Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Dagsorden til møde i Køge Byråd

Den 28.01.2020 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anders Dahl, (A)
Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Helle Poulsen, (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Osama Aref Mohamad, (A)
Paul Christensen, (V)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)


1.   Godkendelse af dagsordenTil toppen


2.   Spørgetid - mundtlige spørgsmål til ByrådetTil toppen


3.   Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet


Indstilling
Der foreligger ingen skriftlige spørgsmål.

Til toppen


4.   Godkendelse af beskæftigelsesplan 2020


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at beskæftigelsesplan 2020 godkendes.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 20-01-2020
Forvaltningen udleverede høringssvar til Beskæftigelsesplanen fra Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd.

Godkendt, med følgende ændringer:

Side 4, anden spalte, andet afsnit, linje 5-8:

”Det er derfor en klar lokalpolitisk målsætning, at Køge kommune i de nationale målinger som minimum skal være på det forventede niveau og selvsagt gerne under”

ændres til:

”Det er derfor en klar lokalpolitisk målsætning, at i de nationale målinger skal antallet af ydelsesmodtagere i Køge Kommune, højst være på niveau med – og helst under - det forventede ud fra kommunens rammevilkår.”

Side 10, andet afsnit, Resultatmål:

”Køge skal for alle ydelsestyper som minimum være på niveau med hele landet”

Ændres til:

”Antallet af ydelsesmodtagere i Køge Kommune skal for alle ydelsestyper højst svare det forventede ud fra kommunens rammevilkår.”

Forvaltningen udarbejder en sag om repatriering.

Økonomiudvalget 21-01-2020
Anbefales.
Baggrund og vurdering

De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i kommunens jobcenter og ungecenter skal hvert år udarbejde en plan for det kommende års indsats. I den forbindelse udmelder beskæftigelsesministeren en række centrale indsatsområder (de såkaldte ministermål), der sætter en overordnet retning, og som skal være indeholdt i beskæftigelsesplanen. Derudover kan også lokalpolitiske mål indgå i beskæftigelsesplanen.

Til indsatsen i 2020 er der udmeldt og indarbejdet følgende ministermål:

 • Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
 • Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være i selvforsørgelse
 • Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

Desuden indeholder beskæftigelsesplanen tre lokalpolitiske mål:

 • Øget fokus på sygedagpengeområdet og jobafklaring, så flere fastholdes i job og kontakten med arbejdsmarkedet
 • Flere unge skal i uddannelse eller job
 • Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse

For hvert af de i alt seks indsatsområder er der opstillet konkrete resultatmål, som der kan følges op på i løbet af året.

Beskæftigelsesplanen skal godkendes i Økonomiudvalg og Byråd, og sendes derefter via Arbejdsmarkedskontor Øst til orientering i det Regional Arbejdsmarkedsråd (RAR).

Beskæftigelsesplanen drøftes på Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd (KKA) den 16. januar 2020. Eventuelle bemærkninger fra KKA medbringes til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Bilag

Til toppen


5.   Ny Føllehavegård - Proces og anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til

         Teknik- og Ejendomsudvalget, at     

 1. det godkendes, at der på Fuglebæk Allé opføres et plejeboligbyggeri med 10 boliger i tilknytning til Køge Nord Plejecenter
 2. det godkendes, at der indgås aftale med bygherrerådgiver på udarbejdelse af byggeprogram og tilhørende dokumenter for udbud i totalentreprise.

  Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, at

 3. projektets igangsætning tages til efterretning.

  Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at
 4. der gives en anlægsbevilling for 10 boliger på 23,138 mio. kr.
 5. der gives en anlægsbevilling til servicearealer på 3,290 mio. kr.
 6. der gives en anlægsbevilling på indtægt -0,4 mio. kr.

Teknik- og Ejendomsudvalget 12-12-2019
Ad. 1: Godkendt.
Ad. 2: Godkendt.
Ad. 4: Anbefales.
Ad. 5: Anbefales.
Ad. 6: Anbefales.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 20-01-2020
Til efterretning.

