Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Køge Byråd

Den 29.08.2017 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anette Simoni, (V)
Annabella Al-Nafousi, (F)
Dora Olsen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Frank Hyldal, (V)
Helle Poulsen, (V)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Lars Have Christensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Poul Erik Jensen, (V)
Rasmus Felt, (A)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)
Trine Hastrup, (V)

Afbud:

Jette W. Jørgensen, (Ø)
René Jespersen, (V)

146.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Borgmesteren orienterede om, at René Jespersen (V) i eftermiddag har meddelt forfald til byrådsmødet pga. sygdom.

I følge styrelsesloven §15,1 kan de medlemmer, der er valgt på den pågældende liste kræve stedfortræderen indkaldt.

Listen ønsker stedfortræder indkaldt, og byrådet besluttede, at betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er opfyldt og at Jørgen Mundt Andersen (O) er rette stedfortræder og valgbar. Jørgen Mundt Andersen deltog herefter i mødet.

Jette W. Jørgensen (Ø)  har afbud af andre årsager.

Fraværende
Jette W. Jørgensen (Ø)
René Jespersen (V)

Til toppen


147.   Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet


Indstilling

Peter Langkilde, Brogade 17 c, Køge, har sendt følgende spørgsmål til Byrådets besvarelse.

Afskrift af Peter Langkildes spørgsmål:

"I Køge midtby, pr. 1. september 2017, eller senere, indføres betalingsparkering. Byrådsmedlem og forkvinde for Teknik- og Miljøudvalget samt bestyrelsesmedlem i Køge Kyst P/S Mette Jorsø, i dagspressen, uden dementi, har meddelt, at såfremt betaling for parkeringen i midtbyen besluttes nedlagt, vil kommunen få et erstatningskrav fra ejer/ne på et 3-cifret millionbeløb.

Betalingsparkeringsaftalen mellem Køge Kyst og TK Development A/S er således besluttet uden om myndigheden for kommunale veje, pladser og stier, nemlig Køge Byråd, og må derfor anses at være i strid med loven.

Spørgsmål:
Kan det nye byråd, efter valget i november 2017, vedtage, at betaling for parkering Køge midtby skal slettes, uden at byrådet, og dermed borgerne, på nogen måde gøres erstatningspligtig over for de private ejere af erhvervede parkeringsarealer opført i Køge Kyst P/S "Stationsprojekt"??

Spørger ønsker ikke en større svarredegørelse, men derimod enten et JA eller NEJ"

Beslutning

Spørgeren var ikke til stede, hvorfor spørgsmålet besvares skriftligt og vedhæftes referatet.

Fraværende
Jette W. Jørgensen (Ø)
René Jespersen (V)
Bilag

Til toppen


148.   Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet


Beslutning
Intet.
Fraværende
Jette W. Jørgensen (Ø)
René Jespersen (V)

Til toppen


149.   3. Økonomiske Redegørelse 2017


Indstilling

Direktionen indstiller til

    Økonomiudvalget, at

den 3. Økonomiske Redegørelse 2017 på Økonomiudvalgets område drøftes og godkendes, herunder at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at

 1. der gives tillægsbevilling på i alt -2,5 mio. kr. vedr. Økonomiudvalget, som tilføres kassen, jf. bilag 1 (pkt. 1),
 2. der gives tillægsbevilling på i alt 1,7 mio. kr. vedr. Økonomiudvalget som finansieres af kassen, jf. bilag 1 (pkt. 2),
 3. der gives udgiftsneutral tillægsbevillinger på 1,7 mio. kr. fra andre udvalg til Økonomiudvalget, jf. bilag 1 (pkt. 3).

    Økonomiudvalg og Byråd, at

den 3. Økonomiske Redegørelse 2017 drøftes og godkendes, herunder at

    4. der gives tillægsbevillinger, som tilgår kassen på i alt -64,5 mio. kr. på driftsområdet og
    finansieringsområdet vedr. Økonomiudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Erhvervs- og     Arbejdsmarkedsudvalget, Skoleudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget, jf. bilag 1 (pkt. 1),  

    5. der gives tillægsbevillinger som finansieres af kassen på i alt 32,0 mio. kr. på driftsområdet     og finansieringsområdet vedr. Økonomiudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget og Social- og     Sundhedsudvalget, jf. bilag 1 (pkt. 2),

    6. der gives en tillægsbevilling uden effekt på kassebeholdningen (budgetneutrale) vedr.     alle udvalg, jf. bilag 1 (pkt. 3),

    7. der gives en tillægsbevilling til merindtægter på -59,3 mio. kr. på jordforsyningen, som     tilføres kassen,

    8. halvårsregnskabet godkendes.

Økonomiudvalget 15-08-2017
Ad 1-3: Anbefales.

Ad 4-8: Anbefales. Økonomiudvalget anbefaler at der bevilliges 1 mio. kr. i 2017 til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget til en forstærket indsats mod bandekriminalitet mv. Bevillingen finansieres af mindreforbrug på indkomstoverførselsområdet.

Baggrund og vurdering

3. Økonomiske Redegørelse er baseret på forvaltningernes skøn over forventet regnskab pr. 30. juni 2017.

3. Økonomiske Redegørelse viser, at der på enkelte udvalgsområder er udfordringer med at holde budgettet for serviceudgifterne. Heraf er størstedelen af udfordringen dog velkendt fra 2. Økonomiske Redegørelse. Såfremt de indmeldte udfordringer realiseres vil det betyde en overskridelse af Køge Kommunes serviceudgiftsloft med ca. 56 mio. kr.

Konkret viser 3. Økonomiske Redegørelse 2017, at hvis 2. og 3. Økonomiske Redegørelse ses i sammenhæng er der forventede netto mindreudgifter på 45,3 mio. kr. på drifts- og finansieringsområdet (punkt A, B og C), hvilket kan tilskrives store mindreudgifter til indkomstoverførsler, mens der er stort pres på serviceudgifterne.

De overordnede forventede mindreudgifter er sammensat således, at der fortsat udestår en revideret udfordring fra 2. Økonomiske Redegørelse på 12,8 mio. kr. på serviceudgifterne (punkt A) efter der blev givet tillægsbevillinger for 30,2 mio. kr. og reserveret mindreudgifter på 12,8 mio. kr. under indkomstoverførsler mhp. finansiering af service driftsudgifter. Herudover skulle administrationen mellem 2. og 3. Økonomiske Redegørelse undersøge hvor stor del af den tilbageværende udfordring der kunne håndteres inden for egen ramme, hvilket har reduceret udfordringen fra 2. Økonomiske Redegørelse med lidt mere end 6 mio. kr., jf. punkt A nedenfor. 

På indkomstoverførsler og finansiering er der forventet mindreudgifter og merindtægter på 55,1 mio. kr., som primært vedrører forsikrede ledige. Dette blev varslet i 2. Økonomiske Redegørelse sammen med en tilsvarende forventet midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet. Forventningen til midtvejsreguleringen er imidlertid, at den vil give en netto merindtægt på 1,2 mio. kr., jf. nedenfor.  

Den nye indmelding til 3. Økonomiske Redegørelse viser således forventede netto mindreudgifter på 58,1 mio. kr. (punkt B og C), hvoraf der er netto mindreudgifter på service på 3,0 mio. kr. og netto mindreudgifter på overførsler og finansiering på 55,1 mio. kr.   

Drifts- og finansieringsområdet
I nedenstående tabel er udfordringerne opsummeret (i 1.000 kr.):

A. Revideret udfordring fra 2. ØR       Udvalg        Beløb
Samlede udfordring i 2. ØR          62,1
Tillægsbevillinger i 2. ØR         -30,2
Indkomstoverførsler reserveret til service-driften i 2. ØR         -12,8
Restudfordring fra 2. ØR           19,1
Yderligere merudgifter under SSU          SSU            0,3
Finansiering af madordning          BU           -1,0
Energispareprojekter          EDU            0,3
Ændret skøn for sårbare børn og unge          BU           -5,9
Revideret udfordring fra 2. ØR          12,8
B. Service udgifter i 3. ØR       Udvalg        Beløb
Specialskoler          SU            2,3
Udbetaling Danmark          ØU            1,1
Leve-Bo          SSU            0,1
Opfølgning på flygtninge          SU           -3,6
Elevtilskud til staten          KIU           -0,2
Tjenestemandpensioner          KIU           -0,2
Nulstilling af overførselspulje          ØU           -1,0
Gebyrer          ØU           -0,5
Driftssikring af boligbyggeri          ØU           -0,7
Revision og formuepleje          ØU           -0,4
Serviceudgifter i 3. ØR           -3,0
Netto udfordring på service (A+B)            9,8
C. Overførsler og finansiering i 3. ØR       Udvalg        Beløb
Forsikrede ledige          EAU         -39,8
Introduktion for udlændinge          EAU           -2,1
Kontanthjælp          EAU           -3,3
Aktivitetsbestemt medfinansiering og ældreboliger          SSU           -3,1
Førtidspension          SSU            2,1
Tilbagerulning af forventet midtvejsregulering          ØU           -7,8
Midtvejs- og efterregulering beskæftigelsestilskud          ØU           -1,2
Nettoeffekt på kasse i alt         -55,1
Netto drift og finansiering i alt i 3. ØR (B+C)         -58,1
Netto drift og finansiering i alt i 2. og 3. ØR (A+B+C)         -45,3
D. Status på serviceudgiftsloftet        Beløb
Serviceudgiftsloftet for Køge Kommune      2.567,7
Forventede serviceudgifter (incl. Bevillinger under A. og B.)      2.620,5
Varslede udfordringer            3,0
Overskridelse af serviceudgiftsloftet          55,7

Ad A. Revideret udfordring fra 2. Økonomiske Redegørelse
I 2. Økonomiske Redegørelse blev der indmeldt en samlet udfordring for 62,1 mio. kr., hvoraf 30,2 mio. kr. blev kassefinansieret. Herudover blev mindreudgifterne under indkomstoverførsler på 12,8 mio. kr. tilført kassen og reserveret til dækning af udfordringen på service driften, hvorfor restudfordringen efter 2. Økonomiske Redegørelse var på 19,1 mio. kr.

