Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Køge Byråd

Den 19.12.2017 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anette Simoni, (V)
Annabella Al-Nafousi, (F)
Dora Olsen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Frank Hyldal, (V)
Helle Poulsen, (V)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Jette W. Jørgensen, (Ø)
Lars Have Christensen, (V)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Poul Erik Jensen, (V)
Rasmus Felt, (A)
René Jespersen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)

Afbud:

Lene Møller Nielsen, (A)
Trine Hastrup, (V)

247.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Fraværende
Lars Have Christensen (V)
Lene Møller Nielsen (A)
Trine Hastrup (V)

Til toppen


248.   Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet


Indstilling
Der foreligger ingen skriftlige spørgsmål.
Beslutning
Intet.
Fraværende
Lars Have Christensen (V)
Lene Møller Nielsen (A)
Trine Hastrup (V)

Til toppen


249.   Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet


Beslutning

Bendt Lundsbjerg, Skovbovej 145, Bjæverskov spurgte til det forslag der tidligere er fremsendt vedr. 27 60+ boliger i Bjæverskov. Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

Mai Mariell, Østergade 13, Borup takkede for besvarelse af tidligere stillede spørgsmål.

Jan Escherich, Åhavnen 20 spurgte til parkering omkring Å-havnen. Borgmesteren besvarede spørgsmålet.  

Fraværende
Lars Have Christensen (V)
Lene Møller Nielsen (A)
Trine Hastrup (V)

Til toppen


250.   Ekstra vuggestuegruppe i Asgård Børnehus


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at Asgård Børnehus pr. 1. januar 2018 opnormeres med 12 vuggestuepladser med mulighed for merindskrivning op til 14 børn i en kortere periode.

Børneudvalget 06-12-2017
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget 12-12-2017
Anbefales. 
Baggrund og vurdering

I hele den østlige del af kommunen er antallet af 0-2 årspladser under kraftigt pres. Efterspørgslen overstiger udbuddet af pladser i området, så det er vanskeligt at overholde pasningsgarantien de kommende måneder.

Ledelsen i Asgård Børnehus har henvendt sig og tilbudt at oprette en ekstra vuggestuegruppe med 12 pladser i et lokale i dagtilbuddet, som i dag bruges som motorikrum. I dette dagtilbud indeholder fællesrummet så mange kvadratmeter, at det er muligt af flytte motorikrummet hertil. Herudover bruges fællesrummet dagligt som buffer for grupperummene.

Etablering af en vuggestuegruppe forudsætter puslebord i bad/toilterum, opsætning af garderober, afskærming af område, hvor børnene skal sove mv. Etableringsomkostningerne beløber sig til ca. 100.000 kr. Udgifter, som der er økonomisk råderum til at finansiere indenfor driftsrammen i 2017.

En opnormering med 12 vuggestuepladser (med mulighed for merindskrivning op til 14 børn i en kortere periode) vil bidrage til at afhjælpe situationen i område Asgård og Kirstinedal frem mod 1. april 2018, hvor de kommende skolebørn starter i sfo. På både mellemlangt og langt sigt er der også et stort behov for de ekstra pladser, som det er muligt at etablere i Asgård Børnehus.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen har givet grønt lys til, at dagtilbuddet kan igangsætte det forberedende arbejde, så det er muligt at indskrive børnene fra årsskiftet.

Økonomi
Engangsudgifter på ca. 100.000 kr. til etablering af pladserne, som afholdes inden for rammen i 2017. Almindelige driftsudgifter svarende til antallet af indmeldte børn - rygsæksprincippet.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Lars Have Christensen (V)
Lene Møller Nielsen (A)
Trine Hastrup (V)

Til toppen


251.   Genåbning af 12 pladser i Blåbærhuset


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende genåbning af 12 børnehavepladser i Blåbærhuset pr. 1. januar 2018. Normeringen i spidsbelastningen vil herefter være 37 vuggestue- og 60 børnehavebørn. Der merindskrives midlertidigt tre ekstra vuggestuebørn fra 1. januar 2018.

Børneudvalget 06-12-2017
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget 12-12-2017
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Køge Byråd besluttede den 28. januar 2014 at nedlægge 12 børnehavepladser i Blåbærhuset på grund af faldende børnetal. Institutionen har herefter været normeret til 37 vuggestue- og 48 børnehavepladser.

Behovet for kapacitet i området er igen stigende. Børne- og Uddannelsesforvaltningen vurderer, at der er brug for mest mulig kapacitet i området, og det anbefales derfor at genåbne de tidligere lukkede pladser.

Der er størst efterspørgsel efter vuggestuepladser, men som det fremgår af høringssvarene fra bestyrelsen, lederen og medarbejderne er der ikke tilstrækkelig kapacitet til at indskrive 12 ekstra vuggestuebørn. Desuden påpeges, at det, uden genåbning af børnehavepladserne, vil være vanskeligt at sikre, at der er plads til, at børnene, der allerede er indskrevet i vuggestuen, kan rykke op i børnehaven. Det vil ske allerede i løbet af 2018.

På grund af det generelle pres på vuggestuepladser i den østlige del af Køge er ledelsen i Blåbærhuset indstillet på, for en kortere, midlertidig periode, at indskrive tre vuggestuebørn ekstra.

Økonomi

Etablering af tre midlertidige vuggestuepladser vil betyde en engangsudgift på ca. 25.000 kr. ekskl. moms, som kan finansieres af puljen "ændring af institutionstyper".

Ved flere børn forhøjes driftsbudgettet efter antallet af indskrevne børn, idet pengene følger barnet.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Lars Have Christensen (V)
Lene Møller Nielsen (A)
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


252.   Vemmedrupskolen - Skimmelsvampsrenovering - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til

Ejendoms- og Driftsudvalget og Skoleudvalget, at

 1. der gives et rådighedsbeløb på yderligere i alt 30 mio. kr. fordelt med 1 mio. kr. i 2017 og 29 mio. kr. i 2018 til Vemmedrupskolen - Skimmelsvamp, EDU 34
 2. der gives en anlægsbevilling på 50 mio. kr. til renovering af Vemmedrupskolen
 3. hovedentreprise godkendes som udbudsform
 4. tildelingskriterium i forbindelse med udbud er laveste pris.

Økonomiudvalg og Byråd, at

5. der gives et rådighedsbeløb på yderligere i alt 30 mio. kr. fordelt med 1 mio. kr. i 2017 og 29 mio. kr. i 2018 til Vemmedrupskolen - Skimmelsvamp, EDU 34

6. der gives en anlægsbevilling på 50 mio. kr. til renovering af Vemmedrupskolen.

Ejendoms- og Driftsudvalget 15-11-2017
Ad 1: Godkendt.
Ad 2: Godkendt.
Ad 3: Godkendt.
Ad 4: Godkendt.

Skoleudvalget 06-12-2017
Skoleudvalget afventer stillingtagen til punkterne 1 til 4 og indstiller i stedet til Økonomiudvalget.
og Byrådet, at der meddeles en undersøgelsesbevilling på 0,8 mio. kr., idet man afventer undersøgelserne.

Helle Poulsen (V), Anette Simoni (V), Paul Christensen (V) og Søren D. Brask (V) ønsker, at forvaltningen undersøger, hvad en ny skole koster. Torben Haack (F), Jette W. Jørgensen (Ø) og Rasmus Felt (A) ønsker, at den beslutning skal træffes af det nye Skoleudvalg. Torben Haack (F) begærer sagen i Byrådet.

Økonomiudvalget 12-12-2017
Ad 5-6:  Økonomiudvalget anbefaler, at der gives rådighedsbeløb og bevilling på 0,8 mio. kr. til undersøgelse.

Et flertal på 5 (Flemming Christensen (C), Niels Rolskov (Ø), Marie Stærke (A), Dora Olsen (O) og Torben Haack (F) bakker ikke op om Skoleudvalgets ønske om at der igangssætttes undersøgelse af, hvad en ny skole koster. Trine Hastrup (V) afventer stillingtagen.

Baggrund og vurdering

På Køge Kommunes investeringsoversigt er der i 2018 afsat et rådighedsbeløb på 20 mio. kr. til Vemmedrupskolen - Skimmelsvamp, EDU 34. Der søges yderligere et rådighedsbeløb på i alt 30 mio. kr., fordelt med 1 mio. kr. i 2017 og 29 mio. kr. i 2018, således at det samlede rådighedsbeløb bliver 50 mio. kr.

I slutningen af sommeren 2017 blev der konstateret et meget omfattende angreb af skimmelsvamp i bygningerne på Vemmedrupskolen. Det betød, at kun en af de 8 bygninger på skolen kunne benyttes, og de fleste af børnene blev derfor flyttet til andre skoler.

Byrådet besluttede den 19. september 2017 at give en anlægsbevilling på 11 mio. kr. til etablering af en midlertidig "pavillonskole", som kunne huse børn og personale indtil skimmelrenoveringen var gennemført. Pavillonskolen forventes ibrugtaget i løbet af december 2017.

Omfanget af skimmelsvamp er dokumenteret i en rapport fra Teknologisk Institut (TI) dateret 11. september 2017.

Ejendoms- og Driftsudvalget blev orienteret om sagen den 20. september 2017.

Efterfølgende har Teknik- og Miljøforvaltningen sammen med rådgivere gennemgået rapporten.

Skolen skal stort set totalrenoveres. Arbejdet omfatter bl.a. lette ydervægge, indvendige skillevægge, nedriving og genopbygning af lofter og tage, etablering af nye rytterlys i tagene, udskiftning af en del af vinduerne, renovering af gulvene, samt udskiftning af elinstallatiuoner over lofter. Alle bygningsdele skal skimmelafrenses, og alt løst og fast inventar skal skimmelafrenses eller udskiftes.

Dette betyder i praksis, at bygningerne "strippes" helt, og det kun er de bærende konstruktioner og ydervæggene, der står tilbage.

En så gennemgribende renovering af bygningen udløser krav til opdatering af bygningerne jf. det nyeste bygningsreglement (BR-15). Det betyder bl.a., at der skal ændres på de elektriske installationer, ventileringen af lokalerne, skærpede krav til efterklangstid, øget isolering mv.

Ventilering af lokalerne var i forvejen planlagt gennemført som en del af Ejendoms- og Driftsudvalgets beslutning om at etablere ventilation i alle klasseværelser på kommunens skoler men forventes udført i forbindelse med skimmelrenoveringen af skolen.

