Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Køge Byråd

Den 15.12.2015 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anette Simoni, (V)
Dora Olsen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Helle Poulsen, (V)
Ida Marie Kristensen, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Jette W. Jørgensen, (Ø)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lis Hesselberg, (V)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Palle Svendsen, (V)
Paul Christensen, (V)
Poul Erik Jensen, (V)
Rasmus Felt, (A)
René Jespersen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)
Trine Hastrup, (V)

Afbud:

Ertugrul Vural, (A)

308.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)

Til toppen


309.   Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet


Indstilling
Der foreligger ingen skriftlige spørgsmål.
Beslutning
Intet.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)

Til toppen


310.   Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet


Beslutning
Freddy Madsen, Langesvej 5, Køge indledte med to spørgsmål omhandlende Køge Park. Spørger blev afvist med henvisning til at denne sag var på dagens dagsorden.
Et 3. spørgsmål vedr. sager på lukket eller åben dagsorden blev besvaret af borgmester.

Per Nielsen, Skovbovej 20, Bjæverskov forespurgte til mulig tilpasning af buslinje 246. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget oplyste at sagen var dagsordenssat på Teknik- og Miljøudvalgets møde i januar 2016.
Endvidere forespurgt til stopzoner i Vestergade i forbindelse med forsøgsordning med P-pladser. Udvalgsformanden følger op på den rejste problemstilling.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)

Til toppen


311.   Biblioteksstrategi for Køge Kommune


Indstilling
Styregruppen vedrørende biblioteksstrategi indstiller til

Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget
 1. tager orienteringen om høringssvar i tilknytning til biblioteksstrategien til efterretning
 2. godkender Biblioteksstrategi for Køge Kommune 2015
 3. godkender handleplan til udmøntning af biblioteksstrategien
 4. godkender at der foretages en årlig revision af handleplan medio året
 5. godkender formidling af strategien og markeringen af biblioteksstrategien på de 3 biblioteker

Økonomiudvalg og Køge Byråd, at

     6.  orienteringen om biblioteksstrategien og handleplanen tages til efterretning. 

Kultur- og Idrætsudvalget 07-12-2015
Ad 1: Til efterretning.
Ad 2 – 5: Godkendt.

Fraværende
Ali Ünsal (V) 
Ida Marie Kristensen (F)
 

Økonomiudvalget 08-12-2015

Ad 6: Anbefales taget til efterretning.

Fraværende:
Marie Stærke (A)
Baggrund og vurdering
Kultur- og Idrætsudvalgets besluttede den 2. februar 2015, at der skulle udarbejdes en biblioteksstrategi for Køge Kommune, som skulle bidrage til at afklare bibliotekets funktioner, indhold og struktur i et fremtidigt perspektiv. Herunder stillingtagen til den fremtidige biblioteksdækning i Køge Nord.

Forslag til biblioteksstrategi for Køge Kommune er blevet udarbejdet i tæt samarbejde mellem en politisk styregruppe samt en administrativ arbejdsgruppe. Strategien afspejler resultatet af 2 temamøder i Kultur- og Idrætsudvalget samt dialog med en række interessenter, som bruger eller samarbejder med biblioteket i det daglige. Der er blevet udarbejdet en større brugerundersøgelse, og der er afholdt fokusgruppeinterviews med borgere og foreninger samt møder med skoleledere, dagtilbudsområdet, bibliotekspersonale, integrationsområdet, borgerservice, kulturinstitutionslederne samt social- og sundhedsområdet.

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 10. august at sende forslag til Biblioteksstrategi for Køge Kommune i høring. Biblioteksstrategien blev sendt i høring fra den 28. august frem til den 1. oktober 2015.

Biblioteksstrategi for Køge Kommune - en vision og tre indsatsområder (bilag)
Visionen ’Livskraft fra 0-100’ beskriver, hvorledes Køge Kommunes biblioteker har en afgørende funktion i forhold til at hjælpe og vejlede borgerne til at håndtere de livssituationer og udviklingsbehov, de møder gennem hele livet – i alderen fra 0 til 100 år.

Strategien indeholder tre indsatsområder, som anses for særligt vigtige i forhold til at fastlægge retning og rammer for fremtidens biblioteker i Køge Kommune.

Biblioteket vil:
 • Styrke medborgerskab og fællesskab.
 • Stimulere til kunst og kultur.
 • Fremme livslang læring og uddannelse.

I strategien udfoldes hvert indsatsområde med en række målsætninger.

Høringssvar
Ved høringsfristens udløb var modtaget fem høringssvar (bilag). Høringssvarene er generelt positive over for strategiens vision og indsatsområder. Der stilles forslag til en række konkrete handlinger og initiativer, som alle er indarbejdet i handleplanen.

Høringssvarene giver ikke anledning til at ændre ordlyden i Biblioteksstrategi for Køge Kommune, og styregruppen vedr. biblioteksstrategi indstiller på den baggrund, at Kultur- og Idrætsudvalget godkender Biblioteksstrategi for Køge Kommune.

Handleplaner
Strategiens handleplan er blevet udarbejdet gennem hele udviklingsprocessen, hvor der i temamøderne i Kultur- og Idrætsudvalget, samt via dialogen med interessenter, brugere og samarbejdspartnere er fremkommet en række forslag til konkrete aktiviteter og initiativer, som understøtter indsatsområderne. Dertil kommer indkomne forslag i høringssvarene. Bruttoliste med handleplansforslag er vedlagt som bilag.

På baggrund af ovennævnte bruttoliste med handleplanforslag indstiller styregruppen vedhæftede prioriterede handleplan  til Kultur- og Idrætsudvalgets godkendelse.

Handleplanforslagene afholdes inden for KøgeBibliotekernes driftsbudget, da der ikke er afsat midler til implementering af biblioteksstrategien.

Endvidere indstiller styregruppen, at Kultur- og Idrætsudvalget foretager en evaluering af handleplanen i juni 2016, og at der herefter foretages en årlig revision af handleplanerne medio året.

Lancering af strategi
Styregruppen indstiller, at Biblioteksstrategi for Køge Kommune 2015 lanceres med:

 • Formidling af en trykt miniudgave af strategien.
 • Events på de 3 biblioteker i januar 2016 (gerne samtidigt) med besøg af medlemmer fra Kultur- og Idrætsudvalget.
Økonomi
Der henvises til ovenfor.
Beslutning
Til efterretning.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Bilag

Til toppen


312.   Offentlig åben i Herfølge Svømmehal


Indstilling
Styregruppen vedrørende drift af Herfølge Svømmehal indstiller til

Kultur- og Idrætsudvalget, at
 1. Herfølge Svømmehal åbnes for offentligheden på mandage kl. 14.00-15.45 og torsdage kl. 14.00-15.15 i perioden 1. januar - 30. juni 2016,
 2. ordningen evalueres i juni 2015 med henblik på stillingtagen til evt. fortsættelse,
 3. Køge Svømmeland har ansvaret for offentlig åben og bevilges 38.400 kr. for varetagelse af opgaven i den nævnte periode,

Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Køge Byråd, at

      4. takster for benyttelse af Herfølge Svømmehal godkendes.

Kultur- og Idrætsudvalget 07-12-2015
Ad 1 – 3: Godkendt.
Ad 4: Indstilles godkendt.

Fraværende
Ali Ünsal (V) 
Ida Marie Kristensen (F) 

Økonomiudvalget 08-12-2015
Ad 4: Anbefales.
Baggrund og vurdering
I henhold til aftale om om budget 2015-2018 besluttede forligskredsen bl.a.: Forligskredsen bevilger et tilskud til driften af Herfølge Svømmehal, hvor Kultur- og Idrætsudvalget gennem dialog med KSK vil arbejde for offentlig adgang i et antal timer.

KSK har tilkendegivet, at Herfølge Svømmehal kan åbnes for offentligheden på mandage kl. 14-15.45 og torsdage kl. 14-15.15, men at man ikke ser sig i stand til at løfte opgaven vedrørende administration af offentlig åben i Herfølge Svømmehal.

