

Til toppen


115.   Principbeslutning for ekspropriation (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.
Fraværende
Lissie Kirk (A)
Mads Andersen (C)
Thomas Kampmann (C)

Til toppen


116.   Betalingsparkering (Lukket punkt)


Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2-3: Godkendt.

Evalueringsrapporten offentliggøres efter Byrådets møde.  

Fraværende
Lissie Kirk (A)
Mads Andersen (C)
Thomas Kampmann (C)

Til toppen


117.   Præcisering af Byrådsbeslutning: Risikobaseret Dimensionering og model for det praktiske beredskab (Lukket punkt)


Beslutning

Ad 1-3: Godkendt.

Fraværende
Lissie Kirk (A)
Mads Andersen (C)
Thomas Kampmann (C)

Til toppen


118.   Eventuelt (Lukket punkt)


Beslutning

Drøftet.

Fraværende
Lissie Kirk (A)
Mads Andersen (C)
Thomas Kampmann (C)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 23.05.18