Referat af møde i Køge Byråd

Den 31.08.2021 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anders Dahl, (A)
Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Camilla Svendsen, (A)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Helle Poulsen, (V)
Inger Staahl Jensen, (F)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jeppe H. Lindberg, (Løsgænger)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (B)
Niels Rolskov, (Ø)
Osama Aref Mohamad, (A)
Paul Christensen, (V)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)

Afbud:

Ertugrul Vural, (A)

150.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Fraværende
Ertugrul Vural (A)

Til toppen


151.   Indkaldelse af stedfortræder for byrådsmedlem Ertugrul Vural (A)


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at Byrådet tager stilling til om

 1. betingelserne for at indkalde stedfortræder for byrådsmedlem Ertugrul Vural (A) er opfyldt
 2. 2. stedfortræder Camilla Svendsen (A) er rette stedfortræder og valgbar.
Baggrund og vurdering
Borgmesteren har fået oplyst, at byrådsmedlem Ertugrul Vural er fraværende på grund af sygdom,
hvorfor der skal tages stilling til indkaldelse af stedfortræder.

I henhold til § 15, stk. 4 i den kommunale styrelseslov er det Byrådet, der træffer beslutning om,
hvorvidt betingelserne for en stedfortræders indtræden i Byrådet er opfyldt. Byrådet skal
endvidere tage stilling til, om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

Efter reglerne i Køge Kommunes styrelsesvedtægt indkalder borgmesteren stedfortræder til
førstkommende møde i Byrådet, hvis medlemmet er forhindret i at varetage sine kommunale
hverv i en forventet periode på mindst 7 dage.

Der er i praksis anlagt en forholdsvis lempelig fortolkning af, hvilke forfaldsgrunde, der udløser
stedfortræderindkaldelse.

Anden stedfortræder på kandidatliste A er Camilla Svendsen, Ravnsborgvej 43, 4600 Køge.
Økonomi
Der udbetales diæter til stedfortræderen for deltagelse i mødet.
Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)

Til toppen


152.   Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet


Indstilling
Der er ikke modtaget skriftlige spørgsmål.
Beslutning
Intet.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)

Til toppen


153.   Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet


Beslutning

Eva Korsled, Læskovvej 3, Bjæverskov spurgte til botilbud til kommunens borgere. Borgmesteren orienterede om at det indgår i det fremlagte budgetforslag for 2022-25.

Annette Simoni, Skrænten 9, Borup spurgte til tilladelse til videoovervågning i Borup IF. Borgmesteren lovede et svar.

Jørgen Jellington, Vibevej 33, Køge spurgte til offentlige toiletter herunder opfordring til skiltning og udvidet lukketid. 
Borgmesteren takkede for opfordringen og lovede at vende tilbage med åbningstiderne.

Jørgen Jellington spurgte endvidere til mulighed for nøgle på skabene i Køge Svømmeland. Borgmesteren lovede at Kultur- og Idrætsudvalgets formand vender tilbage med et skriftligt svar.

Fraværende
Ertugrul Vural (A)

Til toppen


154.   Den videre udvikling af Den Maritime Halvø


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at orientering om den videre udvikling af Den Maritime Halvø tages til efterretning.

Kultur- og Idrætsudvalget 16-08-2021
Taget til efterretning. 

Økonomiudvalget 24-08-2021
Indstilles taget til efterretning.
Baggrund og vurdering

Den Maritime Halvø (DMH) er beliggende som den østlige afslutning på Søndre Havn i Køge og indgår i byudviklingsprojektet under Køge Kyst. Området har en særlig beliggenhed med direkte relation til havn, strand og strandeng og et fokus på udvikling af sameksistens og infrastruktur med udgangspunkt i en bæredygtig tankegang jævnfør visionen (bilag 1, vision og bilag 2, arbejdsprincipper).

Prospekt for DMH blev godkendt af Kultur- og Idrætsudvalget 7. december 2020 og Køge Byråd 26. januar 2021 (bilag 3, prospekt). Prospektet giver forslag til den overordnede indretning af området med byggezone, aktivitetszone og grønning.

Prospektet konkretiseres nu jf. budgeterklæring 2021-2024: ”Forligspartierne beder Kultur- og Idrætsudvalget om frem mod næste budgetlægning at fremlægge forslag for Byrådet for de mere konkrete planer – herunder finansieringen – af den videre udvikling af den Maritime Halvø.”

Det vedhæftede oplæg med scenarier for indretning og finansiering skal således anskueliggøre muligheder for den videre udvikling af DMH.

Oplæg til scenarier og finansiering for den videre udvikling af Den Maritime Halvø (bilag 4)
Oplægget indeholder scenarier, som supplerer og kvalificerer prospektet og tydeliggør de mest oplagte muligheder for at indrette området. Scenarierne står på grundlaget af visionen, arbejdsprincipper og prospektet, og skal tilgodese flere interesser, både de eksisterende klubber, de selvorganiserede, borgere og gæster, naboer/bydelsforeningen og øvrige interessenter. Der har gennem hele processen med udvikling af området, fra stormøde om visionen til i dag, været en inddragende tilgang med stormøder og bilaterale møder med interessenter.

De fremførte scenarier er beskrevet sådan, at de ikke fastlåser én model for området, men fortsat er åbne for politisk drøftelse og stillingtagen. Efter politisk stillingtagen, herunder af finansiering, kan den endelige plan for realisering af området iværksættes.

Et overslag over den samlede økonomi for udvikling af DMH beløber sig til godt 52 mio.kr. Udgifterne falder overordnet i to store poster; anlæg ved byggemodning (20 mio. kr.) og byggeri (32 mio. kr.). Kommunen varetager udgifter til byggemodning. Kommunen kan også varetage udgiften til byggeri, men hér kan være flere finansieringsmuligheder, fx egenfinansiering fra foreninger og ekstern finansiering/fonde. Udover udgifterne til byggemodning og byggeri vil der være afledte driftsudgifter.

Et bud på den videre procesplan kan i hovedoverskrifter se ud som nedenstående.

År 2022

 • Med en politisk stillingtagen til den videre udvikling af området, herunder tilkendegivelse af allokering kan den detaljerede planlægning af byggeriet igangsættes. De eksisterende klubaktiviteter kan fortsætte i de nuværende bygninger, mens det nye klubområde udvikles.
 • Køge Kyst flytter "Udsigten" til ny placering, enten øst i byggefeltet, eller alternativ en hensigtsmæssig placering i aktivitetszone.
 • Køge Kyst etablerer kystbeskyttelse syd for Den Maritime Halvø inklusiv midlertidig tilgængelighed til stranden.
 • Byggemodning af byggezone, vej/stier og aktivitetszone mv., herunder klimasikring.
 • Anlæg af et offentligt toilet (eller bibeholdelse af eksisterende toiletvogn, hvis toiletfaciliteter ønskes indarbejdet i byggeri til fællesfunktioner).

År 2023

 • Klubberne kan flytte til ny placering i byggezonen efterhånden som nye klubfaciliteter realiseres.
 • Grønningen anlægges i takt med klubbernes fraflytning fra gammelt klubområde.

År 2024

 • Grønningen færdiggøres og der anlægges permanent stiforbindelse til stranden, som overholder tilgængelighedskrav.
 • Byggerier i byggezonen færdiggøres.
 • Aktivitetszonen færdiggøres idet en stor del af området dog forventes friholdt til fleksible midlertidige anvendelser.
Økonomi

Overslag over de samlede udgifter til udvikling af den Maritime Halvø  (mio.kr.)

 Etablering     Drift/år

I alt                                                  52,00        1,70

Heraf udgifter til byggemodning          19,75        0,60

Heraf udgifter til byggeri                     32,25        1,10

Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Bilag

Til toppen


155.   Kunststrategi på Køge Marina


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at 

 1. oplæg til kunststrategi på Køge Marina godkendes
 2. forslag om, at afsætte 5 % af anlægsudgifterne på Køge Marina til kunststrategien godkendes.
Kultur- og Idrætsudvalget 16-08-2021
Ad 1-2: Anbefalet til Økonomiudvalg og Byråd.  

Økonomiudvalget 24-08-2021
Ad 1-2: Anbefales.
Baggrund og vurdering

Køge Marina udvikler sig i disse år til et større rekreativt område og attraktiv turistdestination.

I forbindelse med kommunens store satsning med en genkommende udstilling i byrum og landskaber, indtager dette års udstilling Hummings ligeledes Marinaen i sensommeren. Herudover arbejder KØS Museum for kunst i det offentlige rum på etablering af et mere permanent værk i stor og international klasse af den mexicanske kunstner Héctor Zamora på marinaområdet. 

Marinaudvalget besluttede den 25. marts 2021, at der fremover skal arbejdes strategisk med kunst i udviklingen af Køge Marina. Forvaltningen har derfor på baggrund af dialog med Marinaudvalget og KØS formuleret et oplæg til Køge Kommunes kunststrategi på Køge Marina.

Kunststrategi på Køge Marina
Kunsten på Køge Marina skal ses i et helhedsperspektiv og markere stedets identitet gennem nyskabende samtidskunst. Sammen med de andre udviklingstiltag i området skal kunsten være med til at skabe nye oplevelser og en ambitiøs visuel identitet, der ligger langt ud over det sædvanlige. Målet er, at Køge Marina skal adskille sig væsentligt fra andre havneanlæg i Danmark. Forvaltningen anbefaler derfor, at der afsættes 5 % af anlægsudgifterne på Marinaen til kunst.

Tre grundprincipper for kunsten på Køge Marina:

 1. Kunsten skal samle borgere og gæster om unikke visuelle oplevelser.
 2. Kunsten skal have høj kunstnerisk kvalitet.
 3. Kunsten skal være forankret i udviklingen af Køge Marina.

For at sikre de tre principper er det vigtigt, at 

 • der veksles mellem realisering af kunstprojekter i mindre og større skala og kunstprojekter, der er direkte integreret i kommende bygge- og anlægsprojekter
 • forskellige kunstneriske udtryk prioriteres med det nyskabende for øje
 • der både opereres med (semi)permanens og midlertidighed
 • skulpturelle projekter i stor skala realiseres med 3-5 års mellemrum og mindre projekter 1-2 års mellemrum i samspil med marinaens øvrige udviklingsprojekter
 • kunstprojekterne udvikles og kunstnerne udpeges af kunstfaglig ekspertise indenfor kunst i offentlige rum med KØS som fast kunstrådgiver
 • kunstprojekterne udvikles på baggrund af dialog med Køge Marinas ledelse, aktører og bruger og forvaltningsmæssigt tænkes sammen med den øvrige udvikling og de øvrige anlægsprojekter på marinaen fra begyndelsen.
Såfremt Køge Byråd godkender kunststrategi på Køge Marina vil Kultur- og Idrætsudvalget formulere retningslinjer for udmøntning af strategien samt procedure for de 5 % af anlægssummen.
Økonomi
Der henvises til ovenfor.
Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Bilag

Til toppen


156.   Køge Idrætspark, Hal 3 - Status på udbedring af fejl og mangler samt tillægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til

Teknik- og Ejendomsudvalget, at

 1. Status på på udbedring af fejl og mangler efter DHB konkurs tages til efterretning
 2. Indstille til Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb og tillægsbevilling til anlægsbevilling på 5,0 mio. kr., som finansieres af kassen
 3. ETK Ejendommes projektleder gives bemyndigelse til at afprøve tilbagesøgningsforbeholdet hos de involverede parter, for i al mindelighed at fordele omkostningerne mere ligeligt under hensyntagen til hvert sit ansvar og tilhørende forpligtigelser
 4. Projektets styregruppe gives bemyndigelse til at godkende eller afvise eventuelle opnåede resultater af forligsforhandlingerne med de involverede parter.

Kultur- og Idrætsudvalget, at 
5. Status på udbedring af fejl og mangler efter DHB konkurs tages til efterretning.

Økonomiudvalget og Byrådet, at 

6. der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb og tillægsbevilling til anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. i 2021, som finansieres af kassen til færdiggørelse af de konstaterede fejl og mangler afledt af det udførte forstærkningsprojekt.

