Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Køge Byråd

Den 22.11.2016 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anette Simoni, (V)
Annabella Al-Nafousi, (F)
Dora Olsen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Frank Hyldal, (V)
Helle Poulsen, (V)
Jette W. Jørgensen, (Ø)
Lars Have Christensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Poul Erik Jensen, (V)
Rasmus Felt, (A)
René Jespersen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)
Trine Hastrup, (V)

Afbud:

Jeppe H. Lindberg, (I)

253.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Jeppe Lindberg (I) var fraværende.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


254.   Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet


Indstilling
Der foreligger ingen skriftlige spørgsmål.
Beslutning
Intet.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


255.   Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet


Beslutning

Per Nielsen, Skovbovej 20, Bjæverskov spurgte til dialog med Køge Kommune i forbindelse med følgearbejderne ved sygehuset herunder om Køge Kommune agter at ændre procedure og gå i dialog med borgerne.

Borgmesteren og formanden for Teknik- og Miljøudvalget besvarede spørgsmålet.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


256.   4. Økonomiske Redegørelse 2016


Indstilling

Direktionen indstiller til

 1. Økonomiudvalget, at den 4. Økonomiske Redegørelse 2016 på Økonomiudvalgets område drøftes og godkendes,

 2. Økonomiudvalg og Byråd, at den 4. Økonomiske Redegørelse 2016 drøftes og godkendes, herunder at

  I. der gives tillægsbevillinger, som tilgår kassen på i alt -20,3 mio. kr. på driftsområdet og finansieringsområdet vedr. alle udvalg med undtagelse af Ejendoms- og Driftsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget, jf. bilag 1 (punkt 1), 

  II. der gives tillægsbevillinger som finansieres af kassen på i alt 5,2 mio. kr. på driftsområdet og finansieringsområdet (med undtagelse af låneoptag til jorddepot) vedr. Økonomiudvalget, jf. bilag 1 (punkt 2),

  III. der gives en tillægsbevilling uden effekt på kassebeholdningen (budgetneutrale) vedr. alle udvalg, jf. bilag 1 (punkt 3),

  IV. der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb til indtægt på -28,1 mio. kr. vedrørende merindtægter på jordforsyningsområdet som tilgår kassen,

  V. der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb for mindreudgifter på -25,0 mio. kr. og merindtægter på -46,8 mio. kr. vedr. Jorddepot under anlægsområdet som tilgår kassen, som modsvares af et mindrelåneoptag til Jorddepot på 71,8 mio. kr. under finansieringsområdet, der finansieres af kassen,

  VI. godkende, at Direktionen på byrådsmødet i december drøfter status på anlægs- og serviceloft og fremlægger forslag til håndtering af udfordringen med anlægsloftet.


Økonomiudvalget 15-11-2016
Ad 1: Anbefales.

Ad 2 I - VI: Anbefales.

Baggrund og vurdering

4. Økonomiske Redegørelse er baseret på forvaltningernes skøn over forventet regnskab pr. 30. september 2016.

Overordnet kan det konstateres, at Køge Kommune har øget likviditeten i løbet af 2016, men at Køge Kommune, hvis samtlige bevillinger i 4. Økonomiske Redegørelse godkendes, kun akkurat holder sig inden for serviceudgiftsloftet.

Set over hele året har der i 2016 været et opadgående pres på serviceudgifterne, mens der har været store mindreudgifter på indkomstoverførsler og andet samt merindtægter på jordforsyningen under anlægsområdet.

Konkret viser 4. Økonomiske Redegørelse 2016, at der på drifts- og finansieringsområdet samlet set er forventede netto mindreudgifter på 19,4 mio. kr. (punkt A & B). Mindreudgifterne skyldes primært mindreudgifter til indkomstoverførsler og merindtægter på finansieringsområdet, mens merudgifterne på serviceområdet er dækket ind af mindreudgifterne på serviceområdet.

På anlægsområdet forventes merindtægter på 28,1 mio. kr. vedr. jordforsyningen. Herudover forventes overført samlet set 257,2 mio. kr. til 2017, hvoraf skattefinansierede anlæg udgør 156,5 mio. kr., hvilket forventes at udfordre anlægsloftet i 2017. I december fremlægges en særskilt sag med Direktionens anbefaling til håndtering af denne udfordring.