Økonomiudvalget 21-01-2020
Ad 4-6: Anbefales.
Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2020-2023 at afsætte 26,428 mio. kr. til erstatningsbyggeri for botilbuddet Føllehavegård, idet botilbuddet ikke er tidssvarende.

Der er forudsat 10 boliger á 75 m2, og tilhørende serviceareal på ca. 100 m2, idet byggeriet forudsættes placeret på Fuglebæk Alle ved siden af de 32 plejeboliger opført som 1. etape. Her er der i forvejen forberedt med servicefunktioner for en 2. og 3. etape på grundarealet.

Den samlede anlægsudgift er i 2020-priser forudsat til 30.370 kr. pr. m2 for boliger, og 21.099 kr. pr. m2 for servicearealet. Hertil er der forudsat 55.000 kr. til inventar og hjælpemidler til hver bolig, 600.000 kr. til inventar og indretning af servicearealer og en udgift på 30.000 kr. til flytning af de 10 beboere.

Det kommunale grundkapitallån udgør 1,39 mio. kr. i 2020 og 0,93 mio. kr. i 2021, i alt 2,32 mio. kr.

Der er forudsat lånefinansiering af boligdelen med 88 % (boindskud vil være en kommunal udgift). Herudover er der forudsat tilskud til servicearealer på 40.000 kr. pr. bolig.

I projektets nuværende form forventes ikke yderligere afledt drift, da der er tale om erstatningsbyggeri.

Den videre proces
Der ansættes en bygherrerådgiver, der kan bistå os med at udarbejde projektgrundlag og udbudsmateriale til udbud i totalentreprise efter tilbudsloven i foråret 2020.

Tidsplanens væsentligste milepæle:

 • December 2019 - Bygherrerådgivningsaftale,
 • April 2020 - Godkendt skema A og Udbud i totalentreprise,
 • Juni 2020 - Godkendt skema B og kontrahering,
 • December 2020 - Byggestart,
 • Ultimo 2021 - Aflevering og ibrugtagning,
 • Medio 2022 - Godkendt skema C og aflæggelse af anlægsregnskab.
Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 23,138 mio. kr. til boligarealer, 3,290 mio. kr. til servicearealer og -0,4 mio. kr. til indtægter. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansiering sker via det afsatte rådighedsbeløb, som er afsat i budget 2020-2021 (TEU 122A).

Herudover skal det bemærkes, at de afsatte midler på 3,290 mio. kr. til servicearealer indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Kommunikation
I forbindelse med udarbejdelse af kommissorium for projektet etableres en styregruppe samt en følgegruppe, så der sikres en god inddragelse af forvaltninger og medarbejderrepræsentanter.

Til toppen


6.   Køge Idrætspark og hal 3 - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en anlægsbevilling på 31,958 mio. kr. til Køge Idrætspark og hal 3.

Teknik- og Ejendomsudvalget 09-01-2020
Anbefales.

Økonomiudvalget 21-01-2020
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Anlægsbevillingen på 31,958 mio. kr. gives til færdiggørelse af projekt Køge Idrætspark, hal 3, bygning 1 og tilhørende anlæg af parkeringspladser m.v. Køge Idrætspark er med det nuværende rådighedsbeløb udført til en færdiggørelsesgrad på ca. 75 %. Køge Idrætspark forventes endeligt afsluttet ultimo 2021, når den sidste bygning er nedrevet og afsluttende anlægsarbejder er udført.

Anlægsbevilling finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i 2019-2021.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 31,958 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansiering sker af resterende afsatte rådighedsbeløb i 2019 og 2020-2021 (TEU 132)

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.


Til toppen


7.   Omplacering af bevilling til trafiksikkerhedsprojekter i 2020 - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen instiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter 2020, som finansieres ved en negativ anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. på Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen i 2020.

Teknik- og Ejendomsudvalget 12-12-2019
Indstillingen anbefales.

Trafiksikkerhedsgruppen indkaldes.

Projektet vedr. hastighedsnedsættelse på Ringstedvej iværksættes som det første, når bevillingen er på plads.

