Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Køge Byråd

Den 23.01.2018 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anders Dahl, (A)
Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Helle Poulsen, (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Møller, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Osama Aref Mohamad, (A)
Paul Christensen, (V)
Selim Balikci, (A)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)

Afbud:

Pernille Sylvest, (A)

1.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Dagsorden og tillægsdagsorden godkendt.
Fraværende
Pernille Sylvest (A)

Til toppen


2.   Indkaldelse af stedfortræder for byrådsmedlem Pernille Sylvest (A)


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at Byrådet tager stilling til om

 1. betingelserne for at indkalde stedfortræder for byrådsmedlem Pernille Sylvest (A) er opfyldt,
 2. stedfortræder Anders Dahl (A) er rette stedfortræder og valgbar.
Baggrund og vurdering

Borgmesteren har fået oplyst, at byrådsmedlem Pernille Sylvest er bortrejst på grund af ferie, hvorfor der skal tages stilling til indkaldelse af stedfortræder for Pernille Sylvest.

I henhold til § 15, stk. 4 i den kommunale styrelseslov er det Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for en stedfortræders indtræden i Byrådet er opfyldt. Byrådet skal endvidere tage stilling til, om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

Efter reglerne i Køge Kommunes styrelsesvedtægt indkalder borgmesteren stedfortræder til førstkommende møde i Byrådet, hvis medlemmet er forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode på mindst 7 dage.

Der er i praksis anlagt en forholdsvis lempelig fortolkning af, hvilke forfaldsgrunde, der udløser stedfortræderindkaldelse. Eksempelvis antages det, at et byrådsmedlems fravær på grund af ferie kan begrunde indkaldelse af stedfortræder.

Første stedfortræder på kandidatliste A er Anders Dahl, Skovparken 62, 2. th., 4600 Køge.

Økonomi
Der udbetales diæter til stedfortræderen for deltagelse i mødet.
Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.
Fraværende
Pernille Sylvest (A)

Til toppen


3.   Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet


Indstilling
Der foreligger ingen skriftlige spørgsmål.
Beslutning
Intet.
Fraværende
Pernille Sylvest (A)

Til toppen


4.   Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet


Beslutning

Anita M. Ambjørn, Søndre Alle 30, 1. tv., Køge spurgte til færdigbehandling og servering af mad på Sandmarksbo. Borgmesteren svarede. Henvendelsen distribueres til Byrådets medlemmer. Borgmesteren sender svar på Byrådets vegne.

Bendt Lundsbjerg, Skovbovej 145, Bjæverskov spurgte til udbud af byggegrunde indenfor lokalplan 137 i Bjæverskov, herunder borgernes ønske om 60+boliger. Borgmesteren svarede.

Mickal P. N. Andersen, Parkvej 116, 1. tv., Køge spurgte til børneinstitutioner. Borgmesteren svarede.

Mickal P. N. Andersen, Parkvej 116, 1. tv., Køge spurgte endvidere til almene boliger, herunder billige boliger. Borgmesteren svarede.

Fraværende
Pernille Sylvest (A)

Til toppen


5.   1. Økonomiske Redegørelse 2018 - hele Køge Kommune


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at den 1. Økonomiske Redegørelse 2018 drøftes og godkendes, herunder at 

 1. der gives tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. i 2018 vedrørende styrket indsats for den ældre medicinsk patient under Social- og Sundhedsudvalget, som finansieres af kassen, 
 2. der gives tillægsbevilling på i alt 0,9 mio. kr. i 2018 og overslagsår vedrørende skattesanktion, som finansieres af kassen,
 3. der gives udgiftsneutrale tillægsbevillinger uden effekt på kassebeholdningen vedr. flere udvalg, jf. bilag 2.
Økonomiudvalget 16-01-2018
Ad 1-3: Anbefales.
Baggrund og vurdering

Indledning
Fire gange årligt udarbejder forvaltningen en samlet økonomisk redegørelse til Økonomiudvalg og Byråd. Redegørelserne er en afrapportering af den økonomiske status i kommunen på baggrund af budgettet og de forventede udgifter. 1. Økonomiske Redegørelse har fokus på budgetforudsætningerne, mens 2., 3. og 4. Økonomiske Redegørelse er en opfølgning efter hhv. 1., 2. og 3. kvartal.

Inden den samlede økonomiske redegørelse præsenteres i Økonomiudvalget, vil de enkelte fagudvalgs økonomiske redegørelser blive forelagt i de relevante fagudvalg.

Kommunens budget er overordnet delt i tre bevillingskategorier: Drift, Anlæg og Finansiering.
Drift er yderligere opdelt i tre underkategorier: Service, Indkomstoverførsler og Andet, jf. beskrivelsen nedenfor af hvad de enkelte bevillingskategorier indeholder.

Drift – Service: Betaling af de skattefinansierede ydelser til borgerne, fx daginstitutioner, pleje af ældre og handicappede og folkeskoler. 

Drift – Indkomstoverførsler: Overførsler fra det offentlige til borgerne, fx pensioner, arbejdsløshedsdagpenge, syge- og barselsdagpenge og kontanthjælp.

Drift – Andet: Aktivitetsbestemt medfinansiering til sundhedsvæsenet og udbetaling til forsikrede ledige.

Anlæg: Betaling af opførelse og vedligehold af kommunens bygninger og veje, fx ny børnehave, renovering af skole og ny cykelsti.

Finansiering: Tilskud og udligning fra stat og ejendoms-, selskabs- og kommuneskat.

Opfølgning på 1. Økonomiske Redegørelse 2018
Den første økonomiske redegørelse er baseret på forvaltningernes gennemgang af budgetforudsætningerne for 2018 på driftsområdet.

Der er i første økonomiske redegørelse lavet opfølgning på den gamle udvalgsstruktur, da bevillingerne først flyttes fra de gamle til de nye udvalg på byrådsmødet i januar. Beskrivelsen af omplaceringerne mellem udvalg vil derfor være baseret på den gamle udvalgsstruktur, men vil de relevante steder være suppleret af en note omkring tilknytningen til det kommende udvalg. 

Årets første økonomiske redegørelse viser, at Køge Kommune overordnet har en stabil økonomi. Der er dog varslet udfordringer på enkelte udvalgsområder, herunder Social- og Sundhedsudvalget, som følges frem mod 2. Økonomiske Redegørelse.

Konkret viser første økonomiske redegørelse, at der samlet set er forventede merudgifter på 2,2 mio. kr. Heraf forventes merudgifter på 1,4 mio. kr. under driftsområdet og 0,9 mio. kr. under Finansieringsområdet. Tillægsbevillingerne er primært af teknisk karakter, da de ikke nåede at blive indarbejdet i forbindelse med budgetlægningen for 2018 - 2021. Tillægsbevillingerne skal derfor ses som en enkeltstående undtagelse fra Køge Kommunes normale praksis, hvor der som udgangspunkt ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger i tilfælde af merudgifter under de enkelte udvalg. 

Nedenfor gennemgås resultaterne for hhv. driftsområdet og finansieringsområdet.

Figur 1: Samlet overblik over Køge Kommune

Driftsområdet
På Driftsområdet forventes merudgifter på serviceområdet på 1,4 mio. kr., som anbefales finansieret af kassen.

Heraf vedrører 1,4 mio. kr. en styrket indsats for den ældre medicinske patient under Ældre- og Sundhedsudvalget - det tidligere Social- og Sundhedsudvalg, som følge af den nationale handlingsplan herfor. Kommunerne er kompenseret for dette i bloktilskuddet, men budgettet er ikke tilsvarende reguleret i forbindelse med budgetlægningen.

I første økonomiske redegørelse anbefales desuden en udgiftsneutral omplacering mellem de to nye udvalg fra det tidligere Social- og Sundhedsudvalg. Der anbefales således en omplacering af 3,7 mio. kr.  fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til Ældre- og Sundhedsudvalget vedrørende budgettilpasning.

Ældre- og Sundhedsudvalget - det tidligere Social- og Sundhedsudvalg - har i forbindelse med første økonomiske redegørelse varslet udfordringer for netto 15,4 mio. kr. Merudgifterne vedrører især Sundhedsområdet og i mindre omfang det specialiserede socialområde (3,6 mio. kr.). På Sundhedsområdet er det især køb og salg af plejeboligpladser (10,2 mio. kr.) og Frit valgsområdet (8,4 mio. kr.), som udgør de største udfordringer.

Velfærdsforvaltningen vil frem mod anden økonomiske redegørelse arbejde videre med udfordringen med henblik på at fremlægge handleplan med forslag til effektiviseringer, reguleringer af budgettet, reduktioner mv.

På Børneudvalgets område under foranstaltninger for sårbare børn og unge har der været meget betydelige udsving i forbruget fra år til år. Børne- og Uddannelsesforvaltningen arbejder frem mod 2. Økonomiske Rredegørelse videre med områdets budgetmodel med fokus på i højest mulige grad at kunne understøtte estimatet og økonomistyringen på området.

Anlægsområdet
Der følges ikke op på anlægsområdet i første økonomiske redegørelse.