1. Drifts- og finansieringsområdet

I nedenstående tabel er udfordringerne opsummeret:

A. Serviceudgifter Udvalg   Beløb
Tjenestemandspensioner ØU       1,3
§17 etnisk iværksætteri ØU       0,7
Barselspuljen ØU      -1,1
Driftssikring af boligbyggeri ØU      -0,5
Fripladser, søskende rabat og SFO SU      -1,4
Demografi og dækningsgrader BU      -1,6
Produktionsskoler EAU      -0,7
Løntilskud forsikrede ledige EAU      -0,6
Flygtningemidler reserveret til 1. ØR 2017 ØU      -5,0
Tilskud til integration af flygtninge ØU       0,3
Netto serviceudgifter i alt     -8,6
B. Indkomstoverførsler og finansiering Udvalg   Beløb
Forsikrede ledige EAU      -5,2
Grundskyld påligning og statskompensation af fastfrysning ØU      -2,9
Ekstraord. integrationstilskud flygtninge ØU      -2,4
Tilskud vedr. akutfunktion hjemmesygepleje ØU      -0,5
Midtvejsregulering beskæftigelsestilskud ØU      -0,4
Netto renteindtægter ØU      -0,2
Midlertidig kompensation refusionsomlægning ØU        0,5
Kommunal indkomstskat ØU        0,3
Nettoeffekt på kasse i alt    -10,8
C. Netto drift og finansiering i alt (A+B)    -19,4
Merindtægter på jordforsyning    -28,1
Netto resultat hele Køge Kommune (A+B+C)    -47,5
D. Håndtering af udgiftspres Udvalg   Beløb
Samlet udgiftspres på serviceudgifterne SSU     10,9
Omplacering fra indkomstoverførsler SSU      -6,2
Omplacering fra andet SSU      -1,2
Udgiftspres på SSU i alt       3,4
Det Grønne hus TMU       1,9
Vejafvandingsbidrag TMU       0,9
Samlet udgiftspres på serviceudgifterne       6,1

Der forventes mindreudgifter på netto 24,8 mio. kr. på driftsområdet, som forventes overført til 2017, herunder 24,4 mio. kr. under serviceområdet.

Ad A. Serviceudgifter
Der er forventede netto mindreudgifter på serviceområdet på 8,6 mio. kr., hvoraf der er mindreudgifter på netto 4,3 mio. kr. under Økonomiudvalget når der tages højde for mindreudgifter på 5,0 mio. kr. vedr. flygtninge, som i forbindelse med 3. Økonomiske Redegørelse 2016 blev reserveret til 1. Økonomiske Redegørelse 2017 til håndtering af uforudsete udgifter til flygtninge. Flygtningemidlerne forventes ikke længere at skulle anvendes, hvorfor de indgår i 4. Økonomiske Redegørelse 2016.

Netto mindreudgifterne under Økonomiudvalget er sammensat af merudgifter vedr. tjenestemandspensioner på 1,3 mio. kr., 0,7 mio. kr. vedrørende § 17 midler til etnisk iværksætteri samt ansøgning om andel i tilskuddet til integration af flygtninge på 0,25 mio. kr. Hertil kommer mindreudgifter på i alt 1,6 mio. kr., hvoraf 1,1 mio. kr. vedrører barselspuljen og 0,5 mio. kr. vedrører driftssikring af boligbyggeri.

Herudover er der mindreudgifter på 1,6 mio. kr. under Børneudvalget vedr. demografi og dækningsgrader samt mindreudgifter på 1,4 mio. kr. vedr. fripladser, søskenderabat og lignende på SFO området under Skoleudvalget. Dertil kommer mindreudgifter på i alt 1,3 mio. kr. under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget vedr. hhv. Produktionsskoler på 0,7 mio. kr. og løntilskud til forsikrede ledige på 0,6 mio. kr.   

Ad B. Indkomstoverførsler og finansiering
Der forventes netto indtægts- og udgiftsændringer på forsikrede ledige og finansieringsområdet på 10,8 mio. kr., som anbefales tilført kassen.

På driftsområdet forventes mindreudgifter på 5,2 mio. kr. vedr. forsikrede ledige under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget.