Anlægsbevillingen skal - udover byggearbejderne - indeholde udgifter til rådgivere, miljøtilsyn, opmagasinering, indkøb af nyt inventar, indeklimaforbedringer, nyt lyssystem, IT- retablering, renovering af tyverialarm, brandalarm og TV-overvågning, byggepladsforanstaltninger, flytteomkostninger, byggetilladelser mv.

Teknik- og Miljøforvaltningen samarbejder med repræsentanter fra Vemmedrupskolen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen om at definere den fremtidige indretning og arealdisponering på skolen.

Tidsplanen for arbejdet er udbud af rådgiverydelsen og efterfølgende entrepriseudbud. Licitation og kontrahering forventes medio april. Byggeperiode er medio april til ultimo december, med forventet indflytning primo 2019.

Forvaltningen anbefaler, at arbejdet udbydes i hovedentreprise i indbudt licitation med 3-5 firmaer. Lokale firmaer skal have mulighed for at byde, men det skal sikres, at de har kapacitet til at løfte opgaven indenfor den afsatte tid. Alternativt kan de lokale firmaer gå sammen og afgive fælles tilbud.

Idet der teknisk set er tale om et relativt ukompliceret projekt, anbefaler forvaltningen, at der som tildelingskriterium anvendes laveste pris.

Det vurderes, at det vil koste ca. 50 mio. kr. at gennemføre en skimmelrenovering af Vemmedrupskolen. Arbejdet (projektering, udbud, kontrahering og udførelse) forventes at vare et år fra, der er givet anlægsbevilling.

Efter behandlingen i Ejendoms- og Driftsudvalget den 15. november 2017 er dagsordenpunktet blevet åbnet, og oversigt over fordeling af udgifter i forbindelse med skimmelrenoveringen er overført til lukket bilag, som der henvises til.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 50 mio. kr. Der er i budget 2018 afsat 20 mio. kr. i rådighedsbeløb, men der søges yderligere rådighedsbeløb for i alt 30 mio. kr., som fordeles med 1 mio. kr. 2017 og 29 mio. kr. i 2018. Den budgetterede kassebeholdning vil blive påvirket negativ med 30 mio. kr., da der ikke er afsat rådighedsbeløb i budgettet.

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning

Ad 5-6:  Godkendt, at der gives rådighedsbeløb og bevilling på 0,8 mio. kr. til undersøgelse.

V (10) stillede forslag om og stemte for, at forvaltningen undersøger hvad en ny skole koster. Et flertal på 15 (A, C, F, O, I, Ø) stemmer imod forslaget.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Trine Hastrup (V)

Til toppen


253.   Forslag til lokalplan 1075 - Forbud mod spillehaller i fem lokalcentre


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til lokalplan 1075 for spillehaller i fem lokalcentre sendes i offentlig høring i 4 uger.

Teknik- og Miljøudvalget 07-12-2017
Anbefales.

Økonomiudvalget 12-12-2017
Anbefales.
Baggrund og vurdering

På baggrund af en ansøgning om tilladelse til at indrette en spillecafé i Boholtecenteret, Marksvinget 19, besluttede Teknik- og Miljøudvalget den 8. december 2016 at nedlægge forbud mod anvendelsen efter planlovens § 14. Efter indledende varsling blev forbuddet meddelt den 6. februar 2017.

Efter planlovens § 14 skal kommunen udarbejde et lokalplanforslag inden for et år fra forbuddet nedlægges. På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet et lokalplanforslag.

Lokalplanforslaget har til formål at forhindre anvendelsen til spillehaller med gevinstgivende spillemaskiner i kommunens lokalcentre. Den planlægningsmæssige begrundelse for lokalplanen er, at spillehallerne, med deres indadvendte og lukkede karakter, ikke understøtter den ønskede karakter i centerområderne.

Byrådet har i henholdsvis 2006 og 2009 vedtaget lokalplanerne 8-02 Spillehaller og 1005 Spillehaller for centerområder i kommuneplanen med bestemmelser, der begrænser mulighederne for etablering af spillehaller.

I følge Køge Kommuneplans rammebestemmelser for de fem lokalcentre: Boholtegården, Hastrupparken, Holmebækhuse, Lellinge og Ll. Skensved + stationsområdet må der ikke indrettes spillehaller. Dette følges op med nærværende lokalplan, hvorved bestemmelserne bliver bindende. Lokalplanen kan ikke hindre lovligt eksisterende anvendelse. Dvs. at eksisterende spillehaller kan fortsætte som hidtil uanset lokalplanen.

Dette lokalplanplanforslag omfatter de fem nævnte lokalcentre + stationsområdet i Ll. Skensved. Ved lokalplanforslagets offentliggørelse ophæves det hidtil gældende forbud efter planlovens § 14 for ejendommen Marksvinget 19 som ansøgt af Travcafeen ApS den 2. november 2016, og i stedet træder lokalplanens midlertidige retsvirkninger i kraft.

Miljøvurdering
Der er foretaget en screening af påvirkning af miljøet som følge af lokalplan 1075. På baggrund af screeningen vurderes det, at lokalplanen ikke forudsætter en miljøvurdering, da den ikke giver mulighed for ændringer, som antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at en høringsperiode på 4 uger er passende i forhold til planlovens § 24. Lokalplanen muliggør ikke nyt byggeri eller anlæg, og det er derfor vurderet, at en kortere høringsperiode er rimelig.

Økonomi
Lokalplanen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


254.   Endelig vedtagelse af lokalplan - byområde på Sdr. Havn


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til lokalplan 1081 for nyt byområde på Sdr. Havn SH3 og MA2 og kommuneplantillæg 28 vedtages endeligt med følgende ændringer samt redaktionelle rettelser:
 1. Busbetjeningskortet på side 8 udtages af lokalplan 1081
 2. Andet afsnit i § 7.2 ”Facader kan opbrydes ved …….af bygningskroppe o.lig.”  fjernes, da det er en gentagelse af første afsnit
 3. I redegørelsen på side 13 under Fri- og opholdsarealer tilføjes: ”Det tilstræbes, at al ny beplantning indenfor lokalplanområdet bliver allergivenligt”
 4. Udvalget forelægges en konkret sag vedr. navneændring for del af Carlsensvej til Søndre Havnevej.

Teknik- og Miljøudvalget 07-12-2017
Anbefales.

Mindretalsudtalelserne fra 7. september 2017 fra liste V, A og Ø tilføjes protokollen:
Niels Rolskov (Ø) ønsker følgende mindretalsudtalelse medsendt lokalplanforslagets høring:

"SH3-4: Når der nu er skabt mulighed for alternativ placering af P-hus ønsker Enhedslisten at dette flyttes til SH3-6. Og man udnytter det bevaringsværdige "BP hus" og den bevaringsværdige silo til at udforme en pladsdannelse på SH3-4. Der mangler plads i hele byggeriet og Enhedslisten vil derfor pege på denne mulighed, for at opfylde et "glemt" behov.

Formuleringen i §3, 3.4 er alt for slap, det skal klart fremgå at siloen skal anvendes i en fremtidig løsning. Enhedslisten ønsker også i denne lokalplan illustration af skyggeforholdene, når de er mest udtalte, nemlig ved vintersolhverv.

Enhedslisten ønsker krav om anvendelse af regnvand til vask og toiletskyl indføjes i lokalplanen. Enhedslisten ønsker at der stilles krav om placering af 2 delebiler, med underskudsgaranti i 2 år i lokalplanen.

En døgntrafik på 4100 biler på Søndre Molevej maner til eftertanke.
Det er jo ca. 2/3 af trafikken på en nordjysk motorvej i et boligområde. Det er på høje tid der bliver udarbejdet en fornyet trafikanalyse og en strategi for området."

Erling Larsen (A) ønsker at tilslutte sig mindretalsudtalelse om anvendelse af regnvand til vask og toiletskyl.

Mette Jorsø (V), Søren Brask (V) og Poul Erik Jensen (V) ønsker fortsat, at Parkeringsnormen er 1.0.

Økonomiudvalget 12-12-2017
Niels Rolskov (Ø) stillede ændringsforslag om at der tilføjes krav om anvendelse af regnvand til vask og toiletskyld.

Forslaget blev sat afstemning. Niels Rolskov (Ø) stemte for. Flemming Christensen (C), Trine Hastrup (V), Torben Haack (F), Dora Olsen (O) og Marie Stærke (A) stemte imod.

Et flertal på 5 (Flemming Christensen (C), Trine Hastrup (V), Torben Haack (F), Dora Olsen (O) og Marie Stærke (A) anbefaler herefter den oprindelige indstilling.

Niels Rolskov (Ø) afventer stillingtagen til Byrådsmødet.

Baggrund og vurdering

Forslag til lokalplan 1081 indeholder de byggeretsgivende områder SH3 og MA2 (boligbebyggelse samt nyt badeanlæg til Valkyrien ved den sydlige dækmole). Udviklingen af det maritime aktivitetsområde, herunder mulighed for nye faciliteter til kano/kajakklubber, afventer særskilt lokalplanlægning.

I høringsperioden for lokalplan 1081 er der indkommet syv indsigelser, som primært omhandler følgende emner:

 • Ønsker en samlet planlægning for de maritime aktivitetsområder
 • Ønsker gratis p-pladser til brug for den maritime halvø
 • Ønsker, at kommunen forholder sig til mulige oversvømmelser i områderne op til lokalplanområdet indtil kystsikringen er etableret
 • Bekymringer for gener vedr. fremtidige busruter og samtidig for øget trafik på Carlsensvej og klapbroen
 • Ønsker at fjerne kravet om cykel-p i konstruktion Jf. § 5.15
 • Jf. §6.5 ønsker mulighed for etablering af hegn/hæk mellem terrasser i kantzonerne
 • Ønsker at ny indgangsportal til Søndre Havn omdøbes til ”Søndre Havnevej”
 • Opfordrer til udarbejdelse af trafikanalyse for området.

Lokalplanens bestemmelser forholder sig til tæthed og højder af ny bebyggelse og bestemmelser for friarealernes placering og udformning. Hertil kommer bestemmelser om placering af vejudlæg, stier, støj, LAR-løsning og klimatilpasning i området.

Kommuneplantillæg 28
Kommuneplantillægget justerer afgrænsningen mellem rammeområderne 3C15, 3R08, 3R09 og 3E03 som forudsætning for vedtagelse af lokalplan 1081. Der ændres ikke på rammebestemmelserne.

