Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Køge Byråd

Den 24.03.2015 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anette Simoni, (V)
Dora Olsen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Helle Poulsen, (V)
Jacob Mark, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Jette W. Jørgensen, (Ø)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lis Hesselberg, (V)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Palle Svendsen, (V)
Paul Christensen, (V)
Poul Erik Jensen, (V)
Rasmus Felt, (A)
René Jespersen, (Løsgænger)
Søren D. Brask, (Løsgænger)
Thomas Kielgast, (U)
Torben Haack, (F)
Trine Hastrup, (V)

Afbud:

Ertugrul Vural, (A)

54.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)

Til toppen


55.   Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet


Indstilling
Søren Gommesen, Nørregade 9 C, 1.tv, Køge,. har sendt følgende spørgsmål til Byrådet.

Afskrift af Søren Gommesens spørgsmål:

"Køge Kyst har oplyst, at Collstrup Grunden og Køge Park ikke kan udvikles samtidigt. Hvilket af de to projekter skal udvikles først?"
Beslutning
Borgmesteren oplæste og udleverede svaret til Søren Gommesen.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)

Til toppen


56.   Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet


Beslutning
Mona Bengtsen, Forsytiavej 13, Køge: Ønsker oplyst, hvad Køge Byråd mener med ordet "konkurrenceudsættelse af plejedistrikt". Er der forskel i forhold til andre ordvalg fra tidligere. Borgmesteren forklarede betydningen, herunder at konkurrenceudsættelsen endnu ikke er endeligt besluttet.

Bjarne Graulund, Mosevænget 10, Ølsemagle: Henviste til besvarelsen af en aktindsigt vedr. Ølby Plejecenter. Er det muligt at få et møde med Social- og Sundhedsudvalget vedrørende dette emne, samt om Køge Kommune er ved at gennemføre en privatisering af Ølby Plejecenter? Borgmesteren opfordrer til at aftale et møde med formand for Social- og Sundhedsudvalget, Jeppe H. Lindberg (I).

Ole Nybjerg, Auningvej 5, Køge: Grundejerforeningen har bedt Ole Nybjerg om at stille spørgsmål til trafikafviklingen ved Ølbyvej-Ringvejen-Vestergade krydset, herunder om der er intelligent signalregulering. Mette Jorsø (V) besvarede spørgsmålet og oplyste, at der endnu ikke er intelligent signalregulering, men at forvaltningen er på sagen.

John Larsen, Klematisvej 23, Køge: Tidsplan for retablering af grønne område samt BaneDanmarks anlægsarbejde efterlyses. Afventer herudover stillingtagen til spørgsmålet om støjskærm. Endeligt efterlyses stillingtagen til, om Køge Kommune vil asfaltere fortovene samt om containere, der er placeret lige ved siden af John Larsens hus, er lovlige. Borgmesteren oplyste, at John Larsen vil modtage opdaterede tidsplaner samt svar vedr. containere og asfaltering.

Ivan Bork, Klematisvej 25, Køge: Spørgsmål vedr. støjskærm. Kan man fra kommunens side lægge pres på, at der opsættes støjskærm som følge af den øgede togtrafik? Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

Søren Larsen, Klematisvej 27, Køge: Anmoder om, at kommunens retter henvendelse til BaneDanmark, der har lovet, at der vil blive taget hensyn til de ældre beboere under anlægsarbejdet i form af midlertidig flytning, da BaneDanmark ikke svarer. Borgmesteren svarede bekræftende. 

Mona Bengtsen, Forsytiavej 13, Køge: Oplyser, at der er fartproblemer på Forsytiavej. Spørger om det er muligt at få anlagt et bump. Mette Jorsø (V) vil tage sagen op.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)

Til toppen


57.   Lånoptag for 2014


Indstilling
Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at 
 1. det besluttes, om der skal optages lån vedrørende de resterende 18,9 mio. kr. af lånerammen for 2014, 
 2. borgmester og kommunaldirektør, såfremt låneoptagelse i punkt 2 besluttes, bemyndiges til at underskrive en aftale med Kommunekredit om et 25-årigt aftalelån med fast rente.

Økonomiudvalget 17-03-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Lånerammen for 2014
Byrådet skal i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. senest den 31. marts i det følgende år træffe beslutning om, hvorvidt det ønskes at udnytte låneadgangen for et givent regnskabsår. I dette tilfælde drejer det sig om regnskabsåret 2014, hvor låneadgangen på baggrund af de realiserede anlægsinvesteringer mv. i 2014 er opgjort til 18,9 mio. kr., nedenstående tabel: 

Låneramme for 2014
  Automatisk låneadgang  
Automatisk låneadgang til udgifter vedr. lån
til betaling af ejendomsskatter
 100 pct.  

1.832.723

Automatisk låneadgang til udgifter vedr.
energibesparende foranstaltninger
 100 pct. (fratrukket administration) 

16.747.609

Automatisk låneadgang til udgifter vedr.
håndtering tag- og overfladevand
 100 pct. 

351.845

I alt 

18.932.178


I det følgende er de enkelte poster kort kommenteret: 

Lån til betaling af ejendomsskatter
I henhold til lovgivningen har pensionister mulighed for at optage lån hos kommunen til betaling af ejendomsskatter mod pant i ejendommen. Kommunerne har automatisk låneadgang til 100 % af nettotilgangen af lån i det enkelte regnskabsår. Nettotilgangen af ejendomsskattelån udgjorde i 2014 1,8 mio. kr., som derfor kan låneoptages.  

Energibesparende foranstaltninger
Byrådet besluttede den 26. juni 2007 at finansiere energibesparende foranstaltninger (energispareprojekter) ved anvendelse af den automatiske låneadgang. Det er muligt at optage lån til de faktiske afholdte udgifter fratrukket  udgifter til administrative omkostninger til energibesparende foranstaltninger i det enkelte regnskabsår, hvilket for 2014 svarer til 16,7 mio. kr.   

Lån til udgifter vedrørende håndtering af tag- og overfladevand.
I henhold til lovgivningen er der mulighed for at optage lån til udgifter til håndtering af tag- og overfladevand som et vandselskab yder bidrag til i forbindelse med medfinansiering af kommunale anlæg.

Lånetilbud
Køge Kommune kan i henhold til lånebekendtgørelsen maksimalt optage lån over 25 år. Køge Kommune har hjemtaget lånetilbud hos Kommunekredit på variabelt forrentede aftalelån, fast forrentet aftalelån samt et obligationslån, jf. vedlagte bilag. Fælles- og Kulturforvaltningen anbefaler, at såfremt låneadgangen for 2014, ønskes udnyttet, anbefales det, at der optages et 25-årigt fast forrentet obligationslån hos Kommunekredit med en fast rente på pt. 1,53 % p.a. i hele løbets lånetid.  Anbefalingen skal i lyset af at rentespændet mellem den korte og lange rente er  historisk lav. Samtidig vil en fast lav rente give budgetsikkerhed for renteudgifterne de næste 25 år.

Det skal bemærkes, at den finansielle politik foreskriver, at minimum 50 % af kommunens lån skal være fast forrentet. Ved udgangen af 2014 udgjorde de fastforrentede lån ca. 82 % af kommunens samlede gæld på det skattefinansierede område.

Det fremgår af kommunens økonomiske politik. At ”Køge Kommunes lånoptagning skal vurderes i forhold til det til en hver tid nødvendige behov, og kommunen skal ikke nødvendigvis anvende den fulde lånemulighed”.  Såfremt kommunen vælger ikke at benytte sin låneramme, sparer kommunen fremadrettet nye renteudgifter og afdrag. Omvendt vil kommunens likviditetsmæssige råderum på kort sigt, alt andet lige, blive reduceret med låneoptagets størrelse.
Økonomi
Optagelse af 25-årigt aftalelån på 18,9 mio. kr. med en fast rente på 1,53 pct. vil medføre en årlig ydelse (afdrag og rente) på ca. 0,8 mio. kr. de næste 25 år, som vil skulle indarbejdes i budget 2016-19. 
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Bilag

Til toppen


58.   Overførsler 2014 - 2015, drift og finansiering


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at overførselssagen vedr. regnskab 2014 drøftes og godkendes, herunder at
 1. der på Service overføres mindreforbrug på netto 34,2 mio. kr.
 2. der på Indkomstoverførsler overføres mindreforbrug på netto 4,1 mio. kr.
 3. der på området Andet overføres 0 kr.
 4. der på finansiering overføres mindreindtægter på netto -29,6 mio. kr.

Kultur- og Idrætsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, Ejendoms- og Driftsudvalget, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget og  Økonomiudvalget har alle godkendt direktionens indstilling.

Teknik- og Miljøudvalget 05-03-2015
Udvalget ansøger Økonomiudvalget om tilladelse til, at underskuddet på Det Grønne Hus på 415.765 kr. overføres med henvisning til, at underskuddet er opstået som følge af nye vilkår for Det Grønne Hus og med henvisning til, at udvalget lægger 1.957.997 kr. i kassen.

Økonomiudvalget 17-03-2015
ad 1-4: Anbefales, herunder Teknik- og Miljøudvalgets indstilling om, at underskud vedrørende "Det Grønne Hus" 415.765 kr., ikke bliver overført til 2015.

Baggrund og vurdering
Byrådet har afsat en pulje på 58 mio. kr. i budget 2015, som skal dække de overførte midler på serviceområdet fra 2014. Overstiger overførslerne fra 2014 - 2015 ikke 58 mio. kr. påvirkes servicerammen heller ikke i opadgående retning.

På driftsområdet er der et samlet mindreforbrug på 55,2 mio. kr. i 2014, heraf vedrører 40,9 mio. kr. serviceområdet, mens indkomstoverførsler udviser et mindreforbrug på 8,7 mio. kr. og andet udviser et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. jf. bilag 2.

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 2 er der i Køge Kommune overførselsadgang for uforbrugte budgetrammer mellem årene.

For rammestyrede områder er der en automatisk overførsel af mindreforbrug på 3 % af det korrigerede bruttobudget. Er der mindreforbrug på over 3 % af bruttobudgettet er der undtagelsesvist mulighed for at ansøge om at få det yderligere mindreforbrug overført.
Der er automatisk overførsel af merforbrug på 2 % af det korrigerede bruttobudget. Merforbrug herudover overføres også, men skal begrundes skriftligt.

For ikke rammestyrede områder er der som udgangspunkt ikke overførselsadgang. Der er fem principper, som kan begrunde overførsel på de ikke rammestyrede områder.
 1. Forpligtelser Køge Kommune har indgået i budgetåret, enten som Byrådsbeslutning eller aftalebestemt, som skal overholdes.
 2. Overførsler der vedrører puljer, der er givet fra stat, region eller til andre specifikke formål.
 3. Områder der er underlagt lov om almene boliger eller lejeloven.
 4. Tilskud til busdrift. 
 5. Aktivitetsbestemt medfinansiering.

Følgende principper er brugt for vurdering af overførslerne fra 2014 - 2015.

 1. Alle rammestyrede områders mindreforbrug på service på maksimalt 3 % indstilles overført.
 2. Alt merforbrug på rammestyrede områder indstilles overført.
 3. Ikke rammestyrede områder som kan begrundes med de fem ovenstående principper anbefales overført, jf. dog punkt 4.
 4. Mindreforbrug på Andet overføres ikke.

Serviceområdet
Af et samlet mindreforbrug på service området på 40,8 mio. kr. indstiller Direktionen overførsler for netto 34,2 mio. kr. Af det indstillede beløb er 14,7 mio. kr. automatiske overførsler.

Særligt om Social- og Sundhedsudvalget
Med ovenstående principper vil det reelt betyde at der netto skulle overføres et betydeligt merforbrug til 2015 på serviceområdet. Dette vil belaste Social- og Sundhedsudvalgets budget for 2015.
Set i lyset af at Social- og Sundhedsudvalget er i en særlig situation med store økonomiske udfordringer i 2015, anbefaler Direktionen at der overføres netto 0 kr. for Social- og Sundhedsudvalget på serviceområdet.    
Anbefalingen om at lade merforbruget i regnskab 2014 kassefinansiere skal også ses i lyset af, at der er økonomisk råderum til det, i det der et mindreforbrug på andre udvalgsområder, som kan finansiere merforbruget.

Indkomstoverførsler
Af et samlet mindreforbrug på området for indkomstoverførsler på 8,7 mio. kr. indstiller Direktionen overførsler for 4,1 mio. kr. Af det indstillede beløb er 0,1 mio. kr. automatiske overførsler.

Andet
Af et samlet mindreforbrug på området andet på 5,7 mio. kr. indstiller Direktionen overførsler for 0 kr.

Finansiering
På Finansiering indstilles der overførsler for netto -29,6 mio. kr.

Økonomi
Se ovenfor.
Beslutning
Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Bilag

Til toppen


59.   Overførsler 2014 - 2015, anlæg


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at overførsler vedrørende anlæg fra 2014 til 2015 på 104,1 mio. kr., jf. bilag 1 drøftes og godkendes.

Økonomiudvalget 17-03-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Af Køge Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ fremgår det, at besluttede anlægsprojekter, der er igangsat, men ikke er færdiggjort, overføres automatisk uden begrundet ansøgning. Besluttede anlægsprojekter, der ikke er igangsat, skal søges overført med begrundet ansøgning.

Bilag 2 indeholder en oversigt over de anbefalede overførsler fordelt på gruppe 1, 2, 3, Jordforsyningen, Øvrige anlæg samt Energisparerprojekter og Køge Jorddepot. Hvert område er nærmere beskrevet nedenfor.