Økonomiudvalget 14-01-2020
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Sagen er senest behandlet af Teknik- og Ejendomsudvalget i møde den 14. november 2019, hvor udvalget blev informeret om ulykkesantallet i Køge Kommune 2018. Udvalget tager trafiksikkerheden på de kommunale veje meget alvorligt og besluttede, at Teknik- og Miljøforvaltningen til decembermødet skulle fremsætte et forslag til omprioritering på anlægsbudgettet, således at der i 2020 afsættes midler til trafiksikkerhedsprojekter.

Forvaltningen stiller derfor forslag om, at midler fra Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen omplaceres, således at arbejdet med trafiksikkerheden kan prioriteres i 2020. I Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen er der 3,0 mio. kr., som ikke er forbrugt.

Status på trafiksikkerhedsarbejde
Som en følge af at der på budgettet for 2019 ikke var midler til trafiksikkerhedsprojekter, har forvaltningen ikke prioriteret at ajourføre prioriteringslisten over trafiksikkerhedsprojekter. Forvaltningen har løbende modtaget og noteret nye ønsker til senere indplacering på prioriteringslisten. Forvaltningen ser et behov for at få opdateret den bagvedliggende regnemodel til indbyrdes prioritering af projekterne på listen. Dette arbejde kan implementeres frem mod 2021. Udvælgelse af projekter i 2020 vil således skulle gøres med den nuværende prioriteringsmodel. 

Såfremt udvalget omprioriterer midler til trafiksikkerhedsprojekter i 2020, forslår forvaltningen følgende grove tidsplan:

 • Gennemgang af prioriteringsliste og indplacering af "nye" projektønsker (december 2019),
 • Udvalgssag om udvælgelse af projekter til gennemførelse efter gammel prioriteringsmodel (januar/februar 2020),
 • Udførelse af projekter (sommer 2020).

Sideløbende foreslår forvaltningen et arbejde med at opdatere den bagvedliggende regnemodel for prioritering af projekter på listen:

 • Rådgiveraftale om opbygning af ny prioriteringsmodel (primo 2020),
 • Drøftelse af projektliste og prioriteringsmodel i Trafiksikkerhedsgruppen (foråret 2020),
 • Udvalgssag om ny model til prioritering af projekter fra 2021 og frem (august 2020).

Status på Trafikstøjsprojekt for Ringsvejsstrækningen
Der er stor bevågenhed om Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen, og forvaltningen får løbende henvendelser fra beboere på andre dele af Ringvejsstrækningen, som spørger, hvornår deres delstrækning bliver tilbudt medfinansiering. Forvaltningen har siden 2016 arbejdet frem efter prioriteringen fastsat af Byrådet den 20. december 2016. De tre højest prioriterede strækninger er blevet tilbudt støjpartnerskaber. På to af de prioriterede strækninger er projektet stoppet på baggrund af manglende opbakning hos beboere:

 • Ringvejen ved Skovparken (projekt stoppet i 2018 som konsekvens af beslutning i Skovparken),
 • Stensbjergvej  (projekt stoppet i 2018 som konsekvens af beslutning i Frugthaverne),
 • Ringvejen ud for Langesvej.

Der er pr. 28. november forbrugt ca. 0,7 mio. kr. af anlægsbevillingen på 9,1 mio. kr. til teknisk og juridisk rådgivning samt udarbejdelse af beslutningsgrundlag til Skovparken og Frugthaverne. 

Projektet på Langesvej er stadig i gang, og det er forvaltningens vurdering, at der er en reel mulighed for, at projektet kan gennemføres. Til trods for vanskeligheder ved at få indhentet relevante referencepriser virker opbakningen blandt beboerne på Langesvej stor. Der er en engageret og kompetent arbejdsgruppe, som har taget teten på arbejdet. Forvaltningen vurderer, at det kommunale bidrag til støjskærm på strækningen ved Langesvej vil beløbe sig til maksimalt 4,5 mio. kr.

I støjskærmsprojektet er der desuden øremærket 0,6 mio. kr. til en "vinduespulje", som kan søges til støjbelastede enkeltejendomme, hvor en støjskærm ikke er teknisk mulig. Forvaltningen modtager løbende borgerhenvendelser vedrørende denne pulje. Støjskærmsprojektet betaler for Køge Kommunes medlemskab af støjpartnerskabet Gate 21. Dette beløber sig til 0,3 mio. kr. over en 4-årig periode.