Finansieringsområdet
Der forventes mindreindtægter på 0,9 mio. kr. vedrørende reduktion i bloktilskuddet som skyldes, at Kommunerne for 2018 har hævet skatterne med 82 mio. kr. mere end forudsat i kommuneaftalen. I medfør af gældende lov sker en krone-til-krone modregning i Statens bloktilskud til kommunerne. Sanktionen sker som en kollektiv modregning for alle kommuner, da de fire kommuner, der i 2018 hæver skatten, på forhånd havde fået dispensation.

Det betyder, at Køge Kommune fra 2018 og frem årligt vil miste i størrelsesordenen 0,9 mio. kr. som følge af skattesanktionen. 

Likviditet
Likviditeten – opgjort som et gennemsnit af den daglige likviditet over 365 dage (kassekreditreglen) – udgjorde 301,3 mio. kr. pr. 31. december 2017.

Økonomi
Det anbefales, at der i første økonomiske redegørelse gives to tillægsbevillinger for i alt 2,2 mio. kr., som begge er af teknisk karakter, da de ikke nåede at blive indarbejdet i forbindelse med budgetlægningen for 2018 - 2021. Det skal bemærkes, at tillægsbevillingerne vil medføre en reduktion af kommunens likviditet med 2,2 mio. kr., da der ikke er afsat budget til bevillingerne. 
Beslutning
Ad 1-3: Godkendt.
Fraværende
Pernille Sylvest (A)
Bilag

Til toppen


6.   Godkendelse af Risikobaseret Dimensionering for Østsjællands Beredskab


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Beredskabskommissionens forslag til risikobaseret dimensionering i Østsjællands Beredskab godkendes.

Økonomiudvalget 16-01-2018
Økonomiudvalget drøftede sagen og anbefaler at ØSB meddeles at Køge Kommune afventer stillingtagen indtil ØSB har redegjort for:
 • Konsekvenser af at der ikke længere er 1+5-bemanding på 1. udrykning (afg. straks – fuldtid)
 • Konsekvenser af  der ikke længere er 1+5-bemanding på efterfølgende udrykning (afg. maks. 5 min – deltid)
 • Konsekvenser af at deltidsstationen i Køge ikke fastholdes
 • Om efterlevelse af udrykningstider (responstider) måles på de køretøjer og mandskab som fremgår af oversigten over udrykningssammensætninger (picklisten).
 • Der skal være tilstrækkelige sanktionsmuligheder ved manglende efterlevelse af krav til responstider (fx bøder)
 • Konsekvenserne af at der fortsat ønskes et bådberedskab i Køge
 • Konsekvenser af at der fortsat ønskes en miljøvogn i Køge.

Herudover gør Køge Kommune opmærksom på, at den endelige kontraktpris forventes at afspejle den manglende mulighed for forlængelse af nuværende kontrakter, som blev afskrevet med Allonge 1. Endvidere at det forudsættes at alle kommuner betaler ens pris pr. borger og at de enkelte kommuner kan tilkøbe ekstra service målrettet den enkelte kommunes borgere.

Det forudsættes endvidere, at Køge Kommune får forelagt den konkrete model for det operative beredskab (udmøntningen af RBDen) til endelig godkendelse.

Baggrund og vurdering

Beredskabskommissionen er den 14. december 2017 blevet enige om forslag til en ny fælles risikobaseret dimensionering (RBD) for Østsjællands Beredskab (ØSB). RBD'en er et teknisk dokument der angiver det nødvendige niveau for at yde en forsvarlig beredskabsfaglig indsats jf. beredskabsloven og den risikoprofil, der karakteriserer kommunerne i ØSB. RBD'en skal jf. vedtægterne godkendes af interessentkommunernes Byråd.

Ny Risikobaseret Dimensionering
I den nye RBD betragtes ØSB som ét fælles beredskabsområde, hvor det i dag er opdelt i flere områder. RBD'en skal således give en øget fleksibilitet, hvor køretøjer, stationer og mandskab kan rokeres og justeres ift. de kommende års hændelsesmønstre, byudvikling og infrastruktur. Derved er tanken, at de samlede ressourcer udnyttes mere effektivt end tidligere. Der kan derfor også ske ændringer i sammensætning af mandskab og materiel i alle områder.

Samtidig vil udrykningssammensætningen i højere grad end tidligere bygge på hændelsestyper og hændelsernes kompleksitet, dvs. der kommer færre udrykningsenheder til små hændelser og flere til mere komplicerede hændelser. Ligeledes vil der være øget kapacitet ved større hændelser som fx terror.

Med RBD'en fastsættes et fælles minimumsnivau på tværs af dækningsområdet for køretøjer og mandskab i forhold til hvad der er nødvendigt for at yde en forsvarlig beredskabsfaglig indsats jf. beredskabsloven og i forhold til at overholde fastsatte responstider. Der lægges dog vægt på, at den nuværende responstid i alle 8 kommuner fastholdes som i dag, og at borgere og virksomheder dermed vil opleve samme sikkerhedsniveau som hidtil. 

Den konkrete model for det operative beredskab i de enkelte delområder, herunder det konkrete antal og placering af stationer, mandskab og køretøjer fastlægges først endeligt efter RBD'en er godkendt af alle interessentkommuner, og efter inddragelse af MED-organisationen.

Ved godkendelse af RBDen forpligter Køge Kommune sig dermed ikke til en konkret model for organisering af opgaven.

Forslaget er fagligt vurderet af Beredskabsstyrelsen, som har afgivet bemærkninger af redaktionel karakter (se bilag). Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer af indholdsmæssig karakter, og Beredskabsstyrelsens svar på høringen kan derfor betragtes som en accept af det fremsendte forslag. 

Betydning for Køge
Selvom nuværende krav til responstider videreføres, tilsigter forslaget dog et ensartet serviceniveau på tværs af ØSB, herunder også prisen pr. indbygger, som i Køge hidtil har været markant højere end i fx Solrød. For Køge, som hidtil har haft et højere serviceniveau end flere af de andre kommuner i ØSB betyder forslaget samtidig, at de nuværende udrykningsenheder med 1 holdleder og 5 brandmænd (1+5) fremover foreslås bemandet som udgangspunkt med 1+3, suppleret af yderligere bemanding fra øvrige stationer efter behov. Dertil kommer 1 fri udrykningsenhed på tværs af alle dækningsområder med frivillige (1+5). Samtidig foreslås dykkerberedskabet samlet i Roskilde og Stevns, ligesom en fælles miljøvogn fremover alene vil være placeret i Høje-Taastrup/Ishøj/Greve. Endvidere reduceres det samlede antal indsatsledere i ØSB fra 4 til 2. 

Der vil således alt andet lige være tale om en ændring af Køges nuværende beredskabssammensætning. Der er dog samtidig indtænkt en høj grad af fleksibilitet som betyder, at det i forbindelse med den efterfølgende udarbejdelse af den konkrete beredskabsmodel vil være muligt at tilkøbe tillægsydelser (fx 5+1 i stedet for 3+1 i Køge), såfremt en kommune måtte ønske dette.

Vurdering
ØSB vurderer, at RBDen, uagtet ændringen i den nuværende beredskabssammensætning, kan levere samme sikkerheds- og serviceniveau til borgere og virksomheder i Køge. Større hændelser og 112-alarmopkald vil således fortsat blive mødt med større udrykningsenheder, mens 3+1-modellen vurderes fuldt tilstrækkeligt ved mindre hændelser. Forskellen til i dag er, at udrykningsenhederne kan være sammensat fra flere kommuner. Borgere og virksomheder ventes således ikke at mærke nogen ændringer.

ØSB vurderer endvidere, at RBD'en samtidig muliggøre den fastlagte samlede besparelse på 5 mio. kr. årligt fra juli 2018 og frem. Evt. tilkøb af tillægsydelser skal dog modregnes den enkelte kommunes samlede besparelse.

Klaus Hansen (myndighedskonsulent) og Søren Rasmussen (Operativ Chef) og 2 tjenestemænd fra Køge Kommune udlånt til ØSB, deltager ved behandlingen af sagen i Økonomiudvalget kl. 9-10. Efterfølgende kl. 10 deltager Beredskabsdirektør Lars Robetje og Forebyggelseschef Nils Rasmussen ved ØSB mhp. at svare på spørgsmål.

De væsentligste bilag er vedlagt enkeltvis. Øvrige bilag vedlægges samlet i et teknisk bilag til orientering.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Byrådet anbefaler, at Østsjællands Beredskab meddeles at Køge Kommune afventer stillingtagen indtil Østsjællands Beredskab har redegjort for:
 • Konsekvenser af at der ikke længere er 1+5-bemanding på 1. udrykning (afg. straks – fuldtid)
 • Konsekvenser af  der ikke længere er 1+5-bemanding på efterfølgende udrykning (afg. maks. 5 min – deltid)
 • Konsekvenser af at deltidsstationen i Køge ikke fastholdes
 • Om efterlevelse af udrykningstider (responstider) måles på de køretøjer og mandskab som fremgår af oversigten over udrykningssammensætninger (picklisten)
 • Der skal være tilstrækkelige sanktionsmuligheder ved manglende efterlevelse af krav til responstider (fx bøder)
 • Konsekvenserne af at der fortsat ønskes et bådberedskab i Køge
 • Konsekvenser af at der fortsat ønskes en miljøvogn i Køge.

