Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Køge Byråd

Den 27.02.2018 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anders Dahl, (A)
Anders Ladegaard Bork, (O)
Anette Simoni, (V)
Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Møller, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)

Afbud:

Helle Poulsen, (V)
Osama Aref Mohamad, (A)
Søren D. Brask, (V)

29.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Borgmesteren orienterede om, at Søren Brask (V), efter at dagsordenen er udsendt, har meldt forfald til byrådets møde på grund af ferie.

Efter reglerne i Køge Kommunes styrelsesvedtægt indkalder borgmesteren stedfortræder til førstkommende møde i byrådet, hvis medlemmet er forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode på mindst 7 dage. Det antages, at et byrådsmedlems fravær på grund af ferie kan begrunde indkaldelse af stedfortræder.

Anette Simoni, Skrænten 9, 4140 Borup er 1. stedfortræder på kandidatlisten.

Byrådet besluttede, at betingelserne for at indkalde stedfortræder er opfyldt, og at Anette Simoni (V) er rette stedfortræder og valgbar. Anette Simoni deltog herefter i mødet.

Borgmesteren orienterede om, at Osama Mohamad (A) i dag har meldt forfald til byrådets møde på grund af sygdom.

Kandidatliste A ønsker stedfortræder indkaldt efter reglerne i den kommunale styrelseslov § 15, stk. 1.

Anders Dahl, Skovparken 62, 2. th., 4600 Køge er 1. stedfortræder på kandidatlisten.

Byrådet besluttede, at betingelserne for at indkalde stedfortræder er opfyldt, og at Anders Dahl er rette stedfortræder og valgbar. Anders Dahl deltog herefter i mødet.

Flemming Christensen (C) erklærede sig inhabil i behandling af sag 34.

Helle Poulsen (V) var fraværende.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

Fraværende
Helle Poulsen (V)
Osama Aref Mohamad (A)
Søren D. Brask (V)

Til toppen


30.   Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet


Indstilling
Der foreligger ingen skriftlige spørgsmål.
Beslutning
Intet.
Fraværende
Helle Poulsen (V)
Osama Aref Mohamad (A)
Søren D. Brask (V)

Til toppen


31.   Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet


Beslutning

Per Nielsen, Skovbovej 20, Bjæverskov spurgte til rottebekæmpelse. Borgmesteren lovede et skriftligt svar.

Fraværende
Helle Poulsen (V)
Osama Aref Mohamad (A)
Søren D. Brask (V)

Til toppen


32.   Endelig vedtagelse af lokalplan 1062 for et multihus på Lellinge Stadion


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til lokalplan 1062 for et multihus på Lellinge Stadion vedtages endeligt med redaktionelle ændringer samt følgende ændringer:

 1. I lokalplanens redegørelse tilføjes: ”Multihuset kommer b.la. til at rumme aktiviteter, som tidligere var tilknyttet gymnastiksalen og det midlertidige lokale til lokalarkiv på Lellinge Skole samt aktiviteter, som i dag er tilknyttet pavillonen på Lellinge Stadion.”
 2. § 3 ændres til: ”Lokalplanområdet må kun anvendes til rekreativt formål i form af idræts- og bevægelsesfaciliteter samt kulturelle aktiviteter.”
 3. § 4.2 ændres til: ”Der skal udlægges areal til parkering i forbindelse med multihuset, som vist på kortbilag 2. Der skal etableres den parkering, som er nødvendig for, at parkering kan ske på egen grund.” Kortbilag 2 tilrettes således, at parkeringsudlægget ikke er indtegnet med en afgrænsning.
 4. § 5.2 ændres til: "Bygningen må opføres i maks. 2 etager i op til 8,5 meters højde. Dog skal den højeste del af bygningen placeres i den sydlige del af byggefeltet, og således at den maksimale bygningshøjde ikke overstiger 0,4 x afstanden til det nordlige naboskel. Se figur 1."
 5. I § 7.1 ændres andet afsnit til: ”Eksisterende beplantning i beplantningsbælterne skal bevares. Supplerende beplantning skal bestå af arter som el, navr, fuglekirsebær, mirabel, hyld og liguster, det vil sige arter som giver læ, men ikke bliver højere, end at skyggegener kan undgås.”

Teknik- og Miljøudvalget 07-12-2017
Forslaget og ændringsforslagene sendes til udtalelse i Kultur- og Idrætsudvalget.

Kultur- og Idrætsudvalget 08-01-2018
Kultur- og Idrætsudvalget har drøftet sagen og opfordrer Klima- og Planudvalget til at genoverveje placering af byggefeltet, så det generer naboerne mindst muligt, idet det dog er vigtigt at byggefeltet placeres, så de eksisterende 11-mands baner bevares.

Kultur- og Idrætsudvalget opfordrer til, at løsning i høringssvar 1 genovervejes, herunder opfordrer Kultur- og Idrætsudvalget til, at der i den konkrete placering inden for byggefeltet tænkes i at bevare så meget græs som muligt.

Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår, at byggefeltet fastholdes, men at der indsættes en bestemmelse, som sikrer en afstand på mindst 20 meter mellem minihallen, som udgør den højeste del af multihuset og skel mod naboer nord for stadion. Se punkt 4 i indstillingen.

Klima- og Planudvalget 06-02-2018
Anbefales.

Redaktionel ændring af høringsbilaget foretages, så det svarer til indstillingens pkt. 2.

Ken Kristensen (V) og Mette Jorsø (V) afventer stillingtagen.

Økonomiudvalget 27-02-2018
Anbefales.

Redaktionel ændring af høringsbilaget foretages, så det svarer til indstillingens pkt. 2.

Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog den 26. september 2017 at sende forslag til lokalplan 1062 for et multihus på Lellinge Stadion i offentlig høring. Der er indkommet 6 høringssvar i høringsperioden.

Høringssvarene indeholder bl.a. indsigelse mod byggefeltet, som det er udlagt i lokalplanen. Flere indsigere mener, at udlægget vil resultere i væsentlige gener for beboerne nord for stadion samt værdiforringelse på ejendomme omkring stadion. Det beklages desuden, at der nedlægges en 5-mands græsbane som følge af byggefeltet, som det er placeret i lokalplanen.

Høringssvarene indeholder desuden bl.a.:  

 • Alternative forslag til placering af multihuset
 • Spørgsmål og ønsker i forhold til lokalplanens udlæg til parkering
 • Udtryk for utilfredshed med interessentinddragelsen omkring udarbejdelse af skitseforslaget, som danner grundlag for lokalplanen 
 • Udtryk for bekymring for øget støj i forbindelse med multihuset
 • Udtryk for bekymring for øget trafik på Baneledet. 