Der er således 3,0 mio. kr. i støjprojektet, som endnu ikke er forbrugt eller allokeret til konkrete projekter.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3 mio. til trafiksikkerhedsprojekt i 2020. 

Kassebeholdningen vil ikke blive påvirket, da bevillingerne samlet set er udgiftsneutrale, idet der søges en negativ anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til trafikstøjprojektet på Ringvejen. Det forudsætter, at Byrådet den 24. marts 2020 godkender overførselssagen, hvor mindreforbruget på trafikstøjprojektet på Ringvejen overføres til 2020.

Begge projekter indgår i beregningen af anlægsloftet og vil således ikke yderligere påvirke risikoen for overskridelse af det vedtagne anlægsniveau i budgettet.

Bilag

Til toppen


8.   Udmøntning af ejendomsstrategi - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en anlægsbevilling på 8,0 mio. kr. til implementering af ejendomsporteføljestrategien.

Teknik- og Ejendomsudvalget 09-01-2020
Anbefales.

Økonomiudvalget 21-01-2020
Anbefales.
Baggrund og vurdering

I forbindelse med budgetanalysen vedrørende optimering af ejendomsporteføljen er der en række tiltag som vil optimere driften på ejendomsområdet. Implementeringsomkostninger på 8 mio. kr. anvendes til:

 • Indretning af flygtningeboliger på Ellemarksvej og Blegdammen.
 • Samling af funktioner på Boholtevej.
 • Rokade i Ølbycentret.
 • Hjemtagning af borgere til botilbud i Borup Plejecenter.

Finansieringen er tilstede i Budget 2020 på TEU 143 Ejendomsstrategi, ombygning ved salg af bygninger.

Salget af ejendommene og efterfølgende implementeringsomkostninger vil årligt give en driftsbesparelse på 1 mio. kr., som vil indgå som en del af besparelsespuljen i 2020.

Herudover vil salget af de berørte ejendomme kunne reducere behovet for udgifter til genopretning på 5,4 mio. kr. over de næste 10 år.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 8 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansiering sker via det afsatte rådighedsbeløb på 8 mio. kr. i 2020 (TEU 143).

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Der er i budgettet afsat indtægter for salg af ejendomme (jf. ejendomsanalysen), og de kan ikke realiseres før implementeringsprojekterne er gennemført.


Til toppen


9.   Ny vejforbindelse mellem Møllevej og Ørningevej - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. der gives en anlægsbevilling på i alt 15,4 mio. kr. til Omfartsvej ved Borup, etape 3 og 4
 2. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt på anlæg af vejforbindelse mellem Møllevej og Ørningevej, hvis entreprenørtilbuddet ligger indenfor gældende rammer og budget.
Teknik- og Ejendomsudvalget 09-01-2020
Anbefales.

Økonomiudvalget 21-01-2020
Ad 1-2: Anbefales.
Baggrund og vurdering

I Køge Kommunes Budget 2020 er der afsat rådighedsbeløb til forlængelse af adgangsvejen til Møllebankerne II i Borup og frem til Ørningevej, etape 3 og etape 4 på i alt 15,4 mio. kr., finansieret af rådighedsbeløb i budgettet på 2,4 mio. kr. til etape 3, fordelt med 1,2 mio. kr. i 2020 og 1,2 mio. kr. i 2021, samt rådighedsbeløb på 13,0 mio. kr. i 2021 til etape 4.

Teknik- og Miljøforvaltningen har i oktober 2019 udarbejdet vedlagte dispositionsforslag for "Adgangsvej til etape 2 & 3 Møllebankerne Borup". Dispositionsforslaget omfatter dels forlængelse af Vestre Ringvej til vejforsyning af boligområderne dels stianlæg, der sikrer forbindelse til de eksisterende skolestier på vestsiden af Kimmerslev Møllebæk. Forlængelsen af Vestre Ringvej mod nord anlægges med samme vejprofil som Vestre Ringvej.      