På finansieringsområdet forventes netto mindreindtægter på 5,6 mio. kr. Heraf vedrører netto mindreudgifter på 2,9 mio. kr. grundskyld, som er sammensat er merudgifter på 3,9 mio. kr. vedr. påligning af grundskyld, hvilket modsvares af statskompensation af fastfrysning af grundskyld på 2016-niveau på 6,8 mio. kr.

Hertil kommer merindtægter vedr. ekstraordinære integrationstilskud til flygtninge på 2,4 mio. kr., merindtægter på 0,5 mio. kr. knyttet til tilskud vedr. akutfunktion i hjemmesygeplejen, 0,4 mio. kr. vedrørende yderligere efter- og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud samt 0,2 mio. kr. vedr. merindtægter på renter.

Dertil kommer forventede mindreindtægter på 0,5 mio. kr. vedr. midlertidig kompensation knyttet til refusionsomlægning samt mindreindtægter på 0,3 mio. kr. vedr. indkomstskat, hvoraf 0,2 mio. kr. vedrører forskerskat og dødsbo og 0,1 mio. kr. vedrører individuel modregning af skattestigning 2015-2016.

2. Status på serviceudgiftsloftet

På Social- og Sundhedsudvalgets område er der indmeldt et udgiftspres på 3,4 mio. kr., som søges håndteret inden for rammen og et udestående vedrørende Det Grønne Hus på 1,9 mio. kr., som søges håndteret i forbindelse med overførselssagen hvor de samlede merudgifter er kendte. Dertil kommer merudgifter på 0,9 mio. kr. vedrørende Vejafvandingsbidrag, som Teknik- og Miljøudvalget har bedt Økonomiudvalget drøfte om hvorvidt merudgiften skal kassefinansieres. Merudgifterne til vejafvandingsbidrag skyldes et fortsat højt aktivitetsniveau på anlægsområdet i KLAR forsyning, da denne faktor/nøgle indgår i beregningsgrundlaget for vejafvandingsbidraget.  

I 4. Økonomiske Redegørelse er der indmeldt et samlet udgiftspres på serviceudgifterne under Social- og Sundhedsudvalgets område på i alt 10,9 mio. kr. De 7,4 mio. kr. ønskes finansieret ved en udgiftsneutral tillægsbevilling fra mindreudgifterne til Boligstøtte og Førtidspension under indkomstoverførsler og mindreudgifterne til central refusion og ældreboliger under andet, jf. punkt D i oversigtstabellen. Omplaceringen betyder en forøgelse af serviceudgifterne, hvilket er indregnet i opgørelsen af Køge Kommunes samlede serviceudgifter i tabellen nedenfor. Herudover resterer 3,4 mio. kr., som søges håndteret inden for rammen, jf. ovenstående afsnit. 

Status i forhold til Serviceudgiftsloftet Beløb
Serviceudgiftsloftet for Køge Kommune 2499,6
Serviceudgifter incl. alle bevillinger under A. og B. 2495,8
Udgiftspres under Social- og Sundhedsudvalget      3,4
Det Grønne hus under Teknik- og Miljøudvalget      1,9
Vejafvandingsbidrag under Teknik- og Miljøudvalget      0,9
Råderum i forhold til serviceudgiftsloftet    -2,4

4. Økonomiske Redegørelse viser, at Køge Kommune akkurat holder sig inden for serviceudgiftsloftet, hvis alle bevillinger under punkt A. og B. godkendes og såfremt det forventede overførselsniveau på 24,4 mio. kr. overholdes. En kassefinansiering af de ovennævnte udfordringer under Social- og Sundhedsudvalget samt Det Grønne Hus og vejafvandingsbidrag under Teknik- og Miljøudvalget vil dog medføre en overskridelse af serviceudgiftsloftet med 2,4 mio. kr., jf. tabellen ovenfor. 

Konsekvensen ved overskridelse af serviceudgiftsloftet er, at Køge Kommune udsættes for en sanktion, som består af en individuel sanktion (60 pct.) og en kollektiv sanktion (40 pct.), som modregnes i bloktilskuddet, hvis kommunernes regnskaber samlet set ikke lever op til de aftalte rammer.