Lokalplan og kommuneplantillæg er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der er udarbejdet en miljøvurdering med særlig fokus på støj, forurenet jord og grundvand, overfladevand, klima, dyre- og planteliv, adgangsforhold for svage grupper samt arkitektur.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Enhedslisten (2) stillede ændringsforslag om, at der tilføjes krav om anvendelse af regnvand til vask og toiletskyld.

Forslaget blev sat afstemning. 2 (Ø) stemte for. 23 (A, C, F, O , I og V) stemte imod, hvorfor den oprindelige indstilling herefter er godkendt.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


255.   Endelig vedtagelse af lokalplan - Møllebankerne etape II og III


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplan 1025 og Tillæg nr. 26 for Møllebankerne - etape II og III vedtages endeligt med følgende ændringer:

 1. Der tilføjes "’min." i § 8.17 samt note med følgende ordlyd:
  § 8.17 Det på kortbilag 3 markerede område langs delområde A3 og B3 udlægges til støjvold og etableres i en bredde af min. 10 meter med en højde på maks. 4 meter og beplantes med højstammede eller flerstammede træer på en græsflade 
  Note: § 8.17 Hensigten med bestemmelsen er at sikre, at der sammen med etableringen af Vestre Ringvejs forlængelse etableres en støjvold som en del af vejprojektet
 2. § 7.4 erstattes og tilføjes ny tekst og der tilføjes en ny § 7.5 med følgende ordlyd:
  For tæt/lav bebyggelse (delområderne B1-4) gælder følgende bestemmelser:
  § 7.4 Farver på tage skal være ens for det enkelte delområde. I den enkelte boliggruppe skal boligers facader og tage fremstå både i samme materiale og samme farve. Facader skal fremstå i gule, brune eller grålige nuancer.
  § 7.5 Garager/carporte og skure skal fremstå ens for den enkelte boliggruppe
 3. § 6 suppleres med en ny § med følgende ordlyd:
  § 6.2 Den yderste række bebyggelse mod byggelinjen, som fremgår af kortbilag 1, må opføres med en maksimal facade højde på 4 meter.

 4. Der tilføjes mulighed for at etablere fælleshus for bebyggelsen i § 3.2 med følgende ordlyd:
  § 3.2 Delområde B 1-4 må kun anvendes til boligformål i form af tæt/lav bebyggelse med tilhørende friarealer. I delområderne må desuden indpasses fælleshuse for bebyggelsen.

Samt mindre rettelser og præciseringer, der fremgår af høringsnotatet og redaktionelle ændringer.

Teknik- og Miljøudvalget 07-12-2017
Et flertal bestående af Mette Jorsø (V), Lars Have Christensen (V), Søren D. Brask (V), Poul Erik Jensen (V) og Torben Haack (F) anbefaler sagen.

Niels Rolskov (Ø) stemte imod, da han ønsker, at lokalplanen skal omfatte en omfartsvej hele vejen til Ryeskovvej.

Erling Larsen (A) afventer stillingtagen.

Økonomiudvalget 12-12-2017
Anbefales.

Økonomiudvalget opfordrer endvidere Klima- og Planudvalget til at igangsætte lokalplanarbejdet for tilvejebringelse af plangrundlaget for omfartsvejens fulde gennemførelse.

Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog den 26. september 2017 at sende forslag til lokalplan 1025 og tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 for Møllebankerne samt miljørapport i offentlig høring i perioden 27. september - 1. november 2017. Lokalplanen muliggør opførelse af ca. 200 nye boliger ved Møllebankerne i Borup Nordøst. Der er indkommet 22 høringssvar i høringsperioden. Der er udarbejdet et høringsnotat (se bilag 1), i hvilket der kort redegøres for høringssvarene samt forvaltningens forslag til ændringer i lokalplanen.

En overvejende del af indsigelserne går på en bekymring og modstand imod at udbygge området ved Møllebankerne før omfartsvejen er etableret i sin fulde længde. Der er indsigelser imod, at rækkefølgen i Kommuneplanens hovedstruktur ændres, så etape III kan udbygges i første del af planperioden.

I forlængelse heraf indeholder hovedparten af indsigelserne bemærkninger og bekymringer om trafikafvikling, trafikmængder, trafiksikkerhed og trafikgener særligt fokuseret omkring Hovedgaden/Ryeskovvej samt omkring landsbyerne Ørninge og Kløvested. Herudover indeholder en stor del af indsigelserne spørgsmål og forslag til omfartsvejens konkrete udformning.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at udbygningen af Møllebankerne ikke udløser de trafikale udfordringer i Borup. Problemstillingerne med tung og øget trafik på Ryeskovvej/Hovedgaden er aktuel, og relevant, men er ikke betinget af udbygningen af Møllebankerne II og III.

Høringssvarene indeholder desuden:  

 • Bekymring om øget tilførsel af overfladevand til ådalen
 • Ønske om kobling af stiforbindelse til Kløvested skov
 • Ønske fra Borup Varmeværk om samarbejde for konkret varmeprojekt
 • Ønske om randbeplantning omkring tæt/lav bebyggelsen
 • Ønske om lejeboliger
 • Forslag om krav til sedum på tage
 • Forslag om krav til genanvendelse af regnvand til toiletskyld
 • Forslag til ændret vejbetjening af området.

I henhold til Miljøvurderingsloven (LBK nr. 448 af 10/05/2017) § 13 stk. 2 er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse for, hvordan miljøhensyn er integreret i lokalplanen, og for hvordan de indkomne indsigelser og udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen til lokalplanforslaget og miljørapporten, er taget i betragtning i den endelige lokalplan (se bilag 3). Redegørelsen beskriver og belyser følgende:

 • Miljøhensyn indarbejdet i lokalplanen
 • Udtalelser i høringsfasen
 • Alternativer
 • Overvågning.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune, da jordhandel og investering i vej ikke er en direkte del af denne lokalplansag. 
Beslutning

Godkendt.

Byrådet opfordrer endvidere Klima- og Planudvalget til at igangsætte lokalplanarbejdet for tilvejebringelse af plangrundlaget for omfartsvejens fulde gennemførelse.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


256.   Budgettvist, Lejerbo Køge Bugt - Almen boligafdeling 914-0 Cirkelhuset


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byrådet, at

 1. Lejerbo Køge Bugt anmodes om en revisionspåtegnet redegørelse over hvilke anlægsudgifter, der er afholdt via driften fra ibrugtagning den 1. marts 2014 til 30. september 2016
 2. Lejerbo Køge Bugt henstilles til at forbedringsudgifter på 5.140.000 kr. korrigeres i Cirkelhusets regnskab 2017/2018 og at beløbet finansieres af boligorganisationen
 3. budget 2017/2018 for afdeling 914-0 Cirkelhuset med tilhørende huslejestigninger godkendes
 4. Lejerbo Køge Bugt henstilles til ikke at gennemføre huslejereguleringer, uden at de er godkendt af afdelingsmødet eller det kommunale tilsyn.

Økonomiudvalget 12-12-2017
Ad 1-4: Anbefales idet det i punkt 4 præciseres, at det meddeles boligorganisationen, at der skal foreligge godkendelse fra afdelingsmøde/det kommunale tilsyn før huslejestigning gennemføres.

Baggrund og vurdering

Afdeling 914-0 Cirkelhuset består af 130 familieboliger, der er taget i brug den 1. marts 2014. Cirkelhuset administreres af Boligorganisationen Lejerbo Køge Bugt.

Boligorganisationen Lejerbo Køge Bugt har den 13. juni 2017 indbragt en budgettvist fra afdeling 914-0 Cirkelhuset til afgørelse i kommunen. Afdelingsmødet, afholdt den 7. marts 2017, har ikke godkendt budgettet for perioden 1/10 2017 til 30/9 2018 samt de deraf afledte huslejestigninger. Afstemning om driftsbudgettet var 11 stemmer for, 46 stemmer imod og 25 stemmer hverken for eller imod.

Ved tvistligheder mellem en boligorganisation og et afdelingsmøde vedrørende budgetgodkendelse, skal boligorganisationen indbringe tvisten til kommunalbestyrelsen, som træffer den endelige administrative afgørelse jf. § 42 i bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. 

Tvistlighederne handler om, at lejerne har påpeget, at der for tidligere års regnskaber er afholdt anlægsudgifter, som burde ligge i byggeregnskabet. Der udover indeholder regnskaberne forbedringsudgifter for 5.140.000 kr.

Forvaltningen har bedt BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab (BDO) vurdere afdelingsmødets påstand samt det fremsendte budgetforslag for afdeling 914-0 Cirkelhuset. Notatet fra BDO er vedlagt som bilag til sagen og der henvises til afsnit 2.1.4 punkt "Afd. 914-0 Cirkelhuset, budgettvist og generelt - Rating B". På baggrund af BDO's notat har forvaltningen foretaget nedenstående vurdering.

Forvaltningen er opmærksom på at regnskabet 2015/2016 kan indeholde anlægsudgifter som burde ligge i byggeregnskabet, samt forbedringsudgifter for 5.140.000 kr.

Det er forvaltningens vurdering, at en evt. finansiering af anlægsudgifter via driften ikke er korrekt håndteret. Forvaltningen henstiller derfor Lejerbo Køge Bugt til at fremsender en revisionspåtegnet redegørelse over hvilket anlægsudgifter, der er afhold over driften for perioden fra ibrugtagning den 1. marts 2014 til årsregnskabsafslutning den 30. september 2016. En revisionspåtegnet opgørelse vil give lejerne et overblik over anlægsudgifter, som er indregnet i driftsregnskabet. På nuværende tidspunkt kan finansieringen ikke ske på anden vis, da anlægsregnskabet (skema C) er godkendt af Køge Byråd den 16. februar 2016.

Forvaltningen henstiller desuden Lejerbo Køge Bugt til at forbedringsudgifterne på 5.140.000 kr. korrigeres i afdelingens driftsregnskab og at beløbet finansieres af boligorganisationen.

Det er forvaltningens vurdering, at lejernes observationer er reelle, men at udgifterne ikke har betydning for budget 2017/2018. På den baggrund er det forvaltningens vurdering, at budget 2017/2018 kan godkendes. En godkendelse af budget 2017/2018 vil medføre en huslejestigning på 1,85 %, som forvaltningenen vurderer fornuftig i forhold til almindelige pris- og lønfremskrivning.

