Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Køge Byråd

Den 16.06.2020 kl. 17:00 i Kantinen


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anders Dahl, (A)
Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Osama Aref Mohamad, (A)
Paul Christensen, (V)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)

Afbud:

Helle Poulsen, (V)

98.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Dagsorden og tillægsdagsorden godkendt.

Helle Poulsen (V) har meldt forfald til Byrådets møde på grund af sygdom.

Kandidatliste V ønsker stedfortræder indkaldt efter reglerne i den kommunale styrelseslov § 15, stk. 1.

Poul Erik Jensen, Gl. Slimmingevej 8 B, Slimminge, 4100 Ringsted er 2. stedfortræder på kandidatlisten.

Byrådet besluttede, at betingelserne for at indkalde stedfortræder er opfyldt, og at Poul Erik Jensen er rette stedfortræder og valgbar. Poul Erik Jensen deltog herefter i mødet.

Fraværende
Helle Poulsen (V)

Til toppen


99.   Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet


Indstilling

Der er indkommet to spørgsmål.

1) Peter Langkilde, Brogade 17, Køge.

Afskrift af Peter Langkildes spørgsmål:

"Økonomi og forbrug af Køge Jorddepot.

Med baggrund i Dagbladets forside af 20. april 2020 – citat: ”Havnen sikrer sig det bedste resultat nogensinde”. Årsrapporten meddeler for 2019 et overskud på 12,5 mio. kr.

Med henvisning til kommunens årsregnskab for 2018, har Køge Jorddepot en lånegæld på næsten 600 mio. kr., som forventes afdraget i 2032 - altså om 10 år, hvilket brutto svarer til godt 70 mio. kr. hvert år.

I 2018 har der været et afdrag på 37 mio. hvoraf de 20 har været ekstraordinært, hvilket svarer til indtægten på godt 20 mio. kr., som må formodes at være en blanding af havnearealsalg, samt salgsindtægt for deponering af forurenet klasse 1 og 2 jord.

Køge Jorddepot er uløseligt forbundet med anlæggelsen af den nye Køge Havn, idet den nye havns opfyldning og især finansiering, er blevet brugt hertil.

Det er derfor uforståeligt, at den usande og ukritisk overskrift bringes på Dagbladets forside den 20. april.

Faktisk har Køge Havn et underskud på samme størrelse, som nævnte overskud. 

Værre er afviklingen af lånet, som kræver nævnte min. 70 mio. årligt. Det lader sig faktisk næppe gøre under nuværende konditioner.

Køge Kommune, som er den juridiske ejer af Køge Havn, har således optaget lån til anlæggelse af en ny havn, men overfører ikke lånet til sin selvstændige virksomhed, Køge Havn. Hvorfor ??

Det er en misvisning og en camouflering af de faktiske kendsgerninger, hvorved borgeren, som betaler, bliver misinformeret – her gennem Dagbladet og annonceaviserne.

SPØRGSMÅL.

 1. Hvorfor oplyser borgmester og byråd ikke til borgene, at et samlet årelangt milliardlån til Køge Jorddepot bliver brugt til udvikling af Køges ny havn.

 2. Vil Køges ny havn i alt koste over 1 milliard kr. at færdiganlægge ?

 3. Hvorfor har borgeren ikke få de korrekte oplysninger. De betaler jo !

 4. Hvorfor oplyser Køge Kommune i sit 2018 regnskab ikke hvad de store lån bliver brugt til ?

 5. Hvornår forventer Køge Kommune, at Køge Havn - inklusive finansieringsudgifter vil få et overskud i sin årsrapport."


2) Erik Mandrup Hansen, Skovvænget 30, Køge.

Afskrift af Erik Mandrup Hansen spørgsmål:

"Spørgsmål til Byrådet - angående toiletternes åbningstider, - i Nørregade.

Undertegne har gennem flere år, over for flere byrådsmedlemmer, påpeget det uheldige i at disse toiletter er lukket uden for butikkernes normale åbningstider, og her tænkes særligt på lørdage eftermiddage samt hele søndage. Men hver gang mødes jeg af det samme argument, medens man beklagende slår ud med armene – BESPARELSER!

Der er sikkert en eller anden "regnearks virtuos" eller "rævekage bager" - som har kunnet overbevise om, at her var der penge at spare, uden tanke for hvilke genér dette ville medføre, ikke alene for byens borgere men også for de turister som besøger vores by. Flere og flere flytter til byen, og byen investerer jo mange penge i at få flere turister til byen, - er det så måden at byde velkommen på? - næppe.

Gennem dagspressen erfarede jeg at man fra kommunens side havde etableret en GRATIS parkeringsplads for kommunens ansatte, medens man har pålagt alle andre som har deres arbejde i bymidten, - en parkerings afgift!!!

Jeg fik aktindsigt, - og det samlede beløb er 510.728.25 – heraf alene 335.790,25 til en automatisk nummerplade kontrol !

Det virker umiddelbart ikke logisk, at man på den ene side ikke kan imødekomme et simpelt basalt krav, medens man på den anden side, uden problemer finder ét så stort et beløb, - til en automatisk nummerplade kontrol.

Jeg tror ikke der i nogen by i Danmark findes et offentligt toilet i bymidten, der er lukket uden for forretningernes åbningstid. Som by kan vi ganske enkelt ikke være det bekendt.

Kære byråd, - jeg tror de fleste kan se at prioriteringen burde være omvendt her, og skal opfordre til at man dels finder midlerne til udvidet weekend åbning straks, og at man fremover lige tænker sig om 2 gange inden man bruger besparelsesargumentet.