Der er udarbejdet et høringsnotat, i hvilket der redegøres for høringssvarene samt forvaltningens forslag til ændringer i lokalplanen.

I forbindelse med salg af Lellinge Skole og SFO har Byrådet besluttet at opføre et multihus på Lellinge Stadion som erstatning for gymnastiksalen på Lellinge Skole.

Der er udarbejdet skitseforslag med fire forskellige scenarier for et nyt multihus med minihal, omklædningsfaciliteter, klublokale mv. Skitseforslaget er udarbejdet i samarbejde med interessenter fra Lellinge Beboerforening og Lellinge IF. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af et multihus, som det er præsenteret i forslaget.

Økonomi
Lokalplanen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Godkendt, idet redaktionel ændring af høringsbilaget foretages, så det svarer til indstillingens pkt. 2.

Fraværende
Helle Poulsen (V)
Osama Aref Mohamad (A)
Søren D. Brask (V)
Bilag

Til toppen


33.   Endelig vedtagelse af Lokalplan 1071 Køge Idrætspark


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at Lokalplan 1071 Køge Idrætspark og tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2013 vedtages endeligt med følgende ændringer:

 1. der tilføjes et afsnit i redegørelsen, som redegør for, hvordan kommunen vil sikre, at yngle- og rastesteder for bilag IV-arter ikke beskadiges eller ødelægges
 2. kortbilag 3 justeres, så vejudlægget rundt om stadion tydeligere fremstår som en sammenhængende vejforbindelse
 3. § 6.6 om skiltning ændres, så skilte kan opføres i farver
 4. §§ 7.5 og 7.6 ændres, så det udlagte regnvandsbassin på op til 2.000 m3 ændres til arealer til håndtering, opbevaring, transport og rensning af regnvand med en samlet kapacitet på op til 2.300 m3.
Klima- og Planudvalget 06-02-2018
Anbefales.

Niels Rolskov (Ø) afventer stillingtagen.

Økonomiudvalget 27-02-2018
Anbefales.

Niels Rolskov (Ø) og Jeppe Lindberg (I) undlod at stemme.

Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog den 26. september 2017 at sende forslag til Lokalplan 1071 Køge Idrætspark, tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2013 og tilhørende miljøvurdering i offentlig høring i perioden fra den 3. oktober 2017 til den 28. november 2017. Lokalplanen muliggør Køge Idrætspark, som omfatter modernisering af Køge Stadion samt etablering af nye idrætsfaciliteter som ny opvisningshal, omklædningsfaciliteter, spillercafé, tribune med videre. Derudover giver lokalplanen mulighed for etablering af liberalt erhverv, serviceerhverv og detailhandel i tre nye hjørnebygninger omkring fodboldbanen.

Der er indkommet i alt 26 høringssvar i høringsperioden. Der er udarbejdet et høringsnotat (se bilag), der redegør for indholdet af høringssvarene samt forvaltningens kommentarer hertil og forslag til ændringer i lokalplanen.

Indsigelserne omfatter blandt andet følgende forhold:

 • Økonomien i projektet, idrætspolitiske prioriteringer og faciliteternes udformning
 • Trafikale konsekvenser i form af øget trafik og konsekvenser i form af ringere fremkommelighed og øget trafikstøj
 • Hvorvidt antallet af parkeringspladser er tilstrækkeligt
 • Visuelle påvirkninger af omgivelserne af byggeriet og stadionbelysningen
 • Støj fra trafik og stadion
 • At butik vil føre til butiksdød i bymidten
 • At fældning af træer vil ødelægge yngle- og rastesteder for flagermus
 • Frygt for øget utryghed, hærværk og henkastelse af affald i de nærliggende områder

Teknik- og Miljøforvaltningen bemærker, at det i miljørapporten er vurderet, at de trafikale påvirkninger som følge af planen vil være mindre betydende. De visuelle påvirkninger som følge af byggeriet vurderes primært at være af væsentlig betydning i anlæggets umiddelbare nærhed. Lyspåvirkningerne vurderes samlet set at være mindre betydende. Støjpåvirkningerne fra stadionaktiviteterne vurderes samlet set at være mindre betydende, dog kan støjpåvirkningerne vurderes som væsentlige for de nærmeste boliger mod øst, da stadion drejes i denne retning. Miljøvurderingen vurderer endvidere, at det udlagte antal parkeringspladser dækker parkeringsbehovet i hverdagssituation, og at aflastningsparkeringspladserne kan tages i brug ved større fodboldarrangementer.

Miljøstyrelsen har gjort opmærksom på, at det skal fremgå af planen, hvorvidt der er foretaget en vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for bilag IV-arter, jf. § 7 i Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Forvaltningen indstiller på denne baggrund, at lokalplanens redegørelse bliver ændret, så styrelsens indsigelse i mødekommes. Køge Idrætspark A/S har bedt om at få tilrettet lokalplanens kortbilag 3, så vejudlægget rundt om stadion fremstår tydeligere som en samlet vejforbindelse. Forvaltningen indstiller, at kortbilaget bliver tilrettet, da vejen planlægges som en sammenhængende vej. Endvidere har Køge Idrætspark A/S anmodet om, at lokalplanen åbner op for at skilte kan opføres i farver. Forvaltningen indstiller, at bestemmelserne bliver ændret, så det bliver muligt at opføre skilte i farver. Forvaltningen vurderer, at det ikke vil have en væsentlig betydning for bebyggelsens visuelle fremtræden.

KLAR Forsyning har vurderet muligheden for håndtering af regnvand i området og foreslået en alternativ løsning. Forvaltningen har efterfølgende været i dialog med KLAR Forsyning. Forvaltningen indstiller, at bestemmelserne i lokalplanen bliver ændret som følge af denne dialog.

Lokalplanen vil ikke være til hinder for, at der efterfølgende kan etableres +way til busser på Stensbjergvej.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da byggeriet og anlægget af Køge Idrætspark ikke er en direkte del af vedtagelse af lokalplanen.
Beslutning
Godkendt af et flertal på 24 (A, C, F, O, V).

Niels Rolskov (Ø) og Jeppe Lindberg (I) undlod at stemme.