Teknik- og Ejendomsudvalget 12-08-2021
Ad. 1: Taget til efterretning.
Ad. 2-4: Godkendt.

Kultur- og Idrætsudvalget 16-08-2021
Ad 5: Taget til efterretning.

Økonomiudvalget 24-08-2021
Ad 6: Anbefales.

Baggrund og vurdering

Dansk Halbyggeri gik konkurs i januar 2020 og efterlod Køge Kommune og Køgehallerne med et projekt, hvor der både har været problemer med stål-konstruktionen, fejl ved forankringer af søjlefødder samt manglende og ufuldstændig dokumentation.

Med baggrund i et styrende budget på 10 mio. kr. igangsatte Teknik- og Miljøforvaltningen et forstærkningsprojekt, der nu stort set er afsluttet.

Undervejs med arbejdet på forstærkningsprojektet kunne der konstateres flere fejl og mangler ved de af Dansk Halbyggeri udførte arbejder på facader, vinduer, trapper og brandadskillelser.

Sideløbende med forstærkningsprojektet og de afledte arbejder har der foregået en uvildig undersøgelse. I den udarbejdede redegørelse (Bilag 5) påpeger den sagkyndige, at bygherren i forbindelse med afhjælpningsarbejderne kan have honoreret afhjælpningsarbejder og rådgivningsydelser, som skulle have været præsteret under totalentreprisens kontrakter. Det anføres ligeledes, at bygherrens tilbagesøgningsforbehold i videreførelseskontrakterne er helt relevant og med et forslag til en ”ansvarsmæssig fordelingsnøgle” for merudgifterne. Forvaltningen anbefaler således, at tilbagesøgningsforbeholdet afprøves i dialog med de involverede parter for dermed at opnå en forligsmæssig løsning på forholdene.

Projektregnskabet og dermed den samlede økonomi for hele KIP-projektet er løbende gennemgået, fremskrevet og optimeret, for dermed at neutralisere de forøgede omkostninger i forlængelse af konkursen på Hal III.

Med baggrund i restentreprisesummen og fakturerede omkostninger til dato, modregnede garantier og tilkøb ved Køgehallerne, opstår der et yderligere budgetbehov til færdiggørelse af Hal III.

Med en yderligere tillægsbevilling på 5,0 mio. kr. vurderes de resterende arbejder og frem til den endelige ibrugtagningstilladelse, således at kunne realiseres med de i projektregnskabet anførte og realiserbare projektoptimeringer og besparelser på det samlede KIP-projekt.

Økonomi

Projektregnskabet er opgjort med baggrund i restentreprisesum og fakturerede omkostninger til dato, hvor tillægsbevilling til forstærkningsprojektet er fratrukket samt de modregnede garantier og tilkøb ved Køgehallerne. Hertil kommer de estimerede fremskrivninger for færdiggørelse af Hal III med fradrag for de generelle projektoptimeringer og besparelser.

Budgetbehovet for færdiggørelsen opgøres således jf. projektregnskabet (afrundet mio. ekskl. moms):

Budgetfremskrivning til fuld færdiggørelse (Disp.)

74,0

Gældende budget

65,0

Budgetbehov

9,0

Projektoptimering/besparelser på de øvrige delprojekter

4,0

Yderligere budgetbehov pr. 31-05-2021

5,0

Såfremt omkostningerne bliver mindre end angivet i det fremskrevne budget, vil mindreforbruget blive lagt i kassen.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges tillægsbevilling til rådighedsbeløb samt frigivelse til anlægsbevilling på 5 mio. kr., som finansieres af kassen. Kassebeholdning forringes tilsvarende med 5 mio. kr. i 2021. Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning

Ad 6: Godkendt.

Fraværende
Ertugrul Vural (A)

Til toppen


157.   Status på arbejdet med Borgring Oplevelsescenter


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at tage orientering om status på arbejdet med Borgring Oplevelsescenter til efterretning.

Kultur- og Idrætsudvalget 16-08-2021
Taget til efterretning.

Økonomiudvalget 24-08-2021
Anbefales taget til efterretning.
Baggrund og vurdering

Køge Byråd vedtog den 20. juni 2017, at Museum Sydøstdanmarks arbejde med optagelse af Borgring på UNESCOs Verdensarvsliste skulle tilslutte sig en fællesansøgning og være en del af en serienominering af de fem danske vikingeborge.

I januar 2021 har Kulturministeriet på vegne af Køge Kommune og Museum Sydøstdanmark afsendt fællesansøgningen til UNESCO. Den endelige beslutning om optagelse på verdensarvslisten forventes vedtaget i sommeren 2022.

Borgring Oplevelsescenter
Køge Byråd vedtog den 17. september 2019 kommuneplantillæg nr. 6 for Besøgscenter ved Borgring. Formålet med kommuneplantillægget var at give Museum Sydøstdanmark mulighed for, at etablere et større besøgscenter på trods af Borgrings placering i Fingerplanens transportkorridor.

Museet har siden arbejdet videre med planerne om et Oplevelsescenter og er kommet frem til følgende:

Et besøg på Borgring Oplevelsescenter skal være en todelt oplevelse:

 • Borgring, som vi kender det i dag med digitale oplever udenfor i området.
 • Besøgscenteret VALHALLA med fokus på de nordiske guder. Her kan publikum opleve spektakulære udstillinger og en attraktiv restaurant, café og butik.

Museum Sydøstdanmark forventer, at 60.000 gæster vil lægge vejen forbi oplevelsescentret det første år. Herefter vil besøgstallet stige år efter år.

Museets ambition er, at Borgring Oplevelsescenter skal være en lokal, national og international attraktion, der forventes at åbne i 2023.

Status fra Museum Sydøstdanmark på arbejdet med besøgscenteret er vedhæftet som bilag 1. Prospekt af Borgring Oplevelsescenter er vedhæftet som bilag 2.

Økonomi

Borgring Oplevelsescenter har et budget på 50 mio. kr. AP Møller Fonden fastholder sin donation på 15 mio. kr., men forudsætter at Køge Kommune tilsvarende fastholder sin tilkendegivelse om finansiering på 15 mio. kr. Der er i budget 2021 og 2022 afsat henholdsvis 1 mio. kr. og 4 mio. kr. til projektet. Forligspartierne er jf. budgeterklæringen for 2021-2024 enige om, at afsætte yderligere 10 mio. kr. til oplevelsescentreret over de kommende år. Derudover har Museum Sydøstdanmark afsat ca. 4 mio. kr. til projektet.

De resterende 16 mio. kr. forventes at kunne tilvejebringes gennem fonde, Kulturministeriet samt evt. en lånefinansiering.

Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Bilag

Til toppen


158.   HMN Naturgas I/S - opløsning


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at godkende en opløsning af det kommunale fællesskab Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S på de anførte vilkår.

Økonomiudvalget 24-08-2021
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Bestyrelsen og repræsentantskabet for Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere HMN Naturgas I/S) har besluttet at indstille til ejerkommunerne, at selskabet opløses med henblik på udlodning af den resterende kapital til ejerkommunerne snarest muligt herefter.

Selskabet har siden 2016, hvor den daværende Regering fremkom med en ny forsyningsstrategi, der bl.a. indebar at de regionale gasdistributionsnet skulle samles i ét statsligt selskab, arbejdet mod at afhænde og afvikle sine aktiviteter. I 2017 solgte selskabet sit kommercielle handelsselskab til et konsortium bestående af SEAS-NVE og Eniig (nu Norlys). I 2018 frasolgte selskabet sit gasdistributionsnet til Staten (Energinet) med virkning fra 1. april 2019, og i 2019 frasolgte selskabet sine gastankstationer til Nature Energy.

Siden da har selskabet arbejdet med at afvikle de resterende aktiviteter, og afviklingen forventes på nuværende tidspunkt at kunne afsluttes i løbet af 2021. I lyset af det forestående kommunalvalg vurderes det hensigtsmæssigt at få nedlagt den nuværende organisation med udgangen af 2021, så det undgås, at der efter kommunalvalget skal udpeges et nyt repræsentantskab og en ny bestyrelse, som kun skal fungere for en kort periode og med begrænset aktivitet.

 Vilkår for opløsningen

 • Selskabets styrelsessorganer nedlægges senest pr. 31. december 2021.
 • Alle aktiver og passiver realiseres så vidt muligt inden 31. december 2021.
 • Såfremt der 31. december 2021 udestår opgaver med realisering af aktiver og passiver bemyndiges bestyrelsen til at overlade disse til en administrator/likvidator.
 • Når kendte aktiver og passiver er afviklet, udarbejdes en slutopgørelse af selskabets kapital, som gennemgås og godkendes af selskabets revisor.
 • Selskabets kapital udbetales til ejerkommunerne i forhold til deres hæftelse
 • Skulle der senere blive rejst krav mod fællesskabet under f.eks. de fundamentale garantier, hæfter ejerkommunerne på samme måde som efter vedtægternes § 3, herunder indbyrdes i forhold til deres hæftelse (bilag 1 til vedtægterne).
Økonomi

Selskabet har løbende udloddet provenu fra salget af aktiviteter til ejerkommunerne:

 • I 2018 udloddede selskabet 1 mia. kr. til ejerkommunerne
 • I 2019 udloddede selskabet 1,4 mia. kr. til ejerkommunerne
 • I 2021 udloddede selskabet 0,5 mia. kr. til ejerkommuner

Køge Kommune fik i 2021 udloddet ca. 13 mio. kr. 

I 2022 udloddes den resterende kapital, men da denne udgør maksimalt 130 mio. kr. og der er forventede udgifter på næsten det samlede beløb kan der højst forventes udloddet få millioner kr. i 2022 til Køge. 

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Bilag

Til toppen


159.   Rammer for skatteforhøjelser og -nedsættelser i 2022


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. det besluttes, om Køge Kommune skal ansøge om tilskud til skattenedsættelse i 2022 fra rammen afsat i forbindelse med udligningsreformen (kun udskrivningsprocent). Da ansøgningsfristen ligger før byrådsmødet i august, vil en eventuel ansøgning skulle ske med forbehold for efterfølgende godkendelse fra Byrådet
 2. det besluttes, om Køge Kommune skal ansøge om andel i rammen til skatteforhøjelser afsat i økonomiaftalen for 2022 (kun muligt at forhøje udskrivningsprocenten)
 3. det besluttes, om Køge Kommune skal ansøge om tilskud til skattenedsættelse fra rammen afsat i Økonomiaftalen for 2022 (udskrivningsprocent, grundskyldspromille og/eller dækningsafgiftspromille)
 4. det i givet fald besluttes, hvor stor en skatteforhøjelse/-nedsættelse der ønskes ansøgt om.
Økonomiudvalget 17-08-2021
Ad 1: Økonomiudvalget anbefaler ikke at der søges om skattenedsættelse.

Ad 2: Et flertal på 7 (Marie Stærke (A), Mette Jorsø (B), Thomas Kampmann (C), Jeppe Lindberg (I), Ken Kristensen (V), Lene Møller Nielsen (A) og Bent Sten Andersen (O) anbefaler at der ikke søges om skatteforhøjelse. 1 (Niels Rolskov (Ø) anbefaler, at der søges om forhøjelse på 0,5 %-point.

Ad 3: Økonomiudvalget anbefales ikke at søge om skattenedsættelse.

Ad 4: Ikke relevant, da et flertal anbefales ikke at søge jf. ad 1-3.

Baggrund og vurdering

Indenrigs- og Boligministeriet har 1. juli 2021 udsendt brev til landets kommuner, hvoraf fremgår ansøgningsfrister for kommuner, som ønsker at ansøge om ramme til skatteforhøjelser eller tilskud til skattenedsættelser i Budget 2022. Ansøgningsfristerne ligger 19. og 23. august samt 10. september 2021, hvorfor det er nødvendigt allerede nu i budgetforløbet at beslutte, om Køge Kommune skal ansøge.

I det følgende beskrives først kort de generelle regler for skatteændringer, som kommunerne er underlagt. Dernæst beskrives de muligheder for ramme til skatteforhøjelser og tilskud til skattenedsættelser, som er aftalt dels i sidste års udligningsreform og dels i økonomiaftalen for 2022, og som kræver ansøgning inden de nævnte tidsfrister. Til sidst vises regneeksempler på skatteændringer.

