Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Køge Byråd

Den 26.06.2018 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anders Dahl, (A)
Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Camilla Svendsen, (A)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Helle Poulsen, (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Osama Aref Mohamad, (A)
Paul Christensen, (V)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)

Afbud:

Erik Swiatek, (A)
Marie Møller, (A)

119.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Erik Swiatek (A)
Marie Møller (A)

Til toppen


120.   Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet


Indstilling
Der foreligger ingen skriftlige spørgsmål.
Beslutning
Intet.
Fraværende
Erik Swiatek (A)
Marie Møller (A)

Til toppen


121.   Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet


Beslutning

Jonna Krogager, Beckvej 16, Køge spurgte til hvorfor der ikke vælges fleksibel udlejning hos DAB. Borgmesteren lovede et skriftligt svar.

Jonna Krogager spurgte endvidere til hvorvidt Byrådet ville oprette en Borgerrådgiver. Borgmesteren svarede.

Per Nielsen, Skovbovej 20, Bjæverskov spurgte til rotter i den østlige del af Bjæverskov. Borgmesteren lovede et skriftligt svar.

Per Nielsen spurgte endvidere til samarbejdet med Dundaga Kommune. Borgmesteren svarede.

Fraværende
Erik Swiatek (A)
Marie Møller (A)

Til toppen


122.   Indkaldelse af stedfortræder for byrådsmedlem Marie Møller (A)


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at Byrådet tager stilling til om

 1. betingelserne for at indkalde stedfortræder for byrådsmedlem Marie Møller (A) er opfyldt,
 2. stedfortræder Anders Dahl (A) er rette stedfortræder og valgbar.
Baggrund og vurdering
Borgmesteren har fået oplyst, at byrådsmedlem Marie Møller er fraværende på grund af ferie, hvorfor der skal tages stilling til indkaldelse af stedfortræder.

I henhold til § 15, stk. 4 i den kommunale styrelseslov er det Byrådet, der træffer beslutning om,
hvorvidt betingelserne for en stedfortræders indtræden i Byrådet er opfyldt. Byrådet skal
endvidere tage stilling til, om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

Efter reglerne i Køge Kommunes styrelsesvedtægt indkalder borgmesteren stedfortræder til
førstkommende møde i Byrådet, hvis medlemmet er forhindret i at varetage sine kommunale
hverv i en forventet periode på mindst 7 dage.

Der er i praksis anlagt en forholdsvis lempelig fortolkning af, hvilke forfaldsgrunde, der udløser
stedfortræderindkaldelse. Eksempelvis antages det, at et byrådsmedlems fravær på grund af
ferie kan begrunde indkaldelse af stedfortræder.

Første stedfortræder på kandidatliste A er Anders Dahl, Skovparken 62, 2. th., 4600 Køge.
Økonomi
Der udbetales diæter til stedfortræderen for deltagelse i mødet.
Beslutning
Ad 1-2: Godkendt. 
Fraværende
Erik Swiatek (A)
Marie Møller (A)

Til toppen


123.   Indkaldelse af stedfortræder for byrådsmedlem Erik Swiatek (A)


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at Byrådet tager stilling til om

 1. betingelserne for at indkalde stedfortræder for byrådsmedlem Erik Swiatek (A) er
  opfyldt,
 2. stedfortræder Camilla Svendsen (A) er rette stedfortræder og valgbar.
Baggrund og vurdering
Borgmesteren har fået oplyst, at byrådsmedlem Erik Swiatek er fraværende på grund af kursus,
hvorfor der skal tages stilling til indkaldelse af stedfortræder.

I henhold til § 15, stk. 4 i den kommunale styrelseslov er det Byrådet, der træffer beslutning om,
hvorvidt betingelserne for en stedfortræders indtræden i Byrådet er opfyldt. Byrådet skal
endvidere tage stilling til, om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

Efter reglerne i Køge Kommunes styrelsesvedtægt indkalder borgmesteren stedfortræder til
førstkommende møde i Byrådet, hvis medlemmet er forhindret i at varetage sine kommunale
hverv i en forventet periode på mindst 7 dage.

Der er i praksis anlagt en forholdsvis lempelig fortolkning af, hvilke forfaldsgrunde, der udløser
stedfortræderindkaldelse. Eksempelvis antages det, at et byrådsmedlems fravær på grund af
forretninger eller ligende kan begrunde indkaldelse af stedfortræder.

Anden stedfortræder på kandidatliste A er Camilla Svendsen, Ravnsborgvej 43, 4600 Køge.
Økonomi
Der udbetales diæter til stedfortræderen for deltagelse i mødet.
Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.
Fraværende
Erik Swiatek (A)
Marie Møller (A)

Til toppen


124.   Indkaldelse af stedfortræder for byrådsmedlem Marie Møller (A) fra 11. august 2018


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at

 1. Byrådet tager stilling til, om betingelserne for at indkalde stedfortræder for byrådsmedlem Marie Møller (A) er opfyldt,
 2. Byrådet tager stilling til om Anders Dahl er rette stedfortræder og valgbar,
 3. Valggruppe 1 (A, C, F, I, O og Ø) beslutter, om et andet byrådsmedlem under fraværet skal indtræde i Klima- og Planudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget,
 4. Valggruppen tager til efterretning at Osama Mohamad er stedfortræder i bestyrelsen for Køge Musikskole og Køge Ungdomsskolevirksomhed.
Baggrund og vurdering

Byrådsmedlem Marie Møller oplyser den 24. maj 2018, at hun på grund af barsel er forhindret i at varetage sine kommunale hverv fra 11. august 2018 til forventelig 11. maj 2019.

Byrådet skal derfor tage stilling til indkaldelse af stedfortræder for Marie Møller.

Efter reglerne i Køge Kommunes styrelsesvedtægt indkalder borgmesteren stedfortræder til det førstkommende møde i Byrådet, når et medlem på grund af blandt andet graviditet og barsel er forhindret i at varetage sine hverv i en forventet periode af mindst 7 dages varighed.

I henhold til § 15, stk. 4 i den kommunale styrelseslov er det Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for en stedfortræders indtræden i Byrådet er opfyldt. Byrådet skal endvidere tage stilling til, om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

Første stedfortræder på kandidatliste A er Anders Dahl, Skovparken 62, 2. th., 4600 Køge.

Marie Møller er på Byrådets konstituerende møde den 5. december 2017, udpeget som medlem af Klima- og Planudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget af valggruppe 1, bestående af A, C, F, I, O og Ø.

I henhold til den kommunale styrelseslov kan den valggruppe, der har indvalgt et medlem bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer og fraværet har en periode på mindst 7 dage, jf. Køge Kommunes styrelsesvedtægt.

Økonomi

Et byrådsmedlem har ved fravær, på grund af blandt andet barsel, ret til vederlag i indtil 9 måneder. Til stedfortrædere i Byrådet ydes vederlag og godtgørelse efter samme regler, som til medlemmerne.

Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Ad 3: I Klima- og Planudvalget indtræder Lene Møller Nielsen (A). I Kultur- og Idrætsudvalget indtræder Erik Swiatek (A).

Lene Møller Nielsen anmodede om at blive fritaget for sit medlemskab af Børneudvalget begrundet i arbejdspres. Byrådet accepterede, at behandle anmodningen fra Lene Møller Nielsen og godkendte samtidig, at Lene Møller Nielsen udtræder af Børneudvalget med den anførte begrundelse.

Når et medlem udtræder af et udvalg i løbet af valgperioden, besættes den ledigblevne post af samme valggruppe, som har udpeget medlemmet.

Valggruppe 1 udpegede herefter Anders Dahl (A) til Børneudvalget.

Ad 4: Taget til efterretning.

Fraværende
Erik Swiatek (A)
Marie Møller (A)

Til toppen


125.   Godkendelse af regnskab 2017


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at årsregnskab 2017 for Køge Kommune godkendes.

Økonomiudvalget 12-06-2018
Anbefales godkendt.
Baggrund og vurdering

Byrådet har den 24. april 2018 overgivet regnskab 2017 til revisionen. Efter overgivelse af regnskabet har kommunens valgte revisor revideret regnskabet. Revisionen har revisionspåtegnet regnskabet med en blank påtegning og en revisionsberetning uden bemærkninger, som er behandlet i Byrådet den 22. maj 2018.

Efter overgivelse af regskabet til revisionen og behandling af revisionberetningen kan Byrådet godkende regnskab 2017.