Fraværende
Helle Poulsen (V)
Osama Aref Mohamad (A)
Søren D. Brask (V)
Bilag

Til toppen


34.   Genoptagelse af sag om endelig vedtagelse af lokalplan for Å-grunden


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplan 1068 - for Å-grunden genoptages til endelig vedtagelse med følgende ændringer, samt redaktionelle rettelser:

 1. der indsættes en § om ophævelse af lokalplan, byplanvedtægter mm.: "Med denne lokalplans endelige vedtagelse, aflyses lokalplan 3-11 for den del af lokalplanen, der er omfattet af lokalplanu1068”
 2. Ubebyggede arealer tilføjes en § 8.5, der foreskriver at: ”de markerede træer (piletræer) på kortbilag 2 skal bevares”. Samtidig tilføjes træerne på kortbilag 2
 3. signaturforklaringen på kortbilag 2 tilrettes, således at eksisterende å-beskyttelseslinie rettes til eksisterende parkeringsplads
 4. kortbilag 2 ændres, således at byggefelt B3 rykkes 2 meter mod øst i den sydlige ende af længen jf. notat fra Køge Kyst scenarie A, side 6
 5. § 7 om bebyggelsens ydre fremtræden tilføjes en §, der foreskriver, at ”karnapper på den vestlige facade på byggefelt B3 lukkes mod nord og vinkles således, at de udelukkende orienteres mod syd”.
Klima- og Planudvalget 05-01-2018
Sagen udsat.

Formand og forvaltning afholder møde inden næste udvalgsmøde med de indsigere, der har haft bemærkninger om indbliksgener.

Klima- og Planudvalget 06-02-2018
Anbefales.

Alternativ scenarie B, dog uden overskridelse af åbeskyttelseslinjen indarbejdes i den endelige lokalplan.

Niels Rolskov (Ø) afventer stillingtagen.

Økonomiudvalget 27-02-2018
Et flertal på 7 (Marie Stærke (A), Ken Kristensen (V), Mette Jorsø (V), Bent Sten Andersen (O), Thomas Kielgast (F), Lene Møller Nielsen (A), Jeppe Lindberg (I) anbefaler lokalplanen med de ændringer som er beskrevet i "Notat om ændringer ved endelig vedtagelse” af 23. februar 2018 vedlagt sagen som bilag 5.

Flemming Christensen (C) var inhabil og deltog derfor ikke i behandling af sagen.

Niels Rolskov (Ø) undlod at stemme.

Baggrund og vurdering

Formanden for Klima- og Planudvalget har sammen med forvaltningen afholdt møde med de borgere, der havde indsendt høringssvar vedrørende indbliksgener.

Borgerne fremkom på dette møde med yderligere ændringsforslag til det notat, der er udarbejdet af Køge Kyst. Borgerne ønskede som udgangspunkt en kombination af scenarie A og B fra notatet, samt at de to vestligste boligblokke blev rykket så langt mod Fændediget som muligt.

Forvaltningen har herefter indhentet bemærkninger fra Køge Kyst til de forslag som borgerne havde.

På baggrund af ovenstående er det forvaltningens samlede anbefaling, at indstillingen fra mødet i Klima- og Planudvalget den 5. januar 2018 fastholdes.

Forvaltningens vurdering er, at det ikke er hensigtsmæssigt at rykke byggefelterne yderligere mod nord. Dette skyldes dels, at oversigtsforholdene for de bløde trafikanter forringes og dels, at vejreglerne anbefaler, at der er mindst 0,5 meter fra cykelsti til tilstødende faste genstande. Ved at fastholde den oprindelige indstilling fastholdes arealet til cykelsti og vejudformning, og der foretages ikke yderligere indgriben på parkarealet mod åen.

Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for etablering af ca. 32 lejligheder fordelt på 3 forskellige etagebebyggelser. Der må maks. opføres 4.000 m² på grunden, og etagebebyggelsen må opføres i maks. 3 etager og en højde på 12 meter. Facader udføres med saddeltag med facader i tegl som primært materiale kombineret med træ. Bebyggelsens udenomsarealer udlægges til halv private opholdsrum med mulighed for offentlig passage og private terrasser.

Parkeringsarealet etableres langs togbanen, og stiadgangen over "Höllingers Bro", som fortsættes hen langs åen med forbindelse op til Fændediget og byens øvrige stisystem i stationsområdet.

Høring
Lokalplan 1068 har været i offentlig høring fra den 22. juni - 31. august 2017. I perioden er der indkommet 9 indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslaget, som er behandlet i vedhæftede høringsnotat. De fleste indsigelser omhandler bl.a. følgende synspunkter/spørgsmål:

 • Naboerne til lokalplanområdet er bekymrede for projektets bygningshøjde og de medfølgende skyggepåvirkninger, det vil give deres boliger. Samtidig føler de sig klemt med hensyn til indbliksgener fra altaner og vinduer i den kommende bebyggelse
 • Der er en generel utilfredshed med, at lokalplanområdet skal bebygges, og at ny bebyggelse kan strække sig længere mod åen end den eksisterende parkeringsplads. Herunder at  å-beskyttelseslinien bør respekteres, og området udlægges til offentlig park
 • Der er borgere, der påpeger en manglende trafikløsning på Fændediget. Trafikløsningen bør indgå i lokalplanforslaget, således at der er vished for en brugbar løsning før projektet etableres. Ligeså er der spørgsmål til cykel-/gangstis forløb over lokalplanområdet. Herunder spørgsmål til krydsning af Fændediget og tilkobling til eksisterende stisystem i Køge.

Ingen af de ovenfor beskrevne indsigelser har givet anledning til ændringer i lokalplanforslaget bestemmelser. For besvarelser - se høringsnotatet.

I oktober måned blev lokalplan 1068 behandlet politisk med henblik på endelig vedtagelse. Her anbefalede Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget, "at der udarbejdes et nyt lokalplanforslag, der tager hensyn til de indkomne indsigelser vedr. indbliksgener".

På mødet den 24. oktober 2017 besluttede Byrådet, at sagen tilbagesendes til Klima- og Planudvalget med henblik på, at der udarbejdes et nyt lokalplanforslag.

Efterfølgende har Teknik- og Miljøforvaltningen og Køge Kyst drøftet muligheden for at udarbejde nyt forslag til lokalplan 1068.

På baggrund af ejendommens fysiske bindinger, afstandskrav, tekniske installationer, trafikforbindelser og å-beskyttelse m.m., har Køge Kyst udarbejdet det vedhæftede notat. Notatet belyser problemstillingerne vedr. udarbejdelse af nyt forslag samt muligheden for at formindske indbliksgenerne i det eksisterende forslag.