Generelle regler
Indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift udskrives som udgangspunkt af kommunen selv, og kommunen kan inden for lovgivningens rammer fastsætte skattesatserne. Reglerne er opsummeret i tabel 1.

Tabel 1. Oversigt over kommunalt udskrevne skatter.

Bekendtgørelse af lov om kommunal indkomstskat (nr. 935 af 30.8.2019) og bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat (nr. 1463 af 6.10.2020), samt senere ændringer hertil.

Som det fremgår af tabellen har kommunerne i praksis ved budgetlægningen for 2022 mulighed for at sænke såvel dækningsafgift som grundskyld og indkomstskat. Som følge af boligskatteforliget fra 2020 kan kommunerne i praksis  ved budgetlægningen for 2022 udelukkende hæve indkomstskatten.

Den almindelige sanktionslovgivning (Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning, nr. 477 af 17.6.2008, og senere ændringer hertil) træder i kraft, hvis kommunerne under ét hæver skatten, og omfatter alle de tre skattetyper indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift. Om kommunerne samlet set har hævet skatten afgøres ud fra, om kommunernes samlede beregnede provenu ved de ændrede skattesatser målt i kroner og ører er større end ved de tidligere skattesatser.

Sanktionen fra Statens side er én til én, dvs. statstilskuddet reduceres med det beløb, kommunerne under ét hæver skatten med. Modregningen er i det første år (budgetåret) 75 % individuel og 25 % kollektiv. I de tre efterfølgende år er den individuelle modregning hhv. 50 %, 50 % og 25 %, og først derefter undgår kommunen individuel sanktion idet alle kommuner deles om modregningsbyrden.

Hvis nogle kommuner hæver skatten og andre sænker den, vil kommunerne kun blive sanktioneret på nettoforhøjelsen, og den individuelle sanktion fordeles da forholdsmæssigt på de pågældende kommuner efter deres andel af skattestigningen.

Skattenedsættelser er ikke underlagt begrænsninger eller sanktioner ud over grænserne nævnt i tabel 1, men er i nogle år - herunder til budget 2022 - afsat puljer til tilskud til skattenedsættelser, se de følgende afsnit.

Skatterammer i udligningsreformen (ad indstillingspunkt 1 og 4)
I forbindelse med udligningsreformen, som blev indgået maj 2020 med ikrafttrædelse fra og med 2021, blev der afsat årlige rammer 2021-2025, som giver kommuner med tab på udligningsreformen lov til at hæve skatten i takt med, at deres tab bliver indfaset. Disse kommuner kan dermed - såfremt de ansøger - hæve skatten uden at blive pålagt individuelle sanktioner. Ansøgninger skal ske hvert år, og rammerne kan ikke "gemmes" til efterfølgende år.

Rammen for 2022 er på 308 mio. kr., med mulighed for forhøjelse til 336 mio. kr. grundet nogle ikke forudsete overudligningseffekter ved skatteforhøjelserne. Køge Kommune har ikke andel i denne ramme, da kommunen ikke tabte på udligningsreformen.

For at tilskynde andre kommuner til at sætte skatten ned, og dermed opnå en samlet uændret kommunal skat, gives tilskud til skattenedsættelser op til et beløb svarende til det, andre kommuner får lov at hæve skatten med. Der vil således kun kunne gives tilskud til skattenedsættelser i det omfang kommunerne med tab på udligningsreformen udnytter deres rammer til skatteforhøjelser. Tilskuddet udgør 90 % af provenutabet i budgetåret 2022 og i de efterfølgende fire år hhv. 90, 85, 80 og 75 %. Der gives kun tilskud til nedsættelse af udskrivningsprocenten, ikke andre skattetyper.

Alle kommuner kan søge om tilskud fra denne pulje. Det fremgår af brev fra ministeriet, at i tildelingen af tilskud til skattenedsættelser vil kommuner med den højeste udskrivningsprocent blive prioriteret først. Køge Kommunes udskrivningsprocent er på 24,9, mens den landsgennemsnitlige udskrivningsprocent i 2021 var 24,97 (vægtet, jf. Kommunale Nøgletal).

Tilskuddet til skattenedsættelser bortfalder, hvis kommunen i et af de efterfølgende år inden for tilskudsperioden hæver skatten igen.

Skatterammer i økonomiaftalen for 2022 (ad indstillingspunkt 2, 3 og 4)
I Økonomiaftalen for 2022 er etableret en ramme til skatteforhøjelser og tilskud til skattenedsættelser på op til 50 mio. kr. Dvs. nogle kommuner kan - samlet set - få lov at hæve skatten med 50 mio. kr. uden individuelle sanktioner, mens andre kan få tilskud til at nedsætte skatten med samlet 50 mio. kr. Tilskuddet udgør 75 % af provenutabet i budgetåret 2022 og i de efterfølgende tre år hhv. 50, 50 og 25 %.

Alle kommuner kan søge om ramme til skatteforhøjelser og tilskud til skattenedsættelser relateret til Økonomiaftalen, og aftalen gælder alle skattetyperne indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift. Dog forhindrer boligskatteforliget, jf. tabel 1, at kommunerne kan hæve grundskyldspromille eller dækningsafgiftspromille. I tildelingen af ramme til skatteforhøjelser vil Indenrigs- og Boligministeriet lægge vægt på følgende kriterier (ordret fra ministeriets brev):

 • Driftsmæssig ubalance, hvor den driftsmæssige balance defineres som forskellen
  mellem kommunens driftsudgifter på det skattefinansierede område
  og kommunens nettoindtægter fra skatter, tilskud, udligning og renter.
 • Udgiftspres fra demografiske forskydninger, herunder særligt som følge af
  høj vækst i antal børn og/eller ældre.
 • Udgiftspres på overførselsområdet som følge af udviklingen i udgifter til
  blandt andet førtidspension og kontanthjælp.
 • Udfordringer i forhold til den kommunale indtægtsside, herunder skatteindtægterne.
 • Strukturel ubalance i kommunens økonomi i øvrigt.

Tilskuddet til skattenedsættelser bortfalder, hvis kommunen i et af de efterfølgende år inden for tilskudsperioden hæver skatten igen.

Skattesatser i Køge Kommune

 Tabel 2 herunder viser skattesatserne i Køge Kommune sammenlignet med landet og Region Sjælland.

Tabel 2. Køge Kommunes skattesatser sammenlignet med land og region.

Sammenfatning af Køge Kommunes muligheder
Tabellen herunder opsummerer mulighederne.

Tabel 3. Køge Kommunes muligheder for andel i skatterammer/-tilskud 2022.

Regneeksempler
Herunder er vist overslagsberegninger på, hvad kommunen kan vinde/miste på at justere skattesatserne med nogle "runde" tal. Udskrivningsprocenten fastsættes med 2 decimaler og grundskyldspromillen med 3 decimaler, så mulighederne for at justere skattesatserne er mange. Så længe man ikke bevæger sig ud i ekstreme satser, vil en skalering af nedenstående resultater give en ide om resultatet ved større eller mindre justeringer.

Økonomi
Fastsættelse af udskrivningsprocenten har betydning for Køge Kommunes indtægter i 2022 og frem.
Beslutning

Ad 1: Byrådet godkendte at der ikke søges om skattenedsættelse.

Ad 2: Et flertal på 23 (A, B, C, Jeppe Lindberg (Løsgænger), V og O) godkendte at der ikke søges om skatteforhøjelse. 4 (Ø og F) ønsker at der søges om skatteforhøjelse på 0,5 %-point.

Ad 3: Byrådet godkendte at der ikke søges om skattenedsættelse.

Ad 4: Ikke relevant, da et flertal godkendte ikke at søge jf. ad 1.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)

Til toppen


160.   Godkendelse af § 11 mål - levering af blødt drikkevand fra Borup Vandværk


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at Køge Kommune som udgangspunkt godkender "levering af blødt drikkevand" som et mål for Borup Vandværk og andre vandværker, som måtte ønske det.

Klima- og Planudvalget 12-08-2021
Anbefales.

Økonomiudvalget 24-08-2021
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Borup Vandværk har den 23. august 2020 søgt Teknik- og Miljøforvaltningen om en officiel godkendelse af mål om "levering af blødt drikkevand" fra Borup Vandværk fra 2023, således at driftsudgifterne hertil kan godkendes af forsyningssekretariatet og dermed udløse et tillæg til prisloftet i henhold til § 11 i bekendtgørelsen om økonomiske rammer for vandselskaber. Det betyder, at vandværket kan opkræve driftsudgifterne til blødgøring via en takstforhøjelse hos forbrugerne.   

Borup Vandværk ønsker at etablere et nyt vandværk med blødgøring af drikkevand som en avanceret og integreret del af vandbehandlingen. Ønsket om blødgøring er gennemgået på vandværkets generalforsamling den 19. august 2020, hvor der var var et stort flertal for etablering af nyt vandværk med blødgøring. Referatet er vedlagt. Derudover er sagen behandlet på et af vandværket arrangeret borgermøde den 21. april 2021. Præsentationer fra dette møde om det nye vandværk samt den valgte blødgøringsmetode er ligeledes vedlagt.     

Ved blødgøring er formålet, at forbrugerne undgår kalk på fliser, i kaffemaskiner, i vandhaner og andre husholdningsapparater. Vandværket oplyser, at der samtidig er en miljømæssig gevinst, da der skal bruges mindre sæbe, rengørings- og afkalkningsmidler, og at det betyder besparelser for forbrugere, boligselskaber og virksomheder. 

Vandværket oplyser i sin ansøgning, at driftsomkostningerne forventes at blive øget med 1,4 mio. kr. fra 2023 eller ca. 40 % i forhold til det nuværende niveau, og vandprisen derfor forventes at blive øget med 4,7 kr./m3. Det er en væsentlig merudgift.  

Metoden til blødgøring er af Borup Vandværk beskrevet som et CARIX-anlæg, hvor kalken fjernes ved at tilsætte kuldioxid, der strippes af efterfølgende. Der tilsættes derfor ingen for drikkevandet fremmede kemikalier. En detaljeret beskrivelse af processen og vandværket er vedlagt.   

Vandværket skriver, at forsyningssekretariatet vurderer, at de tidligere beslutninger i Køge Kommune om blødgøring ikke er tilstrækkelige til at opfylde kravene til et mål.

Vurdering
I henhold til vandsektorloven om vandselskabers organisering og økonomiske forhold, skal en kommune fastsætte eller godkende et mål for, at vandselskaberne kan få lov fra forsyningssekretariatet til at hæve indtægtsrammen. Det gælder, at der er mulighed for § 11-tillæg, hvis målet er pålagt eller godkendt af Stat eller kommune, og det overstiger en væsentlighedsgrænse, det vil sige 1 pct. af økonomisk ramme i det pågældende år eller 500.000 kr. inden for et kalenderår, og det ligger udenfor den almindelige drift. 

Forvaltningen vurderer, at mål om "levering af blødt drikkevand" er over det økonomiske væsentlighedskrav, da vandværket anslår de øgede driftsudgifterne vil ligge ca. 40 % over de nuværende driftsudgifter, og at det derudover er udgifter, der ligger udover almindelig drift. 

Forbrugerne betaler i 2021 5 kr./m3 plus et fast bidrag plus målerleje. Indføring af blødgøring er derfor en betydelig merudgift for forbrugerne til drikkevand. Hvis vandprisen stiger med 4,7 kr./m3, udgør merudgiften 28 % af den nuværende udgift med afgifter, men uden spildevandsbidrag ved et årligt vandforbrug for en almindelig forbruger i et parcelhus på 107 m3.

Der er planer om indføring af blødgøring på mange af de store vandforsyninger i hele landet, og det er et stort ønske fra forbrugerne til "komfortvand". Dette skal selvfølgelig ske uden øget belastning af miljøet.