Lejerbo Køge Bugt har i  budgetforslaget på side 7 skitseret konsekvensen af huslejestigningen.

Lejerbo Køge Bugt har oplyst, at huslejestigningen er gennemført pr. 1. oktober 2017, således at lejerne allerede betaler den husleje som tvisten handler om. Forvaltningen henstiller Lejerbo Køge Bugt til ikke fremover at iværksætte huslejestigninger uden godkendelse fra afdelingsmødet eller det kommunale tilsyn.

Økonomi
Beslutningen har ingen økonomiske konsekvens for Køge Kommune
Kommunikation
Lejerbo Køge Bugt samt afdelingsbestyrelsen for afdeling 914-0 Cirkelhuset, skal orienteres om Byrådets beslutning
Beslutning

Ad 1-4: Godkendt idet det i punkt 4 præciseres, at det meddeles boligorganisationen, at der skal foreligge godkendelse fra afdelingsmøde/det kommunale tilsyn før huslejestigning gennemføres.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


257.   IT og informationssikkerhed - behov for bevågenhed og ressourcer


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at kommunens behov for øget fokus og bevågenhed på IT- og informationssikkerhed tages til efterretning.

Økonomiudvalget 05-12-2017
Taget til efterretning.
Baggrund og vurdering

I takt med den stigende digitalisering og vækst i cyberkriminalitet er IT-sikkerhed mere relevant end nogen side før. Sikkerhed fylder mere og mere i kommunens hverdag. Det gælder både det tekniske IT-setup, som skal minimere sikkerhedsrisikoen (fx anvendelse af stærkere passwords, kryptering af datatrafik, virus scan og lign.) og informationssikkerhed, der handler om organisering og processer for, hvordan kommunen beskytter og passer på borgerens og virksomhedens data.

2017 har budt på flere tilfælde af cyberangreb som fx angrebet på Mærsk. Sådanne angreb kan koste dyrt både i udbedring, betaling af løsepenge og tabt arbejdstid/fortjeneste. For Mærsk betød det et tab i størrelsesordenen 2 mia. kr. IT og internet opkoblinger flytter ind i flere og flere enheder og løsninger, hvilket udgør en potentiel risiko for angreb og identitetstyveri. Det stiller nye og øgede krav til Køge Kommune og indebærer øgede omkostninger til sikring af kommunens IT-miljø og infrastruktur. 

Dertil kommer skærpede krav, som følge af EU Databeskyttelsesfordningen, som træder i kraft 25. maj 2018. Forordningen afløser persondataloven og er gældende i EU medlemslandene. Formålet med forordningen er at sætte fokus på passende og sikker håndtering af borgernes persondata.   

Forordningen stiller krav til Køge Kommunes behandling og forvaltning af personfølsomme data. Kommunen skal have overblik over og styr på de data, der behandles, ud fra en risikobaseret tilgang, og kommunen skal være bevidst om konsekvenserne ved behandling af højrisiko data. Der er nye retningslinjer omkring oplysningspligt og indsigt for borgeren. Endvidere stilles krav om at kommunen har en Databeskyttelsesrådgiver (DPO) som via rådgivning og overvågning sikrer organisationens overholdelse af databeskyttelsesforordningen.

Et nyt lovforslag, om supplerende bestemmelser til EU forordningen og konsekvensændringer af danske regler, så de er i overensstemmelse med forordningen, er under behandling. Lovforslaget åbner bl.a. for mulighed for, at offentlige myndigheder kan pålægges en bøde på op til 4 procent af dens driftsbevilling – dog med et loft på 16 millioner kroner.

Som følge af ovenstående har Køge kommune opprioriteret arbejdet med IT-sikkerhed og databeskyttelse. Området er tilført flere ressourcer i budgetforliget for 2018 og gennem intern omprioritering.

Der er etableret en styregruppe med direktøren for Kultur- og Økonomiforvaltningen som formand og repræsentanter fra alle forvaltninger, der skal sikre, at kommunen etablerer passende foranstaltninger, indfører risikobaseret tilgang til databeskyttelse og øget bevågenhed fra alle dele af kommunens forvaltning samt at kommunen bliver i stand til at dokumentere behandling, valg og initiativer over for de registrerede og tilsynsmyndigheder. Endvidere er der er afsat en informationskoordinator, til støtte for styregruppens arbejde. Styregruppens arbejde understøttes desuden af en række initiativer og samarbejde i Digitaliseringsforeningen Sjælland, med henblik på at opnå synegier på tværs og optimere ressourcetrækket. Informationskoordinatoren er bindeledet.

I forhold til den øgede cyberkriminalitet har direktionen i oktober måned 2007 besluttet, at forbedre den tekniske IT-sikkerhed i Køge Kommune. Ambitionen er at følge anbefalingerne fra Center for Cybersikkerhed, Danmarks nationale rådgivningsenhed for IT-sikkerhed. Målet er, at minimere risikoen for cyberangreb og understøtte medarbejderne i en sikker og korrekt brug af kommunens IT-miljø og værktøjer. Disse tiltag medfører både et stort ressourcetræk og nye omkostninger for kommunen. Initiativerne styres af IT- og Digitaliseringsafdelingen og vil løbe hele 2018.

KL har 7. november 2017 lanceret en sikkerhedskampagne målrettet borgere og indirekte medarbejdere og ledere i kommunerne. Der er behov for, at skabe øget opmærksomhed omkring lederes og medarbejderes adfærd i relation til sikkerhed og databeskyttelse. Internt i Køge Kommune er fortællingen om behov for øget fokus på sikkerhed startet op med et nyhedsbrev fra Kommunaldirektøren til alle medarbejdere. Ledelsesfokus og -opbakning blive afgørende, når medarbejdernes og ledernes fokus på sikkerhed skal skærpes, som der stilles krav om i Databeskyttelsesforordningen og som den stigende cyberkriminalitet kræver. Hele IT- og informationssikkerhedsområdet vil kræve både bevågenhed og ressourcetræk bredt i organisationen både nu og fremadrettet.

Økonomi
Der er afsat de nødvendige midler i 2017 og 2018 til arbejdet med sikkerhed. Det er dog vurderingen, at opgaven er fortsat voksende, og at der kan blive behov for at tilføre yderligere ressourcer.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Trine Hastrup (V)

Til toppen


258.   Garantistillelse på Køge Havn


Indstilling

Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. der gives 100 % garantistillelse for låntagning til anlægsinvesteringer i Køge Havn på 100 mio. kr., som er omfattet af lånebekendtgørelsens bestemmelser om automatisk låneadgang til kommunale selvstyrehavne,
 2. der i forbindelse med garantistillelsen ikke stilles krav om kommunal garantiprovision.
Økonomiudvalget 05-12-2017
Ad 1-2: Anbefales.
Baggrund og vurdering

Køge Havn har ultimo oktober 2017 rettet henvendelse til Køge Kommune om garantistillelse for lån til Køge Havn.

Anlægget af Køge Jorddepot er ved at nå sin afslutning, ligesom det forventes at indfyldning af jord afsluttes i 2022.

I den forbindelse er anlæggelse af de faciliteter der fremadrettet skal benyttes af Køge Havn påbegyndt. Faciliteter som ikke relaterer sig til drift eller anlæg af Køge Jorddepot. Da der er vandtætte skotter imellem økonomien i Køge Joddepot og Køge Havn, skal disse anlæg betales af Køge Havn.

Det er forventningen at anlæg specifikt til Køge Havn i de kommende år vil andrage følgende:

Kajgader, pullerter, fendere og andre nødvendige havne faciliteter 50,1  mio. kr.
 Anlæg af Unitterminalen (netto/udgift)   30,0 mio. kr.
 Kajgader, pullerter, fendere ro/ro ramper mv. på Unitterminalen 38,5   mio. kr.
 Tilslutningsafgifter  21,0 mio. kr.
 Anslået totalt finansieringsbehov til anlæg                    139,6 mio kr.

Af ovennævnte forventes de at ca. 40 mio. kr. umiddelbart kan finansieres via opsparet overskudslikviditet, ligesom at tilslutningsafgifter afregnes over 8 år fra første udlejningsdag.

Direktionen på Køge Havn indstiller derfor til Havnebestyrelsen og Køge Byråd, at der gives tilladelse til et lånoptag på op til 100 mio. kr. i Kommunekredit.

Havnebestyrelsen har den 24. oktober 2017 godkendt optagelse af lån på 100 mio. kr. i Kommunekredit som et fast forrentet lån på 1,65 % i rente over 25 år, jf. det vedhæftede tilbud fra Kommunekredit.

Køge Havn har ultimo 2015 rettet henvendelse til Køge Kommune med henblik på at få en principiel tilkendegivelse om garantistillelse for lån til de kommende års investeringer i Køge Havn. Samtidig tilkendegav Køge Kommune i den forbindelse, at der ikke ville blive stillet krav om kommunal garantiprovision. Køge Havn har over de kommende år behov for at optage lån til finansiering af de nye store havneanlæg.

Disse investeringer vurderes at kunne lånefinansieres inden for rammerne af den kommunale lånebekendtgørelse (§ 2, stk. 18), således at kommunen kan stille garanti for lån til disse investeringer, uden at det belaster kommunens låneramme. Ved at stille en kommunal garanti på 100 % vil Køge Havn kunne få adgang til markedets billigste funding.

Det skal bemærkes, at en principiel tilkendegivelse fra Byrådets side om kommunal garantistillelse for de kommende års lånebehov i Køge Havn kun har karakter af at være en politisk hensigtserklæring. Byrådet skal år for år tage stilling til de konkrete låneansøgninger fra Køge Havn, og på grundlag heraf træffe bindende beslutninger.

Garantiprovision
Køge Kommunen opkræver en årlig garantiprovision på 1 pct. af de lånebeløb, som kommunen stiller garanti for på forsyningsområderne. De 1 pct. er fastlagt ud fra en ekstern vurdering af den markedsmæssige værdi af den stillede garanti.

Normalt er kommunen forpligtet til at opkræve garantiprovision ved kommunal garantistillelse, men der kan i visse tilfælde være tale om undtagelser. Økonomisk Afdeling har derfor rettet henvendelse til KL for at få deres vurdering. KL har oplyst, at der er tale om en gråzone, og de opfordrede Køge Havn til at rette henvendelse til Danske Havne. Køge Havn har derfor efterfølgende rettet henvendelse til Danske Havne, der har vurderet, at de nettodriftsudgifter som Havnen skal afholde er omfattet af gruppefritagelse for statsstøttereglerne, således at kommunen godt kan undlade at opkræve garantiprovision.