Hvis man tvivler på mine argumenter, vil jeg foreslå at man lukker samtlige toiletter på Rådhuset og administrationen én uges tid, og lader alle på Rådhuset, - springe rundt i byen for at låne ét toilet. Jeg er sikker på at det vil skabe forståelse for hvilke genér det medfører for folk der befinder sig i bymidten og skal bruge ét toilet i weekender."

Beslutning

Der var indkommet skriftlige spørgsmål fra Peter Langkilde og fra Erik Mandrup Hansen. Begge spørgere var til stede og fik spørgsmål og svar oplæst og udleveret.

Fraværende
Helle Poulsen (V)
Bilag

Til toppen


100.   Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet


Beslutning

Peter Kjær Hansen, Griegsvej 7, 4600 Køge spurgte til muligheden for at præsentere forslag om folkets hus. Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

Fraværende
Helle Poulsen (V)

Til toppen


101.   Godkendelse af regnskab 2019 og revisionsberetning


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. årsregnskabet 2019 for Køge Kommune godkendes
 2. revisionsberetning godkendes.

Økonomiudvalget 02-06-2020
Ad 1-2: Anbefales.

Baggrund og vurdering

Byrådet har den 28. april 2020 overgivet regnskab 2019 til revisionen. Efter overgivelse af regnskabet har kommunens valgte revisor revideret regnskabet.

BDO Kommunernes Revision har den 18. maj 2020 fremsendt revisionsberetning nr. 28 vedr. revision for regnskabsåret 2019. Beretningen er sendt til Byrådets medlemmer pr. mail den 19. maj 2020.

Revisionen har revisionspåtegnet regnskabet med en blank påtegning og afgivet revisionsberetning uden bemærkninger.

Økonomi
Ingen direkte økonomiske konsekvenser.
Kommunikation

Byrådets godkendelse af årsregnskabet 2019 og revisionsberetningen skal fremsendes til

 • BDO Kommunernes Revision
 • Diverse ministerier mv.

Årsregnskabet skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Fraværende
Helle Poulsen (V)
Bilag

Til toppen


102.   2. Økonomiske Redegørelse 2020 - hele kommunen


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at   

 1. godkende at udfordringen på CDI på 5,0 mio. kr. enten finansieres ved tværgående omprioritering i denne redegørelse eller finansieres af overskud lagt i kassen i forbindelse med Regnskab 2019 samt at resterende mindreforbrug ud af de samlede mindreforbrug på 5,6 mio. kr. tilføres kassen, jf. bilag 1
 2. godkende de resterende foreslåede budgetneutrale flytninger af budgetmidler, jf. bilag 2
 3. godkende anlægsbevilling og bevilling til rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til Køge Idrætspark finansieret af mindreforbrug på afledt drift fordelt med 1,0 mio. kr. på Teknik- og Ejendomsudvalget og 0,5 mio. kr. på Kultur- og Idrætsudvalget
 4. tager orientering af COVID 19 omkostninger til efterretning
 5. tager status på serviceudgiftsloft til efterretning.
Økonomiudvalget 09-06-2020
Ad 1: Et flertal på 7 (Marie Stærke (A), Lene Møller Nielsen (A), Jeppe Lindberg (I), Niels Rolskov (Ø), Bent Sten Andersen (O), Thomas Kielgast (F) og Flemming Christensen (C) anbefaler, at udfordringen på CDI finansieres af overskud lagt i kassen i forbindelse med Regnskab 2019. Et mindretal på 2 (Ken Kristensen (V) og Mette Jorsø (V) anbefaler, at udfordringen på CDI afventer 3. Økonomiske Redegørelse. 

Herudover anbefales et samlet udvalg, at de 5 mio. kr. i forventet mindreforbrug på Skoleudvalget afventer 3. Økonomiske Redegørelse. På Økonomiudvalgets område anbefales 0,3 mio. kr. tilført kassen, idet de resterende midler anvendes til detailhandelsanalyse.

Ad 2-3: Anbefales godkendt.

Ad 4-5: Anbefales taget til efterretning. 

Baggrund og vurdering

Den 2. Økonomiske Redegørelse er baseret på forvaltningernes forventning til regnskab 2020.

På driftsområdet forventes et mindreforbrug på 5,6 mio. kr., og et merforbrug på CDI overført fra 2019 på 5 mio. kr. Det anbefales at merforbruget på CDI enten finansieres af mindreforbruget i denne redegørelse eller af overskuddet på 15 mio. kr., der blev lagt i kassen i forbindelse med Regnskab 2019. Resterende mindreforbrug anbefales lagt i kassen, jf. bilag 1. Hertil kommer, at der på finansieringsområdet forventes et budget i balance.

Herudover er der under Social- og Arbejdsmarkedsområdet et forventet forbrug på ca. 17 mio. kr. højere end budgettet. Disse forventes dog finansieret vha. midtvejs- og efterregulering, da der vurderes at være tale om en landstendens. Heraf vedrører 6,8 mio. kr. førtidspension, 8,4 mio. kr. vedrører A-dagpenge og 1,7 mio. kr. vedrører boligstøtte. Området følges tæt frem mod 3. Økonomiske Redegørelse, hvor indholdet af økonomiaftalen er kendt. Det skal bemærkes, at forventningen ligger udover de COVID 19 relaterede udgifter

På jordforsyningen vurderes det, at der vil være en fordobling af indtægterne i forhold til det budgetterede niveau. Udviklingen følges tæt frem mod 3. Økonomiske Redegørelse.

Herudover anbefales en række udgiftsneutrale omplaceringer, jf. bilag 2.