I forbindelse med 2. Økonomiske Redegørelse blev det ligeledes besluttet, at den resterende udfordring på 19,1 mio. kr. skulle følges frem mod 3. Økonomiske Redegørelse med sigte på at finde kompenserende engangsbesparelser og finansiering inden for egen ramme. Herudover kunne merforbruget dækkes af forventede mindreudgifter på de forsikrede ledige.

Revideringen af udfordringen i 3. Økonomiske Redegørelse viser en udfordring på 12,8 mio. kr., idet Børne- og Ungeforvaltningen dels har fundet finansiering til madordningen på 1,0 mio. kr. dels har nedjusteret deres vurdering af udfordringen til foranstaltninger for sårbare børn og unge med 5,9 mio. kr. efter en fornyet gennemgang af området. Modsat forventer Velfærdsforvaltningen en yderligere forværring af udfordringen med 0,3 mio. kr. Endelig blev mindreudgifterne til Energispareprojekter på 0,3 mio. kr. tilført kassen i 2. Økonomiske Redegørelse.

Ad B. Serviceudgifter i 3. Økonomiske Redegørelse
I forhold til 2. Økonomiske Redegørelse er der i 3. Økonomiske Redegørelse indmeldt forventede netto mindreudgifter på 3,0 mio. kr. på serviceområdet.

De forventede mindreudgifter omfatter 3,6 mio. kr. vedrørende mindreudgifter til flygtninge under Skoleudvalget og 1,0 mio. kr. vedrørende nulstilling af overførselspuljen under Økonomiudvalget. Hertil kommer 0,7 mio. kr. vedrørende driftssikring af boligbyggeri, 0,5 mio. kr. vedrørende merindtægter på gebyrer samt 0,4 mio. kr. vedrørende mindreudgifter til revision og formuepleje under Økonomiudvalget. 

Herudover er der mindreudgifter på i alt 0,4 mio. kr. under Kultur- og Idrætsudvalget, hvoraf 0,2 mio. kr. vedrører elevtilskud til Staten og 0,2 mio. kr. vedrører Tjenestemandpensioner.  

De forventede merudgifter omfatter 2,3 mio. kr. knyttet til køb af private interne skoleforløb under Skoleudvalget, som ligeledes er indeholdt i rammekorrektionerne for budget 2018-2021. Hertil kommer forventede merudgifter på 1,1 mio. kr. vedrørende Udbetaling Danmark under Økonomiudvalget, som er delvist indeholdt i rammekorrektionerne for budget 2018-2021. Endelig er der forventede merudgifter på 0,1 mio. kr. vedrørende en indtægts- og udgiftsbevilling knyttet til Leve-Bo projektet, hvor der er en egenfinansiering på 0,1 mio. kr., som finansieres af de anlægsmidler, der blev tilført kassen i 2. Økonomiske Redegørelse. 

I 3. Økonomiske Redegørelse har Skoleudvalget og Teknik- og Miljøudvalget endvidere varslet udfordringer på i alt 3,0 mio. kr., som følges frem mod 4. Økonomiske Redegørelse. Under Skoleudvalget er der varslet udfordringer på i alt 2,6 mio. kr. Heraf vedrører 2,2 mio. kr. forventede merudgifter til befordring af almene- og specialelever, hvor den reelle udfordring først kendes senere på året samt 0,4 mio. kr. vedrørende opsigelse af en tjenestemand, som forsøges håndteret inden for rammen. De varslede udfordringer under Teknik- og Miljøudvalget omfatter forventede merudgifter på 0,3 mio. kr. vedr. vejbelysning samt 0,1 mio. kr. vedrørende mindreindtægter for udeservering på havnen, som forsøges håndteret inden for rammen.

Ad C. Overførsler og finansiering i 3. Økonomiske Redegørelse
Der forventes mindreudgifter på netto 55,1 mio. kr., hvoraf hovedparten af mindreudgifterne vedrører forsikrede ledige under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget på 39,8 mio. kr. Hertil kommer yderligere mindreudgifter på i alt 5,4 mio. kr., hvoraf 3,3 mio. kr. vedrører fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere og 2,1 mio. kr. vedrører introduktion for udlændinge. Hertil kommer netto mindreudgifter under Social- og Sundhedsudvalget på 1,0 mio. kr., hvoraf mindreudgifter på 3,1 mio. kr. vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering og ældreboliger og merudgifter på 2,1 mio. kr. vedrører Førtidspension.

På finansieringssiden forventes merindtægter på 9,0 mio. kr., hvor 7,8 mio. kr. vedrører tilbageføring af den forventede midtvejsregulering, som blev reserveret i 1. Økonomiske Redegørelse. Hertil kommer netto merindtægter på 1,2 mio. kr. vedrørende forventet midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet. Det skal understreges, at den endelige midtvejs- og efterregulering ikke er udmeldt endnu, hvorfor der fortsat er usikkerhed omkring den præcise regulering. Den endelig udmelding omkring beskæftigelsestilskuddet foreligger først i sidste halvdel af juni måned.

Ad D. Status på serviceudgiftsloftet
3. Økonomiske Redegørelse viser, at Køge Kommune forventes at overskride serviceudgiftsloftet med 55,7 mio. kr., hvis alle bevillinger under punkt A og B bevilliges samt de varslede udfordringer, jf. punkt D i tabellen. Hvis de varslede udfordringer på 3,0 mio. kr. under Skoleudvalget og Teknik- og Miljøudvalget ikke medregnes vil overskridelsen af serviceudgiftsloftet være på 52,7 mio. kr.

Konsekvensen ved overskridelse af serviceudgiftsloftet er, at Køge Kommune kan udsættes for en sanktion, som består af en individuel sanktion (60 pct.) og en kollektiv sanktion (40 pct.), som modregnes i bloktilskuddet, hvis kommunernes regnskaber samlet set ikke lever op til de aftale rammer.

Anlægsområdet
Det samlede anlægsbudget er på 392,8 mio. ekskl. Jorddepotet. Der forventes et mindreforbrug på i alt 175,1 mio., hvoraf 168,4 mio. kr. forventes overført til 2018. Ligeledes forventes der merindtægter for i alt -59,3 mio. kr. som dækker de store salgssager på erhvervsområdet som blev forelagt Byrådet i januar og februar 2017. Derfor søges der tillægsbevilling til indtægter på i alt -59,3 mio. kr. således, at det samlede anlægsbudget herefter er netto 333,5 mio. kr.    

Opfølgning på vedtaget budget til skattefinansierede anlæg
Det vedtagne budget til skattefinansierede anlæg er på 148,9 mio. og det korrigerede budget er på 322,5 mio. kr. Hertil kommer eventuelle fremtidige politisk vedtagne projekter som fx Lellinge aktivitetscenter (6 mio. kr.). Indmeldingen fra forvaltninger viser forventet overførsler på 80,1 mio. kr. og en overskridelse på 86,7 mio. i forhold til det vedtagne budget. Tallene ligger inden for det, som blev indmeldt ved 2. Økonomiske Redegørelse, hvor forventningen til overførsler var på 80-100 mio. og overskrivelse af vedtaget budget på 70-90 mio. kr., som stadigvæk er forventningen.

Overførsler til 2018 friholder ikke kommunen for evt. sanktion i det Christiansborg har hjemmel til at aktivere sanktioner i 2018 som de også har i 2017.   

Status ift. skattefinansierede anlæg

           Beløb

Vedtaget anlægsudgift

           148,9

Forventet regnskab anlæg

           235,6

Råderum ift. skattefinansierede anlæg

           -86,7

Jordforsyningen
Der forventes merindtægter for -59,3 mio. kr. således at de samlede indtægter i 2017 vedrørende salg af grunde til erhvervsformål og boligformål bliver på -113,6 mio. kr. Der søges en tillægsbevilling til merindtægter.

Jordforsyningen har et udgiftsbudget på 79,3 mio. kr. Der forventes mindreudgifter for 25,7 mio. kr., hvoraf mindreudgifter for i alt 21,8 mio. kr. forventes overført til 2018. De resterende 3.9 mio. kr. forventes at tilgå kassen men afventer endelig afslutning af 2 opkøbssager.