Herudover gør Køge Kommune opmærksom på, at den endelige kontraktpris forventes at afspejle den manglende mulighed for forlængelse af nuværende kontrakter, som blev afskrevet med Allonge 1. Endvidere at det forudsættes at alle kommuner betaler ens pris pr. borger og at de enkelte kommuner kan tilkøbe ekstra service målrettet den enkelte kommunes borgere.

Det forudsættes endvidere, at Køge Kommune får forelagt den konkrete model for det operative beredskab (udmøntningen af RBDen) til endelig godkendelse.

Fraværende
Pernille Sylvest (A)
Bilag

Til toppen


7.   Etablering af IT-samarbejde mellem KLAR Forsyning, Fors og SK Forsyning


Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der meddeles samtykke til KLAR Forsyning til etablering af et forpligtigende IT-samarbejde med Fors og SK Forsyning.

Økonomiudvalget 09-01-2018
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Bestyrelsen i KLAR Forsyning har den 8. november 2017 godkendt, at KLAR Forsyning etablerer et IT-selskab sammen med forsyningsselskabet Fors, der dækker Holbæk, Lejre og Roskilde kommuner, samt SK Forsyning i Slagelse Kommune.

Etableringen af IT-selskabet er efterfølgende den 22. november 2017 blevet godkendt af de fire holdingselskaber på en ekstraordinær generalforsamling i KLAR Forsyning. Generalforsamlingsprotokollatet er vedlagt som bilag.

Da der er tale om en sag af principiel betydning for KLAR Forsyning skal de fire kommuner jf. vedtægternes pkt. 4.12 litra e meddele deres samtykke til etableringen af samarbejdet.

Baggrund
KLAR Forsyning vurderer, at selskabet ikke selv i dag har kompetencerne eller ressourcerne til at løfte IT-opgaverne på et tilstrækkeligt højt niveau, og da kravene til anvendelse og sikring af IT-systemer er stadigt stigende, vil udfordringerne blot blive endnu større for selskabet fremover. KLAR Forsyning har derfor brug for at blive styrket på IT-området.

KLAR Forsyning vurderer endvidere, at omkostningerne til IT-området vil stige i de kommende år bl.a. som følge af behovet for yderligere digitalisering, forbedring af IT-sikkerheden og implementering af EU's persondataforordning. Samarbejdet via det fælles IT-selskab vurderes at kunne afbøde noget af stigningen i omkostningerne og samtidig medføre et serviceløft, højere grad af professionalisering og

Samarbejdet etableres ved, at de tre forsyninger overdrager dele af deres virksomhed i form af IT-medarbejdere, -opgaver og -udstyr til et nyt fællesejet aktieselskab. IT-selskabet skal i udgangspunktet varetage samtlige IT-opgaver for de tre forsyninger og servicere i alt ca. 400 medarbejdere.

IT-samarbejdet etableres med det primære formål at opnå tilstrækkelig kritisk masse på IT-området gennem styrket faglighed, større fokusering og stordriftsfordele for derigennem at sikre:

 • Høj IT-sikkerhed
 • Driftssikre IT-systemer
 • Høj effektivitet og kvalitet via forretningsunderstøttende IT-systemer
 • Høj tilfredshed blandt kunder og medarbejdere
 • Økonomisk fordelagtige løsninger.

Herudover skal IT-selskabet bidrage til, at forsyningerne overholder EU's persondataforordning.

Ejeraftale
IT-selskabet vil være ejet af forsyningskoncernernes serviceselskaber. Det vil derfor være KLAR Forsyning A/S, der kommer til at være ejer. Ejerandelene fastsættes dels ud fra et kontantindskud på 0,5 mio. kr. fra hver ejer samt ud fra værdien af de aktiver, der overdrages. Ejerfordelingen bliver på den baggrund følgende: KLAR Forsyning 29,5 %, Fors 35,6 % og SK Forsyning 34,9 %. I praksis har de tre selskaber lige stor indflydelse i selskabet.

Der er udarbejdet en ejeraftale, som beskriver og regulerer de tre forsyningers samarbejde om det fælles IT-selskab. Ejeraftalen er vedlagt som bilag.

Der indsættes en administrativ bestyrelse for IT-selskabet bestående af de tre forsyningers administrerende direktører. Bestyrelsesarbejdet vil være ulønnet.

Tidsplan
Der forventes følgende overordnede tidsplan for IT-samarbejdets etablering:

 • Januar 2018: Indhentelse af de fire kommuners samtykker
 • 1. kvartal 2018: Stiftelse af IT-selskabet med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2018
 • 1. halvår 2018: Ansættelse af direktør for IT-selskabet
 • Sommeren 2018: Idriftsættelse af IT-selskabet.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Pernille Sylvest (A)
Bilag

Til toppen


8.   Masterplan for opdatering af skolernes bygningsmasse


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at

 1. Skoleudvalget fremsender foreløbig masterplanen og procesplan til Teknik- og Ejendomsudvalget til orientering
 2. Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet indstiller foreløbig masterplan og procesplan til godkendelse.
Skoleudvalget 03-01-2018
Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd, idet det ligeledes anbefales, at masterplanen indgår i programmet for det kommende seminar eller et temamøde for Byrådet.

Teknik- og Ejendomsudvalget 10-01-2018
Godkendt.

Økonomiudvalget 16-01-2018
Ad 2: Økonomiudvalget anbefaler den foreløbig masterplan og procesplan, idet det anbefales at procesplanen tilrettes, så skolebestyrelserne får planen til orientering og kommentering ultimo januar.

Der afholdes temamøde om masterplanen den 27. februar 2017.

Forvaltningen anmodes om at komme med oplæg om proces og rammer for udarbejdelse og opstart af eventuelle fremtidige masterplaner.

Baggrund og vurdering

Skolerne har gennem længere tid over for Børne- og Uddannelsesforvaltningen påpeget, at skolernes bygningsmasse ikke i tilstrækkelig grad lever op til kravene til et opdateret og moderne skolevæsen. Med folkeskolereformen er der kommet nye fag, en længere skoledag og et ønske om en skoledag, der er mere varieret. Pædagogikken - og dermed krav til lokalers indretning - har ændret sig, og desuden er en del faglokaler ikke blevet renoveret og opdateret i mange årtier.

På et møde den 2. december 2016 mellem skoleudvalgsformanden og skolelederne blev spørgsmålet atter rejst, og på denne baggrund bad skoleudvalgsformanden forvaltningen om at komme med et oplæg til, hvordan denne sag kunne gribes an.

På mødet den 31. januar 2017 godkendte Skoleudvalget forvaltningens forslag om at lade et arkitektfirma gennemføre en undersøgelse og udarbejde en masterplan med henblik på at vurdere og prioritere de nødvendige bygningsmæssige tiltag i en plan med en længere tidshorisont. Masterplanen er et supplement til ETK’s tekniske gennemgang af bygningsmassen, der har fokus på ventilation, genopretning, energioptimering m.v.

Planen skulle bl.a. bygge på en dialogproces med skolerne og bidrag fra andre forvaltninger om behov i forhold til skolernes indretning, fx adgangsforhold fra fritidsbrugere, stormflodssikring, IT- og strøminfrastruktur m.v. Endelig skulle masterplanen indeholde en vurdering af elevtal i de forskellige geografiske områder og vurdering af behovet for evt. tilpasning af bygningskapacitet.

Den 3. maj 2017 godkendte Skoleudvalget en tidsplan for processen samt pejlemærker, der skulle sikre fokus på mulighederne for at bringe skolebygningerne til at være bygninger, der bl.a. understøtter inspirerende undervisningsmiljøer gennem opdaterede faglokaler, der styrker elevernes faglige udvikling og aktive deltagelse samt understøtte en god arbejdsplads for elever og ansatte i forhold til indretning, indeklima, akustik, æstetik og lys. Skoleudvalget blev den 15. august 2017 orienteret om, at KANT Arkitekterne vandt udbuddet om udarbejdelse af masterplanen.

Masterplanen indeholder overordnede anbefalinger, generelle anbefalinger samt specifikke anbefalinger pr. skole. For de fleste skoler er der projekter, der umiddelbart kan omsættes for et mindre beløb, og andre projekter kræver større investeringer.

Masterplanen er et inspirationsmateriale for såvel Skoleudvalg, skolebestyrelser samt medarbejderfora på skolerne til at drøfte opdatering af skolernes bygningsmasse. Skolebestyrelserne får mulighed for at kommentere masterplanen samt den specifikke anbefaling for den enkelte skole, hvorefter endeligt økonomisk overslag beregnes, således at det kan danne grundlag for en langsigtet prioritering i forhold til kommende anlægsinvesteringer.

Skoleudvalget fik den 1. november 2017 forelagt en foreløbig udgave af masterplanen (version 0). Masterplanen blev den 12. december 2017 forelagt Økonomiudvalget, som sendte sagen retur til Skoleudvalget med anbefaling om, at der udarbejdes procesplan for det videre arbejde til godkendelse i Byrådet inden masterplanen sendes til høring i skolebestyrelserne.

Forvaltningen foreslår følgende plan frem til Byrådets godkendelse af masterplanen:

3. januar 2018
Skoleudvalget indstiller procesplan til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

10. januar 2018
Teknik- og Ejendomsudvalget forelægges foreløbig masterplan og procesplan til orientering.