Økonomi
Ingen direkte økonomiske konsekvenser.
Kommunikation
Regnskabet skal efter Byrådet godkendelse offentliggøres.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Erik Swiatek (A)
Marie Møller (A)
Bilag

Til toppen


126.   Budget 2019-22 - Tilpasning af budgetvejledningen


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. budgetvejledning 2019-22 ændres, så administrationen udarbejder et omprioriteringskatalog svarende til ubalancen plus 30 mio. kr.
 2. processen tilpasses, jf. nedenfor under baggrund ad. 2)
 3. der tages stilling til hvilke håndtag, der skal arbejdes videre med
 4. det tages til efterretning at administrationen fremlægger alternative forslag til renovering af sociale institutioner.

Økonomiudvalget 19-06-2018
Ad 1-2: Anbefales.

Ad 3: Det anbefales, at der udarbejdes notater på nr. 2, 3, 5, 9 og 11.

Vedr. nr. 7 anbefales det, at det indarbejdes i kommissoriet for 17,4-udvalget, at der skal findes forslag til besparelser på 20 mio. kr.

Vedr. nr. 10 anbefales det, at der udarbejdes notat vedr. Herningmodellen som efterfølgende kan indgå i 17,4-udvalgets arbejde.

Vedr.  nr. 12 anbefales det, at der udarbejdes notat med fokus på boligbyggeri på ældre- og socialområdet

Nr. 1, 4, 6, 8 og 13 arbejdes der p.t. ikke videre med.

Ad 4: Anbefales taget til efterretning.

Baggrund og vurdering

På Økonomiudvalgets temamøde den 12. juni 2018 drøftede udvalget den forventede økonomiske situation i forbindelse med budgetlægningen for 2019-22. På baggrund heraf fremlægges forslag til tilpasning af proces og indhold i budgetvejledningen. Ændringerne sker for at sikre tilstrækkelig informationsgrundlag samt handlemuligheder ved budgetforhandlingerne i august/september.

Ad 1.
Det er i budgetvejledningen forudsat at administrationen udarbejder et omprioriteringskatalog på ubalancen plus 10 mio. kr. Det nuværende anlægsniveau i budgetvejledningen vurderes relativt lavt, og set i sammenhæng med forhøjelse af anlægsniveauet i økonomiaftalen, anbefales det at forhøje niveauet i omprioriteringskataloget til at udgøre ubalancen plus 30 mio. kr.

Ad 2.
For at sikre et tilstrækkeligt oplyst grundlag for budgetlægningen anbefaler administrationen følgende: forslag:

a. Orientering af Byrådet på lukket byrådsmøde den 26. juni 2018.

b. Sættemøde for gruppeformændene og 1 bisidder den 6. september kl. 16-18. På sættemødet udveksles temaer der ønskes drøftet i forhandlingsprocessen. Listen over temaer er herefter bindende for de videre forhandlinger. På sættemødet aftales endvidere et anlægsniveau til udmøntning i de efterfølgende forhandlinger.

c.  Opstartsforhandlingsmøde den 11. september kl. 12-14 for samme personkreds forud for forhandlingsseminaret 13. -14. september. Her forberedes forhandlingsseminaret ved gennemgang af program, samt indledende snak om udvalgte forhandlingstemaer.

Ad. 3. Håndtag
Som supplement til omprioriteringskatalogets forslag på enkeltområder kan der udarbejdes en række mere tværgående forslag. Det anbefales, at Økonomiudvalget drøfter hvilke af de nedenstående forslag administrationen skal arbejde videre med frem mod budgetseminaret den 17. august. Disse håndtag vil derfor indgå i det samlede omprioriteringskatalog.

1. Grønthøstere

a. på 2-pct. effektiviseringskrav fordelt på alle udvalg
b. Effektiviseringskrav på 1-2-3-4 % i hvert af budgetårene
c. Rammebesparelse til servicereduktioner til udmøntning i de enkelte udvalg næste år

2. Puljebesparelse svarende til P-fremskrivning

3. Skattestigning 

4. Demografifremskrivning indarbejdes ikke i budgetforslaget

(både opadgående og nedadgående)

5. Der indarbejdes ”sund aldring” på hjemmeplejeområdet

6. Den reduceres med den historiske stigningstakt ud over demografi på Ældre- og Sundhedudvalgets område

7. Der indarbejdes en rammebesparelse på sårbare børn og voksne som § 17,4-udvalget skal komme med udmøntningsforslag til

8. Forslag til styringsmæssige og/eller strukturmæssige ændringer på daginstitutions- og skoleområdet

9. Pulje til digitaliserings- og velfærdsteknologibesparelser indarbejdes

10. Projekter - overblik over hvad der er i gang og effekten, feks. Herningmodellen

11. Administrationsområdet/koncernservice

12. Privatisering/ konkurrenceudsættelse eller shared service

13. Kan og skal opgaver

Økonomi
Der henvises til ovenstående.
Beslutning

Ad 1-2: Godkendt

Ad 3: Der udarbejdes notater på nr. 2, 3, 5, 9 og 11.

Vedr. nr. 7 indarbejdes det i kommissoriet for § 17,4-udvalget, at der skal findes forslag til besparelser på 20 mio. kr.

Vedr. nr. 10 udarbejdes der notat vedr. Herningmodellen som efterfølgende kan indgå i § 17,4-udvalgets arbejde.

Vedr. nr. 12 udarbejdes notat med fokus på boligbyggeri på ældre- og socialområdet

Nr. 1, 4, 6, 8 og 13 arbejdes der p.t. ikke videre med.

Ad 4: Til efterretning.

Fraværende
Erik Swiatek (A)
Marie Møller (A)

Til toppen


127.   Borgerdialogmøde i forbindelse med budget 2019-22


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. det generelle borgerdialogmøde afholdes den 4. september fra kl. 19-21
 2. formen for mødet besluttes.
Økonomiudvalget 12-06-2018
Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Model 1 anbefales.

Baggrund og vurdering

I Budgetvejledningen 2019-22 fremgår, at der som en del af budgetproccesen afholdes et generelt dialogmøde med brugere og interessenter. Formålet er at høre brugernes synspunkter og formidle budskabet om den prioritering og forventningsafstemning, der skal ske i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019-22.

Dialogmødet erstatter ikke møder mellem fagudvalgene og brugerne. Disse fastlægges efter aftale i de enkelte udvalg.

Af budgetvejledningen fremgår endvidere at Byrådet i juni måned beslutter formen for mødet, samt hvem der deltager.

Tidspunkt for afholdelse af dialogmødet
Budgetvejledningen fastlægger at mødet skulle holdes den 30. august. Dette er imidlertid startdagen for Køge Festuge, hvorfor Økonomiudvalget på tidligere møde har besluttet at datoen fastlægges i denne sag.

Forvaltningen foreslår at mødet afholdes i forlængelse af Byrådets 1.behandling af budgettet hvilket vil betyde at dialogmødet i så fald afholdes tirsdag den 4. september kl. 19-21.

Formen for dialogmødet
Forvaltningen anbefaler, at dialogmødet indledes med velkomst og præsentation af formålet ved borgmesteren. Herefter en introduktion til de økonomiske rammer for budgetlægningen ved direktøren for Kultur- og Økonomiforvaltningen. Og endelig en gennemgang af processen for budgetlægningen ved borgmesteren.

Herefter kan mødet afsluttes med spørgsmål fra deltagerne der besvares af borgmestern (model 1).

Alternativt kan spørgsmål fra deltagerne besvares af  et panel af politikere bestående af en repræsentant fra hvert parti (model 2).

Endelig kunne et alternativ være at der efter den generelle velkomst og gennemgang af rammer og proces fortsættes med debat ved borde med 10-12 deltagere pr. bord. Ved hvert bord sidder minimum en repræsentant for Byrådet. (Model 3) 

Mødet foreslås afviklet i musikcafeen på Teaterbygningen eller lignende sted.

Den videre proces
Borgerne inviteres til mødet gennem annoncer i lokale medier og ved invitation på hjemmesiden.

Økonomi
Udgifterne til dialogmødet kan afholdes indenfor Økonomiudvalgets budget.
Beslutning

Ad 1: Godkendt

Ad 2: Model 1 godkendt.