Der er en lang række forskellige metoder til blødgøring, hvoraf nogle kræver tilsætning af salt eller andre kemikalier, og nogle medfører et højt medforbrug af grundvand. Derudover kan udledningen af spildevand være problematisk for det omgivende miljø. Forvaltningen vil derfor vurdere de ansøgte metoder og indgå i en dialog med vandforsyningerne om muligheder og valg af metoder i forhold til den konkrete placering, så de miljømæssige konsekvenser bliver så minimale som muligt. Derudover vil forvaltningen i en tilladelse  stille de nødvendige miljømæssige vilkår. 

I overensstemmelse med kommunens tidligere beslutninger anbefaler forvaltningen, at "levering af blødt drikkevand" bliver et mål for Køge Kommune jf. udvalgets beslutning af 5. januar. 2018, pkt, 17 og pkt. 146 af 3. september 2020.

Andre afgørelser og ansøgninger
Forvaltningen gav den 8. oktober 2020 en udledningstilladelse til spildevand fra et CARIX- blødgøringsanlæg og filterskyllevand fra det kommende vandværk i Borup. 

Borup Vandværk har den 28. juni 2021 søgt kommunen om lånegaranti til det nye vandværk. Sagen er behandlet i Økonomiudvalget den 17. august 2021 og behandles på Byrådets møde den 31. august 2021.

Økonomi
Nærværende sag har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Bilag

Til toppen


161.   Godkendelse boligsocial helhedsplan 2021-2025


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at den boligsociale helhedsplan 2021-2025 for boligområderne Hastrupparken, Ellemarken, Karlemoseparken og Søparken godkendes.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget: 09-08-2021
Godkendt.

Ældre- og Sundhedsudvalget: 10-08-2021
Godkendt.

Børneudvalget: 11-08-2021
Godkendt.

Skoleudvalget: 11-08-2021
Godkendt.

Kultur- og Idrætsudvalget: 16-08-2021
Godkendt.

Økonomiudvalget 24-08-2021
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Hastrupparken, Ellemarken, Karlemoseparken samt Søparken er blevet prækvalificeret til én fælles boligsocial helhedsplan – med lokale aktiviteter – i Landsbyggefonden. Prækvalifikation for den tværgående helhedsplan er godkendt af Køge Byråd i oktober 2020.
Den kommende helhedsplan afløser indeværende helhedsplan for de fire boligområder, der løber i perioden 1. september 2017 til 31. august 2021.

Landsbyggefonden har foreløbigt bevilliget 10,8 mio. kr. til den kommende helhedsplan i Køge. Det er en reduktion på ca. 30 pct. i forhold til de 15,8 mio., Køge modtog for periode 2017-2021.
Dette skal ses i forhold til en reduktion på landsplan, hvor den boligsociale bevillingsramme for 2019-2026, er reduceret med ca. 100 mio. kr. årligt.

I den kommende helhedsplan 2021-2025 arbejdes der med følgende fire hovedindsatsområder:

 • Uddannelse og Livschancer.
 • Beskæftigelse.
 • Kriminalitetsforebyggelse.
 • Sammenhængskraft og medborgerskab.

Boligorganisationerne (Boligselskabet Sjælland, Køge Almennyttige Boligselskab (KaB/DAB), Køge Boligselskab og Lejerbo Køge Bugt) og Køge Kommune ønsker med en ny helhedsplan, at fastholde et sammenhængende og ”bydækkende” fokus i indsatserne. Dette skal bl.a. modvirke at udfordringerne flyttes rundt mellem de mest udsatte områder i Køge.

Boligorganisationerne og kommunen har fokus på at skabe robuste og bæredygtige almene boligafdelinger i trygge og udviklende bydele, hvor voksne og forældre tager mere initiativ og ansvar i dagligdagen og hvor børn og unges livschancer forbedres. Der arbejdes på at udvikle bydele, hvor civilsamfundet og professionelle i området indgår i et stærkt tværfagligt samarbejde til gavn for beboerne.

Visionen med den kommende helhedsplan er: at skabe trygge hjem i bæredygtige fællesskaber i helhedsplanens boligafdelinger. Boligorganisationerne ønsker med denne helhedsplan at ændre omverdens fortælling om socialt udsatte boligområder til en stærk fortælling om tryghed og trivsel. 

Konkrete kommunale indsatser i helhedsplanen - delaftaler
I henhold til boligaftalen og Landsbyggefondens regulativ 1 og 2, består helhedsplanen af to dele:

 1. En strategisk samarbejdsaftale, som indgås på ledelsesplan mellem kommune og boligorganisation, og som beskriver de overordnede målsætninger for helhedsplanen og den samlede organisering og styring af helhedsplanen. 
 2. Delaftaler/handleplaner som beskriver de enkelte aktiviteter, hvem der skal udføre dem, og hvordan rolle- og ansvarsdelingen er i aktiviteten.

Samarbejdsaftalen ligger fast for hele perioden, hvorimod aktiviteterne i delaftalerne kan ændres undervejs, hvis behovene ændrer sig. Bestyrelsen for Boligsocial helhedsplan kan beslutte at ændre i delaftalerne, uden at Landsbyggefonden skal konsulteres, så længe aktiviteterne stadig falder inden for de overordnede målsætninger.

Køge Kommune har i samarbejde med Boligsocialt Fællessekretariat faciliteret en proces, hvor de relevante aktører og samarbejdspartnere i de 4 boligområder, er blevet involveret i udarbejdelsen af de konkrete delaftaler.

Processen har bl.a. omfattet dialogmøder med afdelingsbestyrelserne og bilaterale møder samarbejdspartnere imellem, ligesom der har været afholdt møder på tværs af forvaltningerne for at koordinere indsatser og ressourcer. Endelig har der være afholdt fælles temamøde med bestyrelsen for boligsocial helhedsplan og Boligsocialt Forum.
Dette er sket for at sikre ejerskab og synlighed omkring helhedsplanens indsatsområder og dertilhørende aktiviteter.

På grund af den reducerede bevilling fra Landbyggefonden er aktiviteter der kræver stor grad af håndholdt indsats nedprioriteret. I stedet er der fokus på aktiviteter, der understøttes af de boligsociale medarbejderes rolle som facilitatorer og brobyggere.

Indsatsområderne er udvalgt på baggrund af de aktuelle udfordringer og ressourcer, der i dag findes i boligområderne. Helhedsplanen tager således udgangspunkt i et tværgående fokus, men respekterer samtidig lokalområdernes egne særkender og behov.

Organisering og samarbejde mellem Køge Kommune og boligselskaberne
Ansvaret og ejerskabet for helhedsplanen ligger hos boligselskaberne. Dette sker i tæt samspil med Køge Kommune. For at sikre koordinering, klar opgave- og ansvarsfordeling samt god kommunikation mellem de mange samarbejdsparter og på tværs af de fire boligområder har boligselskaberne etableret et ”Boligsocialt fællessekretariat” under ledelse af en sekretariatsleder.

Sekretariatet videreføres i den nye helhedsplan, og placeres i Karlemoseparken. Boligselskabet Sjælland er fortsat administrationsselskab for den boligsociale helhedsplan.

Den organisatoriske ramme omkring bestyrelsen og Boligsocial Forum fortsætter ligeledes i boligsocial helhedsplan 2021-2025. Ønsket er at bygge videre på de positive erfaringer med repræsentation og videndeling på tværs af boligselskaber, kommune, politikere samt politi.

Økonomi

Der er på nuværende tidspunkt givet tilsagn om 22,542 mio. til den boligsociale helhedsplan. Heraf kommer 10,8 mio. fra Landsbyggefonden og 4,546 mio. kr. fra boligselskaberne. Køge Kommune bidrager med 7,196 mio. kr. over de 4 år.

Køge Kommune medfinansierer både i form af medarbejderressourcer og likvider (se bilag for samlet budget samt bilag for aktiviteter/budget fordelt på udvalg).

Medarbejderressourcer og likvider er fundet indenfor rammerne af forvaltningernes normale driftbudget.
I tillæg hertil medfinansieres 2,5 mio. kr. i form af indsatser under projekt "Fælles Fremtid - Ellemarken". Projekt "Fælles fremtid" er godkendt i Køge Byråd den 25. august 2020 for perioden 2020-2022.

Fordelingen af medfinansieringen på udvalgsniveau over perioden 2021-2025 ser således ud:

 • Social og Arbejdsmarkedsudvalget 2.264.000 kr.
 • Ældre og Sundhedsudvalget 798.000 kr.
 • Kultur- og Idrætsudvalget 296.000 kr.
 • Børneudvalget 788.000 kr.
 • Skoleudvalget 3.050.000 kr.
Kommunikation
Lokal pressemeddelelse.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Flemming Christensen (C)
Bilag

Til toppen


162.   Garantistillelse for Borup Vandværk i 2021


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Køge Kommune stiller garanti for et lånebehov til anlægsinvesteringer i 2021 på op til 38 mio. kr. til Borup Vandværk mod opkrævning af 0,4 pct. i garantiprovision.

Økonomiudvalget 17-08-2021
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Borup Vandværk har den 28.juni 2021 ansøgt om kommunegaranti til et helt nyt vandværk, herunder en særlig proces med blødgøring af vandet (kalkfjernelse). Projektet er kommet i stand som et samarbejde mellem Borup Vandværk a.m.b.a, Danske Vandværker og Krüger A/S. Samarbejdet er støttet af Miljøstyrelsen gennem et såkaldt MUDP Fyrtårnsprojekt. Projektet er et fuldskala bud på, hvordan mindre vandforsyninger skal se ud i en fremtid, hvor der skal være: sikker og kosteffektiv forsyning, altid rent vand uanset råvandsressourcen, mulighed for videregående vandbehandling, vidtgående brug af digitalisering og automatisering, mere lokal forankring og samarbejde, øget miljøkvalitet og renere energiforbrug samt endnu mere fokus på effekt på FNs verdensmål. 

Projektet er godkendt på foreningens generalforsamling den 19. august 2020 og der har været afholdt borgermøde den 21.april 2021.

Der har den 15. juni 2021 været afholdt møde mellem vandværket og Teknik- og Miljøforvaltningen. Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler at der arbejdes videre med projektet.

Såfremt kommunen stiller garanti, påtænker Borup Vandværk at optage lånene hos KommuneKredit, der pt. vurderes at være det billigste tilbud. Konkret tilrettelægges låntagningen således, at der i investeringsåret 2021 etableres en såkaldt opbygningskredit, som omlægges til langfristede lån, når det endelige lånebehov for 2021 er kendt.

Kommunen opkræver i henhold til lovgivningen garantiprovision af lånets restgæld. Garantiprovisionen skal fastsættes konkret på baggrund af den aktuelle risiko vurderet ud fra selskabets kreditværdighed. Det er vurderingen, at Borup Vandværk har samme som den øvrige forsyning, hvor der pt. opkræves 0,4 pct. i garantiprovision.

Køge Kommune kan i henhold til lånebekendtgørelsen stille kommunal garanti for lån optaget af forsyningsselskaber til finansiering af selskabernes anlægsinvesteringer, uden det belaster kommunens låneramme. Niveauet for garantiprovisionen revurderes årligt i forbindelse med budgetlægningen næste gang i september/oktober 2021.

Økonomi
Garantistillelse for et lån på 38 mio. kr. vil resultere i opkrævning af en årlig garantiprovision på 0,4 pct., svarende til 152.000 kr. årligt.  
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Flemming Christensen (C)
Bilag

Til toppen


163.   Anlægsbevilling til dagtilbud


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1,494 mio. kr. til finansiering af KBGCs andel af udearealer ved det kommende dagtilbud ved Ravnsborghallen
 2. der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 4,6 mio. kr. til finansiering af opførelse af en tumlesal ved det kommende dagtilbud ved Ravnsborghallen.

  Teknik- og Ejendomsudvalget 12-08-2021

  Ad. 1-2: Anbefales.

  Efterfølgende indstiller Teknik- og Miljøforvaltningen til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 3. der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1,494 mio. kr. til finansiering af KBGCs andel af udearealer ved det kommende dagtilbud ved Ravnsborghallen
 4. der gives tillægsbevilling til finansiering af anlægstilskud på 4,4 mio. kr. i 2022 til KBGC til opførelse af en tumlesal på 200 kvm2, som del af den ny Springhal 2
 5. der i Budget 2022 afsættes 140.000 kr./år til udbetaling til KBGC til dækning af leje, drift og rengøring af tumlesalen.
Økonomiudvalget 24-08-2021
Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales at der gives anlægstilskud på 4,6 mio. kr. i 2022 til KBGC til opførelse af en tumlesal på 200 m2. 