Styregruppen vedrørende drift af Herfølge Svømmehal indstiller derfor, at Køge Svømmeland varetager opgaven, og at der laves et forsøg med åben i perioden 1. januar - 30. juni 2015. Endvidere indstiller styregruppen, at Kultur- og Idrætsudvalget på mødet i juni 2016 evaluerer ordningen og tager stilling til evt. fortsættelse af ordningen.

Udgiften ved dette forsøg udgør 38.400 kr.

Styregruppen indstiller derfor at Kultur- og Idrætsudvalget bevilger 38.400 kr. til forsøget, og at udgiften afholdes af bevillingen tilskud til Herfølge Svømmehal på i alt 675.170 kr. Ligeledes indstiller styregruppen, at der reserveres det tilsvarende beløb til evt. offentlig åben i 2. halvår 2016.

Vedrørende takststruktur anbefales følgende:

Enkeltbilletter:  
 Voksenbillet (18-65 år) 40 kr.
 Børnebillet (0-18 år) 30 kr.
 Pensionistbillet 30 kr.
  
 Månedskort: 
 Personligt månedskort              150 kr.
 Familiemånedskort 200 kr.

Familie defineres som max. to voksne og hjemmeboende børn under 18 år.

Enkeltbilletter kan udelukkende betales med dankort eller MobilePay. Månedskort betales ved tilmelding og automatisk betaling via PBS.
Økonomi
Der henvises til ovenfor.
Kommunikation
Offentligheden orienteres om offentlig åben i Herfølge Svømmehal via annoncer i lokalpressen, facebook og flyers m.v.
Beslutning
Godkendt.
Årstal 2015 rettes til 2016.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)

Til toppen


313.   Sundhedspolitisk handleplan 2016-2019


Indstilling
Social og Sundhedsforvaltningen indstiller at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler en godkendelse af den Sundhedspolitiske handleplan 2016-2019, i Byrådet.

Social- og Sundhedsforvaltningen 01-12-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 08-12-2015
Anbefales.

Fraværende:
Marie Stærke (A)
Baggrund og vurdering
Social- og Sundhedsudvalget 1. behandlede Sundhedspolitisk handleplan 2016-2019 d. 6. oktober, med beslutning om at sende handleplanen til godkendelse i øvrige relevante fagudvalg. På baggrund heraf har Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Børneudvalget, Ejendoms- og Driftsudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Skoleudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget godkendt Sundhedspolitisk handleplan 2016-20109 uden yderligere bemærkninger.

Den Sundhedspolitiske handleplan 2016-2019 foreligges Byrådet d. 15. december for endelig godkendelse.

Den Sundhedspolitiske handleplan skal ses som et led i det samlede arbejde med "Velfærd på nye måder". Udgangspunktet for den sundhedspolitiske handleplan er, at imødekomme udviklingen i befolkningens sundhed som gør, at flere borgere er i målgruppen for sundhedsindsatser. Nationalt og lokalt er der en udvikling i demografien med en voksende andel af ældre, der gør, at flere borgere lever med kroniske sygdomme og flere får demens på grund af længere levealder. Ligeledes er der en større andel af psykisk sårbare unge mennesker, hvor isolation, angst eller alkohol og stoffer bliver en måde at tackle hverdagens problemer på. Endeligt er det hensigten at imødekomme stigningen i sundhedsydelser og produktivitetstab på grund af overvægt og muskel-skelet lidelser forårsaget af sidestillende arbejde og sidestillende fritid for såvel voksne som børn helt ned i dagtilbudsalderen.
 
Denne ramme for de næste fire års forebyggende og sundhedsfremmende indsats i Køge Kommune, er udviklet på tværs af fagforvaltningerne, og har resulteret i tre overordnede satsningsområder og 19 konkrete tiltag.

De tre satsningsområder som er formuleret på tværs af forvaltningerne er:
 • Vi skaber sammenhæng mellem sundhed, uddannelse og job
  Det er visionen at skabe et tættere samarbejde mellem fagområder, så borgere uden for arbejdsmarkedet får en koordineret indsats, fx på tværs af genoptræning og sygedagpengeindsats; så unge med begyndende misbrug får et alderssvarende tilbud, hvor der bliver tænkt på tværs af 18 års grænsen; så sundhedsfremme løftes i grundskolen.
 • Vi styrker det nære sundhedsvæsen og sammenhæng i sundhedssektoren
  Det er visionen at styrke samarbejdet om de mange borgere med komplekse problemer, der udskrives fra sygehuset; at vi styrker patientsikkerheden og læring med utilsigtede hændelser; at vi i endnu højere grad inddrager velfærdsteknologiske løsninger og hjælpemidler; at arbejdet med hygiejne bliver løftet op i et tværgående samarbejde mellem institutioner og de sundhedspersoner der har ansvaret.
 • Vi understøtter bevægelse for alle
  Her skal idrætsstrategien suppleres med visionen om, at bevægelse og fysisk aktivitet gælder alle målgrupper og at der skabes særlig opmærksomhed på dagtilbud, bevægelse i skolerne, cyklisme samt bevægelse i hverdagen for borgere med nedsat funktionsniveau.
Ulighed i sundhed videreføres som det overordnede fokus i alle satsningsområder. det betyder, at der fortsat er særlig opmærksomhed på at arbejde forebyggende og sundhedsfremmende i forhold til udsatte borgere. Ulighed i sundhed skal i den kommende periode løftes ved at være opmærksomhed på 1) at få borgernes Kompetencer i spil 2) arbejde med Relationer og fællesskaber 3) arbejde med den Accept som borger har af situationen 4) understøtte borger med at finde redskaber til Mestring af udfordringerne. Dette arbejde danner sammen med en fortsat indsats i forhold til Kost, Rygning, Alkohol og Motion - Det Dobbelte KRAM, som vil udgøre rammen for arbejdet i 2016-2019.

De indsatser som udgør Sundhedspolitisk handleplan udmøntes herefter over de næste fire år. Social- og Sundhedsforvaltningen har den overordnede rolle som tovholder, og implementerer de enkelte indsatser i dialog med de øvrige forvaltninger med henblik på ressourcer og fremdrift. Der vil årligt udarbejdes en status til relevante fagudvalg.

Sundhedspolitisk handleplan er som overordnet tilgang til sundhed og trivsel bundet op på, at brugerdrevet udvikling er en forudsætning for meningsfulde indsatser. Derfor vil det være de involverede fagpersonalers ansvar, at målgruppen bliver involveret i den udviklende proces.

Økonomi
Den Sundhedspolitiske handleplan implementeres ved hjælp af afsatte sundhedspolitiske midler i sundhedsfremme og forebyggelse, omprioritering af driftsmidler i den øvrige organisation samt udviklingsmidler fra relevante puljer. Der er ingen økonomiske konsekvenser i øvrigt for Køge Kommune.
Beslutning
Ali Ünsal (V) erklæredes inhabil og deltog ikke i sagen behandling.

Godkendt.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Bilag

Til toppen


314.   Garanti til lån med afdrag og afdragsfrihed i Andelsboligforeningerne Møllebækparken


Indstilling

Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. det drøftes, hvorvidt kommunens praksis om ikke at yde kommunegaranti for afdragsfrie lån, fraviges på grund af den særlige økonomiske situation i Andelsboligforeningerne Møllebækparken I og II,
 2. såfrem det under punkt 1 besluttes at fravige fra kommunens normale praksis, godkendes en kommunagaranti på 18,75 % af
  • 19,5 mio. kr. til F10-lån med 30 års løbetid og afdrag og 14,4 mio. kr. til F5-lån med 30 års løbetid og med 10 års indledende afdragsfrihed til Møllebækparken afdeling I og
  • 15,5 mio. kr. til F10-lån med 30 års løbetid og afdrag og 12,9 mio. kr. til F5-lån med 30 års løbetid og med 10 års indledende afdragsfrihed til Møllebækparken afdeling II
 3. det samtidig meddeles boligforeningerne, at foreningerne ikke kan påregne fornyet garanti på lån uden afdrag når lånene skal refinansieres.
Økonomiudvalget 08-12-2015
Ad 1: Drøftet og praksis fraviges i den konkrete sag.
Ad 2: Anbefales.
Økonomiudvalget ønsker tilrettelagt skærpet regnskabstilsyn i garantiperioden.
Ad 3: Anbefales.