For at tilgodese de anviste indbliks- og skyggegener og samtidigt sikre en bebyggelse der indpasser sig i den omkringliggende by, foreslås to mulige ændringsforslag til lokalplan 1068.

Scenarie A anviser en ændring, hvor taghøjder på 12 meter bevares, men hvor den vestligste længe drejes, så afstanden til skel øges fra 7 til 9 meter i den sydlige ende af længen. Dette reducerer skyggegener i morgen og formiddagstimerne og giver nabobebyggelsen et "bredere" udkig til åen. Med hensyn til indbliksgener vil dette skabe en større afstand mellem bygningerne og muliggøre en tættere og højere beplantning langs cykelstien.

Scenarie B anviser en ændring, hvor man reducerer bygningshøjden i den vestligste længe fra 12 meter til 9 meter. For at gøre op for de mistede byggeretter forlænges den vestligste længe med 6 meter og den midterste længe med 2,5 meter mod syd. Dette vil stadig reducere det samlede antal byggeretter med ca. 70 m2 men sikrer, at der ikke brydes med byens oprindelige højdeprofil på maks. 12 meter.

Forvaltningens vurdering
Den anviste ændring reducerer skyggegener i morgen og formiddagstimerne. Særligt på nabohusets facade er der, i forhold til scenarie A, en forbedring. Det vurderes dog, at denne ændring vil give et "smallere" kig fra nabobebyggelsen mod åen.

Med hensyn til indbliksgener vil afstanden være uændret i forhold til lokalplansforslaget, men grundet ændringen af antal boliger i den pågældende længe vil antallet af vinduer med direkte indblik reduceres.

Det vurderes, at denne ændring vil skulle undersøges i forhold til den aftalte Å-beskyttelseslinje, da den midterste længe vil overskride den med ca. 30 cm.

Forvaltningen anbefaler overfor Klima- og Planudvalget at realisere Senarie A. Scenarie A prioriterer at fastholde bebyggelsens oprindelige karakter og skala og samtidig skabe et bedre skråt kig til åen fra nabobebyggelsen. Samtidig bliver der bedre pladsforhold til stien og beplantning, som også vil være afskærmende i forbindelse med indbliksgener fra bebyggelsen mod vest.

Samtidig vil en vedtagelse af Senarie A ikke kræve ny høring eller yderligere dispensation fra å-beskyttelseslinjen.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning

Et flertal på 24 (A, F, O, C, V og I) godkendte lokalplanen med de ændringer som er beskrevet i "Notat om ændringer ved endelig vedtagelse” af 23. februar 2018 vedlagt sagen som bilag 5.

Flemming Christensen (C) var inhabil og deltog derfor ikke i behandling af sagen.

Niels Rolskov (Ø) undlod at stemme.

Fraværende
Helle Poulsen (V)
Osama Aref Mohamad (A)
Søren D. Brask (V)
Bilag

Til toppen


35.   Kunstgræsbane på Bjæverskov stadion - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives anlægsbevilling på 5,115 mio. kr. til etablering af en kunstgræsbane på Bjæverskov stadion.

Kultur- og Idrætsudvalget 05-02-2018
Anbefales.

Økonomiudvalget 27-02-2018
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Køge Byråd har på anlægsbudgettet for 2018 afsat 5,115 mio. kr. til en ny kunstgræsbane til fodbold på Bjæverskov Stadion.

Forvaltningerne har sammen med den tidligere formand for Kultur- og Idrætsudvalget holdt møde med fodboldklubben IF Frem Bjæverskov, hvor boldklubben bl.a. orienterede om deres ønsker til placering af kunstgræsbanen. Klubben oplyste endvidere, at der er etableret en følgegruppe, som vil deltage som samarbejdspartner i planlægningen af arbejdet. Formanden for Kultur- og Idrætsudvalget oplyste over for foreningen, at såfremt projektet bliver dyrere end ovennævnte ramme forventes foreningen at bidrage til projektet.

Projektets overordnede tidsplan er følgende:

 • Frigivelse af anlægsbevilling: februar
 • Forarbejder og rådgiveraftale: februar og marts
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale og indhentning af myndighedsgodkendelser: april, maj, juni
 • Udbudsperiode: juli og august
 • Godkendelse af licitationsresultat: primo september
 • Kontraktindgåelse: september
 • Opstart af anlægsarbejder: ultimo september
 • Afslutning af anlægsarbejder: december
 • Indvielse: december

Der har gennem flere år været et stort ønske fra fodboldklubberne i Køge Kommune om flere kunstgræsbaner, da fortsat flere og flere fodboldhold spiller udendørs fodbold hele året. Ligeledes udvides fodboldklubbernes turneringssæson så der spilles turneringskampe både tidligere om foråret og senere på efteråret.

Der har gennem mange år været stor efterspørgsel på trænings- og kamptider på kommunens eksisterende kunstgræsbaner. I Køge Kommune er der nu 4 kunstgræsbaner. Den nye bane vil give bedre mulighed for, at fodboldklubberne i den vestlige del af Køge Kommune kan få kunstgræsbanetider.

Banen kan benyttes både i vinter- og sommerhalvåret og kunstgræsbanen vil aflaste græsbanerne på Bjæverskov Stadion, idet kunstgræsbanen også kan benyttes i meget våde perioder uden at blive ødelagt.

Økonomi

Der er i 2018 afsat rådighedsbeløb på i alt 5,115 mio. kr., hvoraf det anbefales meddelt anlægsbevilling på 5,115 mio. kr.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling på 5,115 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budget 2018 (KIU 104). Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Helle Poulsen (V)
Osama Aref Mohamad (A)
Søren D. Brask (V)

Til toppen


36.   Renovering af omklædningsfaciliteter i Herfølge Boldklub - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til

Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til en mindre ombygning i stueplan i Herfølge Boldklub med henblik på at øge antallet af omklædningsrum.  

Teknik- og Ejendomsudvalget, at

     2.  orienteringen om projektet tages til efterretning.

Kultur- og Idrætsudvalget 05-02-2018
Ad 1. Anbefales.

Teknik- og Ejendomsudvalget 08-02-2018
Ad 2. Godkendt.

Økonomiudvalget 27-02-2018
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Anlægsbevillingen søges finansieret ved rådighedsbeløb i KIU 105 Køge Idrætspark, renovering af Herfølge Stadion.

I Herfølge Boldklubs Amatørafdeling er et stort antal fodboldspillere i alle aldre og af begge køn. Det betyder, at klubben er presset på antallet af omklædningsrum. Det udmøntes i, at de mindre årgange ikke kan benytte omklædningsfaciliteter ved træning, ligesom omklædningskapaciteten er utilstrækkelig til den voksende interesse for pigefodbold.