Ad 3-4: Udgår.

Ad 5: Der bevilliges 70.000 kr. i 2022 og fra 2023 varigt 140.000 kr. pr år til afledt drift. Midlerne indarbejdes i budgettet ved budgetlægningen for 2022-25.

Baggrund og vurdering

Byrådet har på mødet den 25. august 2020 godkendt en anlægsbevilling til opførelse af et dagtilbud på arealerne bag ved Ravnsborghallen. Der blev givet en anlægsbevilling på 37,413 mio. kr. til opførelsen af et dagtilbud ved Ravnsborghallen og en udgiftsneutral anlægsbevilling på 7,119 mio. kr. til intern køb og salg af jord. Bevillingerne er blevet prisfremskrevet i 2021.

Den oprindelige tanke var, at dagtilbud skulle opføres parallelt med, at KBGC (Køge Bugt Gymnastik Center) skulle opføre en ny Springhal 2, som bl.a. skulle indeholde en tumlesal, som kunne lejes af kommunen og benyttes af børnene i dagtilbuddet. 

Teknik- og Miljøforvaltningen har i efteråret 2020 og foråret 2021 drøftet samarbejds- og finansieringsmodeller med KBGC men uden at kunne finde en løsning, der var tilfredsstillende for begge parter.

Således kunne det tidligt i foråret 2021 konstateres, at der ikke var enighed mellem parterne om, hvorledes KBGCs andel af udearealerne omkring deres byggeri skulle finansieres. Opgaverne med udearealer var bl.a. flytning af eksisterende jordvold, etablering af P-pladser, m.m.

Det førte til, at Byrådet den 23. marts 2021 godkendte, at KBGC kunne få tildelt ekstra 1,8 mio. kr. til formålet.

Efterfølgende oplyste KBGC, at de overhovedet ikke ville involveres i udearealerne omkring deres byggeri - de var alene interesseret i at have en sokkelgrund og opføre deres byggeri på den. Det blev derfor aftalt, at forvaltningen skulle gennemføre de fornødne arbejder på udearealerne, og at dette skulle ske i forbindelse med opførelsen af dagtilbuddet. Udgiften hertil skulle finansieres af de 1,8 mio. kr., som Byrådet havde godkendt på mødet den 23. marts 2021.

Idet der i de 1,8 mio. kr. er indregnet foreningsmoms, som ikke skal afholdes, når kommunen selv gennemfører arbejderne, reduceres beløbet til 1,494 mio. kr. 

I slutningen af foråret kunne forvaltningen konstatere, at der ikke kunne opnås enighed med KBGC om vilkår for leje af den tumlesal, som skulle være en del af KBGCs Springhal 2.

Dagtilbuddet var planlagt ud fra, at der var adgang til en tumlesal. Hvis ikke der var det, ville det medføre, at dagtilbud blev "for lille" og ikke ville kunne leve op til kommunens servicemål for dagtilbud.

Problemstillingen blev drøftet den 22. juni 2021 i den politiske følgegruppe for samarbejdet med KBGC. Konklusionen på mødet blev, at forvaltningen selv skulle opføre en tumlesal med tilhørende redskabsrum, og at den skulle opføres som en del af dagtilbudsprojektet, da dette ville sikre den billigste pris. Udgiften var af forvaltningen estimeret til 4,4 mio. kr. 

Det blev på følgegruppemødet aftalt, at borgmesteren orienterer KBGC om beslutningen, hvilket forventes at ske på møde den 11. august 2021.

På baggrund af afholdt møde mellem borgmesteren og KBGC den 11. august 2021 er det efter Teknik- og Ejendomsudvalgets møde den 12. august 2021 aftalt med KBGC, at foreningen vil  være villig til at opføre en tumlesal indenfor de samme økonomiske rammer, som kommunen selv kan opføre og drive den indenfor. Tumlesalen på 200 kvm2 vil således blive opført af KBGC som en del af Springhal 2, således at det nye dagtilbud ved Ravnsborghallen får brugsret til salen alle hverdage fra kl. 6.00 til 15.45 mod at betale et anlægstilskud på 4,6 mio. kr. samt 140.000 kr. årligt til dækning af leje, drift og rengøring. Anlægstilskuddet reguleres i overensstemmelse med den af KL udmeldte fremskrivningsprocent.

Økonomi

Teknik- og Miljøforvaltningen bemærker, at opførelse af en tumlesal på ca. 200 m² vil udløse en yderligere udgift til afledt bygningsmæssig drift på ca. 140.000 kr. årligt.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges tillægsbevilling til rådighedsbeløb samt frigivelse til anlægsbevilling på samlet 6,084 mio. kr. heraf er 4,6 mio. kr. et anlægstilskud som svarer til udbetaling på 5,5 mio. kr. til foreningen. Den budgetterede kassebeholdning vil blive påvirket negativt med bevillingen, da der ikke afsat rådighedsbeløb i 2021. Anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Herudover skal det bemærkes, at tilskud til drift af Tumlesal vil blive indarbejdet som teknisk korrektion mellem 1. behandling og 2. behandlingen af budget 2022-2025 med ca. 70.000 kr. i 2022 og herefter årligt med ca. 140.000 kr. fra 2023.

Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt at der gives anlægstilskud på 4,6 mio. kr. i 2022 til KBGC til opførelse af en tumlesal på 200 m2. 

Ad 3-4: Udgår.

Ad 5: Godkendt at der bevilliges 70.000 kr. i 2022 og fra 2023 varigt 140.000 kr. pr. år til afledt drift. Midlerne indarbejdes i budgettet ved budgetlægningen for 2022-25.

Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Flemming Christensen (C)

Til toppen


164.   Anlægsbevilling til modernisering af Musikskolen


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. til modernisering af Køge Musikskole.

Teknik- og Ejendomsudvalget 12-08-2021
Anbefales.

Økonomiudvalget 24-08-2021
Anbefales.
Baggrund og vurdering

I budget 2021 var der på anlægsforslag TEU 147C afsat et rådighedsbeløb på 7,5 mio. kr. til modernisering af Køge Musikskole, fordelt med 4,0 mio. kr. i 2021 og 3,5 mio. kr. i 2022. På byrådsmødet den 26. januar 2021, blev det imidlertid besluttet at tidsforskyde 1 mio. kr. fra 2021 til 2022 til fordel for Vikingeborgen Borgring, og derfor er rådighedsbeløbet nu fordelt med 3 mio. kr. i 2021 og 4,5 mio. kr. i 2022.

Projektet indeholder bl.a.

 • modernisering ved ombygning og udvidelse af foyerområdet
 • etablering af nye øvelokaler
 • optimering af akustiske forhold.

Projektet tænkes udført ved et cirkulært udbud, så Teknik- og Miljøforvaltningen kan opbygge erfaring med udbud af projekter, hvor bæredygtighed er indtænkt. Ligeledes forventes projektet at bidrage til viden om prisforskelle på "traditionelle" byggeprojekter og projekter, hvor bæredygtighed er indtænkt som en parameter.

Der er søgt og opnået EU-tilskud i form af INTERREG-midler, som skal medvirke til at finansiere de ekstra udgifter, der måtte være ved at gennemføre et cirkulært udbud frem for et traditionelt.

Projektet forventes gennemført efter følgende foreløbige tidsplan:

 • 2021 efterår: Udbud af rådgiveropgaver
 • 2021 vinter: Projektering og udbud
 • 2022 forår: Byggestart
 • 2022 efterår: Byggeslut.

Der er endnu ikke taget stilling til udbudsform og tildelingskriterier, idet disse skal afklares i samarbejde med den valgte rådgiver.

Der er vedhæftet et bilag, som viser de nuværende forhold samt oplæg til, hvordan projektet kan komme til at se ud. Det skal understreges, at det endelige projekt vil kunne afvige fra det vedhæftede, idet der vil skulle ske bearbejdning sammen med brugerne, når rådgiver er valgt.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 7,5 mio. som frigiver det afsatte rådighedsbeløb med 3 mio. kr. i 2021 og 4,5 mio. kr. 2022 (TEU 147C). Anlægsbevillingen har derfor ikke effekt på den beregnet kassebeholdning.

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Flemming Christensen (C)
Bilag

Til toppen


165.   Ansøgning om anlæg af kunstværk på Køge Marina


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget drøfter

 1. ansøgning fra KØS Museum for kunst i det offentlige rum om anlæg af kunstværk
 2. såfremt en investering ønskes, at fastlægge hvordan finansieringen skal tilvejebringes.
Kultur- og Idrætsudvalget 16-08-2021
Ad 1 og 2: Et flertal på 4 (Anders Ladegaard Bork (O), Bent Sten Andersen (O), Erik Swiatek (A) og Osama Aref Mohamad (A) anbefaler, at imødekomme ansøgningen fra KØS om støtte på 1,1 mio. kr. Ansøgningen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling om at ansøgningen hovedsageligt finansieres af de resterende midler fra tagrenoveringen, som blev lagt i kassen i 2. Økonomiske Redegørelse. De resterende midler finansieres af midlerne til kunststrategi jf. andet punkt på dagsordenen.

Et mindretal på 2 kan ikke støtte ansøgningen. Ken Kristensen (V) kan ikke tiltræde ønsket: Vi står overfor mulige besparelser på velfærden til de kommende forhandlinger og kan derfor ikke give tilsagn til anvendelse af mere end en million kroner på dette lige nu. Kirsten Larsen (C) kan ikke tiltræde ønsket: Konservative kan ikke støtte bevilling til anlæg af kunstværk i en sådan størrelse lige nu, da der er rigtig mange projekter i gang, som vi gerne vil have gjort færdige først. 

Økonomiudvalget 24-08-2021
Et flertal på 5 (Marie Stærke (A), Lene Møller Nielsen (A), Mette Jorsø (B), Bent Sten Andersen (O) og Niels Rolskov (Ø) anbefaler at ansøgningen om støtte til KØS  imødekommes. Det anbefales dermed, at der gives et anlægstilskud på 913.000 kr. til KØS. Anlægstilskuddet finansieres af de tilbageværende midler fra renoveringen af KØS tag på 833.000 kr. der blev lagt i kassen i 2. Økonomiske Redegørelse. De resterende midler på finansieres af  midler fra kunststrategien jf. andet punkt på dagsordenen.

Et mindretal på 4 (Thomas Kielgast (F), Thomas Kampmann (C), Ken Kristensen (V) og Jeppe Lindberg (I) kan ikke støtte ansøgningen.

Der er følgende mindretalsudtalelser:
Venstre kan ikke tiltræde ønsket, da vi står overfor mulige besparelser på velfærden til de kommende forhandlinger og kan derfor ikke give tilsagn til anvendelse af mere end en million kroner på dette lige nu.

Konservative kan ikke støtte bevilling til anlæg af kunstværk i en sådan størrelse lige nu, da der er rigtig mange projekter i gang, som vi gerne vil have gjort færdige først.
F og I (Thomas Kielgast og Jeppe Lindberg) ønsker at beslutningen afventer budgetforhandlingerne for budget 2022-25.

Baggrund og vurdering

Kultur- og Økonomiforvaltningen har modtaget vedlagte ansøgning fra KØS Museum for kunst i det offentlige rum om medfinansiering af kunstværk på Køge Marina.

I forbindelse med sommerens store kunstfestival har den internationalt anerkendte billedkunster Héctor Zamora stillet forslag om et blivende værk specifikt målrettet til Køge Marina.

KØS Museum for kunst i det offentlige rum vurderer, at kunstværket, der skal hedde Nautilus, er en enestående chance for at skabe et attraktivt udflugtsmål i Køge Kommune for borgerne og gæster udefra.

KØS søger derfor om medfinansiering fra Køge Kommune til det blivende værk på 1,1 mio. kr. KØS har fået positivt tilsagn fra flere private fonde om støtte til værket under forudsætning af, at en medfinansiering fra Køge Kommune indgår i projektet.