3. Anlægsområdet

Jordforsyningen
Jordforsyningen har i 2016 et korrigeret indtægtsbudget på 109,0 mio. kr. vedrørende salg af grunde til erhvervsformål og boligformål. Der forventes merindtægter på i alt 28,1 mio. kr. som anbefales tilført kassen.

Jordforsyningen har et udgiftsbudget på 85,1 mio. kr. Der forventes mindreudgifter for 26,6 mio. kr., hvoraf mindreudgifter for 26,7 mio. kr. forventes overført til 2017.

Øvrige Anlæg og låneoptag
Den 4. Økonomiske Redegørelse viser, at der på det øvrige anlægsområde forventes mindreudgifter på i alt 302,3 mio. kr., hvoraf 230,6 mio. kr. forventes overført til 2017. Det overførte beløb vedrører primært projekter under Skattefinansieret service med 114,0 mio. kr., 13,9 mio. kr. vedrørende servicearealer samt Ældreboliger og sociale institutioner med 100,7 mio. kr.

Endelig er der mindreudgifter og merindtægter på 71,8 mio. kr. vedr. jorddepotet, som skal ses i sammenhæng med de tilsvarende lavere låneoptag til Jorddepot under finansieringsområdet. Dette skyldes, at Jorddepotet er fuldt lånefinansieret.  

4. Status på anlægsloftet

Status i forhold til anlægsloftet    Beløb
Vedtaget anlægsbudget     201,9
Forventet regnskab anlæg (inkl. Vejlys)     226,7
Råderum i forhold til anlægsloftet     24,8

Kommunerne skal under ét overholde de skattefinansierede bruttoanlægsudgifter (serviceudgifter) i de vedtagne budgetter. Der forventes et merforbrug i Køge Kommune på 24,8 mio. på de samlede skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i forhold til vedtaget budget som i 2016 er på 201,9 mio. kr. Det er fortsat uklart, om kommunerne vil blive sanktioneret ved evt. overskridelse af regnskabet i 2016.

Det forventes, at der skal overføres 156,5 mio. kr. til 2017, hvilket giver udfordringer i forhold til det vedtagne budget i 2017 som er på 148,9 mio. kr. De seneste år har overførslerne ligger mellem 110-120 mio. kr. Kommunerne vil i 2017 blive sanktioneret både på budget og regnskab, såfremt at kommunerne under ét ikke overholder rammen.

Direktionen anbefaler, at anlægsområdet drøftes igen i december med henblik på fornyet status og håndtering af sanktioner. På dette tidspunkt kendes tillige prognosetal for de resterende kommuner.

Økonomi
Ingen særskilte bemærkninger.
Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen


257.   Høring af Movias Trafikplan 2016


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalg og Byråd, at Køge Kommunes høringssvar til Movias trafikplan godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget 01-11-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 15-11-2016
Anbefales.

Høringsbrev til MOVIA ønskes vedlagt til Byrådets behandling.

Baggrund og vurdering

Køge Kommunes trafikselskab, Movia, udarbejder hvert fjerde år en trafikplan for bus- og flextrafik.

Trafikplan 2016 er udarbejdet i tæt samarbejde med kommuner og regioner. Trafikplan 2016 lægger op til en række anbefalinger, målsætninger og pejlemærker for Movias eget udviklingsarbejde samt den strategiske planlægning i kommuner og regioner.

Målsætningerne er splittet op i følgende overskrifter:

 • Det strategiske net - styrke busforbindelse til alle tog.
 • Effektivitet og produktivitet - nye effektivitetsmål fastholdes.
 • Klima og miljø - der arbejdes mod fossilfri bustrafik i 2030.
 • +Way - der arbejdes videre mod realisering af +Way vision i Køge.    
 • Tyndt befolkede områder - pendlertrafikken skal styrkes.
 • Kundetilfredshed - andelen af "tilfredse" og "meget tilfredse" kunder fastholdes på 95 %.
 • Terminaler og stoppesteder - investeringer prioriteres ud fra stoppestedets størrelse og antal daglige passagerer.
 • Flextrafik - skal være et attraktivt valg.