Det er med andre ord en politisk beslutning, hvorvidt der skal opkræves garantiprovision i forbindelse med garantistillelse for lån til Køge Havn.

Økonomi
Der er altid en økonomisk risiko forbundet ved at stille en kommunal garanti for låntagning. Økonomisk Afdeling vurderer dog, at risici i dette tilfælde er beskedne. Dels er Køge Havn 100 pct. ejet af Køge Kommune, dels er Køge Havn en velkonsolideret virksomhed. Egenkapitalen udgjorde 108 mio. kr. ultimo 2016. Af revisionsprotokollen for 2016 fremgår det, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger, og regnskab 2016 er forsynet med en blank påtegning.
Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


259.   Revideret kommissorium for Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at behandle forslaget til revideret kommissorium for Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd (KKA).

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 13-11-2017
Godkendt.

Økonomiudvalget 12-12-2017
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Fra og med 2015 har Køge Byråd har som led i budgetaftalerne nedsat Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd, KKA, til at rådgive kommunen om arbejdsmarkedsindsatsen og igangsætte nye initiativer. KKA er sammensat af repræsentanter for Byrådet, arbejdsgivere, lønmodtagere, uddannelsessteder og handicaporganisationer.     

I følge KKA's nuværende kommissorium har rådet otte medlemmer, der udpeges af Byrådet efter indstilling fra de berettigede parter, som er fastlagt af Erhvervs-og Arbejdsmarkedsudvalget. Funktionsperioden følger Byrådets valgperiode, og der skal således udpeges medlemmer til næste funktionsperiode med virkning fra 1. januar 2018.

For at styrke KKA som kritisk og konstruktiv inspirator for Køge Kommune fremlægger Velfærdsforvaltningen efter drøftelse med KKA, et udkast til revideret kommissorium. Udkastet indebærer en udvidelse af rådet med flere repræsentanter og en forenkling af proceduren for udpegning af medlemmer.

Sammenligning af gældende kommissorium med udkastet til nyt kommissorium:

 • Rådet udvides fra 8 til 11 medlemmer: Èn mere fra hhv. arbejdsgivere, lønmodtagere og uddannelsesinstitutioner.
 • Byrådet udpeger uændret 2 medlemmer: EAU's formand og yderligere et EAU-medlem
 • Øvrige medlemmer udpeges fremover af de inviterede organisationer, eller alternativt af EAU (ikke af Byrådet)
 • Byrådet vil fremover modtage en årlig rapportering om KKA's indsats.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


260.   Integrationsrådets beretning: 2014-2017


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at tage orientering om Integrationsrådets beretning 2014-2017 til efterretning.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 13-11-2017
Taget til efterretning.

Økonomiudvalget 05-12-2017
Anbefales.
Baggrund og vurdering

I henhold til Integrationsrådets forretningsorden kapitel 6, § 16 udarbejder Integrationsrådet hvert år en årlig beretning over rådets virksomhed, der sendes til Køge Byråd samt relevante myndigheder, organisationer og personer.

Beretningen skal indeholde Integrationsrådets vejledende udtalelser om integrationsindsatsen i kommunen, og de introduktionsprogrammer der tilbydes i Køge Kommune.

Som afslutning på den indeværende rådsperiode er der udarbejdet vedlagte beretning for hele perioden: 2014-2017.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


261.   Afbureaukratiseringsudvalgets afrapportering af indsatser i 2017


Indstilling
Afbureaukratiseringsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Afbureaukratiseringsudvalgets afrapportering af udvalgets arbejde i 2017, tages til efterretning.

Økonomiudvalget 12-12-2017
Til efterretning.
Baggrund og vurdering

Køge Byråd besluttede med aftalen om budget 2017-20, at nedsætte et §17 stk. 4 udvalg, som skal beskæftige sig med afbureaukratisering.

Afbureaukratiseringsudvalget har i 2017 været katalysator for kommunens arbejde med afbureaukratisering og har igangsat flere tiltag og analyser, som understøtter mere smidige arbejdsgange og ændrede procedurer og regler, så brugere og borgere oplever en effektiv kommune.

Udvalget har arbejdet med følgende konkrete områder:

 • Afskaffelse af den politiske behandling af kommunens virksomhedsplaner
 • Anbefalinger til afbureaukratisering på hjælpemiddelområdet
 • Anbefalinger til afbureaukratisering af daginstitutionsområdet
 • Anbefalinger til afbureaukratisering af ejendomsområdet
 • Anbefaling til drøftelse af den kommende politiske organisering og styring
 • Planlægning af innovationsministerens besøg i Køge Kommune
 • Henvendelse vedrørende afskaffelse af udviklingsplaner i folkeskolen.

Ifølge udvalgets kommissorium, skal udvalget afrapportere med statusrapport ved udgangen af 2017. Der vedhæftes rapport.

Økonomi
Intet.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


262.   Revision af Økonomiske Styringsprincipper


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. de foreslåede ændringer af kommunens Økonomiske Styringsprincipper, der kræver Byrådets godkendelse (hoveddelen og bilag 1), godkendes,
 2. de foreslåede ændringer af kommunens Økonomiske Styringsprincipper, der kræver Økonomiudvalgets godkendelse (bilag 2 - 5), godkendes af Økonomiudvalget og tages til efterretning af Byrådet,
 3. orienteringen om de væsentlige administrative justeringer/præciseringer i de Økonomiske styringsprincipper, der kan godkendes administrativt (bilag 6 - 17), tages til efterretning
Økonomiudvalget 12-12-2017
Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Godkendt.

Af 3: Til efterretning.

Baggrund og vurdering

De Økonomiske Styringsprincipper indeholder de overordnede rammer og retningslinjer for kommunens økonomiske styring, opdelt i en hoveddel og en bilagsdel. Principperne suppleres og understøttes i dagligdagen af en række forretningsgange samt lokale administrative procedurer og vejledninger.

Administrationen har gennemgået kommunens Økonomiske styringsprincipper og har vurderet, at der har været behov for en opdatering i form af justeringer og præciseringer. Udgangspunktet for opdateringen er de erfaringer, som er opsamlet i forbindelse med anvendelsen af principperne og de justeringer der relaterer sig til implementering af nyt ERP system.

De Økonomiske Styringsprincipper inkl. bilag er vedlagt og forslag til ændringer er markeret med rettelsesmarkering. Forslag til ændringer i hovedprincipperne og bilagene skal godkende ud fra følgende og ellers tages til efterretning:

Byrådet: Hovedprincipperne + Bilag 1

Økonomiudvalget: Bilag 2 - 5

Økonomichefen: Bilag 6 - 17

De væsentligste ændringer i hovedprincipperne er følgende:

 • Ansøgning om bevillinger til indtægter på ændret fra 50.000 kr. til 100.000 kr.
 • Sletning af afsnit omkring beslutningskompetence til omdisponeringer mellem forsikrede ledige og aktivitetsområder under indkomstoverførelser.
 • Afsnit omkring halvårsregnskab slettet
 • Automatisk varemodtagelse på 5.000 kr. tilføjet
 • Anlægsregnskaber, hvor der er bruttoindtægter uanset indtægtens størrelse og hvor nettoudgiften ikke overstige 2 mio. kr., aflægges som en integreret del af kommunens regnskabsaflæggelse.

De væsentligste ændringer i bilagene 2-5 er følgende:

 • Præcisering af overførselsreglerne
 • Økonomichefen bemyndiges til at omplacere budget indenfor hver hovedfunktion, men ikke mellem hovedfunktioner.

De væsentligste ændringe i forhold til bilagene 6-17 er følgende:

 • Gentagne faktura omskrives så det passer til processen for betalingsplaner
 • Sletning af to godkender/sagsbehandler på alle ikke elekstroniske bilag 
 • Indførelse af ledelsestilsyn på automatisk varemodtagelse på fakturaer under 5.000 kr.
 • Indskrivning af nye regler om inddrivelse af fortrinsberettigede krav.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Kommunikation
Revisionen er orienteret omkring påtænkte ændringer af de Økonomiske Styringsprincipper og tilhørende bilag og skal orienteres om de endelige besluttede ændringer.
Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2-3: Taget til efterretning.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


263.   Ny samarbejdsaftale for Center for Dansk og Integration mellem Køge og Stevns kommuner


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. ny samarbejdsaftale for Center for Dansk og Integration (CDI) mellem Køge Kommune (driftsansvarlig Kommune) og Stevns Kommune godkendes,
 2. Sprogcenterrådet nedlægges og erstatte dette med en administrativ styregruppe.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 09-10-2017
Sagen blev kort introduceret. Da bilaget ikke var vedlagt genoptages sagen til beslutning på det næste møde.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 13-11-2017
1. Godkendt
2. Godkendt

Økonomiudvalget 05-12-2017
Ad 1-2: Anbefales.

Baggrund og vurdering

Sagen indeholder forslag om at justere gældende samarbejdsaftale fra 2012 for Center for Dansk og Integration mellem Køge Kommune (driftsansvarlig kommune) og Stevns Kommune.

Baggrunden for en ny samarbejdsaftale er en ændret lovgivning pr. 29. juni 2017, bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændige m.fl. nr. 901.

Vigtigste ændringer i samarbejdsaftalen er

 • Passage om at henvisende myndighed betaler en tillægspris, når kursisten overskrider normtiden med 25 %, fjernes jf. beslutning i budget 2017. I stedet indføres, at CDI tager initiativ til dialog med henvisende myndighed om videre forløb og evt. særskilt finansiering, når kursisten overskrider normtiden

 • I den nuværende samarbejdsaftale betaler kommunerne 50 % af taksten ved kursistens start og 50 % ved afslutning af modulet. Jf. ny lovgivning betales 30 %, når modulet påbegyndes, og 70 % når målene for det gennemførte modul er nået

 • Sprogcenterrådet nedlægges. I stedet etableres en administrativ styregruppe med repræsentanter for Køge Kommune, Stevns Kommune og CDI. Styregruppen har til formål at koordinere samarbejdet samt at sætte retning for fremtidig udvikling på området.

Ny samarbejdsaftale træder i kraft den 1. januar 2018.