Ansøgning inklusiv tegninger af kunstværket er vedhæftet som bilag.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at såfremt det besluttes at yde anlægstilskud, så skal der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb som tillægsbevilling på 833.000 kr. finansieret af resterende midler fra tagrenoveringen. Da disse midler blev lagt i kassen i forbindelse med 2. økonomiske redegørelse, vil det forringe kassebeholdningen tilsvarende.

De resterende 80.000 finansieres af mindreforbrug vedr. kunststrategien indenfor udvalgets egen ramme.

Beslutning

Et flertal på 14 (A, B, O og Ø) godkendte at ansøgningen om støtte til KØS imødekommes. Det blev dermed godkendt, at der gives et anlægstilskud på 913.000 kr. til KØS. Anlægstilskuddet finansieres af de tilbageværende midler fra renoveringen af KØS tag på 833.000 kr. der blev lagt i kassen i 2. Økonomiske Redegørelse. De resterende midler på finansieres af  midler fra kunststrategien jf. andet punkt på dagsordenen.

Et mindretal på 12 (F, C, V og Jeppe Lindberg (Løsgænger) stemmer imod.

Der er følgende mindretalsudtalelser:
Venstre kan ikke tiltræde ønsket, da vi står overfor mulige besparelser på velfærden til de kommende forhandlinger og kan derfor ikke give tilsagn til anvendelse af mere end en million kroner på dette lige nu.
Konservative kan ikke støtte bevilling til anlæg af kunstværk i en sådan størrelse lige nu, da der er rigtig mange projekter i gang, som vi gerne vil have gjort færdige først.
SF og Jeppe Lindberg (Løsgænger) ønsker at beslutningen afventer budgetforhandlingerne for budget 2022-25.

Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Flemming Christensen (C)
Bilag

Til toppen


166.   Ansøgning fra Herfølge Folkeskov om tilskud til køb af Præsteskoven


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at 

 1. beslutte, om Køge Kommune vil imødekomme ansøgning om støtte fra Herfølge Folkeskov 
 2. godkende, at tilskuddet i givet fald gives under forudsætning af bindende tilbud fra nuværende ejer og dokumentation for, at foreningen har skaffet og råder over halvdelen af købssummen på 3 mio. kr., dvs. 1,5 mio. kr.
 3. godkende, at der i givet fald gives et rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1,5 mio. kr., en tillægsbevilling, der finansieres af kassen til støtte af foreningen Herfølge Folkeskovs køb af Præsteskoven til almennyttigt formål
 4. beslutte, om Præsteskoven skal tildeles dispensation for grundskyld.
Økonomiudvalget 24-08-2021
Ad 1: Et flertal på 8 anbefaler at ansøgningen støttes ud fra de krav der fremgår af sagen og idet det præciseres at foreningen ikke kan optage lån og ændre vedtægter uden kommunens godkendelse. 1 (Jeppe Lindberg (I) stemmer imod.

Ad 2: Anbefales af et flertal på 8. 1 (Jeppe Lindberg (I) kan ikke anbefale.

Ad 3: Anbefales af et flertal på 8. 1 (Jeppe Lindberg (I) kan ikke anbefale.

Ad 4: Et flertal på 8 anbefaler at Præsteskoven fritages for grundskyld. 1 (Jeppe Lindberg (I) kan ikke anbefale.

Baggrund og vurdering

Foreningen Herfølge Folkeskov ansøger Køge Kommune om støtte på 1,5 mio. kr. til køb af Præsteskoven. Der søges om 50 % af købssummen på 3 mio. kr. netto.

Baggrunden er, at Vallø Stift, som ejer Præsteskoven og driver den som produktionsskov, har planer om at fælde skoven, der også fungerer som et rekreativt område. Der er stiftet en forening – Herfølge Folkeskov – der arbejder på at købe skoven og omdanne den fra produktionsskov til urørt skov med almennyttigt, rekreativt formål. Udover støtte fra Køge Kommune søger foreningen at rejse midler til købet ved indsamling blandt borgere, virksomheder, salg af skovbeviser, støtte fra fonde mv.

I det følgende gøres rede for lovgivningsmæssige og andre rammer for Køge Kommunes engagement i sagen.

Forvaltningen har undervejs været i dialog med foreningen. 

Køge Kommunes muligheder for at støtte køb af skov
Køge Kommune kan støtte køb af Præsteskoven, hvis formålet ligger inden for rammerne af den såkaldte kommunalfuldmagt. Kommunalfuldmagten er kommunalretlige grundsætninger om, hvad kommunerne må anvende deres midler til med henblik på at opfylde almene behov i lokalsamfundet. 

Formålet ligger inden for kommunalfuldmagten, hvis formålet fx er miljø, fritidsformål og rekreativt område eller folkesundhed.

Købet af skoven kan ske under forudsætning af, at

 • Foreningen, der vil købe skoven, ikke har kommercielle aktiviteter i skoven
 • Aktiviteterne i skoven og foreningen er åben for alle, medmindre afgrænsningen er saglig
 • Det kommunale tilskud ikke overstiger købs- eller markedspris for skoven
 • Køb af skoven er i overensstemmelse med den øvrige lovgivning.

Jf. foreningens vedtægter er disse forudsætninger opfyldt. 

Krav og betingelser for støtte
Der er en række forudsætninger, der skal være opfyldt for at Køge Kommune kan støtte foreningen:

 • Foreningen skal selv rejse den resterende købssum og fremlægge dokumentation herfor. Ved købssum på 3 mio. kr. og støtte fra Køge Kommune på 1,5 mio. kr. svarer det til 1,5 mio. kr. 
 • Sælgers salgstilbud skal være bindende
 • Foreningen skal varetage driften af skoven. Driften er Køge Kommune uvedkommende.
 • Hvis foreningen ønsker at ændre sine vedtægter, skal det godkendes af Køge Kommune. Dette for at sikre, at der ikke ændres på formålet og dermed forudsætningerne for støtte.
 • Ved eventuel opløsning af foreningen overdrages skoven til Køge Kommune.

Jf. foreningens vedtægter er disse krav og betingelser opfyldt. 

Moms af købssum eller tilskud
Der vil der ikke være moms på køb af Præsteskoven jf. momsloven. Det skyldes, at der ingen lokalplan er for skoven, skoven ligger i landzone og er en fredskov. Fredsskov betyder, at man ikke må bygge, og at der skal være skov på matriklen.  

Der vil heller ikke være momsmæssige forhold, hvis Køge Kommune giver tilskud til foreningen til købet. Dels vil tilskuddet ses som en gave, der gives uden krav om modydelser, dels skal tilskuddet registreres som Naturbeskyttelse, som ikke løfter moms.

Model for kommunal støtte
Køge Kommune kan således inden for lovgivningens og andre rammer og under de nævnte forudsætninger støtte foreningen. Der skal ikke svares moms af køb eller tilskud.

Vælger udvalget at imødekomme foreningens ansøgning anbefaler forvaltningen, at der gives tilskud på 1,5 mio. kr. til foreningen til købet. Der udarbejdes en konkret aftale, hvor de nærmere vilkår fastlægges.

Fritagelse for ejendomsskat/grundskyld
Foreningen anmoder, udover støtte til køb, om fritagelse for grundskyld. Normalt skal skovejere betale grundskyld, og Præsteskoven er i dag ikke undtaget. Det er imidlertid jf. Ejendomsskatteloven muligt at søge en fritagelse for grundskyld for ”ejendomme der ejes af almenvelgørende stiftelser eller andre institutioner med almennyttigt formål, og som anvendes til institutionens formål”.

Kommunens juridiske konsulent, Horten, vurderer, at Foreningen jf. sit formål og vedtægter opfylder de formelle kriterier for at kunne fritages for grundskyld efter ejendomsbeskatningsloven. 

Køge Byråd kan bevilge foreningen fritagelse for grundskyld, men foreningen har ikke retskrav på det. 

Ved fritagelse for grundskyld forventes Køge Kommune at miste et provenu på knapt 800 kr. pr. år. Præsteskovens areal er på 117.528 m2, og grundskyldspromillen på land/skov er 6,238.

Økonomi

Projektet vil ikke have driftsøkonomiske konsekvenser for Køge Kommune. Dog kan opløsning af foreningen, hvor skoven overdrages Køge Kommune, medføre driftsøkonomiske konsekvenser. 

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges rådighedsbeløb samt frigivelse til anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil blive påvirket negativt med 1,5 mio. kr., da der ikke afsat rådighedsbeløb i 2021. Anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af det vedtagne anlægsniveau i budgettet.

Hvis Byrådet vil give dispensation for grundskyld (indstillingspunkt 4) har dette ingen væsentlige økonomiske konsekvenser for kommunens økonomi, idet grundskylden er beregnet til ca. 800 kr. 

Beslutning

Ad 1: Et flertal på 25 godkendte ansøgningen om støttes ud fra de krav der fremgår af sagen og idet det præciseres at foreningen ikke kan optage lån og ændre vedtægter uden kommunens godkendelse. 1 (Jeppe Lindberg (Løsgænger) stemmer imod.

Ad 2: Godkendt af et flertal på 25. 1 (Jeppe Lindberg (Løsgænger) stemmer imod.

Ad 3: Godkendt af et flertal på 25. 1 (Jeppe Lindberg (Løsgænger) stemmer imod.

Ad 4: Et flertal på 25 godkendte at Præsteskoven fritages for grundskyld. 1 (Jeppe Lindberg (Løsgænger) stemmer imod.

Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Flemming Christensen (C)
Bilag

Til toppen


167.   Færdiggørelse af nordlig vejtunnel - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. der gives en anlægsbevilling på i alt 5 mio. kr. til færdiggørelse af nordlige vejtunnel
 2. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt på færdiggørelsen af tunnelen, hvis entreprenørtilbuddet ligger indenfor de gældende rammer og budget.
Teknik- og Ejendomsudvalget 12-08-2021
Ad. 1 og 2: Anbefales.

Økonomiudvalget 24-08-2021
Ad 1-2: Anbefales.
Baggrund og vurdering

I Køge Kommunes budget er der afsat rådighedsbeløb til færdiggørelse af nordlige vejtunnel på i alt 5 mio. kr., som i Budget 2021, TEU 25A, Renovering af Nordtunnel - Færdiggørelse, er fordelt med 4 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022.

Køge Kyst har i 2021 gennemført 5 års gennemgang med entreprenøren. Køge Kyst følger op på fejl og mangler på tunnelen i henhold til projektets udbudsmateriale. Der er usikkerhed omkring, i hvor stor udstrækning entreprenøren er forpligtiget til at udbedre eksempelvis revneforsegling  for indtrængning af vand. Det er i 2020 aftalt, at Køge Kommune skal forestå de endelige færdiggørende arbejder i forbindelse med tunellen, når Køge Kyst har afsluttet alle forhold omkring 5 års gennemgangen. 

Ved de færdiggørende arbejder skal der ske en ændring af støttemure og placering af inventar ved krydset mellem Niels Juelsgade og Ivar Huitfeldtsvej, så oversigtsforholdende forbedres, ligesom der skal foretages mulig revneforsegling og overflade behandling af tunnelvægge og andre færdiggørelsesarbejder, som ikke er omfattet af entreprenørens mangelafhjælpning. 

Renoveringen skal deslige ses i sammenhæng med færdiggørelse af Ivar Huitfeldtsvej, hvor der om muligt skal foretages en ombygning af tilslutningsforholdet ved Ivar Huitfeldtsvej, Niels Juelsgade og nordlig vejtunnel. 

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 5 mio. kr., som frigiver det afsatte rådighedsbeløb på 4 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. 2022 (TEU 25A). Anlægsbevillingen har derfor ikke effekt på den beregnet kassebeholdning.

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Flemming Christensen (C)

Til toppen


168.   Forslag til Lokalplan 1101, Boliger på Højelsevej II


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til Lokalplan 1101 for Boliger på Højelsevej II sendes i offentlig høring i fire uger.

Klima- og Planudvalget 12-08-2021
Anbefales.