Herfølge Boldklub er fremkommet med et projektforslag, hvor der gennem en mindre ombygning kan tilvejebringes flere omklædningsrum. Blandt andet foreslås, at stadiontoiletter i stueplan ombygges, da der ved stadionkampe i dag er tilstrækkelig kapacitet via toiletterne i nordlig tribunebygning og på 1. sal ved cafeteriet.

I forbindelse med ombygningen vil tillige blive udført maling og ny gulvbelægning i slidte omklædningsrum.

Herfølge Boldklub vil i projektet være byggeleder og er desuden klar til selv at bidrage økonomisk, hvis projektets samlede udgift overstiger anlægsbevillingen.

Køge Kommune vil være bygherre og stå for projektledelsen samt stå for tilsyn og kvalitetssikring af det udførte arbejde.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budgettet (KIU 105). Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
Helle Poulsen (V)
Osama Aref Mohamad (A)
Søren D. Brask (V)
Bilag

Til toppen


37.   Indtægts- og udgiftsbevilling, Betalingsparkering


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. der gives en indtægtsbevilling på -5.073 mio. kr. til betalingsparkeringen i 2018 og 2019
 2. der gives en udgiftsbevilling på 2,2 mio. kr. til betalingsparkeringen i 2018 og 2019.
Teknik- og Ejendomsudvalget 08-02-2018
Anbefales.

Økonomiudvalget 27-02-2018
Ad 1-2: Økonomiudvalget anbefaler en udgiftsbevilling på 2,2 mio. kr. i hvert af årene 2018 og 2019 og en indtægtsbevilling på -5,073 mio kr. i hvert af årene 2018 og 2019.
Baggrund og vurdering

Byrådet har i 2012 vedtaget "Parkeringsstrategi for Køge bymidte". Strategien beskriver bl.a. etablering af betalingsparkering. Betalingsparkeringen skal træde i kraft i forbindelse med åbningen af det første ny P-anlæg i stationsområdet. Det blev besluttet på Byrådets møde den 24. oktober 2017, at opstarten i bymidten skulle finde sted den 2. januar 2018.

På Køge Kommunes budget for 2018 er der oprindeligt budgetlagt et nettobeløb -927.000 kr. i indtægter fra betalingsparkeringen. På baggrund af vedlagte bilag ændres de oprindelige forudsætninger i budgettet og forventningerne til indtægter i 2018 og 2019 til i alt -6,0 mio. kr., mens udgifterne forventes at være 2,2 mio. kr.

Da betalingsparkeringen nu er i gang, søges de om en indtægtsbevilling på -5,073 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 2,2 mio. kr. i 2018 og 2019.

Alle indtægter og udgifter fra 2018 overføres til 2019 og først ultimo 2019 vil opgørelsen vedr. afregning til Staten vise, om alle indtægter skal afregnes til Staten, og alle udgifter afholdes inden for egen ramme. Hvis Køge Kommune over en to-årig periode har overskud, vil indtægten for de 2 år bliver modregnet i Køge Kommunes bloktilskud næste år.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en indtægtsbevilling på -5,073 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 2,2 mio. kr. til betalingsparkering i både 2018 og 2019, svarende til en nettoindtægt for Køge Kommune på 2,9 mio. kr. i både 2018 og 2019.

Økonomisk Afdeling bemærker dog, at hvis der over en to-årig periode er indtægter for hvert af de 2 år, bliver Køge Kommune modregnet i bloktilskud med alle indtægterne for de to år.

Beslutning
Ad 1-2: Byrådet godkendte  en udgiftsbevilling på 2,2 mio. kr. i hvert af årene 2018 og 2019 og en indtægtsbevilling på -5,073 mio kr. i hvert af årene 2018 og 2019.
Fraværende
Helle Poulsen (V)
Osama Aref Mohamad (A)
Søren D. Brask (V)
Bilag

Til toppen


38.   Kildebjergs Agre Byggemodning, Etape 3 - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 12 mio. kr. til byggemodning af Kildebjergs Agre etape 3 i Bjæverskov.

Teknik- og Ejendomsudvalget 08-02-2018
Anbefales.

Økonomiudvalget 27-02-2018
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Anlægsbevillingen søges finansieret ved rådighedsbeløb i EDU 50 Jordforsyning byggemodning - boligformål.

Området mellem Kildebjerggård og Skovboskolen ved Lidemarksvej i Bjæverskov er udlagt til boligformål i henhold til lokalplan 1070.

Der er anlagt to etaper, Kildebjergs Tofter og Kildebjergs Agre, i perioden 2007-2009, og begge etaper er færdigmodnet i 2016-2017.

Lokalplanen blev færdig i 2017, og byggemodningen er igangsat for at klargøre salgsbare grunde for Køge Kommune. Der er ikke taget endelig stilling til bebyggelsesplanen og fordelingen af parcelhusgrunde og storparceller for område B2 i lokalplanen. Etape 3 af byggemodningen består af åben-lav og tæt-lav bebyggelse, 2-3 boligveje, der er tilsluttet stamvejen Kildebjergs Agre, og grønne områder. I etape 3 udgør åben-lav bebyggelsen 32-40 parcelhusgrunde og tæt-lav bebyggelsen 2-4 storparceller.

Boligvejene får som udgangspunkt status som private fællesveje, medmindre de er en del af en storparcel, så får vejen status som en privat vej. Stamvejen er offentlig vej på strækningen mellem Lidemarksvej og den offentlige sti, som løber gennem området fra nord til syd.

Vest for bebyggelsen er der marker med levende hegn, og øst for er der et skovområde med to § 3 vandhuller og et internt stisystem, der bruges som rekreativt område. Desuden bliver området forbundet via den offentlige sti til både Bjæverskov Bypark og idrætsanlægget ved Skovboskolen.

Bebyggelsen skal fremstå åben, grøn og med en parkagtig struktur med hensyntagen til det eksisterende terræn og beplantning. Strukturen består bl.a. af et fredet dige langs med den offentlige sti, som løber midt gennem området fra nord til syd og grønne arealer ud til mark og skov.

I 2018 udføres arkæologiske forundersøgelser, rådgiverudbud, projektering, entrepriseudbud og opstart af anlægsarbejdet, som færdiggøres i foråret 2019. Det er planlagt at udføre rå- og fædigmodning i samme entreprise, og efterfølgende oprette en grundejerforening for Kildebjergs Agre.