Der følges ikke op på anlæg i 2. Økonomiske Redegørelse.

Indstilling 1: Mindreforbrug til kassen samt til tværgående omprioritering
På driftsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 5,6 mio. kr., og et merforbrug på CDI overført fra 2019 på 5 mio. kr. Det anbefales at merforbruget på CDI enten finansieres af mindreforbruget i denne redegørelse eller af overskuddet, der blev lagt i kassen i forbindelse med Regnskab 2019. Resterende mindreforbrug anbefales lagt i kassen, jf. bilag 1.

Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på Skoleområdet på 5,0 mio. kr. som primært er relateret til mellemkommunal afregning og en teknisk fejl i forbindelse med budgetlægningen til budget 2020. Herudover forventes mindreforbrug under Økonomiudvalget på  0,6 mio. kr. for 2020. Heraf vedrører 0,3 mio. kr. en vakant stilling, som først besættes senere på året og 0,3 mio. kr. vedrører forventet mindreforbrug til revision.

Merforbruget på ca. 5,0 mio. kr. på CDI under Social- og Arbejdsmarkedsområdet vedrører overførsel af merforbrug på 5,2 mio. kr. fra 2019, hvoraf der er fundet finansiering for de 0,2 mio. kr.

Indstilling 2 og 3: Budgetneutrale omplaceringer
På drifts- og finansieringsområdet anbefales en række udgiftsneutrale omplaceringer både inden for driftsområdet og mellem driftsområdet og finansieringsområdet af mere teknisk karakter, jf. bilag 2.

Herudover anbefales omplacering af 1,5 mio. kr. fra driftsområdet til anlægsområdet vedrørende Køge Idrætspark fordelt med 1,0 mio. kr. fra Teknik- og Ejendomsudvalget og 0,5 mio. kr. fra Kultur- og Idrætsudvalget. Omplaceringen skyldes, at nogle af projekterne i Køge Idrætspark er forsinket, hvorfor der opstår en driftsbesparelse på 1,5 mio. kr., som anbefales omplaceret til anlægsprojektet Køge Idrætspark mhp. dækning af udfordringer i projektet. Der søges derfor ligeledes en anlægsbevilling og bevilling til dette.

Indstilling 4: Omkostninger ved COVID 19

Udvalg (i mio. kr.)          Beløb
ØU - driftsområdet              4,5
ØU - finansieringsområdet              5,0
ÆSU              7,1
SAU - serviceudgifter              4,0
SAU indkomstoverførsler            66,1
BU              5,0
SU              3,0
KIU              5,4
TEU            24,6
KPU              2,1
Forvaltningernes indmeldinger         126,8
3 x COVID 19 relaterede tillægsbevillinger             2,5
Samlede omkostninger         129,3

Køge Kommune forventer samlet set omkostninger på i alt 129,3 mio. kr. vedrørende COVID 19. Forvaltningerne har indmeldt forventede COVID 19 omkostninger for 2020 på i alt 126,8 mio. kr., hvoraf 66,1 mio. kr. vedrører arbejdsmarkedsområdet. Herudover er der godkendt yderligere tillægsbevillinger på 2,5 mio. kr. vedrørende COVID 19 relaterede udgifter.

Regeringen har tidligere meldt ud, at de vil dække kommunernes ekstra omkostninger som følge af COVID 19, men det er dog usikkert om Køge Kommune får dækket det hele, idet der forventes en dækning af de landsgennemsnitlige udgifter. Dog forventes de 3 tillægsbevillinger på i alt 2,5 mio. kr. ikke dækket.

De forventede COVID 19 relaterede udgifter kan også have effekter ind i 2021 budgettet, hvilket håndteres i forbindelse med budgetlægningen.

De forventede COVID 19 omkostninger er baseret på en forudsætning om gradvis åbning af samfundet og der vil således være en væsentlig usikkerhed forbundet med dem. Herudover kan der være et ukendt regningsefterslæb. 

Indstilling 6: Status på Serviceudgiftsloft

Serviceudgiftsloftet (i mio. kr.)        Beløb
Serviceudgiftsloftet for Køge Kommune      2.829,8
Forventede serviceudgifter      2.804,0
Status ift. serviceudgiftsloftet         -25,8

2. Økonomiske Redegørelse viser, at Køge Kommune forventes at holde sig under vedtaget budget for serviceudgifterne med 25,8 mio. kr. under forudsætning af, at overførselsniveauet svarer til sidste år. Vedtaget budget er samtidig Køge Kommunes sigtepunkt for at bidrage til kommunernes samlede aftaleoverholdelse med Regeringen i forhold til servicerammen.

Gennemsnitlig likviditet
Den gennemsnitlige likviditet udgjorde pr. 30. april 2020 299,9 mio. kr. 

Fagudvalgenes protokolleringer
De enkeltes forvaltningers 2. Økonomisk Redegørelse er vedhæftet. Protokolleringerne fra udvalgenes behandling er samlet nedenfor.

Økonomiudvalget:
Ad 1: Godkendt.
Ad 2: Anbefales overfor Byrådet at 0,3 mio. kr. tilføres kassen idet de resterende 0,3 mio. kr. anvendes til detailhandelsanalyse.
Ad 3: Anbefales.
Ad 4: Taget til efterretning.

Ældre- og Sundhedsudvalgets protokollering:
1. Godkendt.
2. Anbefalet.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets protokollering: 
1) Taget til efterretning.
1 -6) Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Vedr. pkt. 7 tages Skoleudvalgets beslutning til efterretning.
Venstre afventer stillingstagen vedr. pkt. 7.

