Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Køge Byråd

Den 25.06.2019 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Helle Poulsen, (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lissie Kirk, (A)
Marie Møller, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Osama Aref Mohamad, (A)
Paul Christensen, (V)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)

Afbud:

Mads Andersen, (C)

92.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Byrådet godkendte at Thomas Kielgast (F) er inhabil i behandling af sag 95.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

Fraværende
Mads Andersen (C)

Til toppen


93.   Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet


Indstilling
Der foreligger ingen skriftlige spørgsmål.
Beslutning
Intet.
Fraværende
Mads Andersen (C)

Til toppen


94.   Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet


Beslutning

Mai Mariell, Østergade 13, Borup spurgte til poser til madaffald. 

Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

Susanne Rasmussen, Københavnsvej 234, Køge spurgte til formålet med løsningen for klimasikring ved strandengen i Køge Nord.

Borgmesteren lovede et skriftligt svar.

Lisbeth Rasmussen, Havstokken 15, Køge spurgte til privat ejendomsret i forbindelse med den planlagte klimatilpasning.

Borgmesteren besvarede spørgsmålet. 

Fraværende
Mads Andersen (C)
Bilag

Til toppen


95.   Budgetanalyse - Skole-/dagbehandling


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at  besparelsen, jf. budgetanalysen om skole-/dagbehandling, godkendes.

Skoleudvalget 11-06-2019
Anbefales, idet lærere på Ellebækskolen, der skal arbejde på Hastrupskolen, stadig organisatorisk hører til Ellebækskolen.

Økonomiudvalget 18-06-2019
Anbefales overfor Byrådet, idet ledelsesmæssigt tilhørsforhold efterfølgende genoptages til beslutning i Skoleudvalget.
Baggrund og vurdering

Videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet, da beslutningskompetencen i forhold til skolestrukturændringer ligger i Byrådet.

En omorganisering af Køge Kommunes specialskoletilbud vil kunne øge den faglige kvalitet, medarbejdernes mulighed for gode resultater og evnen til at kunne beholde flere elever i egne tilbud frem for at visitere dem til – evt. dyrere tilbud – uden for kommunen. Dette forventes at bidrage til besparelse på både Skoleudvalgets og Børneudvalgets område.

Ellebækskolen skal fremover udelukkende være et tilbud til elever med autisme. Elever med socio-emotionelle vanskeligheder som primær henvisningsårsag placeres fremover på Holmehus. Dette forventes at medføre, at Ellebækskolen i mindre grad er nødsaget til at viderevisiterer elever med alvorlige autismeproblemer til eksterne undervisningstilbud udenfor kommunen.

Specialskoleafdeling Holmehus skal fortsat fremover være et tilbud til elever med socio-emotionelle vanskeligheder, og personalets og stedets faglighed skal yderligere styrkes. Skolen gøres til en selvstændig skole, og der ansættes en fagligt stærk leder gennem opslag. Dette lederårsværk overføres fra Ellebækskolen. Der vil også skulle overflyttes ansatte.

Ellebækskolens satellitafdeling på Hastrupskolen overgår ledelsesmæssigt til Hastrupskolen. Denne afdeling er for elever, der vurderes at have potentiale for at være i en mindre indgribende foranstaltning i form af specialklasse på en almen folkeskole, med mulighed for inklusion i udvalgte undervisningsaktiviteter i tilknytning til almenklasser.

Eleverne vil profitere af muligheden for at spejle sig i elever fra normalområdet, og muligheden for at eleverne kan deltage i aktiviteter sammen med resten af skolen bliver større, når der er fælles ledelse.

Personalet vil profitere af at få en daglig ledelse på samme matrikel. Den professionelle sparing i forhold til autismepædagogik kan fortsat ydes af Ellebækskolen. Den model fungerer allerede i dag, hvor Ellebækskolen giver faglig sparing til skoler, som har enkeltintegrerede elever med autismediagnoser.

Heldagsskolen Slimminge udvider sin kapacitet med 2-5 elever mere end i dag.

Alle disse tiltag og justering af elevgrupper indføres gradvist over 1½-2½ år således, at elever primært flyttes i forbindelse med afgang og ny visitation. I de tilfælde hvor det vurderes, at en elev vil have udbytte af et skoleskift, vil dette bliver gennemført.

Opmærksomhedsområder/risikovurdering
Tiltagets succes er meget afhængigt af ansættelse af den rette leder til Holmehus og den faglige udvikling af miljøet på skolen. Udvidelsen af Holmehus indebærer desuden tilpasning af bygningernes indretning. Der er ikke lavet en nærmere beregning af et eventuelt ombygningsbehov, men i første omgang afsættes 1 mio. kr. til bygningstilpasninger mv.