Økonomi

Opgaven bliver udbudt som begrænset udbud med maksimalt 5 tilbudsgivere, hvor tildelingskriteriet er laveste pris.

Teknik- og Miljøforvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt, hvis tilbuddet ligger indenfor anlægsbevillingens økonomiske ramme.

Projektering, rå- og færdigmodning samt tilslutningsafgifter: 12 mio. kr.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 12 mio. kr. Rådighedsbeløbet finansieres delvist af de uforbrugte midler fra 2017 samt det afsatte rådighedsbeløb i budget 2018 vedr. byggemodning til boligformål (EDU 50). Den budgetterede kassebeholdning vil derfor ikke blive påvirket, men det forudsættes, at Byrådet godkender overførselsssagen på anlægsområdet, som bliver vedtaget i marts 2018.

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Helle Poulsen (V)
Osama Aref Mohamad (A)
Søren D. Brask (V)
Bilag

Til toppen


39.   Genopretning af selvejende haller 2018 - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at
 1. der gives anlægsbevilling på 3,6 mio. kr. til udførelse af genopretningsopgaver i 2018 på de selvejende haller
 2. bevillingen til genopretning af de selvejende haller i 2018 primært anvendes til genopretning af de flade tage på Idrætsbørnehaven og Skovbohallerne
 3. udvalget tager orienteringen om indeklimamålinger i Køgehallerne til efterretning
 4. sagen er sendt til orientering og evt. kommentering i Kultur- og Idrætsudvalget.

Teknik- og Ejendomsudvalget 08-02-2018
Anbefales.

Økonomiudvalget 27-02-2018
Ad 1-2: Anbefales.

Ad 3-4: Til efterretning.

Baggrund og vurdering

I Budget 2018 er der på anlægsforslag EDU 201 "Vedligehold af hallerne" afsat et rådighedsbeløb på 3,6 mio. kr. Der er afsat et tilsvarende rådighedsbeløb i 2019 og 2020. De på budgettet afsatte midler er tiltænkt som en støtte ved større genopretningsager, der er af en størrelse, som ikke med rimelighed kan forventes at blive løftet af hallerne selv.

Mange af hallerne er opført i 70'erne, hvorfor de fleste har de samme type af udfordringer med vedligehold. Der er overvejende udfordringer med nedbrudte tage, vinduer, installationer og omklædningsrum.

I 2018 foreslås midlerne primært anvendt til genopretning af de flade tage på Skovbohallen og Idrætsbørnehaven (ved siden af Køgehallerne).

I 2017 har der i forhold til den givne anlægsbevilling været et mindre forbrug på ca. 1 mio. kr., som forudsættes anvendt i 2018 til delfinansiering af udskiftning af fladt tag på Skovbohallerne. Denne opgave forventes at beløbe sig til ca. 1,2 mio. kr., hvorfor de manglende ca. 0,2 mio. kr. forventes finansieret af nærværende anlægsbevilling.

I 2018 forventes derudover udført genopretning af de flade tage på Idrætsbørnehaven (ved siden af Køgehallerne), samt overfladebehandling af tag på Ejbyhallen. Den samlede pris herfor forventes inkl. omkostninger at beløbe sig til ca. 1,6 mio. kr.

Til orientering kan oplyses, at Teknik- og Miljøforvaltningen i december 2017 fik udført en indeklimaundersøgelse i Køgehallernes Hal 1 samt i depotrum til Idrætsbørnehaven (rapport vedlagt).

Undersøgelsen viste, at der ikke er tegn på skimmelvækst i tagkonstruktionen Hal 1. Undersøgelsen kunne dog ikke påvise, hvad der er skyld i de kraftige misfarvninger på loftspladerne, hvilket forvaltningen forventer at kunne klarlægge ved grundig undersøgelse i 2018.

Undersøgelsen viste endvidere, at der er forhøjet vækst/forekomst af skimmelsvamp på undersiden af tagbrædder i et mindre område af depotrummet i Idrætsbørnehaven, hvor der har været en utæthed i taget. Utætheden er lappet, men taget skal udskiftes i 2018 for at forhindre vandindtrængning (med deraf følgende risiko for udvikling af skimmelsvamp) i tagkonstruktionen.

Undersøgelsen konkluderer, at niveauet af skimmelsvampe generelt er lavt, og at der ikke er risiko for, at brugere vil kunne opleve helbredsgener som følge af påvirkninger fra de registrerede forekomster af skimmelsvampe.

Forvaltningen vil i 2018 gennemføre en grundig undersøgelse af Køgehallernes Hal 1's tag for at fastslå, hvad der er skyld i de kraftige misfarvninger på loftspladerne. Undersøgelsen skal endvidere fastlægge den korrekte udbedringsform i forhold til udfordringer med kondensdannelse i tagkonstruktionen. Undersøgelsen forventes at ende med en konklusion om, at taget (inkl. isolering, dampspærre, lofter og belysning) bør skiftes. Denne udskiftning kan gennemføres i 2019 under forudsætning af, at der gives anlægsbevilling i 2019.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling på 3,6 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budgettet (EDU 201). Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Helle Poulsen (V)
Osama Aref Mohamad (A)
Søren D. Brask (V)
Bilag

Til toppen


40.   Vedligehold af kommunens ejendomme 2018 - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til

Ejendoms- og Driftsudvalget, at

 1. der gives anlægsbevilling på 35,567 mio. kr. til udførelse af vedligeholdelsesopgaver på de kommunale bygninger
 2. endelig prioriteringsliste for 2018 godkendes
 3. prioriteringslisten sendes til orientering til øvrige relevante fagudvalg og derpå tilbage til udvalget for endelig prioritering.

Økonomiudvalg og Byråd, at

   4.  der gives anlægsbevilling på 35,567 mio. kr. til udførelse af vedligeholdelsesopgaver på de kommunale bygninger.

Ejendoms- og Driftsudvalget 20-12-2017
Ad. 1 godkendt ( bevilliget).
Ad. 2 godkendt.
Ad. 3 godkendt med bemærkning om, at prioriteringslisten sendes til orientering og evt. kommentering til øvrige relevante fagudvalg.

Teknik- og Ejendomsudvalget 08-02-2018
Anbefales.

Økonomiudvalget 27-02-2018
Ad 4: Anbefales.
Baggrund og vurdering

Indstillingen har været i høring i følgende udvalg: Børneudvalget, Skoleudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Idrætsudvalget. Høringen har ikke afstedkommet kommentarer eller givet anledning til ændringer i prioriteringslisten.

