Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Køge Byråd

Den 24.11.2020 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Helle Poulsen, (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (B)
Niels Rolskov, (Ø)
Osama Aref Mohamad, (A)
Paul Christensen, (V)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)

Afbud:

Anders Dahl, (A)

201.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt idet sag nr. 227 udsættes med henblik på fornyet behandling i Kultur- og Idrætsudvalget. 

Fraværende
Anders Dahl (A)
Pernille Sylvest (A)

Til toppen


202.   Spørgetid - skriftlige spørgsmål til byrådet


Indstilling

Peter Langkilde, Brogade 17 C, Køge, har fremsendt følgende spørgsmål.

Afskrift af Peter Langkildes spørgsmål:

"Byrådssvar af 22. okt. 2020 om Køge Kyst´s grundskyldsbetaling og SH4´s udviklingsareal i Sydhavnsprojektet.

Byrådet svarer, at Køge Kyst betaler grundskyld for sine udmatrikulerede ejede arealer. Vurderingsstyrelsen har dog meddelt betinget undtagelse.

Spørgsmål A. Svaret er usandt.
Spørgsmål B. Svaret er usandt.
Spørgsmål C. Svaret er usandt.
Spørgsmål D. Svaret er usandt
 
Yderligere nævnes 3 stk.  momsregistrerede erhvervsvirksomheder, hvis grunde er ejet af Køge Kyst. Byrådet bekræfter grundskyldsbetaling af disse grundarealer.

Det handler som nævnt om Sjællands Frø og Foder A/S, Carlsensvej 9 og Danich Agro, Sdr. Havnevej 7.
Byrådet oplyser ikke i sit svar hvad disse 2 firmagrunde gennem Køge Kyst betaler i grundskyld.
Der henvises bl.a. til Loven om Grundskyld §1, stk. 2. §7 og §8.

Spørgsmål (igen).
A. For hver af de 2 nævnte virksomheders grundarealer skal der opkræves grundskyld i hver af årene 2018 og 2019. For begge ønskes der et specifikt svar på hvad Sjællands Frø og Foder A/S og Danich Agro har betalt i grundskyld.

JF. svar C.
Du skriver iht. til din vedlagte skitse, matrikel 20ax er ejet af Køge Kyst, hvilket viser en stor arealmæssig ændring af nævnte offentliggjorte prospekt fra 2011 – vedlægges i kopi. Efterfølgende er der faktisk sket en ejerændring af de fremkomne nye arealer, som Køge Kyst herefter har overtaget ejerskabet af – enten gennem et bytte - eller handel med ansvarlige Køge Kommune, hvilket i øvrigt skal byrådsgodkendes.

Jf. svar D.
Byrådet skriver, at der inden for udviklingsplanen er udført justeringer. Derimod nævnes intet om, at der er sket ændringer uden for udviklingsplanen, uagtet at byrådet skriver, at Køge Kyst siden 2009 har været ejer af matrikel 19a. Det er faktisk en vildledning af det offentliggjorte prospekt dir. Jes Møller og dir. J. Nue Møller med understøttende plancher, på Tapperiet informerede borgerne om. Intet blev nævnt, eller sågar vist, at et ca. 1500 m2 areal af Sydstranden indgik i kommunens salg til Køge Kyst. Det er uacceptabelt.

Byrådet skriver i samme svar, at et Køge Kyst ejet areal af Den Maritime Ø senere vil blive overdraget til Køge Kommune.
1/2

Sædvanligvis må det konkluderes, at byrådet ved sine fortsatte usande svar, startende med Tapperisagen, ikke taler sandt.

I herværende sag må det formodes, at der er tale om en handel hvorved Køge Kyst, som kompensation for afleveringen af sit areal på den Maritime Halvø til Køge Kommune har byttet sig til sydstrandsarealet - (Whistleblower).

Borgmester. Som bestyrelsesmedlem i Køge Kyst må du også være orienteret om, at Køge Kyst på sine og med kommunens aftalte p-betalingspladser, nu undlader at opkræve p-afgiftsbetaling. Det drejer sig om p-arealerne øst for S-stationen og Bag Haverne.
De grønne betalingsstandere er fjernet…!?
Mon ikke årsagen hertil også skyldes forhold vedr. moms- og grundskyldsbetaling. 

Sluttelig. Du skriver jeg kan hente oplysninger vedr. grundskyld på OSI.dk. Det er heller ikke korrekt.

./. Vedl. Oprindelige 3 stk. skitser fra 2011.

Beslutning

Der var indkommet skriftlig spørgsmål fra Peter Langkilde. Spørgeren var til stede og fik svaret oplæst og udleveret.

Fraværende
Anders Dahl (A)
Pernille Sylvest (A)
Bilag

Til toppen


203.   Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet


Beslutning

Intet.