Fraværende
Erik Swiatek (A)
Marie Møller (A)

Til toppen


128.   Befolkningsprognose 2018-2030 og kapacitetsberegninger 2018-2022


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Befolkningsprognose 2018-2030 og kapacitetsberegninger 2019-2022 tages til efterretning.

Økonomiudvalget 12-06-2018
Anbefales taget til efterretning.
Baggrund og vurdering

Hvert år får Køge Kommune udarbejdet en befolkningsprognose, der viser hvordan den demografiske sammensætning af borgerne i Køge forventes at udvikle sig frem til 1. januar 2030 fordelt på alder og delområder. Prognosen anvendes som et værktøj i kommunens budgetlægning til fremskrivning af driftsudgifterne på de dele af budgetterne i Børneudvalget, Skoleudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget, der er demografireguleret og til beregning af kapacitetsbehov jf. nedenfor. Befolkningsprognosen fremgår af bilag 1.

Befolkningsprognosen viser, at indbyggertallet forventes at stige fra 60.354 personer primo 2018 til 68.540 personer primo 2030. Det svarer til en samlet stigning i indbyggertallet på godt 8.000 personer eller ca. 14 pct. På landsplan ventes i samme periode en stigning i indbyggertallet på 6 pct.

Sammenholdt med sidste års prognose er der tale om en årlig niveaumæssig nedjustering på gennemsnitligt knap 900 indbyggere som følge af færre flygtninge samt færre indbyggere pr. 1. januar 2018 end forudsat i sidste års befolkningsprognose.

I kapacitetsberegningerne sammenholdes de eksisterende pladser på fx dagtilbud og plejehjem med befolkningsprognosen. Kapacitetsberegningerne viser dermed behovet for afvikling eller udvikling af pladser på de store velfærdsområder; dagtilbud, skole og SFO, ældrepleje og sundhed (genoptræning).

I det følgende redegøres for de anlægsmæssige konsekvenser af kapacitetsberegningerne for budgetperioden 2019-2022, se også bilag 2.

Kapacitetsbehov 2019-2022
Kapacitetsberegningerne viser, at der på dagtilbudsområdet forventes behov for flere pladser. I 2022 forventer vi at mangle 197 pladser i alt i kommunen. For at imødekomme behovet indstiller direktionen, at der med anlægsplanen afsættes 30 mio. kr. i 2019 for at tilvejebringe 180-200 daginstitutionspladser. Derudover søges yderligere 10 mio. kr. i 2020 til ekstra kapacitet på dagtilbudsområdet.

På folkeskoleområdet og SFO-området vil kapaciteten være tilstrækkelig i årene frem til 2022.

Kapacitetsberegningerne viser, at der på plejeboligområdet forventes mangel på plejeboliger allerede fra 2019 og i 2022 vurderes behovet at være på 47 plejeboliger. For at imødekomme behovet indstiller direktionen, at ombygningen af plejeboligerne i Nørremarken ikke gennemføres i denne budgetperiode samt at etape 2 af plejeboligerne i Køge Nord fremrykkes med et år, så de står klar fra 2021.

Tiltagene indarbejdes i den administrative femårige anlægsplan, der behandles politisk sammen med det øvrige budgetmateriale i august.

Økonomi
Ingen direkte økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Erik Swiatek (A)
Marie Møller (A)
Bilag

Til toppen


129.   Lønanalyse


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. orientering om det videre arbejde på baggrund af lønanalysen tages til efterretning,
 2. der etableres en éngangspulje på 3,533 mio. kr. til at igangsætte løft af gennemsnitslønninger for hjemmevejledere, lærere og pædagogisk personale.
Økonomiudvalget 19-06-2018
Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Punktet udgår, idet  midlerne er tilbageført til Staten jf. Økonomiaftalen.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune gennemførte i 1. halvår 2017 en lønanalyse. Hovedkonklusionerne var, at

 • den samlede gennemsnitsløn for alle de undersøgte overenskomstgrupper er lidt over
  gennemsnittet i Køge Kommune
 • alle de undersøgte overenskomstgrupper ligger inden for spændet for laveste til højeste
  gennemsnitsløn i sammenligningsgruppen
 • pædagogisk personale i daginstitutioner, klub og SFO har de sidste to år haft den laveste
  gennemsnitsløn indenfor sammenligningsgruppen, og hjemmevejlederne m.fl. har målt i kr. den største afvigelse til gennemsnittet
 • ancienniteten ligger tæt på sammenligningsgruppen
 • personaleomsætningen i Køge Kommune ligger lavere end sammenligningsgruppen
 • rekrutteringssituationen opleves ikke mere udfordret end sammenligningskommunerne
 • lokallønandelen er lavere i Køge Kommune end i sammenligningskommunerne. Lokallønsandelen er udtryk for lokale prioriteringer i forhold til antal medarbejdere, anciennitet og lønniveau.

Resultaterne af lønanalysen blev behandlet over sommeren 2017 i hhv. Økonomiudvalget den 6. juni og Byrådet den 20. juni 2017. Desuden blev resultaterne af lønanalysen genopfrisket på budgetseminaret den 17. august 2017.

Efterfølgende har der været opsamlende drøftelser i Hoved MED-udvalget og direktionen i løbet af efteråret 2017.

Følgende blev besluttet i forbindelse med budgeterklæringen for budget 2018-21:

”Forligspartierne vil gerne kvittere for det flotte arbejde med udarbejdelse af en analyse af
lønforholdene i Køge Kommune. Som opfølgning på lønanalysen anmodes forvaltningen om at
fremlægge oplæg på lokal løndannelse til drøftelse i Økonomiudvalget. Forligspartierne ønsker
endvidere, at der i Økonomiudvalgets regi fortsættes med drøftelserne af, hvordan det
sikres, at Køge Kommune fortsat er en god arbejdsplads. Drøftelsen skal berøre emner som
efteruddannelse, rekruttering og fastholdelse. MED-organisationen inddrages i drøftelserne.”

Efterfølgende har direktionen besluttet, at der skal arbejdes videre over en 3-årig periode på de enkelte områder, hvor gennemsnitslønnen ligger lavt. Derudover har en lønarbejdsgruppe, nedsat under Hoved MED-udvalget, igangsat et arbejde med at udarbejde oplæg til lønforhandlingsprocessen, herunder proces for den lokale løndannelse. Senest er desuden igangsat en rekrutterings- og fastholdelsesanalyse.

Lønanalysen viste, at for de overenskomstgrupper, der har en gennemsnitsløn, der ligger under sammenligningskommunerne i analysen, skal der anvendes følgende midler for at komme på niveau med sammenligningskommunerne (udregnet på baggrund af 2017-tal):

Overenskomstområde 

 Årsværk 2017 

Kr. for at bringe på niveau  

Hjemmevejledere m.m.  158 2,261 mio. kr.
Lærere m.fl.  638 4,940 mio. kr. 
Pædagogisk personale, dag. inst.   411 4,553 mio. kr.

De økonomiske konsekvenser af overenskomstforhandlingerne for 2018 sammenholdt med Køge Kommunes lønbudget giver mulighed for at anvende ca. 3,533 mio. kr. af de afsatte lønmidler til at etablere en éngangspulje til varige lønforbedringer. Puljen kan anvendes til lokallønsmidler, der kan igangsætte tilpasningen af gennemsnitslønnen for de berørte overenskomstområder. Områderne skal selv ud af eksisterende budgetter fremadrettet finde varige lønmidler til at sikre en øget gennemsnitsløn vægtet i forhold til antal medarbejdere, anciennitet m.m.

Det indstilles, at Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at de afsatte lønmidler anvendes til en éngangspulje til lokal løn til at hæve gennemsnitslønnen for hjemmevejledere, lærere og det pædagogiske personale, jf. dog forudsætningen under afsnittet økonomi.

Økonomi

Resultatet af overenskomstfornyelsen 2018 betyder, at Køge Kommunes budget har et overskud på lønmidler på i alt 3,533 mio. kr., som kan anvendes til lokal løn for de overenskomstområder, som ligger under sammenligningskommuner for lønanalysen. Midlerne foreslås fordelt på følgende vis i forhold til overenskomstgruppens behov for tilførsel af lønmidler for at komme på niveau med sammenligningskommunerne:

Hjemmevejledere: 0,679 mio. kr.

Lærere: 1,485 mio. kr.

Pædagogisk personale: 1,369 mio. kr.