Nærværende anlægsprojekt omfatter løbende genoprettende vedligeholdelsesopgaver for alle Køge Kommunes ejendomme.

Der tages udgangspunkt i den rapport over vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på kommunens bygninger, som blev fremlagt for Ejendoms- og Driftsvalget den 21. juni 2017, sag nr. 86.

Midlerne anvendes eksempelvis til udskiftning af tage, vinduer/døre, tekniske anlæg (fx ventilation), renoveringer samt genoprettende vedligehold på øvrige bygningsdele.

Genopretningsopgaverne er som udgangspunkt behovsprioriteret fra 1 til 5, som det fremgår af ovennævnte rapport:

 1. Nybygget
 2. Lidt slidt
 3. Slidt
 4. Defekt
 5. Sikkerheds- eller sundhedsrisiko

På baggrund af mængden af opgaver med prioritet 5 og 4 vurderes det, at der i 2018 ikke vil blive udført opgaver med prioritet 3 eller 2.

Prioriteringen er sket på tværs af fagforvaltningsområderne og er drøftet i og godkendt af Direktionen. De af Teknik- og Miljøforvaltningen indstillede opgaver fremgår af vedhæftede forslag til prioriteringsliste for 2018.

I forbindelse med Køge Kommunes aftale om budget 2018-2021 har forligspartierne ønsket, at forvaltningen afdækker mulighed for, i hvilket omfang genopretningsmidler anvendes til energirigtige forbedringer, som kan lånefinansieres, hvor låneoptaget efterfølgende reinvesteres til genopretning af kommunens bygninger.

Forvaltningen har igangsat arbejdet med ovennævnte afdækning og forventer i løbet af foråret 2018 at kunne fremlægge en sag.

Endvidere gøres opmærksom på, at en taggennemgang/renovering af bygninger i begyndelsen af året kan afstedkomme ændringer i behovsprioriteringen. Forvaltningen vender i givet fald tilbage til udvalget herom.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 35,567 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budget 2018. Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Ad 4: Godkendt.
Fraværende
Helle Poulsen (V)
Osama Aref Mohamad (A)
Søren D. Brask (V)

Til toppen


41.   Køge vejlys, lovpligtig opgradering 2018 - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives anlægsbevilling på 1,980 mio. kr. til Køge Vejlys, lovpligtig opgradering af vej- og stibelysning.

Teknik- og Ejendomsudvalget 08-02-2018
Anbefales.

Økonomiudvalget 27-02-2018
Anbefales.
Baggrund og vurdering

I Køge Kommunes Budget 2018 er der afsat rådighedsbeløb til Køge Vejlys, lovpligtig opgradering, på 1,980 mio. kr.

I perioden 2012-2022 er der afsat et årligt rådighedsbeløb på ca. 1,8 - 2 mio. kr. til lovpligtig opgradering af vej- og stibelysning. For at opfylde Sikringsstyrelsens krav til vejbelysning skal Teknik- og Miljøforvaltningen fortsat renovere tændskabe, kabelføring og udskifte armaturer mv., samt udskifte kviksølvslyskilder, der ikke længere er lovlige. I forbindelse med den lovpligtige opgradering udskiftes generelt til energioptimerede belysningsarmaturer.

I forbindelse med SEAS-NVE's kabellægningsprojekt har store områder i kommunen fået ny vej- og stibelysning, men der er fortsat ældre anlæg, som ikke lever op til Sikringsstyrelsens sikringsklasse II-krav fra 1995.

Det er forvaltningens vurdering, at eksisterende elinstallationer skal lovliggøres, og at der derved sker en udskiftning og renovering af kommunens ældre belysningsanlæg, således de opfylder Sikringsstyrelsens krav til klasse II-anlæg. Opgraderingen betyder samtidig, at energiforbruget nedsættes, idet fejlstrøm minimeres, og nye belysningsarmaturer med f.eks. LED anvender væsentlig mindre energi.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling på 1,98 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budgettet (TMU 03). Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Helle Poulsen (V)
Osama Aref Mohamad (A)
Søren D. Brask (V)

Til toppen


42.   Forretningsorden for Køge Byråd


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Byrådet foretager 2. behandling af forslag til forretningsorden for Køge Byråd for byrådsperioden 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Køge Byråd 23-01-2018
Sagen oversendes til 2. behandling på Byrådets næste møde.
Baggrund og vurdering

Ifølge § 2, stk. 4 i lov om kommunernes styrelse fastsætter Byrådet selv sin forretningsorden.

Kultur- og Økonomiforvaltningen har udarbejdet forslag til en forretningsorden for Byrådet.

Det af forvaltningen udarbejde forslag til forretningsorden svarer til den forretningsorden, der har været gældende i den tidligere byrådsperiode.

Byrådets forretningsorden indeholder først og fremmest de processuelle regler for Byrådets virksomhed - herunder udsendelse af dagsordener, beslutningsdygtighed, mødeledelse, afstemninger og valg, beslutningsprotokol samt inhabilitet.

Det fremgår af forretningsordenen, at ændringer i eller tillæg til forretningsordenen skal behandles i 2 ordinære møder, jf. § 16 i Indenrigsministeriets vejledende forretningsorden.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Helle Poulsen (V)
Osama Aref Mohamad (A)
Søren D. Brask (V)
Bilag

Til toppen


43.   Kodeks for administrationens bistand til Byrådets medlemmer


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at "Køge-praksis" for administrationens bistand til det politiske niveau godkendes.

Økonomiudvalget 06-02-2018
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Byrådet drøftede kodeks og regler for samarbejde på deres byrådsseminar den 25. - 26. januar. Det blev aftalt på seminaret, at fremlægge "Køge-praksis" for samarbejde til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

Styrelsesloven, ankestyrelsens afgørelse samt udtalelser fra ministeriet sætter rammerne for samarbejdet mellem politikere, politiske organer og administrationen. Byrådet kan endvidere besluttet, inden for de lovfaste rammer, at supplere med egne forskrifter for samarbejde, hvilket har udmøntet sig i vedlagte dokument "Køge-praksis". 

På byrådsseminaret fremlagde direktionen oplæg til Køge-praksis. Oplægget var opdelt på følgende hovedområder:

 1. Betjening af Byrådet, Økonomiudvalg og de stående udvalg
 2. Betjening af borgmesteren og udvalgsformænd inden for deres respektive områder
 3. Betjening af Byrådets medlemmer i forbindelse med varetagelse af kommunalt hverv
 4. Betjening af Byrådets medlemmer.