Øvrige Anlæg og låneoptag
Den 3. Økonomiske Redegørelse viser, at der på det øvrige anlægsområde forventes mindreudgifter på i alt 149,3 mio. kr., hvoraf 146,6 mio. kr. forventes overført til 2018. Det overførte beløb vedrører projekter under Serviceanlæg med 47,7 mio. kr., Vedligehold med 0,4 mio. kr. samt Ældreboliger og sociale institutioner med 98,4 mio. kr., hvoraf 10,2 mio. kr. vedrører servicearealer, som indgår i beregningen af de samlede skattefinansieret anlægsudgifter.

Under joddepotet forventes der merudgifter for 145,6 mio. kr. samt merindtægter for -136,4 mio. kr.  Den samlede nettoeffekt på 9,2 mio. kr. skal ses i sammenhæng med de tilsvarende merudgifter under finansieringsområdet, som følge af et tilsvarende højere låneoptag på Jorddepotet. Dette skyldes, at jorddepotet er fuldt lånefinansieret.

Økonomi
Ingen særskilte bemærkninger.
Beslutning
Ad 4-8: Godkendt, idet der bevilliges 1 mio. kr. i 2017 til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget til en forstærket indsats mod bandekriminalitet mv. Bevillingen finansieres af mindreforbrug på indkomstoverførselsområdet.
Fraværende
Jette W. Jørgensen (Ø)
René Jespersen (V)
Bilag

Til toppen


150.   Nye vedtægter for Borup Kino


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Køge Byråd godkender nye vedtægter for Borup Kino.

Kultur- og Idrætsudvalget 14-08-2017
Anbefales.

Økonomiudvalget 22-08-2017
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Borup Kino har besluttet at ændre vedtægterne ud fra et ønske om at forenkle dem på en lang række punkter. Således er særligt § 2 vedr. foreningens formål forenklet, ligesom § 3 vedr. medlemskab nu rummer færre og mere simple bestemmelser.

Endelig er § 12.3 vedr. foreningens opløsning ændret fra:

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens formue og ejendom en eller flere andre foreninger m.v. med kulturelle eller sportslige formål i Borup efter generalforsamlingens nærmere beslutning.

til:

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens formue og ejendom Køge Kommune med henblik på overdragelse til andet kulturelt formål.

Forvaltningens vurdering er, at de nye vedtægter betegner en hensigtsmæssig forenkling og samtidig sikrer Køge Kommunes interesser i tilstrækkeligt omfang.

De nye vedtægter blev godkendt på Borup Kinos ordinære generalforsamling den 20. marts 2017.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jette W. Jørgensen (Ø)
René Jespersen (V)
Bilag

Til toppen


151.   Erstatningsfaciliteter for foreningslokaler i Lellinge


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til 

    Kultur- og Idrætsudvalget, at

 1. orienteringen om møde med interessentgruppen for Lellinge Minihal tages til efterretning,
 2. det drøftes om scenarie A eller scenarie B foretrækkes

    Kultur- og Idrætsudvalget, Ejendoms- og Driftsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

    3. det drøftes om der med baggrund i budgeterklæringen for 2016-2019 skal gives en 
        
anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 6 mio. kr. til erstatningsbyggeri for den gamle
        gymnastiksal på Lellinge Skole finansieret af kassen i 2017.

Kultur- og Idrætsudvalget 14-08-2017
Ad 1. Til efterretning.
Ad 2. Model A foretrækkes.
Ad 3. Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler at der gives en anlægsbevilling på 6 mio. kr. til opførelse af erstatningsfaciliteter i 2017 (model A).
Annabel Al-Nafousi (F) opfordrer til, at Ejendoms- og Driftsudvalget drøfter muligheden for at finde ekstra finansiering.

Ejendoms- og Driftsudvalget 16-08-2017
Ad 3:
Udvalget anbefaler anvendelsen af 6 mio. kr. til erstatningsbyggeriet.

Torben Haack (F) og Jette W. Jørgensen (Ø) opfordrer til, at Økonomiudvalget drøfter muligheden for ekstra finansiering.

Søren D. Brask (V), Frank Hyldal (V), Paul Christensen (V), Poul Erik Jensen (V), Erik Swiatek (A) og Dora Olsen (O) foreslår, at finansiering ud over de 6 mio. kr. indgår i budgetforhandlingerne.

Økonomiudvalget 22-08-2017
Ad 3: Anbefales.

Eventuel finansiering af midler ud over de 6 mio. kr. henvises til drøftelse ved budgetforhandlingerne for budget 2018-21. 

Baggrund og vurdering

Forligspartierne besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2016-2019, at indtægterne fra salg af Lellinge Skole og SFO anvendes til etablering af en gymnastikhal ved Lellinge Stadion som erstatning for de lokaler, der forventes at forsvinde ved salget af Lellinge Skole.

Byrådet besluttede den 24. maj 2016 at sælge Lellinge Skole og SFO. Det er aftalt med køber, at skolens gymnastiksal er tilgængelig for de nuværende brugere, indtil der er opført en ny multihal.

Rammelokalplan 6–02 for Lellinge har udlagt hele landsbyen til boligformål, offentlige formål, fritidsområde og rekreative formål samt landbrug. Boldbanen kan bruges til idrætsformål, klubhus og boldbaner. Nye bygninger må opføres i op til 1½ etage og med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter.
Der er igangsat et lokalplanarbejde som kan rumme nedenstående projekter. En ny lokalplan forventes vedtaget i indeværende år.

Formanden for Kultur- og Idrætsudvalget afholdt den 22. juni 2016 møde med repræsentanter fra Lellinge IF, Seniorklubben og Beboerforeningen i Lellinge og informerede om salg af skolen samt den forventede proces.

Som en del af processen afholdt formanden for Kultur- og Idrætsudvalget den 2. maj 2017 og den 1. juni 2017 møder med interessentgruppen for Lellinge Minihal bestående af to repræsentanter for Lellinge Beboerforening og to repræsentanter for Lellinge IF.

Mødernes formål var at lave en forventningsafstemning og en foreløbig prioritering af ønsker til en kommende hal.

Der er på stadion et gammelt muret klubhus, som i dag anvendes til depot. Herudover har Lellinge IF en ældre pavillon til depot, omklædning og klubfaciliteter.

Økonomiudvalget besluttede den 14. marts 2017, sag nr. 68, at der arbejdes med en placering af multihallen på stadion idet de eksisterende bygninger forudsættes bevaret, og at det drøftes om der kan findes midler til nybygning eller renovering af eksisterende lokaler, fx i forbindelse med budgetlægningen for 2018-2021.

Ved en nærmere undersøgelse har forvaltningen konstateret, at pavillonen er i meget dårlig stand. Den er over 40 år, og der er konstateret råd og svamp flere steder i pavillonen. Forvaltningen anbefaler derfor, at den nedrives.

Inden for forligspartiernes beslutning i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016-2019 er der udarbejdet følgende 2 scenarier for fremtidigt foreningshus inden for en økonomisk ramme på 6 mio. kr.:

Scenarie A - etablering af hal på 216 m2 og 300 m2 sidebygninger (klublokale, depot omklædningsrum m.v.) og nedrivning af eksisterende pavillon.

Scenarie B - etablering af hal på 216 m2 og 275 m2 sidebygninger, nedrivning af eksisterende pavillon og renovering af det gamle murede klubhus.

Foreløbige skitser af foreningslokalerne i de 2 scenarier er vedlagt i bilag 3.

Forvaltningen er bekendt med, at foreningerne i Lellinge ikke er tilfredse med de to ovennævnte forslag, men ønsker projektet udvidet til 324 m2 hal og 426 m2 sidebygninger til et beløb på 7,6 mio. kr. Hertil kommer nedrivning af den eksisterende pavillon til 340.000 kr. til et samlet beløb på 7,97 mio. kr. 
Alternativt ønsker foreningen en lidt mindre hal på 216 m2 (som senere evt. kan udvides til 324 m2) og sidebygninger på 426 m2 til et samlet beløb på 6,8 mio. kr. Hertil kommer nedrivning af pavillon til 340.000 kr. til et samlet beløb på 7,14 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter om der med baggrund i budgeterklæringen for 2016-2019, jf. ovenfor skal gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 6 mio. kr. finansieret af kassen til erstatningsbyggeri for den gamle gymnastiksal på Lellinge Skole i 2017.

I positivt fald anbefaler forvaltningen scenarie A, som giver flest m2 lokaler til foreningsformål.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 6 mio. kr. til erstatningsbyggeri for den gamle gymnastiksal på Lellinge Skole. Den budgetterede kassebeholdning vil blive påvirket negativ med 6 mio. i 2017, da der ikke er afsat rådighedsbeløb i budgettet. Det bemærkes, at der tidligere politisk er tilkendegivet, at bevillingen modsvares af den forventede salgsindtægt fra Lellinge Skole og SFO.

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning

Ad 3: Godkendt af et enigt Byråd.