16. januar 2018
Økonomiudvalget forelægges foreløbig masterplan og procesplan til godkendelse.

23. januar 2018
Byrådet forelægges foreløbig masterplan og procesplan til godkendelse.

Ultimo januar 2018
Foreløbig masterplan sendes til høring i skolebestyrelserne.

Marts 2018
Endeligt økonomisk overslag beregnes på baggrund af høringssvar fra skolebestyrelserne.

April 2018
Endelig masterplan samt økonomisk overslag forelægges Skoleudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget samt Byrådet til godkendelse.

Økonomi
Økonomisk overslag er under udarbejdelse. Endeligt overslag beregnes efter høring af skolebestyrelserne og eventuelle justeringer af planen og forelægges sammen med den endelige masterplan, og således at det økonomiske overslag kan danne grundlag for en langsigtet prioritering i forhold til kommende anlægsinvesteringer.
Beslutning

Ad 2: Den foreløbig masterplan og procesplan godkendt, idet procesplanen dog tilrettes, så skolebestyrelserne får planen til orientering og kommentering ultimo januar.

Der afholdes temamøde om masterplanen den 27. februar 2018. Forvaltningen anmodes om at komme med oplæg om proces og rammer for udarbejdelse og opstart af eventuelle fremtidige masterplaner.

Fraværende
Pernille Sylvest (A)
Bilag

Til toppen


9.   Fysiske rammer til 10. Klasse Campus Køge


Indstilling
Skoleudvalget samt Ejendoms- og Driftsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der i forbindelse med indgåelse af varigt lejemål for 10. Klasse Campus Køge gældende fra 1. august 2018 foretages deponering af 6,4 mio. kr.

Økonomiudvalget 16-01-2018
Anbefales.
Baggrund og vurdering

10. Klasse Campus Køge (10KCK) har siden udflytningen til Campus Køge boet i et midlertidigt lejemål i bygninger tilhørende Køge Handelsskole. Den midlertidige løsning blev valgt, da der på det tidspunkt var forventning om, at der inden for få år skulle opføres en kommunal bygning på campus, hvor bl.a. 10KCK ville få fast placering.

På Byrådets møde den 24. oktober 2017 blev det besluttet at annullere det igangværende udbud af 10. klassetilbuddet - og dermed også at der skulle findes en varig løsning for 10KCK i form at et lejemål på campus.

Forvaltningen har efter kontakt til de øvrige uddannelsesinstitutioner på campus modtaget to tilbud på varige lejemål til 10KCK. Tilbuddene og vurderingen af disse er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

Sagen er behandlet af Skoleudvalget og Ejendoms- og Driftsudvalget hhv. den 6. og 12. december 2017, og der er her truffet beslutning om valg af tilbud.

Deponering
Indgåelse af aftale om et varigt lejemål indebærer krav om deponering. På grund af ejendomsværdien (som ligger til grund for beregning af deponeringen) er deponeringskravet ift. det valgte tilbud er 6,4 mio. kr.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at indgåelse af et varigt lejemål udløser deponering svarende til det lejedes værdi, det vil sige 6,4 mio. kr. ved det aktuelle lejemål. Der skal derfor søges tillægsbevilling på 6,4 mio. kr. til deponering under finansiering i 2018. Deponeringen vil blive gradvist frigivet over 25 år. Den frigjorte deponering indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for 2019. Deponeringen påvirker kommunens kassebeholdning.

Det bemærkes endvidere, at der er bevillingsmæssig dækning for den fortsatte drift.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Pernille Sylvest (A)

Til toppen


10.   Godkendelse af beskæftigelsesplan 2018


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, at

 1. drøfte beskæftigelsesplan 2018

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

    2. godkende beskæftigelsesplan 2018. 

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 11-12-2017
1. Drøftet.

2. Godkendt.

Økonomiudvalget 09-01-2018
Ad 2: Anbefales.
Baggrund og vurdering

Helt overordnet er det Køge Kommunes arbejdsmarkedspolitik, der sætter rammen for indsatsen på arbejdsmarkedsområdet.

Derudover udarbejder de ansvarlige for indsatsen i jobcentret og ungecentret årligt en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats og i den forbindelse udmelder beskæftigelsesministeren en række indsatsområder til at understøtte den overordnede retning for arbejdet med den aktive beskæftigelsesindsats.

Med udgangspunkt i de konkrete udfordringer der er på arbejdsmarkedet besluttede Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget på mødet i november, at der i 2018 skal arbejdes med følgende pejlemærker:

 • Den virksomhedsrettede indsats for den ledige skal prioriteres
 • Indsatsen skal rette sig mod at give borgerne hjælp til selvhjælp
 • Køge Kommune skal bidrage til at virksomhederne får den arbejdskraft de har behov for
 • Flere unge skal vælge en erhvervsrettet uddannelse
 • De beskæftigede og ledige skal have tilbud om fremtidsrettet uddannelse og opkvalificering
 • Køge Kommune skal optimere en helhedsorienteret indsats på arbejdsmarkedsområdet
 • Køge Kommune skal understøtte mange veje til selvforsørgelse på særlige vilkår.

Pejlemærkerne understøttes af beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder:

 • Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse
 • Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
 • Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 • Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse
 • Bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes.

Derudover har Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget påpeget at der skal være særlig fokus på:

 • De unge, som har særlig brug for at kunne tage en uddannelse
 • Sygedagpengeområdet, så flere fastholdes i job og ikke mister kontakten med arbejdsmarkedet
 • Jobafklaring og indsatsen under jobafklaringsforløb
 • Ledighedsydelse.

Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet udkast til beskæftigelsesplan 2018 og angivet konkrete resultatmål, som der løbende kan følges op på i 2018.

Beskæftigelsesplanen sendes til det regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Ad 2: Godkendt.
Fraværende
Pernille Sylvest (A)
Bilag

Til toppen


11.   Godkendelse af Integrationsråd 2018-2021


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget samt Byrådet, at godkende endelig sammensætning af Integrationsrådet for perioden 2018-2021.

Social- og Arbejdsmarkedsmarkedsudvalget 15-01-2018
Anbefaler indstillingen til Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget 16-01-2018
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Ifølge Integrationsrådets forretningsorden, som blev godkendt af Køge Byråd den 28. november 2017, sammensættes Integrationsrådet af direkte valgte repræsentanter for de etniske minoritetsgrupper i Køge Kommune samt udpegede repræsentanter fra lokalsamfundet (herunder boligområder, politi, skoleområdet, frivillige sociale foreninger mv.).

Integrationsrådet består af maksimalt 15 medlemmer.

10 repræsentanter udpeges, ifølge rådets forretningsorden, af Byrådet efter indstilling fra Integrationsrådet, mens de fem repræsentanter for de etniske minoritetsgrupper vælges ved direkte valg. Det direkte valg blev afholdt som offentligt valgmøde den 27. november 2017.

Integrationsrådet drøftede den 4. december endelig sammensætning af rådet, og indstiller følgende til endelig godkendelse:

Navn/område:

Indstillet af:

Dennis Hedegaard

Hastrupparkens afdelingsbestyrelse

Mustafa Belqius

Søparkens afdelingsbestyrelse

Leon Karabulut

Ellemarkens afdelingsbestyrelse

Hans Vejlin

Karlemoseparkens afdelingsbestyrelse

Khalat Hassan

Røde Kors (Frivillige sociale foreninger)

SelimBalicki

Køge Byråd

Palle Johansen Dansk Flygtningehjælp (Frivillige sociale foreninger)

Campus Køge - NN

Campus Køge
Skoleområdet - NN Skolebestyrelserne på Hastrupskolen, Ellemarkskolen, Asgård Skolen eller Kirstinedalskolen
Åben plads - repræsentant for lokalsamfund

Valgt ved direkte valg den 27. november 2017

Navn:

Nationalitet:

Tugrahan Kaplan
Tyrkiet

Sayed Ranman Gulabzoi

Afghanistan

Mehmet Bulut

Tyrkiet

Sahar Sediq

Afghanistan

Maryam Zoraghi

Iran

Suppleanter:
Sanaz Rajabzadeh Chobeh
Meena Gulabzoi

Iran
Afghanistan

Repræsentanterne for Campus Køge og skoleområdet vil blive udpeget inden Integrationsrådet mødes første gang, medio februar.

I alt indstilles 9 personer fra lokalsamfundet. Udpegning af repræsentanter er sket med udgangspunkt i de interesse- og indsatsområder, de direkte valgte rådsmedlemmer har givet til kende.

Integrationsrådet lader en plads stå åben, så det kommende Integrationsråd kan supplere op med en ekstra repræsentant fra lokalsamfund ved behov.

Integrationsrådet ønsker at gå i dialog med lokalrådet omkring muligheden for, at Integrationsrådet kan blive repræsenteret i lokalrådet. Samtidig anbefales det, at repræsentanter for kultur- og idrætslivet samt erhvervslivet inviteres ind efter behov ved kommende møder i Integrationsrådet.

Økonomi
Intet at bemærke.
Kommunikation
Lokal pressemeddelelse.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Pernille Sylvest (A)

Til toppen


12.   Garantistillelse for Køge Afløb og Køge Vand i 2018


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Køge Kommune stiller garanti for et lånebehov til anlægsinvesteringer i 2018 på op til 5,1 mio. kr. i Køge Vand A/S og op til 31,2 mio. kr. i Køge Afløb A/S. 