Det strategiske net er et centralt element i forhold til trafikplanens strategiske mål. Nettet udgør de vigtigste bus- og lokalbaneruter og justeres efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter. I Køge Kommune giver den nye Køge Nord Station mulighed for opgradering af nogle linjer i det strategiske net. Det foreslås, at:

 • Linje 101A opgraderes til +Way og forlænges til Køge Nord Station.
 • Ny pendullinje til betjening af Campus Køge, som erstatning for den nuværende ekstrakørsel på linje 101A mellem Ølby Station og Campus.
 • Linjeføringen af 245 drøftes nærmere i forbindelse med etableringen af Køge Nord Station.

Bussernes effektivitet betragtes på en ny måde, idet man i det strategiske net ønsker at fastholde produktiviteten (antal passagerer pr. bustime), og uden for det strategiske fastholder tilskuddet pr. påstiger.

Budgetoverslaget viser, at hvis ovennævnte styrkelse af det strategiske net i Køge Kommune ønskes implenteret, giver det et øget tilskudsbehov på 2,2 mio. kr. i 2017, 1,7 mio. kr. i 2018 og 1,6 mio. kr i 2019.

Som bilag findes høringsbrevet, trafikplanen samt en komprimeret version ”Trafikplan 2016 – kort fortalt”.   

Det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at Køge Kommunes høringssvar til trafikplanen bør indeholde følgende bemærkninger:

 • Køge Kommune støtter planens målsætninger og virkemidler, men det øgede tilskudsbehov indgår ikke i det vedtagne budget for busdrift.
 • Køge Kommune ønsker særligt at arbejde for, at passagertallet øges yderligere, da de store udviklingsprojekter i kommunen giver grundlag for en øget og endnu bedre kollektiv trafik.
 • Udviklingen af Køge Nord Station forventes at kunne bidrage med en stor passagervækst for bustrafikken ved en ambitiøs planlægning. Køge Kommune og Movia har netop indgået et samarbejde om en ny busanalyse, der skal munde ud i en ny forbedret busplan for Køge Kommune.
 • I forbindelse med indsatsen for at optimere tilbringer-buslinjer til togtrafikken vil Køge Kommune i de kommende år have særligt fokus på de ændringer, som den nye bane København – Ringsted medfører. Det gælder særligt for, hvordan Køge Nord Station bedst betjenes af bustrafik.
 • Trafikplanens strategiske mål kan kun nås gennem tæt dialog med borgerne om forbedring af bustrafikken. Det er derfor Køge Kommunes anbefaling, at inddragelse af borgere bør stå mere tydeligt i trafikplanen. Køge Kommune har rigtig god erfaring med at inddrage engagerede borgere i planlægningen.
 • Køge Kommune støtter, at flextrafik fortsat udvikles efter brugernes behov. Særligt er det vigtigt, at den åbne ordning ”flextur” udvikles, så tilbuddet opfattes som et godt alternativ til almindelig bustrafik.

Køge Kommune ser frem til en fortsat god dialog med Movia om at udvikle bustrafikken i en periode, hvor store projekter vil påvirke den kollektive trafik i hele området. 

Økonomi

Høringssvaret har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen


258.   Den nye bane København Ringsted - Teknisk Aftale


Indstilling

Teknik og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. aftale om de økonomiske konsekvenser af den tekniske aftale godkendes,
 2. der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 4.107.130 kr. til dækning af aftalerne med Banedanmark og Vejdirektoratet.
Økonomiudvalget 08-11-2016
Ad 1 og 2: Anbefales.
Baggrund og vurdering

Banedanmark anlægger Den nye bane København – Ringsted gennem Køge Kommune.  Som et samarbejde mellem Køge Kommune, DSB og Banedanmark anlægges Køge Nord Station med tilhørende forpladser, parkér og rejs anlæg, samt ny kommunevej, Nordstjernen.

For at kunne realisere projektet har Banedanmark ved ekspropriation erhvervet areal dels fra Køge Kommune, og dels på vegne af Køge Kommune. Af forhandlingsprotokollerne fra ekspropriationsforretningerne fremgår det, at spørgsmålet om erstatning og vilkår for tilbagelevering af midlertidigt arbejdsarealer skal fastsættes ved aftale mellem ejeren Køge Kommune og anlægsmyndigheden Banedanmark. I den forbindelse indgås der en såkaldt Teknisk Aftale. Arbejdet med den Tekniske Aftale mellem Køge Kommune og Banedanmark er en løbende proces, der tidligst forventes afsluttet i begyndelsen af 2019 i forbindelse med, at det endelige skel mellem kommunens arealer og Den nye bane København – Ringsted bliver fastlagt.