Eventuel finansiering af midler ud over de 6 mio. kr. henvises til drøftelse ved budgetfgorhandlingerne for Budget 2018-21. 

Fraværende
Jette W. Jørgensen (Ø)
René Jespersen (V)
Bilag

Til toppen


152.   Pantefogeder og forretningsgang for fortrinsberettigede krav


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen instiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. direktøren for Kultur- og Økonomiforvaltningen bemyndiges til at udnæve pantefogeder,
 2. forretningsgang for inddrivelse i Køge Kommune tages til efterretning.
Økonomiudvalget 22-08-2017
Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales taget til efterretning.

Baggrund og vurdering

Regeringen besluttede ultimo januar 2017 at inddrivelse af fortrinsberetigede krav (herved forstås fordringer, der tilhører kommuner og hviler på fast ejendom med fortrinsstillet lovbestemt panteret, dvs. med prioritet foran tinglyste hæftelser som fx pantebreve, udlæg, servitutter med videre. Det drejer sig hovedsageligt om kommunale ejendomsskatterejendomsskat og renovation) pr. 2. februar 2017 skal foretages af kommunerne. På baggrund af Regeringens beslutning besluttede Byrådet i januar 2017 at opnormere på opkrævningsområdet for så vidt angår fortrinsberettigede krav, men også med henblik på en øget indsat på opkrævning af øvrige indsatsområdet.

Der er ansat en ny medarbejder i opkrævningen, og der er udarbejdet projektbeskrivelse for inddrivelse af fortrinsberettigede krav og øget indsat på opkrævningsområdet.

Der vil være en overgangsperiode, hvor SKAT og Køge Kommune skal samarbejde omkring de fortrinsberettigede krav - frem til 1. maj 2019 (Fortrinsretten på fast ejendom gælder i 2 år og 3 mdr.) da SKAT skal foretage inddrivelse af alle fortrinsberettigede krav tilbage fra 1. februar 2017 og Køge Kommune skal foretage inddrivelse af nye fortrinsberettigede krav fra 2. februar 2017 og frem.

Forretningsgangen vil være således, at

 1. Køge Kommune sendes 1. og 2. rykker,
 2. medejer af ejendommen rykkes,
 3. opkrævningen i Køge Kommune tager telefonisk kontakt til skyldner (i første omgang i 2017 og 2018),
 4. der udsendes en tilsigelse til ejeren af ejendommen (underretning om udlæg) og 
 5. udlægget sendes til advokat for at begære ejendommen på tvangsaktion.

Punkt A, B og C er i henholdt til lov om inddrivelse til det offentlige § 1a, hvor Byrådet har den endelige beslutning om varetagelse af opkrævningsopgaven.

Punkt D og E er jf. Skatteinddrivelsesloven § 6, hvor der er tale om fogedarbejde under Fogedretten. Det skal her præciseres, at Byrådet ikke har beslutningskompetence i varetagelse af denne del af inddrivelsesopgaven. Eventuel klager af tilsigelse og/eller udlæg i ejendommen kan kun ske til Fogedretten.

I forbindelse med inddrivelsesopgaven punkt 4-5 har Køge Kommune behov for at der udnævnes pantefogeder i Køge Kommune. En pantefoged er en kommunal embedsmand, der har til opgave at inddrive skatter, afgifter og andre offentlige pengekrav, som ved lov er tillagt udpantningsret. Inddrivelsen foregår, ved at pantefogeden foretager udlæg i skyldnerens formue. Hvis skyldneren fremsætter indsigelse mod udlægget, skal pantefogeden indbringe sagen for fogedretten, der afgør, om udlægget kan opretholdes.

Økonomi
Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Taget til efterretning.

Fraværende
Jette W. Jørgensen (Ø)
René Jespersen (V)
Bilag

Til toppen


153.   Delegation af kompetence mod mobning


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at det godkendes, at i klagesager vedrørende mobning delegeres kompetencen således, at skolerne har udtaleret og Børne - og Uddannelsesforvaltningen har beslutningsret, og at dette tilføjes delegationsplanen ved førstkommende revision.

Skoleudvalget 15-08-2017
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget 22-08-2017
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Pr. 1. august 2017 er den nye nationale klageinstans mod mobning trådt i kraft. Kommunalbestyrelsen vil, som udgangspunkt, efter den 1. august 2017, skulle tage stilling til enhver sag, hvor en elev eller dennes forældremyndighedsindehavere er utilfreds med skolens handlingsplan til at håndtere en konkret mobbesag. Hvis Kommunalbestyrelsen ikke giver klager fuldt medhold, skal sagen sendes videre til den nationale klageinstans.

De almindelige regler om intern delegation i kommunestyret giver Kommunalbestyrelsen ret til at kunne overlade vurderingen af klagen til forvaltningen, herunder skolens leder. Skoleudvalget skal foreholde sig principielt til, hvor klagesager skal behandles. Køge Kommunes nuværende delegationsplan indeholder ikke en beskrivelse af, hvem der har udtale- og beslutningsret.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med drøftelsen.
Beslutning

Godkendt.

Fraværende
Jette W. Jørgensen (Ø)
René Jespersen (V)

Til toppen


154.   Implementering af enhedsbestyrelse i KLAR Forsyning-samarbejdet


Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. vedlagte ejeraftale med tilhørende vedtægter godkendes,
 2. bestyrelseshonorarerne i KLAR Forsyning og de øvrige selskaber i Køge Holding-koncernen godkendes
 3. borgmesteren indenfor de ovenfor politisk vedtagne rammer bemyndiges til at godkende de nødvendige ændringer i vedtægterne for selskaberne i Køge kommunes forsyningskoncern.    

Økonomiudvalget 22-08-2017
Ad 1-3: Anbefales.
Baggrund og vurdering

I forbindelse med godkendelsen af dannelsen af KLAR Forsyning A/S i efteråret 2015 tilkendegav alle fire kommuner at have til hensigt at etablere en enhedsbestyrelse for det fælles serviceselskab og de fire forsyningskoncerners selskaber med virkning fra årsskiftet 2017/2018.

Formålet var at sikre, at alle selskaber arbejder i sammen retning og dermed øge effektiviteten. Desuden vil det sikre den mest rationelle og effektive bestyrelsesbetjening.

Forhandlingsgruppen har, på baggrund af godkendt kommissorium (jf. byrådsbeslutning af 21. marts 2017, sag nr 105), udarbejdet en ny ejeraftale vedrørende KLAR Forsyning og fælles ledelsesmodel for forsyningsselskaberne i Greve, Køge, Stevns og Solrød kommuner.

Ejeraftalen skal træde i kraft den 1. januar 2018. Ejeraftalen er vedlagt som bilag. 

Ejerstrategien for KLAR Forsyning og de øvrige selskaber i de fire forsyningskoncerner er uændret.

Vedtægterne i KLAR Forsyning er tilrettet den reviderede ejeraftale og er vedlagt som bilag.

Vedtægterne i de øvrige selskaber i de fire forsyningskoncerner skal ligeledes tilpasses den reviderede ejeraftale.

Særlige opmærksomhedspunkter i ejeraftalen

Inhabilitet (afsnit 8.1 og 12.2)
Ved etablering af en enhedsbestyrelse kan der opstå et problem med inhabilitet. Udfordringen består i, at KLAR Forsyning er ejet af fire forskellige koncerner, og at kernen i samtlige selskabers bestyrelser udgøres af den samme personkreds. Ved interessekonflikter mellem to eller flere selskaber på tværs af koncernerne eller et af selskaberne og KLAR Forsyning kan der derfor være en udfordring omkring inhabilitet.  
I ejeraftalen lægges derfor op til, at borgmesteren repræsenterer ejerkommunens holdingselskab på generalforsamlinger i selskabets forsyningsselskaber og i KLAR Forsyning. Dermed er det reelt den enkelte ejerkommune, som træffer beslutning, når bestyrelsesmedlemmerne er inhabile.

Bestyrelsessammensætning (afsnit 7)
Hver ejerkommune udpeger to bestyrelsesmedlemmer blandt byrådets medlemmer til enhedsbestyrelsen. Formandsposten vil følge det rotationsprincip, der i dag er gældende for KLAR Forsyning:

Periode

Formand

01.01.2018 – 31.12.2021

Køge

01.01.2022 – 31.12.2025

Stevns

01.01.2026 – 31.12.2029

Solrød

01.01.2030 – 31.12.2033

Greve

Dernæst begynder rækkefølgen forfra

Derudover skal de fire ejerkommuner i enighed udpege et eksternt bestyrelsesmedlem, som skal være næstformand i alle selskaber og indgå i et formandsskab med formanden. De fire ejerkommuner indstiller hver især en ekstern kandidat til næstformandsposten og udpeger herefter i enighed næstformanden.

Endvidere har medarbejderne ret til at udpege to bestyrelsesmedlemmer i selskaberne. Dermed kommer Enhedsbestyrelsen til at bestå af i alt 11 bestyrelsesmedlemmer, otte politisk valgte bestyrelsesmedlemmer, et eksternt bestyrelsesmedlem samt to medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Hertil kommer de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer i vandselskabernes bestyrelser. Det er ikke muligt at gennemføre et fælles forbrugervalg i de fire kommuner med den nuværende selskabskonstruktion, hvor vandselskaberne ikke er ejet af et fælles holdingselskab.

