Referat (Tillægsdagsorden) af møde i Køge Byråd

Den 16.06.2020 kl. 17:00 i Kantinen


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anders Dahl, (A)
Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Osama Aref Mohamad, (A)
Paul Christensen, (V)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)

Afbud:

Helle Poulsen, (V)

119.   Garanti - Borup Kino


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. en lånegaranti på op til 217.000 kr. til Borup Kino drøftes
 2. der ved tilsagn om lånegaranti besluttes, hvorvidt der skal opkræves en garantiprovision på 1,5 pct. årligt
 3. der ved tilsagn om lånegaranti foretages deponering på op til 217.000 kr.

Økonomiudvalget behandler sagen den 16. juni 2020, udvalgets beslutning vil foreligge til mødet.

Baggrund og vurdering

Borup Kino har henvendt sig idet de ønsker en garanti for et lån på op til 217.000 kr.

Byrådet vedtog den 22. januar 2019 nye retningslinjer for garantistillelse, vedlagt som bilag. Ansøgninger fra foreninger skal forelægges Økonomiudvalget og Byrådet. Byrådet besluttede endvidere, at garanti udelukkende kan gives på fastforrentede lån med afdrag og maksimalt 10 års løbetid.

Borup Kino er en selvstændig forening der drives af frivillige. Borup Kinos formål er at bidrage til det kulturelle fællesskab i Borup By, og ikke at tjene- og opspare penge.

Borup Kino har gennem ansøgninger og egne midler på 70.000 kr. skabt et samlet budget på 440.000 kr. til renovering af biografsalen. Renoveringsprojektet står til opstart midt juni 2020 og vil være færdigt senest oktober 2020.

Borup Kino har ikke har haft indtægt eller modtaget midler de sidste 3 måneder pga. Covid19, og er ikke omfattet af nogen hjælpepakker. Borup Kino har, som de sidste mange år, lukket sommeren igennem, hvor der ligeledes ikke er indtægter.

Det er bestyrelsens indstilling, at det vil være uforsvarligt at påbegynde renoveringsprojektet uden det nødvendige økonomiske grundlagt for hele 2020 er til stede.

Ifølge filmlovens § 18 kan en kommune yde støtte i form af tilskud, lån eller garanti for lån til filmproduktion, filmudlejning og biografvirksomhed, hvis betingelserne i bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed efterleves.

Kommunal garantistillelse vil ske i henhold til gældende regler og til lån på markedsvilkår. Garantistillelse skal i visse tilfælde følges af krav om garantiprovision individuelt fastsat på baggrund af en kreditvurdering. Det er forvaltningens vurdering, at Borup Kino har en relativt lav kreditvurdering, men selve biografen har en ejendomsvurdering på 1 mio. kr. Det vurderes derfor, at en markedskonform garantiprovision udgør 1,5 pct. årligt. Da Borup Kino imidlertid ikke systematisk konkurrerer med kommercielle biografer er det vurderingen, at der ikke er pligt til at opkræve garantiprovision. Byrådet skal derfor beslutte hvorvidt der skal opkræves garantiprovision eller ej.

Økonomi

I 2012 gav Byrådet en garanti uden krav om garantiprovision til Borup Kino på 1 mio. kr., som ultimo 2019 er nedbragt til 783.000 kr.

En ny garanti på op til 217.000 kr. vil bringe garantien til Borup Kino op på 1 mio. kr. igen.

Borup Kino indhenter lånetilbud, og Køge Kommune indhenter kontrolbud fra Kommunekredit, så lånet optages på markedsvilkår. Der indhentes tilbud på fastforrentet lån på op til 10 års løbetid.

Økonomisk Afdeling bemærker, at en garanti på op til 217.000 kr. vil kræver en tilsvarende deponering.

Beslutning

Ad 1: Lånegaranti på 217.000 kr. godkendt.

Ad 2: Byrådet besluttede, at der ikke opkræves garantiprovision.

Ad 3: Godkendt.

Fraværende
Helle Poulsen (V)
Bilag

Til toppen


120.   Sommerferieaktiviteter


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en

 1. indtægtsbevilling  og en udgiftsbevilling på 2,0 mio. kr. til Skoleudvalget
 2. indtægtsbevilling og en udgiftsbevilling på 0,2 mio. kr. til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget behandler sagen den 16. juni 2020, udvalgets beslutning vil foreligge til mødet.

Baggrund og vurdering

KL har den 9. juni orienteret kommunerne om, at der bevilliges 200 mio. kr. til sommerferieaktiviteter for børn og unge i alderen 6-17 år. Midlerne fordeles til den enkelte kommune efter andelen af unge. Køge Kommunes andel udgør 2,2 mio. kr. Rammerne for puljen fremgår af vedlagte bilag.

Formålet med sommerferieaktiviteterne er at understøtte, at alle danske børn og unge får den bedst mulige sommer med mulighed for at deltage i både faglige og sociale fællesskaber og aktiviteter. Der skal således etableres et bredt udbud af frivillige sommerferieaktiviteter for børn i alderen 6-17 år. Aktiviteterne skal som udgangspunkt bestå at både faglige aktiviteter og fritidsaktiviteter med fokus på leg og læring.