Byrådet drøftede oplæg til Køge-praksis. Nedenstående rettelsesforslag er efterfølgende indskrevet i dokumentet:

Punkt 1A. Tilføjes, at Byrådet beslutter skabelon for dagsordenspunkter. 

Punkt 1A. Det skal tydeliggøres, når dagsordenspunkter har et tværfagligt fokus

Punkt 1B. Det tilføjes, at sager til drøftelse skal indeholde oplæg til plan for det videre arbejde, inden evt. godkendelsessag.

Punkt 3. De oplistede selskaber suppleres med selskaberne: ARGO og MOVIA

Punkt 3D. Tilføjes efter forudgående godkendelse.

Punkt 2F. Der blev fremsat ønske om, at Byrådet drøfter retningslinjer for kommunens brug af Facebook. Således vil punktet blive underlagt særskilt drøftelse.

Økonomi
Intet.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Helle Poulsen (V)
Osama Aref Mohamad (A)
Søren D. Brask (V)
Bilag

Til toppen


44.   Deltagelse i Folkemødet på Bornholm 2018


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at deltagelse i Folkemødet på Bornholm i 2018 drøftes, herunder det økonomiske tilskud til den enkelte deltager.

Økonomiudvalget 06-02-2018
Økonomiudvalget besluttede at der i indeværende byrådsperiode gives tilskud til deltagelse i folkemøde på 2.000 kr. pr. byrådsmedlem pr. år. Beløbet skal anvendes til rejseomkostninger og overnatningsomkostninger og udbetales på baggrund af tro- og loveerklæring. 
Baggrund og vurdering

Folkemødet på Bornholm foregår i Allinge fra den 14. – 17. juni 2018.

Det primære formål med Folkemødet er, jf. Folkemødets hjemmeside, at styrke demokratiet og dialogen i Danmark. Det sker ved at skabe en ny ramme om møder mellem beslutningstagerne i erhvervslivet, interesseorganisationer og politikere fra Folketinget, EU, kommuner og regioner. Og ved at give borgerne mulighed for at møde beslutningstagerne ansigt til ansigt.

Folkemødet vil i 2018 blive afholdt for 8. gang og samler over 100.000 besøgene i folkemødebyen.
Folkemødets events bliver afholdt i mødelokaler, på skibe, i telte, under åben himmel, på
restauranter o.l. spredt over et område, der strækker sig over ca. en kilometer ved Allinge på Bornholm.

Økonomiudvalget besluttede i 2015, 2016 og 2017 at Byrådets medlemmer kunne modtage et kommunalt tilskud på 2.000 kr. ved deltagelse med henblik på politisk dialog, netværksskabelse samt varetagelse af Køge Kommunes interesser samt at deltagerne selv booker overnatning.
Det kommunale tilskud blev i 2015, 2016 og 2017 udbetalt på grundlag af en tro- og love-erklæring om, at beløbet er medgået til formålet.

Økonomi
Deltagelse i Folkemødet er gratis, men deltagerne skal selv finde overnatnings- og transportmuligheder.
Der er budgetmæssig dækning på kontoen, såfremt Økonomiudvalget beslutter at udbetale 2.000 kr. som kommunalt tilskud til deltagerne.
Beslutning
Taget til efterretning, at Økonomiudvalget har besluttet at der i indeværende byrådsperiode gives tilskud til deltagelse i folkemøde på 2.000 kr. pr. byrådsmedlem pr. år. Beløbet skal anvendes til rejseomkostninger og overnatningsomkostninger og udbetales på baggrund af tro- og loveerklæring. 
Fraværende
Helle Poulsen (V)
Osama Aref Mohamad (A)
Søren D. Brask (V)

Til toppen


45.   Forslag fra Venstre vedr. betalingsparkering


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at forslaget drøftes.

Teknik- og Ejendomsudvalget 08-02-2018
Udvalgets flertal Erik Swiatek (A), Erling Larsen (A), Flemming Christensen (C), Torben Haack (F) og Niels Rolskov (Ø) besluttede at fastholde, at ændringer først kan ske i forbindelse med evalueringen efter det første halvår.

Søren D. Brask (V) og Paul Christensen (V) stemte imod og begærede sagen i Byrådet.

Baggrund og vurdering

Venstre ønsker følgende på Teknik- og Ejendomsudvalgets dagsorden:

"Forslaget er, at der snarest og senest den 1.marts 2018 indføres en time fri / gratis parkering i Køge midtby, dette omhandler de blå og lilla områder i ordningen.

Dette vil nemt og hurtigt kunne indføres med en mindre ændring i betalingsautomater og betalingsapp’s.

Vi foreslår dette tiltag for at ensrette parkeringsmuligheder og undgå forskelsbehandling af byens forretningsdrivende."

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning

Kortbilag uddelt.

Et flertal på 21 (A, C, I, O, F, Ø) støttede udvalgets afgørelse.

Et mindretal på 5 (V) støttede ikke udvalgets afgørelse.

Fraværende
Helle Poulsen (V)
Osama Aref Mohamad (A)
Søren D. Brask (V)
Bilag

Til toppen


46.   Eventuelt


Beslutning

Drøftet.

Fraværende
Helle Poulsen (V)
Osama Aref Mohamad (A)
Søren D. Brask (V)

Til toppen


47.   Salg af parcelhusgrund (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-3: Godkendt.
Fraværende
Helle Poulsen (V)
Osama Aref Mohamad (A)
Søren D. Brask (V)

Til toppen


48.   Salg af areal (Lukket punkt)


Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Fraværende
Helle Poulsen (V)
Osama Aref Mohamad (A)
Søren D. Brask (V)

Til toppen


49.   Køb af ejendom (Lukket punkt)


Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Fraværende
Helle Poulsen (V)
Osama Aref Mohamad (A)
Søren D. Brask (V)

Til toppen


50.   valg af entreprenører til indsamling af affald fra husstande (Lukket punkt)


Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Fraværende
Helle Poulsen (V)
Osama Aref Mohamad (A)
Søren D. Brask (V)

Til toppen


51.   Konstituering (Lukket punkt)


Beslutning

Ad 1-2: Til efterretning.

Fraværende
Helle Poulsen (V)
Osama Aref Mohamad (A)
Søren D. Brask (V)

Til toppen


52.   Eventuelt (Lukket punkt)


Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Helle Poulsen (V)
Osama Aref Mohamad (A)
Søren D. Brask (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 01.03.18