Børneudvalgets protokollering:
Ad. 1, 2 og 3. Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Skoleudvalgets protokollering:
Ad. 1. Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.
Ad. 2A. Anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at stillingtagen til de 5,0 mio. kr. afventer 3. økonomiske redegørelse.
Ad. 2B-E. Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Kultur- og Idrætsudvalgets protokollering:
Ad 1: Taget til efterretning.
Ad 2-4: Indstillet anbefalet.
Ad 5: Godkendt.

Klima- og Planudvalgets protokollering:
Godkendt.

Teknik- og Ejendomsudvalgets protokollering:
Behandles den 11. juni 2020.

Økonomi
Intet særskilt at bemærke.
Beslutning
Ad 1: Et flertal på 21 (A, I, Ø, F, C, O) godkendte, at udfordringen på CDI finansieres af overskud lagt i kassen i forbindelse med Regnskab 2019. Et mindretal på 6 (V) stemmer imod, da de ønsker at udfordringen på CDI afventer 3. Økonomiske Redegørelse. 

Herudover godkendte et samlet Byråd, at de 5 mio. kr. i forventet mindreforbrug på Skoleudvalget afventer 3. Økonomiske Redegørelse. På Økonomiudvalgets område blev det godkendt at 0,3 mio. kr. tilføres kassen, idet de resterende midler anvendes til detailhandelsanalyse.

Ad 2-3: Godkendt.

Ad 4-5: Taget til efterretning. 

Fraværende
Helle Poulsen (V)
Bilag

Til toppen


103.   Ekstra Hjælpepakke til erhvervs- og handelslivet i Køge Kommune.


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget drøfter den fremsendte ansøgning fra Fonden Connect Køge.

Økonomiudvalget 09-06-2020
Ken Kristensen (V), Mette Jorsø (V) og Flemming Christensen (C) stillede forslag om 225.000 kr. finansieret af kassen. Forslaget blev sat til afstemning. 6 (Marie Stærke (A), Lene Møller Nielsen (A), Jeppe Lindberg (I), Niels Rolskov (Ø), Bent Sten Andersen (O) og Thomas Kielgast (F) stemte imod. 3 (Ken Kristensen (V), Mette Jorsø (V) og Flemming Christensen (C) stemte for. Forslaget faldt.

Efterfølgende fremsatte Jeppe Lindberg (I) forslag om 100.000 kr. finansieret af kassen. Forslaget blev sat til afstemning. Alle stemte for og forslaget om 100.000 kr. finansieret af kassebeholdningen anbefales herefter overfor Byrådet.  

Baggrund og vurdering

Køge Kommune har under overskriften Ekstraordinært markedsføringsbidrag tidligere bevilget Connect Køge 500.000 kr. til en hjælpepakke, der skal understøtte handel og turisme i Køge Kommune og ved samme lejlighed besluttet, at man efter sommerferien vil være indstillet på at drøfte evt. yderligere hjælp.

Fonden Connect Køge har igangsat arbejdet med den første hjælpepakke vedr. et ekstraordinært markedsføringsbidrag og oplyser, at selve kampagnen igangsættes medio juni og at de planlagte aktiviteter afvikles i takt med at genåbningen gør det muligt.

Connect Køge forudser dog, at der trods de planlagte indsatser og en gradvis genåbning af restaurationer, caféer og den øvrige oplevelsesøkonomi, stadig vil være lav omsætning og udsigt til stor negativ påvirkning af Corona krisen for hele handelslivet året ud.

Connect Køge søger derfor Køge Kommune om 450.000 kr. til nedenstående juleaktiviteter, der har til formål at understøtte erhvervs- og handelslivet i Køge Kommune i det, som Connect Køge betegner, som en helt særlig situation. I forbindelse med ansøgningen har Connect Køge oplyst, at det vil være nødvendigt med en beslutning inden den 1. juli, hvis bestilling af rekvisitter til fx juleudsmykning skal kunne være klar til november/december.

Fonden oplyser desuden, at den selv råder over ca. 525.000 kr. i ikke disponerede midler, men at der kan blive behov for også at understøtte andre dele af erhvervslivet med særlige tiltag.

Ekstra Hjælpepakke til erhvervs- og handelslivet i Køge Kommune for 450.000 kr.

Julelandskab

Heraf ca. 30.000 kr. til juleaktiviteter i andre byområder i kommunen, faciliteret af Connect Køge.

 • Forventet effekt: Øget omsætning i december i Køge by og i Borup.
 • Samarbejdspartnere: Køge Handel og Borup Erhverv.

Økonomi: 330.000 kr.

Juletræ på havnen

 • Forventet effekt: Øget omsætning i december i Køge by.
 • Samarbejdspartnere: Køge Handel.

Økonomi: 40.000 kr.

Julelys i træet på Stationstorvet

 • Forventet effekt: Øget omsætning i december i Køge by.
 • Samarbejdspartnere: Køge Handel.

Økonomi: 30.000 kr.

Pæle til granranker på havnen og m.m.

 • Forventet effekt: Øget omsætning i december i Køge by.
 • Samarbejdspartnere: Køge Handel.

Økonomi: 50.000 kr.

Økonomi
Der er ikke i budget 2020 afsat midler til denne ekstra hjælpepakke til erhvervs- og handelslivet, hvorfor en ekstra hjælpepakke skal gives som en tillægsbevilling, der påvirker kassebeholdningen negativt.
Beslutning
Byrådet godkendte en bevilling på 100.000 kr. finansieret af kassebeholdningen.
Fraværende
Helle Poulsen (V)
Bilag

Til toppen


104.   Budgetstrategi- og vejledning 2021-24 - revideret


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at den reviderede Budgetstrategi- og vejledning 2021-24 godkendes.