Begrundet i nyt budget ændres det tidligere planlagte projektforløb således, at rådgiverudbud vil omfatte detailprojektering for "Adgangsvej til etape 2 & 3 Møllebankerne Borup" samt dispositionsforslag og detailprojekt for videreførelse af adgangsvejen: Etape 4 frem til Ørningevej. "Adgangsvejen til Møllebankerne 2 & 3" skal ibrugtages i 2020, mens vejforbindelsen frem til Ørningevej forventes anlagt inden udgangen af 2021. 

Rådgiverudbuddet planlægges udbudt primo 2020, således at udpegning af rådgivere kan ske i februar 2020. 

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en samlet anlægsbevilling på 15,4 mio. kr. til Omfartsvej i Borup med henholdsvis 2,4 mio. kr. (etape 3) og 13 mio. kr. (etape 4). Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansiering sker via det afsatte rådighedsbeløb, hvor der samlet set er afsat i 15,4 mio. kr. i 2020 og 2021. Rådighedsbeløbene fordeler sig med 1,2 mio. kr. i 2020 og 1,2 mio. kr. i 2021 vedrørende etape 3 (TEU 137) og 13 mio. kr. i 2021 til etape 4 (TEU 138).   

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojekterne indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Bilag

Til toppen


10.   Køge Vejlys, lovpligtig opgradering 2020 - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives anlægsbevilling på 2,060 mio. kr. til Køge Vejlys, lovpligtig opgradering af vej og stibelysning.

Teknik- og Ejendomsudvalget 09-01-2020
Anbefales.

Økonomiudvalget 21-01-2020
Anbefales.
Baggrund og vurdering

I Køge Kommunes Budget 2020 er der afsat rådighedsbeløb til Køge Vejlys, lovpligtig opgradering, på 2,060 mio. kr.

I perioden 2012-2022 er der afsat et årligt rådighedsbeløb mellem 1,8 - 2,0 mio. kr. til lovpligtig opgradering af vej- og stibelysning. For at opfylde Sikkerhedsstyrelsens krav til vejbelysning skal Teknik- og Miljøforvaltningen fortsat renovere tændskabe, kabelføring og udskifte armaturer mv. I forbindelse med den lovpligtige opgradering udskiftes armaturerne generelt til energioptimerede belysningsarmaturer.

I forbindelse med SEAS-NVE's kabellægningsprojekt har store områder i kommunen fået ny vej- og stibelysning, men der er fortsat ældre anlæg, som ikke lever op til Sikkerhedsstyrelsens sikringsklasse II-krav fra 1995.

Det er forvaltningens vurdering, at eksisterende elinstallationer skal lovliggøres, og at der derved sker en udskiftning og renovering af kommunens ældre belysningsanlæg, således de opfylder Sikkerhedsstyrelsens krav til klasse II-anlæg. Opgraderingen betyder samtidig, at energiforbruget nedsættes, idet fejlstrøm minimeres, og nye belysningsarmaturer med f.eks. LED anvender væsentlig mindre energi.

Der vil i 2020 blive lagt særlig vægt på udskiftning af gamle armaturer med kviksølvslyskilder, som efter 2015 ikke længere er lovlige at montere. Kviksølvslyskilderne, der sidst er udskiftet i 2015, er ved at være udbrændte, og der findes i øjeblikket ikke alternative lyskilder til armaturerne. I Køge Kommune er der fortsat næsten 1.100 armaturer med kviksølvslyskilder, som forventes udskiftet med udgangen af 2020.

I henhold til Sikkerhedsstyrelsens krav til vejbelysning skal eksisterende armaturer med højtryksnatrium lyskilder (gult lys) forventes at blive udskiftet i løbet af de næste 3 år.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 2,060 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansiering sker via det afsatte rådighedsbeløb på 2,060 mio. kr. i 2020 (TEU 03).

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.


Til toppen


11.   Køge Vejlys, opsætning af fjernaflæste elmålere - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til opsætning af fjernaflæste elmålere på alle elinstallationer på vej- og parkarealer.

Teknik- og Ejendomsudvalget 09-01-2020
Anbefales.