Fraværende:
Marie Stærke (A)
Baggrund og vurdering
I januar 2015 behandlede Økonomiudvalget og Byrådet sag om garanti for låneomlægning i andelsbolig foreninger i Møllebækparken. Her blev det godkendt at yde en kommunegaranti på 18,75 % af
 1. 18 mio. kr. realkreditlån med afdrag og fast rente de første 10 år til afdeling I, og
 2. 15,5 mio. kr. realkreditlån med afdrag og fast rente de første 10 år til afdeling II.
Det blev desuden besluttet, at Køge Kommune ikke ville give garanti for 15,5 mio. kr. realkreditlån med afdragsfrihed de første 10 år og fast rente de første 5 år til afdeling I, og 12,9 mio. kr. realkreditlån med afdragsfrihed de første 10 år og fast rente de første 5 år til afdeling II.

Dermed fulgte Økonomiudvalg og Byråd den praksis om ikke at yde garanti til afdragsfrie lån, som har været praktiseret de senere år af hensyn til at minimere kommunens økonomiske risici.   

Andelsboligforeningen har efterfølgende rettet henvendelse til Køge Kommune, da ovenstående betyder, at de ikke kan optage lånene i Realkredit Danmark uden kommunal garanti. Desuden vurderer andelsforeningen at være i en økonomisk situation, som ikke gør det muligt for dem alene at optage lån med afdrag.

 

Begge andelsforeninger er stiftet i 2006 og havde visse opstartsproblemer, hvilket blandt andet resulterede i et skift af såvel advokat og administrator på en ekstraordinær generalforsamling i 2009. Efterfølgende er der kommet bedre styr på økonomien. Det har dog været vanskeligt for andelshaverne at omsætte deres andelsboliger. Den manglende omsættelighed er årsag til, at flere andelshavere har set sig nødsaget til at udleje deres lejligheder, ligesom afdeling I har været nødt til at overtage i alt 3 andele – enten som følge af, at andelshavere er flyttet, er holdt op med at betale husleje eller er døde.

 

Status for foreningerne er:

 

Afdeling I

Afdeling II

Boliger i alt

22

18

Foreningen ejer

3

0

Der udlejes

8

5

 

Den månedlige husleje for afdelingerne i 2015:

 

Afdeling I

Afdeling II

110 kvm.

8.063

8.485

84 kvm.

6.317

6.710

73 kvm.

85.502

5.841

note: ekskl. forbrugsafgifter, afdrag til lån på andelsbevis mv.
 

Boligafgiften blev i 2008 sat op med 1.000 kr. og er steget med 100 kr. pr. måned hvert år fra 2013 til 2015, og der vil tillige blive gennemført en stigning i 2016.

 

I 2008 ydede Køge Kommune kommunegaranti på 18,75 % for

 • Realkreditlån med afdrag på 3,7 mio. kr. i afdeling I og 3,1 mio. kr. i afdeling II og
 • Realkreditlån uden afdrag på 29,9 mio. kr. i afdeling I og 25,4 mio. kr. i afdeling II
 

Afdragsfriheden udløber for de afdragsfrie lån ultimo 2015.

 

På et møde den 18. november 2015 mellem Møllebækparken afdeling I og II og borgmesteren redegjorde andelsboligforeningerne for deres økonomiske situation.

 I samarbejde med Realkredit Danmark er følgende 3 finansieringsforslag skitseret:

Afdeling I:  
Finansieringsforslag 119.500.000 kr.RD F10-lån med 30 års løbetid og afdrag
 14.400.000 kr.RD F5-lån med 30 års løbetid og med 10 års
indledende afdragsfrihed
Finansieringsforslag 233.900.000 kr. RD F1-lån med 30 års løbetid og afdrag
Finansieringsforslag 335.386.000 kr.RD 2,5 % fastforrentet kontantlån med 30 års
løbetid og afdrag

Afdeling II:  
Finansieringsforslag 115.500.000 kr.RD F10-lån med 30 års løbetid og afdrag 
 12.900.000 kr.RD F5-lån med 30 års løbetid og med 10 års
indledende afdragsfrihed
Finansieringsforslag 228.680.000 kr.RD F1-lån med 30 års løbetid og afdrag
Finansieringsforslag 329.645.000 kr.RD 2,5 % fastforrentet kontantlån med 30 års
løbetid og afdrag


Finansieringsforslag 2 vil udover stigning af boligafgiften tillige være yderst rentefølsom, hvilket må antages at forværre omsætteligheden yderligere grundet manglende bugetsikkerhed. Dette er et forslag som Realkredit Danmark ikke kan acceptere.  

Finansieringsforslag 3 vil medføre en stigning i boligafgiften på en bolig på 110 m2 på 41,88 % for afdeling I og 27,50 % for afdeling II.


Finansieringsforslag 1 vil ikke medføre en huslejestigning, men vil betyde, at den økonomiske situation i de to andelsboligforeninger vil stabiliseres og forhåbentlig forbedre omsætteligheden af andelsboligerne. Ved dette forslag vil afdeling I desuden afdrage ekstraordinært på det afdragsfrie lån, hvis afdelingen sælger et af de 3 andelsbeviser, som afdelingen ejer.

Det er frivilligt, hvorvidt en kommune ønsker at garantere for private andelsboligforeningers lån. Køge Kommunes praksis er, at der ikke stilles garanti for afdragsfrie lån. Men den økonomiske situation i andelsboligforeningen Møllebækparken I og II gør, at det skal drøftes om praksis skal afviges. Andelsboligforeningen Møllebækparken kan ikke kan påregne fornyet garanti på lån uden afdrag, når lånene skal refinansieres

Økonomi

Køge Kommune har pt. stillet garanti for lån i de to andelsboligforeninger, som betyder, at der er en risiko for udbetaling af garantierne, hvis andelsboligforeningerne går konkurs (pr. 1. oktober 2015 var garantierne på 11.431.460 kr.).

 
Det er frivilligt, hvorvidt en kommune ønsker at garantere for private andelsboligforeningers lån. Andelsboligforeningerne kan derfor ikke påregne fornyet garanti på lån med eller uden afdrag, når lånene skal refinansieres. 

Køge Kommunes praksis er, at der ikke stilles garanti for afdragsfrie lån. Den økonomiske situation i andelsboligforeningerne Møllebækparken afdeling I og II, gør dog, at der ikke kun kan optage lån med afdrag, og Realkredit Danmark vil ikke give afdelingerne lån med afdragsfrihed uden kommunegaranti. Denne økonomiske situation gør, at det bør overvejes, om kommunens praksis skal fraviges for at undgå at en situation, hvor kommunegarantien muligvis udløses. 
Kommunikation

Ejendomsadministrationen Kringelholm ApS skal have besked om Byrådets beslutning.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)

Til toppen


315.   Garantistillelse for låntagning til Køge Havn


Indstilling
Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at det tilkendegives, at 
 1. kommunen agter at yde 100 % garantistillelse for kommende års låntagning til anlægsinvesteringer i Køge Havn, som er omfattet af lånebekendtgørelsens bestemmelser om automatisk låneadgang til kommunale selvstyrehavne. Byrådet skal dog årligt godkende garantistillelsen i forbindelse med konkrete låneansøgninger fra Køge Havn,
 2. der i forbindelse med garantistillelsen ikke stilles krav om kommunal garantiprovision.  