Økonomiudvalget 09-01-2018
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S har anmodet Køge Kommune om at stille en garanti for lån til finansiering af planlagte anlægsinvesteringer i 2018. Konkret har Køge Vand A/S et forventet lånebehov på 5,1 mio. kr., mens Køge Afløb A/S har et forventet lånebehov på 31,2 mio. kr. Garantistillelsen giver mulighed for at optage lån hos KommuneKredit, som tilbyder markedets billigste lånefinansiering. Kommunen opkræver i henhold til byrådsbeslutning garantiprovision af lånets restgæld. Den garantiprovision som kommunen opkrævede i 2017 var på 1 %.

Køge Kommune kan i henhold til lånebekendtgørelsen stille kommunal garanti for lån optaget af Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S til finansiering af selskabernes anlægsinvesteringer, uden det belaster kommunens låneramme.

Såfremt kommunen stiller garanti, påtænker Køge Afløb A/S og Køge Vand A/S at optage lånene hos KommuneKredit. Konkret tilrettelægges låntagningen således, at der i investeringsåret 2018 etableres en såkaldt opbygningskredit, som omlægges til langfristede lån, når det endelige lånebehov for 2018 er kendt.

Økonomi

Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S er kommunalt ejede forsyningsselskaber, og den økonomiske risiko ved garantistillelse er derfor begrænset.

Garantiprovisionen er fra 2017 fastsat til 1,0 pct. årligt af restgælden.

Køge Kommune har stillet årlige garantier for lån optaget af Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S i KommuneKredit siden 2010. Garantistillelsen udgjorde medio december 2017 539,4 mio. kr.

Køge Kommune har i 2018 budgetteret med 6,1 mio. kr. i garantiprovision. Kommunens indtægter fra garantiprovision vil stige som følge af den nye garantistillelse. Garantiprovisionen afhænger af, i hvilket omfang forsyningsselskaberne udnytter lånerammen.

Indtægterne fra garantiprovision vil blive indarbejdet i budget 2019-22, såfremt garantistillelsen godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Pernille Sylvest (A)

Til toppen


13.   Høring af Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at Køge Kommunes høringssvar godkendes.

Teknik- og Ejendomsudvalget 10-01-2018
Anbefales med enkelte redaktionelle bemærkninger til høringssvaret.

Økonomiudvalget 16-01-2018
Nyt bilag 3 udleveret og vedhæftes referatet.

Økonomiudvalget anbefaler sagen. 

Regionen tilskrives vedr. Hårlevbanen.

Baggrund og vurdering

Ifølge "lov om trafikselskaber" skal der mindst hvert fjerde år udarbejdes en statslig trafikplan. Trafikplanen skal redegøre for Statens overvejelser og prioriteringer og den jernbanetrafik, der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten.

Trafikplanen har fokus på at skabe en fælles vidensramme for trafikale overvejelser på statsligt, regionalt og lokalt niveau. Planen giver et overblik over besluttede projekter på baneområdet og sandsynlige trafikale og passagermæssige omkostninger.

Høringsbrevet er vedlagt som bilag 1, og Trafikplanen er vedlagt som bilag 2.

Køge Kommunes høringssvar påpeger, at det estimerede passagertal på Køge Nord Station synes uforholdsmæssigt lavt, hvilket kunne tyde på, at den planlagte byudvikling omkring stationen samt parkér og rejs-anlægget ikke er medregnet. Hvis disse passagertal benyttes til dimensionering af togsættene, vil denne underestimering kunne medføre, at der ikke nok siddepladser i togene ind mod København i morgenmyldretiderne.

I høringssvaret bemærkes det positivt, at Ølby Station er angivet i standsningsmønstret for Lille Syd, hvilket har været et stort ønske fra kommunens side. Det bemærkes også positivt, at Borup Station fra 2027 og frem betjenes af toge, som kører København - Odense. Samtidig bemærkes det negativt, at kvartersdriften på strækning Køge Station - Hårlev Station overgår til ½-times drift. Det følgelige behov for gennemgående dobbeltspor mellem Køge Station og sporskiftet syd for Klematisvej er ligeledes påpeget i høringssvaret.

Hele høringssvaret er vedlagt som bilag 3, og det endelige høringssvar skal indsendes senest den 26. februar 2018.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning

Opdateret bilag 3 blev omdelt og vedhæftes referatet.

Høringssvaret herefter godkendt.

Fraværende
Pernille Sylvest (A)
Bilag

Til toppen


14.   Forslag til lokalplan for dagligvarebutik og boliger i Herfølge Bymidte


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at 

 1. forslag til lokalplan 1042 for dagligvarebutik og boliger i Herfølge Bymidte vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger
 2. der afholdes borgermøde den 13. marts 2018, kl. 19.00.

Klima- og Planudvalget 05-01-2018
Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Godkendt.

Økonomiudvalget 16-01-2018
Ad 1-2: Anbefales.

Nyt bilag vedhæftes referatet.

Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget har den 10. januar 2017 besluttet at genoptage lokalplanlægningen for en dagligvarebutik på hjørnet af Billesborgvej og Vordingborgvej i Herfølge Bymidte efter ønske fra en dagligvarekæde. Dagligvarekæden har efterfølgende i dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet et skitseprojekt for en dagligvarebutik på 1.500 m² med boliger på førstesalen.

Lokalplanområdet er omfattet af den gældende rammelokalplan 5-13 for Herfølge omkring Billesborgvej. En dagligvarebutik som skitseret kan ikke lade sig gøre efter den gældende rammelokalplan, hvorfor der er udarbejdet forslag til en ny lokalplan.

Lokalplanområdet er på ca. 7.500 m² og rummer i dag fem fritliggende boliger samt en bygning med serviceerhverv og en bagerforretning. Den eksisterende bebyggelse planlægges nedrevet med undtagelse af bagerforretningen. Ejer af forretningen ønsker mulighed for at udvide, hvorfor hans ejendom er taget med i lokalplanen.

Herfølge Bymidte er behandlet i Planstrategi for Herfølge Bykerne fra 2005 og Herfølge Bydelsplan fra 2016. I planerne formuleres ønsker om at synliggøre Herfølge Bymidte bl.a. med en markant bebyggelse på hjørnet af Billesborgvej og Vordingborgvej.

Lokalplanen stiller bl.a. krav om, at

 • dagligvarebutikken udformes som en randbygning i 1-2 etager, således at den er højest ud mod Billesborgvej og Vordingborgvej. På den måde sikres en markant bygning, som modsvarer placeringen i Herfølge Bymidte
 • de dele af randbygningen, som opføres i 2 etager, udføres med symmetrisk sadeltag, således at bygningen får samme formsprog som den omkringliggende bebyggelse
 • dagligvarebutikkens facader udsmykkes med relief og begrønnes med klatreplanter. På den måde sikres variation og liv i butikkens relativt lukkede facader
 • boliger på førstesalen ovenover dagligvarebutikken skal have indgang fra Billesborgvej. På den måde skabes aktivitet omkring nedgangen til fodgængertunnelen under Vordingborgvej.

Dagligvarekæden ønsker tre vejtilslutninger til lokalplanområdet - fra Vordingborgvej, Billesborgvej og Elmevej. Der er udarbejdet et sikkerhedsrevideret trafiknotat i forbindelse med lokalplanen. Notatet konkluderer, at det er muligt at have 3 vejtilslutninger som ønsket. Det er dog forvaltningens vurdering, at der udelukkende bør tillades vejtilslutning fra Vordingborgvej. På den måde opnås en mere overskuelig trafikafvikling med færre konfliktpunkter. En overkørsel fra Billesborgvej er særlig risikofyldt, da denne medfører færdsel på et areal med dårlige oversigtsforhold, hvor der passerer skolebørn til Herfølge Skole.

Mulighederne indeholdt i lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013, i hvilken lokalplanområdet er udlagt til centerområde med mulighed for bl.a. butikker, boliger og servicevirksomhed.

Nedlæggelse af offentlig vej:
I den sydlige del af lokalplanområdet findes en parkeringsplads med plads til fire lastbiler. Dagligvarekæden og ejer af bagerforretningen ønsker at erhverve arealet til kundeparkering samt udvidelse af bagerforretningen, hvilket forudsætter, at arealet nedlægges som offentligt vejareal.

Det er forvaltningens vurdering, at det er uhensigtsmæssigt at have lastbilsparkering i forbindelse med et relativt tæt bebygget boligområde mindre end 200 meter fra en skole. Forvaltningen vurderer derfor, at det vil være fornuftigt at nedlægge parkeringspladsen.

Byrådet kan jf. vejloven beslutte at nedlægge offentlige vejarealer. Beslutningen om nedlæggelse af offentlige vejarealer skal offentliggøres, og berørte grundejere skal høres. Da lastbilsparkeringen er flittigt brugt, anbefaler forvaltningen en 8 ugers høring hos en bredere gruppe end de grundejere, der som minimum er berettiget til høring jf. vejloven.