Proces med ledelser er påbegyndt.

Proces og information/inddragelse ift. ansatte og bestyrelser m. fl. skal være særdeles omhyggelig og veltilrettelagt.

I det omfang elevgruppens sammensætning på Holmehus ændres i forhold til den aktuelle bør der ses på fagpersonalenormeringen. Den ligger i dag lidt under normeringen på Ellebækskolen. Udvidelse af elevtal på Holmehus vil forudsætte, at en del af Holmebækskolens areal inddrages til Holmehus (formentlig en hel fløj). Der skal samtidig ses på den ledelsesmæssige normering.

Der henvises i øvrigt til uddybningen i vedlagte analyse.

Budgetanalysen har nu været i høring hos de parter, som Skoleudvalget besluttede. Høringssvarene fremgår af særskilt dagsordenpunkt.

I høringssvarene er det problematiseret, at Ellebækskolens klasser på Hastrupskolen udskilles fra Ellebækskolen. Forvaltningen gør opmærksom på, at det er muligt at lade klasserne forblive organisatorisk/ledelsesmæssigt under Ellebækskolens ledelse uden, at det har indflydelse på besparelsespotentialet. Hvis denne løsning vælges, bør der iværksættes tiltag, der øger elevernes tilknytning til almenskoledelen, som var en del af hensigten med forslaget i budgetanalysen.

Økonomi
Forslagets besparelsespotentiale ligger på såvel Skoleudvalgets som Børneudvalgets budget. For Skoleudvalget indebærer forslaget en besparelse i 2020 på 0,95 mio. stigende til 3,1 mio. kr. i 2023.

Der er afsat 1 mio. kr. i 2020 til gennemførelse af nødvendige bygningstilpasninger.

Der henvises i øvrigt til uddybning af økonomien i vedlagte analyse.
Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt af et flertal på 24 (A, O, Ø, F, c og V)

1 (I) ønsker at fastholde beslutningen fra Skoleudvalget.

Thomas Kielgast (F) deltog ikke i behandling af punktet.

Fraværende
Mads Andersen (C)
Bilag

Til toppen


96.   Godkendelse af regnskab 2018 og revisionsberetning nr. 27


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. årsregnskabet 2018 for Køge Kommune godkendes
 2. årsberetning med tilhørende besvarelse godkendes.
Økonomiudvalget 18-06-2019
Ad 1-2: Anbefales.
Baggrund og vurdering

Byrådet har den 30. april 2019 overgivet regnskab 2018 til revisionen. Efter overgivelse af regnskabet har kommunens valgte revisor revideret regnskabet.

BDO Kommunernes Revision har den 8. maj 2019 fremsendt revisionsberetning nr. 27 vedr. afsluttende revision for regnskabsåret 2018. Beretningen er sendt til Byrådets medlemmer pr. mail den 14. maj 2019.

Samlet set er der tale om et regnskabsresultat, der er meget tæt på det oprindelige budget, når der korrigeres for overførsler og diverse tillægsbevillinger, som er givet gennem året. Det betyder, at pengene er brugt til den service, der er politisk besluttet.

Revisionen har revisionspåtegnet regnskabet med en blank påtegning.

På området for tabt arbejdsfortjeneste viser der sig en udfordring, som der skal arbejdes videre med. Revisionen har i revisionsberetningen nedenstående bemærkning.

"SEL § 42 Tabt arbejdsfortjeneste

Det er vores vurdering, at personsagsområdet SEL § 42 Tabt arbejdsfortjeneste ikke fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende regler.

Det er konstateret i den løbende sagsrevision, at der ikke er foretaget korrekte konteringer, at der var fejludbetalinger samt, at der ikke var trukket korrekt ATP på området SEL § 42 Tabt arbejdsfortjeneste.

Endvidere har kommunens eget ledelsestilsyn også afdækket en del fejltyper, herunder sager der ikke er omfattet af bestemmelserne, manglende journalføring af grundlag for sparede udgifter til transport og daginstitution, manglende satsregulering samt sager, der ikke er fulgt op.

Familiecenter Køge har iværksat en udvidet kvalitetskontrol i 2. halvår 2018. Den udvidede kvalitetskontrol udført i september og november 2018 samt januar 2019 har dog vist, at der fortsat findes en række fejltyper i sagerne. Disse fejl kan henføres til forkert målgruppevurdering, manglende stopdato, manglende vurdering af sparede udgifter, forkert eller manglende pensionsberegning, manglende satsregulering, manglende bevilling, manglende årlig opfølgning og manglende dokumentation for hidtidige lønindtægter.