Økonomiudvalget 08-12-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget ønsker generel drøftelsessag vedr. garantiprovision dagsordensat.

Fraværende:
Marie Stærke (A)
Baggrund og vurdering
Køge Havn har ultimo oktober 2015 rettet henvendelse til Køge Kommune med henblik på at få en principiel tilkendegivelse om garantistillelse for lån til de kommende års investeringer i Køge Havn. Samtidig ønsker Køge Havn en tilkendegivelse om, at kommunen i den forbindelse ikke agter at stille krav om kommunal garantiprovision.

Køge Havn har over de kommende år behov for at optage lån til finansiering af de nye store havneanlæg. Mere specifikt drejer det sig om en betaling til Køge Jorddepot for indretning af kajfaciliteter på godt 100 mio. kr. Disse investeringer ser lige nu til at ville falde i 3 rater i årene 2018-2020. Samtidig vil en eventuel aftale med Copenhagen Malmö Port (CMP) omkring en flytning af containerterminalen fra København til Køge nødvendiggøre investeringer i anlæg i størrelsesordenen 150 til 200 mio. kr. i 2017 og 2018. I så fald vil Køge Havn have et samlet  lånebehov på mellem 100 til 300 mio. kr. i perioden 2017-2020.

Disse investeringer vurderes at kunne lånefinansieres inden for rammerne af den kommunale lånebekendtgørelse (§ 2, stk. 18), således at kommunen kan stille garanti for lån til disse investeringer, uden at det belaster kommunens låneramme. Ved at stille en kommunal garanti på 100 % vil Køge Havn kunne få adgang til markedets billigste funding.

Det skal bemærkes, at en principiel tilkendegivelse fra Byrådets side om kommunal garantistillelse for de kommende års lånebehov i Køge Havn kun har karakter af at være en poltisk hensigtserklæring. Byrådet skal år for år tage stilling til de konkrete låneansøgninger fra Køge Havn, og på grundlag heraf træffe bindende beslutninger. 

Garantiprovision
Revisionen har på foranledning af kommunen i 2013 udtalt sig om garantiprovision i forbindelse med garantistillelse til forskellige kommunerelatererede formål. For så vidt angår garantistillelse for låntagning til Køge Havn er det Revisionens vurdering, at der kan opkræves garantiprovision, men at der ikke er noget krav om det. Det skyldes, at kommunale selvstyrehavne som Køge Havn ikke anses for at være forsyningsvirksomheder. Det er med andre ord en politisk beslutning, hvorvidt der skal opkræves garantiprovision i forbindelse med garantistillelse for lån til Køge Havn.

Det skal bemærkes, at kommunen opkræver en årlig garantiprovision på 1,5 pct. af de lånebeløb, som kommunen stiller garanti for på forsyningsområderne. De 1,5 pct. er fastlagt ud fra en ekstern vurdering af den markedsmæssige værdi af den stillede garanti. 
Økonomi
Der er altid en økonomisk risiko forbundet ved at stille en kommunal garanti for låntagning. Økonomisk Afdeling vurderer dog, at risici i dette tilfælde er beskedne. Dels er Køge Havn 100 pct. ejet af Køge Kommune, dels er Køge Havn en velkonsolideret virksomhed. Egenkapitalen udgjorde knap 85 mio. kr. ultimo 2014. Af revisionsprotokollen for 2014 fremgår det, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger, og regnskab 2014 er forsynet med en blank påtegning.

Kommunikation
Byrådets beslutning skal meddeles Køge Havn.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Bilag

Til toppen


316.   Byggemodning Sandholmsgård etape 3 Søbækvej – bevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 2,85 mio. kr. til færdiggørelse af Sandholmsgård etape 3 Søbækvej, finansieret af rådighedsbeløbet i budgettet EDU Jordforsyning Byggemodning - Boligformål. 

Ejendoms- og Driftsudvalget 02-12-2015
Godkendt

Fraværende
Jette W. Jørgensen (Ø) 

Økonomiudvalget 08-12-2015
Anbefales.

Fraværende:
Marie Stærke (A)
Baggrund og vurdering
Sandholmsgård etape 3 er en byggemodning, der er beliggende vest for Søsvinget i Hastrup. Området blev planlagt i lokalplan 4-18 og omfatter 38 parcelhusgrunde og en storparcel. Sandholmsgård består af to vejslynger, en nordlig del ved navn Pibermosevej og en sydlig del ved navn Søbækvej.

Råmodningen af Sandholmsgård etape 3 gik i gang i 2010 og blev afsluttet i 2011. Færdiggørelsen af Pibermosevej er udført i 2014-2015. Alle grunde er nu solgt, og mere end halvdelen af grundene er bebygget på Søbækvej. Derfor er det planlagt at færdiggøre Søbækvej i 2016. Færdiggørelsen omfatter anlæg af veje, parkeringspladser, grønne områder, skelberigtigelse, projektering og tilsyn.

Efter endt færdiggørelse skal der oprettes en grundejerforening for området, hvilket Køge Kommune vil være medhjælpende til.
Økonomi

Der er søgt anlægsbevilling på 14 mio. kr. på Køge Byråds møde den 24. august 2010. Nu søges der tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 2,85 mio. kr., hvilket er indenfor anlægsbevillingen, til færdiggørelsen af byggemodningen.

Økonomisk afdeling bemærker, at der søges tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 2,85 mio. kr. i 2015 til byggemodning Sandholmsgård og finansieres af det afsatte rådighedsbeløb under byggemodningspuljen til boligformål. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da bevillingerne samlet set er udgiftsneutrale. Byggemodningspuljen til boligformål er herefter på 3,88 mio. kr. 

Kommunikation
Beboerne informeres i hele forløbet om færdigmodningen af området.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)

Til toppen


317.   Skitseprojekt på en ny beredskabsstation - anlægsbevilling


Indstilling
Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der gives en anlægsbevilling på 906.000 kr. til Skitseprojekt på ny Beredskabsstation, finansieret af rådighedsbeløbet i 2015.

Økonomiudvalget 01-12-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Køge Byråd har den 25. august 2015 afsat et rådighedsbeløb til et skitseprojekt på en ny Beredskabsstation i Lellinge.  

Forvaltningen er efter oprettelsen af Østsjællandsberedskab pr. 1. oktober 2015 klar til at påbegynde skitseprojektet til den fremtidige beredskabsstation beliggende på Byleddet 66, Lellinge.

Skitseprojektet vil omfatte en samling af den nuværende Station Lellinge og Station Tigervej incl. hjælpemiddeldepotet på Tigervej. Det planlægges at en ny beredskabsstation vil kunne lokaliseres på arealet hvor den nuværende Station Lellinge ligger.

Det påregnes at en samling af de to beredskabsstationer og hjælpemiddeldepot vil kunne skabe positive synergieffekt samt være med til at fremtidssikre beredskabets placering i Køge Kommune.

Det er aftalt med ledelsen i Beredskab Østsjælland at Køge Kommune forestår udarbejdelse af skitseprojektet og at Beredskab Østsjælland i fornødent omfang inddrages og bistår med løsning af opgaven.

Sideløbende med arbejdet med udarbejdelse af skitseprojektet til en ny Beredskabsstation ved Lellinge, vil der blive vurderet behov på eventuel ny lokalplan for området, og eventuelt kommuneplantillæg.

 

I forbindelse med anlægsbevillingen tager Økonomiudvalget stilling til procesplanen for arbejde med udarbejdelse af skitseprojektet:

 

December 2015 – februar 2016: Behovsafklaring hos bruger af Byleddet 66 og Tigervej 8.

Marts 2016 – maj 2016: Skitsetegning og opstilling af økonomiske modeller for finansiering af byggeri.