Fraværende
Anders Dahl (A)

Til toppen


204.   3. Økonomiske Redegørelse 2020


Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet og Økonomiudvalget, at de 

 1. godkender, at netto mindreforbrug på -18,7 mio. kr. tilføres kassen og reserveres til finansiering af COVID 19 omkostninger, jf. tabel 1,
 2. godkender, at mindreindtægter på 4,8 mio. kr. under finansieringsområdet vedr. bl.a. skattesanktion finansieres af kassen, 
 3. godkender, at merindtægterne på -25,8 mio. kr. vedrørende midtvejs og efterregulering af beskæftigelsesområdet tilføres kassen og reserveres til finansiering af en evt. negativ efterregulering af beskæftigelsesområdet i 2021, jf. bilag 1 nr. 13,
 4. godkender en udgiftsneutral flytning af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 15 mio. kr. fra Vedligehold 2020 til Vedligehold Fremrykning,
 5. godkender de udgiftsneutrale omplaceringer på drifts-, anlægsområdet og finansieringsområdet, jf. bilag 2,    
 6. godkender et ekstraordinært låneoptag til jorddepotet på -19,6 mio. kr., 
 7. godkender, at der under anlægsområdet afsættes et rådighedsbeløb til mindreudgift på -0,2 og mindreindtægter på 0,6 vedrørende jorddepotet og at der under finansieringsområdet gives en bevilling til merindtægter på 0,4 mio. kr. vedrørende finansiering af jorddepot,
 8. godkender en teknisk anlægsbevilling til udgifter på 1,327 mio. kr. vedrørende renovering af Vemmedrup Skole, som frigiver det afsatte rådighedsbeløb i AIP 2020-24, svarende til KL´s prisfremskrivning,
 9. godkender en teknisk anlægsbevilling til udgifter på -13,221 mio. kr. til Omfartsvej Borup, Etape 4 vedrørende annullering af frigivelsen af rådighedsbeløbet i forbindelse med Fremrykning af anlæg,    
 10. tager status på serviceudgiftsloft til efterretning.

Afgørelser fra fagudvalgsmøder

Kultur- og Idrætsudvalget 02-11-2020
Ad 1: Taget til efterretning.
Ad 2-3: Anbefales.

Ældre- og Sundhedsudvalget 03-11-2020
1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
4. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
5. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
6. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
7. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Børneudvalget 04-11-2020
Ad. 1. Godkendt.
Ad. 2. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Skoleudvalget 04-11-2020
Ad. 1. Godkendt.
Ad. 2A - 2G. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Klima- og Planudvalget 05-11-2020
Godkendt.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 09-11-2020
1. - 4. Godkendt.
5. - 12. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Teknik- og Ejendomsudvalget 12-11-2020
Godkendt.

Økonomiudvalget 17-11-2020
Ad 1: Godkendt.
Ad 2-7: Anbefales.

Økonomiudvalget 17-11-2020
Ad 1-9: Anbefales godkendt af et flertal på 8 (Marie Stærke (A), Lene Møller Nielsen (A), Bent Sten Andersen (O), Thomas Kielgast (F), Jeppe Lindberg (I), Mette Jorsø (B), Flemming Christensen (C) og Niels Rolskov (Ø). Ken Kristensen (V) afventer stillingtagen.

Ad 10: Anbefales taget til efterretning af et flertal på 8 (Marie Stærke (A), Lene Møller Nielsen (A), Bent Sten Andersen (O), Thomas Kielgast (F), Jeppe Lindberg (I), Mette Jorsø (B), Flemming Christensen (C) og Niels Rolskov (Ø). Ken Kristensen (V) afventer stillingtagen.

Baggrund og vurdering

Samlede økonomiske overblik

Den tredje Økonomiske Redegørelse er baseret på forvaltningernes forventninger til regnskab 2020 på drifts-, anlægs- og finansieringsområdet.

Tredje økonomiske redegørelse viser, at der er et forventet netto mindreforbrug på 18,7 mio. kr., hvoraf netto mindreforbrug på 12,7 mio. kr. vedrører driftsområdet, netto merindtægter på 2,9 mio. kr. vedrører finansieringsområdet og mindreforbrug på 3,2 mio. kr. er knyttet til anlægsområdet, jf. tabellen nedenfor.

Mindreforbruget vedrører blandt en efterregulering på 6,5 mio. kr. grundet nye parkeringsregler, som er en del af den nye udligningsreform samt at anlægsprojektet ramperne ved Vemmedrup er blevet billigere end forventet.

Herudover forventes mindreindtægter på 4,8 mio. kr., som anbefales finansieret af kassen, da de ligger uden for Køge Kommunes styringskompetence og blandt andet vedrører en kollektiv skattesanktion som følge af, at kommunerne samlet set hævede skatten mere end økonomiaftalen.

Der forventes merindtægter på 25,8 mio. kr. vedrørende midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsesområdet, som anbefales tilført kassen og anbefales reserveret til finansiering af en evt. negativ efterregulering af beskæftigelsesområdet i næste års Økonomiaftale. Merindtægterne skyldes, at der har været en forventning om markant højere udgifter på indkomstoverførselsområdet på landsplan, hvilket medvirkede til en markant højere midtvejsregulering af beskæftigelsesområdet. Efterfølgende har det imidlertid vist sig, at omkostningerne på landsplan ikke var nær så høje som først antaget, hvorfor der resterer et betydeligt restbeløb på 25,8 mio. kr.

Der forventes merindtægter på 110,5 mio. kr. vedrørende salg af jord på jordforsyningens område. Da der stadig er forbehold som først afklares ultimo november tilpasses bevillingerne først i en særskilt sag i december måned.

Indstillede bevillinger med effekt på kassen (Indstillingspunkt 1)

I tabel 1 nedenfor fremgår indmeldte mindre- og merforbrug til tredje økonomiske redegørelse. 

