Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Køge Byråd

Den 06.09.2016 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anette Simoni, (V)
Annabella Al-Nafousi, (F)
Dora Olsen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Frank Hyldal, (V)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Jette W. Jørgensen, (Ø)
Lars Have Christensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Poul Erik Jensen, (V)
Rasmus Felt, (A)
René Jespersen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)
Trine Hastrup, (V)

Afbud:

Ertugrul Vural, (A)
Helle Poulsen, (V)

195.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Helle Poulsen (V)

Til toppen


196.   1. behandling af budget 2017-20


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget drøfter budgetforslag 2017-20 og fremsender budgetforslaget til Byrådets 1. behandling.

Økonomiudvalget 30-08-2016
Budgetforslaget fremsendes til Byrådets 1. behandling.
Baggrund og vurdering
Budgetforslaget for budget 2017-20 fremsendes til Økonomiudvalgets 1. behandling. Økonomiudvalget oversender efterfølgende budgetforslaget til Byrådets 1. behandling den 6. september 2016. 

2. behandling af Budget 2017-20 sker i Økonomiudvalget den 4. oktober 2016 og i Byrådet den 11. oktober 2016. 

Materiale til 1. behandlingen findes i eDagsorden under udvalget ”Budgetmateriale 1. januar 2017”, materialet blev uploaded til iPad den 24. august 2016.  

Budgetmaterialet til budget 2017-20 består af notatet ”Beskrivelse af budgetforslag” samt bilag 1-13. Bilag 1-5 samt 7.A. og 7.B. og bilag 9 er ligeledes at finde på Køge Kommunes hjemmeside (www.koege.dk/budget2017).
Økonomi

Med økonomiaftalen for 2017 har Regeringen afskaffet omprioriteringsbidraget og i stedet indført et moderniseringsbidrag fra 2018. I 2017 tilbageføres 2,2 ud af 2,4 mia. kr. vedr. omprioriteringsbidraget til kommunerne. Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet skal frigøre 1 mia. kr. årligt, heraf afsættes 0,5 mia. kr. til prioriteringer bredt i den offentlige sektor. For Køge Kommune betyder erstatningen af omprioriteringsbidraget med et moderniseringsbidrag en samlet forbedring på 23 mio. kr. i 2017 stigende til 48 mio. kr. i 2018 og 73 mio. kr. fra 2019 set i forhold til det worst case scenarie, der blev indarbejdet i budget 2016-19.

Økonomiaftalen indeholder endvidere et finansieringstilskud i 2017 på i alt 3,5 mia. kr. til kommunerne, hvoraf Køge Kommunes andel udgør 32,9 mio. kr. Der er imidlertid stadig tale om en reduktion i kommunernes samlede økonomi. Det betyder altså, at der fortsat skal spares og effektiviseres i alle kommuner.

Budgetforslaget indebærer en styringsmæssig ubalance på 76 mio. kr. årligt i gennemsnit, der skal håndteres i de politiske forhandlinger.

Forslaget er ledsaget af det sparekatalog, som udvalgene har udarbejdet hen over foråret, og som tager højde for worst case scenariet med et sparekrav på 169 mio. kr., der var forventningen inden økonomiaftalen. Forslagene i sparekataloget er altså ikke et udtryk for, hvad der skal spares. De skal i stedet ses som en bruttoliste, hvorfra de nødvendige sparekrav kan findes.

Umiddelbart udviser budgetforslaget et årligt gennemsnitligt likviditetstræk på 19 mio. kr. Imidlertid indgår der i budgetforslaget en række projekter, der allerede er finansieret i tidligere års budgetter, ligesom forslaget indeholder en pulje på 40 mio. kr. til budgetteknisk at kunne håndtere overførsler af uforbrugte midler mellem årene. Endvidere indeholder budgetforslaget en u-udmøntet spareblok vedtaget med Budget 2016-19 på 50 mio. kr. i 2017, 75 mio. kr. i 2018 samt 100 mio. kr. i 2019 og frem (2016-priser). Det er en forudsætning for årets budgetlægning, at spareblokken nulstilles og udmøntes via konkrete spareforslag.

I henhold til budgetvejledningen er der udeladt prisfremskrivning fra 2016 til 2017. Det forventes imidlertid, at budgettet bliver prisfremskrevet via en teknisk korrektion mellem 1. og 2. behandlingen, svarende til en merudgift på 14 mio. kr. årligt. Endvidere er det en forudsætning i budgetvejledningen, at driftsudgifterne til det tidligere Køge Park-projekt halveres til 5,25 mio. kr. årligt fra 2018.

Herefter udviser budgetforslaget en styringsmæssig ubalancen på de 76 mio. kr., når det endvidere forudsættes, at fire anbefalede politiske ændringer gennemføres:

  • Indtægter vedr. grundsalg i Køge Nord forskydes 1 år.

  • Udgifterne til Movia øges 3,4 mio. kr. årligt på grund af ændrede ruter ved større byggeprojekter.

  • Indtægter fra byggesagsgebyrer reduceres 3 mio. kr. årligt på grund af ændret lov om gebyrfastsættelse.

  • Udgifterne til det specialiserede socialområde øges 4,9 mio. kr. årligt på grund af varigt udgiftspres i 2016.    

Beslutning
Godkendt. Oversendt til 2. behandling.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Helle Poulsen (V)

Til toppen


197.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Helle Poulsen (V)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


198.   Eventuelt (Lukket punkt)


Beslutning
Intet.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Helle Poulsen (V)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 08.06.17