Økonomiudvalget 16-06-2020
Ken Kristensen (V) og Mette Jorsø (V) stillede ændringsforslag om at det udelukkende er de faglige analyser der udelades og at budgetstrategi og vejledning tilrettes hertil.

Forslaget blev sat til afstemning. 2 (Ken Kristensen (V) og Mette Jorsø (V) stemte for, 7 (Marie Stærke (A), Lene Møller Nielsen (A), Niels Rolskov (Ø), Thomas Kielgast (F), Jeppe H. Lindberg (I), Bent Sten Andersen (O) og Flemming Christensen (C) stemte imod. Forslaget faldt.
Et enigt Økonomiudvalg anbefaler herefter at den reviderede budgetstrategi og vejledning godkendes.

Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget drøftede den 9. juni, sag nr. 194, behovet for ændring af budgetstrategien hvor sparekravene til udvalgene revideres. Et flertal i Økonomiudvalget ønskede at såvel sparekravene relateret til de faglige analyser som sparekravene relateret til de løbende forbedringer udgår af den kommende budgetlægning.

Økonomiudvalget besluttede endvidere at der indkaldes til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 16. juni 2020 med henblik på at behandle en revideret budgetvejledning- og strategi.

Efter Økonomiudvalgets behandling behandles sagen i Byrådet samme aften.

Vedlagt er forslag til revideret "Budgetstrategi- og vejledning til budget 2021-24".

I forhold til den gældende budgetstrategi og vejledning som vedtaget på Byrådets møde den 28. april er der udelukkende lavet ændringer med henblik på at udelade ovennævnte to typer af sparekrav.

Det bemærkes at de to tidligere godkendte bilag vedr. mærkning af anlæg og fremskrivningsnotat fortsat er gældende ligesom det fortsat er besluttet af Byrådet, at der i det administrative oplæg til anlægsplan indarbejdes en pulje til moderniseringer på 8 mio. kr. pr. år.

Økonomi
Intet.
Beslutning

Venstre stillede ændringsforslag om at det udelukkende er de faglige analyser der udelades og at budgetstrategi og -vejledning tilrettes hertil.

Forslaget blev sat til afstemning. 6 (V) stemte for, 21 (A, C, I, Ø ,F og O) stemte imod. Forslaget faldt.

Et enigt Byråd godkendte herefter den reviderede budgetstrategi og -vejledning.

Fraværende
Helle Poulsen (V)
Bilag

Til toppen


105.   Anlægsregnskaber 2020, 1. halvår


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at nedenstående anlægsregnskaber godkendes.

Teknik- og Ejendomsudvalget 14-05-2020
Sagen indstilles videre til Økonomiudvalg og Byråd.

Økonomiudvalget 02-06-2020
Anbefales godkendt.
Baggrund og vurdering

Der aflægges anlægsregnskab for anlægsprojekter på infrastrukturområdet og for kommunens ejendomme. Budgetterne er stort set overholdt for anlægsprojekterne. Samlet set er bevillingerne til de 2 anlægsregnskaber på 40.767.000 kr., forbruget på 40.777.359 kr. og merforbruget på 10.359 kr.

Infrastruktur:
Anlægsregnskab XA-8131000064 Trafik og Miljøplan 2017 aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 5,2 mio. kr., som blev givet på Byrådets møder den 28. februar 2017, 24. april 2018 og 27. august 2019. Der er på projektet registreret et forbrug på 5.220.409 kr.

Anlægsprojekt

Anlægsbevilling

Bevilling/

Rådigheds-beløb

Forbrug

Merforbrug(+) eller mindreforbrug (-)

Trafik og Miljøplan 2017

5.200.000

5.200.000

5.220.409

 20.409

I alt

5.200.000

5.200.000

5.220.409

20.409

ns ejendomme:

Kommunens ejendomme:
Anlægsregnskab XA-8291000016 Vedligehold af kommunens ejendomme 2018 aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 35,6 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 27. februar 2018. Der er på projektet registreret et forbrug på 35.556.950 kr.

Anlægsprojekt

Anlægsbevilling

Bevilling/

Rådigheds-beløb

Forbrug

Merforbrug(+) eller mindreforbrug (-)

Vedligeholdelse af kommunens ejendomme 2018

 35.567.000

 35.567.000

 35.556.950

-10.050

I alt

 35.567.000

 35.567.000

 35.556.950

- 10.050

 

Økonomisk Afdeling har påtegnet anlægsregnskaberne, som gennemgås i vedhæftede bilag.

Økonomi
Se bilag.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Helle Poulsen (V)
Bilag

Til toppen


106.   Anlægsregnskaber 1. halvår 2020 - Jordforsyningen


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at nedenstående anlægsregnskaber godkendes.

Økonomiudvalget 09-06-2020
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Der fremlægges regnskab for en række anlæg over 2 mio. kr. indenfor Jordforsyningen, køb og salg af fast ejendom på Økonomiudvalgets område. Anlægsregnskaberne aflægges efter retningslinjerne i Køge Kommunes Økonomiske Styringsprincipper.

Det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at anlægsregnskaberne er fyldestgørende.

Økonomisk Afdeling har påtegnet anlægsregnskaberne, som gennemgås i vedhæftede bilag.

Økonomi

Regnskaberne vedrørende Jordforsyningen – salg af grunde og bygninger udviser en salgsindtægt på i alt 35.679.004 kr., hvilket svarer til den bevilling og rådighedsbeløb, som er givet projekterne.