Tabel 1: Bevillinger på drifts-, anlægs- og finansieringsområdet

Poster (i mio. kr.)                Beløb
Tjenestemandspensioner (ØU)                   -1,1
Mindreforbrug Skoleområdet (SU)                   -3,0
Afledt drift Parkvejen (TEU)                   -1,0
Leasing af busbro (TEU)                   -0,8
Central refusion (SAU)                   -1,3
Uindfriet budgetanalyse Borup (SAU)                    1,0
Efterregulering parkering                   -6,5
Driftsområdet i alt                 -12,7
Afsluttede projekter                   -3,2
Anlægsområdet i alt                   -3,2
Ændret PL-skøn                    2,3
Ældreboliger                   -4,3
Landsbyggefonden                   -0,9
Finansieringsområdet (merindtægter)                   -2,9
Overskydende midler i alt                 -18,7
   
   
   

Driftsområdet 

På driftsområdet forventes netto mindreforbrug på 12,7 mio. kr., som anbefales tilført kassen, jf. bilag 1. Mindreforbruget er sammensat af mindreforbrug på 3,0 mio. kr. under Skoleudvalget samt mindreforbrug på i alt 1,8 mio. kr. under Teknik- og Ejendomsudvalget, der omfatter 1,0 mio. kr. vedrørende overskydende afledte driftsmidler og 0,8 mio. kr. vedrørende overskydende midler til leasing af busbro. Hertil kommer merindtægter på 1,3 mio. kr. vedrørende refusion for særligt dyre enkeltsager under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og 1,1 mio. kr. under Økonomiudvalget vedrørende Tjenestemandspensioner.

Der forventes desuden mindreudgifter på i alt 6,5 mio. kr. vedrørende en efterregulering grundet nye parkeringsregler, som er en del af den nye udligningsreform. Heri er det vedtaget, at der skal reguleres med tilbagevirkende kraft for årene 2018 og 2019, hvilket betyder, at Køge Kommune får lov at beholde 6,5 mio. kr.

Endelig forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende forsinkelse af etablering af nyt §107 botilbud i Borup, som først er klar i 2021.

Anlægsområdet 

På anlægsområdet forventes mindreforbrug på i alt 3,2 mio. kr. vedrørende afsluttede anlægsprojekter, som anbefales tilført kassen i henhold til styringsprincipperne. Mindreforbruget vedrører ramperne ved Vemmedrup.

Merindtægter på Finansieringsområdet 

På finansieringsområdet forventes netto merindtægter på 2,9 mio. kr., som anbefales tilført kassen, jf. bilag 1.

De forventede merindtægter er sammensat af merindtægter og mindreforbrug på i alt 5,4 mio. kr., hvoraf mindreforbrug på i alt 4,3 mio. kr. dels vedrører udskydelse af byggerierne på Bjerggade og Køge Nord (3,8 mio. kr.), hvorfor der ikke skal betales afdrag i 2020 dels vedrører lavere renteudgifter til ældreboliger (0,5 mio. kr.). Herudover forventes netto merindtægter på 0,9 mio. kr. vedrørende landsbyggefonden, hvoraf merindtægter på 1,1 mio. kr. vedrører indbetalinger fra landsbyggefonden og merforbrug på 0,2 mio. kr. vedrører midler, som blev lagt i kassen ifm. overførselssagen ved en fejl.

Endelig forventes mindreindtægter på 2,3 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering af PL-skønnet.

Mindreindtægter på Finansieringsområdet (Indstillingspunkt 2)

På finansieringsområdet forventes yderligere mindreindtægter på i alt 4,8 mio. kr., som vedrører forhold der ligger uden for Køge Kommunes styringskompetence og som normalt finansieres af kassen, jf. bilag 1.

Mindreindtægterne på 2,5 mio. kr. vedrører en kollektiv skattesanktion som følge af, at kommunerne samlet set hævede skatten mere end økonomiaftalen tillod ved budgetlægningen for 2020. Dertil kommer forventede mindreindtægter på 2,3 mio. kr. knyttet til udmøntningen af Lov- og Cirkulæreprogrammet (LCP) og som der ikke er dækning for på driftsområdet, idet de vedrører efterreguleringer fra tidligere år. 

Midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet (Indstillingspunkt 3) 

I tredje økonomiske redegørelse forventes merindtægter på 25,8 mio. kr. som følge af midtvejs- og efterreguleringen af beskæftigelsesområdet. I Økonomiaftalen 2021 indgik midtvejsregulering af beskæftigelsesområdet for i alt 85,7 mio. kr. Heraf anbefales de 59,8 mio. kr. omplaceret til beskæftigelsesområdet under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget for at dække det tilsvarende merforbrug.

Herefter resterer merindtægter på 25,8 mio. kr., som anbefales tilført kassen mhp. at finansiere en evt. efterregulering af beskæftigelsesområdet i forbindelse med næste års Økonomiaftale. 

Der har på grund af COVID 19 situationen været en forventning om markant højere udgifter på indkomstoverførselsområdet på landsplan, herunder forsikrede ledige end budgetteret. Dette medvirkede til en markant højere midtvejsregulering af beskæftigelsesområdet i årets økonomiaftale end normalt. Efterfølgende har det imidlertid vist sig, at omkostningerne på landsplan ikke var nær så høje som først antaget, hvorfor der resterer et betydeligt restbeløb på 25,8 mio. kr., som anbefales tilført kassen og reserveret til finansiering af den forventede efterregulering af beskæftigelsesområdet i næste års økonomiaftale.