Familiecenter vil fortsætte den udvidede kvalitetskontrol i år 2019, indtil fejlmargin er nede på 5 % eller mindre på 2 på hinanden værende kontroller.

Vi vil følge op på de udførte kontroller som led i den løbende revision for 2019."

Forvaltningens besvarelse af ovenstående revisionsbemærkning:

"Familiecenteret vil fortsætte den udvide kvalitetskontrol i år 2019 og 2020, indtil fejlmargin er nede på 5 % eller mindre på 2 på hinanden værende kontroller. Efter kvalitetskontrollen i maj og februar orienteres Børneudvalget om resultatet af kvalitetskontrollen og Byrådet orienteres inden for et år."

Børneudvalget er orienteret ved sag nr. 77 den 12. juni 2019.

Økonomi
Revisionsbemærkningen har minimal økonomisk betydning for Køge Kommune.
Kommunikation

Byrådets godkendelse af årsregnskabet 2018 og revisionsberetningen skal fremsendes til:

 • BDO Kommunernes Revision
 • Diverse ministerier mv.

Årsregnskabet skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Fraværende
Mads Andersen (C)
Bilag

Til toppen


97.   KRL-sygefraværsopgørelse 2018 og OPUS-sygefraværsopgørelse ved udgangen af 1. kvartal 2019


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

 1. KRL-sygefraværsopgørelser 2018 for de større overenskomstområder i Køge Kommune sammenlignet med landsgennemsnit og sammenligningskommuner tages til efterretning,
 2. OPUS-sygefraværsopgørelser for Køge Kommune ved udgangen af 1. kvartal 2019 tages til efterretning.
Økonomiudvalget 11-06-2019
Ad 1-2: til efterretning.

Sagen videresendes til orientering i Byrådet. 

Baggrund og vurdering

Køge Kommune har siden 2010 haft et skærpet fokus på nedbringelse af sygefraværet, som generelt har vist en faldende tendens i perioden. De sidste 2 år har sygefraværet ifølge interne opgørelser ligget stabilt lige over 5 %.

KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor) har den 10. maj 2019 udgivet sygefraværsstatistik for 2018 for landets kommuner og regioner. KRL-opgørelsen for 2018 viser, at Køge Kommune i 2018 lå under landsgennemsnittet. Samtidig viser nyeste interne OPUS-sygefraværsopgørelser ved udgangen af 1. kvartal 2019, at sygefraværet fortsat ligger stabilt lige over 5 %. Sygefraværet i Børne- og Uddannelsesforvaltningen er faldet 0,8 %-point det seneste år, mens Kultur- og Økonomiforvaltningen ligger på et stabilt lavt niveau.

Det bemærkes, at KRL og OPUS ikke opgør sygefraværet efter samme metode. Opgørelserne er derfor ikke direkte sammenlignelige.

Ad 1:
KRL-sygefraværsopgørelser viser sygefraværet (inkl. arbejdsskader) for alle månedslønnede medarbejdere. I bilag 1 og 2 er sygefraværet opgjort for overenskomstområder (minimum 10 fuldtidsbeskæftigede). Der er for de enkelte overenskomstområder vist ”over” eller ”under” det gennemsnitlige fravær for de udvalgte sammenligningskommuner (Greve, Roskilde, Solrød, Holbæk, Faxe, Ringsted, Stevns, Lejre og Næstved) med hhv. rød eller grøn farve. Desuden er vist fraværsdata for hele landet. I bilag 3 er vist en liste over alle 98 enkeltkommuners fravær rangeret.

Overordnede resultater
I vedhæftede bilag 1 ses, at Køge Kommune i 2018, jf. KRL's opgørelse, har et sygefravær på 11,8 dage i gennemsnit pr. fuldtidsmedarbejder, hvilket er under både landsgennemsnittet på 12,0 dage og under gennemsnittet for sammenligningskommunerne på 12,5 dage. Det ses desuden, at de 3 store personalegrupper; lærere, pædagogisk personale samt social- og sundhedspersonalet i 2018 alle ligger under gennemsnittet for sammenligningskommunerne.

Sygefraværet er i 2018 for Køge Kommune på niveau med 2017. Køge Kommune er dog rykket op i rangeringen af kommunerne, efter niveauet for sygefravær, til en placering som nummer 34 ud af de 98 kommuner, jf. bilag 3. I 2017 lå Køge Kommune på plads nummer 47.