Økonomiudvalget 24-08-2021
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget besluttede den 4. februar 2021 at igangsætte udarbejdelse af lokalplanforslaget for boliger på Højelsevej, etape II.

I 2019 godkendte Byrådet Lokalplan 1074, Boliger på Højelsevej. Efterfølgende blev der givet dispensation til  bl.a. at ændre vejadgangen til området. Derudover har ejer af ejendommen Højelsevej 4 (matr. nr. 14b) anmodet om, at lokalplanområdet udvides til også at omfatte denne ejendom. Området ligger i kommuneplanens rammeområde 9B02.

Forslag til Lokalplan 1101 erstatter Lokalplan 1074 for hele området.

Lokalplanforslaget giver mulighed for udstykning af området med en enkelt storparcel til opførelse af rækkehuse, samt parcelhusgrunde i varierende størrelser til bebyggelse af énfamiliehuse og dobbelthuse. Der anlægges et fælles grønt opholdsområde langs områdets interne boligvej. I den nordlige del af det grønne område, som ligger lavest, anlægges et regnvandsbassin.

Lokalplanforslaget giver mulighed for udstykning af syv grunde ved opførelse af fritliggende enfamiliehuse i delområde I, otte grunde ved opførelse af dobbelthuse i delområde II og rækkehusbebyggelse i delområde VI.

Adgangen til området skal ske ad én samlet adgangsvej fra den private fællesvej syd for området (Højelsevej). Der etableres vendeplads og fælles gæsteparkering langs boligvejen. Alle parceller får direkte udkørsel til boligvejen eller vendepladsen.

Boligerne i lokalplanområdet skal tilpasse sig beliggenheden i overgangen til det åbne land og til terrænets forløb. Lokalplanen fastsætter derfor, med byggelinjer, bestemmelser om bygningernes retning og placering i forhold til veje og stier. 

Området skal i udformningen fremstå som et grønt og åbent boligområde. Lokalplanen fastlægger en stiforbindelse fra det nye boligområde til det eksisterende parcelhusområde ved Toftestien nord for lokalplanområdet.

For at sikre en sammenhæng i bebyggelsen fastlægger lokalplanen derudover bestemmelser om facadematerialer, tagmaterialer og facadeudtryk.

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017.

Miljøvurdering:
Der er foretaget en screening af lokalplanens påvirkning af miljøet. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke forudsætter en miljøvurdering. Begrundelsen er, at planen efter kommunens vurdering ikke danner grundlag for anlæg mv., der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation

Et udkast til lokalplanforslaget er sendt til Borgerforening for Lille Skensved, Højelse og omegn.

Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår, at lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i 4 uger, og at der ikke afholdes borgermøde. 

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Flemming Christensen (C)
Bilag

Til toppen


169.   Forslag til lokalplan 1098 - Værket ved Regnemark


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til lokalplan 1098 sendes i offentlig høring i 4 uger.

Klima- og Planudvalget 12-08-2021
Anbefales.

Økonomiudvalget 24-08-2021
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget besluttede den 3. september 2020 at igangsætte udarbejdelsen af et lokalplanforslag for nyt vandværk ved Regnemark.

Lokalplan 1098 skal muliggøre etablering af nyt vandværk med centralt blødgøringsanlæg og nye driftsbygninger som erstatning for det eksisterende vandværk ved Regnemark. Eksisterende vandværk nedrives, når nyt vandværk er taget i drift. Værket producerer ca. 20 % af HOFOR’s drikkevand og er af central betydning for forsyningssikkerheden i HOFOR’s forsyningsområder samt de tilstødende forsyningsområder, der aftager vand eller baserer sin forsyningssikkerhed på leverancer fra HOFOR. Modernisering af vandværket medfører et behov for en vandværksbygning på op til 18.500 m2 og med en maksimal bygningshøjde op til 18,5 meter, samt sekundære driftsbygninger på ca. 750 m2.

Lokalplanens formål er at sikre, at området kan anvendes til tekniske anlæg til offentlige formål i form af vandværk, og at ny vandværksbebyggelse kan opføres med en bygningshøjde op til 18,5 meter. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bygningsudformning, materialevalg og placering af ny bebyggelse af hensyn til de beskyttede naturtyper og den landskabelige påvirkninger i området.

Det er desuden lokalplanens formål at sikre offentlig passage af området via eksisterende stiforløb etableret gennem området og natursti langs Køge Å, samt fastsætte bestemmelser om materialevalg og arkitektur for eksisterende boliger i lokalplanområdet.

Lokalplanen opdeler området i to delområder til hhv. vandværksformål med tilhørende bygningsanlæg og tekniske installationer mv., og til boligformål for den eksisterende tæt-lav boligbebyggelse i området.

Vandværket er ikke lokalplanlagt, men ligger i kommuneplanens rammeområde 13T01, teknisk anlæg. Området ligger inden for den statslige reservation til transportkorridor, som er forbeholdt infrastruktur og tekniske anlæg af statslig og regional interesse. Erhvervsstyrelsen - nu Bolig- og Planstyrelsen - har vurderet, at vandværket som forsyningsanlæg er et teknisk anlæg, som kan placeres inden for transportkorridoren.

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017. I forslag til kommuneplan 2021-33 er indarbejdet ændring af kommuneplanramme 13T01, der muliggør en maksimal bygningshøje op til 18,5 meter, hvilket betyder, at lokalplan 1098 ikke kan vedtages endeligt førend Kommuneplan 2021 er vedtaget.

Miljøvurdering
Der er foretaget en screening af lokalplanens påvirkning af miljøet. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke forudsætter en miljøvurdering, da det vurderes, planen ikke danner grundlag for anlæg mv., der medfører væsentlig påvirkning af miljøet. 

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår, at lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i fire uger og at der i høringsperioden ikke afholdes et borgermøde.

Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår, at lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i fire uger og at der i høringsperioden ikke afholdes et borgermøde.

Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår, at lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i fire uger og at der i høringsperioden ikke afholdes et borgermøde.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Flemming Christensen (C)
Bilag

Til toppen


170.   Forslag til Lokalplan 1091, Boliger på Ejbovej i Bjæverskov


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til Lokalplan 1091 for Boliger på Ejbovej i Bjæverskov sendes i offentlig høring i fire uger.

Klima- og Planudvalget 12-08-2021
Anbefales, idet udvalget bemærker, at boligerne er tiltænkt seniorer. Forslaget rettes således, at familieboliger udgår.

Økonomiudvalget 24-08-2021
Anbefales, idet det bemærkes, at boligerne er tiltænkt seniorer. Forslaget rettes således, at familieboliger udgår.
Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget besluttede den 5. november 2020 at igangsætte udarbejdelse af et lokalplanforslag for senioregnede boliger på Ejbovej i Bjæverskov.

Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af ca. 45 tæt-lav boliger i 1-plan og 2-plan med udnyttet tagetage og et fælleshus. Boligerne indeholder blandede boformer i form af senior- og familieboliger.

Lokalplanens formål er at skabe et åbent boligområde, hvor der er mulighed for fællesskab og grønne områder. De grønne friområder, som omkranser boligerne, binder området sammen med den grønne offentlige park syd for Ejbovej. 

Lokalplanområdet har adgang fra Ejbovej i syd med fælles adgangsvej og parkering langs vest-skelle mod Bjæverskov Centret. Det grønne friområde mod øst, grænser op til det eksisterende ældrecenter og boligområde. Mod nord afgrænses lokalplanområdet af Ringstedvej.

Der sikres forbindelse til det offentlige stinet med en offentlig cykel- og gangsti, og der sikres ligeledes stiforbindelse mellem Bjæverskov Centret, boligområdet og ældrecentret i øst. 

For at nedsætte støjniveauet i boligområdet giver lokalplanen mulighed for at etablere støjdæmpende foranstaltninger mod Ringstedvej, samt langs den sydlige del af vest-skellet mod Bjæverskov Centret.

Lokalplanen giver mulighed for at skabe en bebyggelse i varierende højder og med varierende taghældning. Boligerne placeres langs adgangsstier, så man kommer til sin bolig via en fælles adgangssti. Boligerne placeres i rækker, som kan vinkles og forskydes i forhold til hinanden.

For at sikre en sammenhæng i bebyggelsen fastlægger lokalplanen bestemmelser om facadematerialer, tagmaterialer og facadeudtryk.

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017.

Miljøvurdering:
Der er foretaget en screening af lokalplanens påvirkning af miljøet. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke forudsætter en miljøvurdering. Begrundelsen er, at planen efter kommunens vurdering ikke danner grundlag for anlæg mv., der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Økonomi
Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i 4 uger med afholdelse af borgermøde den 21. september 2021.
Beslutning

Godkendt, idet det bemærkes, at boligerne er tiltænkt seniorer. Forslaget rettes således, at familieboliger udgår.

Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Flemming Christensen (C)
Bilag

Til toppen


171.   Udtalelse fra Tilsynet


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Tilsynets udtalelse om, at Byrådets beslutning om udlån af lokaler til de ansatte ligger inden for kommunalfuldmagtens rammer, tages til efterretning.

Økonomiudvalget 24-08-2021
Anbefales taget til efterretning. Sagen åbnes med referatet.
Baggrund og vurdering

Køge Byråd besluttede den 15. december 2020, at lokaler i kommunale bygninger i Køge Kommune kan lånes ud til medarbejdere på eget tjenestested efter en konkret vurdering foretaget af den nærmeste leder.

Baggrunden for beslutningen er et ønske om, at Køge Kommune som arbejdsplads skal være fleksibel og tilbyde medarbejderne denne personalepolitiske mulighed, hvor det er muligt. Konsekvensen af Byrådets beslutning er, at medarbejdere har mulighed for uden betaling og i et begrænset omfang at låne lokaler på det sted, medarbejderen er ansat. Udlån er betinget af en skriftlig aftale mellem medarbejder og nærmeste leder vedr. det konkrete udlån. Der vil ikke kunne ske udlån til andre end Køge Kommunes medarbejdere. 

Vedtagelsen af retningslinjerne for udlån til medarbejderne har taget udgangspunkt i, at privat brug af arbejdsgivers ejendele, i henhold til skattelovgivning samt kommunalfuldmagtsreglerne, som udgangspunkt er et skattepligtigt personalegode, og at det ikke er en kommunal opgave at udlåne/udleje lokaler til arrangementer uden en kommunal interesse. Der kan dog være undtagelser, hvor udlån kan være i overensstemmelse med disse, hvilket har været udgangspunktet for de vedtagne retningslinjer. 

Der har i Byrådet været stillet spørgsmål til, hvorvidt beslutningen ligger inden for kommunalfuldmagtsreglerne. Køge Kommune har derfor anmodet om Tilsynets vurdering af, om Byrådets beslutning er i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne. Det er Ankestyrelsen, der fører tilsyn med kommunerne i henhold til §50 i kommunestyrelsesloven.

Køge Kommune har den 11. august 2021 modtaget en udtalelse fra Tilsynet om Køge Kommunes udlån af lokaler til ansatte i kommunen.  

Tilsynet er enig i Køge Kommunes vurdering af, at Byrådets beslutning om udlån af lokaler til de ansatte ligger inden for kommunalfuldmagtens rammer.

Tilsynet lægger vægt på oplysningerne om, at der er tale om et personalegode, og at beslutningen ikke omfatter udlån til afholdelse af private fester og arrangementer, der normalt holdes hos en privat erhvervsdrivende. Der lægges desuden vægt på oplysningerne om, at udlån ikke må påvirke udførelsen af kerneopgaven i relation til det pågældende lokale, og at foreninger har forrang til at låne lokaler.