Anlægsområdet

Fremrykkede anlæg (Indstillingspunkt 4)

I forbindelse med igangsættelse af vækstinitiativer for at afbøde virkningerne af COVID 19 blev der fremrykket anlæg for 32,7 mio. kr. fra 2021, hvoraf 7 mio. kr. forventes overført til 2021. Dette giver dog udfordringer i forhold til lånoptagning til det budgetlagte lånoptag på i alt 32,7 mio. kr. Det anbefales derfor, at der flyttes 15 mio. kr. fra vedligehold 2020 til Vedligehold Fremrykning for at imødekomme denne udfordring og derved opretholde det totale lånoptag 32,7 mio. kr.    

Budgetneutrale omplaceringer og overførsler 

Budgetneutrale omplaceringer på drifts, anlægs- og finansieringsområdet samt overførsler på finansieringsområdet (Indstillingspunkt 5)

I tredje økonomiske redegørelse er der en række budgetneutrale omplaceringer, som er nærmere beskrevet i bilag 2, herunder udmøntningen af indholdet i Økonomiaftalen for 2021. På finansieringsområdet forventes således merindtægter på netto 61,9 mio. kr. som følge af Økonomiaftalen 2021, som anbefales omplaceret mellem finansierings- og driftsområdet.

De budgetneutrale omplaceringer omfatter omplacering af merindtægter på 59,8 mio. kr. vedrørende midtvejsreguleringen af indkomstoverførsler samt midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsesområdet til beskæftigelsesområdet under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Herudover anbefales omplacering af merindtægter på 8,5 mio. kr. vedrørende udmøntningen af Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2020 på alle udvalg under driftsområdet med undtagelse af Kultur- og Idrætsudvalget og Børneudvalget. Dertil kommer mindreindtægter på 8,1 mio. kr. vedrørende ændret PL-skøn, der anbefales finansieret af omplaceringer fra alle udvalg under driftsområdet. 

Endelig forventes merindtægter på 1,6 mio. kr., hvoraf 1,4 mio. kr. vedrører midler til bekæmpelse af ensomhed, som anbefales omplaceret til Ældre- og Sundhedsudvalget og 0,2 mio. kr. vedrører Beboere på dagtilbud, som anbefales omplaceret til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

På driftsområdet forventes overførsler af netto mindreforbrug på i alt 34,6 mio. kr., hvoraf der forventes overført mindreforbrug på 38,6 mio. kr. på serviceområdet og merforbrug på 4,0 mio. kr. vedrørende affaldsområdet under området andet. Det skal herudover bemærkes, at der i overførselssagen for 2020 blev overført mindreforbrug på 9,0 mio. kr. vedrørende IT-projekter direkte til 2021, hvorfor den samlede forventede overførsel af serviceudgifter til 2021 reelt er på 46,8 mio. kr. De forventede overførsler overstiger dermed tommelfingerreglen om at holde overførsler af serviceudgifter på 40 mio. kr.

På finansieringsområdet forventes overførsler på netto 14,8 mio. kr. Heraf er der forventede overførsler til 2021 af mindreudgifter på 10,0 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud for Ungdomsboliger Køge Kyst. Herudover forventes overførsler af mindreindtægter på 9,0 mio. kr. vedrørende energisparerprojekter, som først iværksættes i primo 2021 samt mindreindtægter på i alt 15,8 mio. kr. vedrørende udskudte ældreboliger, som skal ses i sammenhæng med de tilsvarende overførsel af mindreudgifter på anlægsområdet.

Tekniske bevillinger på anlægs- og finansieringsområdet 

Ekstraordinært låneoptag på jorddepotet (Indstillingspunkt 6)
På finansieringsområdet anbefales et ekstraordinært låneoptag vedrørende jorddepotet på -19,6 mio. kr., som afdrages over de efterfølgende år, da jorddepotet er 100% lånefinansieret og dermed ikke påvirker Kommunens samlede økonomi over tid. 

Jorddepot (Indstillingspunkt 7)
På anlægsområdet forventes mindreindtægter på 0,4 mio. kr., fordelt med mindreudgifter på 0,2 mio. kr. og mindreindtægter på 0,6 mio. kr. Mindreindtægterne modsvares af tilsvarende merindtægter under finansieringsområdet på 0,4 mio. kr. som følge af højere låneoptag.

Anlægsområdet (Indstillingspunkt 8-9)

Der anbefales en teknisk anlægsbevilling på 1,327 mio. kr. til Renovering af Vemmedrup skole, som frigiver det afsatte rådighedsbeløb til dækning af PL i AIP 2020-2024, svarende til KL's prisfremskrivning på 2 procent. Der er afsat rådighedsbeløb, så bevillingen er budgetneutral.

Der anbefales en teknisk anlægsbevilling på -13,221 mio. kr. til Omfartsvej Borup, Etape 4 vedrørende annullering af frigivelsen af rådighedsbeløbet. Byrådet havde i forbindelse med Fremrykning af anlæg (covid-19) på byrådsmødet den 28. april 2020 godkendt en fejlagtig anlægsbevilling som allerede var godkendt og har derfor ikke konsekvens for projektets gennemførsel og samlet økonomi. Anlægsbevillingen har ingen konsekvens for kassebeholdningen.

Anlægs- og serviceudgiftsloft

Status på anlægsloftet 

På den skattefinansierede del af anlægsområdet forventes et forbrug på 266,6 mio. kr., hvilket svarer til en overskridelse af anlægsbudgettet på 67,7 mio. i 2020 i forhold til vedtaget budget svarende til forventede overførsler på 136,4 mio. kr.