Resultater for de større overenskomstgrupper
I administrationen ses, jf. bilag 1, at akademikere og administration og it-personalet ligger under gennemsnittet for sammenligningskommunerne, mens socialrådgiverne ligger over. På børne- og ungeområdet ligger lærerne og det pædagogiske personale under sammenligningskommunerne, mens pædagogmedhjælperne ligger over. På social- og sundhedsområdet ligger social- og sundhedspersonalet under sammenligningskommunerne, mens hjemmevejledere og syge- og sundhedspersonalet ligger over. På det tekniske område ligger specialarbejderne under landsgennemsnittet, mens de tekniske servicemedarbejdere ligger over. For chefer og ledere ses, at ledere for syge- og sundhedspersonalet ligger under sammenligningskommunerne, mens både chefer, ledere på undervisningsområdet og de pædagogisk uddannede ledere ligger over.

I bilag 2 ses et fald i sygefraværet i forhold til 2017 for følgende større personalegrupper: akademikere, chefer, lærere, pædagogisk personale samt specialarbejdere.

Ad 2:
OPUS-sygefraværsopgørelser viser sygefraværet (inkl. arbejdsskader, nedsat tjeneste og § 56) for alle månedslønnede medarbejdere. Opgørelserne indeholder fraværet opgjort med 12 måneders historik (årsperioder) sammenlignet med tidligere perioder.

Overordnede resultater (jf. bilag 4)

 • Sygefraværet ved udgangen af 1. kvartal 2019 udgør 5,2 % samlet for Køge Kommune, jf. tabel 1, svarende til 13,4 dage i gennemsnit pr. fuldtidsmedarbejder. Set i forhold til året før ses en svag stigning på 0,1 %-point, fra 5,1 % til 5,2 %.

Væsentlige tendenser (jf. bilag 4)

 • Der ses følgende fald i sygefraværet: I Børne- og Uddannelsesforvaltningen ses fald i Dagtilbudsafdelingen, Familieafdelingen samt i Skoleafdelingen. I Kultur- og Økonomiforvaltningen ses fald i Personaleafdelingen og i Staben for Byråd og Direktion. I Teknik- og Miljøforvaltningen ses fald i Sekretariat og Byggesager. I Velfærdsforvaltningen ses ingen fald i denne rapportering.
 • Langtidsfraværet (over 91 dage) stiger, jf. tabel 2 og 3: Antallet af perioder stiger, set i forhold til året før, hvilket er en ændring af tendensen gennem flere år (fra 38 perioder ved udgangen af marts 2018 til 53 perioder ved udgangen af marts 2019). Stigningen er primært sket i Velfærdsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen, mens der er sket fald i antal perioder i Børne- og Uddannelsesforvaltningen.

Vedhæftet findes bilag 4 med opgørelse samlet for Køge Kommune. Derudover er vedhæftet en opgørelse over top 15/bund 15 sygefravær for institutioner/organisationsenheder (bilag 5) samt bilag med opgørelse af fraværet 8 år tilbage (bilag 6).

Den videre proces
Fagudvalgsopdelte KRL-rapporter sendes til behandling i fagudvalgene på førstkommende møder efter sommerferien.

Økonomi
Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Ad 1-2: Taget til efterretning.
Fraværende
Mads Andersen (C)
Bilag

Til toppen


98.   Organisering af ungeindsatsen i Køge Kommune


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Velfærdsforvaltningen indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Børneudvalget og Skoleudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget og Byrådet

 1. godkender organisering af den kommunale ungeindsats
 2. godkender det af hvert fagudvalg udpegede medlem, der sammen med udvalgets formand indgår i den politiske følgegruppe.

Skoleudvalget 11-06-2019
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet, idet udvalget peger på Helle Poulsen (V) som medlem af følgegruppen ud over udvalgsformanden.

Helle Poulsen (V) ønsker, at det præciseres, at ansvaret for målgruppevurdering til FGU skal ligge hos UUV.

Børneudvalget 12-06-2019
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet, idet udvalget peger på Jacqueline Sporon-Fiedler (F) som medlem af følgegruppen ud over udvalgsformanden.

Ken Kristensen (V) ønsker, at det præciseres, at ansvaret for målgruppevurdering til FGU skal ligge hos UUV.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 17-06-2019
Ad 1. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet, således at det præciseres, at målgruppevurderingen skal foretages af en ungdomsuddannelsesvejleder.

Ad 2. Anbefaler at Anders Ladegaard Bork udpeges til den politiske følgegruppe.

Økonomiudvalget 18-06-2019
Ad 1-2: Anbefales således at det præciseres, at målgruppevurderingen skal foretages af en ungdomsuddannelsesvejleder.
Baggrund og vurdering

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Børneudvalget og Skoleudvalget besluttede på de ordinære møder i maj at sende forslaget til organisering af den kommunale ungeindsats i høring i MED-systemet.

