Referat af møde i Køge Byråd

Den 15.12.2020 kl. 17:00 i Virtuelt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anders Dahl, (A)
Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Helle Poulsen, (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (B)
Niels Rolskov, (Ø)
Osama Aref Mohamad, (A)
Paul Christensen, (V)
Pernille Sylvest, (A)
Rolf Larsen, (I)
Selim Balikci, (A)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)

Afbud:

Jeppe H. Lindberg, (I)

230.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Borgmesteren orienterede om, at Jeppe Lindberg (I) har meldt forfald til Byrådets møde på grund af sygdom.

Kandidatliste I ønsker stedfortræder indkaldt efter reglerne i den kommunale styrelseslov § 15, stk. 1.

Rolf Larsen, Majsmarken 16, 4140 Borup er 1. stedfortræder på kandidatlisten.

Byrådet besluttede, at betingelserne for at indkalde stedfortræder er opfyldt, og at Rolf Larsen er rette stedfortræder og valgbar. Rolf Larsen deltog herefter i mødet.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


231.   Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet


Indstilling
Der foreligger ingen skriftlige spørgsmål.
Beslutning
Intet.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


232.   Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet


Beslutning
Intet.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


233.   Godkendelse af DK2020 Klimaplan


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at DK2020 rapporten godkendes endeligt.

Klima- og Planudvalget 3-12-2020
Anbefales.

Økonomiudvalget 08-12-2020
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget og Ejendoms- og Teknikudvalget har behandlet udkast til rapporten og den er tilrettet med de faldne bemærkninger.

Køge Kommune deltager som en ud af 20 kommuner i DK2020-projektet, der er støttet af Realdania og CONCITO. DK2020 er et to-årigt projekt, der har til formål at fremme indsatsen for at opfylde Parisaftalen på kommunalt niveau og understøtter sparring og samarbejde mellem danske kommuner på klimaområdet.

Status og videre proces for arbejdet med DK2020
Teknik- og Miljøforvaltningen har i samarbejde med andre forvaltninger udarbejdet et forslag til ny klimaplan for Køge Kommune. Klimaplanen er en overordnet strategi for, hvordan Køge Kommune vil arbejde henimod CO2-neutralitet i 2050, inkl. CO2-reduktionsdelmål for 2030. Der er i planen beskrevet en række ambitiøse tiltag fordelt på flere emneområder. Forvaltningen vil over de kommende år følge op på de nævnte tiltag med konkrete handleplaner, tidsplaner og budgetter.  

Derudover indeholder Klimaplanen et forslag om at udarbejde en plan for, hvordan Køge Kommune kan tilpasse sig klimaforandringerne i form af fx øgede nedbørsmængder og stigende vandstand.

Klimaplanen vil blive evalueret og revideret løbende frem imod 2030, så det sikres, at tiltag realiseres og tilpasses fremtidige muligheder og behov. 

CO2-regnskab med og uden biomasse og forbrug
Forvaltningen har kortlagt den nuværende CO2-udledning i Køge Kommune og udarbejdet et CO2-regnskab, der er udgangspunktet i forhold til at udpege de mest relevante klimaindsatser. I denne kortlægning behandles den drivhusgasudledning, som kommunen kan bidrage til at reducere gennem målrettede tiltag. Dette gælder også drivhusgasudledninger fra forbrug og afbrænding af biomasse, især fra træ. Dette er med til at synliggøre handlemuligheder i forhold til at reducere det globale klimaaftryk, gennem rettidig planlægning og ændrede forbrugsmønstre – både som privatpersoner, det offentlige og i det private erhvervsliv.

Indsatsområder
For at opfylde målet om CO2-neutralitet i 2050, er der behov for en bred indsats, der involverer alle sektorer og områder. I rapporten er der følgende indsatsområder; ”Varmeforsyning”, ”Elsystemet”, ”Landbrug”, ”Mobilitet”, ”Klimavenligt forbrug” og ”Klimatilpasning”.

Det er planen, at Klimarapporten følges op med en mere borgerrettet version, der vil formidle indholdet i kortere form. Denne udgave bliver udarbejdet primo 2021.

Godkendelse
Ifølge aftalen med Realdania og CONCITO skal DK2020-rapporten være godkendt inden årets udgang.

Der er afleveret et udkast til CONCITO den 30. november 2020, så CONCITO kan godkende rapporten, med forbehold for Byrådets godkendelse.

Økonomi

Klimaplanen har ingen budgetmæssige konsekvenser for Køge Kommune i 2020.

I budgettet for 2021 er der allerede afsat 1 mio. kr. til at arbejde med indsatserne. Dertil kommer de afsatte midler til fx energirenovering, udbygning af cykelstier mv.

Vedtages Klimaplanen, vil der i årene fremover være behov for en prioriteret indsats for at følge op på indsatserne. Der skal samtidig afsættes midler til at realisere tiltagene efterhånden, som der udarbejdes konkrete handleplaner.

Kommunikation
Der vil i starten af 2021 blive udarbejdet en kortere udgave af Klimaplanen, der formidler indholdet til borgere, skoler og presse.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen


234.   Forslag til lokalplan 1089 for boliger i Køge Nord


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til lokalplan 1089 for boliger i Køge Nord sendes i offentlig høring.

Klima- og Planudvalget 3-12-2020
Anbefales, dog således at lokalplanforslaget justeres, således kravet til forskydninger i facaden i § 6.6 ændres, så længden af en husrække ikke må overstige 32 meter, før der sker en forskydning.