Køge Kommune og Banedanmark har på møder i 2016 om den Tekniske Aftale, prioriteret at nå til enighed om de økonomiske dele af den Tekniske Aftale i år. Dette har resulteret i 5 delaftaler, der indgår i den samlede opgørelse af betalingsforholdet mellem Køge Kommune og Banedanmark.

Delaftale vedr. 6 vandhuller. BaneDanmark betaler Køge Kommune

-63.000 kr.

Delaftale vedr. omkostfordeling arkæologi. Køge Kommunes andel

2.064.092 kr.

Delaftale vedr. omkostfordeling Kildebrønde Transport. Køge Kommunes andel

4.781.415 kr.

Delaftale vedr. redningsplads. BaneDanmark betaler Køge Kommune

-1.660.718 kr.

Del aftale vedr. Magelæg. Ingen udeståender

0 kr.

Opgørelse øvrige arealer i alt. BaneDanmark betaler Køge Kommune

-776.157 kr.

Køge Kommune skal i alt betale Banedanmark

4.345.632 kr.

I den samlede opgørelse er der to udeståender, der kræver Ekspropriationskommissionens behandling:

 • Erstatning for tab af beplantning, hvilket alene er et spørgsmål mellem Køge Kommune og Banemark.

 • Erstatning for pålæg af ledningsservitutter, hvilket er et spørgsmål af generel karakter, der behandles af Ekspropriationskommissionen på et særskilt møde i løbet af 2017.

Såfremt Køge Byråd kan godkende den samlede opgørelse mellem Køge Kommune og Banedanmark vil den del af den Tekniske Aftale, der vedr. økonomi mellem Køge Kommune og Banedanmark, blive forelagt og behandlet af Ekspropriationskommissionen onsdag den 14. december 2016. Køge Kommune og Banedanmark vil ved den lejlighed endvidere bede Ekspropriationskommissionen fastsætte erstatningen for tab af beplantning.

Når Banedanmark er færdig med at anlægge Den nye bane København – Ringsted vil det endelige skel mellem banen og de tilstødende arealer blive fastlagt. Når det endelige skel er fastlagt fås en opgørelse, hvor størrelsen af de arealer, der er eksproprieret permanent fra Køge Kommune, vil blive reguleret. Såfremt det viser sig, at et eller flere arealer er større end det areal der fremgår i arealfortegnelsen vil erstatningen blive reguleret i Køge Kommunes favør. Såfremt et eller flere af arealerne er mindre end det areal, der fremgår af arealfortegnelsen vil erstatningen forblive uændret.  

På tilsvarende vis har der været ført forhandlinger med Vejdirektoratet overtagelse af arealer fra Køge Kommune til udvidelsen af Køge Bugt Motorvejen. Disse beløber sig til -238.502,00 kr.
Økonomi

Der søges en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 4.107.130 kr. til dækning af aftalerne med Banedanmark og Vejdirektoratet

Økonomisk Afdeling bemærker, at der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 4.107.130 kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da bevillingen finansieres af de afsatte midler på 8,4 mio. kr. som blev givet ved 3. Økonomiske Redegørelse 2016 til ekspropriation af anlægsprojekter i Køge Nord samt overtagelse af DSB's krav vedrørende Værftsvej. Der resterer herefter 4,3 mio. kr. til DSB's krav vedrørende Værftsvej.

Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen


259.   Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme på CP Kelco


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at projektet med udnyttelse af overskudsvarme fra CP Kelco godkendes i henhold til projektbekendtgørelsen. 

Teknik- og Miljøudvalget 01-11-2016
Godkendt.

Økonomiudvalget 15-11-2016
Anbefales.
Baggrund og vurdering

VEKS har søgt om godkendelse af projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra CP Kelco til forsyning af Køge Fjernvarme. Køge Kommune skal godkende projektet i henhold til bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, også benævnt projektbekendtgørelsen.