Økonomi
Ingen direkte økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Flemming Christensen (C)
Bilag

Til toppen


172.   Udpegning af administrative tilforordnede til brevstemmemodtagning i visse boformer, herunder plejeboliger m.m. og i vælgerens eget hjem


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der udpeges to  medarbejdere fra Borgerservice, til sammen med de udpegede tilforordnede vælgere, at modtage brevstemmer i visse boformer og boliger, herunder plejeboliger m.v. og i ældreboliger samt i vælgerens eget hjem:

 • Lone Deleuran.
 • Sine Assum.
Økonomiudvalget 24-08-2021
Anbefales.
Baggrund og vurdering

I følge lovbekendtgørelse nr. 13 af 9. januar 2020, § 61, skal Kommunalbestyrelsen udpege administrative tilforordnede, der skal modtage brevstemmer i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen, herunder plejeboliger og ældreboliger samt i vælgerens eget hjem til Kommunalvalget den 16. november 2021.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Flemming Christensen (C)
Niels Rolskov (Ø)

Til toppen


173.   Udkast til Mødekalender 2022


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at forslag til mødekalender 2022 for Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Hvert år godkender Byrådet mødeplanen for det kommende års møder i Byråd, Økonomiudvalg
og de stående udvalg.

Alle mødedatoer har været til orientering i fagudvalg og godkendes endeligt på 1. ordinære møder i fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet i 2022.

Byrådets møder foreslås afviklet den sidste tirsdag i måneden, kl. 17.00 - 20.00, dog med følgende undtagelser:

 • Februar byrådsmøde holdes den 1. tirsdag i marts, grundet vinterferie i uge 7 og 8
 • Juni byrådsmøde holdes 3. tirsdag grundet sommerferien
 • Juli holdes mødefri
 • December byrådsmøde holdes 3. tirsdag grundet julen.
 • 1. behandling af budgettet holdes på ekstraordinært møde den 6. september
 • 2. behandling af budgettet holdes på ekstraordinært møde den 11. oktober.

Økonomiudvalgets møder foreslås afviklet hhv. den 2. og 3. og hhv. den 3. og 4 tirsdag i de måneder hvor der er 5 tirsdage, kl. 8.30 - 11.30, dog med følgende undtagelser:

 • Februar måneds møder holdes 1. og 2. tirsdag pga. af vinterferie i uge 7 og 8
 • April måneds møder holdes 1. og 3. tirsdag grundet påsken
 • Juni møder holdes 1. og 2. tirsdag, grundet sommerferien - 2. møde udvides til kl. 13.30
 • Juli holdes mødefri.
 • Oktober-møderne holdes 1. og 2. tirsdag, grundet efterårsferie i uge 42
 • December-møderne holdes 1. og 2. tirsdag, grundet julen - 2. møde udvides til kl. 13.30.
 • 1. behandling af budgettet holdes på ekstraordinært møde den 30. august, kl. 8.30 - 11.30
 • 2. behandling af budgettet holdes på ordinært møde den 4. oktober, kl. 8.30 - 11.30

Det første møde hver måned starter med et temamøde fra kl. 8.30 - 9.30, som efterfølges af ordinært møde kl. 9.30 - 11.30. 

Børneudvalgets møder foreslås afviklet den 1. onsdag i måneden kl. 16.00 - 18.00, dog med følgende undtagelser:

 • Juli holdes mødefri
 • Mødet i august holdes 2. onsdag på grund af sommerferie.

  Klima- og Planudvalgets møder foreslås afviklet 1. torsdag i måneden kl. 16.00 - 19.00 med følgende undtagelser:

 • Mødet i januar holdes 2. onsdag grundet juleferie, kl. 09.00 for at undgå sammenfald med andet udvalgsmøde
 • Juli holdes mødefri
 • Mødet i august afholdes 2. onsdag grundet sommerferie, kl. 09.00 for at undgå sammenfald med andet udvalgsmøde.

Kultur- og Idrætsudvalgets møder foreslås afviklet den 1. mandag i måneden, kl. 15.30 - 18.00 med følgende undtagelser:

 • Januar-mødet holdes den 2. mandag, grundet juleferien, kl. 14.00 - 16.30 grundet sammenfald med andet udvalgsmøde.
 • Juni-mødet holdes den 2. mandag, grundet pinsen.
 • Juli holdes mødefri.
 • August-mødet holdes den 3. mandag grundet sommerferien.

Skoleudvalgets møder foreslås afviklet den 1. onsdag i måneden kl. 18.30 - 20.30, dog med følgende undtagelser:

 • Juli holdes mødefri
 • Mødet i august holdes 2. onsdag på grund af sommerferie.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets ordinære møder er som udgangspunkt planlagt til 2. mandag i måneden kl. 16.30 - 18.30, dog med følgende undtagelser:

 • Mødet i februar holdes 1. mandag på grund af vinterferien
 • Mødet i april holdes 1. mandag på grund af påsken
 • Juli holdes mødefri

 Teknik- og Ejendomsudvalgets møder afvikles den 2. torsdag i måneden kl. 16.00 - 19.00 med følgende undtagelser:

 • Mødet i februar holdes 1. onsdag grundet uge 7 og 8 holdes mødefri, kl. 09.00 for at undgå sammenfald med andet udvalgsmøde
 • Mødet i april holdes 1. onsdag grundet Påske, kl. 09.00 og for at undgå sammenfald med andet udvalgsmøde
 • Juli holdes mødefri
 • Mødet i oktober holdes 1. onsdag grundet Økonomiudvalgets tidlige mødefrekvens i forhold til efterårsferien, kl. 09.00 for at undgå sammenfald med andet udvalgsmøde.

Ældre- og Sundhedsudvalgets ordinære møder er som udgangspunkt planlagt til 1. tirsdag i måneden kl. 16.00 - 18.00 dog med følgende undtagelser:

 • Mødet den 1. marts holdes fra kl. 15.00 - 17.00 på grund af byrådsmøde
 • Juli måned holdes mødefri
 • Mødet i august holdes 2. tirsdag på grund af sommerferie
 • Mødet i september holdes 2. tirsdag på grund af byrådets 1. behandling af budgettet.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Flemming Christensen (C)
Niels Rolskov (Ø)
Bilag

Til toppen


174.   Ændring i udvalgs- og bestyrelsesposter (VEKS - Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S bestyrelse)


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at

 1. Byrådet tager stilling til, om betingelserne for at indsætte et andet medlem som personlig stedfortræder i bestyrelsen for Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S er opfyldt
 2. under forudsætning af, at Byrådet godkender, at betingelserne for at ændre udvalgsposter mv. er opfyldt, tilkommer det valggruppe 1 (A, C, F, I, O og Ø) at besætte den ledigblevne plads, jf. kommunestyrelseslovens § 28, stk. 1, og § 13, stk. 6, i Byrådets forretningsorden.
Baggrund og vurdering

Som følge af Torben Haacks (F) dødsfald sker der ændring i udvalgenes og bestyrelsernes m.v. sammensætning.

I henhold til vedtægter for Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S af 30. november 2011, § 8, består bestyrelsen af 22 medlemmer, der fordeles mellem interessentkommunerne i overensstemmelse med kommunens indbyrdes relative størrelse af hæftelsen.

Køge Kommune har 1 plads i bestyrelsen. Bestyrelsens medlemmer vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Når en interessentkommune kun har ét bestyrelsesmedlem, er kommunen berettiget til at udpege en observatør, som har adgang til at deltage i bestyrelsens møder. For hvert kommunalbestyrelsesmedlem vælges af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer tillige en personlig stedfortræder.

Torben Haack (F) var personlig stedfortræder for Lene Møller Nielsen (A). Der skal derfor udpeges en ny personlig stedfortræder.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Inger Staahl Jensen (F) blev udpeget.

Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Flemming Christensen (C)
Niels Rolskov (Ø)

Til toppen


175.   Ændring i udvalgs- og bestyrelsesposter (Boligsociale indsatser - Boligsocialt forum)


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at

 1. Byrådet tager stilling til, om betingelserne for at indsætte et andet medlem til Boligsocialt Forum er opfyldt. Medlemmet skal være medlem af Byrådet
 2. under forudsætning af, at Byrådet godkender, at betingelserne for at indsætte et andet medlem er opfyldt, tilkommer det valggruppe 1 (A, C, F, I, O og Ø) at besætte den ledigblevne plads, jf. kommunestyrelseslovens § 28, stk. 1, og § 13, stk. 6, i Byrådets forretningsorden.
Baggrund og vurdering

Som følge af Torben Haacks (F) dødsfald sker der ændring i udvalgenes og bestyrelsernes m.v. sammensætning.

I henhold til Strategisk samarbejdsaftale om boligsocial indsats godkendt af Byrådet den 26. september 2017 består Boligsocialt Forum blandt andet af 1 medlem fra hvert parti i Køge Byråd.

Partierne i Byrådet udpeger hvert ét medlem til Boligsocialt Forum.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Inger Staahl Jensen (F) blev udpeget.

Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Flemming Christensen (C)
Niels Rolskov (Ø)

Til toppen


176.   Ændring i udvalgs- og bestyrelsesposter (Kommunal- og regionsrådsvalg - valgbestyrelsen)


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at

 1. valggruppe 1 (A, C, F, I, O og Ø) udpeger ny personlig suppleant til valgbestyrelsen.
Baggrund og vurdering

Som følge af Torben Haacks (F) dødsfald er der en ubesat plads i valgbestyrelsen.

Torben Haack var suppleant for Thomas Kielgast (F). Der skal derfor udpeges en ny suppleant.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Inger Staahl Jensen (F) blev valgt.

Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Flemming Christensen (C)
Niels Rolskov (Ø)

Til toppen


177.   Ændring i udvalgs- og bestyrelsesposter (Kommunernes Landsforening - delegretmøde)


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstillinger til Byrådet, at Byrådet tager stilling til om

 1. betingelserne for at ændre udvalgsposter m.v. er opfyldt
 2. under forudsætning af, at Byrådet godkender, at betingelserne for at ændre udvalgsposter mv. er opfyldt, tilkommer det valggruppe 1 (A, C, F, I, O og Ø), jf. kommunestyrelseslovens § 28, stk. 1, og § 13, stk. 6 i Byrådets forretningsorden, at udpege 1 ny stemmeberettiget delegeret, samt 1 personlig suppleant. 
Baggrund og vurdering

Som følge af Torben Haacks (F) dødsfald sker der ændring i udvalgenes og bestyrelsernes m.v. sammensætning.

I henhold til KL's love, § 4, udpeger Kommunalbestyrelsen et antal stemmeberettigede delegerede. Antallet er afhængig af indbyggertal. Køge Kommunes indbyggertal berettiger til 8 delegerede.

Torben Haack var udpeget som stemmeberettiget delegeret med Thomas Kielgast (F) som personlig suppleant. Byrådet skal udpege 1 ny stemmeberettiget delegeret og personlig suppleant.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Inger Staahl Jensen (F) blev udpeget som stemmeberettiget delegeret. Thomas Kielgast (F) blev udpeget som suppleant.

Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Flemming Christensen (C)

Til toppen


178.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Flemming Christensen (C)

Til toppen


179.   Udbud af ejendom - Quistgaardsvej 16, Køge (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Bent Sten Andersen (O)
Ertugrul Vural (A)
Flemming Christensen (C)
Ken Kristensen (V)

Til toppen


180.   Udleje af areal STC. Bragesvej (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Bent Sten Andersen (O)
Ertugrul Vural (A)
Flemming Christensen (C)
Ken Kristensen (V)

Til toppen


181.   Bevilling til salg af Vamdrupvej 1 og Hostel på Køge Marina (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Bent Sten Andersen (O)
Ertugrul Vural (A)
Flemming Christensen (C)
Ken Kristensen (V)

Til toppen


182.   Køb og salg af areal i forbindelse med åbning af vandløb (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Bent Sten Andersen (O)
Ertugrul Vural (A)
Flemming Christensen (C)
Ken Kristensen (V)

Til toppen


183.   Godkendelse af ekspropriation til anlæg af ny boligvej i Køge Nord (Lukket punkt)


Beslutning

Ad 1-5: Godkendt.

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Bent Sten Andersen (O)
Ertugrul Vural (A)
Flemming Christensen (C)
Ken Kristensen (V)

Til toppen


184.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Ertugrul Vural (A)

Til toppen


184.   Eventuelt (Lukket punkt)


Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Bent Sten Andersen (O)
Ertugrul Vural (A)
Flemming Christensen (C)
Ken Kristensen (V)

Til toppen


185.   Underskriftsblad (Lukket punkt)


Beslutning
Underskrevet digitalt.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 02.09.21