Juni  2016: Skitseforslag, økonomi- og finansieringsforslag m.v. forelægges økonomiudvalget og for Beredskab Østsjællands bestyrelse.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling på 906.00 kr. til Skitseprojekt til en ny Brandstation. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budget 2015. 

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)

Til toppen


318.   Kapacitetsforbedringer for Ringvejen - anlægsregnskab


Indstilling
Teknik og Miljøudvalget  indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at anlægsregnskab for Køge Kyst - Kapacitetsforbedringer for Ringvejen og Optimering af Ringvejsstrækningens signalanlæg 2014 godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget 01-12-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 08-12-2015
Anbefales.

Fraværende:
Marie Stærke (A)
Baggrund og vurdering
Der vedlægges anlægsregnskab for de to anlægsprojekter, fordi projektets fysiske ændringer af 2 kryds blev indledt i 2013, og anlægsmidlerne til de resterende kryds blev godkendt i 2014. 

1. Anlægsprojekt - Kapacitetsforbedringer på Ringvejen
Køge Kyst - Kapacitetsforbedringer for Ringvejen aflægges i forhold til anlægsbevilling på 7,1 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 18. december 2012 og 27. august 2013 til Køge Kyst - Kapacitetsforbedringer på Ringvejen.

I forhold til anlægsbevillingen udviser regnskabet et merforbrug på 23 kr.

Den 18. december 2012 og 27. august 2013 godkendte Byrådet en bevilling til projektering og udførelse af anlæg på følgende tiltag på Ringvejen mellem Strandvejen og motorvejen:
 • Udskiftning af alle styreapparater på strækningen samt installation af overvågning af krydsene.
 • Ombygning af Københavnsvej - Gl. Lyngvej krydset med ny højresvingsbane og opsætning af yderligere detektorer.
 • Detailprojektering af forventede større ombygninger af kryds i 2014.
I krydset Københavnsvej - Gl. Lyngvej blev der udført højresvingsbane og ekstra videodetektorer, og i krydset Københavnsvej - Værftsvej - Lyngvej blev der udført højresvingsbaner, ekstra ligeud spor i retning mod nord og længere svingbaner. Anlægsarbejder blev færdiggjort i 2014.

Derudover blev der detailprojekteret, som et samlet projekt, krydsene Søndre Viaduktvej - Søndre Allé (som ikke havde signalanlæg tidligere) og Søndre Viaduktvej - Ringvejen - Vordingborgvej.

2. Anlægsprojekt - Optimering af Ringvejsstrækningens signalanlæg 2014 
Optimering af Ringvejsstrækningens signalanlæg 2014 aflægges i forhold til anlægsbevilling på 5,9 mio. kr. givet på Byrådets møde den 25. marts 2014.

I forhold til anlægsbevillingen udviser regnskabet det samme som bevilliget, det vil sige forskellen er 0 kr.

I krydsene Søndre Viaduktvej - Søndre Allé og Søndre Viaduktvej - Ringvejen - Vordingborgvej blev samordnet. Anlægsarbejderne blev færdiggjort i 2014. 

Derudover blev krydsene Ringvejen - Blegdammen - Ringstedvej og Strandvejen - Søndre Viaduktvej detailprojekteret indenfor den givne anlægsbevilling.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at begge anlægsprojekter er blevet udført i det omfang Byrådet har godkendt.
Økonomi
Anlægsregnskab (opstilling i hele kr. ekskl. moms) 

Regnskabet omhandler: 

Køge Kyst - Kapacitets-forbedringer for Ringvejen

AnlægsbevillingRådighedsbeløbForbrug
Anlægsudgifter, netto7.100.000 kr.7.100.000 kr.7.100.023 kr.
Mindreforbrug23 kr.23 kr. 
+ er merforbrug og – er mindreforbrug

og
 
Optimering af Ringvejsstrækningens signalanlæg 2014AnlægsbevillingRådighedsbeløbForbrug
Anlægsudgifter, netto5.932.000 kr.5.932.000 kr.5.932.000 kr.
Mindreforbrug0 kr.0 kr. 
+ er merforbrug og – er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at de samlede regnskaber balancerer i forhold til bevilling/rådighedsbeløb og forbrug, hvorfor kassebeholdningen ikke påvirkes.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)

Til toppen


319.   Renovering af broer - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der gives en samlet anlægsbevilling på 6.305.600 kr. til genopretning af kommunens broer. Bevillingen kan finansieres af rådighedsbeløb i Anlægsbudget 2016 - 2025, hvor der i hvert af årene 2016 og 2017 er afsat  3.152.800 kr.

Teknik- og Miljøudvalget 01-12-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 08-12-2015

Anbefales.

Fraværende:
Marie Stærke (A)
Baggrund og vurdering
Køge Kommune får ca. hvert 4. år foretaget et generaleftersyn af kommunens bygværker. På baggrund af disse eftersyn er det konkluderet, at der er et efterslæb på vedligeholdelsen af bygværkerne, hvilket har ført til, at der i nogle år er afsat midler til genopretning i kommunens budget.

Senest er broen, der fører Ryeskovvej over jernbanen mellem Roskilde og Ringsted blevet renoveret. For tur står nu broen, der fører Havdrupvej over Skensved Å, stibroen, der fører Kimmerslevvejs stitrafik over afløbet fra Kimmerslev Sø samt nogle mindre bygværker.

Broen på Havdrupvej er så skadet, at det har været nødvendigt at indføre vægtbegrænsning på den. I øvrigt renoveres/udskiftes den i samarbejde med Solrød Kommune, da åen danner kommunegrænse på stedet, og broen således er halvt ejet af hver af kommunerne.
Økonomi
Rådighedsbeløb er til stede for årene 2016 og 2017 i Anlægsbudget 2016-2025, nr. TMU 45 med 3.152.800 kr. i hvert af de 2 år.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling på 6.305.600 kr. til renovering af broer i 2016 og 2017. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb på 3.152.800 kr. i hvert af budgetårene 2016 og 2017.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)

Til toppen


320.   Skimmelsvamp på Ejby Ll. Skole - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Økonomiudvalg og Byråd godkender den af Ejendoms- og Driftsudvalget valgte løsning af følgende løsningsmulighederne:

 1. En kassefinansieret anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 13 mio. kr. til en skimmelrenovering af Ejby Ll. Skole.
 2. En kassefinansieret anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 22,7 mio. kr. til forslag 1.
 3. En kassefinansieret anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 13,5 mio. kr. til forslag 2.
 4. En kassefinansieret anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 10 mio. kr. til forslag 3.
 5. En kassefinansieret anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 7 mio. kr. til forslag 4. 

Skoleudvalget 02-12-2015
Skoleudvalget anbefaler overfor Ejendoms- og Driftsudvalget forslag 2 svarende til en kassefinansieret anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 13,5 mio. kr.

Ejendoms- og Driftsudvalget 02-12-2015
Sag udsat til ekstraordinært møde den 4. december 2015

Ejendoms- og Driftsudvalget 04-12-2015
Indstillingspunkt 3: En kassefinansieret anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 13,5 mio. kr. til forslag 2, anbefales til Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget 08-12-2015
Indstillingerne fra Skoleudvalg og Ejendoms- og Driftsudvalg anbefales.

Fraværende:
Marie Stærke (A)

Baggrund og vurdering
Den 9. juni 2015 blev Ejendoms- og Driftsudvalget orienteret om, at der i februar 2015 blev igangsat en mikrobiel indeklimaundersøgelse af Ejby Ll. Skole. Baggrunden for denne undersøgelse var, at personalet i SFO-lokalerne oplevede gener i forbindelse med ophold i lokalerne. Gennem hele efteråret har sagen været drøftet på hvert møde.

Teknik- og Miljøforvaltningen har orienteret embedslægeinstitutionen om situationen. Svar fra embedslæge i Sundhedsstyrelsen er, at børnene kan blive på Ll. Skolen til sommeren 2016, hvor der skal være en løsning klar under forudsætning af, at der udføres forskellige afværgeforanstaltninger herunder rengøring.