Gruppe 1. Nødvendige serviceanlæg
Nødvendige serviceanlæg havde i 2014 et korrigeret anlægsbudget på 175,1 mio. kr. Forvaltningerne anmoder om at overføre 75,7 mio. kr. svarende til 43,3 % af anlægsbudget.

Den ønskede overførsel skyldes bl.a. mindreforbrug på Etablering af 30 aflastning- og genoptræningspladser (31,3 mio.), Etablering af centraliseret genoptræning (5,7 mio.), Samlet administration på Rådhus (4,8 mio.), Etablering af daghjem (7 mio.), Ungecenter på Boholtevej (4,5 mio.), Cykelsti langs Billesborgvej (4,0 mio.), Etablering af Strandeng (2,0 mio.), Ellebækken - regnvandbassin (2,7 mio.), IT-skoleområdet (4,0 mio.) og Engangsudgifter i forbindelse med ny folkeskolereform (2,4 mio).

Herudover er der 2 anlægsprojekter som ikke er igangsat for 41,8 mio. kr.:
Det drejer sig om et anlægstilskud til ny nordlig vejtunnel (40 mio.), hvor der i februar 2015 er blevet udarbejdet en særskilt sag hvor overførsel af rådighedsbeløb til 2015 og bevilling er ansøgt. Det betyder at 40 mio. tilgår kassen i 2014 og fragår kassen i 2015 og samlet set bliver kommunens kassebeholdning ikke forringet.

Byfornyelse projektet Østre Sandmarksvej 14-24 hvor kommunens ansøgning om dispensation blev afvist af ministeriet betyder at 1,8 mio. kr. tilgår kassen i 2014.

Under gruppe 1 anlæg er der afsluttede anlæg med et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr., der ikke søges overført til 2015, og som er tilgået kommunekassen i 2014.


Gruppe 2. Genopretning og vedligeholdelse
Genopretning og vedligeholdelse havde i 2014 et korrigeret anlægsbudget på 66,8 mio. kr. Forvaltningerne anmoder om at overføre samlet set 13,6 mio. kr. svarende til 20,4 % af anlægsbudgettet. Den ønskede overførsel til 2014 skyldes bl.a. Rådhus Teknisk renovering (5,3 mio.), Vejrenovering Lyngen (3,3 mio.) og Brorenovering - Ryeskovvej (3,8 mio.).


Under gruppe 2 anlæg er der afsluttede anlæg med et samlet merforbrug på 0,02 mio. kr., der ikke søges overført til 2015, og som er fragået kommunekassen i 2014.

Gruppe 3 anlæg
Gruppe 3 anlæg havde i 2014 et korrigeret anlægsbudget på 56,8 mio. kr. Forvaltningerne anmoder om at overføre 17,9 mio. kr. svarende til 31,5 % af anlægsbudgettet.

Den ønskede overførsel skyldes bla. mindreforbrug  vedrørende Velfærdspuljen (2,4 mio.), Vejforbindelse STC/Egedesvej (10,6 mio.), Ramper ved Vemmedrup - projektafdækning (1 mio.), Kapacitetspulje Breddeidræt (1,3 mio.) og arkæologiske forundersøgelser på kulturhusgrunden (2 mio.).

Under gruppe 3 anlæg er der afsluttede anlæg med et samlet mindreforbrug på 0,04 mio. kr., der ikke søges overført til 2015, og som er tilgået kommunekassen i 2014.

Jordforsyningen
Jordforsyningen havde i 2014 et korrigeret anlægsbudget på 37,4 mio. kr. Teknik- og Miljøforvaltningen anmoder om at overføre netto -3,1 mio. kr. 

Den ønskede overførslen dækker Jordkøb (10,6 mio.), byggemodning (12,7 mio.) og Jordsalg (-26,4 mio.). 

Under Jordforsyningen er der afsluttede anlæg med et samlet merforbrug på (0,1 mio.) der ikke søges overført til 2015, og som er finansieret af kommunekassen i 2014.

Øvrige anlæg
Øvrige anlæg havde i 2014 et korrigeret anlægsbudget på -1,9 mio. kr. og alle projekter er afsluttede med mindreforbrug på 0,04 mio. kr. som er tilgået kassen i 2014.

Energisparerprojekter
Energisparerprojekter havde i 2014 et korrigeret anlægsbudget på 17,4 mio. kr. Alle projekter er gennemført dog med et merforbrug på 0,6 mio. kr. hvor der vil ske regnskabsforklaring i forbindelse med anlægsregnskabet.  

Energiprojekterne er 90 % lånefinansieret, der kan ikke optages lån til administrationsudgifter.

Køge Jorddepot
Køge Jorddepot havde i 2014 et korrigeret anlægsbudget på 75,4 mio. kr. og det restkorrigerede budget på -9,8 mio. kr. overføres ikke, idet Køge Jorddepot fremlægger et nyt budget i 2015. Da Køge Jorddepot er 100 % lånefinansieret betyder det ikke noget for Køge Kommunes kassebeholdning.

Total
Bilag 1 indeholder en liste over de anlægsprojekter, der søges overført fra 2014 til 2015. Bilag 2 indeholder en oversigt over de ansøgte overførsler fordelt på gruppe 1, 2, 3, Jordforsyningen og Øvrige anlæg herunder Energisparerprojekter og Køge Jorddepot.

I nedenstående tabel 1 ses de anmodede overførsler fordelt på udvalg, sammenstillet med de tidligere overførsler fra regnskabsårene 2010 til 2014.

Tabel 1. Oversigt over overførsler fra regnskabsårene 2010–2014
 
UdvalgFra 2010 til 2011Fra 2011 til 2012Fra 2012 til 2013Fra 2013 til 2014Fra 2014 til 2015
Økonomiudvalg -12.14616.4717.7705.4024.722
Social- og Sundhedsudvalg7.13030.34427500
Teknik- og Miljøudvalg 38.41123.86023.43530.44634.382
Børneudvalget12.60110.6283.753600
Skoleudvalget    5.622
Kultur- og Idrætsudvalget5.1569.7788.1446.6643.653
Ejendomsudvalg--55.36242.27458.841
Anlæg i alt ekskl. Jordforsyning51.15291.08198.73983.847107.221
Jordforsyning33.932-3.88922.76235.971-3.145
Anlæg i alt85.08487.194121.501119.818

104.076


Overførselsadgang på anlægsområdet sikrer, at bevilgede og igangsatte projekter kan færdiggøres, også selvom de ikke kan afsluttes indenfor et kalenderår.
Økonomi
Se ovenfor.

Manuelt lukket bilag
Overførsel af projekter 2014-2015
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Bilag

Til toppen


60.   Prognose for budget 2015 - Social og Sundhedsområdet


Indstilling

Forvaltningen indstiller til at Social- og Sundhedsudvalget beslutter forslag til omkostningsreduktioner.

Social- og Sundhedsudvalget 21-01-2015
Ad 1: Tiltrådt.
Ad 2: Drøftet.
Ad 3: Udvalget ønsker at følgende forslag sendes i høring:

- 1 Udbud af tøjvask
- 3 Ændring af serviceniveau på genoptræning
- 4 Egenbetaling for kørsel til daghjem
- 6 Ændring af serviceniveau på boformer
- 7 Forebyggende hjemmebesøg
- 9 Omlægning af kompressionsstrømper
- 11 Effekt af udbud
- 12 Sundhed og forebyggelse
- 13 Beskyttet beskæftigelse
- 15 Effektivisering af arbejdsgange
- 20 Udskydelse af indsatser på sundhedsfremme og forebyggelse
- 21 Besparelse på udviklingsprojekter

Jette W. Jørgensen (Ø) kan ikke tiltræde og begærede sagen i Byrådet, jf. § 23 i den kommunale styrelseslov.

Køge Byråd 27-01-2015
Social- og Sundhedsudvalgets flertalsindstilling godkendt af Byrådets flertal på 22.
Et mindretal på 2 (Ø) kan ikke godkende.

Forvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at

 1. prognose for budget 2015 tages til efterretning,
   
 2. udvalget drøfter forslag til omkostningsreduktioner,
 3. forslag til omkostningsreduktioner sendes i høring i MED-udvalg og råd, med henblik på endelig behandling på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 3. februar 2015.

Social- og Sundhedsudvalget 03-02-2015
Udvalget besluttede følgende omkostningsreduktioner:

1. Udbud af tøjvask med 0,2 mio. kr. i 2015 og med 0,7 i 2016
7. Forebyggende hjemmebesøg med 0,4 mio. kr. i 2015 og med 0,4 mio. kr. i 2016
9. Omlægning af opgave med kompressionsstrømper med 0,1 mio.kr. i 2015 og med 0,2 mio. kr. i 2016
11. Effekt af udbud i 2015 med 0,5 mio. kr. i 2015 og med 0 kr. i 2016
12. Sundhed og forebyggelse med 0,8 mio. kr. i 2015 og med 0 kr. i 2016
15. Effektivisering af arbejdsgange med 1 mio.kr. i 2015 og med 1 mio. kr. i 2016
20. Udskydelse af indsatser på sundhedsfremme med 1 mio. kr. i 2015 og med 0 kr. i 2016
21. Besparelse på udviklingsprojekter med 0,7 mio. kr. i 2015 og med 0 kr. i 2016

Samlede omkostningsreduktioner i 2015 på 4,7 mio. kr. og 2,3 mio. kr. i 2016.

Udvalget ønsker, at de effekter af udbud, der indgår i 1. Økonomiske redegørelser og som kommer i 2. Økonomiske redegørelse (telefoni, sygeplejeartikler, genbrugshjælpemidler og vikarer) på i alt 1,8 mio.kr., ikke fratrækkes udvalgets ramme, men indgår i dækning af det forventede merforbrug.

Udvalget ansøger Byrådet om en tillægsbevilling på 4,8 mio. kr. til dækning af det efter de besluttede omkostningsreduktioner forventede merforbrug for 2015.

Udvalgets forslag til omkostningsreduktioner giver en effekt på 2,3 mio. kr. i budget 2016. Udvalget ønsker, at det resterende forventede merforbrug i 2016 - 2019 indgår i budgetforhandlingerne for budget 2016 - 2019.

Jette Jørgensen (Ø) tager forbehold.

Et enigt udvalg sender sagen videre til behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Økonomiudvalget 17-03-2015
Økonomiudvalget anbefaler, at den af Social- og Sundhedsudvalget indstillede omkostningsreduktion på 4,7 mio. kr. i 2015 og 2,3 mio. kr. i 2016 godkendes, samt at indkøbsbesparelsen på 1,8 mio. kr. ekstraordinært vil kunne indgå i dækning af Social- og Sundhedsudvalgets samlede budgetunderskud.
Niels Rolskov (Ø) tager forbehold.
Baggrund og vurdering
På baggrund af resultatet af 4. Økonomiske Redegørelse i 2014 blev det besluttet, at Social- og Sundhedsforvaltningen i samarbejde med Økonomisk Afdeling skulle gennemføre en grundig analyse af Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde. Formålet med gennemgangen var at skabe et retvisende overblik over forventningerne til resultatet af budget 2015. Formålet var samtidig, at forvaltningen skulle komme med forslag til omkostningsreduktioner, hvis analysen viste, at der måtte forventes merforbrug i 2015.

Der er nu gennemført en analyse af budgetområdet med udgangspunkt i aktiviteterne fra 4. Økonomiske Redegørelse og frem til ultimo november 2014. Analysen har indbefattet fremskrivning af det forventede udgiftsniveau for 2014 og ajourføring af aktivitetstal. Analysen er som udgangspunkt udtryk for en alt andet lige betragtning, forstået på den måde, at der er taget udgangspunkt i nuværende serviceniveauer , mængder og de aktivitetsmønstre, der er set i løbet af 2014.

Samlet set viser analysen, at der forventes et merforbrug på ca. 11,3 mio. kr. i 2015. Hvis der sammenlignes med merforbruget for 2014 og korrigeres for overførslerne fra 2013 og rammekorrektioner til budget 2015 flugter forventningerne til budget med resultatet for budget 2014.

Merforbrugene er på sundhedsområdet med ca. 5,8 mio. kr., herunder hjemmepleje og køb af plejeboligpladser i andre kommuner, og det specialiserede område med ca. 10,8 mio. kr. På socialområdet i øvrigt forventes derimod et mindreforbrug på ca. 6 mio. kr.

Social- og Sundhedsservice, taksfinansierede virksomheder og lovbundne områder forventes at balancerer. Det skal bemærkes, at det er de samme områder i budget 2015 der forventes at være udfordret som i 2014. De største afvigelser findes på hjemmehjælp (frit valg kommunalleverandør og privat leverandør), køb af plejeboligpladser i andre kommuner, længerevarende og midlertidige botilbud og aktivitets- og samværstilbud.

Der vedlægges til sagen en oversigt over den samlede prognose for 2015.

På baggrund af prognosen fremlægger forvaltningen forslag til omkostningsreduktioner på udvalgets område. Der forelægges forslag for i alt 15,1 mio. kr. fordelt på i alt 23 forslag. Forslagene vedrører både effektiviseringer og servicereduktioner. Nedenfor er oplistet de enkelte forslag. Forslagene er nærmere beskrevet i bilaget til dagsordenspunktet. Herunder er angivet den forventede økonomiske effekt i 2015, idet der i beregningen heraf er forudsat, at der træffe politiske beslutning i løbet af februar 2015.