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4-årig periode, der følger den kommunale valgperiode.

Bestyrelsens honorar (bilag 7.7)
De årlige honorarer pr. selskab og ved deltagelse i bestyrelserne for de i alt 15 selskaber i de fire forsyningskoncerner er angivet i nedenstående tabel:

 

Årligt honorar pr selskab

Samlet årligt honorar

Bestyrelsesformand

8.000 kr.

120.000 kr.

Næstformand

7.000 kr.

110.000 kr.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer i alt

2.333 kr.

315.000 kr.

Samlet honorar Enhedsbestyrelse

 

545.000 kr.

Samlet honorar nu

 

747.500 kr.

Samlet honorar før KLAR

 

595.000 kr.

Samlet honorar forbrugervalgte - fremtid

 

23.335 kr.

Bestyrelsens beslutningsprocedurer (afsnit 12)

Ejeraftalen sikrer, at alle spørgsmål af væsentlig betydning for en ejerkommunes egne selskaber skal afgøres på en generalforsamling, hvis ejerkommunen beder om det. Det er desuden sikret, at der er vetoret fra ejerkommunens politisk udpegede medlemmer vedrørende visse emner fx investeringsplaner og takster/gebyrer.

Ejerkommunernes mulighed for at træffe individuelle beslutninger og prioriteringer for deres helejede selskaber er endvidere beskrevet i ejeraftalens afsnit 13. Her fremgår, at alle forhold af principiel eller væsentlig økonomiske betydning altid skal forelægges selskabets generalforsamling, dvs. ejerkommunen (jf. ovenfor om inhabilitet).

Forhandlingsgruppen har valgt at lade det være op til enhedsbestyrelsen at beslutte, hvordan den praktiske afvikling af bestyrelsesmøderne i vandselskaberne skal foregå, når der ikke kan vælges fælles forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer og dermed ikke fuldt ud kan indføres en enhedsbestyrelse.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ad 1-3: Godkendt.

Fraværende
Jette W. Jørgensen (Ø)
René Jespersen (V)
Bilag

Til toppen


155.   Endelig vedtagelse af lokalplan 1059 - boliger ved Pilevej


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til lokalplan 1059 samt kommuneplantillæg 20 vedtages endeligt med følgende tilføjelse:

§ 6: Ny bebyggelse skal opføres med en minimum sokkelkote på 22,2 meter (DVR90).

Teknik- og Miljøudvalget 15-06-2017
Anbefales.

Økonomiudvalget 15-08-2017
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Lokalplanområdet indeholder ejendommen Pilevej 10 samt Vordingborgvej 125 b og c.

Lokalplanens formål er at muliggøre byggeri i form af tæt/lav boligbebyggelse med tilhørende parkeringsareal. Boligerne skal fremstå i nutidig arkitektur udlagt i grønne omgivelser med private haver og parkering.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre boliger i form af dobbelthuse eller rækkehuse i op til 2 fulde etager med en bygningshøjde på maks. 8,5 meter og med bebyggelsesprocent på maks. 40.

Lokalplanen fastlægger byggefelter og principper for placering af bebyggelsen samt bestemmelse for udformning, farver og materialer, der sikrer, at ny bebyggelse tilpasses de omkringliggende boliger. Derudover sikrer lokalplanen placeringen af eksisterende lege-/friareal på Pilevej. 

Kommuneplantillæg 20 skal muliggøre en bebyggelse bestående af tæt/lav bebyggelse i en maks. højde på 8,5 meter i to fulde etager med en bebyggelsesprocent på 40.

Lokalplan 1059 - samt kommuneplantillæg 20 har været i offentlig høring fra den 5. april - 31. maj 2017. I perioden er der indkommet 2 indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslaget, som omhandler bl.a. følgende synspunkter/spørgsmål til:

 1. Den tilladte byggehøjde på 8,5 meter og to fulde etager.
 2. Bange for indbliksgener ved byggeri i to fulde etager. Henstiller til at byggeri opføres i ét plan, eller at der etableres plantebælte over 1,8 meter mod syd og/eller forbydes vinduer mod syd.

Teknik- og Miljøforvaltningen kan hertil oplyse, at området i kommuneplan 2013 har været udlagt til boligområde med maks. bygningshøjde på 8,5 meter i 1½ etage. Eventuelle indbliksgener vil ikke blive forøget, når byggeri går fra 1½ plan til to fulde etager, idet bygningshøjden fortsat er maks. 8,5 meter. Det kan dog ikke afvises, at en bygningshøjde på 8,5 meter, der er normen i byggeloven, kan medføre oplevelse af indkig. Dette forhold gør sig gældende i alle byområder.

De indkomne indsigelser giver ikke anledning til nogen ændringer i lokalplanforslaget.  

Forvaltningen foreslår dog at indskrive en minimum sokkelkote på 22,20 meter på kommende bebyggelse. Pilevej 10 er beliggende i et bluespot område i kote 22, og bebyggelsen bør derfor klimasikres ved at øge sokkelhøjden med 20 cm.

Derfor tilføjes følgende under §6: Ny bebyggelse skal opføres med en minimum sokkelkote på 22,2 meter (DVR90).

Derudover tilføjes følgende vedr. klimasikring til lokalplanens redegørelse:

Klimasikring
Ejendommen Pilevej 10 er beliggende i en lavning i terrænet, hvor de øverste jordlag fortrinsvis består af lerjord. Det betyder, at overfladevand sandsynligvis kun langsomt kan nedsive i området, og derfor er der risiko for, at der kan komme længere perioder med stående vand ved større regnskyl. Derfor fastsætter lokalplanens bestemmelser, at ny bebyggelse skal opføres med en minimum sokkelkote på 22,2 meter (DVR90) - således at gulvniveau vil ligge over vejkoten på Pilevej.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Der har været afholdt borgermøde den 3. april 2017 i forbindelse med lokalplanforslagets offentlighedsperiode.
Beslutning
Lokalplan 1059 samt kommuneplantillæg 20 godkendt med den i indstillingen nævnte tilføjelse.
Fraværende
Jette W. Jørgensen (Ø)
René Jespersen (V)
Bilag

Til toppen


156.   Endelig vedtagelse af Lokalplan 1072 + Kommuneplantillæg nr. 24


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. lokalplan 1072 for boliger ved Tangmosevej 88 vedtages endeligt med de i høringsnotatet beskrevne ændringer,
 2. kommuneplantillæg nr. 24 til Køge Kommuneplan 2013 vedtages endeligt.

Teknik- og Miljøudvalget 18-08-2017
Anbefales.

Økonomiudvalget 22-08-2017
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede den 28. marts 2017 at sende Lokalplan 1072 samt kommuneplantillæg 24 i offentlig høring. Høringen forløb fra 10. april - 5. juni 2017. I perioden er der indkommet 6 indsigelser fra naboer til lokalplanområdet, som bl.a. omhandler bemærkninger til den øgede højde, indbliksgener ved byggeri i tre etager og begrænsninger i fortsat udøvelse af støjende aktiviteter på erhvervsejendom overfor lokalplanområdet.

Byggeri inden for lokalplanområdet ligger nord for eksisterende boligbebyggelse. Afstanden på minimum 5 meter fra skel til kommende boligbebyggelse vurderes at være tilstrækkelig. For yderligere at mindske eventuelle gener foreslår forvaltningen på baggrund af indsigelserne følgende ændringer af lokalplanen:

§ 5.7 Altaner eller balkoner må ikke placeres højere i bebyggelsen end ud for 1. sals beboelsen, svarende til på taget af bygningens nederste etage.

§ 6.3 Der må ikke etableres vinduer i 2. og 3. etage i de sydvendte gavle i de to sydligste bygninger.

§ 7.2 Der skal etableres levende hegn eller hæk mod lokalplanområdets afgrænsning mod syd og vest. Mod naboen mod syd må hegnet alternativt etableres som fast hegn. Levende hegn eller hæk skal bestå af løvfælden arter, som opnår en højde på mindst 1,5 meter, fx bøg, navr, liguster.

Erhvervsejendommen overfor lokalplanområdet grænser i dag op til åben-lav boligbebyggelse mod syd, som begrænser mulighederne for støjende aktiviteter. Lokalplanområdet har siden Kommuneplan 2009 været udlagt til støjfølsom anvendelse som boligområde. Derfor er der efter forvaltningens vurdering ikke behov for yderligere tiltag.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Fraværende
Jette W. Jørgensen (Ø)
René Jespersen (V)
Bilag

Til toppen


157.   Indkøb af affaldscontainere i forbindelse med ny affaldsordning


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der indarbejdes en bevilling til indkøb af affaldsbeholdere:

 1. 25 mio. kr. i 2018 til indkøb af affaldsbeholdere til enfamilieboliger.
 2. 3,6 mio. kr. i 2019 til indkøb af affaldsbeholdere til flerfamilieboliger.

Teknik- og Miljøudvalget 18-08-2017
Anbefales.