Forslaget fremsendes til politisk behandling i både Køge Kommune og Stevns Kommune. Der har forud været en administrativ drøftelse mellem kommunerne.

Økonomi

Ændringen i fordeling af start- og sluttakst fra 50/50 til 30/70 betyder en indtægtsnedgang for Center for Dansk og Integration på ca. kr. 1 mio. pr. år. Dette skyldes at ca. 20 % af kursisterne ikke gennemfører det påbegyndte modul, hvormed der ikke udløses sluttakst.

Ændringen betyder omvendt en besparelse for Køge Kommune på 250.000 kr. Dette skyldes, at CDI får ca. halvdelen af indtægterne fra Køge Kommune – og at Køge Kommune modtager ca. halvdelen af udgiften til danskundervisning i tilskud fra Staten.

Økonomisk Afdeling bemærker, at den nye samarbejdsaftale vil betyde en indtægtsnedgang for Center for Dansk Integration på ca. 1 mio. kr. Der vil dog ikke være nogen effekt på Køge Kommunes kassebeholdning, da udgiftsbudgettet vil blive nedskrevet med et tilsvarende beløb. Økonomisk Afdeling bemærker endvidere, at Køge Kommune vil opnå en besparelse på 250.000 kr. i forbindelse med køb af CDI’s ydelser.

Bemærkningen fra Økonomisk Afdeling er tilføjet efter behandlingen i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13. november 2017.

Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


264.   Udgiftsneutral tillægsbevilling til ”Perspektiv – projekt for de ægtefælleforsørgede”


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. der gives en tillægsbevilling på indtægt 539.274 kr.
 2. der gives en tillægsbevilling på udgift 539.274 kr. til Køge Kommune/Center for Dansk og Integration i forbindelse med ”Projekt Perspektiv for de ægtefælleforsørgede”.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets 11-12-2017
1. Tiltrådt
2. Tiltrådt.

Økonomiudvalget 12-12-2017
Ad 1-2: Anbefales.
Baggrund og vurdering

Center for Dansk og Integration er bevilliget 539.274 kr. igennem ”Perspektiv – projekt for de ægtefælleforsørgede”, som er et projekt under Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Projektet er iværksat i samarbejde med Københavns Kommune og Slagelse Kommune primo 2015 og fortsætter til og med december 2018.

Slagelse Kommune har besluttet at trække sig ud af projektet pr. 1. juli 2017, og derfor fordeles Slagelse Kommunes projektmidler mellem Køge Kommune og Københavns Kommune. ”Perspektiv” Køge har på den baggrund samlet budget på i alt 2.059.340 kr. for år 2017-2018 til at gennemføre en indsats for de ægtefælleforsørgede borgere.

Projektet har til formål at opsøge ægtefælleforsørgede borgere med anden etnisk baggrund end dansk og hjælpe dem med en helhedsorienteret, beskæftigelsesrettet indsats. Målgruppen er såvel ægtefælleforsørgede flygtninge og indvandrere i den 3-årige integrationsperiode som borgere, der har boet i Danmark i flere år.

”Perspektiv” hjælper målgruppen fra isolation til bedre integration, og indsatsen har fokus på at være medvirkende til at bryde negativ social arv og risiko for, at projektdeltagernes børn/unge bliver involveret i kriminalitet.

”Perspektiv” har i perioden primo 2015 – november 2017 109 projektdeltagere. Heraf er 30,3 % kommet i ordinært arbejde, 15,6 % er i virksomhedsforløb (praktik/løntilskud), 11,1 % er kommet i uddannelse/SU, 18,4 % i danskuddannelse/FVU og 1,9 % er blevet selvstændig erhvervsdrivende.

Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en indtægtsbevilling på 539.274 kr. og en udgiftsbevilling på 539.274 kr. til projektet ”Perspektiv – projekt for de ægtefælleforsørgende” under Center for Dansk og integration. Bevillingen er udgiftsneutral og har dermed ingen effekt på Køge Kommunes kassebeholdningen.
Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Trine Hastrup (V)

Til toppen


265.   Aflæggelse af anlægsregnskab på Økonomiudvalgets område 2017


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at aflæggelsen af anlægsregnskaberne på Økonomiudvalgets område 2017 godkendes.

Økonomiudvalget 05-12-2017
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Der fremlægges regnskab for en række anlæg over 2 mio. kr. indenfor området: Jordforsyning, køb og salg af fast ejendom, på Økonomiudvalgets område. Anlægsregnskabet aflægges efter retningslinjerne i Køge Kommunes Økonomiske Styringsprincipper. Det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at anlægsregnskaberne er fyldestgørende.
Økonomi

Regnskaberne vedrørende køb af ejendomme udviser et forbrug på 76.767.777 kr., hvilket i forhold til de godkendte anlægsbevillinger på 76.411.248 kr. medfører, at der har været et merforbrug på 356.529 kr. Merforbruget vedrører primært tinglysningsafgifter samt omkostninger vedrørende handlernes berigtigelse.

Salgsindtægterne på -85.033.000,00 kr. svarer til de afgivne bevillinger og tilhørende rådighedsbeløb.

Økonomisk afdeling bemærker, at de 317.460 kr. af merforbruget på i alt kr. 356.529 er kassefinansieret i foregående regnskabsår (2016), mens resten kassefinansieres i indeværende regnskabsår. 

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


266.   Køge Kyst parkeringsstrategi 2015 - anlægsregnskab


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at anlægsregnskab for Køge Kyst - parkeringsstrategi 2015 godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget 07-12-2017
Anbefales.

Økonomiudvalget 12-12-2017
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 7,358 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 26. maj 2015 og 24. november 2015 til Køge Kyst - parkeringsstrategi for Køge bymidte 2015.

Der er efterfølgende foretaget omprioriteringer af rådighedsbeløbet til andre anlægsprojekter - nyt trafiksignal på Egedesvej / Nylandsvej og til rådighedsbeløb til honorarer for anlægsprojekter - således det korrigerede beløb til Køge Kyst - Parkeringsstrategi for Køge bymidte herefter udgør 4,322 mio. kr.

Byrådet besluttede den 24. april 2012 "Parkeringsstrategi for Køge bymidte". Parkeringsstrategien indeholder en beslutning om at etablere erstatningsparkeringspladser for anlæg, der overdrages til Køge Kyst samt parkeringshenvisning og betalingsparkering.

De udførte arbejder:

 • Parkeringspladsen på hjørnet af Søndre Allé og Blegdammen er færdiggjort med bil- og cykelparkering 
 • Toldbodvej 14, nedrivning af tidligere beboelse samt etablering og udvidelse af parkering på området  
 • Parkeringshenvisningen er gradvist udbygget i takt med ændring af parkeringsforholdene 
 • Lastbilparkeringspladsen syd for Collstropgrundens parkeringspladser er omdannet til personbilsparkering
 • Den tidsubegrænsede Collstropparkering på de to baner nærmest tunellen er ændret til 3 timers parkering for at tilgodese Køge bymidtes handlende 
 • Der er delvis etableret 1. etape parkeringsplads på del af arealet Værftsvej 3.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at projekt Køge Kyst, parkeringsstrategi 2015 har fundet sted i det omfang Byrådet har godkendt.

Økonomi

Anlægsregnskab (opstilling i hele kr. ekskl. moms):

Regnskabet omhandler:

Køge Kyst parkeringsstrategi 2015

Anlægsbevilling

Rådighedsbeløb

Forbrug

Anlægsudgifter

7.358.000 kr.

4.322.000 kr.

4.322.000 kr.

Merforbrug

-3.036.000 kr.

0 kr.

 

+ er merforbrug og – er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at anlægsbevilling og rådighedsbeløb er overholdt. Forskellen mellem størrelsen af anlægsbevilling og rådighedsbeløb skyldes, at der efterfølgende er foretaget omprioriteringer af rådighedsbeløbet til andre anlægsprojekter således, at det korrigerede beløb til Køge Kyst - Parkeringsstrategi for Køge bymidte, herefter udgør 4,322 mio. kr. Anlægsbevillingen blev desværre ikke tilsvarende reduceret for projektet.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Trine Hastrup (V)

Til toppen


267.   Køge Park - anlægsregnskab


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at anlægsregnskab for Køge Park godkendes.

Økonomiudvalget 05-12-2017
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Byrådet har til undersøgelser m.v. i forbindelse med Køge Park givet følgen anlægsbevillinger:

Byrådsmødet den 22. maj 2012 pkt. 136 1.000.000
Byrådsmødet den 26. november 2013 pkt. 241 1.000.000
Byrådsmødet den 26. august 2014 pkt. 178 1.600.000
Byrådsmødet den 25. november 2014 pkt. 276 500.000
Byrådsmødet den 26. januar 2016 pkt. 016 3.000.000
I alt 7.100.000

Midlerne er anvendt til konsulent- og rådgiverydelser i forbindelse med udarbejdelse af skitseprojekt, kravspecifikation, udbudsmateriale og vvm-undersøgelse. Endelig er det anvendt til honorar i tilknytning til Køge Park projektet, da Byrådet i december 2015 besluttede at lukke projektet.

Projektet har bl.a. omfattet:

 • Projektudvikling
 • Grundvurdering
 • Grundsalgsmodel
 • OPP-konstruktion
 • Model for tilbagekøb
 • Deponering
 • Moms, afskrivning, SKAT
 • Følsomhedsanalyser
 • Skitseprojekt
 • Prospekt
 • Forhandling af betingede lejeaftaler
 • Finansieringsaftaler
 • Teknisk screening af projektet
 • Forberedelse af byggeprogram
 • Udbudsmateriale
 • VVM
 • Forberedelse af etablering af Køge Park Sport & Event (KPSE)

Der har været et samlet forbrug på 7.236.334 kr. svarende til et merforbrug på 136.000 kr. eller 1,9 %.

En væsentlig del af erfaringerne, analyser og beregninger fra projektet har efterfølgende dannet udgangspunkt for arbejdet med Køge Idrætspark-projektet.

Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at overskridelsen i forhold til anlægsbevilling og de  samlede rådighedsbeløb over tid er kassefinansieret i foregående regnskabsår (2016). 
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Trine Hastrup (V)

Til toppen


268.   Udstykninger i landzone - efterår 2017 - indbringelse af sag til Byrådets afgørelse


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at

 1. Planklagenævnets afgørelse angående Klarkærvej 12B i Ll. Salby tages til efterretning
 2. udvalget tager stilling til, om der kan meddeles tilladelse til ny boligbebyggelse på matr.nr. 2f Søllerup by, Herfølge samt afslag på matr.nr. 2h samme sted
 3. der meddeles afslag på udstykning af en grund til opførelse af helårsbeboelse på Firkløvervej 1
 4. der meddeles afslag på udstykning af 2 grunde til opførelse af helårsbeboelse på Hastrupvej 25B
 5. der meddeles afslag på udstykning af 2 nye byggegrunde på Ringstedvej 72, og at udvalget tager stilling til, om der kan tillades opførelse af ny bebyggelse, sammenbygget med eksisterende bolig til helårsbeboelse
 6. der meddeles afslag på opførelse af ny bolig til helårsbeboelse udenfor lokalplangrænsen på Ringstedvej 102, og at udvalget tager stilling til om der kan tillades opførelse af ny bebyggelse, sammenbygget med eksisterende bolig til helårsbeboelse
 7. der meddeles afslag på udstykning af 2-3 nye parceller til opførelse af helårsbeboelse på Ølbyvej 173.
Teknik- og Miljøudvalget 07-12-2017
Poul Erik Jensen (V) erklærede sig inhabil vedr. pkt. 5.

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Et flertal bestående af Mette Jorsø (V), Lars Have Christensen (V), Poul Erik Jensen (V) og Søren D. Brask (V) giver tilladelse. Erling Larsen (A) og Niels Rolskov (Ø) stemte imod.

Ad 3: Et flertal bestående af Mette Jorsø (V), Lars Have Christensen (V), Poul Erik Jensen (V) og Søren D. Brask (V) giver tilladelse. Erling Larsen (A) og Niels Rolskov (Ø) stemte imod.

Ad 4: Et flertal bestående af Mette Jorsø (V), Lars Have Christensen (V), Poul Erik Jensen (V) og Søren D. Brask (V) giver tilladelse. Erling Larsen (A) og Niels Rolskov (Ø) stemte imod.

Ad 5: Et flertal bestående af Mette Jorsø (V), Lars Have Christensen (V) og Søren D. Brask (V) giver tilladelse. Erling Larsen (A) og Niels Rolskov (Ø) stemte imod.

Ad 6: Ansøgningen udsættes på oplysninger om betydningen af transportkorridoren.

Ad 7: Ansøgningen udsættes på yderligere oplysninger om ansøgers ønsker.

Erling Larsen (A) og Niels Rolskov (Ø) begærer sagen i Byrådet.

Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 3. oktober 2017, at fem ansøgninger skulle sendes i naboorientering og efterfølgende behandles på udvalgets møde den 7. december 2017.  

Sagen udspringer af de 5 principper for, hvordan landdistriktspolitikkens målsætninger om flere boliger i landsbyerne kan konkretiseres i en praksis for Teknik- og Miljøforvaltningens arbejde med kommune- og lokalplanlægningen, samt med behandling af landzonesager.

Et af disse principper handler om to årlige behandlinger i Teknik- og Miljøudvalget af konkrete ansøgninger om 1-3 grunde i landsbyer eller landdistrikter.

I forhold til udvalgets sag den 3. oktober 2017 er der kommet endnu en ansøgning, som forvaltningen har sendt i naboorientering, så den nu er klar til udvalgets behandling.

Generelt gælder det, at nye udstykninger og nye boliger kræver landzonetilladelse. Ifølge planloven skal nye boliger primært opføres i byzone, men der kan dog meddeles tilladelse til udstykninger og nye boliger som huludfyldninger eller afrunding af de landsbyer, der er afgrænset i kommuneplanen. Lige udenfor landsbyafgrænsninger bør nye boliger kun tillades gennem kommune- og lokalplanlægning.

Ifølge lovens praksis kan der gives tilladelse til huludfyldning, hvis der er tale om enkelte huludfyldninger "indenfor samlede bebyggelser med landsbypræg". Der kan gives tilladelse til huludfyldning, "hvis bebyggelsen ikke bryder afgrænsningen mod det åbne land, og såfremt der i øvrigt ikke findes flere lignende byggemuligheder, som i givet fald ville have krav på en tilladelse ud fra lighedshensyn".

Planklagenævnet har med vedhæftede afgørelse af 6. oktober 2017 omgjort Køge Kommunes landzonetilladelse til udstykning på Klarkærvej 12B i Ll. Salby til et afslag. I afgørelsen har klagenævnet særligt henvist til princippet om ikke at tillade udstykninger lige uden for landsbyer.

De 6 ansøgninger:

Alle sagerne ligger i landzone, men to af dem ligger desuden indenfor en lokalplanlagt landsby. Det betyder, at der ikke uden en landzonetilladelse må foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer, jf. § 35, stk. 1 i planloven. 

Søllerupvej 15 - opførelse af 2 nye boliger på matr.nr. 2f og 2h Søllerup By, Herfølge.
De to matrikler er allerede udstykket i 1940`erne. Planlovens bestemmelser for landzone blev indført i 1970, hvorfor disse to gamle udstykninger ikke har et berettiget krav på boligbebyggelse.

Sagen har været i naboorientering, og der er ikke indkommet bemærkninger.

Forvaltningen vurderer, at tilladelse til opførelse af helårsboliger i dette tilfælde ligger udenfor, hvad der generelt bør tillades i landzonen. Opførelse af boliger på ejendommene kan ikke sidestilles med en huludfyldning i eksisterende husrække, da der så vil være mange andre, lignende muligheder i området. Matr.nr. 2h er en lille grund i forhold til en gængs landejendom. Den er desuden omfattet af skovbyggelinje, hvilket øger begrænsningerne for boligbyggeri, idet det landskabelige hensyn til skovbrynet og indblik til skoven skal indgå i vurderingen.

Med hensyn til matr.nr. 2f kan udvalget overveje om det forhold, at grunden allerede er udstykket, samt at denne matrikel ligger mellem to boligejendomme, kan hindre utilsigtet præcedensvirkning og dermed tale for en tilladelse.

Firkløvervej 1 - udstykning af 1 grund
Ejendommen ligger 200-300 meter nord for byzonen i Ejby som den midterste af tre ejendomme langs grusvejen Firkløvervej.

Sagen har været i naboorientering, og der er ikke indkommet bemærkninger.

Forvaltningen vurderer, at udstykningen i dette tilfælde ligger udenfor, hvad der generelt kan tillades i landzonen. En udstykning af ejendommen Firkløvervej 1, kan ikke sidestilles med en huludfyldning i eksisterende husrække, da der her blot er tale om to større landejendomme på en markvej, der fører videre til yderligere landejendomme.

Hastrupvej 25B - Udstykning af 2 nye parceller til boliger
Ejendommen grænser mod nord og vest op til kolonihaver, som er omfattet af lokalplan 1047 Kolonihaver i Køge Kommune. Mod syd er der 150 meter til Gl. Hastrup.

Sagen har været i naboorientering, og der er ikke indkommet bemærkninger.

Forvaltningen vurderer, at udstykning af denne ejendom ligger udenfor hvad der er praksis, og hvad der kan tillades i landzonen. Udstykning af Hastrupvej 25B kan ikke sidestilles med en huludfyldning i eksisterende husrække, idet de omkringliggende grunde er kolonihaver. Dog ligger området i et bebygget område.

Tillades udstykning af ejendommen vil det formentlig medføre præcedens, idet flere lignende udstykninger i området dernæst vil kunne tillades.

Ringstedvej 72 - Udstykning af 2 nye parceller til boliger, alternativt yderligere bebyggelse
Ejendommen ligger indenfor Lokalplan 4-22, Lellinge Østermark landsby, og har indkørsel ad Ringstedvej. Udvalget har tidligere afvist sagen på grund af lokalplanen og hensynet til trafiksikkerhed.

Sagen har været i naboorientering, og der er indkommet 6 svar, hvoraf de 5 er positive overfor udstykning, og en enkelt er imod udstykning med henvisning til gældende lokalplan.

Forvaltningen vurderer, at udstykning af denne ejendom ligger udenfor, hvad der er praksis, og hvad der kan tillades i landzonen. Lokalplanen fastsætter, at der ikke kan foretages udstykninger med henblik på etablering af ny boligbebyggelse.

Eventuel opførelse af yderligere ny bebyggelse til helårsbeboelse vil ikke kunne opføres som fritliggende bolig, da en sådan efterfølgende vil kunne medføre ønske om udstykning. Hvis der skal opføres yderligere boligbyggeri på ejendommen, vil dette skulle sammenbygges med eksisterende boligbebyggelse op til et samlet bruttoetageareal på 350 m². Efterfølgende vil denne evt. kunne opdeles i ejerlejligheder.

Ringstedvej 102 - Opførelse af bolig nr. 2 til forældre - ikke udstykning
Ejendommen ligger indenfor Lokalplan 4-22, Lellinge Østermark landsby, og har indkørsel ad Ringstedvej. 

Der er ansøgt om to alternative placeringer. Sagen har været i naboorientering, og der er indkommet syv svar.

Alternativ 1 er placeret i den gamle have, som ligger indenfor lokalplanområdet. Denne placering vil udnytte den eksisterende indkørsel. Seks nabosvar er positive over for det ansøgte, og 1 er imod ud fra en begrundelse om forringet udsigt og værdiforringelse.

Alternativ 2 ligger udenfor lokalplanområdet i den vestlige ende af ejendommen. Udkørsel vil kunne ske ad eksisterende udkørsel. To nabosvar er positive og fem er imod med den begrundelse, at lokalplanen bør fastholdes, og at der i dag er rigelig udkørsel fra denne vej.

Ølbyvej 173 - Udstykning af 2-3 grunde på matr. 22c Ølsemagle By, Ølsemagle
Ejendommen ligger i det åbne land ca. 400 meter syd for Ll. Skensved og under 150 meter fra STC. Ejendommen har i dag en del erhvervsbygninger som nedrives, hvis boligudstykning tillades. 

Sagen har været i naboorientering, og der er ikke indkommet bemærkninger.

Forvaltningen vurderer, at udstykning til boliger ligger udenfor, hvad der generelt kan tillades i landzonen. Ejendommen ligger i det åbne land uden direkte tilknytning til en landsby eller i en eksisterende husrække. Derudover må man forvente en del støj fra STC, der ikke befordrer boligudlæg i umiddelbar nærhed.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Poul Erik Jensen (V) erklærede sig inhabil vedr. pkt. 5.