Kravet om, at der ikke ligger mere end 4 boligenheder på række, før der sker en forskydning, fastholdes.

Økonomiudvalget 08-12-2020
Anbefales, dog således at lokalplanforslaget justeres, således kravet til forskydninger i facaden i § 6.6 ændres, så længden af en husrække ikke må overstige 32 meter, før der sker en forskydning.

Kravet om, at der ikke ligger mere end 4 boligenheder på række, før der sker en forskydning, fastholdes.

Baggrund og vurdering

Byrådet godkendte i februar 2016 Masterplan for Køge Nord og i august 2019 en revideret udgave af masterplanen. I den reviderede udgave af masterplanen disponeres ca. 1.600 boliger i den østlige del af Køge Nord inden for det stationsnære område omkring Køge Nord Station. I masterplanen inddeles boligområdet i syv delområder (A-F). De første arealer, svarende til masterplanens delområde E, er solgt. Desuden ønsker en privat grundejer at udbygge arealet svarende til masterplanens delområde G.

Lokalplan 1089 vil være byggeretsgivende for masterplanens delområde E og G. For delområderne A, B, C og F vil lokalplanen fungere som rammelokalplan og erstatte den gældende rammelokalplan 1046, som blev udarbejdet på baggrund af den første masterplan for Køge Nord.

Lokalplanområdet dækker et areal på ca. 73 hektar og omfatter boligerne i det nye byområde Køge Nord. Lokalplanens afgrænses mod nord af Egedesvej og mod øst af Nordstjernen, som afgrænser boligområdet fra centerområdet omkring Køge Nord Station. Vest for lokalplanområdet findes arealer til erhverv, bl.a. tredje etape af Skandinavisk Transport Center. Mod syd grænser lokalplanområdet op til Ølsemagle Landsby.

Lokalplanen giver mulighed for støjfølsom anvendelse (boliger) på arealer, som er belastet af støj fra Køge Bugt Motorvejen. Støjberegninger foretaget med udgangspunkt i den klyngestruktur, der er fastlagt i Masterplan for Køge Nord, viser, at ved en disponering af bebyggelsen som i masterplanen, vil det være muligt at opnå et støjniveau på udendørs opholdsarealer, som overholder Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Lokalplanen stiller krav om, at boliger disponeres i klynger på en måde, så bygningerne fungerer som støjskærme omkring fælles haverum. Klyngestrukturen danner desuden nære, overskuelige fællesskaber indenfor det samlede boligområde. 

Lokalplanen udlægger areal til en stamvej, som skal servicere boligområdet. Vejen udlægges i et slynget forløb for at sikre lav hastighed, og der fastsættes et maks. antal vejadgange fra stamvejen til fremtidig boligudbygning. Lokalplanen udlægger desuden areal til offentligt tilgængelige stiforbindelser gennem lokalplanområdet med koblinger til eksisterende stier udenfor lokalplanområdet.

Ved etablering af en landskabsvold i op til 18 meters højde langs lokalplanens vestlige og nordlige afgrænsning vil det være muligt at skærme boligområdet fra fremtidig virksomhedsstøj fra erhvervsområderne vest for lokalplanområdet. Lokalplanen udlægger areal til en landskabsvold og giver mulighed for, at volden anvendes til rekreative funktioner i det omfang, Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes.

I Masterplan for Køge Nord beskrives visionen for et "grønt-blåt" landskab, hvor regnvand håndteres på overfladen og indgår som et rekreativt element. Lokalplanen sikrer, at der udlægges tilstrækkelige arealer til håndtering af regnvand på overfladen og stiller krav til udformning af regnvandsbassiner som beplantede lavninger. Lokalplanen stiller desuden krav om en varieret beplantning, som tager udgangspunkt i den eksisterende natur i området, og som sammen med naturlige regnvandsløsninger kan biddrage til en øget biodiversitet. 

Lokalplanområdet ligger i følsomt indvindingsområde, hvorfor overfladevand fra kørebaner ikke må nedsives. Lokalplanen stiller krav om uigennemtrængelig befæstelse på kørebaner samt krav om, at rabatter og p-pladser skal befæstes med en belægning, som ikke udgør en risiko for grundvandet.

En eksisterende gård i Ølsemagle Landsby planlægges anvendt til kvarterhus for Køge Nord og landsbyen. Gården udgør en firlænget struktur og ligger højt i terrænet, trukket tilbage fra Ølsemagle Kirkevej, hvilket er karakteristisk for Ølsemagle Landsbys struktur. Gården udpeges som bevaringsværdig i lokalplanen, og samtidig gives der mulighed for, at ejendommen kan anvendes til kulturelle institutioner.

Der findes en række beskyttede diger indenfor lokalplanområdet. Beskyttede diger i byzone er ikke omfattet af beskyttelse i museumsloven, men der kan fastsættes bestemmelse om bevaring af diger i lokalplaner. Lokalplanen vil indeholde bestemmelse om bevaring af diger indenfor lokalplanområdet med undtagelse af et enkelt af de udpegede diger, som er fjernet. Det fjernede dige affredes således ved endelig vedtagelse af lokalplanen.

Miljøvurdering:
Lokalplan 1089 er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screening vurderes det, at planen ikke forudsætter en miljøvurdering, da parametre som støj, klimasikring, håndtering af overfladevand og grundvandsbeskyttelse allerede indgår i planen. Der er desuden foretaget støjberegninger i forbindelse med Kommuneplantillæg nr. 7 for Køge Nord.