Økonomisk Afdeling bemærker, at forbruget stemmer overens med bevilling og rådighedsbeløb.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Helle Poulsen (V)
Bilag

Til toppen


107.   Puljemidler til styrket alkoholbehandling af dobbeltbelastede


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en bevilling på indtægt -388.772 kr. og en tillægsbevilling på udgift 388.772 kr., fordelt på regnskabsårene 2020-2021, til en styrkelse af alkoholbehandling af dobbeltbelastede.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 08-06-2020
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget 09-06-2020
Anbefales godkendt.
Baggrund og vurdering

Velfærdsforvaltningen har søgt og fået midler fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling til mennesker med psykisk sygdom og samtidigt alkoholmisbrug (dobbeltbelastede).

Puljen har som formål via døgnbehandling, at styrke den kommunale alkoholbehandling til mennesker med psykisk sygdom og samtidigt alkoholmisbrug. Mennesker, der både er afhængige af alkohol og som samtidig har en psykisk lidelse, har sjældent gavn af alkoholbehandlingen, hvis ikke behandlingen samtidig omfatter behandling af den psykiske problematik.

Der er bevilget midler til 3 døgnbehandlingsforløb i projektperioden. Der er reelt en langt større gruppe, der er dobbeltbelastede, men en del af denne gruppe vil kunne profitere af et ambulant forløb med høj intensitet. Målgruppen for de 3 bevilgede forløb er de dobbeltbelastede med flest udfordringer, og dermed det største behov for døgnbehandling.

Puljeansøgningen er udarbejdet i samarbejde med Blå Kors Behandlingscenter Tåstrup. Her tilrettelægges døgnbehandlingen med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens ”National Klinisk Retningslinje for udredning og behandling af alkoholafhængighed og samtidig psykisk lidelse” (2016). Med behandlingen er der fokus på at:

 • Identificere psykisk lidelse i forbindelse med udredning og behandling af alkoholafhængighed
 • Tilbyde integreret/koordineret behandling til personer med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse
 • Sikre at ambulant behandling og intensiv døgnbehandling kombineres og koordineres tæt
 • At tilbyde familie/netværksorienteret behandling.
Økonomi

Ældre- og Sundhedsministeriets bevilling er udgiftsneutral for den samlede periode 2020-2021. Det samlede tilskud til Køge Kommune er fordelt på følgende måde i projektperioden:
    
2020:   204.255 kr.                         
2021:   184.517 kr.

Ældre- og Sundhedsministeriet kan kun give tilsagn for ét år ad gangen, idet tilsagn er forudsat af, at bevillingen vedtages på finansloven. Derfor gives tilsagn for de kommende år med forbehold for vedtagelse af finansloven.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der gives en udgiftsneutral indtægtsbevilling på -388.772 kr. og en udgiftsbevilling på 388.772 kr. fordelt på regnskabsårene 2020-2021 til styrket alkoholbehandling til dobbeltbelastede.

Bevillingen er udgiftsneutral, hvorfor denne ikke påvirker Køge Kommunes kassebeholdning.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Helle Poulsen (V)

Til toppen


108.   Renovering af tag på KØS Museum for kunst i det offentlige rum - anlægsbevilling


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til renovering af taget på KØS Museum for kunst i det offentlige rum.

Kultur- og Idrætsudvalget 25-05-2020
Anbefalet indstillet.

Økonomiudvalget 09-06-2020
Anbefales godkendt.
Baggrund og vurdering

Forligsparterne i budgetforliget 2020-23 afsatte 4,5 mio. kr. til renovering af taget på KØS Museum for kunst i det offentlige rum. Parterne ønsker dermed at sikre, at kunstmuseet kan bevare sin høje standard og status som statsanerkendt museum.

Renoveringen består i udskiftning af zinktaget på KØS’ bygning på Nørregade 29 samt udbedring af en række omfattende, selvforstærkende og accelererende byggetekniske svigt samt skader på zinktaget på museet, der tilsammen betyder, at levetiden af tagbelægningen er væsentligt reduceret.

Proces for 2020

 • April-maj: Projektering.
 • Juni: Udbud.
 • Juli-december: Arbejdet udføres.

Ansøgningen er vedhæftet som bilag. 

Økonomi

Der er i budget 2020 afsat i alt 4,5 mio. kr. (netto).

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 4,5 mio. kr som et anlægstilskud til renovering af tag på KØS. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansiering sker via det afsatte rådighedsbeløb i budget 2020 på 4,5 mio. kr. i 2020 (KIU 112).

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Helle Poulsen (V)
Bilag

Til toppen


109.   Endelig vedtagelse af Planstrategi 2020


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Planstrategi 2020 for Køge Kommune vedtages endeligt uden ændringer.

Økonomiudvalget 02-06-2020
Anbefales godkendt.
Baggrund og vurdering

Planstrategi 2020 blev vedtaget af Byrådet i februar 2020, hvorefter den blev offentlig bekendtgjort for at indhente eventuelle bemærkninger. Der er modtaget 13 høringssvar. I løbet af den offentlige høring har Planstrategien ligeledes været i høring i Køge Kommunes fagudvalg. I vedhæftede høringsnotat ses de indkomne høringssvar, fagudvalgenes udtalelser sammen med forvaltningens bemærkninger.