Økonomiudvalget 22-08-2017
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Byrådet fastlagde den 28. marts 2017, hvordan fremtidens affaldsløsning for énfamilieboliger skal se ud, og på møde den 23. maj 2017 blev den fremtidige løsning for flerfamilieboliger i Køge Kommune fastlagt.

Løsningen for énfamilieboliger kommer således til at bestå af 2 beholdere: En 2-delt beholder til mad- og restaffald og en 4-kammerbeholder til de 4 tørre genanvendelige fraktioner. Dette indebærer, at der er behov for at indkøbe 2 stk. beholdere til alle énfamilieboliger i kommunen i løbet af forår/sommer 2018, så beholderne kan blive dekoreret, samlet og bragt ud til husstandene. Der er lidt over 17.000 énfamilieboliger i Køge Kommune.

Løsningen for flerfamilieboliger kommer til at bestå af indsamling af alle fraktioner i hver sin minicontainer (mellem 400 og 770 L.) for størstedelen af disse boligers vedkommende - med andre ord en løsning tilsvarende den, som de fleste flerfamilieboliger har i dag; blot med brug af lidt flere containere, idet affaldet sorteres i flere fraktioner. Det er vanskeligt at anslå, hvor mange ekstra minicontainere der vil blive behov for at indkøbe, men et par tusinde stk. vil være et umiddelbart bud. Disse vil skulle indkøbes i løbet af forår/sommer 2019.

Langt den største del af beholderindkøbet vil således skulle ske i løbet af 2018, hvorfor der vil være et ekstraordinært stort træk på likviditeten dette år - og i mindre udstrækning i 2019.

Alt afhængig af hvilke tilbud kommunen vil få ind i forbindelse med udbud af indkøb af beholdere, må det forventes, at der i løbet af 2018 og 2019 vil blive indkøbt beholdere for mellem 25 og 30 mio. kr. i alt.

Det forventes, at der med udgangen af 2017 vil være et overskud på konto for ”ordninger for glas, papir og pap” på omkring 8 mio. kr. Dette beløb vil kunne bruges til delvis finansiering af de ny 4-kammerbeholdere, idet den samlede omkostning til indkøb af 4-kammerbeholdere forventes at beløbe sig til omkring 18 - 20 mio. kr.

Tilsvarende forventes det, at der med udgangen af 2017 vil være et mindre overskud på konto for ”dagrenovationsordningen” på omkring 1,5 mio. kr. Dette beløb vil kunne bruges til delvis finansiering af nye 2-delte beholdere til mad- og restaffald, idet den samlede omkostning til indkøb af disse forventes at beløbe sig til omkring 7 - 9 mio. kr.

Endelig forventes, som ovenfor nævnt, behov for at indkøbe omkring 2.000 minicontainere i 2019 til opsamling af de nye fraktioner fra flerfamilieboligerne - svarende til et samlet indkøb på omkring 1½ - 2 mio. kr.

Indkøb af affaldsbeholdere vil indgå i mellemregningsforholdet for de enkelte fraktioner og vil indgå i de fremtidige takster.

Økonomi

Det indstilles, at der bevilges 25 mio. kr. i 2018 og 3,6 mio. kr. i 2019, således at der kan indkøbes affaldsbeholdere i overensstemmelse med den vedtagne affaldsløsning.

Beløbene vil indgå i de enkelte mellemregningskonti og afdrages dermed løbende af brugerne.

Økonomisk Afdeling bemærker, at en evt. bevilling på henholdsvis 25 mio. kr. i 2018 og 3,6 mio. i 2019 ikke vil påvirke vores serviceramme på driftsrammen, idet udgiften er en del af takstfinansieretområdet under renovationen. Beløbet vil dog, indtil den løbende indtægt er opkrævet hos brugerne, påvirke kommunens likviditet negativ.   

Det anbefales, at bevillingerne gives som en kassefinansieret bevilling i 2018 og 2019 og ikke via leasingaftaler. 

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
Jette W. Jørgensen (Ø)
René Jespersen (V)
Bilag

Til toppen


158.   Etablering af betalingsparkering - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik-og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der gives anlægsbevilling på 6,106 mio. kr.

Teknik- og Miljøudvalget 18-08-2017
Anbefales.

Økonomiudvalget 22-08-2017
Anbefales.
Baggrund og vurdering

På Køge Kommunes investeringsoversigt er der i 2017 afsat rådighedsbeløb på 6.106.000 kr. til erstatningsparkeringspladser, parkeringshenvisning og betalingsparkering mv. TMU 08.

Byrådet har i 2012 vedtaget "Parkeringsstrategi for Køge bymidte". Strategien beskriver muligheder for erstatningsparkeringspladser, parkeringshenvisning og betalingsparkering mv. Det er forudsat, at betalingsparkering træder i kraft i forbindelse med åbning af de første nye parkeringsanlæg i Stationsområdet, hvilket forventes at ske den 4. september 2017.

Bevillingen forudsættes anvendt til færdiggørelser af langtidsparkeringsplads på Værftsvej, udvidelse af parkeringshenvisning, betalingsparkering, samt parkeringsplads på Værftsvej 2. etape, såfremt behov opstår efter at betalingsparkering indføres. Parkeringspladsen på Værftsvej 3 er beliggende uden for betalingsparkeringsområdet.

Det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at ovenstående arbejder skal udføres for at imødekomme Parkeringsstrategiens beslutning.

Restbevilling fra 2016 forudsættes forbrugt i forbindelse med etablering af betalingsparkering, herunder opsætning af betalingsautomater, opgraderet parkeringshenvisning og skiltning.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling på 6,106 mio. kr. til Etablering af betalingsparkering. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budgettet (TMU 08 Parkeringsstrategi for Køge Bymidte). Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jette W. Jørgensen (Ø)
René Jespersen (V)

Til toppen


159.   Udstykning på Vasebækvej 3 - indbringelse af sag til Byrådets afgørelse


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget beslutter, om der skal meddeles tilladelse på udstykning af 2 grunde på Vasebækvej 3, eller om stillingtagen til udvidelse af landsbyafgrænsningen ved Åshøj skal ske i kommuneplanprocessen.

Teknik- og Miljøudvalget 18-08-2017
Udvalgets flertal Mette Jorsø (V), Poul Erik Jensen (V), Søren D. Brask (V) og Lars Have Christensen (V) besluttede at give tilladelse.

Erling Larsen (A) og Niels Rolskov (Ø) stemmer imod og begærer sagen i Byrådet.

Torben Haack (F) forbeholder sin stilling til Byrådet.

Baggrund og vurdering

Ejeren af ejendommen Vasebækvej 3 ønsker at udstykke 2 grunde til helårsbeboelser.

Ansøgningen indgik i sag nr. 117 på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. maj 2017. Et flertal bestående af Mette Jorsø (V), Poul Erik Jensen (V), Søren D. Brask (V) Lars Have Christensen (V) og Torben Haack (F) godkendte, at sagen om Vasebækvej 3 udsættes indtil, der har været afholdt møde med repræsentanter for indsigelserne. Erling Larsen (A) og Niels Rolskov (Ø) stemte imod tilladelse.

Der har nu været afholdt møde med repræsentanter for indsigerne, og sagen forelægges til udvalgets beslutning.

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. marts 2017 fem principper for, hvordan landdistriktspolitikkens målsætninger om flere boliger i landsbyerne kan konkretiseres i en praksis for Teknik- og Miljøforvaltningens arbejde med kommune- og lokalplanlægningen samt med behandling af landzonesager. Økonomiudvalget tiltrådte disse principper på mødet den 14. marts 2017. Begge udvalg præciserede, at der fortsat skal tages stilling fra sag til sag.

De fem principper lyder i forkortet version:

1. Revision af landsbyafgrænsninger hvert 4. år gennem kommuneplanprocessen.

2. Udarbejdelse af mindst 1-2 landsbylokalplaner hvert år.

3. To årlige behandlinger i Teknik- og Miljøudvalget af konkrete ansøgninger om 1-3 grunde i landsbyer eller landdistrikter.

4. Følgende kriterier lægges i prioriteret rækkefølge til grund for behandlingen heraf:

 • Landskabelige forhold og forholdet til byudvikling
 • Vejadgang og trafikafvikling i området
 • Direkte berørte naboers holdning
 • Landsbylaugets bemærkninger

5. Boliger, kulturelle eller erhvervsmæssige formål tillades i eksisterende landbrugsbygninger eller erhvervsbygninger.

Denne aktuelle sag udspringer af forårets behandling af udstykninger, jf. det tredje princip. Næste samlede behandling er berammet til udvalgets møde den 7. november 2017 med forudgående naboorienteringer.

Det gælder for alle ejendomme i landzone, at der ikke uden en landzonetilladelse må foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer, jf. § 35, stk. 1 i planloven. I følge planloven skal nye boliger primært opføres i byzone, men der kan dog meddeles tilladelse til udstykninger og nye boliger som huludfyldninger eller afrunding af de landsbyer, der er afgrænset i kommuneplanen. Lige uden for landsbyafgrænsninger bør nye boliger kun tillades gennem kommune- og lokalplanlægning.