Økonomi
Lokalplan 1089 har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at en offentlig høring på 8 uger er passende i forhold til planlovens § 24. I forbindelse med høringen foreslås borgermøde afholdt den 28. januar 2021.
Beslutning

Godkendt, dog således at lokalplanforslaget justeres, således kravet til forskydninger i facaden i § 6.6 ændres, så længden af en husrække ikke må overstige 32 meter, før der sker en forskydning.

Kravet om, at der ikke ligger mere end 4 boligenheder på række, før der sker en forskydning, fastholdes.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen


235.   Forslag til lokalplan 1093 - Borup Privatskole


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at Forslag til Lokalplan 1093 for Borup Privatskole sendes i offentlig høring.

Klima- og Planudvalget 3-12-2020
Anbefales.

Økonomiudvalget 08-12-2020
Anbefales.  
Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget vedtog den 4. juni 2020 at igangsætte udarbejdelse af lokalplanforslaget for en udvidelse af Borup Privatskole.

Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2017 udlagt til offentlige formål, med specifik anvendelse til uddannelsesinstitutioner. I kommuneplanen er fastsat maksimal bebyggelsesprocent på 50 og maksimal bygningshøjde på 10 meter. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017, hvorfor der er ikke behov for kommuneplantillæg.

Lokalplanen sikrer udvidelsesmuligheder for Borup Privatskole og anvendelsesændring af skolens matrikler langs Bækgårdsvej, hvor Borup Privatskole ønsker at etablere ny bebyggelse på ca. 1.200 m2 til bl.a. idrætshal og faglokaler.

Med lokalplanen sikres et udlæg til parkering centralt beliggende i området til at dække parkeringsbehovet for besøgende til området. Parkeringsarealet etableres med indkørslen fra Bækgårdsvej.

Der udlægges areal til grøn beplantning mod Bækgårdsvej og mod det sydlige skel for at sikre, at området får en grøn karakter mod omgivelserne. Hertil skal mindst 30 % af lokalplanens samlede område beplantes med græs eller etableres med anden permeabel belægning for at sikre håndtering af regnvand i lokalplanområdet.

Lokalplanforslaget udlægger ikke egentlige byggefelter til ny bebyggelse men regulerer bebyggelse via lokalplanens krav om afstand til Bækgårdsvej og udlæg af arealer til beplantningsbælte og parkeringsområde. Hertil skal ny bebyggelse overholde afstandskravene til naboskel i gældende bygningsreglementet, hvilket behandles i den efterfølgende byggesag.

Miljøvurdering
Der er foretaget en screening af lokalplanens påvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke forudsætter en miljøvurdering, da den ikke indeholder ændringer, som antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Økonomi
Udarbejdelse af lokalplanforslag har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at en offentlig høring på 6 uger er passende. I forbindelse med høringen foreslås et digitalt borgermøde afholdt midt i januar. Mødet annonceres på Køge Kommunes hjemmeside.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen


236.   Endelig vedtagelse af Lokalplan 1094 for kontor- og serviceerhverv ved Gammel Lyngvej 25


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet at Lokalplan 1094 for kontor- og serviceerhverv ved Gammel Lyngvej 2 vedtages endeligt.

Klima- og Planudvalget 3-12-2020
Anbefales.

Økonomiudvalget 08-12-2020
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog den 22. september 2020 at sende lokalplanforslaget i offentlig høring i to uger i perioden fra den 21. oktober til den 3. november 2020.

Der er ikke modtaget nogen høringssvar i perioden.

Lokalplanen giver mulighed for at indrette kontor- og serviceerhverv, som fx fysioterapiklinik, i byggeriets overetage. Det maksimale areal til denne anvendelse må ikke overstige 900 m2.

Lokalplanen er udformet som et tillæg til Byplanvedtægt nr. 10, som fortsat er gældende for ejendommen. Alle øvrige bestemmelser i byplanvedtægten videreføres uændret. Dog er muligheden for portnerbolig på ejendommen samtidig taget ud ved vedtagelse af lokalplan 1094.

Økonomi
Vedtagelse af lokalplan 1094 påvirker ikke kommunens økonomi.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen


237.   Køge Marina - budgetmæssig behandling af fritagelse for grundskyld


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at det besluttes om

 1. Køge Marinas udgiftsbevilling skal nedskrives med 145.000 kr., som følge af fritagelse på grundskylden eller om

 2. Køge Marina, som følge af hvile-i-sig selv princippet, skal fastholde udgiftsbevillingen og den manglende indtægt herefter skal indarbejdes i 1. Økonomiske Redegørelse.

Økonomiudvalget 08-12-2020
Økonomiudvalget anbefaler punkt 2.
Baggrund og vurdering

Køge Marina er en momsregistreret virksomhed, som er i konkurrence med det private, hvorfor der afregnes moms af Marinaens indtægter og udgifter. Samtidig er det besluttet, at Køge Kommune ønsker at drive Køge Marinas drift (ekskl. anlæg), som en hvile-i-sig-selv virksomhed, hvilket betyder, at indtægter og udgifter over en årrække skal gå i balancere.

Der er ikke krav om, at en kommunal havn isoleret set skal hvile i sig selv eller skabe overskud, og en kommune må derfor yde støtte til havnen. Havnen er i modsætning til en kommunal selvstyrehavn ikke underlagt et krav om, at havnens indtægter mindst skal dække havnens omkostninger.