Indstillingen om anvendelse af lønmidlerne sker under forudsætning af, at der ikke fra statens side sker en inddragelse af disse lønmidler gennem Økonomiaftalen. Pengene omplaceres i 3. Økonomiske Redegørelse.

Beslutning

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Punktet udgår, idet midlerne er tilbageført til Staten jf. Økonomiaftalen.

Fraværende
Erik Swiatek (A)
Marie Møller (A)

Til toppen


130.   Takst for leje af Bjæverskov Medborgerhus


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Køge Byråd at takst for leje af Bjæverskov Medborgerhus godkendes.

Kultur- og Idrætsudvalget 04-06-2018
Anbefales.

Økonomiudvalget 12-06-2018
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Bjæverskov Medborgerhus blev etableret pr. 1. januar 2018.

Huset er kommunalt og foreninger godkendt til lokalelån kan låne huset til møder og lignende. Men der er behov for, at der bliver fastsat en takst for udlejning af huset til foreninger m.v. som ikke er godkendt til gratis lokalelån. Der er 2 lokaler i huset - et stort lokale på ca. 110 m2 og et mindre på ca. 35 m2.

Forvaltningen foreslår, at følgende takst for leje af huset godkendes:

Bjæverskov Medborgerhus pr. møde/pr. dag
kr. 2018
Stort mødelokale man-fredag 330/1090
Stort mødelokale lør-søndag 490/1630
Lille mødelokale man-fredag 165/590
Lille mødelokale lør-søndag 245/765

Hertil kommer et administrationsgebyr på bookning af lokale på 220 kr.

Økonomi
Omfanget af udlejning forventes at være begrænset, hvorfor indtægten for Køge Kommune vil være minimal.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Erik Swiatek (A)
Marie Møller (A)

Til toppen


131.   Nedsættelse af § 17,4-udvalg for udviklingen af Køge Marina


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. høringssvar fra Kultur- og Idrætsudvalget, Klima- og Planudvalget samt Teknik- og Ejendomsudvalget vedr. kommissoriet for nyt § 17,4-udvalg for udviklingen af Køge Marina tages til efterretning
 2. kommissorium for nyt § 17,4-udvalg for udviklingen af Køge Marina godkendes
 3. Byrådet udpeger medlemmer samt formand til § 17,4-udvalget i henhold til kommissoriet.

Kultur- og Idrætsudvalget 4-6-2018
Drøftet. Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler at kommissoriet godkendes.

Klima- og Planudvalget 7-6-2018
Godkendt.

Teknik- og Ejendomsudvalgets 13-6-2018
Godkendt.

Økonomiudvalget 19-06-2018
Ad 1: Anbefales taget til efterretning.

Ad 2: Anbefales godkendt.

Ad 3: Afventer.

Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget besluttede den 8. maj 2018 at sende udkast til kommissorium for § 17,4-udvalget for udviklingen af Køge Marina i høring i hhv. Kultur- og Idrætsudvalget, Klima- og Planudvalget samt Teknik- og Ejendomsudvalget.

I kommissoriet indgår i øvrigt, at Byrådet udpeger syv medlemmer til § 17,4-udvalget, herunder to medlemmer fra Økonomiudvalget, tre fra Kultur- og Idrætsudvalget, én fra Klima- og Planudvalget samt én fra Teknik- og Ejendomsudvalget. Byrådet udpeger desuden formanden blandt udvalgets syv medlemmer.

Det følger af lovgivningen at § 17,4-udvalg nedsættes af Byrådet og refererer til et politisk udvalg. Udvalget har dermed ikke selv nogen formel beslutningskompetence.

Udvalget sekretariatsbetjenes af Kultur- og Økonomiforvaltningen. Direktøren for Kultur- og Økonomiforvaltningen, kultur- og idrætschefen, planchefen samt havnemesteren for Køge Marina deltager i møderne.

Udvalgets funktionsperiode dækker 2018 og 2019, og udvalget nedlægges således med udgangen af 2019. Første møde i Marinaudvalget planlægges til at finde sted den 22. august 2018, mens der planlægges yderligere tre møder i Marinaudvalget i 2018.

Økonomi

Der er i budgettet for 2018 afsat 1 mio. kr. til den videre udvikling af Køge Marina. Endvidere skal et provenu fra salg af det nuværende vandrehjem indgå i etablering af nyt vandrehjem på Køge Marina, jf. Aftale om budget 2016-19.

Deltagelse i Marinaudvalget udløser ikke økonomisk vederlag.

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Byrådet udpegede følgende medlemmer:

 • Marie Stærke (A), Økonomiudvalget
 • Niels Rolskov (Ø), Klima- og Planudvalget
 • Erik Swiatek (A), Teknik- og Ejendomudvalget
 • Ken Kristensen (V), Kultur- og Idrætsudvalget
 • Kirsten Larsen (C), Kultur- og Idrætsudvalget
 • Anders Ladegaard Bork (O), Kultur- og Idrætsudvalget 
 • Bent Sten Andersen (O), Økonomiudvalget (Formand)

 

 

Fraværende
Erik Swiatek (A)
Marie Møller (A)
Bilag

Til toppen


132.   Køge Idrætspark - Stadion fase 2


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til

    Kultur- og Idrætsudvalget med udgangspunkt i den idrætsfaglige vurdering og til Teknik- og Ejendomsudvalget med udgangspunkt i den byggetekniske vurdering, at

    1. projektforslaget godkendes,     
    2. der indgås aftale om fase 2 med totalentreprenøren om levering af et stadion med udgangspunkt i det foreliggende projektforslag,

    Kultur- og Idrætsudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet at beslutte hvorvidt

     3. option på 500 tilskuerpladser skal medtages,

     4. option på lavt siddende trænings lys skal medtages,

     5. option på lys med 1400 lux skal medtages,

     6. hvordan finansiering ved evt. medtagning af pkt. 3-5 tilvejebringes.

Kultur- og Idrætsudvalget 04-06-2018
Kirsten Larsen (C) erklærede sig inhabil i sagen.

Ad 1. Anbefales.
Ad 2. Anbefales.
Ad 3. Et flertal bestående af Osama A. Mohamed (A), Marie Møller (A), Bent S. Andersen (O) og Anders L. Bork (O) anbefaler ikke. Et mindretal bestående af Poul Christensen (V) og Thomas Kielgast (F) afventer stillingtagen.
Ad 4. Anbefales ikke.
Ad 5. Anbefales ikke.
Ad 6. Afventer.

Teknik- og Ejendomsudvalget 13-6-2018
Ad. 1: Godkendt
Ad. 2: Godkendt
Ad. 3: Flemming Christensen (C), Torben Haack (F), Poul Christensen (V) og Søren D. Brask (V) anbefaler
Niels Rolskov (Ø) anbefaler ikke
Lene Møller Nielsen (A) og Erling Larsen (A) afventer stillingtagen
Ad. 4: Anbefales ikke
Ad. 5: Anbefales ikke
Ad. 6: Afventer.

Økonomiudvalget 19-06-2018
Ad 3: Spørgsmålet om yderligere tilskuerpladser medtages ikke.

Ken Kristensen (V), Mette Jorsø (V), Thomas Kielgast (F) og Flemming Christensen (C) tilkendegiver at de ønsker at genoptage sagen i budgetforhandlingerne.

Ad 4 og 5: Anbefales ikke medtaget.

Ad 6: Indstillingspunkt 3-5 anbefales ikke medtaget, hvorfor der ikke udestår finansieringsbehov.

Baggrund og vurdering

Køge Byråd gav den 28. november 2017 anlægsbevilling til projektering og anlæg af Køge Idrætspark herunder renovering af stadion med tribuner.

15. november 2017 blev CC contractor godkendt på Ejendoms- og Driftsudvalgets møde som totalentreprenør for stadionprojektet i en partnering lignende aftale for udvikling af stadionprojektet. Projektet opdeltes i en fase 1 for udvikling af projektet og en fase 2 for udførelse af projektet.

Teknik- og Miljøforvaltningen har sammen med CC contractor og en følgegruppe bestående af HB Køge, Køge Boldklub og Køgehallerne udviklet og optimeret det forslag, som CC contractor afgav i forbindelse med indgåelse af kontrakten om renovering af Køge Stadion.

Det vedhæftede projektforslag er grundlaget for fase 2, hvor projektet detailprojekteres og opføres inden for den maksimale ramme på 33,7 mio. kr. som omfatter samtlige totalentreprenørens ydelser.