Forslagene er:

1. Udbud af tøjvask, 0,2 mio kr.
2. Lukning af cafeer, 0,3 mio kr.
3. Ændring af serviceniveau på genoptræning, 1,7 mio kr.
4. Egenbetaling for kørsel til daghjem, 1,1 mio kr. NY Andre alternativer
5. Ophør af samarbejde om ambulance i Borup, 0,5 mio kr.
6. Ændring af serviceniveau på boformer, 3,4 mio kr.
7. Forebyggende hjemmebesøg, 0,4 mio kr.
8. Nedlæggelse af dagtilbud, 0,5 mio kr.
9. Omlægning af opgave med kompressionsstrømper, 0,1 mio kr.
10. Mindre visiteret rengøring, 2,2 mio kr. NY Andre alternativer
11. Effekt af udbud i 2015, 0,5 mio kr.
12. Sundhed og forebyggelse, 0,8 mio kr.
13. Beskyttet beskæftigelse, 0,7 mio kr.
14. NY Omlægning af kørsel i hjemmeplejen, 0 mio. kr.
15. NY Effektivisering af arbejdsgange, 1 mio. kr.
16. NY Besparelse på genoptræning, 0 mio. kr.
17. NY Besparelse på ledelse, 0 mio. kr.
18. NY Besparelse på loftslifte, 0 mio. kr.
19. NY Besparelse på IT, 0 mio. kr.
20. NY Udskydelse af indsatser på sundhedsfremme og forebyggelse, 1 mio. kr.
21. NY Besparelse på udviklingsprojekter, 0,7 mio. kr.
22. NY Besparelse på handicapbiler, 0 kr.
23. NY Forhøjelse på borgerrettede takster, 0 mio. kr.

Forslagene til omkostningsreduktioner foreslås sendt i høring i Seniorråd, Handicapråd og forvaltningens FMU. Høringssvar herfra vil foreligge til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 3. februar 2015.

Forvaltningen anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om, hvilke forslag til omkostningsreduktioner der skal sendes i høring.

Høringssvar fra  Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsforvaltningens FMU vil blive eftersendt mandag den 2. februar 2015.
Økonomi
De er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Økonomiudvalgets anbefaling godkendt. For stemte 24, imod stemte 2 (Ø).
Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Bilag

Til toppen


61.   1. Økonomiske Redegørelse 2015


Indstilling
Direktionen indstiller til 

         Økonomiudvalget, at den 1. Økonomiske Redegørelse 2015 drøftes og godkendes,
         herunder, at

 1. der gives en udgiftsneutral tillægsbevilling på 0,025 mio. kr. vedr. indkøbsbesparelse på telefoni fra redningsberedskab til administrativ organisation under Økonomiudvalget, 

  Økonomiudvalg og Byråd, at den 1. Økonomiske Redegørelse 2015 drøftes og godkendes, herunder at
 2. det drøftes, hvordan den resterende udgiftsmæssige udfordring på Social- og Sundhedsudvalgets område på 6,6 mio. kr. løses,
 3. der gives en netto tillægsbevilling på -0,7 mio. kr. vedr. ekstra udgifter til Køge Nord og indkøbsbesparelse på forsikringspræmier under Økonomiudvalget i 2015 og -2,2 mio. kr. i 2016,
 4. der gives en tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. vedr. afledt drift under Ejendoms- og Driftsudvalget i 2015,  og at de 0,6 mio. kr. indarbejdes i budget 2016-2019,
 5. der gives en tillægsbevilling på -2,0 mio. kr. vedr. redningsberedskab under Økonomiudvalget i 2015, og at de -2,0 mio. kr. indarbejdes i budget 2016-2019,
 6. tillægsbevillinger uden effekt på kassebeholdningen vedr. alle udvalg godkendes, jf. bilag: "Specifikation af bevillinger",
 7. stillingtagen vedr. mærkede anlæg i 2015 udskydes til 2. Økonomiske Redegørelse 2015 og at ikke finansierede anlæg fastfryses.
Økonomiudvalget 10-03-2015
ad 1: Anbefales.
ad 2: Økonomiudvalget anbefaler, at  
 • der ikke gives tillægsbevillinger,
 • Social- og Sundhedsudvalgets forslag til effektiviseringer på 4,7 mio. kr. anbefales, idet Niels Rolskov (Ø) på dette punkt afventer stillingtagen til byrådsbehandlingen,
 • Økonomiudvalget sammen med Social- og Sundhedsudvalget følger udviklingen ved de økonomiske redegørelser og anmoder Social- og Sundhedsudvalget og forvaltningen arbejder videre med løsningsforslag,
 • vi til 2016 må budgettere på et retvisende udgangspunkt,
 • vi har noteret os, at Social- og Sundhedsudvalget har et ekstraordinært punkt på dagsordenen på møderne om økonomien.
ad 3: Anbefales.
ad 4: Anbefales.
ad 5: Anbefales.
ad 6: Anbefales.
ad t: Anbefales - idet eventuel igangsætning af de "mærkede anlæg" ligeledes afventer 2. Økonomiske Redegørelse.

Der planlægges fællesmøde mellem  Økonomiudvalget og Social- og Sundhedsudvalget omkring økonomi, forventningsafstemning o.l.
Baggrund og vurdering
Der udarbejdes årligt 4 økonomiske redegørelser om kommunens økonomi, som behandles i de respektive fagudvalg, Økonomiudvalget samt Byrådet. De økonomiske redegørelser skal bidrage til at fastholde en god økonomistyring, herunder løbende at sikre at budgettet overholdes. I forbindelse med redegørelserne udarbejdes to notater til Økonomiudvalget, hvilket skyldes, at Økonomiudvalget udover sin rolle som ansvarlig for den tværgående økonomistyring, også er ansvarlig for udvalgets eget budget. Notaterne er vedlagt som bilag. 

Den 1. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes indberetning af forventet regnskab 2015 pr. 31. december 2014.  

Overordnet er der balance i Køge Kommunes økonomi i 2015. Dette er dog under forudsætning af, at de udgiftsmæssíge udfordringer på  Social- og Sundhedsudvalgets område på 11,3 mio. kr. løses ved gennemførelse af kompenserende besparelser på udvalgets område som forudsat af Økonomiudvalget eller finansieres ved mindreforbrug på kommunens øvrige serviceområder. På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 3. februar 2015 besluttede udvalget imidlertid kun at anvende kompenserende besparelsesforslag for 4,7 mio. kr. i 2015, hvorfor udvalget ikke har løst udfordringen som forudsat.  

Det skal endvidere bemærkes, at der i 1. Økonomiske Redegørelse ikke er taget højde for den forventede tilgang af flygtninge i 2015. Dette vil indgå i næste Økonomiske Redegørelse.

Driftsområdet
Serviceområdet:
På serviceområdet er der merudgifter på 0,1 mio. kr. Heri indgår overførsel på 4,6 mio. kr. vedr. buskørsel, Movia under Teknik- og Miljøudvalget, hvorfor de reelle merudgifter er på 4,7 mio. kr. Merudgifterne på 4,7 mio. kr. er sammensat af forventede merudgifter på 6,6 mio. kr. under Social- og Sundhedsudvalget og 0,8 mio. kr. under Ejendoms- og Driftsudvalget. Hertil kommer mindreudgifter på -1,7 mio. kr. vedr. indkøbsbesparelse på forsikringspræmier under Økonomiudvalget. Heraf anbefales  1,0 mio. kr. anvendt til ekstra udgifter på Køge Nord, hvorfor de reelle mindreudgifter er -0,7 mio. kr. som anbefales tilført kassen. Endelig er der mindreudgifter på -2,0 mio. kr. på Redningsberedskabet under Økonomiudvalget, som anbefales tilført kassen 

På Børneudvalgets område er der et udgiftspres på 2,3 mio. kr., som Børneudvalget selv løser i løbet af året. 

På Social- og Sundhedsudvalgets område er der forventede ufinansierede merudgifter på 6,6 mio. kr., hvoraf Social- og Sundhedsudvalget søger en tillægsbevilling til de 4,8 mio. kr. De resterende 1,8 mio. kr. anbefaler Social- og Sundhedsudvalget dækket ved planlagte indkøbsbesparelser for 2015, idet udvalget ønsker at beholde besparelsen på området med henblik på at dække de forventede merudgifter. Det vil i så fald være imod normal praksis, idet kommunens udbuds- og indkøbsstrategi foreskriver, at indkøbsbesparelser som udgangspunkt skal tilgå kommunekassen.

Merudgifterne skal ses i sammenhæng med et samlet udgiftspres på Social- og Sundhedsudvalgets område på i alt 11,3 mio. kr. i 2015, hvoraf 4,7 mio. kr. forventes løst ved kompenserende besparelser på udvalgets område. Social- og Sundhedsudvalget har således ikke ønsket at bringe spareforslag for samlet 6,9 mio. kr. i anvendelse, som indgik i indstillingen til byrådsmødet den 27. januar 2015, hvor det blev besluttet, at de fremsatte kompenserende besparelsesforslag på ialt 11,6 mio. kr. skulle sendes i høring og til videre behandling i Social- og Sundhedsudvalget. 

Det skal bemærkes, at såfremt Social- og Sundhedsudvalgets anbefaling om tillægsbevillinger imødekommes, vil det have afsmittende effekt på budgetlægningen for 2016, herunder niveauet for omprioriteringskataloget. 

Merudgifterne på 0,8 mio. kr. under Ejendoms- og Driftsudvalget er sammensat af 0,6 mio. kr. vedrørende afledt drift i ETK, som anbefales finansieret af en tillægsbevilling samt 0,2 mio. kr. vedr. ejendomsskat på Strandpromenaden 3-5, som finansieres af en udgiftsneutral omplacering fra grundskyldskontoen under Finansieringsområdet, jf. nedenfor.

Endelig er der en række udgiftsneutrale tillægsbevillinger, jf. afsnit 11. Heri indgår desuden indkøbsbesparelser samt besparelser på konsulentudgifter, jf. nedenfor.

Indkomstoverførsler og andet:
På området for indkomstoverførsler og andet forventes mindreudgifter på i alt -18,9 mio. kr. Heraf vedrører -10,9 mio. kr. primært forsikrede ledige under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Der er dog fortsat en vis usikkerhed om udgiftsudviklingen på området i 2015, hvorfor området følges tæt frem mod 2. Økonomiske Redegørelse. Mindreudgifterne skal endvidere ses i sammenhæng med midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet, som først kendes endeligt i juni måned.

Endelig er der mindreudgifter på -8,0 mio. kr. under Social- og Sundhedsudvalget vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering. Mindreudgifterne skal ses i sammenhæng med de tilsvarende forventede mindreindtægter i statstilskud til aktivitetsbestemt medfinansiering under finansieringsområdet. 

Besparelse på konsulentudgifter
I 1. Økonomiske Redegørelse 2015 effektueres den budgetterede konsulentbesparelse på 2,0 mio. kr. på tværs af alle udvalg, jf. afsnit 11 i notatet. Der er desuden sat et loft for konsulentudgifter i 2015, som der følges op på i løbet af året i forbindelse med de økonomiske redegørelser.

Implementering af budgetkataloget 2015
Forvaltningerne har i 1. Økonomiske Redegørelse indmeldt status på arbejdet med udmøntningen af budgetkataloget for 2015. Indmeldingerne viser, at forslagene i det store og hele realiseres med undtagelse af forslaget vedr. hjemtagelse af patienter fra aftaleklinikker på tandplejeområdet under Børneudvalget, hvor kun en del af besparelsen kan hentes hjem. Den ikke realiserede besparelse er indregnet i det ovennævnte udgiftspres på Børneudvalgets område og forventes fundet inden for udvalgets egen ramme, jf. ovenfor.   

Mærkning af anlæg og jordforsyningsindtægter
Der er ikke en særskilt opfølgning på anlæg i 1. Økonomiske Redegørelse, men i henhold til det vedtagne budget 2015 skal der følges op på mærkede anlæg, der som udgangspunkt kun kan gennemføres i det omfang, jordforsyningen realiserer indtægter svarende til det, der er budgetteret med året før (i dette tilfælde 2014). I budgettet for 2014 blev der budgetteret med indtægter på jordforsyningen for 76,9 mio. kr., hvilket betød mærkning af anlæg for 38,4 mio. kr. Regnskabet for 2014 viser, at der mangler indtægter på jordforsyningens område for 26,5 mio. kr., hvorfor der er mærkede anlægsinvesteringer for 26,5 mio. kr., som ikke umiddelbart vil kunne realiseres i henhold til den vedtagne mærkningsordning, jf. afsnit 13 vedrørende anlæg.    

Det anbefales dog, at Økonomiudvalg og Byråd afventer stillingtagen til 2. Økonomiske Redegørelse 2015, hvor overførselssagen er behandlet. Dette skyldes, at der kan være mindreudgifter som ikke ønskes overført og dermed kan indgå i finansieringen af de mærkede anlæg, der ikke er fundet finansiering til. Det skal endvidere bemærkes, at det kun er mærkede anlæg, som der ikke er blevet fundet finansiering til som fastfryses indtil videre, hvorimod de mærkede anlæg, som der er fundet finansiering til kan gennemføres efter planen. 

Nedenfor er en oversigt over de mærkede anlæg, som der ikke er fundet finansering til:

Anlægsinvestering (i mio. kr.)Beløb
Parkeringsstrategi Køge Bymidte

4,3

Kapacitetspulje Breddeidræt

0,6

Strategiske indkøb

12,0

Byggemodning erhvervsformål (STC)

8,0

Byggemodning boligformål

1,7

Ufinansierede mærkede investeringer i alt 

26,5


Finansieringsområdet
Der forventes netto mindreindtægter på 7,8 mio. kr., hvoraf 8,0 mio. kr. vedrører en forventet regulering af statstilskuddet vedr. den aktivitetsbestemte medfinansiering ved midtvejsreguleringen i 2015. Dette skyldes, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har lavet en fejlberegning af taksterne, som ligger til grund for den kommunale medfinansiering. Den negative midtvejsregulering modsvares af mindreudgifer til aktivitetsbestemt medfinansiering under Social- og Sundhedsudvalget, således at der samlet set er tale om budgetneutrale tillægsbevillinger. 