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Et flertal på 17 bestående af C (2), I (1), F (3), V (10), O (1) besluttede at følge indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget. Et mindretal på 8 bestående af A (6) og Ø (2) stemte imod. Der gives dermed tilladelse.

Ad 3: Et flertal på 13 bestående af C (2), V (10), O (1) besluttede at følge indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget. Et mindretal på 12 bestående af A (6), F (3), I (1) og Ø (2) stemte imod. Der gives dermed tilladelse.

Ad 4: Et flertal på 13 bestående af C (2), V (10), O (1) besluttede at følge indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget. Et mindretal på 12 bestående af A (6), F (3), I (1) og Ø (2) stemte imod. Der gives dermed tilladelse.

Ad 5: 12 V (9), C (2), I (1) stemmer for udvalgets indstilling. 12 A (6), F (3), O (1), Ø (2) stemmer imod udvalgets indstilling. Der gives dermed afslag på udstykning og afslag til opførelse af ny bebyggelse, sammenbygget med eksisterende bolig til helårsbeboelse.

Ad 6: Udsat.

Ad 7: Udsat.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


269.   Eventuelt


Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Trine Hastrup (V)

Til toppen


270.   Køb af ejendom (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Trine Hastrup (V)

Til toppen


271.   Salg af parcelhusgrund (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-3: Godkendt.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Trine Hastrup (V)

Til toppen


272.   Salg af ejendom (Lukket punkt)


Beslutning

Der var efter fristens udløb indkommet yderligere 3 tilbud. Der blev redegjort for tilbuddene og de vedhæftes referatet.

Ad 1-2: Godkendt.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Trine Hastrup (V)

Til toppen


273.   Offentligt udbud af parcelhusgrunde 2018 (Lukket punkt)


Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

 

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Trine Hastrup (V)

Til toppen


274.   Offentligt udbud af erhvervsparceller 2018 (Lukket punkt)


Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Trine Hastrup (V)

Til toppen


275.   Offentligt udbud af storparceller 2018 (Lukket punkt)


Beslutning

Ad 1-2: Godkendt idet bemærkningen i baggrundsteksten om ejerform vedrørende Cirkelhusene 10 udgår.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Trine Hastrup (V)

Til toppen


276.   Ekspropriation til sikring af vandforsyning (Lukket punkt)


Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Trine Hastrup (V)

Til toppen


277.   Endelig ekspropriationsbeslutning (Lukket punkt)


Beslutning

Ad 1-2: Godkendt af et flertal på 24.

1 (Poul Erik Jensen (V) stemmer imod, da han ønsker, at der sker betaling efter rammeaftalen.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Trine Hastrup (V)

Til toppen


278.   Køge Jorddepot - anlægsbevilling


Indstilling

Køge Jorddepotudvalg indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 78,6 mio. kr. i 2017 til dækning af merudgifter til etablering af Køge Havn,
 2. der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb på -95,2 mio. kr. i 2017 til merindtægter i forbindelse med modtagelse af jord på depotet og ekstra lejeindtægt fra havneareal,
 3. der gives en tillægsbevilling på 16,6 mio. til mindre lånoptag til Jorddepotet,
 4. der gives en anlægsbevilling til udgifter på 1.027,1 mio. kr. til færdiggørelse af havnen,
 5. der gives en anlægsbevilling til indtægter på -985,1 mio. kr. til færdiggørelse af havnen.
Økonomiudvalget 05-12-2017
Thomas Kampmann deltog i behandling af sagen.

Ad 1-5: Anbefales.

Plancherne vedhæftes referatet.

Baggrund og vurdering

Ad 1, 2 og 3 Tillægsbevilling til rådighedsbeløb for 2017:
Køge Jorddepot har fremrykket en række anlægsaktiviteter, i forhold til den 10 årige anlægsinvesteringsplan, som stiler mod den endelige færdiggørelse af depotet til ibrugtagelse for Køge Havn:

 • Skibe kan lægge til kajanlæggene i den nye del af havnen og på den måde være med til at afhjælpe Køge Havns store behov for nye havnearealer. Omvendt har Køge Jorddepot allerede fået lejeindtægter for de ekstra kvadratmeter af havnen, som er lejet ud til Køge Havn.
 • Uddybning af havnen fra 8,5 meter til 9,5 meters dybte, samt afmærkning og uddybning af sejlrenden uden for havnemundingen, har medført, at større skibe kan tilløbe Køge Havn.
 • Molerne er blevet færdigbygget, især omkring Sydmoletilslutningen, med en bro i stål over en permanent havneåbning. Broen giver borgerne i Køge mulighed for at følge aktiviteterne på havnen. I tilgift er der etableret en halvø til vinterbaderne.
 • Projektering og opstart af kloakledningen i 2017 er nødvendig for at firmaer fra Søndre Havn kan flytte til nye arealer på Køge Jorddepot, således at Køge Kyst kan komme i gang med deres byudvikling.
 • Godsopbevaring er muliggjort på havnens nye arealer. Der bliver eksempelvis der lagt asfalt til udskibning og fra december 2017 skal materialer opbevares til havvindmølleparken på Krigers Flak på Køge Jorddepots område.
 • Dækmoler på 3,1 km. med broforbindelse er færdigetableret, kajgader langs kajområdet er etableret og at unitterminalen til afskibning og modtagelse af gods er kommet nærmere færdiggørelse end tidligere planlagt.

Indtægterne vil ligge på et højere niveau end hidtil antaget i 2017, som følge af højere indtægter fra deponering af ren jord og udlejning af arealer til eksterne brugere.  

Rådighedsbeløbet til udgifter søges på den baggrund forhøjet i 2017 med 78,6 mio. kr. og med indtægter forhøjet med -95,2 mio. kr.

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb for 2017

Estimat over indtægter og udgifter i 2017, mio. kr. Budget 2017, mio. kr. Tillægsbevilling til rådighedsbeløb for 2017, mio. kr.
Indtægter -144,1 -48,9 -95,2
Udgifter 119,1 40,5 78,6
Total -25,0 -8,4 -16,6

Ad 4 og 5 Tillægsbevilling til anlægsbevillingen:

Køge Byråd gav den 19. september 2006 en anlægsbevilling til udgifter på 950 mio. kr. og indtægter på -992 mio. kr. til etablering af Køge Jorddepot. Netto anlægsbevillingen er ikke blevet indeksreguleret siden.

Køge Jorddepot har fastlagt det som en styringsparameter i den økonomiske opfølgning, at projektet ikke overskrider lånegrænsen på 670 mio. kr., af hensyn til de samlede renteomkostninger som derved påløber projektet. Køge Jorddepot søger derfor at tilpasse anlægsomkostningerne og indtægterne fra Køge Havn, således at låneloftet ikke overskrides. Den 31. august 2017 var der optaget lån for 623,6 mio. kr.

Køge Jorddepot har fastlagt det som en anden vigtig styringsparameter, at projektets totale indtægter- og udgifter skal balancere, dvs. gå i 0 kr., i 2052.

Projektet er blevet justeret på flere punkter siden anlægsbevilling blev givet i 2006, herunder er det blandt andet besluttet, at foretage en ekstra uddybning af havnen fra 8,5 meter til 9,5 meter, etablere dræn til styring af grundvand, tilsikre at miljøkrav i forbindelse med nedlukning af depotet bliver efterkommet, etablere spildevandsanlæg og en unitterminal.

De resterende projektudgifter sammenholdt med forventede udgifter på 818,6 mio. kr. til afdrag samt rente på afdrag og lån indebærer, at projektet på udgiftssiden overstiger anlægsbevillingen ultimo 2017 og medfører, at den totale anlægsbevilling til 2052 søges forhøjet med 1.027,1 mio. kr. til 1.977,1 mio. kr.

På indtægtssiden forventes især merindtægter for modtagelse af ren jord, jordkartering, udlejning af arealer samt betaling fra Køge Havn for meruddybning og unitterminal og indtægter fra Køge Havn for leje af havnearealer og ikke mindst salg af arealerne til Køge Havn når projektet afsluttes i 2052. Dette medfører, at den totale anlægsbevilling på indtægtssiden til 2052 søges forhøjet med -985,1 mio. kr. til -1.977,1 mio. kr. Heri er indregnet den potentielle indtægt ved salg af areal i 2052 til Køge Havn, der udgør -323,9 mio. kr. Salgsprisen er baseret på en aftalt pris mellem Køge Byråd og Køge Havn.

Såfremt renteudgifterne bliver mindre end forudset, kan der justeres i fordelingen af lejeindtægter fra udlejning af arealer, mellem Køge Jorddepot og Køge Havn, således at der i år 2052 er balance imellem indtægter og udgifter og økonomien går i nul.

Økonomi

Køge Jorddepot er lånefinansieret og økonomien er uafhængig af Køge Kommunes kasse.

Økonomisk Afdeling bemærker, at

 • der søges tillægsbevilling til rådighedsbeløb til en udgift på 78,6 mio. kr. (ad 1) og indtægt på -95,2 mio. kr. 2017 (ad 2) til dækning af merudgifter og merindtægter i 2017. Herudover søges en tillægsbevilling på 16,6 mio. kr. til mindre lånoptag i 2017 (ad 3)
 • der søges samtidigt en anlægsbevilling til en udgift på 1.027,1 mio. kr. (ad 4) og en indtægt på -985,1 mio. kr. (ad 5) til dækning af udgifter og indtægter for hele projektperioden. Det skal herudover bemærkes, at der på byrådsmødet den 19. september 2006 blev godkendt en anlægsbevilling til en udgift på 950 mio. kr. og en indtægt på -992 mio. kr. Den samlede anlægsbevilling til Jorddepotet er herefter udgifter på 1.977,1 mio. kr. og indtægter på -1.977,1 mio. kr.
 • Køge Jorddepot kan låne op til 670 mio. kr. Det betyder, at hvis lånerammen er fuldt udnyttet med 670 mio. vil der ikke kunne indgangssættes yderligere aktiviteter før de nødvendige indtægter er tilgået Jorddepotet
 • Jorddepotet er 100 % lånefinansieret og påvirker derfor ikke kommunens kassebeholdningen.
Beslutning

Ad 1-5: Godkendt.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Trine Hastrup (V)

Til toppen


279.   Eventuelt (Lukket punkt)


Beslutning

Drøftet.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Trine Hastrup (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 21.12.17