Når det er valgt at drive Køge Marina, som en hvile-i-sig-selv virksomhed, så betyder det, at nettobudgettet på Marinaen går i nul, dog er der de senere år givet en udgiftsbevilling på godt 700.000 kr. til vedligeholdelse af de store nye arealer, som er og kommer til på Marinaen. Derfor betaler Marinaen også selv deres el, vand, varme, grundskyld, gadelys, veje med mere.

Bådudlejningspriserne skal fastsættes ud fra markedsvilkår, da der ikke må fastsættes priser, der underbyder markedet. Det vurderes samlet set at priserne på marinaen ligger på et middel prisniveau.

De senere år er Køge Marina blevet udvidet på mange måder. Arealerne er blevet større, da der er kommet arealer til via Køge Jorddepot. Hele udviklingsprojektet på Køge Marina betyder også, at der er kommet og kommer meget mere aktivitet på Marinaen de kommende år.

Udvidelsen af arealerne på Køge Marina har betydet at Køge Marina har betalt grundskyld for de nye arealer uden at have fået bevilling til denne udgift til grundskyld. Jf. § 7 i love om kommunal ejendomsskat kan kommunen fritage Marinaen for betaling af grundskyld, da der er tale om kommunalt eget matrikler, hvor der ikke genereres indtægter. Denne fritagelse er nu givet til Køge Marina og det betyder, at der for henholdsvis 2019 og 2020 er betalt 145.000 kr. for meget i grundskyld pr. år. Det betyder også, at Køge Marina fremover fritages for betaling af grundskyld på 145.000 kr. de følgende år.

Fritagelsen betyder, at kommunekassen mister en indtægt på 145.000 kr. vedr. grundskyld. En fritagelse af en kommunal institution betyder normalt at institutionens udgiftsbudget nedskrives og den finansielle indtægt under grundskyld nedskrives således, at fritagelsen er budgetneutral.

Hvis grundskylden skal lægges i kommunekassen, så betyder det tilsvarende, at indtægterne skal sættes tilsvarende ned for at hvile-i-sig-selv princippet kan overholdes og hermed mindre indtægt i kommunekassen. Aktivitetsniveauet på Marinaen er de seneste år steget markant og forventes at stige endnu mere de kommende år, hvorfor Køge Marina på mange måder har brug for de penge, som frigives ifm. nedsættelse af grundskylden.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at fritagelse for grundskyld til Køge Marina, har ikke nogen likviditetsmæssig betydning hvis Marinaens udgiftsbevilling samtidig nedskrives.

Såfremt det besluttes at Marinaens udgiftsbevilling ikke nedskrives vil den manglende indtægt skulle indarbejdes i 1. Økonomiske Redegørelse.

Beslutning

Byrådet godkendte løsningen beskrevet i punkt 2.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


238.   Indtægts- og udgiftsbevilling - Østsjællands Demens- og Aktivitetscenter


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget:

 1. tager orientering om bevilling af puljemidler fra Sundhedsstyrelsen til det tværkommunale projekt Østsjællands Demens- og Aktivitetscenter (ØDA) i Køge Kommune, Stevns Kommune og Faxe Kommune til efterretning
 2. overfor Økonomiudvalget og Køge Byråd anbefaler, at der i 2020 gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 1 mio. kr. til fordeling mellem ØDA-kommunerne.
Ældre- og Sundhedsudvalget 01-12-2020
 1. Taget til efterretning
 2. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Økonomiudvalget 08-12-2020
Ad 2: Anbefales.
Baggrund og vurdering

Køge, Faxe og Stevns kommuner gik i begyndelsen af 2020 sammen om en fælles ansøgning til Sundhedsstyrelsens pulje "Rådgivnings- og Aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens".

Kernen i ansøgningen var ønsket om at forsætte og udbygge det eksisterende tværkommunale samarbejde om etableringen af Østsjællands Demens- og Aktivitetscenter (ØDA), der sigter mod at styrke såvel den lokale som den samlede indsats for demensramte og deres pårørende i regionen.

Efterfølgende fik de tre kommuner i slutningen af april 2020 tilsagn fra Sundhedsstyrelsen om en bevilling i perioden 2020-2023 på i alt 2.659.600 kr.

Puljemidlerne udmøntes for et år ad gangen, således at de tre kommuner i 2020 modtager i alt 1 mio. kr.

Midlerne skal bl.a. bruges til ansættelse af lokale aktivitetsmedarbejdere og gennemførelse af fælles kursusaktiviteter for målgruppen.

Projektledelsen af ØDA med budgetstyringen var i første omgang placeret i Stevns Kommune, men er nu flyttet til Ældre- og Sundhedsafdelingen i Køge Kommune.

Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der gives indtægts- og udgiftsbevilling på 1 mio. kr. Indtægts- og udgiftsbevillingen er udgiftsneutral og påvirker således hverken kommunens kassebeholdning eller servicerammen.
Beslutning

Ad 2: Godkendt.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


239.   Bevilling vedr. Jordforsyningen


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på -110.734.397,00 kr. til dækning af indtægten. 

Økonomiudvalget 08-12-2020
Anbefales.
Baggrund og vurdering

På jordforsyningsområdet har der i 2020 været et mersalg, der i forhold til de allerede godkendt bevillinger bevirker, at der skal søges en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på -110.734.397,00 kr. til dækning af indtægten. 

Merindtægten skyldes at der været en væsentlig højere efterspørgsel på såvel arealer til boligformål som arealer til erhvervsformål end budgetteret.

Økonomi

Der søges en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på -110.734.397,00 kr. til dækning af salgsindtægten. 