Endelig er der mindreudgifter på -0,2 mio. kr. vedrørende ejendomsskatter til Strandpromenaden 3-5 og Teaterbygningen, som anbefales omplaceret til Ejendoms- og Driftsudvalget. Dette skyldes, at der er lavet en aftale med Køge Havn og Køge Kyst om betaling af ejendomsskatter fremover skal betales direkte, hvorfor midlerne skal omplaceres til de relevante områder.
Økonomi
Ingen særskilte bemærkninger
Beslutning
Ad 1 samt 3-6: Godkendt.

Ad 2 og 7: Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Bilag

Til toppen


62.   Budgetvejledning 2016-19


Indstilling
Direktionen indstiller på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 17. marts 2015, at Byrådet drøfter og godkender budgetvejledningen inkl. bilag for budget 2016-19, herunder særligt  
 1. drøfter og fastsætter niveauet for effektiviseringer,  
 2. drøfter og fastsætter bruttoanlægsrammerne for 2016-19,
 3. drøfter og fastsætter de overordnede rammer for den politiske proces,
 4. drøfter og godkender fremskrivningsnotat og anlægsmærkning, 
 5. godkender, at datoen for 2. behandlingen af budget 2016-19 fastsættes til den 29. september 2015 i Økonomiudvalget og den 6. oktober 2015 i Byrådet. 
Økonomiudvalget 10-03-2015
ad 1: Drøftet.
ad 2: 2016-2018 fastholdes uændret, 2019 fastsættes til 175 mio.
Indtægter fra jordforsyning reduceres som foreslået.
ad 3: Drøftet.
ad 4: Drøftet.
ad 5: Godkendt, herunder budgetseminar den 13.-14. august 2015.

Sagen genoptages den 17. marts 2015.

Økonomiudvalget 17-03-2015
Notat af 16. marts 2015 indeholdende alternativt forslag til budgetproces for 2016 blev omdelt på mødet. Notatet udsendes til gruppeformændene.
Investeringsoversigt fra 2015-budgetlægning udsendes til Økonomiudvalgets medlemmer/gruppeformænd.
Økonomiudvalget anbefaler den i notatet foreslåede budgetproces for 2016-2019. Sagsbeskrivelsen tilrettes til byrådsbehandlingen.
De enkelte udvalg afvikler dialogmøder efter eget skøn/behov.
Pressemeddelelse udsendes.
Baggrund og vurdering
På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse og beslutning den 17. marts 2015er der udarbejdet et revideret oplæg til budgetvejledning for 2016-19. 

Køge Kommune har en stærk økonomi og dermed et godt udgangspunkt for det kommende års budgetlægning. Der er dog en forventning om en mindre ubalance i budget 2016-19, der skal dækkes. I budgetvejledningen foreslås ubalancen dækket ved effektiviseringer og en forskydning af anlægsinvesteringer. Som følge af den beskedne ubalance anbefaler Økonomiudvalget overfor Byrådet, at der ikke indarbejdes flere nye besparelser i budgetlægningen for næste år.

Budgetvejledningen, der er vedlagt, definerer rammerne og beskriver processen for udarbejdelsen af Køge Kommunes budget. Fremskrivningsnotatet, der er bilag til budgetvejledningen beskriver, hvordan de enkelte dele af budgettet rent teknisk fremskrives fra sidste års budget. 

Budgetvejledningens sigte er, at
 • skabe overblik over den samlede budgetproces fra start til slut,
 • sikre mulighed for tidlig igangsættelse af initiativer, der kvalificerer grundlaget for de politiske drøftelser,
 • fastlægge forventningerne til den politiske og administrative proces, herunder fagudvalgenes rolle,
 • fastlægge en proces, der sikrer inddragelse af borgere og medarbejdere i udarbejdelsen af budgettet. 

Ad 1: Niveauet for effektiviseringer og processen herfor
Det indstilles, at Byrådet drøfter og fastsætter niveauet for effektiviseringer. Økonomiudvalgets anbefaling er et effektiviseringsmål på 8 mio. kr. årligt på serviceområderne, der dækker alle udvalg, bortset fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Hertil kommer et særskilt effektviseringsmål for Erhvervs- og Arbejdsmarkedetsudvalget på 5 mio. kr. årligt vedrørende indkomstoverførsler. Der udarbejdes således ikke et omprioriteringskatalog.

For så vidt angår effektiviseringsforslagene på de 8 mio. kr. på serviceområderne udarbejder administrationen disse i foråret 2015 og orienterer fagudvalg, Økonomiudvalg samt Byråd herom på juni møderne.  

I relation til effektiviseringsforslagene på de 5 mio. kr. på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område vil udvalget i april og maj drøfte mulige forslag til effektiviseringer, hvorefter der træffes endelig beslutning om effektiviseringsforslagene på udvalgets juni møde. Økonomiudvalget og Byrådet orienteres om forslagene på møderne den 9. og 16. juni.    

De udarbejdede effektiviseringsforslag på i alt 13 mio. kr. vil blive indarbejdet som en del af 1. behandlingsmaterialet, som sendes til høring blandt borgerne primo august måned. I forbindelse hermed er der i budgetvejledningen lagt op til, at de enkelte fagudvalg selv beslutter i hvilket omfang og med hvilke interessenter, der skal afholdes dialogmøder i august og september måned.

Ad 2: Niveauet for anlægsrammen
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalg og Byråd drøfter og fastsætter anlægsrammen. For årene 2016-2018 anbefales det, at bruttoanlægsrammen fastsættes til niveauet i overslagsårene 2016-18 i budget 2015, dog nedjusteret med 10 mio. kr. i alle tre år samt tilpasset ændringer i masterplanen på Social- og Sundhedsudvalgets område. For 2019 anbefales en bruttoanlægsramme på 165 mio. kr. Hertil kommer anlægsudgifter til ældreboliger og sociale institutioner samt Jorddepotet, der også er beskrevet i budgetvejledningen.

Ad 3: Forkortet politisk proces
I forbindelse med Økonomiudvalgets drøftelse i december 2014 om fokuspunkter for budgetlægningen for 2016-19 blev det besluttet at forkorte og optimere den politiske proces. I forbindelse hermed blev det besluttet at erstatte budgetseminarer i april og juni måned med et opstartsseminar i august måned.  

På baggrund heraf er den politiske proces for behandlingen af budget 2016-19 forkortet i forhold til tidligere. Det fremgår således af budgetvejledningen, at temamøderne om budgettet i foråret erstattes af et eksternt byrådeseminar den 13.-14. august 2015, hvor der vil være mulighed for overnatning.

Der er efter byrådsseminaret afsat konkrete dage til politiske forhandlinger. Det første møde er i uge 36 (den 2. september 2015), og efterfølges af yderligere 3 møder i uge 37 og 38 (den 7., 10. og 14. september 2015), jf. budgetvejledningen. På møderne deltager administrativ support.

Ad 4: Fremskrivnningsnotat og mærkning af anlæg
Fremskrivningsnotatet, der er bilag til budgetvejledningen, beskriver, hvordan det nuværende budget 2015 samt overslagsårene 2016-19 fremskrives til budgetforslag 2016-19. Formålet med fremskrivningsnotatet er at sikre en fremskrivning til 2016, hvor det politisk fastsatte serviceniveau er fastholdt.

Fremskrivningsnotatet definerer for hver af de tekniske delrammer, som budgettet er inddelt i, hvordan fremskrivning sker. I forlængelse af den politiske behandling af den nye befolkningsprognose på aprilmøderne vil de budgetmæssige konsekvenser blive beskrevet i et selvstændigt notat, der sendes ud sammen med 1. behandlingsmaterialet. Det sker med henblik på at sikre den af Økonomiudvalgte efterspurgte tydliggørelse af de demografiske konsekvenser i budgettet.

I lighed med budgetlægningen for 2015 anbefales det, at der mærkes anlæg, jf. bilag 2.

Ad 5: 2. behandling af budget 2016-19
For at skabe mere tid til politiske forhandlinger foreslås det, at 2. behandlingen af budget 2016-19 fastsættes til den 29. september 2015 i Økonomiudvalget og den 6. oktober 2015 i Byrådet.

Økonomi
Budgetvejledningen er grundlaget for budgetlægningsprocessen for budget 2016-19.

Den foreslåede proces for budgetlægningen forudsætter, at udvalgene i 2015 styrer økonomien indenfor de afsatte budgetrammer og dermed sikrer budgetoverholdelse. Særligt har Social- og Sundhedsudvalget en opgave foran sig, hvor servicereduktioner måske ikke kan undgås.

Kommunikation
Det politiske niveau orienteres om budgetvejledningen gennem fagudvalgene, byrådsseminar og partigrupperne. Det administrative niveau orienteres gennem kommunens økonomigruppe, lederforum og chefgrupper.

Beslutning
Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

A ønsker følgende mindretalsudtalelse protokolleret: Liste O, Ø og A havde gerne set, at der var sket en teknisk korrektion af Social- og Sundhedsudvalgets budget før budgetforhandlingerne for 2016-2019 med henblik på at dække udvalgsområdets underskud.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Bilag

Til toppen


63.   Garantistillelse for lån til Køge Vand og Køge Afløb i 2015


Indstilling
Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at Køge Kommune i 2015 stiller garanti overfor KommuneKredit for et lånebehov på op til 82,4 mio. kr. i Køge Afløb A/S og 30,2 mio. kr. i Køge Vand A/S.

Økonomiudvalget 17-03-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Køge Afløb A/S og Køge Vand A/S anmoder Køge Kommune om at stille garanti for lån til planlagte anlægsinvesteringer i 2015. Konkret drejer det sig om garantistillelse for lån på op til 82,4 mio. kr. i Køge Afløb A/S og 30,2 mio. i Køge Vand A/S. Garantistillelsen giver mulighed for at optage lån hos KommuneKredit, som tilbyder den billigste lånefinansiering. Kommunen opkræver i henhold til byrådsbeslutning garantiprovision på 1,5 % årligt af lånets restgæld.

Køge Afløb
Køge Afløb A/S vurderer, at der på spildevandsområdet er et investeringsbehov over de næste 30 år på ca. 67 mio. kr. årligt. I
2015 udgør det budgetterede investeringsomfang dog 135,6 mio. kr. for Køge Afløb A/S.  

Investeringsniveauet på 135,6 mio. kr. blev godkendt den 5. december 2014 af bestyrelsen i Køge Afløb A/S. Det er oplyst fra Køge Afløb A/S, at det budgetterede investeringsomfang i 2015 på 135,6 mio. kr. forudsættes finansieret ved lånoptagelse med op til 82,4 mio. kr. og ved en selvfinansiering på 53,20 mio. kr. 

Køge Vand
Køge Vand A/S vurderer, at der på vandområdet er et investeringsbehov over de næste 30 år på ca. 10 mio. kr. årligt. I
2015 udgør det budgetterede investeringsomfang dog 42 mio. kr. for Køge Vand A/S.  Investeringsniveauet på 42 mio. kr. blev godkendt den 5. december 2014 af bestyrelsen i Køge Vand A/S.

Det er oplyst fra Køge Vand A/S, at det budgetterede investeringsomfang i 2015 på 42 mio. kr. forudsættes finansieret ved lånoptagelse med op til 30,2 mio. kr. og ved en selvfinansiering på 11,8 mio. kr. 

Anmodning om kommunal garantistillelse
I forbindelse med de planlagte investeringer i 2015 har Køge Afløb A/S og Køge Vand A/S anmodet om, at Køge Kommune stiller garanti for lånefinansieringen. Hvis Køge Kommune stiller garanti, opnår selskaberne en væsentlig besparelse på renteudgiften - en besparelse, der slår igennem på taksterne over for forbrugerne.  

Såfremt kommunen stiller garanti, påtænker Køge Afløb A/S og Køge Vand A/S at optage lånene hos KommuneKredit. Konkret tilrettelægges et lån hos KommuneKredit således, at der i investeringsåret 2015 etableres en såkaldt opbygningskredit, som omdannes til et anlægslån i 2016, når den endelige størrelse på lånet er kendt. 
Økonomi
Det skal bemærkes, at kommunen i 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014 har givet garantistillelse for Køge Afløb A/S og Køge Vand A/S’ lån i KommuneKredit. Det samlede lånetræk og dermed garantistillelse udgjorde ultimo 2014 242,9 mio. kr. 

Kommunen har i 2014 modtaget i alt 2,8 mio. kr. i garantiprovision fra de to selskaber. Indtægterne fra garantiprovision i 2015 vil stige som følge af den stillede garanti, idet garantiprovisionen dog afhænger af, i hvilket omfang Køge Afløb A/S og Køge Vand A/S udnytter lånerammen. De stigende indtægter er indarbejdet i budget 2015.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)

Til toppen


64.   Budgetansvar i forhold til "Tryghedspuljen"


Indstilling
Børne- og Ungeforvaltningen indstiller, at Forebyggelses- og Tryghedsudvalget, overfor Økonomiudvalget, anbefaler, at budgetansvaret for Tryghedspuljen på 750.000 kr. delegeres til Børne- og Ungeforvaltningens direktør og disponeres i samarbejde med Forebyggelses- og Tryghedsudvalget.