Ifølge lovens praksis kan der gives tilladelse til huludfyldning, hvis der er tale om enkelte huludfyldninger "indenfor samlede bebyggelser med landsbypræg". Der kan gives tilladelse til huludfyldning, "hvis bebyggelsen ikke bryder afgrænsningen mod det åbne land, og såfremt der i øvrigt ikke findes flere lignende byggemuligheder, som i givet fald ville have krav på en tilladelse ud fra lighedshensyn".

De to grunde, der søges udstykket fra Vasebækvej 3, ligger umiddelbart uden for den afgrænsede landsby Åshøj. Grundene er placeret mellem Langebækgårds hovedhus og landsbyen, og de har hver en størrelse på 1.178 m².

Sagen har været i naboorientering, og der er indkommet en lang række indsigelser, som alle er imod yderligere udstykning i og omkring Åshøj. Nærmeste nabo mod vest ønsker også to udstykninger, hvis det tillades på Vasebækvej 3. Alle indsigelser er samlet i vedhæftede bilag.

Forvaltningen vurderer, at udstykning af denne ejendom ligger udenfor, hvad der er praksis, og hvad der kan tillades i landzonen. Da grunden ligger umiddelbart udenfor en afgrænset landsby, bør stillingtagen til en eventuel udvidelse af landsbyen ske gennem kommuneplanprocessen, jf. udvalgets principper for udstykninger i landzonen. En planproces vil delvist kunne imødekomme de af naboerne rejste kritikpunkter, særligt i forhold til inddragelse.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Poul Erik Jensen (V) erklærede sig inhabil, og deltog følgeligt ikke i behandling af punktet.

Et flertal på 15 (A, Ø, F, C og O) besluttede ikke at give tilladelse til udstykning.

Et mindretal på 10 (V og I) ønskede at give tilladelse til udstykning af 2 grunde.

Fraværende
Jette W. Jørgensen (Ø)
René Jespersen (V)
Bilag

Til toppen


160.   Egøjevej - genoptagelse af sag vedr. udstykning - indbringelse af sag til Byrådets afgørelse


Indstilling
Teknik-og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg og Byråd, at Teknik- og Miljøudvalgets beslutning af 4. maj 2017 om at tillade en grund udstykket fastholdes.

Teknik- og Miljøudvalget 18-08-2017
Anbefales af et flertal bestående af Mette Jorsø (V), Poul Erik Jensen (V), Søren D. Brask (V), Lars Have Christensen (V) og Torben Haack (F).

Erling Larsen (A) og Niels Rolskov (Ø) stemte imod og begærede sagen i Byrådet.

Baggrund og vurdering

Ejeren af Egøjevej 118 har søgt om landzonetilladelse til at udstykke ejendommen i 3 selvstændige ejendomme. Se vedlagte ansøgning med kortbilag.

Ejendommen ligger i landzone og er ikke omfattet af en lokalplan. Det betyder, at der ikke uden en landzonetilladelse må foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer, jf. § 35, stk. 1 i planloven.

Ejendommen er en mindre landejendom, hvor jorderne er solgt fra i 1960'erne og sammenlagt med naboejendommen. Ejendommen består i dag af et stuehus, udlænger og en garage. Ejer ønsker at nedrive den eksisterende bebyggelse for at udstykke og opføre 3 nye boliger med passende have i god afstand til Køge by. Ejendommen ligger i et område præget af landejendomme med store grundstykker/haver og op til et kolonihaveområde nord for Gl. Hastrup landsby og golfbanen, direkte ud til Egøjevej.

Sagen har været sendt i naboorientering i september 2016. I de to ugers høringsperiode er der ikke indkommet høringssvar.

Ifølge landzonebestemmelserne skal nye boliger primært opføres i byzone, men der kan dog meddeles tilladelse til udstykninger og nye boliger som huludfyldninger eller afrunding af de landsbyer, der er afgrænset i kommuneplanen. Hovedformålet med planlovens landzoneregler er at modvirke byspredning ved at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land og samtidig sikre, at egentlig byudvikling sker, hvor der er åbnet mulighed for det gennem kommune- og lokalplanlægning. Zoneinddelingen skaber derved en klar grænse mellem by og land, hvorved bl.a. natur- og kulturhistoriske værdier bevares, og miljøkonflikter til bl.a. landbruget undgås.

Ifølge lovens praksis kan der gives tilladelse til huludfyldning, hvis der er tale om enkelte huludfyldninger "indenfor samlede bebyggelser med landsbypræg". Der kan gives tilladelse til huludfyldning, "hvis bebyggelsen ikke bryder afgrænsningen mod det åbne land, og såfremt der i øvrigt ikke findes flere lignende byggemuligheder, som i givet fald ville have krav på en tilladelse ud fra lighedshensyn".

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at udstykningen til tre grunde ligger udenfor, hvad der generelt kan tillades i landzonen. En udstykning til tre selvstændige ejendomme kan ikke sidestilles med en udfyldning i eksisterende husrække og vil afvige i forhold til de øvrige ejendommes størrelser og bryde med omgivelsernes kulturhistoriske fortælling. En enkelt udstykning kan tillades, hvis Teknik- og Miljøudvalget vurderer, at bebyggelsen fra Egøjevej 116 til 128 betragtes som en husrække. Dette vil være en konkret vurdering, der kan påklages.

Udvalgets flertal bestående af Mette Jorsø (V), Poul Erik Jensen (V), Søren D. Brask (V), Lars Have Christensen (V) og Torben Haack (F) besluttede den 4. maj 2017, sag nr. 117, at tillade udstykning af en grund på Egøjevej 118. Niels Rolskov (Ø) og Erling Larsen (A) stemte imod.

Sagen er ikke blevet effektueret, da Niels Rolskov (Ø) ved behandling af samme sag i efteråret 2016 begærede sagen i Byrådet, hvor den på mødet den 20. december 2016 blev udsat. Ved en beklagelig fejltagelse havde forvaltningen overset dette. Derfor genoptages sagen nu til behandling i Teknik- og Miljøudvalget samt efterfølgende i Byrådet.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Godkendt af et flertal på 18 (V, C, O, F og I).

Imod stemmer 8 (Ø og A).

Fraværende
Jette W. Jørgensen (Ø)
René Jespersen (V)
Bilag

Til toppen


161.   Dispensation fra parkeringsnorm for ungdomsboliger i bymidten - indbringelse af sag til Byrådets afgørelse


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget tager stilling
til, om der skal meddeles dispensation til en parkeringsnorm på 0,3 p-pladser pr. boligenhed ved byggeri af ca. 50 almene ungdomsboliger på Søndre Havn.

Teknik- og Miljøudvalget 18-08-2017
Udvalgets flertal bestående af Mette Jorsø (V), Poul Erik Jensen (V), Søren D. Brask (V) og Lars Have Christensen (V) besluttede ikke at give dispensation. Venstre mener, at P-normen fremover for Køge Kyst bør fastsættes til 1,0.

Erling Larsen (A) og Niels Rolskov (Ø) stemmer for at give dispensation til P-norm på 0,3 og begærer sagen i Byrådet.

Torben Haack (F) stemmer for at give dispensation til P-norm på 0,3 og ønsker en redegørelse fra Køge Kommune om parkeringsstrategi for hele Sdr. Havn.

Baggrund og vurdering

Sagen vedrører byggefelt SH2-3 på Søndre Havn, som i overensstemmelse med lokalplan 1040 udvikles til boligformål. Der er udarbejdet et skitseprojekt, som indeholder 44 almindelige familieboliger og derudover 50 almene ungdomsboliger. Bygherren har oprindelig søgt om dispensation til en parkeringsnorm på 0,2 p-pladser pr. ungdomsbolig svarende til i alt 10 p-pladser for ungdomsboligdelen.

Teknik- og Miljøudvalget har tidligere behandlet sagen den 4. maj 2017, hvor der blev truffet beslutning om ikke at dispensere fra den generelle parkeringsnorm for området på 0,75 p-pladser pr. bolig. Et flertal bestående af Mette Jorsø (V), Poul Erik Jensen (V), Lars Have Christensen (V), Søren D. Brask (V) og Torben Haack (F) fastholdt den oprindelige p-norm i Køge Kyst, Søndre Havn. Erling Larsen (A) og Niels Rolskov (Ø) ville gerne dispensere til 0,2 p-pladser pr. boligenhed. Niels Rolskov forudsatte dog, at der samtidig etableres en delebilsordning med underskudsgaranti.

Bygherren Calum A/S har nu indsendt en ny ansøgning om en p-norm for projektet på 0,3 p-pladser pr. ungdomsbolig svarende til i alt 15 p-pladser til ungdomsboligerne.

Ansøger har foretaget en sondering af parkeringsnormerne for en række sammenlignelige kommuner, som viser, at et projekt af denne karakter i de større provinsbyer typisk udløser krav om 10-15 p-pladser.

Ansøger argumenterer ud fra en vurdering af sammensætningen af de forventede beboere i de planlagte ungdomsboliger. Mange studerende på ungdomsuddannelserne er under 18 år og dermed uden kørekort. Og typisk har studerende på ungdomsuddannelserne ikke økonomi til både egen bolig og egen bil. 