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2020 på  -110.734.397,00 til merindtægter vedr. salg af arealer vedrørende bolig- og erhvervsformål. Da der er tale om merindtægter på jordforsyningens område påvirker det den beregnede kassebeholdning positivt med yderligere 110.734.397,00 kr. i 2020.    

Herudover skal det bemærkes, at der i budgetforliget for 2020 står ”Forligspartierne er enige om, at såfremt der kommer flere indtægter end budgetteret, så anvendes de ekstra indtægter i første omgang til jordopkøb så det sikres, at der fortsat er mulighed for at arbejde aktivt med køb og salg og af jord, og endelig til byggemodning med henblik på at kunne sælge flere parcelhusgrunde”               

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


240.   Trafiksikkerhedsprojekter 2021 - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. der gives en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter i 2021
 2. anlægsbevillingen fordeles med 750.000 kr. til udførelse af cykelsti over motorvejsbroen på Ølbyvej, 150.000 kr. til skiltning med forbud mod gennemkørsel for tunge køretøjer ved Baunebjergvej, Harekærvej, Dalkærgårdsvej, Bakkeledet og Salbyvej ved indkørsel til Ejby og 2,1 mio. kr. til udførelse af øvrige trafiksikkerhedsprojekter fra den politisk vedtagne prioriteringsliste.

Teknik- og Ejendomsudvalget 3-12-2020
Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2: Godkendt.

Økonomiudvalget 08-12-2020
Ad 1-2: Anbefales.
Baggrund og vurdering

I Budget 2021 er afsat et rådighedsbeløb under TEU 24 Trafiksikkerhed på 3 mio. kr., som dermed deles i 750.000 kr. til cykelsti over motorvejsbroen på Ølbyvej, 150.000 kr. til skiltning med forbud mod tung trafik og 2,1 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter fra prioriteringslisten.

På Teknik- og Ejendomsudvalgets møde den 12. november 2020 blev det besluttet at arbejde videre med en dobbeltrettet cykelsti over motorvejsbroen på Ølbyvej. Strækningen over motorvejsbroen ligger i forlængelse af det tidligere vedtagne cykelstiprojekt langs Ølbyvej. Det blev ligeledes besluttet at afsætte 750.000 kr. fra Trafiksikkerhed 2021 til dette arbejde.

Ved samme møde blev det besluttet at afsætte ca. 150.000 kr. til skiltning med forbud mod gennem-kørende tung trafik ved Baunebjergvej, Harekærvej, Dalkærgårdsvej, Bakkeledet og Salbyvej ved indkørsel til Ejby.

Den prioriteringsmodel, der bruges til udvælgelse af trafiksikkerhedsprojekter, blev revideret og godkendt på udvalgets møde i august 2020. Teknik- og Miljøforvaltningen vil opdatere modellen med de senest indkomne ønsker og fremlægge den med forslag til udvælgelse af projekter i starten af 2021.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 3 mio. kr., som frigiver det afsatte rådighedsbeløb i budget 2021 til trafiksikkerhedsprojekter (TEU 24). Anlægsbevillingen har derfor ikke effekt på den beregnede kassebeholdning.

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.
Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


241.   Genopretning 2021 - Anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives anlægsbevilling på 41,494 mio. kr. til vedligehold af kommunens ejendomme i 2021.

Teknik- og Ejendomsudvalget 12-11-2020
Godkendt.

Økonomiudvalget 01-12-2020
Anbefales.
Baggrund og vurdering

På Køge Kommunes investeringsoversigt er der i 2021 afsat et rådighedsbeløb på 41,494 mio. kr. til vedligehold af kommunens ejendomme i 2021. På investeringsoversigten er det nummer TEU 101 "Vedligehold af kommunens ejendomme 2021".

Anlægsprojektet omfatter løbende genoprettende vedligeholdelsesopgaver for alle Køge Kommunes ejendomme. Der tages udgangspunkt i en prioriteringsliste for 2021.

Prioriteringslisten vedlægges til orientering som lukket bilag.

Midlerne anvendes eksempelvis til udskiftning af tage, vinduer/døre, tekniske anlæg (fx ventilation), renovering samt genoprettende vedligehold på øvrige bygningsdele.

Under forudsætning af at prioriteringslisten godkendes af Teknik- og Ejendomsudvalget skal den sendes i høring i fagudvalgene i november/december 2020. Hvis høringsrunden giver anledning til bemærkninger, vil disse blive forelagt for Teknik- og Ejendomsudvalget i januar 2021 med henblik på beslutning om, om prioriteringslisten skal justeres.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at det søges anlægsbevilling på 41,494 mio. kr., som frigiver det afsatte rådighedsbeløb i budget 2021 (TEU 101). Anlægsbevillingen har derfor ikke effekt på den beregnet kassebeholdning.

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


242.   Ny vejforbindelse mellem Ørningevej og Ryeskovvej - Anlægsbevilling


Indstilling

Teknik og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. der godkendes en anlægsbevilling på i alt 23,0 mio. kr. til Omfartsvej ved Borup, etape 5
 2. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt på anlæg af vejforbindelse mellem Ørningevej og Ryeskovvej, hvis entreprenørtilbud ligger indenfor gældende rammer og budget.

Teknik- og Ejendomsudvalget 3-12-2020
Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2: Godkendt.

Udvalget besluttede, at der skal være  digital borgermøde snarest muligt.