Forebyggelses- og Tryghedsudvalget 26-02-2015
Anbefales overfor Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget 10-03-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
I budgetaftalen for 2015-2018 fremgår følgende:
"Vi giver "Forebyggelses og Tryghedsudvalget" 750.000 kr. til aktiviteter.
I 2014 nedlagde et flertal i Byrådet "Tryghed- og Godt Ungelivs-puljen" for at bruge midlerne på ungdomsklubtilbud. Det gav mening - både fordi ungdomsklubberne trængte til et løft, men også fordi indsatsen i fire af kommunens udsatte boligområder i en årrække tilføres mange penge via Den Boligsociale Helhedsplan. Forligsparterne ønsker nu også at forebygge i de områder, der ikke er omfattet af Den Boligsociale Helhedsplan. Vi vil således sætte fokus på andre områder i kommunen for at sikre, at der ikke sker en stigning i ungdomskriminalitet her. Vi skal forebygge blandt unge i alle dele af Køge Kommune. Derfor tildeler forligsparterne "Forebyggelses- og Tryghedsudvalget" 750.000 kr. årligt til dette nye forebyggende arbejde." 
Økonomi
Puljen er placeret under Økonomiudvalgets budgetområde. 
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)

Til toppen


65.   Godkendelse af takster på forsyningsområdet


Indstilling

Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalg og Byråd

 1. godkender taksterne for Køge Afløb A/S for 2015, 
 2. tager de fastsatte takster for Køge Varme A/S for 2015 til efterretning.
Økonomiudvalget 17-03-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Spildevand
I henhold til § 3 i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg skal Byrådet godkende de takster for 2015, som Energiforsyningens bestyrelse har fastsat for Køge Afløb A/S.Taksterne blev fastsat på bestyrelsesmøde i december 2014, jf. vedlagte bilag. Byrådets rolle i den forbindelse er alene at godkende eller afvise de fastsatte takster, under hensyntagen til selskabets prisloft.

Som det fremgår af bilaget, ligger de fastsatte takster for 2015 inden for det prisloft, som Forsyningssekretariatet har fastlagt. På den baggrund anbefales det, at taksterne for Køge Afløb A/S godkendes.

Varmeforsyning
Bestyrelsen i Energiforsyningen har på møde i december 2014 fastsat taksterne for 2015 i Køge Varme A/S, jf. vedlagte bilag. Byrådet skal ikke formelt godkende taksterne, så disse anbefales blot taget til efterretning.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune
Beslutning
Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Taget til efterretning.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Bilag

Til toppen


66.   Godkendelse af udbudsplan 2015-16


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at kommunens udbudsplan for 2015-16 godkendes.


Økonomiudvalget 03-02-2015
Udsat.

Økonomiudvalget 10-03-2015
Godkendt.
Oversendes til Byrådets orientering.
Baggrund og vurdering

Direktionen fremlægger én gang om året en rullende toårig udbudsplan til godkendelse i Økonomiudvalget. Oplægget til udbudsplan for 2015 – 16 er blevet til i et samarbejde mellem udbudsenheden og forvaltningernes chefgrupper (vedhæftet som bilag).

 

Hovedformålet med udbudsplanen er at udvælge og prioriterer de områder, hvor kommunen kan skabe værdi gennem konkurrenceudsættelse. Der er fokus på at opnå den ønskede kvalitet og gode priser i vores aftaler. Som offentlig myndighed er kommunen samtidig underlagt en række udbudsjuridiske krav, som betyder, at varer og tjenesteydelser i reglen skal udbydes, når aftalerne overstiger forskellige tærskelværdier (beløbsstørrelser). Kommunen kan derfor kun i nogen grad selv beslutte hvad der skal konkurrenceudsættes.

 

Udbudsplanen 2015-16 indeholder udbud fra Staten og Kommunernes Indkøbscentral (SKI), Fællesudbud Sjælland (FUS) og Køge lokale udbud. SKI er en central offentligt ejet indkøbsorganisation, der gennemfører udbud på vegne af den offentlige sektor. FUS er et velfungerende indkøbssamarbejde mellem 16 af de 17 kommuner i Region Sjælland (minus Lolland). Hensigten med både SKI og FUS er at optimere kommunernes indkøb ved udbud af større volumen samt udnytte fordele ved deling af kompetencer og ressourcer. K17 kommunaldirektørerne har aftalt, at kommunerne i Region Sjælland tilmelder sig SKIs forpligtende aftaler, med mindre der er særlige kommunelokale forhold, som gør sig gældende.

 

Den nationale tendens peger på, at kommuner i stigende grad benytter konkurrenceudsættelse, dels som en mulighed for at effektivisere, og dermed at opnå besparelser uden serviceforringelser. Dels som en mulighed for at opnå de innovative og kvalitetsmæssige fordele der kan opstå i en dialog og samarbejde med markedet.

 

Køge Kommune har også de senere år opnået effektiviseringer ved konkurrenceudsættelse. I 2014 er der indgået aftaler, som har resulteret i en årlig besparelse for ca. 5 mio. kr., og i 2015 udmøntes besparelser for ca. 8 mio. kr. Den akkumulerede indkøbsbesparelse i periode 2010 til 2015 er ca. 54 mio. kr.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommue i forbindelse med godkendelse af udbudsplanen.
Beslutning
Til efterretning.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Bilag

Til toppen


67.   Kvalitetsrapport 2014 - Folkeskole


Indstilling
Børne- og Ungeforvaltningen indstiller til Skoleudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at Kvalitetsrapport 2014 godkendes.

Skoleudvalget 04-03-2015
Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Økonomiudvalget 17-03-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
I forhold til Skoleudvalgets behandling af udkast til kvalitetsrapport 2014 på mødet i februar 2015 er der foretaget følgende ændringer/tilføjelser:
 • I afsnit 1 er der foretaget mindre korrektioner i teksten vedrørende helhedsvurdering af skolernes faglige niveau.
 • I afsnit 3.4 vedrørende opfyldelse af 95 % målsætningen indgår nu data for andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse henholdsvis 3 og 9 måneder efter, de har forladt folkeskolen.
 • I afsnit 6 er indsat en sammenfatning af høringsvarene fra de 6 skoler, der har indsendt svar.

Herudover er rapporten uændret i forhold til første udkast, og der henvises til tidligere sagsfremstilling.

I forbindelse med behandling i Økonomiudvalg og Byråd vedlægges den tidligere sagsfremstilling som bilag.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser af kvalitetsrapporten.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Bilag

Til toppen


68.   Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet


Indstilling
Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget tager resultatet af forvaltningsrevisionen til efterretning.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgsets 09-02-2015
Til efterretning.

Økonomiudvalget 17-03-2015
Til efterretning.
Oversendes til Byrådets orientering.
Baggrund og vurdering

Hvert år udvælges et område i den kommunale forvaltning til en såkaldt forvaltningsrevision. For 2014 har det været aftalt mellem forvaltning og revision at vælge beskæftigelsesområdet.

Forvaltningsrevisionen er foretaget med udgangspunkt i de data, som BDO har indsamlet i foråret 2014 i forbindelse med en landsdækkende analyse af det administrative ressourceforbrug i jobcentrene, for KL, Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet.

I forlængelse heraf har det været formålet at vurdere produktiviteten og beskæftigelseseffekten i Køge Jobcenter.  

Forvaltningsrevisionen er sammenfattet i det vedlagte bilag – Besøgsnotat fra BDO.  I notatet sammenlignes Køge Kommune med andre kommuner i en klynge. Den overordnede konklusion er, at  Køge Jobcenter har en produktivitet, som ligger på niveau med gennemsnittet for klyngen. Beskæftigelseseffekten er endvidere negativ, hvilket betyder, at Køge Jobcenter har klaret sig bedre end forventet givet rammebetingelserne. Køge Jobcenter klarer sig også bedre på effekt i forhold til klyngegennemsnittet. Køge Jobcenters overordnede produktivitet er højere end landsgennemsnittet, mens der samtidig kan observeres en effekt, der stort set er på niveau med landsgennemsnittet.   

Forvaltningen vil på mødet kunne uddybe resultaterne af de enkelte områder, som er gennemgået.
Beslutning
Til efterretning.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Bilag

Til toppen


69.   Fremtidig organisering af udviklingen af Køge Marina


Indstilling
Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at  
 1. ny organisering af udviklingen af Køge Marina godkendes,
 2. forslag til revideret kommissorium for Marinaudvalget sendes i høring i hhv. Marinaudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget,
 3. forvaltningen går i dialog med Naturstyrelsen.
Økonomiudvalget 17-03-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
På baggrund af afrapportering for Marinaudvalgets hidtidige arbejde, for de foreløbige resultater for støj- og forureningsundersøgelserne samt for relevante udfordringer i forbindelse med en eventuel udvikling af boliger og/eller ferie- og fritidsboliger på Køge Marina besluttede Økonomiudvalget den 3. februar 2015, at

"Forvaltningen udarbejder forslag til nyt opdelt kommissorium. Marinaudvalgets videre arbejde bør afvente nyt kommissorium. Der sigtes mod byrådsbehandling af nyt kommissorium til april 2015.

Generelt søges sikret en overordnet koordinering omkring udfordringer af ensartede karakter for kommunens udviklingsprojekter, f.eks. omkring støj, boligudbygning, strandbeskyttelseslinje, detailhandel m.m."


Økonomiudvalget ønskede i øvrigt at kvittere for, at Marinaudvalget med sit foreløbige arbejde med igangsættelse af funktionsstrategi, borgerinddragelse, skitser til dispositionsplan, støj- og forureningsundersøgelser, midlertidige aktiviteter etc. har skabt et solidt grundlag for den videre planlægning. Det var samtidig ønsket at opgaven med udvikling af Køge Marina og Nordstranden omorganiseres i overensstemmelse med Køge Kommunes styrelsesvedtægt samt med henblik på at sikre en effektiv og koordineret proces.

I forlængelse heraf vedlægges forslag til revideret kommissorium for Marinaudvalget således, at udvalgets fremtidige arbejde fokuseres på faciliteter og aktiviteter inden for kultur- og fritidsområdet til udvikling af Køge Marina og Nordstranden, herunder funktioner som kan understøtte tilbuddene på kultur- og fritidsområdet, fx nyt vandrerhjem, bedre tilgængelighed for både marinaens og Nordstrandens brugere etc. Dertil skal Marinaudvalget komme med forslag til, hvordan eksisterende og nye funktioner og faciliteter placeres, så der opnås en optimal disponering af marinaens og Nordstrandens arealer. Med den udarbejdede dispositionsplan samt funktionsanalyse leverer Marinaudvalget input til ny lokalplan for området.

Samtidig overgår opgaven med mulig udvikling af boliger og/eller ferie- og fritidsboliger på Køge Marina til Økonomiudvalget. Således vil Byrådets beslutning den 25. februar 2014 om, at det af kommissoriet skal fremgå, at der alene kan arbejdes for at etablere maritime boliger, til supplement af de eksisterende Skipperhuse, blive håndteret således, at denne del af udviklingen varetages af Økonomiudvalget under hensyntagen til bl.a. Køge Kommunes boligbyggeprogram, miljøforhold, kommunens øvrige byudviklingsprojekter som Køge Kyst, Køge Nord og Køge Park.

Det videre arbejde med relevante miljøundersøgelser samt med strandbeskyttelseslinjen placeres i forlængelse heraf i Økonomiudvalget, herunder den videre opfølgning på VVM-redegørelse for uniterminal. Økonomiudvalget vil således forestå den videre dialog om udviklingen med Køge Havns bestyrelse. Samtidig gives der mandat til, at forvaltningen i april-juni 2015 går i dialog med Naturstyrelsen vedr. strandbeskyttelseslinje og andre relevante forhold med henblik på at skabe klarhed om rammer og muligheder for udviklingen. Resultatet af drøftelserne afrapporteres over for Økonomiudvalget inden udgangen af juni 2015.

Opgaven med den overordnede, infrastrukturelle betjening af Køge Marina og Nordstranden overgår ligeledes til Økonomiudvalget, da den dels skal ses i sammenhæng med en eventuel byudvikling af Køge Marina, dels skal ses i sammenhæng med betjeningen af øvrige, nærliggende områder som Køge Kysts udviklingsområder samt områderne omkring en ny Køge Park og nyt universitetshospital. Den infrastrukturelle betjening af områderne - herunder benyttelsen af ny, nordlig afgangsvej - afklares i sammenhæng med lokalplanarbejdet i løbet af 2016.

Endelig overgår spørgsmålet om finansiering af anlæg og faciliteter inden for kultur- og fritidsområdet til Kultur- og Idrætsudvalget. Kultur- og Idrætsudvalget kan undersøge forskellige finansieringsstrategier, ligesom udvalget kan søge nye tiltag finansieret inden for rammerne af Køge Kommunes anlægsbudgetter. Kultur- og Idrætsudvalget udarbejder overslag over investeringsbehovet for de enkelte elementer og for den samlede udvikling af Køge Marina, herunder udarbejdes oplæg til en samlet prioritering af elementerne i udviklingen af Køge Marina.

Økonomiudvalget har ansvaret for finansiering/investering i sammenhæng med mulig boligbebyggelse samt udvikling af infrastruktur, herunder evt. grundsalg i forbindelse med boliger, vandrerhjem etc. 

De givne spørgsmål vil blive drøftet i hhv. Økonomiudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget sideløbende med Marinaudvalgets arbejde med dispositionsplan samt funktionsstrategi for Køge Marina og Nordstranden. Økonomiudvalgets drøftelse af spørgsmålene knyttes op på arbejdet med Planstrategi 2015, som ventes færdiggjort til december 2015.

Drøftelserne i hhv. Økonomiudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget skal i sammenhæng med Marinaudvalgets input danne grundlag for udarbejdelsen af ny lokalplan for Køge Marina og Nordstranden. Den samlede afrapportering sker på et byrådsseminar med henblik på udarbejdelsen af en realiseringsstrategi for udviklingen af Køge Marina og Nordstranden.