Set i sammenhæng med byggeriets by- og stationsnære beliggenhed vurderer forvaltningen, at der med rimelighed kan dispenseres til en lavere p-norm for ungdomsboliger i området, idet det fortsat vurderes, at det lavere bilejerskab for målgruppen ikke står mål med den generelle p-norm på 0,75 p-pladser pr. bolig.

Såfremt der meddeles dispensation til det konkrete projekt, vil Teknik- og Miljøforvaltningen i forbindelse med forslaget til Kommuneplan 2017 søge den reviderede p-norm for ungdomsboliger indarbejdet i den generelle p-norm for bymidten.

Økonomi
Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
15 (A, Ø, O, C og F) stemte for en dispensation til en parkeringsnorm på 0,3 P-pladser pr. boligenhed. 11 stemte imod en dispensation (V og I). Der meddeles således dispensation til en parkeringsnorm på 0,3.
Fraværende
Jette W. Jørgensen (Ø)
René Jespersen (V)
Bilag

Til toppen


162.   Drøftelse - Mulighed for indtægtsændringer og ansøgning om mulighed for skattestigning


Indstilling

Niels Rolskov har den 17. august 2017 fremsendt nedenstående til optagelse på Økonomiudvalgets dagsorden.

 • "Stillingtagen til ansøgning om mulighed for skattestigning.
 • Drøftelse af den sidste mulighed for ændringer i den kommunale grundskyld
 • Drøftelse af dækningsafgiften"

Plancher om skat fra Byrådets budgetseminar er vedlagt.

Økonomiudvalget 22-08-2017
Et flertal bestående af Flemming Christensen (C), Mette Jorsø (V), Trine Hastrup (V), Dora Olsen (O) og Marie Stærke (A) ønsker ikke at søge om skattestigning.

Torben Haack (F) afventer stillingtagen.

Niels Rolskov (Ø) anbefaler ansøgning om skattestigning og ønsker sagen videreført til Byrådet. 

Beslutning

Et flertal på 22 (C, V, A, O og I) besluttede ikke at søge om skattestigning. Et mindretal på 4 (Ø og F) stemte for ansøgning om en skattestigning.

Enhedslisten ønsker ført til protokol, at de ønsker en indtægtsøgning gennem stigning på grundskyld fra 21,038 til 23 promille, indførelse af fuld dækningsafgift på erhvervsejendomme og nedsættelse af personskatten med 0,4%-point. Enhedslisten anslår at provenuet vil udgøre 42 mio. kr. pr. år.

Fraværende
Jette W. Jørgensen (Ø)
René Jespersen (V)
Bilag

Til toppen


163.   Indkaldelse af stedfortræder for byrådsmedlem Rasmus Felt (A)


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at 

 1. Byrådet tager stilling til om betingelserne for at indkalde stedfortræder for byrådsmedlem Rasmus Felt (A) er opfyldt,
 2. Byrådet tager stilling til om Pernille Sylvest er rette stedfortræder og valgbar,
 3. Daværende valggruppe 2 (A, O og Ø) beslutter, om et andet byrådsmedlem under fraværet skal indtræde i:
  - Skoleudvalget.
  - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget.
Baggrund og vurdering

Byrådsmedlem Rasmus Felt oplyser den 20. juni 2017, at han på grund af barsel er forhindret i at varetage sine kommunale hverv fra 1. september 2017 til forventelig 1. december 2017.

Byrådet skal derfor tage stilling til indkaldelse af stedfortræder for Rasmus Felt.

Efter reglerne i Køge Kommunes styrelsesvedtægt indkalder borgmesteren stedfortræder til det førstkommende møde i Byrådet, når et medlem på grund af blandt andet graviditet og barsel er forhindret i at varetage sine hverv i en forventet periode af mindst 7 dages varighed.

I henhold til § 15, stk. 4 i den kommunale styrelseslov er det Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for en stedfortræders indtræden i Byrådet er opfyldt. Byrådet skal endvidere tage stilling til, om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

Første stedfortræder på kandidatliste A er Pernille Sylvest, Mjølnersvej 6, 4600 Køge.

Rasmus Felt er i forbindelse med omkonstituering af Økonomiudvalg og stående udvalg den 28. januar 2014, udpeget som medlem af Skoleudvalget samt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget af valggruppe 2, bestående af A, O og Ø.

I henhold til den kommunale styrelseslov kan den valggruppe, der har indvalgt et medlem bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer og fraværet har en periode på mindst 7 dage, jf. Køge Kommunes styrelsesvedtægt.

Økonomi
Et byrådsmedlem har ved fravær, på grund af blandt andet barsel, ret til vederlag i indtil 9 måneder. Til stedfortrædere i Byrådet ydes vederlag og godtgørelse efter samme regler, som til medlemmerne. 
Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Ad 3: I Skoleudvalget og Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget indtræder Pernille Sylvest.

Fraværende
Jette W. Jørgensen (Ø)
René Jespersen (V)

Til toppen


164.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Jette W. Jørgensen (Ø)
René Jespersen (V)

Til toppen


165.   Salg af parcelhusgrund Kildebjergs Tofter, Bjæverskov (Lukket punkt)


Beslutning

Ad 1-3: Godkendt.

Fraværende
Jette W. Jørgensen (Ø)
René Jespersen (V)

Til toppen


166.   Salg af parcelhusgrund Kildebjergs Tofter, Bjæverskov (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-3: Godkendt.
Fraværende
Jette W. Jørgensen (Ø)
René Jespersen (V)

Til toppen


167.   Køb af ejendom (Lukket punkt)


Beslutning

Til efterretning.

Fraværende
Jette W. Jørgensen (Ø)
René Jespersen (V)

Til toppen


168.   Køb af ejendom (Lukket punkt)


Beslutning

Ad 1-4: Godkendt.

Fraværende
Jette W. Jørgensen (Ø)
René Jespersen (V)

Til toppen


169.   Ændringer i Betalingsparkeringsordningen (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1, 3 og 4: Da det er blevet oplyst, at Rådhusstræde mv. ikke færdiggøres som forudsat besluttede Byrådet, at tidspunkt for ikrafttræden af betalingsparkeringen udskydes.

Med henblik på input til de 9 foreslåede ændringer (undtaget parkering på Værftsvej som igangsættes nu jf. nedenfor) besluttede Byrådet, at der afholdes møde med repræsentanter fra den tidligere nedsatte følgegruppe den 7. september 2017, kl. 19.00.

Sagen genoptages herefter i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på endelig beslutning om eventuelle ændringer og ikrafttrædelsestidspunkt.

Følgegruppen består af repræsentanter fra Køge Handelstandsforening, Køge Grundejerforening, Beboerforeningen Sct. Nicolai, Pendlerklubben Køge Bugt, Køge Kyst samt hele Teknik-og Miljøudvalget. Køge Grundejerforening tilbydes at deltage med 2 repræsentanter, hvoraf den ene er fra bufferzonen.

Den gratis parkering på Værftsvej udvides snarest muligt fra de nuværende 188 pladser til 400 pladser.

Spørgsmålet om igangsættelse af evaluering drøftes i forbindelse med Byrådets endelige beslutning om ændring i ordningen og ikrafttræden.

Ad 2: Byrådet besluttede at henvise spørgsmålet om eventuelle ændringer for de maritime klubber på Sdr. Havn til drøftelse mellem klubberne og Køge Kyst. Eventuelle ændringer forelægges efterfølgende for Køge Kommune til godkendelse.

Det blev besluttet at orientere TK Development om beslutningen. 

Fraværende
Jette W. Jørgensen (Ø)
René Jespersen (V)

Til toppen


170.   Køge Idrætspark - Salg af Byggeret 1 (Lukket punkt)


Beslutning

Ad 1: Drøftet.

Ad 2: Et flertal på 24 (V, A, C, O og F) besluttede salg på de i købsaftalen med bilag beskrevne vilkår. Et mindretal på 2 (Ø og I) stemte imod.

Enhedslisten (1) ønskede ført til prokotol, at de står bag hal 3. Endvidere ønsker Enhedslisten ført til protokol, at de gerne så et notat om konsekvenserne hvis HB Køge ønsker at blive på Herfølge Stadion.

Liberal Alliance (1) ønsker ført til protokol, at der stemmes imod begrundet i at der kan realiseres for få indtægter ved salg af byggeretter.

Ad 3: Et flertal på 24 (V, A, C, O og F) godkendte anlægsbevilling og rådighedsbeløb på salgssummen. Et mindretal på 2 (Ø og I) stemte imod.  

Ad 4:Godkendt af et flertal på 24 (V, A, C, O og F). Et mindretal på 2 (Ø og I) stemte imod.

Mail om de igangværende drøftelser med HB Køge blev udleveret og vedhæftes sagen.

Fraværende
Jette W. Jørgensen (Ø)
René Jespersen (V)

Til toppen


171.   Eventuelt (Lukket punkt)


Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Jette W. Jørgensen (Ø)
René Jespersen (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 31.08.17