Miljøvurdering:
Der er foretaget en screening af påvirkning af miljøet som følge af lokalplan 1042. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen kke forudsætter en miljøvurdering, da den ikke indeholder ændringer, som antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Økonomi
Der er ikke knyttet særskilt kommunal økonomi til udarbejdelsen af lokalplan 1042.
Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Fraværende
Pernille Sylvest (A)
Bilag

Til toppen


15.   Ny bevillingsoversigt pr. 1. januar 2018


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at bevillingsoversigten opstillet i den nye udvalgsstruktur godkendes.

Økonomiudvalget 09-01-2018
Anbefales.
Baggrund og vurdering

I forlængelse af nye styrelsesvedtægter for Køge Kommune gældende fra 1. januar 2018 kan bevillingsoversigten på driften i den nye udvalgsstruktur ses i tabellen nedenfor.

Bevillingsoversigt i 1.000 kr. Opr. Budget 2018
Økonomiudvalget (ØU) 448.895
Ældre- og Sundhedsudvalget (ÆSU) 702.663
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (SAU) 1.137.805
Børneudvalget (BU) 433.123
Skoleudvalget (SKU) 610.330
Kultur- og Idrætsudvalget (KIU) 103.147
Klima- og Planudvalget (KPU) 9.311
Teknik- og Ejendomsudvalget (TEU) 238.375
Drift i alt 3.683.649

I bilaget er vedhæftet resultatopgørelse og detaljeret bevillingsoversigt fordelt aktivitetsområder som følge af den nye udvalgsstruktur.

Tabellen samt bilagene viser det oprindelige budget 2018 som vedtaget til 2. behandlingen af budgettet den 10. oktober i den nye udvalgsstruktur. Den nye udvalgsstruktur blev vedtaget på byrådsmødet den 5. december. 

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Pernille Sylvest (A)
Bilag

Til toppen


16.   Vederlag til udvalgsmedlemmer i byrådsperioden 2018-2021


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. der træffes beslutning om hvorvidt den nuværende vederlæggelse af udvalgsmedlemmer skal fortsætte uændret, eller om der skal ske en regulering af disse
 2. beslutningen i udgangspunktet er gældende for indeværende byrådsperiode.
Økonomiudvalget 16-01-2018
Ad 1: Økonomiudvalget anbefaler at vederlag til medlemmer af Økonomiudvalget fastsættes til 3,95 % af borgmesterens vederlag og at vederlag til fagudvalgsmedlemmer fastsættes til 2,85 % af borgmesterens vederlag.

Ad 2: Anbefales.

Baggrund og vurdering

I henhold til bestemmelserne i vederlagsbekendtgørelsen kan Byrådet beslutte at yde udvalgsvederlag til medlemmer af Økonomiudvalget, stående udvalg, § 17, stk. 4-udvalg samt børn- og unge-udvalget.

Summen af vederlag til nævnte medlemmer samt til udvalgsformand og næstformænd kan højst udgøre 315 % af borgmesterens vederlag. Denne maksramme gælder også hvis der eventuelt senere træffes beslutning om at oprette § 17, stk. 4 udvalg, nedsætte nye udvalg eller øge antallet af medlemmer i eksisterende udvalg.  

Vederlag til udvalgsformænd og næstformænd er fastsat i kommunens styrelsesvedtægt og udgør samlet set 173 % af borgmesterens vederlag. Der er således mulighed for at anvende 142 % af borgmesterens vederlag, svarende til et beløb på ca. 1,4 mio. kr., til vederlag til udvalgsmedlemmer.

I henhold til beslutning i det tidligere byråd vederlægges udvalgsmedlemmer i dag, som det fremgår af oversigten nedenfor. Det skal bemærkes, at formænd og næstformænd ikke indgår i opstillingen, da disse vederlægges særskilt og ikke som medlemmer.

Udvalg: Pr. medlem   I alt
Økonomiudvalget 7 medlemmer á 31.320 kr. årligt   219.240 kr.
Børneudvalget 5 medlemmer á 20.640 kr. årligt   103.200 kr.
Skoleudvalget 5 medlemmer á 20.640 kr. årligt   103.200 kr.
Ældre- og Sundhedsudvalget 5 medlemmer á 20.640 kr. årligt   103.200 kr.
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 5 medlemmer á 20.640 kr. årligt   103.200 kr.
Kultur- og Idrætsudvalget 5 medlemmer á 20.640 kr. årligt   103.200 kr.
Klima- og Planudvalget 5 medlemmer á 20.640 kr. årligt   103.200 kr.
Teknik- og Miljøudvalget 5 medlemmer á 20.640 kr. årligt   103.200 kr.
Børn- og unge-udvalget 1 medlem á 10.320 kr. årligt     10.320 kr.
I alt   951.960 kr.

Beløbet på 951.960 kr. svarer til ca. 97 % af borgmesterens vederlag.

Byrådet kan beslutte at fastholde den nuværende størrelse og fordeling af vederlag til udvalgsmedlemmer.

Da der er et ikke "udnyttet" rammebeløb på 45 % af borgmesterens vederlag, svarende til ca. 440.000 kr., er er der også mulighed for at ændre i størrelsen af vederlag til udvalgsmedlemmer. Ligeledes er der mulighed for at ændre i fordelingen af vederlag mellem de enkelte udvalg. Det har været praksis i Køge Kommune, at medlemmer i de stående udvalg er vederlagt med samme beløb.

Det skal bemærkes, at eventuelle ændringer tidligst kan få virkning fra den 1. i måneden efter beslutningens vedtagelse (1. februar 2018).

Det ikke "udnyttede" rammebeløb skyldes primært, at vederlag til udvalgsmedlemmer ikke blev reguleret pr. 1. januar 2017 i forbindelse med, at borgmesterens vederlag blev reguleret med 31,4 %. Reguleringen af borgmesterens vederlag betød en tilsvarende beløbsmæssig stigning i udvalgsrammen.

Såfremt byrådet beslutter at fastholde de i oversigten opstillede beløb til udvalgsmedlemmer betyder det procentuelt, at:

 • Et medlem af Økonomiudvalget får et årligt vederlag svarende til ca. 3,2 % af borgmesterens vederlag
 • Et medlem af et stående udvalg får et årligt vederlag svarende til ca. 2,1 % af borgmesterens vederlag
 • Et medlem i børn- og ungeudvalget får et årligt vederlag svarende til ca. 1,1 % af borgmesterens vederlag.

Der er på nuværende tidspunkt 43 udvalgsmedlemmer, der vederlægges.

En gennemsnitlig forhøjelse af de nuværende vederlag, med eksempelvis 1 % af borgmesterens vederlag, vil således medføre en udgift på ca. 425.000 kr. og hele den tilladte ramme vil samtidig være forbrugt.

En gennemsnitlig forhøjelse af de nuværende vederlag, med eksempelvis 0,5 % af borgmesterens vederlag, vil medføre en udgift på ca. 212.000 kr. og der vil være en ikke udnyttet ramme på ca. 22 %,  som vil kunne anvendes, hvis der senere måtte opstå behov for honorering af udvalgsformænd eller udvalgsmedlemmer - også i eventuelle § 17, stk. 4 udvalg.

Det skal bemærkes, at beslutningen om størrelse og fordeling af vederlag til udvalgsmedlemmer i udgangspunktet fastsættes forud for et kalenderår for mindst 1 år ad gangen. Forvaltningen foreslår, at beslutningen er gældende for indeværende byrådsperiode - medmindre der i løbet af perioden viser sig et politisk ønske eller behov for at tage beslutningen op til fornyet drøftelse.

Økonomi
En øget vederlæggelse til udvalgsmedlemmer i udvalg, som ikke medfører en overskridelse af den samlede ramme til vederlæggelse på 315 % af borgmesterens vederlag, vil kunne rummes indenfor eksisterende budget. 
Beslutning

Ad 1: Vederlag til medlemmer af Økonomiudvalget fastsættes til 3,95 % af borgmesterens vederlag og vederlag til fagudvalgsmedlemmer fastsættes til 2,85 % af borgmesterens vederlag.

Ad 2: Godkendt.

Fraværende
Pernille Sylvest (A)

Til toppen


17.   Opfølgning på valg fra det konstituerende møde den 5. december 2017


Indstilling

Kultur- og Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at der følges op på det konstituerende møde den 5. december 2017 i forhold til følgende: 

 1. Valg af stedfortræder for Ali Ünsal (V) til bestyrelsen for Køge Havn
 2. Valg af stedfortræder for Marie Stærke (A), Lene Møller Nielsen (A), Jeppe H. Lindberg (I) til bestyrelsen for Connect Køge
 3. Valg af 1 medlem til Grundlisteudvalget
 4. Valg af formand for det nedsatte Hegnssyn - samt tilkendegivelse af hvilke af de udpegede medlemmer, der er plantningskyndige og hvilke medlemmer, der er bygningskyndige.
Baggrund og vurdering

På Byrådets konstituerende møde den 5. december 2017 blev det besluttet at udsætte enkelte valg til Byrådets møde i januar.