Der er gennem efteråret arbejdet med, overordnet set, to løsningsmuligheder: 

 • A) Skimmelrenovere Ejby Ll. Skole - udgifter for skimmelrenovering af Ll. skolen er estimeret til 11-13 mio. kr.
 • B) Flytte SFO over på storskolen permanent ved ombygning af eksisterende arealer (der er 4 indretningsforslag, som beskrives nærmere herunder).

Der er allerede estimeret en løsning for skimmelrenovering af Ejby Ll. Skole. Der blev derfor nedsat en arbejdsgruppe bestående af Ejby Skole og SFO, konsulenter fra Børne- og Ungeforvaltningen samt Teknik- og Miljøforvaltningen til at udarbejde forslag til arealdisponering af en permanent SFO på storskolen. Disse forslag blev præsenteret på en workshop, hvor også medarbejderrepræsentanter og LMU var til stede. Arbejdet mundede ud i to forslag. Skolebestyrelsen blev præsenteret for de to forslag onsdag den 21. oktober 2015. De gjorde allerede på mødet klart, at de ikke var tilfredse med løsningen. De informerede om, at de ville kontakte det politiske niveau i kommunen. Processen herefter er beskrevet i bilag: Notat vedrørende proces for arbejdsgruppe omkring ud- og ombygning af Ejby Skole på grund af skimmel på Ejby Ll. Skole.

Forslag til om- og udbygning af Ejby Skole, således at skole og SFO kan virke tilfredsstillende under samme tag, er vedhæftet som bilag. Kort beskrivelse herunder: 

 • Forslag 1 til 21,7 mio. kr. er skolebestyrelsens forslag, som indeholder 4 tilbygninger til skolen på i alt 863 m2. Den ene af tilbygningerne er en stor sal til bevægelse som bygges i U-form, således at der opstår et atrium på 108 m2. Skolelokaler i den midterste del af skolen berøres ikke. Der er tre "hold" rum - geografi og biologilokale bibeholdes
 • Forslag 2 til 12,5  mio. kr. er et forslag, som indeholder 2 tilbygninger til skolen på i alt 336 m2. Skolelokalerne i den midterste del af skolen udnyttes til klasseværelser til 4. og 5. klasse. Tilbygningen til ungdomsklub bygges til i skolens eksisterende arkitektur, så skolen fremtidssikres, og skolen opdeles i indskoling, mellemtrin og udskoling. Der er tre "hold" rum - geografi og biologilokale placeres i udskolingen
 • Forslag 3 til 9 mio. kr. er et forslag, som indeholder 2 tilbygninger til skolen på i alt 174 m2. Her er bevægelsesmulighed lagt i skolens midterste del. 0. klasse og SFO har fælles brug af lokaler
 • Forslag 4 til 6 mio. kr. er et forslag,  som indeholder 1 tilbygning til skolen på i alt 14 m2. Her er bevægelsesmulighed lagt i skolens midterste del. 0. klasse og SFO har fælles brug af lokaler 
Der skal oveni de ovennævnte beløb, lægges 1,0 mio. kr. til udearealer.

Antallet af børn på Ejby Skole og SFO fremgår af vedhæftede faktablad.

Arbejdsmiljø for medarbejderne i SFO'en på Ll. Skolen er vurderet af Arbejdsmedisinsk Klinik i Holbæk. Deres svar var, at der ikke umiddelbart er belæg for at flytte med det samme, så længe forekomsten ikke er højere, og der ikke er tale om pågående skimmelsvamp, og så længe der iværksættes en grundig rengøring. Svar fra Arbejdsmedicinsk klinik er vedhæftet som bilag. Embedslægen har ligeledes vurderet, at SFO kan blive på Ll. Skolen indtil sommeren 2016, såfremt der opretholdes de aftalte tiltag herunder rengøring. Notat om arbejdsmiljø er vedhæftet som bilag.

Rengøringen på Ll. Skolen sker på baggrund af, at skimmelsvampe, der vokser, producerer støv, som kan virke generende på mennesker. Derfor fjerner man skimmelstøvet i de pågældende rum, samt møbler og genstande, ved en almindelig grundig rengøring. Alle vaskbare faste flader aftørres med fugtigklude (med Rodalon), de øvrige flader (ikke-vaskbare overflader) støvsuges grundigt. Tekstiler luftes og/ eller vaskes. Gennemgang af, hvordan rengøringen udføres er vedhæftet som bilag. Eksempel på besøgsrapport er vedhæftet som bilag.
Økonomi
Forundersøgelser og udarbejdelse af skitseforslag til indretning afholdes af Genopretningspuljen, hvor der i år er afsat 1 mio. kr.

Anlægsarbejderne for enten A) skimmelrenovering af Ejby Ll. Skole eller B) permanent flytning af SFO til storskolen, skal finansieres af kommunekassen.

Vælges løsning B kan delfinansiering ske enten ved, at skolen sælges, eller at skolen nedrives og grunden sælges til udstykning. Økonomisk vurdering af grunden fremgår af vedhæftede bilag "Eventuelt salg af Ejby Ll. Skole".

Økonomisk Afdeling bemærker, at der i et af nedenstående indstillingspunkter søges:

Ad 1. Anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 13 mio. kr. til en skimmelrenovering af Ejby Ll. Skole. Den budgetterede kassebeholdning vil blive påvirket negativt med 13 mio. kr., da der ikke er afsat rådighedsbeløb i budgettet for 2016.

Ad 2. Anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 22,7 mio. kr. til forslag 1. Den budgetterede kassebeholdning vil blive påvirket negativt med 22,7 mio. kr., da der ikke er afsat rådighedsbeløb i budgettet for 2016.

Ad 3. Anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 13,5 mio. kr. til forslag 2. Den budgetterede kassebeholdning vil blive påvirket negativt med 13,5 mio. kr., da der ikke er afsat rådighedsbeløb i budgettet for 2016.

Ad 4. Anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 10 mio. kr. til forslag 3. Den budgetterede kassebeholdning vil blive påvirket negativt med 10 mio. kr., da der ikke er afsat rådighedsbeløb i budgettet for 2016. 

Ad 5. Anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 7 mio. kr. til forslag 4. Den budgetterede kassebeholdning vil blive påvirket negativt med 7 mio. kr., da der ikke er afsat rådighedsbeløb i budgettet for 2016. 

Herudover skal det bemærkes, at såfremt et af indstillingspunkterne fra 2-5 godkendes, vil eventuelt godkendelse af salg af arealer kunne indbringe indtægter for omkring -7 mio. kr., og nedrivningsomkostninger på omkring 2 mio. kr. jf. notat "Eventuelt salg af Ejby Ll. Skole".
Beslutning
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Bilag

Til toppen


321.   Ny forvaltningsstruktur


Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at 

 1. vedlagte "Forslag til ny forvaltningsstruktur" godkendes med de ændringer, der fremgår af "Baggrund og vurdering",
 2. UUV som eneste fagområde skifter udvalg fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget til Skoleudvalget.

Økonomiudvalget 08-12-2015
ad 1 og 2: Anbefales.

Baggrund og vurdering
Med budget 2016 er det politisk aftalt, at Køge Kommune skal effektivisere for mindst 3,5 mio. kr. i 2017 ved at reducere antallet af direktører samt reducere i lønsummen i sekretariaterne på Rådhuset. Årsagen er blandt andet, at den tidligere politiske beslutning om at spare 3,5 millioner på de borgernære områder i forbindelse med budget 2014, ikke gennemføres. D.v.s. at beslutningen om at se på en samlet stordrift af madproduktion for vores daginstitutioner, sociale institutioner og kantinedrift bortfalder.

Kommunaldirektøren har valgt at benytte lejligheden til at se bredere på opgaven, så effektiviseringerne også bliver brugt til at fokusere på, hvor og hvordan kommunen kan ændre og styrke arbejdet med at skabe en bedre borgerbetjening samt generelt at sikre en mere tidssvarende og smidigere organisation.