Økonomiudvalget 21-01-2020
Anbefales.
Baggrund og vurdering

I Køge Kommunes Budget 2020 er der afsat rådighedsbeløb under TEU 03A Køge Vejlys - Lovpligtig (fjernaflæsningsmåler) på 2,5 mio. kr. til opsætning af fjernaflæste elmålere.

Energistyrelsen har vedtaget, at der skal opsættes elmålere på installationer, der ikke i forvejen har elmålere, inden udgangen af 2020. For at opfylde Energistyrelsens krav om at alt elforbrug fremover skal måles, skal Teknik- og Miljøforvaltningen etablere målerskabe og målerrammer for de installationer, der mangler elmålere.

Kravet fremgår af bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere. (BEK nr. 1358 af 03/12/2013).

Det er forvaltningens hensigt, at der bliver opsat målere på de eksisterende installationer uden elmålere. Herunder vejbelysning, dynamiske tavler (fartvisere, P-henvisning), skiltebelysning (påbudstavler), kantafmærkninger, torontoanlæg, pumpestationer og antenneforstærkere. Ved opsætning af elmålere på de eksisterende installationer, samt udskiftning og renovering af skiltebelysningen, opnås en højere refleksklasse.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansiering sker via det afsatte rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. i 2020 (TEU 03A).

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.


Til toppen


12.   Anmodning om fritagelse for hverv (Køge Handelsskole)


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at

 1. Byrådet tager stilling til om anmodningen fra Marie Hvidtfeldt Bedsted om fritagelse for hverv kan imødekommes
 2. Valggruppe 1 (A, C, F, I, O og Ø), såfremt anmodningen imødekommes, udpeger en anden repræsentant til bestyrelsen for Køge Handelsskole.
Baggrund og vurdering

Marie Hvidtfeldt Bedsted anmoder den 20. januar 2020 om at måtte udtræde af bestyrelsen for Køge Handelsskole pr. 1. februar 2020.

Anmodningen fra Marie Hvidtfeldt Bedsted er begrundet i personlige årsager.

I henhold til kommentarerne til § 17, stk. 3 i lov om kommunernes styrelse antages det, at Byrådet på begæring kan fritage en person for et hverv for resten af funktionsperioden, når Byrådet skønner, at der er rimelig grund hertil.

Når et medlem udtræder af en bestyrelse eller lignende i løbet af valgperioden, besættes den ledigblevne plads af den samme valggruppe, som har udpeget medlemmet.

Marie Hvidtfeldt Bedsted er udpeget til bestyrelsen for Køge Handelsskole af valggruppe 1 på Byrådets konstituerende møde den 5. december 2017.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Til toppen


13.   Udpegning af stedfortræder til bestyrelsen for Køge Havn


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at valggruppe 1 udpeger en personlig stedfortræder til bestyrelsen for Køge Havn i stedet for Bent Sten Andersen (O), der er udpeget som medlem af bestyrelsen for Køge Havn.
Baggrund og vurdering

Køge Byråd har den 17. december 2019 udpeget byrådsmedlem Bent Sten Andersen (O) til bestyrelsen for Køge Havn i stedet for Merethe Bork, der har bedt om at blive fritaget for hvervet.

Bent Sten Andersen er samtidig, på Byrådets konstituerende møde den 5. december 2017, udpeget som personlig stedfortræder for Merethe Bork, hvorfor Byrådet bedes udpege en anden personlig stedfortræder.

Når et medlem (eller en stedfortræder) udtræder af en bestyrelse eller lignende i løbet af valgperioden, besættes den ledigblevne plads af den samme valggruppe, som har udpeget medlemmet/stedfortræderen.

Bent Sten Andersen er på det konstituerende møde udpeget som stedfortræder af valggruppe 1 (A, C, F, I, O og Ø).

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Til toppen


14.   Ændret udpegning til Skatteankenævn Sydsjælland


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at Byrådet indstiller

 1. 1 medlem til Skatteankenævn Sydsjælland
 2. 1 personlig suppleant for det indstillede medlem til Skatteankenævn Sydsjælland.
Baggrund og vurdering

På det konstituerende møde den 5. december 2017 indstillede Byrådet 2 medlemmer og 2 personlige suppleanter til Skatteankenævn Midt- og Østsjælland. Navne og adresser på de indstillede blev efterfølgende oplyst til Skatteankestyrelsen. Både medlemmer og suppleanter var indstillet af valggruppe 1 (A, C, F, I, O og Ø).