Projektet er i forhold til udbudsmaterialet tilpasset, så det kan holdes inden for den økonomiske ramme til projektet.

Der er bl.a. blevet reduceret i antallet af toiletter, så det harmonerer med det antal, der er brug for på et stadion til breddeidræt, der også kan anvendes til 1. divisions fodbold. Ligeledes er der efter ønske fra brugerne foretaget ændringer i indretningen af de ca. 1.000 siddepladser, og der er forbedret på forhold for TV samt foretaget tilpasninger for stadionspeaker.

Projektet indeholder en kunstgræsbane med vand og varme, 1.000 siddepladser på overdækket tribune, lys med 1.000 LUX, tekniske installationer og toiletter, så det lever op til de krav, som Dansk Boldspil Union (DBU) stiller til et stadion, der bruges til kampe i 1. division. Projektforslaget tager hensyn til, at stadion senere evt. vil kunne udbygges, så det kan leve op til krav for afvikling af kampe i Superligaen. Projektforslaget med udvalgte tegninger vedlægges sagen som bilag.

Projektet er bl.a. blevet udfordret økonomisk af forurening fra den tidligere løbebane på stadion og fra forurening i jorden på dele af den hidtidige fodboldbane. Forurenet jord fra boldbanen bortkøres til godkendt modtagestation. Løbebanen indbygges under den fremtidige belægning efter gældende regler, hvilket betyder at dele af anlægget vil blive kortlagt som forurenet. Den økonomiske udfordring søges afholdt indenfor det samlede Køge Idrætspark projekt.

Optioner:
Teknik- og Miljøforvaltningen har sammen med CC contractor undersøgt priser på de af Økonomiudvalget og Byrådet ønskede 3 optioner, som kan tilføjes projektet.

Option 1 er 500 ekstra siddepladser på en stilladstribune placeret modsat den faste tribune. De 500 ekstra sæder kan etableres for 1,3 mio kr.

Option 2 er et lavt siddende træningslys. Da stadionlyset vil blive placeret øverst i 4 stk. op til 40 m høje master, har Teknik- og Miljøforvaltningen undersøgt, at det er muligt at etablere supplerende lys til træningsbrug. Dette placeres i ca. 20 meters højde, hvorfor det bliver mindre synligt for omgivelserne. Dette træningslys koster 870.000 kr.

Option 3 er opgradering af lysstyrken på banen. Lyset opgraderes fra 1.000 lux til 1.400 lux. DBU anbefaler at stadion til Superliga indrettes med 1.400 lux bl.a. af hensyn til TV-transmissioner. DBU kravet til 1. divisions kampe er 1.000 lux. Det projekterede lysanlæg lever op til DBU's krav til 1. division, men det er forberedt til evt. at kunne opgraderes til 1.400 lux senere, jf. DBU's anbefaling. En opgadering til 1.400 LUX vil koste 540.000 kr.

Videre proces:
Juni 2018 - kontrakt om fase 2 for udførelse af projektet indgås mellem Køge Kommune og CC contractor.

August 2018 - hovedprojekt incl. evt. optioner forelægges Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget   og Byrådet.

November 2018 - Kunstgræsbane færdiggøres.

Januar 2019 - Tribuneanlæg m.v. færdiggøres.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker at:

Ad 3: Option på 500 tilskuerpladser kræver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr.

Ad 4: Option på lavtsiddende træningslys kræver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 870.000 kr.

Ad 5: Option på lys med 1400 lux kræver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 540.000 kr.

Der er ikke afsat bevilling til disse, hvorfor finansiering skal anvises, såfremt optionerne skal vedtages.

For alle 3 optioner påvirkes den budgetterede kassebeholdning med de ansøgte beløb, da der ikke er afsat rådighedsbeløb i budgettet. Herudover skal det bemærkes, at såfremt optionerne udnyttes indgår de i beregningen af anlægsloftet og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Ad 3: Spørgsmålet om yderligere tilskuerpladser medtages ikke.

13 (V, F og C) tilkendegiver at de ønsker at genoptage sagen i budgetforhandlingerne.

Ad 4 og 5: Medtages ikke.

Ad 6: Indstillingspunkt 3-5 medtages ikke, hvorfor der ikke udestår finansieringsbehov.

Fraværende
Erik Swiatek (A)
Marie Møller (A)
Bilag

Til toppen


133.   Økonomi Køge Kyst


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at det godkendes, at forlænge den eksisterende udlægsordning på op til 50 mio. kr. til Køge Kyst, til ultimo 2020.

Økonomiudvalget 19-06-2018
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog den 25. april 2017, at yde udlæg til Køge Kyst på op til 50 mio. kr. i perioden frem til oktober 2018. Et udlæg er en trækningsret, som Køge Kommune yder til Køge Kyst for at sikre likviditeten i projektet, idet udgifter og indtægter falder forskudt. Køge Kyst tilbagebetaler løbende udlæg til Køge Kommune, når der er tilstrækkeligt råderum.      

Der er siden 25. april 2017 ydet følgende udlæg:

Maj 2017:    25 mio. kr.

Juni 2017:     5 mio. kr.

Juli 2017:      5 mio. kr.

Marts 2018:   5 mio. kr.

April 2018:    5 mio. kr.

Der er aftalt en forrentning på markedsvilkår på 0,25 pct.  

Bestyrelsen i Køge Kyst har den 23. april 2018 drøftet selskabets aktuelle økonomi og godkendt ny cash-flow beregning for hele byudviklingsprojektet.

På baggrund af de nye forudsætninger om salg og omkostninger i det nye cash-flow, vurderer administrationen i Køge Kyst, at der vil være behov for fortsat kapitaltilførsel fra de to ejere (Realdania og Køge Kommune) i perioden fra medio 2018 til medio 2020.

Bestyrelsen i Køge Kyst anbefaler derfor, at udlægsordningen med muligheden for at yde udlæg på op til 50 mio. kr. fra april 2017 forlænges til ultimo 2020. Det gælder begge ejere. Tilbagebetaling forventes at ske herefter. Forrentningen fastholdes på 0,25 pct.

Økonomi

Udlæg på op til 50 mio. kr. i perioden frem til ultimo 2020 betyder et tilsvarende midlertidigt fald i kommunens likviditet.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der anmodes om forlængelse af udlægsordningen på op til 50 mio. kr. frem til ultimo 2020. Økonomisk Afdeling bemærker endvidere, at det i perioden frem til ultimo 2020, vil betyde et tilsvarende midlertidigt fald i kommunens likviditet. 

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Erik Swiatek (A)
Marie Møller (A)

Til toppen


134.   Vemmedrupskolen - Muligheder for skoletilbud


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. forvaltningen arbejder videre med scenarierne;

  1) Renovere Vemmedrupskolen
  2) Lukke Vemmedrupskolen og flytte elever til Skovboskolen

 2. endelig beslutning - herunder om finansiering - træffes i forbindelse med beslutning om budget 2019-2022.
Skoleudvalget 11-06-2018
Skoleudvalgets flertal (Mads Andersen (C), Jeppe H. Lindberg (I), Anders Ladegaard Bork (O), Jacqueline Sporon-Fiedler (F), Pernille Sylvest (A) og Selim Balikci (A) anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at

Ad. 1. forvaltningen arbejder videre med renovering af Vemmedrupskolen
Ad. 2. endelig beslutning - herunder om finansiering - træffes i forbindelse med beslutning om budget 2019-2022.

Et mindretal Helle Poulsen (V) mener ikke, at baggrunden for beregningerne i sagsfremstillingen er tilstrækkeligt oplyst.

Økonomiudvalget 19-06-2018
Et flertal på 6 bestående af Marie Stærke (A), Flemming Christensen (C), Bent Sten Andersen (O), Thomas Kielgast (F), Lene Møller Nielsen (A) og Jeppe Lindberg (I) anbefaler at:

Ad 1. Der arbejdes videre med scenarie 1 - renovering af Vemmedrupskolen.

Ad 2: Endelig beslutning - herunder om finansiering - træffes i forbindelse med beslutning om budget 2019-22

Et mindretal på 2 bestående af Mette Jorsø (V) og Ken Kristensen (V) anbefaler ikke, da de mener at beregningerne ikke er tilstrækkeligt oplyste.

Baggrund og vurdering

På byrådsmødet den 19. december 2017 blev det besluttet at give et rådighedsbeløb og bevilling på 0,8 mio. kr. til yderligere undersøgelser og kvalitetssikring af budget, skimmelomfang og økonomi i forbindelse med renovering af Vemmedrupskolen.