På den baggrund har kommunaldirektøren udarbejdet vedlagte "Forslag til ny forvaltningsstruktur". Forslaget fastlægger alene de overordnede organisatoriske forhold, som er Byrådets kompetence. Den endelige ledelsesstruktur fastlægges efterfølgende af den enkelte direktør. Byrådet har den 24. november 2015, sag nr. 301, sendt forslaget i høring i MED-organisationen. Hoved MED-udvalget (HMU) har indsamlet områdespecifikke høringssvar og selv afgivet et samlet høringssvar med de områdespecifikke svar som bilag. Af HMU’s høringssvar fremgår det, at: 
 • HMU giver i enighed sin fulde støtte til reduktion af forvaltninger og ledelse. HMU lægger vægt på en langtidsholdbar løsning. 
 • HMU støtter i enighed fuldt op om fordelingen af fagområder på de nye forvaltninger som beskrevet i forslaget

Generel forvaltningsstruktur
Det bemærkes særligt, at svaret er afgivet fra et enigt HMU, og at ingen af de afgivne høringssvar har kritiske bemærkninger til selve den nye forvaltningsstruktur og tilpasningen af Direktionen. Flere hilser den nye struktur velkommen og ser nye muligheder og god energi i de nye samarbejdsrelationer. Dette tolkes som en anerkendelse af, at tiden er den rette til denne tilpasning. I forlængelse heraf nævnes i et af høringssvarene en bekymring for om tilpasningen er tilstrækkelig i og med at forvaltningsstrukturen bibeholdes, og der refereres endvidere til centraliseringstankerne i koncernservice-projektet. Til det skal siges, at koncernserviceprojektet sammen med tilpasningen af forvaltningsstrukturen med færre forvaltninger er to ting, der supplerer hinanden og tilsammen udgør et godt alternativ til det, som nogle kalder en centermodel, hvor alle støttefunktioner er centraliserede. Fagforvaltningerne i Køge Kommune har hidtil løst de basale økonomistyringsopgaver meget tilfredsstillende, og holdt en høj faglig kvalitet. Det har været vigtigt med den nye struktur at fastholde tydelighed omkring både fagligt og økonomisk ansvar placeret indenfor det enkelte fagområde, idet dette ses som en styrke i den daglige styring.

Teknik- og Miljøforvaltningen
Det konstateres, at der i Teknik- og Miljøforvaltningen er enighed mellem medarbejdere og ledelse om at gå videre med model 2 beskrevet i forslaget, hvor byggesagsbehandlingen samles med sekretariatet. Der er ikke indkommet alternative forslag. Det er meget tilfredsstillende, at der derved kommer øget selvstændig fokus på byggesagsbehandlingen samtidig med at sekretariatet styrkes. Ændringen giver samtidig ledelsen mulighed for at øge fokus på kerneopgaverne i Planafdelingen og på grundsalg. Tilpasningen fastlægges endeligt af direktøren i forvaltningen.

Campus Køge
Nogle af de indkomne høringssvar har givet anledning til en ændring af forslaget i forhold til organiseringen af Campus Køge. Campus er både uddannelse, erhverv og byudvikling, og i forslaget var der lagt mest vægt på uddannelsesdimensionen med en organisering i den nye Børne- og Uddannelsesforvaltning. Campus går ind i en ny fase nu, og Campus organiseres med direkte reference til kommunaldirektøren. Dette skal bl.a. ses i sammenhæng med at Økonomiudvalget er det politiske organ, der koordinerer udviklingen af Campus Køge, hvorfor forankringen hos kommunaldirektøren er naturlig. Udviklingen af Campus vil dog ske i tæt samarbejde med direktøren for Børne- og Uddannelsesforvaltningen, og kommunaldirektøren vil komme med et selvstændigt oplæg til den konkrete interne organisering, hvor Børne- og Uddannelsesforvaltningen skal udgøre en langt større rolle.

Ungdommens Uddannelsesvejledning
Organiseringen af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) med tilknytning til skoleområdet bakkes op af HMU og FMU i Børne- og Ungeforvaltningen, mens medarbejderne i UUV argumenterer for en organisering i Velfærdsforvaltningen pga. tilknytning til arbejdsmarkedsområdet. Der er gode argumenter for begge måder at organisere UUV, og det udslagsgivende har været vægtningen af UUV's indsats i forhold til vejledning af afgangsklasserne på folkeskoleområdet samt uddannelsesvejledning af unge generelt. Derfor fastholdes forslaget om at organisere UUV som del af uddannelsesområdet. UUV har med den hidtidige forankring på arbejdsmarkedsområdet formået at koordinere indsatsen indenfor både de arbejdsmarkedsrettede tiltag som tiltag indenfor skoleområdet. Det er derfor forventningen, at UUV med en forankring på uddannelsesområdet ligeledes vil være i stand til at koordinere begge områder. I forlængelse heraf bemærkes det, at UUV har synspunkter omkring organisering under skoleområdet contra organisering som selvstændig enhed. Dette vil Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Skoleudvalget arbejde videre med, og dermed er det ikke besluttet konkret, hvordan UUV skal indgå i den nye forvaltning.

Center for Dansk og Integration
Center for Dansk og Integration (CDI) er foreslået organiseret som del af uddannelsesområdet, og HMU bakker op om dette. Medarbejderne på CDI argumenterer imidlertid for at opgaverne bedst understøttes ved en placering i Velfærdsforvaltningen, da målgruppen er socialt- og helbredsmæssigt udsatte, og typisk har behov for beskæftigelsesmæssig indsats. Der er gode argumenter for begge måder at organisere CDI, og derfor vælges det, at den endelige organisering overvejes på ny. Kommunaldirektøren vil hurtigst muligt indlede dialog med CDI's ledelse og medarbejderrepræsentanter med henblik på at Byrådet kan træffe beslutning i januar/februar 2016.

Stab for Byråd og Direktion
Stab for Byråd og Direktion er foreslået organiseret i Kultur- og Økonomiforvaltningen, og foreslås i Byrådssekretariatets høringssvar alternativt organiseret med reference til kommunaldirektøren. Argumenterne er gode, og denne organisering ses også i andre kommuner. Forslaget fastholdes imidlertid, idet kommunaldirektøren i den nye organisering får direkte reference fra Campus Køge, Erhvervsområdet, Køb og salg af grunde, STC og Køge Havn. Det er derfor vurderingen, at kommunaldirektøren ikke skal have flere områder af hensyn til fortsat at kunne varetage dialogen mellem det politiske niveau og organisationen. Det skal understreges, at kommunaldirektøren ønsker en tæt faglig relation til Stab for Byråd og Direktion, men ikke det direkte drifts- og personalemæssige ansvar. Tilknytningen sikres gennem en helt særlig samarbejdsrelation omkring Stab for Byråd og Direktion mellem kommunaldirektøren og direktøren for Kultur- og Økonomiforvaltningen.

Ungdomsskolen og Musikskolen
I forhold til Ungdomsskolen og Musikskolen afspejler høringssvarene en uenighed blandt medarbejderne, idet HMU og FMU i Fælles- og Kulturforvaltningen anbefaler uændret organisering under Kulturafdelingen, mens FMU i Børne- og Ungeforvaltningen og UUV anbefaler en organisering i Børne- og Uddannelsesforvaltningen. Institutionerne har både en kultur- og en uddannelsesdimension, og i forslaget har det vægtet, at Børne- og Uddannelsesforvaltningen i forvejen kommer til at betjene mange udvalg. Spørgsmålet om organisering har ikke været rejst som en selvstændig debat indtil nu, og det kan anbefales at tage det op til debat i forlængelse af dette oplæg, såfremt dette ønskes politisk. Indtil videre fastholdes den nuværende organisering.