Det er dog administrations vurdering baseret på tidligere års erfaringer, at det forventede regnskab vil lande på ca. 227 mio. kr. med et forventet overførselsniveau på ca. 176 mio. kr.

For 2020 har regeringen suspenderet anlægsloftet pga. COVID 19, hvorfor der ikke er risiko for sanktioner i 2020, men for 2021 har regeringen fortsat muligheden for at iværksætte sanktioner ved overskridelse af anlægsloftet. 

Status på serviceudgiftsloft (Indstillingspunkt 10)

Status på serviceudgiftsloftet (i mio. kr.)                 Beløb
Serviceudgiftsloftet for Køge Kommune                 2.822
Forventede serviceudgifter                 2.809
Status ift. serviceudgiftsloftet                    -13

Tredje økonomiske redegørelse viser, at Køge Kommune forventes at holde sig under vedtaget budget for serviceudgifterne med 13,0 mio. kr. når der tages højde for forventede overførsler til 2021. Vedtaget budget er samtidig Køge Kommunes sigtepunkt for at bidrage til kommunernes samlede aftaleoverholdelse med Regeringen i forhold til servicerammen.

Beslutning

Ad 1-9: Godkendt.

Ad 10: Taget til efterretning.

Fraværende
Anders Dahl (A)
Bilag

Til toppen


205.   Fremrykning af fakturaer i forbindelse med Covid 19


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at det drøftes om kommunen

 1. med det samme skal stoppe med at fremrykke fakturabetalinger
 2. skal fortsætte med at fremrykke fakturabetalinger året ud
 3. skal fortætte med at fremrykke fakturabetalinger indtil ophør af nationale hjælpepakker.
Økonomiudvalget 10-11-2020
Økonomiudvalget anbefaler, at der fortsættes med at fremrykke betalinger resten af året.
Baggrund og vurdering

KL og Regeringen indgik den 26. marts 2020 aftale om tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af Covid-19. Tiltagene var en del af de økonomiske hjælpepakker til erhvervslivet, og tilsvarende tiltag gennemføres på Statens og Regionernes område. De fleste tiltag havde fokus på at sikre likviditet hos virksomhederne på kort sigt.

I den forbindelse besluttede Byrådet den 28. marts 2020, at der fremover dagligt skulle ske fremrykning betalinger til leverandører.
Det er frivilligt for kommunerne om man ønsker at gøre brug af tiltaget med fremrykning af betalinger til kommunens leverandører. Ligesom det er kommunes beslutning, hvor længe aftalen skal løbe.

Flere kommuner er ophørt med at fremrykke betalinger og andre kommuner fremrykker betalinger året ud. Da der er tale om en økonomisk hjælp til virksomhedernes likviditet, kan en anden model være, at der fremrykkes betalinger indtil de større nationale hjælpepakker på baggrund af virksomhedernes likviditet ophører. Det vil således være Økonomisk Afdelings vurdering, hvornår sådanne hjælpepakker ophører.

Økonomisk Afdeling har undersøgt andre kommuners beslutning – dette fremgår af nedenstående tabel.

Kommune Status
Greve Fremrykning af betalinger er ophørt

Holbæk

Fremrykning af betalinger året ud
Høje Taastrup Fremrykning af betalinger året ud - hvis leverandørerne har tilmeldt sig (det er dog ganske få leverandører, som har tilmeldt sig)
København Fremrykning af betalinger året ud, men kan forlænges
Næstved Fremrykning af betalinger året ud - hvis leverandørerne har tilmeldt sig (det er dog ganske få leverandører, som har tilmeldt sig)
Slagelse Fremrykning af betalinger er ophørt
Sorø Fremrykning af betalinger er ophørt
Vordingborg Fremrykning af betalinger - hvis leverandørerne har tilmeldt sig

 

Økonomi
Fremrykningen belaster midlertidigt kommunens likviditet med ca. 70 mio. kr.
Kommunikation
Kommunikation vil ske via Kommunens hjemmeside, ligesom beslutning i marts skete via kommunens hjemmeside.
Beslutning

Byrådet godkendte, at der fortsættes med at fremrykke betalinger resten af 2020.

Fraværende
Anders Dahl (A)

Til toppen


206.   Håndtering af Covid-19 omkostninger


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget drøfter og beslutter hvilken model, som skal anvendes til håndtering af Covid-19 omkostningerne.

Økonomiudvalget 17-11-2020
Økonomiudvalget godkendte model 1.

Sagen videresendes til orientering i Byrådet.

Baggrund og vurdering

For Køge Kommune forventes omkostninger vedrørende Covid-19 på 48,5 mio. kr. når der ses bort fra omkostninger vedrørende MOVIA på 14 mio. kr., hvor der er direkte kompensation af omkostningerne forbundet hermed. I tredje økonomiske redegørelse forventes mindreforbrug og merindtægter på i alt 32,9 mio. kr., hvoraf 14,2 mio. kr. vedrører den modtagne kompensation vedrørende Covid-19 i Økonomiaftalen 2021 og 18,7 mio. kr. vedrører mindreforbruget i tredje økonomiske redegørelse.

Der resterer således en forventet udfordring på ca. 16 mio. kr. vedrørende Covid-19. Det skal dog bemærkes, at udfordringen på ca. 16 mio. kr. er et skøn baseret på nuværende tidspunkt. Udfordringen kan derfor ændres hvis Covid-19 situationen forværres.    