Midlerne skal anvendes i sommerferien 2020, og såfremt de ikke anvendes skal de tilbageføres til ministeriet. Forvaltningen er dog vidende om, at det drøftes om midlerne kan anvendes i efteråret 2020. Forvaltningen følger udviklingen og har igangsat planlægningen med henblik på at kunne gennemføre flest mulige initiativer, der falder indenfor rammen.

Forvaltningen indstiller derfor, at af der gives en budgetneutral udgifts- og indtægtsbevilling på 2,2 mio. kr. fordelt med 2,0 mio. kr. til Skoleudvalget og 0,2 mio. kr. til Økonomiudvalget. Når den endelige planlægning er afsluttet, kan der være behov for at omfordele midlerne mellem udvalg.

I Køge Kommune er der allerede i lighed med tidligere år sommerferieaktiviteter igangsat og finansieret af Kultur- og Idrætsudvalget ligesom Byrådet tidligere har igangsat Ungdommens sommer.

Tiltagene finansieret af den nye pulje forventes derfor at være fokuseret på tilbud i relation til SFOerne, Kriminalpræventive tiltag i relation til SSP og faglig sommerskole fokuseret omkring Folkeskolerne. Endvidere er der rettet henvendelse til Connect Køge for at afdække muligheden for at erhvervslivet kan støtte op med aktiviteter.

Aktiviteter fokuseret omkring SFOerne
Der arbejdes med udvikling af nogle supplerende sommertilbud, som kan understøtte, at børn og unge får den bedst mulige sommer i forlængelse af en periode, hvor børn og unge har skulle undvære det sociale fællesskab. De frivillige sommeraktiviteter vil være et supplement til det, som Køge Kommune allerede tilbyder.

Aktiviteter fokuseret omkring Faglig sommerskole
Under dette område er skolerne i gang med at afsøge muligheder for undervisningsaktiviteter, der kan foregå i sommerferien, og som blandt andet kan bidrage til at lukke faglige huller, der kan være opstået hos nogle af eleverne som følge af skolelukningen. Aktiviteterne vil både skulle understøtte det sociale fællesskab og det faglige.

Aktiviteter fokuseret omkring erhvervslivet
Connect Køge har givet tilsagn og at medvirke til at også erhvervslivet i Køge Kommune bidrager til sommerferieaktiviteter med enten et læringsmæssigt eller socialt perspektiv.

Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der gives en budgetneutral udgifts- og indtægtsbevilling på 2,2 mio. kr. fordelt med 2,0 mio. kr. til Skoleudvalget og 0,2 mio. kr. til Økonomiudvalget. Bevillingen er udgiftsneutral og påvirker derfor ikke Køge Kommunes kassebeholdning, men påvirker servicerammen negativt med 2,2 mio. kr.
Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Fraværende
Helle Poulsen (V)
Bilag

Til toppen


121.   Borgmesterbeslutning (restriktioner mod besøgenes adgang til plejehjem m.v.)


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at Byrådet tager til efterretning, at borgmesteren den 12. juni 2020 har truffet formandsbeslutning om at udstede restriktioner for besøgendes adgang til kommunale og private plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser, jf. skrivelse den 11. juni 2020 fra Styrelsen for Patientsikkerhed.
Baggrund og vurdering

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 11. juni sendt et påbud til Byrådet om omgående at udstede midlertidige restriktioner for besøgendes adgang til kommunale og private plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser. Restriktionerne er nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom.

De midlertidige besøgsrestriktioner, som Byrådet omgående skal udstede indebærer,

 1. at besøg på plejehjem mv. overvejende skal foregå på udendørs arealer
 2. at besøg på indendørs arealer ikke kan ske, medmindre
  a. besøget sker i en kritisk situation, eller
  b. besøget ikke kan foregå udendørs, og der er udpeget 1-2 faste besøgspersoner.

§ 31, stk. 1 i den kommunale styrelseslov giver borgmesteren kompetence til, i helt særlige situationer, at afgøre sager på Byrådets vegne. Det er en forudsætning for at anvende denne kompetence, at det drejer sig om sager, der ikke tåler opsættelse (ikke kan vente) eller giver anledning til tvivl.

Borgmesteren har sammen med forvaltningen vurderet, at betingelserne for at træffe en borgmesterbeslutning i denne sag er opfyldt. Påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed haster (omgående) og der er ikke tvivl om, at påbuddet skal efterleves.

Borgmesteren har derfor den 12. juni 2020, efter aftale med formanden for Ældre- og Sundhedsudvalget, på Byrådets vegne truffet beslutning om, at der udstedes restriktioner i forbindelse med besøg på plejehjem m.v.

Forvaltningen har umiddelbart efter beslutningen iværksat tiltag der sikrer, at restriktionerne efterleves i de berørte institutioner mv.

Når borgmesteren, på Byrådets vegne, har truffet en formandsbeslutning skal Byrådet senest på det førstkommende ordinære møde orienteres om afgørelsen.

Økonomi
Der er ikke umiddelbart økonomiske konsekvenser forbundet med at træffe beslutningen.
Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende
Helle Poulsen (V)
Bilag

Til toppen


122.   Underskriftsblad (Lukket punkt)


Beslutning

Underskrevet digitalt. 

Fraværende
Helle Poulsen (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 18.06.20