På Skoleudvalgets møde den 2. maj 2018 blev udvalget orienteret om forvaltningens arbejde med at beregne omkostningerne i forbindelse med forskellige alternative scenarier for mulige skoletilbud. Udvalget bad på mødet forvaltningen om at regne på yderligere to scenarier:

 • Renovering af 0. - 9. klasse - 1½ spor
 • Nybyggeri af 0. - 9. klasse - 1½ spor

Herudover har forvaltningen efterfølgende valgt at inkludere yderligere et par scenarier, hvor skolen forudsættes kun at have ét spor.

Scenarierne er nærmere beskrevet i vedhæftede rapport "Vemmedrupskolen - Muligheder for skoletilbud II" af 29. maj 2018. Der beskrives i alt 8 forskellige scenarier:

 1. Renovere Vemmedrupskolen
 2. Lukke Vemmedrupskolen og flytte eleverne til Skovboskolen
 3. Bygge ny 0. - 6. klasse på Vemmedrupskolen (og flytte udskolingen til Skovboskolen)
 4. Renovere 0. - 6. klasse på Vemmedrupskolen (og flytte udskolingen til Skovboskolen)
 5. Bygge ny 2-sporet skole i Vemmedrup
 6. Bygge ny 1½-sporet skole i Vemmedrup
 7. Renovere Vemmedrupskolen til 1½ spor
 8. Bygge ny 1-sporet skole i Vemmedrup

For hvert scenarie fremgår de nødvendige anlægstekniske tiltag, de pædagogiske konsekvenser, vurdering i forhold til elevprognosen samt en økonomisk vurdering inklusive de driftsøkonomiske konsekvenser over en 25 årig periode.

Forvaltningen anbefaler, at der i det videre arbejde tages udgangspunkt i scenarierne 1 og 2, og at den endelige beslutning om valg af model - herunder finansieringen - indgår i beslutningen om budget 2019-2022.

Økonomi

Sammenfatning af overslagspriser for anlægsudgifter og driftsøkonomi i de otte scenarier fremgår af den vedhæftede rapport.

Forvaltningen henleder opmærksomheden på, at der i det aktuelle anlægsbudget kun er afsat 20 mio. kr. til håndtering af skimmelsvamp på Vemmedrupskolen.

Alle de beskrevne scenarier medfører en højere anlægsomkostning end de 20 mio. kr. og vil således forudsætte, at der anvises finansiering af udgiften, da anlægsbudgettet i forvejen er presset i kraft af øget vedligeholdsbehov og øvrige ønsker om anlægsinvesteringer med risiko for overskridelse af anlægsloftet.

Forvaltningen henleder i øvrigt opmærksomheden på, at bortsat fra scenarie 1, er de oplyste priser baseret på overslag. Nærmere prisfastsættelse vil forudsætte udarbejdelse af egentlige skitseforslag.

Beslutning

Et flertal på 21 bestående af A, Ø, I, O, F og C godkendte at:

Ad 1. Der arbejdes videre med scenarie 1 - renovering af Vemmedrupskolen.

Ad 2: Endelig beslutning - herunder om finansiering - træffes i forbindelse med beslutning om budget 2019-22.

Et mindretal på 6 (V) stemte imod, da de mener at beregningerne ikke er tilstrækkeligt oplyste.

Fraværende
Erik Swiatek (A)
Marie Møller (A)
Bilag

Til toppen


135.   Opfølgning på Herfølge Bydelsplan og Byplan Borup - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. der gives en anlægsbevilling på 1,023 mio. kr. til opfølgning på Herfølge Bydelsplan og Borup Byplan
 2. opfølgning på Herfølge Bydelsplan og Byplan Borup tages til efterretning.
Økonomiudvalget 12-06-2018
Ad 1: Anbefales godkendt.

Ad 2: Anbefales taget til efterretning.

Baggrund og vurdering

Som opfølgning på arbejdet med Herfølge Bydelsplan og Byplan Borup er der i budget 2018 finiansering på ØU -16 Byplaner, Herfølge og Borup.

Bydelsplanerne blev vedtaget i hhv. 2016 og 2017 og er fysiske bydelsplaner, der afrundes med handlingskataloger med hver 20-25 ønskede tiltag - konkrete fysiske projekter og/eller processer. De ønskede tiltag har det tilfælles, at deres formål er at fremme byliv og byernes attraktivitet.

Der er på budget 2018 afsat 1 mio. kr. til fysiske projekter/processer, som udvælges fra bydelsplanernes handlingskataloger (se bilag). De ønskede tiltag er oplistet med fire tidsperspektiver, der belyser den forventede og sandsynlige tidshorisont for gennemførelse. 

Der er overordnet set to mulige scenarier for anvendelse af midlerne.
1. Fysiske konkrete tiltag.
Midlerne vil hurtigt kunne blive anvendt.
Eksempelvis forskønnelse af et gadekær, forbedring af en pladsdannelse eller opsættelse af en elektronisk tavle med bykalender.

2. Opstart af proces.
Midlerne vil blive anvendt over en længere periode.
Eksempelvis en proces med involvering af alle interessenter omkring Borup Bycenter. Målet er dialog omkring udarbejdelse af en fælles strategi for bycenteret, for at fastholde de nuværende butikker og byliv, tiltrække flere butikker og øge centerets værdi som centralt byrum og mødested.

Der foreslås følgende proces frem mod beslutning om anvendelse af midler:

Maj 2018 – juni 2018
De ønskede tiltags bindinger og mål præciseres, herunder angivelse af status. Borgerforeningernes/følgegruppernes formænd spørges om håndtering og form på dialogmøderne forud for udsendelse af invitation.

August 2018
Der afholdes dialogmøder med hhv. Herfølge og Borup Borgerforeninger evt. suppleret med øvrige repræsentanter fra bydelsplanernes følgegrupper. De deltagende prioriterer mellem de oplistede tiltag og evt. konkretiserer.

September 2018 – start 2019
Overdragelse af de definerede og budgetterede tiltag til dem/de, der er relevante  forhold til at gennemføre projekterne. Konkrete projekter og evt. procesopstart forventes endeligt gennemført i foråret 2019 alt efter de valgte projekter.

Politisk behandling
1. Økonomiudvalget orienteres om projektopstart i juni
2. Klima- og Planudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget samt Økonomiudvalget beslutter de valgte projekter/igangsættelse af proces i september/oktober.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling på 1,023 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budgettet (ØU 16). Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Taget til efterretning.

Fraværende
Erik Swiatek (A)
Marie Møller (A)
Bilag

Til toppen


136.   Strategi for ejendomsportefølje i Køge Kommune


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at arbejdet med udarbejdelsen af en strategi for ejendomsportefølje sættes i gang.

Økonomiudvalget 12-06-2018
Anbefales.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune er en vækstkommune, og antallet af indbyggere i Køge Kommune forventes at stige med omtrent 10.000 de næste 10 år. Skal vi tilbyde det samme areal pr. borger til kommunale faciliteter og bygninger som i dag, vil det betyde en anlægsinvestering på ca. 1,4 mia. kr. Hertil kommer øgede driftsomkostninger på årligt ca. 35 mio. kr.

Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, der udmøntes i de årlige økonomiaftaler mellem Regering og KL, peger ligeledes på, at kommunerne bør udmønte de aftalte effektiviseringer, bl.a. ved at arbejde med "smarte m2" og ved at udnytte ejendomsporteføljen strategisk.

Det er derfor nødvendigt med en strategi for den mest optimale, smarte og multifunktionelle udnyttelse af Køge Kommunes samlede ejendomsportefølje. En strategi, der klart beskriver principper for balancen og sammenhængen mellem udnyttelse af eksisterende bygningsmasse og en overordnet anlægsplan. En strategi, der indtænker og strukturerer de forskellige faglige udviklingsplaner, så der bliver en fælles, overordnet koordinering af anvendelsen af bygninger.