Regeringen har tidligere sagt, at alle kommunernes Covid-19 relaterede omkostninger ikke måtte fortrænge service og derfor ville blive kompenseret, hvilket har været forudsætningen i budgetopfølgningen indtil nu. Kommunernes forbrugsprocenter ligger imidlertid væsentlig lavere end det sædvanlige niveau, hvilket indikere at kommunerne har overskydende midler tilbage i budgetterne til selv at kunne finansiere merforbruget relateret til Covid-19. Dette billede går igen for Køge Kommune, hvor forbrugsprocenterne ligger på niveau med sidste år selvom der har været afholdt udgifter til Covid-19 i indeværende år. Med forbrugsprocenter menes den andel af budgettet der er anvendt op opgørelsestidspunktet.

Direktionen har på den baggrund drøftet forskellige modeller for hvordan Køge Kommune kan finansiere den ekstra omkostning på ca. 16 mio. kr., hvis der ikke kommer yderligere kompensation fra regeringen, jf. beskrivelsen nedenfor.

Model 1:
Mindreforbruget på 32,9 mio. kr. (statslig kompensation og overskydende midler i tredje Økonomiske Redegørelse) reserveres til Covid-19 i kassen, og det forventes, at modtage fuld, statslig kompensationen for de resterende ca. 16 mio. kr. Modtages ikke yderligere kompensationen, dækkes de resterende ca. 16 mio. kr. gennem overførselssagen, gennem regnskabsaflæggelsen eller af kassen.

Model 2:
Mindreforbruget på 32,9 mio. kr. (statslig kompensation og overskydende midler i tredje Økonomiske Redegørelse) fordeles forholdsmæssigt ud efter forventede Covid-19 udgifter. Herefter resterer en udfordring på ca. 16 mio. kr., som finansieres gennem en solidarisk omfordeling mellem udvalgene. Fordelingsnøglen for en omfordeling mellem udvalg tager afsæt i udvalgenes kvalificerede forbrugsprocenter med udgangen af september, hvor de udvalg med lave forbrugsprocenter omplacerer midler til de udvalg med høje forbrugsprocenter. Det skal dog bemærkes, at en model baseret på sammenligning af forbrugsprocenterne er et øjebliksbillede, som har en række svagheder, såsom forskellig periodisering af forbruget i hhv. 2019 og 2020.  

Der laves en samlet bevillingssag til december.

Økonomi
Intet særskilt at bemærke.
Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende
Anders Dahl (A)

Til toppen


207.   Tilbagebetaling af forældrebetaling i lukkeperioden


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. beslutte om der skal ske tilbagebetaling af forældrebetalingen på SFO, Klub, daginstitutioner og musikskolen for lukkeperioden i foråret 2020
 2. tillægsbevillingen på 6,9 mio. kr. i givet fald finansieres af kassebeholdningen.
Økonomiudvalget 10-11-2020
Ad 1: Økonomiudvalget anbefaler, at forældrebetalingen tilbagebetales.

Ad 2: Økonomiudvalget anbefaler, at tilbagebetalingen finansieres ved tillægsbevilling på 6,9 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.

Baggrund og vurdering

I forbindelse med budgetforliget 2021 - 2024 blev der besluttet under punkt 16, at forvaltningen skal udarbejde et beslutningsoplæg til Økonomiudvalg og Byråd med henblik på at beslutte at tilbagebetale forældrebetalingen for lukkeperioden i foråret 2020 for daginstitutioner, skoler og musikskole.

Den tvungne nedlukning var i perioden fra den 16. marts til 15. april for skoler og dagtilbud og den 12. marts - udgangen af maj måned, for musikskolen.

Social- og Indenrigsministeriet har offentligt meddelt, at forældrene for perioden fra 16. marts og frem til og med 15. april ikke skal have forældrebetalingen retur. Det betyder at en beslutning om tilbagebetaling vil være at gå i mod denne meddelelse og udgiften vil ikke kunne henregnes til opgørelsen af Covid-19 udgifter.

Musikskolen genåbnede den 28. maj efter næste 11 ugers lukkeperiode.

Skolerne og dagtilbud genåbnede enkeltvis fra den 15. - 20. april. En hel præcis tilbagebetaling i forhold til lukkedagene for den enkelte skole eller dagtilbud, vil koste store administrative omkostninger, hvorfor forvaltningen forslå, at tilbagebetalingen sker via en takstnedsættelse for perioden 16. marts til 17. april for både dagtilbud og SFO.

Udgiften til tilbagebetalingen vil udgøre 6,9 mio. kr. fordelt med 4,2 mio. kr. til dagtilbud (Børneudvalget) 2,2 mio. kr. til SFO og Klub (Skoleudvalget) samt 0,5 mio. kr. til Musikskolen (Kultur og Idrætsudvalget)

Udgiften til tilbagebetalingen kan ikke umiddelbart henføres til en besparelse på udvalgenes områder, da kommunen har udbetalt lønninger mv. i lukkeperioden.

Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der gives en tillægsbevilling på 6,9 mio. kr. Der er ikke er afsat budget til en tilbagebetaling, hvorfor der er tale om en tillægsbevilling med effekt på kassebeholdningen og serviceudgifterne indenfor serviceloftet.
Beslutning

Ad 1: Byrådet besluttede at tilbagebetale forældrebetaling.

Ad 2: Byrådet godkendte tillægsbevilling på 6,9 mio. kr. finansieret af kassen.

Fraværende
Anders Dahl (A)

Til toppen


208.   Rammeaftale 2021-2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Velfærdsforvaltningen anbefaler Børneudvalget, Skoleudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at Rammeaftale 2021-2022 på det specialiserede social- og undervisningsområdet godkendes.