Forslaget vil indebære, at der bliver etableret en samlet ungeenhed i Ølby Center, hvor ungevejledningen (UUV), beskæftigelsesindsatsen (Ungecenteret) og familieindsatsen for 14-23 år (dele af Familieafdelingen) flytter ind. Den nye ungeenhed får en leder, der sammen med de faglige ledelser koordinerer indsatsen. De tre fagområder bevarer deres nuværende organisatoriske placering.

Ved høringsperiodens afslutning er der modtaget høringssvar fra medarbejderne i Ungecentret, UUV Køge Bugt og Familiecentret (vedlagt). Høringssvarene indeholder en rækker konkrete  vurderinger og forslag, der vil indgå i implementeringen af den nye organisering. Forvaltningen vurderer at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i organiseringsforslaget.

For at sikre koordineringen på tværs af de tre fagudvalg nedsættes der en politisk følgegruppe med to deltagere fra hvert af de tre fagudvalg: udvalgets formand og yderligere ét medlem.

Loven om kommunal ungeindsats træder i kraft 1 august, hvor organiseringen skal være offentliggjort på Køge Kommunes hjemmeside.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser af forslaget.
Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkender at følgende indgår i den politiske følgegruppe:

Fra Skoleudvalget:

Mads Andersen (C)

Helle Poulsen (V)

Fra Børneudvalget:

Pernille Sylvest (A)

Jacqueline Sporon-Fiedler (F)

Fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget:

Lissie Kirk (A)

Anders Ladegaard Bork (O)

Fraværende
Mads Andersen (C)
Bilag

Til toppen


99.   Tillæg til anlægsbeviling til daginstitutionen Basen


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler en udvidelse af anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til færdiggørelse af dagtilbuddet Basen finansieret af midler på 30 mio. kr. i 2019 (TEU 133A).

Børneudvalget 12-06-2019
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget 18-06-2019
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Byrådet godkendte i april 2018 en anlægsbevilling og rådighedsbeløb til inddragelse af SFO-afdeling Basen ved Kirstinedalskolen og ombygning til dagtilbud.

SFO-afdelingen Basen er beliggende i en særskilt bygning et stykke fra skolen og anvendes kun sporadisk af SFO´en, hvorfor det er vurderet, at SFO-afdelingen kan afgives. Der vil blive etableret 36 vuggestuepladser og 44 børnehavepladser. Pladserne forventes at være klar i november 2019.

I forbindelse med færdiggørelsen af projektet har det vist sig, at nogle delelementer er blevet dyre end forventet, herunder mangler inddækning omkring legepladsen. I forbindelse med planlægningen af kommende dagtilbudsbyggerier er forvaltningen endvidere blevet opmærksom på, at løst inventar ikke indgår i anlægsberegningen. Derfor skal der i forbindelse med nybyggeri af institutioner afsættes midler til den endelige færdiggørelse.

Basen er den første af flere dagtilbud, der skal oprettes over den næste årrække for at skabe kapacitet til befolkningstilvæksten og børnefamiliernes behov. Bevillingen blevet givet sammen med 2 mindre projekter i Tumlehuset og Alkereden, hvorved udnyttelsen af rammen på 10 mio. kr. er optimeret. 

Samme skabelon er benyttet i forbindelse med budget 2019, hvor der blev afsat en anlægsramme på 30 mio. kr. i 2019 og 10 mio. kr. i 2020. Rammen på de i alt 40 mio. kr. blev defineret som 12 mio. kr. til køb af Parkvejen 120 - 126 og 20,6 mio. kr. til ombygning af Parkvejens institutioner. De resterende 7,4 mio. kr. er afsat til øvrige løsninger, der kan afhjælpe kapacitetsudfordringerne i 2019/2020. Af de 7,4 mio. kr. er der disponeret 1,9 mio. kr. til merpris på købet, som blev gennemført tidligere på året.

Således anmodes om at anlægsbevilling og frigivelse af et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til færdiggørelse og etablering af Basen finansieres af denne uudnyttede pulje. Hermed er der 3,0 mio. kr. tilbage til øvrige formål.
Økonomi

Ændring af formålet for det afsatte rådighedsbeløb har ingen økonomiske konsekvenser for kommunens økonomi.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansiering sker via det afsatte rådighedsbeløb på 30 mio. kr. i 2019 (TEU 133A).

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Anlægsprojektet er bevillingsmæssigt placeret under Teknik- og Ejendomsudvalget.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
Mads Andersen (C)

Til toppen


100.   Sundhedsaftale 2019-2023


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at Sundhedsaftale 2019-2023 for Region Sjælland godkendes.