I henhold til tidsplan i det reviderede kommissorium for Marinaudvalget arbejdes der efter, at Marinaudvalget kan aflevere sit input til udviklingen af Køge Marina og Nordstranden medio november 2015 med henblik på, at byrådsseminaret kan finde sted i januar 2016.
Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Bilag

Til toppen


70.   Afhændelse af ejendom (almen bolig) beliggende Hovedgaden 76, 4140 Borup


Indstilling
Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives tilladelse til, at Boligselskabet Sjælland kan afhænde ejendommen Hovedgaden 76, 4140 Borup.

Økonomiudvalget 17-03-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Boligselskabet Sjælland ansøger den 27. januar 2015 om, at Køge Kommune giver tilladelse til, at ejendommen beliggende Hovedgaden 76, 4140 Borup kan afhændes til privat køber.

Efter almenboliglovens § 27, stk. 1 skal afhændelse af en almen boligorganisations ejendom godkendes af kommunalbestyrelsen.

Ejendommen, der er et fritliggende énfamiliehus på 85 m2 og opført i 1931, er ikke opført med offentlig støtte og har været udlejet på almindelige markedsvilkår, hvorfor Byrådet alene skal godkende afhændelsen som tilsynsførende kommune. 

Ejendommen blev oprindelig købt af boligselskabet som et led i en plan om at inddrage den som en del af en boligafdelings faciliteter. Denne plan blev imidlertid ikke ført ud i livet, og ejendommen har derfor efterfølgende været udlejet til Køge Kommune fra den 1. januar 1999 og indtil 1. august 2011, hvor kommunen opsagde lejemålet. Køge Kommune anvendte ejendommen til et socialpsykiatrisk hjemmevejledningstilbud "Støttecenteret Etteren". 

Da Køge Kommune opsagde lejemålet var det ikke var muligt at sælge ejendommen, og den blev derfor udlejet tidsbegrænset i perioden 1. januar 2012 til 1. august 2014 - til privat lejer til en reduceret leje.

Boligselskabet har nu opnået salg til private købere til 750.000 kr. 

Restgælden i ejendommen er på 569.000 kr., hvilket betyder et forventet provenu til selskabets dispostionsfond på 111.000 kr.

Boligselskabet forventer et stort underskud/tab hvis ejendommen ikke afhændes. Det vurderes, at ejendommen kan udlejes til maksimalt 75.000 kr. om året. Den beregnede balanceleje (udgiften ved at drive ejendommen) udgør for 209.800 kr. for 2015.

Social- og Sundhedsforvaltningen har ikke nogen bemærkninger i forhold til at godkende afhændelsen af ejendommen.
Økonomi
Der vil ikke være nogen udgifter for Køge Kommune forbundet med afhændelsen.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)

Til toppen


71.   Køge Park - justering af tidsplan


Indstilling
Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at Økonomiudvalget godkender den justerede tidsplan for Køge Park projektet.

Økonomiudvalget 17-03-2015
Taget til efterretning.
Sagen overføres til åbent punkt - og oversendes til Byrådets orientering.
Baggrund og vurdering
På baggrund af seneste justering pr. 20. januar 2015, var det planen, at forslaget til grundsalgsvilkår m.v. skulle forelægges til politisk behandling i februar eller marts 2015.

Forvaltningen er af kommunens rådgivere den 24. februar blevet præsenteret for et udkast til grundsalgsvilkår, hvor også de dele af dokumentsamlingen, der efter den nuværende tidsplan først skulle forelægges til politisk behandling den 26. maj 2015 henholdsvis 17. juni 2015 (lokalplanforslaget), forudsættes at indgå som bilag til grundsalgsaftalen. Det er rådgivernes anbefaling, at denne form anvendes.

Herudover forudsætter den nuværende tidsplan, at den investor, der skal findes på baggrund af udbuddet af grunden, skulle igangsætte udbuddet af entreprisen inden lokalplanen var endelig. Kommunens rådgivere anbefaler nu, at igangsætningen af udarbejdelse af udbudsmateriale med videre først sker, når lokalplanen er endeligt godkendt. Dette skyldes, at Køge Kommune i modsat fald vil skulle påtage sig den økonomiske risiko for de udgifter, som investor afholder som led i forberedelsen og gennemførelsen af entrepriseudbuddet, hvilket estimeres til ca. 10 mio. kr.

Forvaltningen skal i øvrigt henlede opmærksomheden på, at kommunen alene har indflydelse på tidsplanen frem til valget af investor, der efter den justerede tidsplan tidligst sker den 27. oktober og senest den 24. november 2015. Herefter overtager investor planlægningen inden for de rammer, der vil fremgå af udbuddet af grunden. Med de ændringer, som ovennævnte medfører, vil ibrugtagningstidspunktet formentlig blive rykket med ca. ½ år. Det forudsættes ligeledes, at ibrugtagningstidspunktet er opsplittet, det vil sige at dele af Køge Park faciliteterne kan tages i brug før andre. Spørgsmålet om lovligheden, muligheden og hensigtsmæssigheden af dette vil blive investors afgørelse. Slutdatoen som den fremgår af vedlagte justerede tidsplan er således rådgivernes bedste bud på det foreliggende grundlag, og kan således ikke betragtes som endelig.

Den foreslåede proces, som forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, er herefter følgende:

Køge Byråd den 26. maj 2015:
 • Behandling af grundsalgs- og investeringsvilkårene samt det resterende aftalegrundlag i form af OPP-aftale og Lejeaftaler og Garantier (Køge Park Sport og Event).

Køge Byråd den 17. juni 2015:
 • Behandling af udkast til lokalplan - udsendelse i høring.

Køge Byråd den 27. oktober 2015:
 • Behandling af lokalplan - endelig godkendelse.
 • Valg af investor (eventuelt).

Køge Byråd den 24. november 2015:

 • Valg af investor (senest forventede tidspunkt)

For en nærmere uddybning af tidsplanen henvises til vedlagte bilag.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Til efterretning.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Bilag

Til toppen


72.   Endelig vedtagelse af lokalplan 1045 for udvidelse af Skovbo Efterskole


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at forslag til lokalplan 1045 for udvidelse af Skovbo Efterskole vedtages endeligt med redaktionelle ændringer samt de ændringer, der fremgår af høringsnotatet (se bilag 1). Ændringer er fremhævet med rødt i lokalplanforslaget (se bilag 2).

Teknik- og Miljøudvalget 05-03-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 17-03-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Byrådet vedtog den 28. oktober 2014 at sende forslag til lokalplan 1045 for udvidelse af Skovbo Efterskole i offentlig høring.

Skovbo Efterskole i Slimminge ønsker at udvide, hvilket kræver en ny lokalplan, da byggeretten i den eksisterende lokalplan for efterskolen er opbrugt. 
Der er udarbejdet projekt for en udvidelse af efterskolens idrætshal. På sigt vil der desuden være behov for flere
undervisningsfaciliteter, konferencerum, omfordeling af sengepladser samt en udvidelse af spisesalen. Lokalplanen udlægger et byggefelt omkring den eksisterende skolebebyggelse, som kan rumme udvidelserne.

Lokalplanen skal sikre, at ny bebyggelse samles omkring den eksisterende bebyggelse og ikke spredes til de ubebyggede friarealer nord for skolen. Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser om bl.a. bebyggelsens omfang, tagformer, facade- og tagmaterialer med det formål at sikre, at nye bygninger tilpasses den eksisterende bebyggelse. 

Lokalplanområdet ligger i landzone og forbliver i landzone.
Lokalplanen indeholder bestemmelse om bonusvirkning, således at der efter endelig vedtagelse af lokalplanen ikke skal indhentes landzonetilladelse til forhold, som er reguleret af lokalplanen jf. planlovens § 15, stk. 4. 

Skovbo Efterskole er i dag omfattet af lokalplan 81. Lokalplanen omfatter, foruden efterskolen, en del af naboejendommen Ringstedvej 616, hvilket ved lokalplanens vedtagelse muliggjorde, at skolen opkøbte en stor del af naboejendommen. Lokalplanafgrænsningen ændres fra lokalplan 81, så lokalplan 1045 ikke omfatter Ringstedvej 616. Ved endelig vedtagelse af lokalplan 1045 aflyses lokalplan 81 i sin helhed, således at ejendommen Ringstedvej 616 ikke længere vil være omfattet af lokalplanlægning. 

Lokalplan 1045 er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013. 

Forslag til lokalplan 1045 for udvidelse af Skovbo Efterskole har været i offentlig høring i perioden fra den 10. november 2014 - 12. januar 2015. Der er indkommet 1 høringssvar i høringsperioden.

I høringssvaret gives udtryk for:
- Ønske om, at elevantallet på skolen reguleres i lokalplanen. 
- Ønske om, at lokalplanens krav til antallet af p-pladser øges.
- Utilfredshed med lokalplanens bestemmelse, om at tage kan udføres med glaseret tegl.
- Ønske om, at støj fra efterskolen reguleres i lokalplanen.

Høringssvaret giver anledning til en række mindre ændringer i lokalplanforslaget. Der er udarbejdet et høringsnotat (se bilag 1), i hvilket der redegøres for høringssvaret samt forvaltningens forslag til ændringer i lokalplanen.
Økonomi

Lokalplanen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune, da Skovbo Efterskole er privatejet.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Bilag

Til toppen


73.   Forslag til lokalplan 1049 - stationsområdets nordlige område, Køge samt kommuneplantillæg 14


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at forslag til lokalplan 1049 samt kommuneplantillæg 14 - vedtages til offentlig høring i 8 uger sammen med miljøvurderingen.

Teknik- og Miljøudvalget 05-03-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 17-03-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
I rækken af lokalplaner for udvikling af Køge by har Køge Kyst fået udarbejdet lokalplan 1049 hos LE34 (landinspektørfirma).

Lokalplanen bygger på realiseringen af intentionerne i "Udviklingsplan for Køge Kyst" med tilhørende kvalitetsprogram og fastsætter rammerne for etablering af den nordligste del af udviklingsområdet.

Lokalplanen indeholder områderne B10, B11 og B12 og fastlægger området til centerformål med blandede byfunktioner.

Lokalplan 1049 fastsætter bestemmelser for etablering af offentligt tilgængeligt parkeringshus i byggefelt B10, samt og rammebestemmelser for felterne B11 og B12 til boliger og kontorerhverv. Ved etablering af lokalplanpligtigt byggeri i rammeområderne B11 og B12 skal der udarbejdes en ny lokalplan med byggeretsgivende bestemmelser. 
Derudover fastlægger lokalplanen de trafikale principper i området og for parkeringshuset samt bebyggelsesregulerende bestemmelser for parkeringshuset.
 
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013, og der er derfor udarbejdet et Kommuneplantillæg nr. 14 til lokalplanen. Kommuneplantillæg 14 udskiller 2 nye rammeområde 3C17 og 3C18 fra rammeområde 3C14. I 3C17 ønskes der mulighed for at opføre et parkeringshus med en bebyggelsesprocent på 140 med en højde på 15 meter mod Ivar Huitfeldtsvej og en højde på 12 meter mod Strædet. Rammeområde 3C14 ændres kun i omkreds.

Rammeområde 3C18 oprettes for den del af rammeområde 3C14, som endnu ikke er lokalplanlagt med en bebyggelsesprocent på 125.

Miljøvurdering af lokalplan 1049 og Kommuneplantillæg 14:
Lokalplanen og Kommuneplantillæg 14 er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. På denne baggrund er der foretaget en screening efter lovens § 3, stk. 1 med det formål at afgøre, i hvilket omfang lokalplanen og kommuneplantillæg 14 forudsætter gennemførelse af miljøvurdering.

På baggrund af screening er der gennemført en miljøvurdering af følgende emner:

 • Grundvandsforurening.
 • Jordforurening- herunder deponering af jord.
 • Støj fra jernbane, Ivar Huitfeldtsvej, erhvervshavn og P-hus.
 • Trafiksikkerhed, herunder cyklistforhold, ud- og indkørselsforhold til og fra P-hus samt forhold for fodgængere.
 • Støv fra erhvervshavn .
Den gennemførte miljøvurdering har ført til, at lokalplanens bestemmelser er udformet således, at det sikres, at støj, vand- og jordforurening ikke overskrider Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier indenfor lokalplanområdet, og at lokalplanen forholder sig til de trafikale forhold.

Et projekt for et parkeringshus, som kan etableres i overensstemmelse med lokalplanen, vil være omfattet af VVM bekendtgørelsen bilag 2 stk. 11a om anlægsarbejder i byzonen, og der skal derfor gennemføres en screening af projektet, når der foreligger et konkret projekt.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Det forventes, at der afholdes borgermøde i høringsperioden.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Bilag

Til toppen


74.   Boliger


Indstilling

Ejendoms- og Driftsudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at 

 1. bygninger, der tidligere har huset Lellinge SFO, Tigerbo (børneinstitution) og dele af Borup tidligere ældrecenter ombygges til midlertidige flygtningeboliger, og der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 4,1 mio. kr., finansieret af kassen i 2015, 
 2. der indlejes en pavillon ved Tigerbo,
 3. på Borup tidligere ældrecenter kan der i en kortvarig periode (6 måneder) anvendes op til 12 værelser ud over de allerede besluttede 12 værelser.

Jette W. Jørgensen (Ø) stemmer imod tidsbegrænsningen i pkt. 3.

Økonomiudvalget 24-03-2015
Ad 1-2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales med den tilføjelse, at ingen må flyttes til en ny midlertidig adresse. Hvis dette ikke kan efterleves, genoptages sagen.
Baggrund og vurdering
Ifølge den seneste prognose over behovet for midlertidige flygtningeboliger topper dette i februar 2016 med i alt 128 boliger. Der er allerede en kapacitet på 44 boliger, hvorfor det er Ejendoms- og Driftsudvalgets opgave at finde yderligere op til 84 boliger.  