Børneudvalget 07-10-2020
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Skoleudvalget 07-10-2020
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 19-10-2020
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget 17-11-2020
Anbefales.
Baggrund og vurdering
De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal hvert andet år senest den 1. december indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsdel (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsdel (kapacitets- og økonomistyringsdel).

Samlet er rammeaftale 2021-2022 et resultat af en proces med inddragelse af politikere, brugere, handicaprådsrepræsentanter, fagdirektører og chefer gennemført fra efteråret 2019 til sommeren 2020. Rammeaftalen for 2021-2022 godkendes i kommunerne i efteråret 2020.

I forbindelse med udarbejdelse af den nuværende rammeaftale 2018-2020 blev der gennemført en proces med inddragelse af både udvalgsmedlemmer fra kommuner og region, handicaprådsrepræsentanter og direktører. Resultatet af dette arbejde var en rammeaftale i forenklet form med et antal fokusområder for samarbejdet.  

I forslaget til rammeaftale 2021-2022 fortsættes i dette spor – både med en formmæssig enkel og overskuelig rammeaftale og med et begrænset antal fokusområder. Herudover er der i forslaget til rammeaftale sat øget fokus på mål og resultater af samarbejdet. Fokusområderne i forslaget til rammeaftale er således udbygget med opstillede mål og ønskede resultater af arbejdet. Ændringerne skal fokusere arbejdet og medvirke til at muliggøre politisk opfølgning.

Fokusområder med mål:
Med afsæt i input fra afholdte mødeaktiviteter og høringsprocessen i udvalg og handicapråd samt dialogmøde den 14. august 2020 er der foreslået følgende fokusområder for 2021 og 2022 i hhv. rammeaftalens udviklingsdel og styringsdel.

Udviklingsdel:
1. Styrket mellemkommunalt samarbejde
Mål: For at udvikle og sikre kvaliteten af vores tilbud skal vi styrke samarbejdet mellem kommunerne og regionen om de temaer, der er relevante og nødvendige for at kunne sikre de rette tilbud med de rette kompetencer til borgere med behov for støtte.

2. En sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder
Mål: Vi skal skabe bedre vilkår for at sammenhængende forløb og indsatser for borgere med væsentlige psykiske vanskeligheder styrkes.

3. Styrket samarbejde med borgere og deres pårørende
Mål: Vi ønsker at styrke inddragelsen og samskabelsen med brugerne og deres pårørende, for at vi sammen kan udvikle og retningssætte på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

4. Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt
Mål: Vi skal styrke den praksisnære metodeudvikling og videndeling for at skabe bedre kvalitet i indsatsen for brugerne, sammen med brugerne og deres pårørende og samtidig sikre en bedre anvendelse af de tilgængelige ressourcer.

Styringsdel:
5. Afdækning af kapacitet og behov for tilbud
Mål: Vi ønsker en afdækning af den aktuelle kapacitet samt en prognose for sociale tilbud på kort og lang sigt som grundlag for en strategisk drøftelse af, hvordan KKR Sjælland bedst lever op til sin forsyningsforpligtigelse og sit samarbejde.

6. Bedre styringsdata og ledelsesinformation
Mål: Vi ønsker at øge gennemsigtigheden på det specialiserede social- og specialundervisningsområde gennem udvikling af bedre data om økonomi, aktiviteter og effekten af vores indsatser. Som grundlag for kvalitetsudvikling, styring og bedre køb og salg af pladser.

Fokusområderne er uddybet i selve rammeaftalen for 2021-2022.

De foreslåede fokusområder afspejler også kommunernes tilbagemelding om opmærksomhedspunkter og behov for tilbud, der således indtænkes i arbejdet med den kommende rammeaftale.

Behov for tilbud:
Der skal i udviklingsdelen indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år. 

Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på og herunder særligt i forhold til børn/unge med psykiske vanskeligheder samt børn/unge med misbrug. I forhold til voksne er det særligt i forhold til hjemløshed og svære sociale problemer (herunder dobbeltdiagnoser).

Styringsdel:
Styringsdelen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud. 

Takstanbefaling 2021-2022:
I rammeaftale 2018-2020 er det besluttet ikke at bruge ”takstinstrumentet” i form af henstilling over for kommunerne om en given procent takstreduktion, men i stedet opfordre alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private. For at understøtte dette har man bl.a. haft årlige analyser fra VIVE af udgiftsudvikling og samarbejde om styring m.v.

En tilsvarende takstanbefaling for 2021-2022 er indarbejdet i fokusområde 6 i forslag til rammeaftale. 

I grundlaget for udarbejdelsen af rammeaftalen indgår en status i forhold til børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner og regioner.

Socialstyrelsen kan udmelde målgrupper, hvorpå kommunerne skal afrapportere via rammeaftalesamarbejdet i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen. Socialstyrelsens 3 centrale udmeldinger er: udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug, udviklingshæmmede med dom og borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringer på disse indgår som bilag til rammeaftalen.

Rammeaftalen for 2021-2022 består af et kort hoveddokument, som er vedhæftet. Herudover indgår i rammeaftalen en oversigt over de bilag, som indgår som grundlag for udarbejdelsen af rammeaftalen, herunder takstaftalen. 