Funktionsperioden skulle efter de daværende regler være 1. januar 2019 - 30. juni 2022.

Skatteankestyrelsen meddelte imidlertid i marts 2019, at der var indgået en politisk aftale om en ny ankenævnsstruktur - og at processen for udpegning til skatte- og vurderingsankenævn derfor var stillet i bero. Køge Kommune orienterede den 1. april 2019 de indstillede medlemmer og suppleanter om meddelelsen fra Skatteankestyrelsen. 

Den nye struktur er vedtaget i december 2019 og er trådt i kraft den 1. januar 2020. Den medfører blandt andet, at antallet og sammensætningen af skatteankenævn er ændret. Køge Kommune havde i den tidligere struktur 2 pladser og har i den nye struktur kun 1 plads.

Den 19. december 2019 meddeler Skatteankestyrelsen til Køge Kommune, at Byrådet senest den 31. januar 2020 skal indstille 1 medlem og 1 personlig suppleant til Skatteankenævn Sydsjælland i en ny struktur - og at den tidligere indstilling af kandidater bortfalder.

Funktionsperioden for de nye skatteankenævn vil være fra 1. juli 2020 og udløber den 30. juni 2022.

De indstillede kandidater skal være valgbare til Byrådet. Det betyder blandt andet, at personerne skal være fyldt 18 år, have fast bopæl i kommunen og ikke være idømt straf, der medfører tab af valgbarhed.

De indstillede kandidater skal opfylde habilitetskravene. Det betyder blandt andet, at personerne ikke må være ansat i Skatteforvaltningen eller i Skatteankestyrelsen og kandidaterne skal i øvrigt opfylde de almindelige habilitetskrav vedrørende personlige egenskaber og adfærd og de pågældende skal fysisk, psykisk og intellektuelt være i stand til at opfylde hvervet.

Arbejdet i ankenævnene forudsætter, at medlemmerne er i stand til og indstillet på at anvende digitale løsninger til at tilgå sagerne, der som udgangspunkt kun findes i digital form.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune forbundet med indstillingen.
Bilag

Til toppen


15.   Ændret udpegning til Vurderingsankenævn Storstrøm


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at der indstilles 2 medlemmer til Vurderingsankenævn Storstrøm.
Baggrund og vurdering

På det konstituerende møde den 5. december 2017 indstillede Byrådet 1 medlem og personlig suppleant til Vurderingsankenævn Syd- og Østsjælland med øer. Navne og adresser på de indstillede blev efterfølgende oplyst til Skatteankestyrelsen. Både medlem og suppleant var indstillet af valggruppe 1 (A, C, F, I, O og Ø). 

Funktionsperioden skulle efter de daværende regler være 1. januar 2019 - 30. juni 2022.

Skatteankestyrelsen meddelte imidlertid i marts 2019, at der var indgået en politisk aftale om en ny ankenævnsstruktur - og at processen for udpegning til skatte- og vurderingsankenævn derfor var stillet i bero. Køge Kommune orienterede den 1. april 2019 det indstillede medlem og suppleant om meddelelsen fra Skatteankestyrelsen.

Den nye struktur er vedtaget i december 2019 og er trådt i kraft den 1. januar 2020. Den medfører blandt andet, at antallet og sammensætningen af vurderingsankenævn er ændret. Køge Kommune havde i den tidligere struktur 1 plads og har i den nye struktur 2 pladser.

Den 19. december 2019 meddeler Skatteankestyrelsen til Køge Kommune, at Byrådet senest den 31. januar 2020 skal indstille 2 medlemmer til kommunens pladser i Vurderingsankenævn Storstrøm i en ny struktur - og at den tidligere indstilling af kandidater bortfalder. Der skal ikke længere indstilles suppleanter til Vurderingsankenævnet.