Ejendoms- og Driftsudvalget har den 4. marts 2015 og 17. marts 2015 drøftet en række forskellige muligheder. Udvalget anbefaler følgende:  

Ombygning af Tigerbo og Lellinge SFO
Tigerbo vil i første fase kunne rumme 12 boliger og en pavillon med 10 boliger, medens  Lellinge SFO  kan rumme 18 boliger, altså i alt 40 boliger. Det foreslås, at der allerede nu søges anlægsbevilling hertil, således at arbejderne kan igangsættes.  De vil kunne være indflytningsklar efter  4-6 måneder. Ombygningsudgifterne udgør 3,9 mio. kr. Der vil – såfremt forslaget vedtages – blive afholdt informationsmøder i begge lokalområder.  

Borup Ældrecenter anvendes som buffer 
Som det fremgår af prognosen er det ikke, med de besluttede tiltag, muligt at etablere midlertidige boliger til de flygtninge, som kommer i de første måneder efter 1. april. Borup Ældrecenter kan med ganske kort varsel (få dage) bringes i stand til modtagelse af disse flygtninge. 
Udgifterne til klargøring af Borup Ældrecenter udgør 0,2 mio. kr.               

Det er desuden vigtigt at afsøge mulighederne for privat indkvartering
Der vil af Arbejdsmarkedsafdelingen blive annonceret efter mulighederne for privat indkvartering. Erfaringen fra Ålborg Kommune var, at 50 borgere henvendte sig. Det ville i Køges tilfælde svare til ca. 15 henvendelser, så det kan ikke i sig selv dække det fulde behov. 

Med ovennævnte forslag er der skabt mulighed for 40+12+15= 67 boliger. Ejendoms- og Driftsudvalget vil p�� kommende møder søge at finde placeringsmuligheder for de resterende 17 boliger (forudsat der findes 15 private udlejere).

Ifølge den seneste prognose over behovet for midlertidige flygtningeboliger topper dette i februar 2016 med i alt 128 boliger. Der er allerede en kapacitet på 44 boliger, hvorfor det er Ejendoms- og Driftsudvalgets opgave at finde yderligere op til 84 boliger.  

Ejendoms- og Driftsudvalget har den 4. marts 2015 og 17. marts 2015 drøftet en række forskellige muligheder. Udvalget anbefaler følgende:  

Ombygning af Tigerbo og Lellinge SFO
Tigerbo vil i første fase kunne rumme 12 boliger og en pavillon med 10 boliger, medens  Lellinge SFO  kan rumme 18 boliger, altså i alt 40 boliger. Det foreslås, at der allerede nu søges anlægsbevilling hertil, således at arbejderne kan igangsættes.  De vil kunne være indflytningsklar efter  4-6 måneder. Ombygningsudgifterne udgør 3,9 mio. kr. Der vil – såfremt forslaget vedtages – blive afholdt informationsmøder i begge lokalområder.  

Borup Ældrecenter anvendes som buffer 
Som det fremgår af prognosen er det ikke, med de besluttede tiltag, muligt at etablere midlertidige boliger til de flygtninge, som kommer i de første måneder efter 1. april. Borup Ældrecenter kan med ganske kort varsel (få dage) bringes i stand til modtagelse af disse flygtninge. 
Udgifterne til klargøring af Borup Ældrecenter udgør 0,2 mio. kr.               

Det er desuden vigtigt at afsøge mulighederne for privat indkvartering
Der vil af Arbejdsmarkedsafdelingen blive annonceret efter mulighederne for privat indkvartering. Erfaringen fra Ålborg Kommune var, at 50 borgere henvendte sig. Det ville i Køges tilfælde svare til ca. 15 henvendelser, så det kan ikke i sig selv dække det fulde behov. 

Med ovennævnte forslag er der skabt mulighed for 40+12+15= 67 boliger. Ejendoms- og Driftsudvalget vil på kommende møder søge at finde placeringsmuligheder for de resterende 17 boliger (forudsat der findes 15 private udlejere).
Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 4,1 mio. kr. i 2015 til ombygning af bygninger, som tidligere har været anvendt til kommunale formål. Den budgetterede kassebeholdning vil i 2015 blive påvirket negativt med 4,1 mio. kr., da der ikke er afsat rådighedsbeløb i budgettet.  

Det skal herudover bemærkes, at Køge Kommune forventes at modtage cirka 1,3 mio. kr. fra den særlige pulje til modtagelse og integration af flygtninge i kommunerne, som Staten har forhandlet med KL primo 2015. Disse puljemidler forventes at tilgå kassen i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2015.

Regulering af driftsbudgettet vil blive medtaget ved 2. Økonomiske Redegørelse.


Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 4,1 mio. kr. i 2015 til ombygning af bygninger, som tidligere har været anvendt til kommunale formål. Den budgetterede kassebeholdning vil i 2015 blive påvirket negativt med 4,1 mio. kr., da der ikke er afsat rådighedsbeløb i budgettet.  

Det skal herudover bemærkes, at Køge Kommune forventes at modtage cirka 1,3 mio. kr. fra den særlige pulje til modtagelse og integration af flygtninge i kommunerne, som Staten har forhandlet med KL primo 2015. Disse puljemidler forventes at tilgå kassen i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2015.

Regulering af driftsbudgettet vil blive medtaget ved 2. Økonomiske Redegørelse.
Beslutning
Køge Byråd 24-03-2015

Ad 1-2: Godkendt.

Ad 3: Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Bilag

Til toppen


75.   Forlægning af Lyngvej, Campus og Lyskryds v. Nordhøj - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der gives en samlet anlægsbevilling på 12,13 mio. kr. til forlægning af Lyngvej og etablering af signalreguleret kryds Lyngvej / Nordhøj finansieret af rådighedsbeløb i budgettet på 1,63 mio. kr. i 2015, 7,8 mio. kr. i 2016 og 2,7 mio. kr. i 2017.

Teknik- og Miljøudvalget 05-03-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 17-03-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
I forbindelse med at Vejdirektoratet udvider Køge Bugtmotorvejen, og Banedanmark etablerer København - Ringstedbanen igennem Køge Kommune, ombygger Vejdirektoratet afkørsel 32. Der er i budget 2015 afsat 12,13 mio. kr. til medfinansiering og nybygning af ændret vejføring på Lyngvej og nyt signalkryds på Nordhøj.

Der etableres en ny forbindelsesvej mellem Nordhøj og Lyngvej og ny vejføring på Lyngvej, som tilsluttes til Nordhøj overfor Centervej.

Anlægsarbejderne forbundet med den forlagte Lyngvej forestås af Banedanmark. 

Tilslutning ved Nordhøj/Centervej nødvendiggør ombygning af krydset, som fremover vil blive signalreguleret. Etablering af Nordhøj/Centervej/forlagt Lyngvej-krydset udføres i Vejdirektoratets regi. 

Den forlagte Lyngvej forventes ibrugtaget september/oktober 2015.
Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en anlægsbevilling på 12,130 mio. kr. til forlægning af Lyngvej, Campus og lyskryds ved Nordhøj. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budgetårene 2015-2017 hvor rådighedsbeløbet er på 1,630 mio. kr. i 2015, 7,8 mio. kr i 2016 og 2,7 mio. i 2017.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Bilag

Til toppen


76.   Nedrivningspuljen - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der gives anlægsbevilling på 1.315.000 kr. til nedrivningspuljen for 2015.

Økonomiudvalget 17-03-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Det er aftalt mellem Køge Kommune og Køge Kyst, at kommunen overdrager en række arealer til Køge Kyst i forbindelse med realisering af projekter i det stationsnære område og i Sdr. Havn området. Som en del af aftalen er det besluttet, at kommunen sørger for at grundene er ryddede inden Køge kyst overtager dem, og der er til dette formål afsat 1.315.000 kr. i 2015.

Nærværende anlægsbevilling finansieres af afsat rådighedsbeløb i budget for 2015.
Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling på 1.315.000 kr. til nedrivningspuljen for 2015 i forbindelse med Køge Kyst projekterne. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budgettet.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)

Til toppen


77.   Tilslutningsanlæg til statslige anlægsprojekter - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der gives anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til tilslutningsanlæg til statslige anlægsprojekter finansieret af rådighedbeløb i budgettet.

Teknik- og Miljøudvalget 05-03-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 17-03-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
I forbindelse med at Vejdirektoratet udvider Køge Bugtmotorvejen og Banedanmark etablerer København - Ringstedbanen igennem Køge Kommune, er der i budget 2015 afsat 5 mio. kr. til medfinansiering ved nybygning, ombygning og forbedring af de eksisterende berørte vejanlæg.

I forbindelse med ombygning af Egedesvej udfor ejendommene nr. 16 - 30 etableres således separat adgangsvej til beboelserne - og lukningen af den østlige del af Ådalen mod Egedesvej nødvendiggør etablering af vendemulighed for store køretøjer på Ådalen nær adgangsvejen til Ådalen 2. 

I 2015 afslutter Vejdirektoratet ombygning af Egedesvej mellem motorvejsramper og frem til adgangsvejen til S-tog station og vendeplads/lokalvej ved Ådalen. 

De nye motorvejsramper og tilslutningsanlæg ved Egedesvej forventes ibrugtaget 1. juni 2015.

Banedanmark afslutter anlæggelse af den nye vej til Køge Nord Station mellem Egedesvej og Ølsemaglevej. 

Der vil endvidere blive brugt midler på projektering og planlægning af det nye "Parkér & Rejs"-anlæg samt udvikling af Køge Nord-området.

I perioden frem til den nye jernbane ibrugtages i 2018 skal endvidere etableres en række nye infrastrukturanlæg såsom "Parkér & Rejs"- anlæg, trafikforpladser og stiforbindelser, ligesom berørte veje skal tilpasses den kommende trafiksituation. 
Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling på 5 mio. kr. til tilslutningsanlæg til statslige anlægsprojekter. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budgettet for 2015.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Bilag

Til toppen


78.   Tilslutning af forbindelsesvej fra STC til Egedesvej i ny rundkørsel - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der gives anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til færdiggørelsesarbejder af forbindelsesvejen mellem STC og Egedesvej, finansieret af afsat rådighedsbeløb i budgettet.

Teknik- og Miljøudvalget 05-03-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 17-03-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
På Køge Kommunes investeringsoversigt er der i 2015 afsat rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til færdiggørelse af Egedesvej.

Anlæg af vejforbindelse mellem STC og de nye motorvejsramper ved Egedesvej, der blev igangsat 2014, skal færdiggøres i 2015.

Termin for ibrugtagning af Vejdirektoratets nye motorvejsramper ved Egedsvej er nu udskudt - og ibrugtagning af ramperne forventes at ske 1. juni 2015.

Som led i færdiggørelse af forbindelsen mellem STC og motorvejsramperne skal udlægges asfaltslidlag dels på strækning af Nordhøj mellem STC og den nye rundkørsel v. Ll. Skensved, dels i den nye rundkørsel og på den ombyggede strækning af Egedesvej frem til motorvejen. Ligeledes skal der udlægges slidlag på de nyetablerede cykelstiforbindelser. Asfaltarbejdet og de øvrige færdiggørrelsesarbejder udføres i perioden fra maj til september 2015 - idet asfaltarbejdet på kørebaner forventes udført som aften/nat eller weekendarbejde i sensommeren. For at sikre fremkommelighed koordineres asfaltarbejdet med de statslige infrastrukturarbejder ved Ølby-motorvejsafkørslen: "Rampe 32".

Af trafiksikkerhedsmæssige årsager er det planlagt at lukke Kapelvej syd for Egedesvej. Afstanden mellem den nye rundkørsel og Kapelvej er knap 100 meter, hvilket vurderes til at være for kort i forhold til de forventelige trafikmængder på Egedesvej. Derfor skal Kapelvej lukkes og T-krydset nedlægges. Nedlæggelse af T-krydset afpasses dels ibrugtagning af den nye forbindelsesvej mellem Egedesvej og Ølsemaglevej, som etableres i forbindelse med de statslige infrastrukturprojekter, dels udviklingen af trafikmængden på Egedesvej. På nuværende tidspunkt planlægges Kapelvej lukket syd for Egedesvej, og T-krydset nedlagt i løbet af sommeren 2015.
Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling på 3 mio. kr. til færdiggørelsesarbejder af forbindelsesvejen mellem STC og Egedesvej. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budgettet.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Bilag

Til toppen


79.   Gule Plads - anlægsbevilling til forundersøgelser


Indstilling
Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der gives anlægsbevilling på 450.000 kr. til indledende undersøgelser og rådgivning i forbindelse med udvikling af projektet Gule Plads ved Tapperiet. Rådighedsbeløbet er afsat i budget 2015.

Økonomiudvalget 17-03-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Køge Byråd har på anlægsbudgettet for 2015 afsat 1,5 mio. kr. til indledende undersøgelser og projektering i forbindelse med nye skatefaciliteter ved ungekulturhuset Tapperiet på Søndre Havn.

Tapperiet er under ombygning og forventes færdigt i maj 2015.

Som en konsekvens af ombygningen er den eksisterende plads med skatefaciliteter blevet delvist fjernet og bliver helt ryddet  i løbet af 2015, da Køge Kyst påbegynder etablering af den planlagte alminding på østsiden af bygningen.

Vestsiden bliver dermed Tapperiets nye udeareal. Byggefeltet er blevet delvist ryddet i forbindelse med byggeriet bl.a. ved fjernelse af bunkers og forventes helt ryddet, når rådhusets administration flytter fra de midlertidige pavillioner til den nye rådhustilbygning.