Som opfølgning på det konstituerende møde skal der derfor foretages følgende valg: 

ad 1. Køge Havn (sag nr. 13):
Byrådet har valgt følgende medlemmer til bestyrelsen for Køge Havn:

 • Jan Rix Rasmussen (VG1) med personlig stedfortræder Nicolai Keis Andersen (VG1)
 • Jette Wichmann Jørgensen (VG1) med personlig stedfortræder Ibrahim Azad Altuncular (VG1)
 • Merete Bork (VG1) med personlig stedfortræder Bent Sten Andersen (O)
 • Flemming Christensen (C) med personlig stedfortræder Mads Andersen (C)
 • Torben Haack (F) med personlig stedfortræder Thomas Kielgast (F)
 • Kim Lindsø (VG1) med personlig stedfortræder Rolf Larsen (VG1)
 • Ali Ünsal (V)

Efter havnens vedtægter skal Byrådet vælge 7 medlemmer og 7 personlige stedfortrædere til havnens bestyrelse.

Byrådet skal derfor vælge 1 stedfortræder for Ali Ünsal til bestyrelsen for Køge Havn.

ad 2. Connect Køge (sag nr. 50): 
Byrådet har valgt følgende medlemmer til bestyrelsen for Connect Køge:

 • Marie Stærke (A)
 • Lene Møller Nielsen (A)
 • Jeppe H. Lindberg (I).

Efter fondens vedtægter skal Byrådet vælge 3 medlemmer og 3 personlige stedfortrædere til bestyrelsen for Connect Køge.

Byrådet skal derfor vælge 3 personlige stedfortrædere for de valgte medlemmer.

ad 3. Grundlisteudvalget (sag nr. 55)
Byrådet har valgt følgende medlemmer til Grundlisteudvalget:

 • Marie Stærke (A)
 • Bent Sten Andersen (O)
 • Flemming Christensen (C)
 • Helle Poulsen (V)

Efter retsplejelovens bestemmelser består Grundlisteudvalget af mindst 5 medlemmer.

Byrådet skal derfor vælge et 5. medlem til Grundlisteudvalget.

ad 4. Hegnssyn (sag nr. 56)
Byrådet har udpeget følgende medlemmer og suppleanter til Hegnssynet:

- Niels Bent Petersen (VG1) med suppleant Nicolai Keis Andersen (VG1)
- Tage Olsen (VG1) med suppleant Merete Bork (VG1)
- Kim Sørensen (VG1) med suppleant Morten Kryger (VG1).

Efter lov om hegn vælger Byrådet, udover medlemmer og suppleanter, formanden for Hegnssynet. Mindst ét af medlemmerne skal være plantningskyndigt og ét medlem skal være bygningskyndigt. 

Byrådet skal derfor vælge en formand for det nedsatte Hegnssyn blandt de 3 valgte medlemmer. Ligeledes skal Byrådet tilkende hvilke af de udpegede medlemmer der er plantningskyndige og hvilke medlemmer der er bygningskyndige.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ad 1: Henning Bjørn Christiansen (VG2).

Ad 2: Niels Rolskov, Marie Møller, Flemming Christensen (VG1).

Ad 3: Thomas Kielgast (VG1).

Ad 4: Formand er Niels Bent Pedersen. Plantekyndig er Tage Olsen og Kim Sørensen er bygningskyndig.

Fraværende
Pernille Sylvest (A)

Til toppen


18.   Anmodning om fritagelse for hverv (bestyrelsen for Herfølge-Hallen)


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at

 1. Byrådet tager stilling til om anmodningen fra Jonny Jarndorf om fritagelse for hverv kan imødekommes,
 2. valggruppe 1 (A, C, F, I, O og Ø), såfremt anmodningen imødekommes, udpeger en anden repræsentant til bestyrelsen for den selvejende institution Herfølge-Hallen.
Baggrund og vurdering

Jonny Jarndorf, Nyportstræde 10, 4600 Køge anmoder om at blive fritaget for sit hverv som medlem af bestyrelsen for den selvejende institution Herfølge-Hallen.

Anmodningen fra Jonny Jarndorf er begrundet i helbredsmæssige årsager. 

I henhold til kommentarerne til § 17, stk. 3 i lov om kommunernes styrelse antages det, at Byrådet på begæring kan fritage en person for et hverv for resten af funktionsperioden, når Byrådet skønner, at der er rimelig grund hertil.

Når et medlem udtræder af en bestyrelse eller lignende i løbet af valgperioden, besættes den ledigblevne plads af den samme valggruppe, som har udpeget medlemmet.

Jonny Jarndorf er på Byrådets konstituerende møde den 5. december 2017 udpeget til bestyrelsen for Herfølge-Hallen af valggruppe 1.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

ad 1: Jonny Jarndorf er fritaget for hverv.

Ad 2: Rene Junggren, Lille Stationsvej 13, Herfølge udpeget (Vg1).

Fraværende
Pernille Sylvest (A)

Til toppen


19.   Udpegning af medlemmer til Huslejenævnet


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at

 1. følgende personer udpeges til Huslejenævnet:
  Michael Petersen og Jakob Lindberg som medlemmer.
  Michael Boserup som suppleant for udlejerrepræsentanten og Klaus Willer som suppleant for lejerrepræsentanten
 2. det meddeles Statsforvaltningen Sjælland, at Arne Tornvig Christensen beskikkes som formand for nævnet og Lykke Tina Outzen beskikkes som suppleant.
Baggrund og vurdering

I følge boligreguleringslovens § 35 skal kommuner nedsætte et Huslejenævn. Nævnet afgør tvister mellem lejer og udlejer i private beboelseslejemål i Køge Kommune.

Ifølge lovens § 36 skal et Huslejenævn bestå af 1 formand og 2 andre medlemmer.

Formanden, der skal være jurist, beskikkes af direktøren for Statsforvaltningen efter indstilling fra Køge Byråd. Den nuværende formand, for beboerklagenævnet, cand. jur. Arne Tornvig Christensen,  er indforstået med beskikkelse også for huslejenævnet. Cand. jur. Lykke Tina Outzen  er indforstået med beskikkelse som suppleant. Tidligere formand, Kaj Asbjørn Pedersen og suppleant Anna Færgemann har ikke ønsket genbesættelse. Arne Tornvig Christensen og Lykke Tina Outzen er de eneste kandidater.

De 2 andre medlemmer vælges af Køge Byråd efter indstilling fra henholdsvis de større udlejerforeninger og lejerforeninger i kommunen. Begge medlemmer skal være kendt med huslejeforhold.

Der har været annonceret i Lørdagsavisen, Køge Onsdag og Midtsjællands Avis med opfordring til at indstille 2 medlemmer og 2 suppleanter.

Køge Grundejerforening har alene indstillet 1 medlem og 1 suppleant.

Køge Grundejerforening indstiller:

Michael Petersen, Nørregade 8, 4600 Køge.

Suppleant:

Michael Boserup, Nørregade 5, 4600 Køge.

Køge Lejerforening indstiller:

Jakob Lindberg, Gymnasievej 199, st.tv., 4600 Køge

Klaus Willer, Ved Amagerport 5, 3.tv., 2300 København S

Suppleanter:

Klaus Willer, Ved Amager Port 5, 3.tv., 2300 København S

Jakob Lindberg, Gymnasievej 199, st.tv., 4681 Herfølge.

Medlemmer og suppleanter vælges for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2022.

Jakob Lindberg har været lejerrepræsentant i nævnet i årevis. Klaus Willer har fungeret som suppleant i nævnet. 

Michael Petersen har ikke tidligere været repræsenteret i nævnet, men opfylder betingelserne som udlejerrepræsentant. Michael Boserup har hidtil fungeret som udlejerrepræsentant, men har ønsket  fremover at være suppleant. 

Økonomi

Der er taget højde for honorar på budgettet.

Formand og medlemmer aflønnes med honorar  i alt 139.536 kr. årligt. Honoraret pristalsreguleres som Byrådets vederlag. Suppleanter aflønnes i henhold til diætregulativet.

Beslutning
Ad 1-2: Godkendt
Fraværende
Pernille Sylvest (A)

Til toppen


20.   Udpegning af medlemmer til Beboerklagenævnet


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at

 1. følgende personer udpeges til Beboerklagenævnet:
  Johnny Jensen og Jakob Lindberg som medlemmer
  Viggo Strøm Børsting  og René Rollf som suppleanter
 2. det meddeles Statsforvaltningen Sjælland, at Arne Tornvig Christensen genbeskikkes som formand og at Lykke Tina Outzen beskikkes som suppleant.
Baggrund og vurdering

I henhold til almenlejelovens § 96 skal kommuner med almene boliger nedsætte et Beboerklagenævn. Beboerklagenævnet træffer afgørelser i tvister mellem lejer og udlejer i alment byggeri i Køge og Stevns kommuner. Flere kommuner kan i fællesskab etablere et fælleskommunalt beboerklagenævn. 

Køge- og Stevns kommuner har fællesnævn, hvor Køge Kommune yder sekretariatsbistand og udpeger nævnets medlemmer. Stevns Kommune yder økonomisk bidrag hertil. Der træffes årligt afgørelser i ca. 50 sager fra Køge Kommune og 2 sager fra Stevns Kommune.

Ifølge lov om leje af almene boliger § 97 skal et Beboerklagenævn bestå af 1 formand og 2 andre medlemmer.

Formanden, der skal være jurist,  beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra Køge Byråd. Den nuværende formand, cand. jur. Arne Tornvig Christensen er indforstået med genbeskikkelse. Cand. jur. Lykke Tina Outzen er indforstået med beskikkelse som suppleant. Tidligere suppleant Anna Færgemann har ikke ønsket genbeskikkelse. Lykke Tina Outzen er eneste kandidat.