I projektet afdækkes mulighederne for hvordan man kan:

 • Sætte rammen for politiske drøftelser af bygninger og serviceniveau i relation dertil
 • Sikre fleksibel planlægning på tværs af sektorer, til at hjælpe med at håndtere udsving
 • Sikre fokus på at tænke og planlægge langsigtet
 • Sætte rammen for hvordan man finder de bedste lokale løsninger, på tværs af sektorerne, i respekt for at problemer og deres løsninger er forskellige, forskellige steder i kommunen
 • Understøtte beslutninger om udnyttelse, prioritering og styring af Køge Kommunes ejendomme, så udnyttelse optimeres og så om- og nybygning og opgradering sker målrettet
 • Afdække muligheder for at samle aktiviteter på færre lokationer
 • Sikre fokus på ejendommenes kvalitet i forhold til kerneopgaver og arbejdsmiljø.

Strategien skal skabe et fælles ejerskab for styring og prioritering af Køge Kommunes bygninger, så brugernes behov tilgodeses i takt med at befolkningstallet stiger. Ressourcerne og m2 skal udnyttes optimalt og afstemmes med kapacitetstilpasning/befolkningstilvækst. Dermed skal strategien også arbejde aktivt og indgående med kulturen i Køge Kommune, hvor det er hensigten at bygningerne skal ses som værdifulde, fælles redskaber i arbejdet med vores kerneopgaver, men hvor bygningerne ikke er et slutmål i sig selv.

Til gennemførelse af projektet nedsættes en projektgruppe direkte under direktionen. ETK samt Stabens analyseenhed vil have ansvar for gruppen. Herudover inddrages relevante chefer fra de store driftsområder. Organiseringen er nærmere beskrevet i vedlagte kommissorium.

Den strategiske del af projektet løber i perioden marts 2018 – marts 2019. Undervejs i processen vil fagudvalg og Hoved MED-udvalget blive inddraget. Første inddragelse vil være Hoved MED-udvalgets drøftelse af kommissoriet 21. juni.

Når strategien efterfølgende skal implementeres vil berørte institutionsledere, skolebestyrelser, brugerråd, borgerforeninger m.v. blive involveret.

Økonomi
Udgifterne i forbindelse med udarbejdelsen af strategien forventes at udgøre ca. 300.000 kr, som afholdes indenfor gældende driftsbudget.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Erik Swiatek (A)
Marie Møller (A)
Bilag

Til toppen


137.   Forundersøgelse af Ring 5-syd


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Køge Kommune indgår i forundersøgelsen på betingelse af, at der også undersøges alternativer til en ren motorvejsløsning.

Økonomiudvalget 12-06-2018
Udsat til næste møde. Kommissoriet vedhæftes.

Økonomiudvalget 19-06-2018
Anbefales godkendt idet finansieringen sker indenfor Økonomiudvalgets egen ramme. Midlerne omplaceres i 3. Økonomiske Redegørelse.
Baggrund og vurdering

Vallensbæk, Køge, Ishøj, Ballerup og Høje-Taastrup kommuner har over en længere periode drøftet mulighederne for at fremme Folketingets stillingtagen til etablering af en Ring-5-Syd vejforbindelse fra Køge til Frederikssundsmotorvejen. Vejforbindelsen indgår i KKR-Hovedstadens trafikpolitiske udspil ”Infrastrukturprioriteringer i Hovedstaden”, hvorfor der ligeledes er indledt et samarbejde med Region Hovedstaden i sagen.

Vejdirektoratet har, på vegne af Transport- Bygnings- og Boligministeriet, udarbejdet forslag til ”Forundersøgelse af en sydlig Ring 5-vejforbindelse” og der skal nu tages stilling til kommunernes medfinansiering af forundersøgelsen.

Såvel person- som godstransport ventes fortsat at stige betydeligt i de kommende år, og selv med de senest gennemførte og igangværende udvidelser af motorvejsnettet, forudses et behov for at udvide kapaciteten yderligere. Beregninger viser, at trafikken på motorvejene og andre overordnede veje i hovedstadsområdet vil stige med op til 35 % frem til 2030, hvilket med det eksisterende vejnet vil betyde en væsentlig forøgelse af trængslen på vejene.

Derfor er det helt afgørende for den fortsatte erhvervsudvikling og bosætning i og omkring hovedstaden og i hele Greater Copenhagen-regionen, at der snarest træffes langsigtede politiske beslutninger til imødegåelse af de infrastrukturelle udfordringer, herunder i særlig grad trængselsproblemerne på de tværgående ringforbindelser i hovedstadsområdets fingerstruktur.

Blandt de langsigtede løsninger på fremkommelighedsproblemerne er etablering af en Ring-5-syd-løsning fra Køge til Frederikssundsmotorvejen. Det vil være oplagt at se dette i sammenhæng med færdiggørelsen af Frederikssundsmotorvejen.

Vejdirektoratet afsluttede i 2013 en strategisk analyse, der konkluderede, at en ny sydlig vejforbindelse i Ring 5-korridoren vil give den største aflastning af motorvejsnettet omkring København og den bedste samfundsøkonomiske forrentning. Analysen viste endvidere, at det er muligt at adskille etableringen af den sydlige og den nordlige del af Ring 5 og fortsat opnå en høj samfundsøkonomisk forrentning.

Borgmestrene i Vallensbæk, Køge, Ishøj, Ballerup og Høje-Taastrup kommuner har, på den baggrund, drøftet mulighederne for at fremme Folketingets stillingtagen til etablering af en Ring-5-Syd-forbindelse. Der har været afholdt møder med skiftende transportministre og været aktiv deltagelse i transportministerens konference på Christiansborg 9. juni 2016 angående Ring-5.

Senest har et møde med Transportministeriet medført, at Vejdirektoratet i skrivelse af 9. marts 2017 har beskrevet forslag til gennemførelse af en ”Forundersøgelse af en sydlig Ring 5-vejforbindelse”. Forundersøgelsen vil kunne danne grundlag for en eventuel senere VVM-undersøgelse og medvirke som et beslutningsgrundlag herfor.

KKR-Hovedstaden har i sit nyligt udarbejdede trafikpolitiske udspil ”Infrastrukturprioriteringer i Hovedstaden" prioriteret en Ring-5-Syd-løsning. Der er derfor afsøgt muligheden for et samarbejde med Region Hovedstaden i sagen, og Regionsrådet har den 22. august 2017 besluttet at deltage i projektet samt medfinansiering af en forundersøgelse.

Køge Kommune har fået tilsagn om indarbejdelse af følgende tekst i den endelige beskrivelse af forundersøgelsen:

"I knudepunktet ved Køge vil der også blive analyseret alternativer til en motorvejsløsning. Det kan f.eks. være i form af en opgradering af henholdsvis Ejbyvej og hele eller dele af Ring 6 mellem Solrød og Roskilde til motortrafikveje. Som alternativ til ”sløjfen” ved Lellinge mellem Vestmotorvejen og Sydmotorvejen vil der desuden blive analyseret en motortrafikvej mellem Borup-afkørslen på Vestmotorvejen og en Herfølge afkørsel på Sydmotorvejen"

De øvrige interessentkommuner samt Region Hovedstaden har tilsluttet sig forundersøgelsens indhold og medfinansiering af denne. Hvis Køge Kommune tilslutter sig, vil næste skridt i sagen være en fælles henvendelse til Transport- Bygnings- og Boligministeren, som forventes at bringe henvendelsen videre ind i forligskredsen.

Økonomi

Af Vejdirektoratets forslag til ”Forundersøgelse af en sydlig Ring 5-vejforbindelse” fremgår at Vejdirektoratet vurderer at forundersøgelsen kan gennemføres på 1 ½ år indenfor en ramme på 12 mio. kr.

Det er en administrativ vurdering, at en vis medfinansiering af forundersøgelsen vil fremme muligheden for at få igangsat arbejdet. Da enkelte elementer i foranalysen ikke alene vedrører den sydlige Ring-5-løsning, har borgmestrene drøftet en mulig medfinansiering på 40 %, hvor udgifterne fordeles efter indbyggertal og forudsætter en medfinansiering fra Region Hovedstaden på 1 mio. kr. 

Da der er opnået tilsagn for Region Hovedstaden vil udgifter til kommunerne herefter fordele sig således: Køge Kommune 1,2 mio. kr., Høje Taastrup Kommune 1,2 mio., Ballerup Kommune 1 mio. kr., Ishøj Kommune 0,3 mio. kr. og Vallensbæk 0,1 mio. kr.

Udgiften forventes først afholdt i 2019, men der vil kunne reserveres midler hertil indenfor Økonomiudvalgets egen ramme ved 3. Økonomiske Redegørelse, idet der forventes et mindreforbrug på forsikringsområdet.