Planstrategien lægger op til at revidere visse dele af kommuneplanen. Det er der tre vigtige årsager til, nemlig nye muligheder for udvikling af kommende boligområder, vores erhvervs-, turisme- og detailhandelsudvikling, og ikke mindst spørgsmålet om, hvordan vi skaber en bæredygtig udvikling med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål. Hertil kommer en særlig fokus på infrastruktur, energi og skovrejsning.

Forvaltningen vurderer, at de fremkomne bemærkninger ikke giver anledning til ændringer i planstrategien, idet de fleste kommentarer supplerer den tekst, der allerede indgår. De enkelte høringssvar vil indgå i arbejdet med kommuneplanforslaget, så det sikres at alle gode bemærkninger føres videre i processen.

Resultatet af Byrådets endelige behandling af planstrategien skal offentliggøres. Forvaltningen vil fortage de nødvendige redaktionelle ændringer i teksten inden offentliggørelse.

Forvaltningen oplever stor interesse for at komme i gang med en planlægning af de tre store byudviklingsprojekter i Herfølge Vest, Hastrup Øst og SUN. Rækkefølgen for udbygningen kan først besluttes i Kommuneplan 2021, men ud fra en samlet ressourcebetragtning vil det være hensigtsmæssigt, at der fastlægges en overordnet prioritering og tidsplan for de store projekter. Dette vil også skabe større afklaring og forventningsafstemning blandt berørte bygherrer og borgere. Forvaltningen vil vende tilbage med en særskilt sag med en proces- og tidsplan for arbejdet i resten af valgperioden med følgende tre temaer:

 • Helhedsplan Herfølge
 • Helhedsplan Hastrup
 • Kommuneplan 2021
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Helle Poulsen (V)
Bilag

Til toppen


110.   Endelig vedtagelse af Lokalplan 1067 for boliger på Rådhusstræde


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at Lokalplan 1067 for boliger på Rådhusstræde vedtages endeligt uden ændringer.

Klima- og Planudvalget 04-06-2020
Anbefales.

Økonomiudvalget 09-06-2020
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog den 25. februar 2020 at sende forslag til Lokalplan 1067 for boliger ved Rådhusstræde i offentlig høring. Der er indkommet tre høringssvar.

Lokalplanen bygger på realiseringen af intentionerne i "Udviklingsplan for Køge Kyst" med tilhørende kvalitetsprogram og fastsætter rammerne for etablering af den nordligste del af Rådhusstræde. Forslag til Lokalplan 1067 har således til formål at muliggøre en afrunding af stationsområdets bebyggelser og gadeforløb mod nord. Der gives mulighed for etablering af en samlet etageboligbebyggelse samt i mindre omfang kontor- og serviceerhverv. Der må maksimalt etableres et samlet etageareal på 3.500 m2.

Lokalplanen udlægger sammenhængende byggefelter, hvor bebyggelsen skal placeres. Bebyggelsen udformes som tre længebygninger forbundet med to forskudte mellembygninger mod Ivar Huitfeldtsvej. Mellem længebygningerne indrettes åbne gårdrum mod Rådhusstræde, som foreslås lukket for gennemkørende trafik.

Lokalplanforslaget har fokus på at sikre aktivitet og liv ved facaderne både mod Ivar Huitfeldtsvej i form af opgange i facaden og mod Rådhusstræde i form af forhaver og terrasser, som danner private zoner med mulighed for ophold.

Parkering håndteres internt i bebyggelsen og i P-huset umiddelbart syd for lokalplanområdet. Ligeledes håndteres cykelparkering og renovation internt i bebyggelsen.

De indkomne høringssvar kommer fra Banedanmark, Midt- og Vestsjællands Politi og en borger.

Banedanmark gør opmærksom på, at ved større anlægsarbejder nær jernbane skal Banedanmark høres jf. jernbanelovens § 24. Når bygningerne bliver detailprojekteret skal Banedanmark derfor høres for at vurdere, om byggeriet kan have en indflydelse på jernbanesikkerheden.

Midt- og Vestsjællands Politi gør opmærksom på, at skiltning og afmærkning af vej-, sti- og parkeringsforhold skal udføres og behandles i henhold til færdselslovens og vejafmærkningsbekendtgørelsens bestemmelser. En skilte- og afmærkningsplan skal sendes til samtykke hos politiet inden endelig udførsel.

Borgeren skriver i sit høringssvar om den manglende cykelsti mellem Ivar Huitfeldsvej og Niels Juelsgade.

Køge Kommunes plan for området er, at Bjerggade fortsat skal være den primære cykelrute til stationen, når man kommer nord fra. Der er i den forbindelse planer om en ombygning af både Bjerggade og Niels Juels Gade. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at de indkomne høringssvar ikke afstedkommer ændringer af lokalplanen, og den dermed kan vedtages endeligt i sin nuværende form.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Helle Poulsen (V)
Bilag

Til toppen


111.   Risikobaseret dimensionering for Køge Kommune (RBD)


Indstilling

ETK Brand & Redning indstiller til Beredskabskommission Køge, Økonomiudvalget og Byrådet, at udvalgene godkender den nye risikobaserede dimensionering (RBD) af det kommunale redningsberedskab og tager notat fra Beredskabsstyrelsen samt notat fra ETK Brand og Redning til efterretning.

Beredskabskommission Køge 16-06-2020
Taget til efterretning.

Økonomiudvalget 16-06-2020
Økonomiudvalget anbefaler, at RBD'en godkendes.

Endvidere anbefaler Økonomiudvalget, at notaterne tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

I forbindelse med opstart af et selvstændigt beredskab, er der udarbejdet en ny risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab i Køge Kommune.