De 2 andre medlemmer vælges af Køge Byråd efter indstilling fra henholdsvis de større lejerforeninger og almene boligorganisationer i kommunerne. Begge medlemmer skal være sagkyndige med huslejeforhold.

Der har været annonceret i Lørdagsavisen, Køge Onsdag og Heden/ Midtsjællands Avis med opfordring til at indstille 2 medlemmer og 2 suppleanter.

Jakob Lindberg og Johnny Jensen har fungeret tilfredsstillende som medlemmer af nævnet i årevis.

Viggo Børsting har fungeret tilfredsstillende som suppleant for udlejerrepræsentanten i årevis.

René Rolff  har ikke tidligere deltaget som suppleant for lejerrepræsentanten.

Per Kristensen og Anny B. Jensen har ikke tidligere været repræsenteret i nævnet. 

De modtagne indstillinger er følgende:

Køge Lejerforening indstiller:

Medlem: Jakob Lindberg, Gymnasievej 199, st.tv., 4600 Køge og René Rollf, Stensbjerghuse 10, st.tv, 4600 Køge

Suppleanter: Jakob Lindberg, Gymnasievej 199, st. tv. og René Rollf, Stensbjerghuse 10, st.tv, 4600 Køge

LLO (Lejernes Landsorganisation) indstiller:

Medlem: Per Kristensen, Manøvej 84, 1., tv., 4700 Næstved

Suppleant: Anny B. Jensen, Bovangen 78, 4660 St. Heddinge

Lejerbo indstiller:

Medlem: Johnny Jensen, Nylandsvej 133, 1.tv., 4600 Køge

Køge almennyttige Boligselskab indstiller:

Suppleant: Viggo Strøm Børsting, Hedelyng 22, 4600 Køge

Medlemmer og suppleanter vælges for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2022.

De indstillede medlemmer er sket ud fra en vurdering om erfaring og lokalkendskab.

Økonomi

Der er taget højde for honorar på budgettet.

Formand og medlemmer aflønnes med honorar i alt 103.360 kr. årligt. Honoraret pristalsreguleres som Byrådets vederlag. Suppleanter aflønnes i henhold til diætregulativet.

Stevns Kommune bidrager med 45.765 kr. årligt til det fælleskommunale nævn. Beløbet pris og lønfremskrives med KL's fremskrivningsprocent.

Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Fraværende
Pernille Sylvest (A)

Til toppen


21.   Forretningsorden for Køge Byråd


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Byrådet foretager 1. behandling af forslag til forretningsorden for Køge Byråd for byrådsperioden 1. januar 2018 til 31. december 2021.
Baggrund og vurdering

Ifølge § 2, stk. 4 i lov om kommunernes styrelse fastsætter Byrådet selv sin forretningsorden.

Kultur- og Økonomiforvaltningen har udarbejdet forslag til en forretningsorden for Byrådet.

Det af forvaltningen udarbejde forslag til forretningsorden svarer til den forretningsorden, der har været gældende i den tidligere byrådsperiode.

Byrådets forretningsorden indeholder først og fremmest de processuelle regler for Byrådets virksomhed - herunder udsendelse af dagsordener, beslutningsdygtighed, mødeledelse, afstemninger og valg, beslutningsprotokol samt inhabilitet.

Det fremgår af forretningsordenen, at ændringer i eller tillæg til forretningsordenen skal behandles i 2 ordinære møder, jf. § 16 i Indenrigsministeriets vejledende forretningsorden.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Sagen oversendes til 2. behandling på Byrådets næste møde.

Fraværende
Pernille Sylvest (A)
Bilag

Til toppen


22.   Forslag til mødekalender 2018


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller Byrådet, at forslag til mødekalender 2018 for Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg godkendes.
Baggrund og vurdering

Hvert år godkender Byrådet mødeplanen for det kommende års møder i Byråd, Økonomiudvalg
og de stående udvalg.

Byrådets møder foreslås afviklet den 4. tirsdag i hver måned kl. 17.00 – 20.00, dog med
følgende undtagelser:

 • Marts måneds møde afholdes den 3. tirsdag, grundet påsken
 • Juli måneds holdes mødefri
 • 1. behandling af budgettet holdes på ekstraordinært møde den 4. september
 • 2. behandling af budgettet holdes på ekstraordinært møde den 9. oktober
 • December måneds møde afholdes den 3. tirsdag, grundet julen.

Økonomiudvalgets møder foreslås afviklet den 2. og 3. tirsdag i måneden kl. 8.15 - 11.15, dog
med følgende undtagelser:

 • Februar-møderne holdes 1. tirsdag samt og 4. tirsdag, grundet vinterferie i uge 7 og 8, mødet den 4. tirsdag afholdes kl. 14.00-16.00
 • Marts-møderne holdes 1. og 2. tirsdag grundet påsken
 • Juli måned holdes mødefri
 • 1. behandling af budgettet holdes på ekstraordinært møde den 28. august
 • 2. behandling af budgettet holdes på ordinært møde den 2. oktober
 • Oktober-møderne holdes 1. og 2. tirsdag, grundet efterårsferie i uge 42
 • December-møderne afholdes 1. og 2. tirsdag, grundet julen.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møder foreslås afviklet den 2. mandag i måneden kl. 16.30 – 18.30, dog med følgende undtagelser:

 • Januar-mødet holdes den 3. mandag, grundet julen
 • Maj-mødet holdes den 24. maj
 • Juli måned er mødefri.

Børneudvalgets møder foreslås afviklet den 1. onsdag i måneden kl. 16.00 - 17.30, dog med følgende bemærkninger:

 • Juni-mødet holdes den 5. juni (Grundlovsdag) grundet kursusdeltagelse for formand og direktør den 6. juni, som besluttet i Børneudvalget den 3. januar 2018
 • Juli holdes mødefri
 • August-mødet holdes 2. tirsdag grundet sommerferie samt at Teknik- og Ejendomsudvalget holder deres august-møde den 3. onsdag

Skoleudvalgets møder foreslås afviklet den 1. onsdag i måneden kl. 18.00 - 19.30, dog med følgende bemærkninger:

 • Juni-mødet holdes den 5. juni (Grundlovsdag) grundet kursusdeltage for formand og direktør den 6. juni, som besluttet i Skoleudvalget den 3. januar 2018
 • Juli holdes mødefri
 • August-mødet holdes 2. tirsdag grundet sommerferie samt at Teknik- og Ejendomsudvalget holder deres august-møde den 3. onsdag

Ældre - og Sundhedsudvalgets møder foreslås afviklet den 1. tirsdag i måneden kl. 16.00 - 18.00, dog med følgende undtagelser:

 • Januar-mødet holdes 2. tirsdag, grundet juleferien
 • April-mødet holdes 2. tirsdag, grundet påskeferien
 • Maj-mødet holdes 2. tirsdag, grundet 1. maj
 • Juni-mødet holdes 2. tirsdag, grundet Grundlovsdag
 • Juli måned er mødefri
 • August-mødet 2. tirsdag, grundet sommerferien
 • September-mødet afholdes 2. tirsdag, grundet 1. behandling af budgettet den 4. september

Klima- og Planudvalgets møder foreslås afviklet 1. torsdag i måneden kl. 16.00 med følgende undtagelser:

 • Januar-mødet holdes 2. torsdag grundet juleferie
 • Juli holdes mødefri
 • August-mødet holdes 3. torsdag grundet sommerferie
 • Oktober-mødet holdes sidste torsdag i september grundet sammenfald med andre arrangementer for byrådsmedlemmer.

Kultur- og Idrætsudvalgets møder afholdes den 1. mandag i måneden med følgende undtagelser:

 • April-mødet holdes 2. mandag grundet påsken.
 • Juli holdes mødefri.
 • August-mødet holdes 2. mandag grundet sommerferien.

Teknik- og Ejendomsudvalgets møder afvikles den 2. torsdag i måneden kl. 16.30 – 19.30 med følgende undtagelser:

 • Marts-mødet holdes 1. tirsdag grundet sammenfald med arrangement for byrådsmedlemmer
 • April-mødet holdes 2. onsdag grundet anden mødeaktivitet
 • Maj-mødet holdes 2. onsdag, grundet Kr. Himmelfartsdag
 • Juni-mødet holdes 2. onsdag grundet anden mødeaktivitet
 • Juli holdes mødefri
 • August-mødet holdes 3. onsdag grundet sommerferie og anden mødeaktivitet
 • Oktober-mødet holdes 1. onsdag grundet anden mødeaktivitet
 • December-mødet holdes 1. onsdag grundet anden mødeaktivitet

Mødedatoer er behandlet i fagudvalg og Økonomiudvalg i januar måned.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Pernille Sylvest (A)
Bilag

Til toppen


23.   Eventuelt


Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Pernille Sylvest (A)

Til toppen


24.   Køb af ejendom (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Pernille Sylvest (A)

Til toppen


25.   Salg af areal (Lukket punkt)


Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Fraværende
Pernille Sylvest (A)

Til toppen


26.   Salg af areal (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.
Fraværende
Pernille Sylvest (A)

Til toppen


27.   Eventuelt (Lukket punkt)


Beslutning

Drøftet.

Fraværende
Pernille Sylvest (A)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 25.01.18