Beslutning

Godkendt idet finansieringen sker indenfor Økonomiudvalgets ramme. Midlerne omplaceres i 3. Økonomiske Redegørelse.

Fraværende
Erik Swiatek (A)
Marie Møller (A)
Bilag

Til toppen


138.   Anlægsregnskaber 2018 - samlet forelæggelse


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at anlægsregnskab for Vedligeholdelse af kommunens ejendomme 2015 og 2016, Køge Kyst Parkering 2016 samt Værftsvej, parkering og busdepot godkendes.

Teknik- og Ejendomsudvalget 13-6-2018
Anbefales.

Økonomiudvalget 19-06-2018
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Anlægsregnskabet Vedligeholdelse af kommunens ejendomme 2015 aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 19,388 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 24. februar 2015. Anlægsregnskabet udviser et forbrug på 19.344.734 kr.

Anlægsregnskabet Vedligeholdelse af kommunens ejendomme 2016 aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 8,163 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 26. april 2016. Anlægsregnskabet udviser et forbrug på 8.134.976 kr.

Anlægsregnskabet Køge Kyst Parkering 2016 aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 7,733 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 27. september 2016. Anlægsregnskabet udviser et forbrug på 7.746.552 kr.

Anlægsregnskabet Værftsvej, parkering og busdepot aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 2,581 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 27. januar 2015, 24. november 2015 og 20. december 2016. Anlægsregnskabet udviser et forbrug på 2.634.609 kr.

Økonomisk Afdeling har påtegnet anlægsregnskaberne, som gennemgås i vedhæftede bilag.

Økonomi
Se bilag.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Erik Swiatek (A)
Marie Møller (A)
Bilag

Til toppen


139.   Delegationsplan 2018


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at delegationsplan 2018 for Køge Kommune godkendes.

Økonomiudvalget 19-06-2018
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Køge Byråd godkendte delegationsplaner for Økonomiudvalget samt alle stående udvalg den 25. september 2007. Køge Byråd godkendte revisioner af delegationsplanerne henholdsvis den 27. marts 2012, 28. april 2015 og 17. maj 2016.

Delegationsplanerne er oversigter over, hvorledes lovgivningens krav til Byrådets opgaveløsning i praksis kan udføres, dvs. om beslutningerne inden for de enkelte lovområder skal træffes af forvaltningen, fagudvalget, Økonomiudvalget eller Byrådet.

Delegationsplanerne er struktureret efter lovområder. Inden for de enkelte lovområder er der kun henvist til kapitler og paragraffer, hvis det er skønnet nødvendigt. Der er kun medtaget bekendtgørelser, hvis det giver bedst mening inden for det enkelte område.

Delegationsplanerne er blevet ændret som følge af den ændrede udvalgsstruktur, der blev besluttet på Byrådets konstituerende møde den 5. december 2017 samt på grund af ændringer i gældende lovgivning.

Den ændrede udvalgsstruktur har betydet, at det tidligere Byråds delegationsplaner er blevet tilpasset til det nuværende Byråds udvalgsstruktur.

Delegationsplanerne har været forelagt kommunens forvaltninger, som efter gennemgang, tilretninger mv. har godkendt dem i deres nuværende form.

Delegationsplanerne for de enkelte udvalg har været behandlet i fagudvalgene, som alle har godkendt deres egne planer dog således, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget ønsker at beslutningskompetencen for sagsbehandlingstider under lov om retssikkerhed og administration på det sociale område flyttes fra forvaltningen til fagudvalget.

I forslaget til Byrådets nye delegationsplaner (Bilag 1) er det markeret med BLÅT, hvor der er indsat nye bestemmelser, hvor der foretaget ændringer, samt hvilke forslag til beslutningskompetencer hertil forvaltningen anbefaler. Der er ikke udarbejdet oversigt over ophævede bestemmelser.

Kommunens Fælles principper for delegation fremgår af (Bilag 2).

Ændringer i delegationer 2016-2018

Generelle bestemmelser:
Lov om behandling af personoplysninger
Oprettelse af elektroniske registre - Beslutningskompetencen er flyttet fra Byrådet til Forvaltningen.

Kultur- og Idrætsudvalget:
Folkeoplysningsloven
Kapitel 4 – Den folkeoplysende voksenundervisning
Fravigelse af krav om deltagergebyr, § 7, stk. 2 og 5 - Beslutningskompetencen er flyttet fra Fagudvalget til Forvaltningen.

Folkeoplysende voksenundervisning for en bestemt, afgrænset deltagerkreds, § 7, stk. 4 - Beslutningskompetencen er flyttet fra Fagudvalget til Forvaltningen.

Ydelse af særligt tilskud til (§ 8 a) - nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper og Undervisning mv. der forudsætter små hold - Beslutningskompetencen er flyttet fra Fagudvalget til Forvaltningen.

Ydelse af særligt tilskud til (§ 8 a) - indgåelse af partnerskaber om løsning af konkrete opgaver - Orientering af Fagudvalget bortfalder.

Godkendelse af regnskaber - Orientering af Fagudvalget bortfalder.

Kapitel 5 – Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
Fravigelse af kravet om deltagerbetaling, § 14, stk. 2 og 4 - Beslutningskompetencen er flyttet fra Fagudvalget til Forvaltningen.

Forhøjet tilskud til fx særlige aktivitetsformer og personer med særlige behov, § 19, stk. 2 - Beslutningskompetencen er flyttet fra Fagudvalget til Forvaltningen.

Beregning og udbetaling af Kursustilskud - Orientering af Fagudvalget bortfalder.

Beregning og udbetaling af Aktivitetstilskud - Orientering af Fagudvalget bortfalder.

Ikke lovbestemte opgaver
Svømmehaller
Ordensreglement - Beslutningskompetencen er flyttet fra Fagudvalget til Forvaltningen.

Køge Marina
Ordensreglement for Køge Marina - Beslutningskompetencen er flyttet fra Fagudvalget til Forvaltningen.

Øvrig kulturel virksomhed mv.
Tilskud til enkeltarrangementer - Orientering af Fagudvalget bortfalder.

Teknik- og Ejendomsudvalget:
Lov om offentlige veje
Kapitel 6 – Adgangsforhold til offentlige veje
Overtagelse af areal, §§ 57 og 58 - Beslutningskompetencen er flyttet fra Fagudvalget til Byrådet.

Færdselsloven
Kapitel 15 – Færdselsretning og afmærkning mv.
Samtykke til ubetinget vigepligt, ensrettet færdsel og lokale hastighedsgrænser mv., § 92 a - Beslutningskompetencen er flyttet fra Forvaltningen til Fagudvalget.

Skoleudvalget:
Lov om folkeskolen
Fastlæggelse af 1. skoledag efter skoleårets begyndelse, § 14 a - Beslutningskompetencen er flyttet fra Fagudvalget til Byrådet.

Ældre- og Sundhedsudvalget:
Lov om social service
Afsnit V – Voksne
Tilrettelæggelse og levering af hjælp, herunder model for leverandørvalg, § 91 - Beslutningskompetencen er flyttet fra forvaltningen til fagudvalget.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Kommunikation
Delegationsplanerne offentliggøres på Intranettet og Køge Kommunes hjemmeside.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Erik Swiatek (A)
Marie Møller (A)
Bilag

Til toppen


140.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Erik Swiatek (A)
Marie Møller (A)

Til toppen


141.   Salg af parcelhusgrund (Lukket punkt)


Beslutning

Ad 1-3: Godkendt.

Fraværende
Erik Swiatek (A)
Marie Møller (A)

Til toppen


142.   Videresalg af ubebygget parcelhusgrund i Bjæverskov (Lukket punkt)


Beslutning

Ad 1-3: Godkendt.

Fraværende
Erik Swiatek (A)
Marie Møller (A)

Til toppen


143.   Udbud af arealer (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Erik Swiatek (A)
Marie Møller (A)

Til toppen


144.   Ansættelse af Velfærdsdirektør (Lukket punkt)


Beslutning

Ad 1: Byrådet besluttede, at ansætte Mette Olander som Velfærdsdirektør pr. 1. august 2018.

Ad 2: Godkendt.

Fraværende
Erik Swiatek (A)
Marie Møller (A)

Til toppen


145.   Eventuelt (Lukket punkt)


Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Erik Swiatek (A)
Marie Møller (A)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 28.06.18