Funktionsperioden for de nye Vurderingsankenævn til være fra 1. januar 2021 og de udløber den 30. juni 2022.

De indstillede kandidater skal være valgbare til Byrådet. Det betyder blandt andet, at personerne skal være fyldt 18 år, have fast bopæl i kommunen og ikke være idømt straf, der medfører tab af valgbarhed.

De indstillede kandidater skal opfylde habilitetskravene. Det betyder blandt andet, at de ikke må være ansat i Skatteforvaltningen eller i Skatteankestyrelsen og kandidaterne skal i øvrigt opfylde de almindelige habilitetskrav vedrørende personlige egenskaber og adfærd og de pågældende skal fysisk, psykisk og intellektuelt være i stand til at opfylde hvervet.

Byrådet skal lægge vægt på, at de indstillede har kendskab til ejendomsvurdering. Dette kendskab kan både være af teoretisk og praktisk karakter. Det kan eksempelvis bestå i en uddannelse med en vis relevans i forhold til ejendomsvurdering og/eller praktisk erfaring med ejendomsvurdering.

Arbejdet i ankenævnet forudsætter, at medlemmerne er i stand til og indstillet på at anvende digitale løsninger til at tilgå sagerne, der som udgangspunkt kun findes i digital form.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune forbundet med indstillingen.
Bilag

Til toppen


16.   Enhedslisten - Indbringelse af sag til Byrådets afgørelse


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at henvendelsen fra Niels Rolskov (Ø) drøftes.

Baggrund og vurdering

Niels Rolskov (Ø) har den 17. januar 2020 fremsendt følgende:

"Forslag om genfremsættelse af sidste års KL-Topmødets vedtagelse om budgetloven.

At Byrådet genfremsætter det vedtagne forslag fra Helsingør Byråd til dette års Kommunalpolitiske Topmøde:

”Forslag til behandling på det Kommunalpolitiske Topmøde

I forbindelse med den forestående evaluering af budgetloven opfordrer landets kommuner Regeringen til at gennemføre en række ændringer af budgetloven, som vil styrke kommunernes mulighed for langsigtet planlægning af drifts- og anlægsopgaver med henblik på at sikre den bedst mulige service for borgerne:

Kommunerne foreslår:

 • En automatisk regulering af driftsrammen efter den demografiske udvikling, så kommunerne er sikret grundlag for at opretholde velfærden.
 • Indføring af flerårige budgetrammer så kommunerne kan planlægge med investeringer, der reducerer udgiftspresset på længere sigt.
 • Undtagelse fra servicerammen for investeringer, der skaber besparelser på udgifter som ligger udenfor servicerammen, f.eks. på beskæftigelsesområdet.
 • Undtagelse fra anlægsrammen for investeringer i energibesparelser og andre forebyggende tiltag imod klimaforandringerne.
 • Ændring af sanktionssystemet på en måde der modvirker systematisk mindreforbrug i forhold til servicerammen, f.eks. ved at indføre en bagatelgrænse for overskridelser.”

Motivation:
I forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum (KØF) 9. januar 2020 fremlagde KL 5 forslag til ændringer af budgetloven. KL's 5 forslag vil styrke kommunernes mulighed for en økonomi til gavn for borgerne, men vi mener dog fortsat, at vedtagelsen på KL's delegeretmøde 2019 rummer gode formuleringer, som fortsat skal medtages i KL's officielle politik. Særligt i forhold til formuleringen:

 • ”En automatisk regulering af driftsrammen efter den demografiske udvikling, så kommunerne er sikret grundlag for at opretholde velfærden”.

Hermed sættes velfærden først, og vil ikke blive påvirket af skiftende synspunkter om opgørelsen af den strukturelle saldo eller opbremsninger i økonomien.

Vi mener formuleringerne fortjener en genfremsættelse, så de kan indgå i det fremadrettede arbejde."


Til toppen


17.   EventueltTil toppen


18.   Lejeaftale (Lukket punkt)


Fraværende
Mette Jorsø (V)

Til toppen


19.   Salg af grund (Lukket punkt)


Fraværende
Mette Jorsø (V)

Til toppen


20.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Mette Jorsø (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 22.06.20