Ældre- og Sundhedsudvalget 04-06-2019
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget 18-06-2019
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Sundhedsaftalen er en aftale, som indgås mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen, hvori der fastsættes rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne inden for de områder eller de målgrupper, der indgås aftale om. Udkast til sundhedsaftale udarbejdes af sundhedskoordinationsudvalget, mens regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen godkender indholdet af aftalen.

KKR Sjælland har følgende repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget:

•  Borgmester Pernille Beckmann (V), Greve (næstformand)

•  Borgmester Anette Mortensen (V), Stevns

•  Kommunalbestyrelsesmedlem Camilla Meyer (A), Faxe

•  Kommunalbestyrelsesmedlem Bente Borreskov (Ø), Lolland

•  Kommunalbestyrelsesmedlem Eric Steffensen (O), Lolland

Formål med sundhedsaftalen
Sundhedsaftalen udgør den overordnede, generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner, herunder almen praksis. Sundhedsaftalen omfatter både somatik og psykiatri.

Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af regioner og kommuner, med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed. Målet er, at den enkelte borger tilbydes en indsats af høj og ensartet kvalitet, uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for. Herudover er sigtet med sundhedsaftalen at understøtte lighed i sundhed, som blandt andet opnås gennem et fokus på at tilrettelægge differentierede indsatser, som svarer til borgerens behov, ressourcer og præferencer. Endvidere skal sundhedsaftalen understøtte, at parterne inddrager borgere og pårørende i beslutninger om egen sundhed og behandling, ligesom borgernes og pårørendes perspektiv inddrages i udvikling af samarbejdet om indsatser i sundhedsaftalen. Endelig skal sundhedsaftalen understøtte en effektiv og bæredygtig anvendelse af ressourcer i sundhedsvæsenet.

Sundhedsaftale 2019-2023 for Region Sjælland

Proces
Sundhedsaftalen 2019-2023 er den 9. april 2019 godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland, jf. vedhæftede brev fra Region Sjælland.

Sundhedsaftalen er udarbejdet af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland. Arbejdet tog afsæt i en sundhedspolitisk konference den 20. marts 2018, som gav input til arbejdet fra de deltagende politikere fra de 17 kommunalbestyrelser og regionsrådet.

Udkast til sundhedsaftale har løbende været drøftet på møder i KKR Sjælland.

Indhold
Sundhedsaftalen tager afsæt i den overordnede vision: "Fælles med borgeren om bedre sundhed" og er fokuseret på opfyldelse af fire fælles kommunale-regionale mål:

 1. Fælles om borgerens livsudfordringer
 2. Tryghed og mestring i eget hjem
 3. Effektiv forebyggelse – sunde borgere
 4. Mental sundhed og psykisk trivse

Opfyldelse af målene skal medvirke til at løse de største sundhedsudfordringer i Region Sjælland, som særligt vedrører specifikke målgrupper:

 • Sårbare ældre
 • Borgere med kroniske eller langvarige sygdomme
 • Voksne med psykisk sygdom
 • Børn og unge med trivselsudfordringer

Med afsæt i de overordnede mål er der i sundhedsaftalen beskrevet en række principper som retningsgivende for det tværsektorielle samarbejde.

De kommunale repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget har gennem hele processen fastholdt et fokus på at sikre tydelige ansvars- og arbejdsgange gennem klare aftaler og rammer i forbindelse med overgange mellem sektorerne, fx ved udskrivning af borgere fra sygehus til kommunale sundheds- og plejetilbud.

Udmøntning af Sundhedsaftale 2019-2023
Det videre arbejde med at realisere vision og mål i sundhedsaftalen ligger i det daglige samarbejde mellem bl.a. kommunernes sundheds- og omsorgspersonale, regionens sygehuse og almen praksis.

En del af grundlaget for samarbejdet ligger i sundhedsaftalens Værktøjskasse, som omfatter en række konkrete værktøjer, forløbsbeskrivelser og samarbejdsaftaler. Det er en klar ambition for de kommunale repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget at styrke Værktøjskassen og sikre, at der på centrale områder er implementeret aftaler og værktøjer af høj kvalitet, som skaber bedre sammenhængende borger- og patientforløb i sektorovergangene.

En anden ambition er, at arbejdet med at nå sundhedsaftalens mål skal følges på grundlag af valide og retvisende data for de indikatorer, der er beskrevet i sundhedsaftalen.

Dette implementeringsarbejde er under forberedelse, så der i de kommende måneder vil blive arbejdet med at udvikle Værktøjskassen og indikatorer.