Økonomiudvalget 08-12-2020
Ad 1-2: Anbefales, herunder at der afholdes digitalt borgermøde.
Baggrund og vurdering

I Køge Kommunes budget er afsat rådighedsbeløb til omfartsvejen øst om Borups 5. etape fra Ørningevej til Ryeskovvej på i alt 23,0 mio. kr. i Budget 2021, TEU 22, fordelt med 7,0 mio. kr. i 2021, 8,0 mio. kr. i 2022 og 8,0. mio. kr. i 2023.

Omfartsvejens etape 5 er strækningen fra Ørningevej til Ryeskovvej, som skal anlægges på tværs af kuperet ådal med beskyttet vandløb og fredsskov, og hvor jordbundsforhold forventes at nødvendiggøre  særlige funderingstiltag.

I Teknik- og Miljøforvaltningen pågår udarbejdelse af dispositionsforslag for omfartsvejens etape 4 og 5. Dispositionsforslaget vil efterfølgende primo 2021 danne baggrund for detailprojektering, arealerhvervelse og entreprenørudbud.

Kortudsnit baseret på det af Roskilde Amt udarbejdede skitseforslag for omfartsvejen er bilagt.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 23 mio. kr., som frigiver det afsatte rådighedsbeløb på i alt 23 mio. kr. i budget 2021-2024 fordelt med 7 mio. kr. i 2021, 8 mio. kr. i 2022 og 8 mio. kr. i 2023 (TEU 22). Anlægsbevillingen har derfor ikke effekt på den beregnede kassebeholdning.

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Kommunikation
I forbindelse med udarbejdelse af dispositionsforslaget sker borgerinddragelse antagelig i form af virtuelt borgermøde. 
Beslutning

Godkendt, idet der afholdes digitalt borgermøde.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen


243.   Anlægsregnskaber 2. halvår 2020 - Jordforsyningen


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at nedenstående anlægsregnskaber godkendes.

Økonomiudvalget 01-12-2020
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Der fremlægges regnskab for en række anlæg over 2 mio. kr. indenfor Jordforsyningen, køb og salg af fast ejendom på Økonomiudvalgets område. Anlægsregnskaberne aflægges efter retningslinjerne i Køge Kommunes Økonomiske Styringsprincipper.

Det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at anlægsregnskaberne er fyldestgørende.

Økonomisk Afdeling har påtegnet anlægsregnskaberne, som gennemgås i vedhæftede bilag.

Økonomi

Regnskaberne vedrørende Jordforsyningen - køb af ejendomme udviser et forbrug på i alt 8.566.926 kr., hvilket i forhold til de godkendte anlægsbevillinger og rådighedsbeløb på 8.600.000 kr. medfører, at der har været et mindre forbrug på i alt 33.074 kr. Mindre forbruget skyldes, færre omkostninger vedrørende handlernes berigtigelse ved køb af Egedesvej 36.

Regnskaberne vedrørende Jordforsyningen – salg af grunde og bygninger udviser en salgsindtægt på i alt 46.161.996 kr., hvilket i forhold til de godkendte anlægsbevillinger og rådighedsbeløb  på 46.161.650 kr. medfører, at der har været en merindtægt på 346 kr. ved salg af Ejby Nord 3. etape. Merindtægten lægges i kassen. Derudover, udviser regnskabet et forbrug på 85.524 kr., hvilket i forhold til den godkendte anlægsbevilling og rådighedsbeløbet på 100.000 kr. medfører, at der har været et mindre forbrug på omkostninger vedr. salg af Ejby Lille Skole og SFO på 14.476 kr.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der er et mindre forbrug på i alt 47.550 kr. for køb af Egedesvej 36 og salg af Ejby Lille Skole og SFO, i forhold til anlægsbevilling og rådighedsbeløb.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen


244.   Østsjællands Beredskab - regnskab 2019


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. Østsjællands Beredskabs regnskab 2019 godkendes
 2. Køge Kommunes andel af underskuddet på 378.000 kr. indgår i den endelige bodeling.
Økonomiudvalget 01-12-2020
Ad 1-2: Anbefales.
Baggrund og vurdering

Østsjællands Beredskabs regnskab 2019 og tilhørende årsrapport fremlægges til godkendelse. Regnskabet viser, at Østsjællands Beredskab går ud af 2019 med et underskud på 1.864.000 kr.

Driftsresultatet medfører et merforbrug på 8 mio. kr., der delvist modsvares af, at der i 2019 ikke er investeret de budgetterede 5,0 mio. kr. Det samlede resultat er således et merforbrug på drift og anlæg på 3,0 mio. kr. Merforbruget fremlægges og uddybes i årsrapporten.

Selskabets egenkapital er ved udgangen af 2019 negativ med 2.772.000 kr., hvilket er en forværring på 2,6 mio. kr. Køge Kommunes andel af egenkapitalen udgør ultimo 2019 449.000 kr. (tilgode).

Regnskabet er revideret og påtegnet af Østsjællands Beredskabs revisionsselskab EY uden bemærkninger.

Selskabet er likvideret og likvidationsopgørelsen og dermed bodelingen vil blive foretaget på baggrund af det godkendte regnskab efter principper godkendt af ØSB´s Beredskabskommission den 3. september 2019.

Både afslutningen af regnskabet og den efterfølgende bodeling er blevet forsinket grundet de særlige forhold i forbindelse med opløsningen af interessentskabet.

Først når regnskab 2019 er godkendt i alle byråd, vil der blive udarbejdet den endelige bodeling. Der vil blive udarbejdet særskilt sag herom primo 2021.

Økonomi

Køge Kommunes andel af underskuddet i 2029 udgør 378.000 kr. Køge Kommunes andel af egenkapitalen udgør 449.000 kr. Der er således et ”overskud” i 2019 på 71.000 kr. Dette afregnes i forbindelse med den endelige bodeling.