Projektforslaget medfører, at der skal etableres følgende anlæg:

 • En fjernvarmeledning fra CP Kelco i Ll. Skensved til Køge Fjernvarmes net i Køge Nord, som grænser op til CP Kelco.
 • Et veksleranlæg på CP Kelco, som kan forsyne fjernvarmenettet direkte med 3-4 MW overskudsvarme, der hidtil har været bortkølet i fabrikkens køleanlæg.
 • En varmepumpe, der kan hæve temperaturen på overskudsvarmen fra 72 til 85 grader om vinteren og dermed levere 1-2 MW ekstra.

Projektforslaget medfører således, at ejendommen med fabrikkens varmeproduktionsanlæg principielt skifter forsyningsform til fjernvarme, da virksomheden kan forsyne sig selv med varme. Samtidig kan der leveres en årlig varmeproduktion på ca. 39.000 MWh til VEKS. Denne produktion skal indgå i lastfordelingen med de øvrige grundlastanlæg i det storkøbenhavnske fjernvarmenet.

Projektforslaget ligger i et centralt fjernvarmeområde, og det er hverken et kraftvarmeanlæg eller et spidslastanlæg. Derfor kræves dispensation fra § 13 i projektbekendtgørelsen. Teknik-og Miljøforvaltningen har ansøgt Energistyrelsen om dispensation, jf. § 30 i bekendtgørelsen. Energistyrelsen har den 8. september 2016 meddelt dispensation til Køge Kommune. Der er ikke indløbet indsigelser til Energistyrelsens afgørelse, hvorfor Byrådet nu kan behandle projektforslaget uden hensyntagen til § 13.

Rambøll har bistået forvaltningen med sagsbehandlingen, og de har i dialog med Energistyrelsen opdateret projektforslagets samfundsøkonomiske beregninger. Der er således foretaget en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet i henhold til projektbekendtgørelsen. 

Den samfundsøkonomiske varmeproduktionspris på 108 kr/MWh i beregningspriser er lavere end den tilsvarende produktionspris for varme til VEKS fra anlæg, som projektforslaget varmeproduktion erstatter. Set i forhold til en naturgasfyret fjernvarmecentral er den samfundsøkonomiske nutidsværdigevinst 53 mio. kr. Projektforslaget er således ud fra en konkret vurdering samfundsøkonomisk fordelagtigt. Desuden er det et vigtigt skridt i retning af at få udnyttet overskudsvarme og få store varmepumper integreret i fjernvarmen - og på denne måde medvirke til en miljømæssig forbedring gennem reduktion af brugen af fossile brændsler.

Forvaltningen indstiller til Byrådet, at projektforslaget godkendes i henhold til Projektbekendtgørelsen, da det lever op til bekendtgørelsens krav, og da der er givet dispensation fra Energistyrelsen. Godkendelsen omfatter, at der kan etableres veksleranlæg og varmepumpe med en samlet kapacitet på 6 MW på CP Kelco’s ejendom til forsyning af CP Kelco med varme samt levering af fjernvarme til Køge Fjernvarme. Der etableres desuden en fjernvarmeledning fra CP Kelco til Køge Fjernvarmes net, som kan overføre kapaciteten.

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for CP Kelco. Forvaltningen vil i samråd med Miljøstyrelsen vurdere, om der skal foretages en VVM-screening, inden det ansøgte anlæg kan tillades.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen


260.   Eventuelt


Beslutning

Niels Rolskov (Ø) spurgte til effekten af Finansloven for 2017.

Søren Brask (V) orienterede om juleudsmykningen på Torvet. 

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


261.   Salg af ejendom (Lukket punkt)


Beslutning

Ad 1: Godkendt at tilbuddet afvises.

Ad 2: Godkendt, idet genudbud sker med en mindstepris på 8,5 - 9 mio. kr.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


262.   Salg af areal (Lukket punkt)


Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


263.   Salg af areal (Lukket punkt)


Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


264.   Salgsbetingelser for areal (Lukket punkt)


Beslutning

Godkendt.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


265.   Aflæggelse af anlægsregnskab på Økonomiudvalgets område 2016 (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


266.   Opfølgning (Lukket punkt)


Beslutning

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Model 3 indstilles som løsningsmodel til VEKS' bestyrelse, idet model 1 dog kan accepteres.

Ad 3: Godkendt.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


267.   Eventuelt (Lukket punkt)


Beslutning

Intet.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 30.05.17