Realisering af mål og ambitioner afhænger af det daglige arbejde, som laves i kommunernes sundhedstilbud, på sygehusafdelingerne og hos de praktiserende læger.

Regionsrådet indsender sundhedsaftalen til Sundhedsstyrelsen. Aftalen skal være godkendt af både regionsrådet og alle kommunalbestyrelser i regionen inden indsendelsen. Sundhedsaftalen 2019-2023 i kraft 1. juli 2019.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Godkendt.

Fraværende
Mads Andersen (C)
Bilag

Til toppen


101.   Renovering af Lyngtoften - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til renovering af Lyngtoften.

Teknik- og Ejendomsudvalget 06-06-2019
Anbefales.

Økonomiudvalget 18-06-2019
Anbefales.
Baggrund og vurdering

I forbindelse med budgetprocessen i efteråret 2018 blev det besluttet, at der ikke skulle opføres erstatningsbyggeri for Lyngtoften. I stedet blev der afsat 1 mio. kr. til renovering af ejendommen.

Det afsatte beløb er overført til budget 2019.

Teknik- og Miljøforvaltningen har sammen med Velfærdsforvaltningen drøftet og er blevet enige om, hvorledes det afsatte beløb bedst kan anvendes.

Der skal foretages såvel indvendige som udvendige arbejder, og af hensyn til sidstnævnte bør arbejdet opstartes inden efteråret.

Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 1 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansiering sker via det afsatte rådighedsbeløb på 1 mio. kr. Rådighedsbeløbet blev tildelt projektet i forbindelse med 4. Økonomiske Redegørelse i 2018 og efterfølgende overført til 2019.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Mads Andersen (C)

Til toppen


102.   Overdragelsesaftale ved opløsningen af Østsjællands Beredskab


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. udkastet til overdragelsesaftale med bilag tiltrædes
 2. Byrådet giver borgmesteren mandat til at foretage de nødvendige justeringer inden for rammerne af overdragelsesaftalen
 3. Borgmesteren gives mandat til at underskrive den endelige overdragelsesaftale med bilag.
Økonomiudvalget 18-06-2019
Ad 1-3: Anbefales.
Baggrund og vurdering

Beredskabskommissionen for Østsjællands Beredskab har den 14. maj 2019 godkendt udkast til overdragelsesaftale med bilag, samt godkendt at udkastet fremsendes til ejerkommunerne med henblik på godkendelse i de respektive byråd i løbet af juni måned 2019.

 

Dette i overensstemmelse med den af beredskabskommissionen godkendte procesplan, med henblik på en opløsning af Østsjællands Beredskab pr. 1. januar 2020, hvoraf det fremgår at der indgås overdragelsesaftaler mellem ØSB og den enkelte kommune om overdragelse af aktiviteter, medarbejdere, aktiver og forpligtelser.

 

Advokatfirmaet Horten har på vegne af Østsjællands Beredskab udarbejdet udkast til dels en samlet overdragelsesaftale, der skal indgås mellem ØSB og samtlige kommuner, dels udkast til bilag i form af

 

 • Anlægskartotek pr. 31. december 2018
 • Oversigt over tilknyttede aktiviteter pr. 31. december 2018
 • Oversigt over antal medarbejdere, der overdrages til den enkelte kommune
 • Konkrete aftaler mellem ØSB og de enkelte kommuner om overdragelse af konkrete aktiver og forpligtelser opgjort pr. 31. december 2018
 • Notat om principper for opgørelse af likvidationsbalance
 • Udkast til likvidationsbalance opgjort pr. 31. december 2018
 • Samarbejdsaftale om RBD.

Derudover vil følgende bilag senere blive udarbejdet:

 • Notat om håndtering af feriepengeforpligtelsen (afventer generel afklaring om de kommunaløkonomiske konsekvenser for 2019 af den nye ferielov)   
 • Endelig opgørelse over den økonomiske udligning mellem kommunerne (afventer ØSB’s 2019-regnskab)
 • Aftale om fælles vagtcentral (afventer resultatet af forhandlinger med HBR om vagtcentralbetjeningen).

Overdragelsesaftalerne regulerer overdragelsen af ØSB’s opgaver til de enkelte kommuner.

 

Overdragelsen omfatter den af ØSB hidtil drevne beredskabsvirksomhed, som er omfattet af beredskabsloven med dertil knyttede aktiviteter og omfatter samtlige aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser (kendte som ukendte), herunder eventualforpligtelser og historiske forpligtelser, der er tilknyttet beredskabsvirksomheden, uanset om disse specifikt fremgår af Overdragelsesaftalen eller ej medmindre andet særskilt er reguleret i Overdragelsesaftalen.