Økonomisk Afdeling bemærker, at Køge Kommunes andel af underskuddet for Østsjællands Beredskab for 2019 udgør 378.000 kr., hvilket vil have en negativ påvirkning ved bodelingen af Østsjællands Beredskab. Ultimo 2019 udgør Køge Kommunes andel af bodelingen et overskud på 71.000 kr. Den endelig bodeling vil påvirke Køge Kommunes likviditet og nedskrive Køge Kommunes tilgodehavender – aktier og andelsbeviser.

Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen


245.   Udlån


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget beslutter retningslinjer for udlån af lokaler til medarbejdere i Køge Kommune.

Økonomiudvalget 08-12-2020
Økonomiudvalget besluttede at åbne sagen med referatet.

Niels Rolskov (Ø) stiller ændringsforslag (model 2a) svarende til model 2 idet det præciseres at det inkluderer udlån til medarbejdernes private fester.

Marie Stærke (A) stiller ændringsforslag (model 2b) svarende til model 2 idet det præciseres, at det ikke inkluderer udlån til medarbejderes private fester.

Model 2a sat til afstemning først.

1 (Niels Rolskov (Ø) stemmer for.
Forslaget er faldet.

Herefter blev model 2b sat til afstemning.

5 (Lene Møller Nielsen (A), Marie Stærke (A), Bent Sten Andersen (O), Thomas Kielgast (F) og Niels Rolskov (Ø) stemmer for. 

Der er dermed 5 stemmer for model 2b, idet 4 (Mette Jorsø (B), Flemming Christensen (C), Ken Kristensen (V) og Jeppe Lindberg (I) stemmer for model 1.

Model 2b er herefter vedtaget.

Flemming Christensen (C), Jeppe Lindberg (I), Ken Kristensen (V) og Mette Jorsø (B) ønskede at benyttede sig af standsningsretten og begærede sagen i Byrådet.

Baggrund og vurdering

På baggrund af drøftelse i Økonomiudvalget den 25. august 2020 indstiller forvaltningen nedenstående 2 alternative forslag til retningslinjer. Det indstilles, at Økonomiudvalget genoptager drøftelsen af udlån af lokaler til medarbejdere med udgangspunkt i de 2 forslag.

Baggrunden for sagen er flere borgerhenvendelser omkring udlån af lokaler til medarbejdere i Køge Kommune.

Der findes i Køge Kommune ingen nedskrevne retningslinjer om udlån af lokaler til medarbejdere. Eneste nedskrevne regelgrundlag vedr. lån af lokaler findes i retningslinjer for folkeoplysende virksomhed, som senest er revideret af Kultur- og Idrætsudvalget i 2018. I retningslinjerne er det fastsat, at enkeltpersoner i Køge Kommune kan låne lokaler, hvis der er tale om offentlige arrangementer, som understøtter almenvellet samt, at Køge Kommune ikke udlåner lokaler og faciliteter til private fester, private formål eller til kommercielle formål (se desuden bilag).

Der er følgende regelgrundlag for udlån af lokaler til medarbejdere i skattelovgivningen, kommunalfuldmagten samt vejledning om "God adfærd i det offentlige" (se desuden bilag):

 • Skattelovgivningen: Privat brug af arbejdsgivers ejendele (herunder lokaler) udgør som udgangspunkt et skattepligtigt personalegode. Der er dog undtagelser, jf. vedhæftede bilag, hvorved det kan være muligt uden skattepligt som medarbejder at låne kommunens lokaler.
 • Kommunalfuldmagten: I henhold til kommunalfuldmagtens bestemmelser er det ikke en kommunal opgave at udlåne/udleje lokaler til arrangementer uden en kommunal interesse. Også her er der dog undtagelser, hvor det kan være i overensstemmelse med kommunalfuldmagtens regler at udlåne til medarbejdere, fx hvis det er almindeligt på arbejdsmarkedet generelt.
 • Vejledning om "God adfærd i det offentlige": Som offentlig arbejdsgiver bør også vejledningen om "God adfærd i det offentlige" tages i betragtning, hvor det her er formuleret, at offentlige myndigheder og institutioner skal anvende deres økonomiske ressourcer i overensstemmelse med de politiske prioriteringer og de formål, hvortil de er givet. Samtidig er det vigtigt, at institutionerne anvender ressourcerne så målrettet som muligt og undgår udgifter, der ikke er nødvendige.

Praksis i Køge Kommune er, at ledere og medarbejdere generelt er opmærksomme på, at lån af kommunens ejendom, herunder lokaler, ikke er tilladt.

Det indstilles, at Økonomiudvalget drøfter følgende 2 forslag til retningslinjer for udlån:

1. Lokaler i kommunale bygninger i Køge Kommune lånes ikke ud til medarbejdere (til privat brug).

Fordele ved forslag 1:

 • Uhensigtsmæssige dispositioner og praksis, der muligvis er i uoverensstemmelse med kommunalfuldmagt og skatteregler, undgås.
 • Uforholdsmæssigt stort kommunalt ressourceforbrug på tilsyn, dokumentation og vedligeholdelse undgås.
 • Mulige konkurrencesituationer undgås.
 • Klare og ensartede regler for alle arbejdspladser i kommunen.

Ulemper ved forslag 1:

 • Ikke muligt at anvende udlån af lokaler til medarbejdere som personalegode på de arbejdspladser, hvor det kunne være muligt.
 • Ikke muligt at udnytte eventuel ledig lokalekapacitet.