Den risikobaserede dimensionering modsvarer det nuværende serviceniveau med få ændringer, som indsatsledervagtordningen og vandforsyning til brandslukning.

Redningsberedskabets opgaver er defineret i beredskabsloven.

For at kunne leve op til lovgivningen er det vigtigt, at et talstærkt mandskab med de rette kompetencer og materiel på et tidligt tidspunkt møder på skadestedet for at begrænse skaderne mest muligt. Ligeledes må det generelt antages, at jo senere indsatsmandskabet indsættes, jo større omfang/konsekvens vil ulykken få for mennesker, dyr og værdier.

ETK Brand & Redning har med udgangspunkt i den tidligere godkendte risikoidentifikation i løbet af foråret 2020 foretaget en revurdering af denne på basis af teoretiske og aktuelle fakta fra konkrete hændelser.

Vejledende udtalelse fra Beredskabsstyrelsen
Den 19. maj 2020 blev den risikobaserede dimensionering (RBD) godkendt af Køge Kommunes beredskabskommission.

RBD’en sendes efter godkendelse af beredskabskommission forbi Beredskabsstyrelsen, som herefter kommer med en vejledende udtalelse. Der gøres opmærksom på, at udtalelsen fra Beredskabsstyrelsen udelukkende er vejledende. Den endelige godkendelse af planen sker af Byrådet. 

Køge Kommune modtog Beredskabsstyrelsens vejledende udtalelse den 8. juni 2020.

I udtalelsen vurderer beredskabsstyrelsen først og fremmest, at ETK Brand og Redning kan ”iværksætte og gennemføre en forsvarlig indsats ved de almindeligt forekommende hændelser”. Herudover kommer Beredskabsstyrelsen med diverse anbefalinger, præciseringer og vejledninger i forhold til planen for ETK Brand og Redning.

ETK Brand og Redning har efterfølgende udarbejdet et notat, der gennemgår de vejledninger, beredskabsstyrelsen nedfælder i deres notat. Herunder gives en uddybning af indsatslederstrukturen, idet ETK Brand og Redning gør opmærksom på, at indsatslederen for de tre kommuner i gennemsnit vil skulle køre 480 alarmer om året svarende til 1,3 udrykninger pr. døgn. Hvis indsatslederen ikke kan forlade skadestedet, vil bagvagten blive tilkaldt til en eventuel sekundær hændelse, ligesom indsatsleder og bagvagt kan afløse hinanden ved længerevarende hændelser.

Derudover understreges det desuden, at både indsatsleder, bagvagt samt chefvagt har et uddannelsesniveau på minimum indsatslederniveau.

ETK Brand og Redning skriver desuden i notatet, at Beredskabskommissionen arbejder videre med beredskabsstyrelsens anbefalinger og vejledninger.

Beredskabsstyrelsens udtalelse af 8. juni 2020 er vedlagt, samt ETK Brand & Rednings bemærkninger i forhold til udtalelsen.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

RBD'en godkendt.

Notater taget til efterretning.

 

ØUS BESLUTNING INDSÆTTES UNDER INDSTILLING NÅR REFERATET ER GODKENDT

Fraværende
Helle Poulsen (V)
Bilag

Til toppen


112.   Anmodning om fritagelse for hverv (bestyrelsen for Skovbo Hallerne)


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at

 1. Byrådet tager stilling til om anmodningen fra Kenni Lars Rasmussen om fritagelse for hverv kan imødekommes
 2. Valggruppe 1 (A, C, F,  I, O og Ø), såfremt anmodningen imødekommes, udpeger en anden repræsentant til bestyrelsen for den selvejende institution Skovbo Hallerne. 
Baggrund og vurdering

Kenni Lars Rasmussen, Stenhøjparken 80, 4140 Borup anmoder om at blive fritaget for sit hverv som medlem af bestyrelsen for den selvejende institution Skovbo Hallerne pr. 1. august 2020.

Anmodningen fra Kenni Lars Rasmussen er begrundet i, at han fra denne dato fraflytter Køge Kommune.

I henhold til kommentarerne til § 17, stk. 3 i lov om kommunernes styrelse antages det, at Byrådet på begæring kan fritage en person for et hverv for resten af funktionsperioden, når Byrådet skønner, at der er rimelig grund hertil.

Når et medlem udtræder af en bestyrelse eller lignende i løbet af valgperioden, besættes den ledigblevne plads af den samme valggruppe, som har udpeget medlemmet.

Kenni Lars Rasmussen er på Byrådets konstituerende møde den 5. december 2017 udpeget til bestyrelsen for Skovbo Hallerne af valggruppe 1.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med beslutningen.
Beslutning

Ad 1: Anmodning imødekommet.

Ad 2: Valggruppe 1 udpegede Kurt Jensen, Kløvermarken 11, 4140 Borup.

Fraværende
Helle Poulsen (V)

Til toppen


113.   Eventuelt


Beslutning

Intet.

Fraværende
Helle Poulsen (V)

Til toppen


114.   Salg af grund (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-3: Godkendt.
Fraværende
Helle Poulsen (V)

Til toppen


115.   Salg af grund (Lukket punkt)


Beslutning

Ad 1-3: Godkendt at der sælges til højestbydende.

Fraværende
Helle Poulsen (V)

Til toppen


116.   Salg af arealer (Lukket punkt)


Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Fraværende
Helle Poulsen (V)

Til toppen


117.   Eventuelt (Lukket punkt)


Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Helle Poulsen (V)

Til toppen


118.   Underskriftsblad (Lukket punkt)


Beslutning
Underskrevet digitalt.
Fraværende
Helle Poulsen (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 18.06.20