Herefter kan etableres en ny plads, som kan blive et attraktivt rum og park for skate, gadeidræt, performance, dance m.m. Der ønskes en varig løsning, som dels kan støtte op om det sprudlende skate- og gadeidrætsmiljø, som hører hjemme i Gule Hal og ved Tapperiet, dels blive et rekreativt åndehul for Køges borgere.

Projektets arbejdstitel er Gule Plads.

Lokale- og Anlægsfonden har udtrykt stor interesse for projektet, og der er indledt et samarbejde omkring et udviklingforløb. Dette med henblik på at ansøge fonden om medfinansiering på 15-20 % af det fulde anlæg.

Forvaltningen vil for at kvalificere det endelige projektforslag indgå aftale med rådgivere, der skal udarbejde et prissat dispositionsforslag, som skal danne grundlag for den videre beslutningsproces og ansøgning til fonde. Rådgiverne forventes at undersøge de tekniske udfordringer som foreligger bl.a. mht. overholdelse af gældende støjgrænser, jordforurening m.v. Derudover skal rådgiverne arbejde målrettet med involvering af brugere og interessenter, så der sikres bred opbakning til projektet.
 
Projektets forventede tidsplan er følgende:

 • Forarbejde og rådgiveraftaler: marts-april.
 • Afklaring af rammer - herunder tekniske kravsspecifikationer: april.
 • Brugerinvolvering og visionsdag: april.
 • Udarbejdelse af endeligt programforslag inkl. skitser og budget: maj.
 • Afklaring ift. finansieringsmuligheder inkl. fundraising: maj-.
 • Forventet forelæggelse af projektforslag inkl. budget for Kultur- og Idrætsudvalget - august .

Vedr. midlertidig løsning for skaterfaciliteter arbejder forvaltningen med dette. Forvaltningen vender tilbage herom senere.

Økonomi
Der er i budget 2015 afsat rådighedsbeløb på i alt 1,5 mio.kr. til forundersøgelser og projektering, hvoraf der anbefales meddelt anlægsbevilling på 450.000 kr. til rådgivning og forundersøgelser. Beløbets størrelse af betinget af omfattende undersøgelser ifm. støj, forurening, fundamentrester, jordbundsforhold m.v.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling på 450.000 kr. til indledende undersøgelser og rådgivning i forbindelse med udvikling af projektet Gule Plads ved Tapperiet. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat 1,5 mio. kr. i rådighedsbeløb i budgettet til skatefaciliteter ved Tapperiet.  

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Bilag

Til toppen


80.   Evaluering af tjenestetidsregler, 31-9-modellen og forslag til nye rammer for lærernes arbejdstid - indbringelse af sag til Byrådets afgørelse


Indstilling
Børne- og Ungeforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget:
 1. tager orienteringen om resultatet af evalueringen af 31-9 modellen til efterretning,
 2. bemyndiger forvaltningen til at arbejde videre med en model for den fremtidige håndtering af lærernes arbejdstid, der tager udgangspunkt i, at der enten lokalt opnås enighed om rammer for tilrettelæggelse af arbejdstiden eller anvendes en på forhånd fastlagt tilbagefaldsordning.

Skoleudvalget 04-03-2015
Ad. 1. Orienteringen taget til efterretning.

Ad. 2. Flertallet Helle Poulsen (V), Anette Simoni (V) og Paul Christensen (V) og Søren D. Brask (løsgænger) indstiller, at undervisningsmax. fastholdes til 850 timer samt at håndtering af lærernes arbejdstid lægges ud til MED-udvalg på den enkelte skole med henblik på at opnå enighed. MED-systemets regelsæt følges, såfremt der ikke kan opnås enighed.

Jacob Mark (F) og Jette W. Jørgensen (Ø) stemmer imod flertalles forslag.

Rasmus Felt (A) afventer stillingtagen.

Jacob Mark (F), Jette W. Jørgensen (Ø) og Rasmus Felt (A) begærer sagen i Byrådet.

Økonomiudvalget 17-03-2015
Oversendes til Byrådets behandling.
Baggrund og vurdering
Evaluering af 31-9 modellen
Der er i februar måned 2015 gennemført en evaluering af 31-9 modellen, jf. de rammer for processen, der blev besluttet på udvalgets møde den 5. november 2014.

Der er gennemført fire fokusgruppeinterview med henholdsvis medarbejdere, tillidsrepræsentanter og ledere. Efterfølgende har der været afholdt en temadag med deltagelse af organisationer, TRer, ledere og forvaltning. Resultatet af evalueringen fremgår af det vedlagte bilag.

Forslag til fremtidige rammer for tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid
På baggrund af evalueringen og med udgangspunkt i, at lokalt tilpassede løsninger tilrettelagt i fællesskab og med udgangspunkt i den enkelte skoles forhold vil være bedst egnede til at understøtte opgaven med at indfri nationale som lokale målsætninger for folkeskolen, foreslår forvaltningen, at tilrettelæggelsen af lærernes arbejdstid fremover tager udgangspunkt i en model, der kan karakteriseres som "Lokale løsninger med fælles tilbagefaldsordning".

Skolerne opfordres til, at der i en lokal dialog opnås enighed om rammer for tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid. Rammerne forventes at:

 • Tage udgangspunkt i såvel varetagelse af kerneopgaverne som i lokale præferencer i forhold til organisering af undervisningen og samarbejdet.
 • Understøtte opretholdelse af et godt og motiverende arbejdsmiljø.
 • Afspejle den gensidige tillid til, at lærerne på den ene side kan disponere et professionelt råderum, og at skolelederne på den anden side i udmøntningen af det lokale ledelsesrum tager behørigt hensyn til, at medarbejderne har fornuftige vilkår for løsningen af deres opgaver.
Særlige hensyn, der bør indgå i dialogen:
 1. Det forventes, at de lokale løsninger fastlægges under behørigt hensyn til såvel den individuelle fleksibilitet for medarbejderne som fleksibiliteten for organisationen i forhold til tilrettelæggelse af aktiviteterne.

  En fast mødetid er ikke nødvendigvis den bedste ramme for varetagelse af lærergerningen. Og den enkelte medarbejders muligheder for en selvstændig disponering af en del af arbejdstiden bør derfor så vidt muligt tilgodeses.

  Omvendt skal hensynet til muligheden for planlægning af fælles aktiviteter også tilgodeses – såvel hvad angår den langsigtede skemalægning af møder mv. i faste fora som de mere ad hoc baserede samarbejdsaktiviteter. Dette gælder også aktiviteter, der omfatter flere medarbejdergrupper.
   
 2. Det forudses, at der i planlægningen tages højde for, at tid til såvel individuel som fælles forberedelse så vidt muligt er sammenhængende og ikke opdelt i mange, korte tidsrum, der ikke giver mulighed for fordybelse.
 3. Der er ikke på forhånd fastlagt en bestemt andel af tilstedeværelsestid, ligesom antallet af arbejdsdage også kan aftales lokalt – dog under hensyntagen til fælles aktiviteter på ikke-undervisningsdage på tværs af skolerne.
 4. Ændringer i den fastlagte/skemalagte del af arbejdstiden skal ske med behørigt varsel.
Tilbagefaldsordning
Såfremt der ikke lokalt opnås enighed om rammer for disponering af lærernes arbejdstid, anvendes følgende kommunalt fastlagte rammer:
 1. Den gennemsnitlige arbejdsuge er på 40 timer i 42 arbejdsuger. De 42 arbejdsuger består af de 40 skoleuger samt to uger uden undervisning, der fastlægges fælles for det samlede skolevæsen.
 2. Den ugentlig arbejdstid fordeles med 35 timers tilstedeværelsestid og 5 timer, medarbejderen kan placere hvor og hvornår denne måtte ønske det. For begge dele af arbejdstiden er der tale om gennemsnit, der kan variere hen over skoleåret.
 3. Tilstedeværelsestiden skal så vidt muligt lægges samlet, og det forudses, at der i planlægningen tages højde for, at tid til teammøder og fælles såvel som individuel forberedelse så vidt muligt er sammenhængende og ikke opdelt i mange, korte tidsrum, der ikke giver mulighed for fordybelse.

Fordeling af arbejdstiden i tilstedeværelsestid og tid, medarbejderen selv kan placere afspejler ikke en forventet fordeling mellem undervisning, forberedelse og øvrige opgaver. Den fornødne tid til den samlede opgaveløsning - herunder såvel fælles som individuel forberedelse - findes inden for den samlede arbejdstid.

KL og LCs fælles initiativ vedrørende disponering af lærernes arbejdstid
Uanset om der lokalt fastlægges rammer eller om det er tilbagefaldsordning, der anvendes, forventes det, at der i de lokale drøftelser om tilrettelæggelse af arbejdstiden tages hensyn de 15 punkter, KL og LC er blevet enige om vedrørende disponering af lærernes arbejdstid. Punkterne fremgår af bilag 1.1 til forhandlingsprotokollen af 15. februar 2015 vedrørende overenskomst 2015 (vedlægges som bilag).

Maksimalt undervisningstimetal
Forvaltningen anbefaler, at der fastholdes et maksimalt undervisningstimetal.

For skoleåret 2014/15 gælder et maksimalt undervisningstimetal på 850 timer. Det er forvaltningens vurdering, at et lavere maksimalt undervisningstimetal vil forudsætte, at det gennemsnitlige undervisningstimetal samtidig sænkes. Dette vil have betydelige budgetmæssige konsekvenser.

Økonomi
Såfremt der i forbindelse med fastlæggelse af fremtidige rammer for lærernes arbejdstid også ønskes en regulering af det undervisningstimetal, der ligger til grund for budgettildelingen, vil dette have en budgetmæssig konsekvens i størrelsesordnen 11 - 12 mio. kr. pr. ugentlig time, undervisningstimetallet reduceres - fx hvis den forudsete mængde fagdelt undervisning sænkes fra 773 timer/år til 733 timer/år.
Beslutning
Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Skoleudvalgets anbefaling vedtaget. For stemte 14 (V, C, I, L). Imod stemte 12 (A, F, O, Ø, U).
Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Bilag

Til toppen


81.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)

Til toppen


82.   Salg af parcelhusgrund i Sandholmgård (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Anette Simoni (V)
Ertugrul Vural (A)
Mette Jorsø (V)
Thomas Kielgast (U)
Torben Haack (F)
Trine Hastrup (V)

Til toppen


83.   Salg af parcelhusgrund i Sandholmgård (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Anette Simoni (V)
Ertugrul Vural (A)
Mette Jorsø (V)
Thomas Kielgast (U)
Torben Haack (F)
Trine Hastrup (V)

Til toppen


84.   Salg af parcelhusgrund i Sandholmgård (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Anette Simoni (V)
Ertugrul Vural (A)
Mette Jorsø (V)
Thomas Kielgast (U)
Torben Haack (F)
Trine Hastrup (V)

Til toppen


85.   Salg af parcelgrund Humleageren, Køge (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Anette Simoni (V)
Ertugrul Vural (A)
Mette Jorsø (V)
Thomas Kielgast (U)
Torben Haack (F)
Trine Hastrup (V)

Til toppen


86.   Salg af parcelhusgrund Kildebjergs Agre, Bjæverskov (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Anette Simoni (V)
Ertugrul Vural (A)
Mette Jorsø (V)
Thomas Kielgast (U)
Torben Haack (F)
Trine Hastrup (V)

Til toppen


87.   Salg af parcelhusgrund Kildebjergs Agre, Bjæverskov (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Anette Simoni (V)
Ertugrul Vural (A)
Mette Jorsø (V)
Thomas Kielgast (U)
Torben Haack (F)
Trine Hastrup (V)

Til toppen


88.   Salg af parcelhusgrund Kildebjergs Tofter, Bjæverskov (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Anette Simoni (V)
Ertugrul Vural (A)
Mette Jorsø (V)
Thomas Kielgast (U)
Torben Haack (F)
Trine Hastrup (V)

Til toppen


89.   Køb af ejendom (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Anette Simoni (V)
Ertugrul Vural (A)
Mette Jorsø (V)
Thomas Kielgast (U)
Torben Haack (F)
Trine Hastrup (V)

Til toppen


90.   Udbud - rengøring og vinduespolering (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Anette Simoni (V)
Ertugrul Vural (A)
Mette Jorsø (V)
Thomas Kielgast (U)
Torben Haack (F)
Trine Hastrup (V)

Til toppen


91.   Forslag til forlig i sag om forurening (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Anette Simoni (V)
Ertugrul Vural (A)
Mette Jorsø (V)
Thomas Kielgast (U)
Torben Haack (F)
Trine Hastrup (V)

Til toppen


92.   Bemyndigelse til at indgå nyt lejemål - indbringelse af sag til Byrådets afgørelse (Lukket punkt)


Beslutning
Ejendoms- og Driftsudvalgets anbefaling vedtaget. For stemte 18 (A, O, L, I, C, V). Imod stemte 3 (Ø, F).
Fraværende
Anette Simoni (V)
Ertugrul Vural (A)
Mette Jorsø (V)
Thomas Kielgast (U)
Torben Haack (F)
Trine Hastrup (V)

Til toppen


93.   Eventuelt (Lukket punkt)


Beslutning
Erling Larsen (A) gjorde opmærksom på udfordringen med Regionen om forslag til nedlæggelse af linje 260R, Ringsted-Køge.
Fraværende
Anette Simoni (V)
Ertugrul Vural (A)
Mette Jorsø (V)
Thomas Kielgast (U)
Torben Haack (F)
Trine Hastrup (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 21.01.16