Retningslinjen vil blive formidlet til chefer og ledere og indarbejdet i opdateringen af de økonomiske styringsprincipper senere på året.

2. Lokaler i kommunale bygninger i Køge Kommune kan lånes ud til medarbejdere efter en konkret vurdering foretaget af den enkelte institutionsleder.

Lederen vurderer under hensyntagen til følgende forhold:

 • Der foretages en konkret vurdering fra leders side i hvert enkelt tilfælde, herunder om det konkrete udlån kan falde ind under de mulige undtagelser i hhv. skattelovgivningen og kommunalfuldmagten. I lederens vurdering indgår desuden overvejelser om anvendelse af kommunale ressourcer i henhold til vejledningen om god adfærd i det offentlige.
 • Udlån kan finde sted på medarbejderens eget tjenestested under hensyntagen til kerneopgaven (formålet med det pågældende lokale), der ikke må påvirkes af udlånet. Lokaler, der lejes ud, kan ikke lånes af medarbejdere.
 • Udlån til medarbejdere skal dokumenteres med angivelse af lederens overvejelser i henhold til skattelovgivning og kommunalfuldmagt.

Fordele ved forslag 2:

 • Muligt at anvende udlån af lokaler til medarbejdere som personalegode på de arbejdspladser, hvor det vil være muligt.
 • Muligt at udnytte eventuel ledig lokalekapacitet.

Ulemper ved forslag 2:

 • Risikerer uhensigtsmæssige dispositioner og praksis, der muligvis er i uoverensstemmelse med kommunalfuldmagt og skatteregler, da det
  • forudsætter, at lederne er i stand til/klædt på til at foretage vurdering med udgangspunkt i kommunalfuldmagt og skatteregler.
  • er vanskeligt at formidle klare rammer for ledernes vurdering, idet omfanget af undtagelsesregler i skattelovgivningen ikke kendes.
 • Risikerer uforholdsmæssigt stort kommunalt ressourceforbrug på tilsyn og dokumentation samt vedligeholdelse.
 • Risikerer mulige konkurrencesituationer.
 • Reglerne er ikke klare og ensartede for alle arbejdspladser, idet udlån skal baseres på vurdering fra den enkelte leder samt, at der er forskellige muligheder for udlån på tværs af kommunens arbejdspladser.

Vurderingsprincipperne samt opmærksomhedspunkter, herunder beskrivelsen af de mulige undtagelser i hhv. skattelovgivning og kommunalfuldmagt vil blive formidlet til chefer og ledere og indarbejdet i kommende opdatering af de økonomiske styringsprincipper senere på året.

Økonomi
Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Med stemmerne 16 for (A, O, F og Ø) og 11 imod (B, C, V og I) blev Økonomiudvalgets beslutning (model 2b) fastholdt.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen


246.   Anmodning om fritagelse for hverv (Økonomiudvalget)


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at

 1. Byrådet tager stilling til om anmodningen fra byrådsmedlem Flemming Christensen (C), om at udtræde af Økonomiudvalget pr. 1. januar 2021, kan imødekommes
 2. Valggruppe 1 (A, C, F, I, O og Ø), såfremt anmodningen imødekommes, udpeger et andet medlem til Økonomiudvalget.
Baggrund og vurdering

Byrådsmedlem Flemming Christensen (C) anmoder den 10. november 2020 om at blive fritaget for sit medlemskab af Økonomiudvalget fra den 1. januar 2021.

Flemming Christensen begrunder anmodningen med, at han fra denne dato ikke længere er gruppeformand for Liste C og derfor ønsker at overlade sin plads til en anden i gruppen. 

I henhold til kommentarerne til § 17, stk. 3 i lov om kommunernes styrelse antages det, at Byrådet på begæring kan fritage en person for et hverv for resten af funktionsperioden, når Byrådet vurderer, at der er rimelig grund hertil.

Når et medlem udtræder af et udvalg, en bestyrelse eller lignende i løbet af valgperioden besættes den ledigblevne post af samme valggruppe, som har udpeget medlemmet.

Flemming Christensen er udpeget til Økonomiudvalget af valggruppe 1 (A, C, F, I, O og Ø) på Byrådets konstituerende møde den 5. december 2017.

Økonomi
Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Thomas Kampmann (C) udpeget.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


247.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


248.   Salg af grund (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


249.   Salg af areal (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


250.   Salg af ejendomme (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


251.   Årligt offentligt udbud af parcelhusgrunde 2021 (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


252.   Årligt offentligt udbud af erhvervsgrunde 2021 (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-3: Godkendt.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


253.   Årligt offentligt udbud af storparceller 2021 (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


254.   Principbeslutning om ekspropriation (Lukket punkt)


Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Ad 3: Torben Haack (F) udpeget med Paul Christensen (V) som suppleant.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


255.   Taksationskommissionens forligsforslag vedrørende overtagelse af ejendommen Vedskøllevej 17, Herfølge (Lukket punkt)


Beslutning
Byrådet godkendte, at kommissionen anmodes om en egentlig kendelse, hvori der dels tages stilling til det retlige spørgsmål, om forvaltningen er forpligtet til at overtage det omhandlede areal og i givet fald tage hensyn til aktuelle markedsværdier ved en eventuel erstatningsfastsættelse.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


256.   Eventuelt (Lukket punkt)


Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


257.   Underskriftsblad (Lukket punkt)


Beslutning

Underskrevet digitalt.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 16.12.20