 

Forvaltningen har været i løbende dialog om materialet, og er samlet tilfreds med allokeringen af materiel og mandskab. Overdragelsesaftalen indeholder for Køge Kommunes vedkommende derudover overordnet følgende væsentlige elementer:

 

Risikobaseret Dimensionering (RBD)

De to gældende RBD'er (én RBD for Køge Kommune og én fælles RBD for de øvrige 7 Kommuner) opretholdes frem til 31. december 2020 for at give de nye beredskabsenheder tid til at etablere sig. Kommunerne forpligter sig på at samarbejde om at opfylde de gældende RBDer, herunder i forhold til tværgående bistand, efter ophørsdagen og indtil nye RBDer er på plads. Alternativt skal alle nye enheder udarbejde nye RBDer, som skal være gældende fra ophørsdagen, hvilket er vurderet urealistisk.

 

Fælles vagtcentral

Kommunerne er enige om at videreføre et samarbejde om fælles vagtcentral til udgangen af 2020.

 

Særligt om Falck-aftalen for Køge Kommunes område

Køge Kommune og ØSB har et udestående i forhold til finansieringen af fordyrelsen af Køges Falckkontrakt i forbindelse med opsigelse af optioner på forlængelse af gammel kontrakt på uændrede vilkår. ØSB og Køge Kommune er enige om principperne for opgørelsen af det økonomiske mellemværende, og at dette medregnes i den endelige opgørelse over den økonomiske udligning mellem kommunerne.

 

Alle opgørelser er udarbejdet pr. 31. december 2018 og foreligger derfor alene i udkast. De vil skulle konsekvensrettes, når ØSB’s 2019-regnskab foreligger. Imidlertid er det nødvendigt at overdragelsesaftalens principper godkendes i de enkelte kommuner nu, idet opløsningen af ØSB ellers ikke vil kunne behandles/godkendes i ankestyrelsen så betids, at opløsning kan ske med udgangen af 2019.

 

Derfor anmoder ØSB om, at de respektive Byråd tiltræder udkastene, at borgmestrene får mandat til at foretage de nødvendige justeringer inden for rammerne af overdragelsesaftalen, samt at borgmestrene gives mandat til at underskrive den endelige overdragelsesaftale med bilag.

Økonomi
Opløsningen af Østsjællands Beredskab forventes at medføre en udgift til Køge Kommune. Opgørelsen afventer ØSB's Regnskab 2019 samt endelig opgørelse af den økonomiske udligning mellem kommunerne. Evt. omkostninger for Køge Kommune forventes dog at kunne indeholdes i allerede afsatte driftsmidler i 2019.
Beslutning

Ad 1-3: Godkendt.

Fraværende
Mads Andersen (C)
Bilag

Til toppen


103.   Eventuelt


Beslutning

Drøftet.

Fraværende
Mads Andersen (C)

Til toppen


104.   Salg af areal (Lukket punkt)


Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Mads Andersen (C)
Mette Jorsø (V)

Til toppen


105.   Salg af areal (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Mads Andersen (C)
Mette Jorsø (V)

Til toppen


106.   Køb af ejendom (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Mads Andersen (C)
Mette Jorsø (V)

Til toppen


107.   Køb af ejendom (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Mads Andersen (C)
Mette Jorsø (V)

Til toppen


108.   KIP Bygning1 og Byggeret 2 - Tilbudsevaluering (Lukket punkt)


Beslutning

Ad 3-5:
Godkendt, at der indledes forhandlinger med tilbudsgiver på byggeret 2 for indgåelse af aftale om at opdele byggeretten så 2. og 3. sal udgår af købsaftalen. Byrådet godkendte endvidere salg af Byggeret 2 indeholdende 1. sal og at der gives en anlægsbevilling på -300.000 kr. (indtægter) vedrørende byggeret 2, 1. sal.

Endvidere godkendte Byrådet, at Klima- og Planudvalget anmodes om at ændre lokalplan 1071 så der gives mulighed for op til 20 ungdomsboliger/sportscollege-boliger.

Endelig godkendte Byrådet, at der foretages fornyet udbud af byggeret 2, 2. og 3. sal med mulighed for ungdoms/sportscollege-boliger.

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Mads Andersen (C)
Mette Jorsø (V)

Til toppen


109.   Brandberedskab (Lukket punkt)


Beslutning

Ad 1-3: Godkendt.

Ad 4: Økonomiudvalget genoptager drøftelsen efter sommerferien.

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Mads Andersen (C)
Mette Jorsø (V)

Til toppen


110.   Eventuelt (Lukket punkt)


Beslutning

Drøftet.

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Mads Andersen (C)
Mette Jorsø (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 14.08.19