Køge Jorddepot og Beredskabet
Forslaget har ikke tidligere taget stilling til organiseringen af Køge Jorddepot og Beredskabet. Køge Jorddepot refererer fortsat til Teknik- og Miljøforvaltningen, mens organiseringen af Beredskabet afklares i det nye år.

Velfærdsforvaltningen
Afslutningsvis skal det bemærkes, at HMU har påpeget, at navnet Velfærdsforvaltning kan signalere mere service, end der kan gives. Der er ikke indkommet alternative navneforslag, og navnet fastholdes.

Den videre proces
Efter Økonomiudvalgets behandling videresendes sagen til Byrådet den 15. december 2015, hvor den nye struktur endelig besluttes.

I februar 2016 beslutter kommunaldirektøren og de pågældende direktører, hvordan de endelige organisatoriske forhold skal være for niveauet under direktørniveau, herunder også hvilke stillinger, der skal nedlægges i sekretariaterne. Rådhusudvalget skal høres herom.

Den nye organisation planlægges at træder i kraft 1. marts 2016.

Opsamling
På baggrund af de indkomne høringssvar og ovenstående refleksioner anbefaler kommunaldirektøren, at "Forslag til ny forvaltningsstruktur" godkendes med følgende ændringer:

 • UUV som eneste fagområde skifter udvalg fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget til Skoleudvalget.
 • Campus Køge organiseres med direkte reference til kommunaldirektøren.
 • CDI's organisering vælges at forblive uafklaret, og afventer dialog mellem kommunaldirektøren og CDI med henblik på beslutning i Byrådet i januar/februar 2016.

Derudover anbefaler Kommunaldirektøren, at forvaltningerne arbejder videre med følgende ændringer:

 • Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder videre med model 2 i forslaget, hvor byggesagsbehandlingen samles med sekretariatet.
 • Børne- og Uddannelsesforvaltningen arbejder videre med den konkrete forankring af UUV i forvaltningen.
Økonomi
Se under "Baggrund og vurdering".
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Bilag

Til toppen


322.   Indretning af lejligheder i eksisterende bygning - indbringelse af sag til Byrådets afgørelse


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at sagen drøftes.

Teknik- og Miljøudvalget 01-12-2015 
Udvalget besluttede at ændre praksis, således at der fremover kan indrettes mere en én bolig i eksisterende landsbys - eller erhvervsbygninger i afgrænsede landsbyer.

Niels Rolskov (Ø) og Erling Larsen (A) stemmer imod.

Erling Larsen (A) begærer sagen i Byrådet, jf. styrelseslovens § 23.

Økonomiudvalget 08-12-2015
Oversendes til Byrådets stillingtagen.

Fraværende:
Marie Stærke (A)
Baggrund og vurdering

Byrådsmedlem Poul Erik Jensen (V) har bedt Teknik- og Miljøforvaltningen om at se på en landzonesag på Lidemarksvej 81A. Spørgsmålet er, om afgørelsen vil blive en anden, hvis sagen genoptages og behandles ud fra en mindre restriktiv administrationspraksis. Ansøger har desuden ytret utilfredshed om et langt sagsforløb. Se vedhæftede notat.

Teknik- og Miljøforvaltningen gav i december 2014 afslag på at indrette to lejligheder i en erhvervsbygning på Lidemarksvej 81A i landsbyen Lidemark. Der er allerede to lejligheder i ejendommens boligbebyggelse, der ligger udenfor erhvervsdelen. Afslaget er begrundet i planlovens hovedformål om at begrænse antallet af nye boliger i landzonen.

Ejendommen ligger i udkanten af landsbyen Lidemark. Landsbyen er en afgrænset landsby i Kommuneplanen, hvilket betyder, at der er flere muligheder for boligudbygning end i landzonen generelt – i det åbne land. Kommuneplanens mål for landsbyerne er at opretholde landsbyernes afgrænsning og kun tillade begrænset nybyggeri. Samtidig er det et mål at fremme opførelse af nye boliger i alle de landsbyer, hvor planlagte muligheder endnu ikke er udnyttet. Landsbyen er desuden omfattet af en bevarende lokalplan.

Hverken kommuneplan eller lokalplan forholder sig specifikt til indretning af nye lejligheder, men da der er tale om nyetablering af boliger, skal det generelt begrænses udenfor byerne. Lokalplanen har en række formålsbestemmelser, der omhandler hensynet til at bevare landsbykarakteren. Det særligt karakteristiske for landsbyer generelt er gårde og længehuse på større matrikler. Fire lejligheder på én ejendom vil skille sig ud i denne forbindelse.

Planlovens muligheder for at oprette nye boliger i landzonen er huludfyldning primært i landsbyer, en ekstra bolig i overflødiggjort landbrugsbygning, opdeling af større stuehuse i to boliger samt indretning af bolig i en egnet bygning, fx tidligere skoler, plejehjem mv. Flere af de nævnte muligheder er undtagelser fra de generelle bestemmelser. Hvis undtagelsen om at tillade en ekstra bolig i en gammel landbrugs- eller erhvervsbygning udvides til at muligøre flere boliger, vil det stride mod lovens formål. Konsekvensen kan være, at forvaltningen, ud fra en præcedensvirkning, skal meddele tilladelse til nye boliger i en lang række tidligere erhvervsbygninger.

Forvaltningens praksis er fortsat, at der meddeles afslag på at indrette mere end én bolig i landbrugs- eller erhvervsbygninger.

Med udgangspunkt i landdistriktspolitikken kan kommunen forsøge at udvide kommuneplanens muligheder for etablering af nye boliger i landsbyerne. Det vil altid være op til en konkret vurdering, om et byggeprojekt er forligelig med planloven generelt – og med lokalplanbestemmelser, hvor sådanne gælder.

Økonomi
Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
Beslutning
For udvalgets flertalsbeslutning stemte 17 (C, O, V og F). Imod stemte 8 (A og Ø), 1 (I) undlod stillingtagen.

Udvalgets flertalsbeslutning således stadfæstet
Fraværende
Ertugrul Vural (A)

Til toppen


323.   Eventuelt


Beslutning
Erling Larsen (A) forespurgte til status for henvendelse til Transportministeren vedr. togstandsning i Borup.

Borgmesteren orienterede om status i sagen (møde i februar 2016).
Fraværende
Ertugrul Vural (A)

Til toppen


324.   Salg af parcelhusgrund Svalevænget, Ejby (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)

Til toppen


325.   Salg af parcelhusgrund Kildebjergs Tofter, Bjæverskov (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)

Til toppen


326.   Salg af parcelhusgrund Kildebjergs Agre, Bjæverskov (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)

Til toppen


327.   Salg af areal (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)

Til toppen


328.   Offentligt udbud af parcelhusgrunde (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)

Til toppen


329.   Offentligt udbud af storparceller (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)

Til toppen


330.   Offentlig udbud af ejendomme (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)

Til toppen


331.   Offentligt udbud af erhvervsparceller (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)

Til toppen


332.   Endelig ekspropriation - anlægsbevilling (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)

Til toppen


333.   Ellebækken Syd - køb af jord til bassin (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)

Til toppen


334.   Kommunale forskud (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)

Til toppen


335.   Taksationsforretning (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)

Til toppen


336.   Køge Park - orientering om status for KPSE (Lukket punkt)


Beslutning
Borgmesteren redegjorde for projektets status og for konsulent Per Bendix's indstillinger af 14. december 2015 vedr. KPSE's dannelse.

Et enigt Byråd noterede sig, at det ønskede resultat og forudsætning ikke forelå ved den fastlagte deadline pr. 15. december 2015, hvorfor arbejdet med Køge Park projektet standses, herunder udbud af grund og lokalplanarbejdet.

Der udsendes pressemeddelelse.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)

Til toppen


337.   Eventuelt (Lukket punkt)


Beslutning
Kommunaldirektøren orienterede om status for arbejdet med ny forvaltningsstruktur.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 21.01.16