KKR Sjælland har drøftet sagen den 7. september 2020 og KKR Sjælland anbefaler kommunalbestyrelserne og Regionsrådet i Region Sjælland at tiltræde rammeaftalen senest 1. december 2020.
Økonomi
Der henvises til takstafsnittene ovenfor.
Beslutning

Godkendt.

Fraværende
Anders Dahl (A)
Bilag

Til toppen


209.   Forslag til Lokalplan 1092 for Udvidelse af Hotel Niels Juel


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. vedlagte Forslag til Lokalplan 1092 for Udvidelse af Hotel Niels Juel vedtages til offentlig fremlæggelse i  8 uger,
 2. vedlagte Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 til Køge Kommuneplan vedtages til offentlig fremlæggelse i 8 uger.
Klima- og Planudvalget 05-11-2020
Godkendt således, at forvaltningens lokalplansforslag og kommuneplantillægget sendes i offentlig hørring.

Økonomiudvalget 17-11-2020
Økonomiudvalget anbefaler, at forvaltningens lokalplansforslag og kommuneplantillægget sendes i offentlig hørring.
Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget vedtog den 5. marts 2020 at igangsætte udarbejdelse af lokalplanforslaget for en udvidelse af Hotel Niels Juel.

Der foreligger allerede en vedtaget lokalplan nr. 3-41 som giver mulighed for udvidelse med 21 værelser til i alt 72 værelser i en 2,5 etager høj bygning med en højde på 12,5 meter. Udvidelsen skal ske mod syd som en tværgående længe.

Denne byggemulighed er aldrig blevet udnyttet, og ejeren af hotellet ønsker i stedet at udvide med 49 værelser til i alt 100 værelser for at øge konkurrencedygtigheden.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre en tværgående længe i hotellets sydlige ende i en højde af op til 15 meter og 3,5 etage høj. I den forbindelse er byggefeltet udvidet i forhold til gældende lokalplan 3-41.

Samtidig reduceres parkeringskravet således, at der kun skal anlægges 0,5 parkeringsplads pr. værelse mod hidtil én parkeringsplads pr. værelse. Reduktionen foreslås, da Byrådet vurderer, at beliggenheden tæt på Køge Station vil reducere behovet for parkering.

Lokalplanforslaget er udformet som bevarende lokalplan, således at både det eksisterende byggeri og det kommende er omfattet af bevaringsbestemmelser. Det betyder, at  Byrådet skal godkende alle ændringer og alt nybyggeri på ejendommen for at sikre, at det tilpasses omgivelserne.

En tilladelse til opførelse af nybyggeri eller ændringer af bestående byggeri, vil således skulle behandles som en dispensation efter planlovens § 19.

Forinden udarbejdelse af lokalplanforslaget har bygherres ønsker været i forudgående høring hos berørte parter.

Der indkom fem høringssvar, som fremgår af vedhæftede høringsnotat. Høringssvarene fokuserer primært på byggeriets omfang og arkitektur og på parkeringen tilknyttet hotellet, da flere oplever p-kaos ved særlige lejligheder.

Da Forslag til Lokalplan 1092 ikke er i overensstemmelse med Køge Kommuneplan 2017 er der udarbejdet vedhæftede forslag til Kommuneplantillæg nr. 9.

Kommuneplantillægget vil ændre anvendelsen indenfor område 3C13 for så vidt angår Hotel Niels Juel, så centerformål ændres til erhverv i form af serviceerhverv, virksomheder indenfor serviceerhverv som hotel med tilhørende anlæg, samt offentlige formål.

Samtidig øges etageantallet fra 2,5 til 3,5 og bygningshøjden fra 12,5 meter til 15 meter. Den mulige bebyggelsesprocent øges desuden fra 70 til 85. Endelig reduceres parkeringskravet fra én parkeringsplads pr. værelse til 0,5 parkeringsplads pr. værelse.

Økonomi
Vedtagelse af lokalplanforslaget påvirker ikke Køge Kommunes økonomi.
Beslutning

Byrådet godkendte at forvaltningens lokalplanforslag og kommuneplantillægget sendes i offentlig høring.

Fraværende
Anders Dahl (A)
Bilag

Til toppen


210.   Godkendelse af Skema B for Ny Føllehavegård - boliger


Indstilling

Velfærdsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Skema B med

 1. anskaffelsessummen på 22,987 mio. kr. godkendes
 2. grundkapitallån på 2,299 mio. kr. godkendes
 3. den beregnede gennemsnitlige årlige husleje på 1.365 kr./m2 ekskl. forbrug godkendes.
Økonomiudvalget 17-11-2020
Ad 1-3: Anbefales.
Baggrund og vurdering

Anlægsbevillingen til boligerne er godkendt i Byrådet den 28. januar 2020, og der blev den 24. marts 2020 givet tilsagn til Skema A.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget har på møder i oktober 2020 godkendt projektforslag for fase 1 som grundlag for Skema B og efterfølgende kontraktindgåelse på fase 2.

Projektforslaget er i fase 1 tilpasset på væsentlige områder, dog således at intensionerne i byggeprogrammet og lokalplanen etc. fortsat opfyldes:

 • Indretning og arealudnyttelse øges fra 850 m2 til i alt 950,7 m2.
 • Der forberedes for etablering af supplerende parkeringspladser.
 • Der implementeres en fælles affaldsløsning med de bestående 32 boliger.
 • Døgnrytmelys ændres fra at omhandle boliger til fællesophold, køkken og gange.
 • Teleslyngeantenne og audioanlæg (indbygningshøjttalere) som fast.
 • Lederkontor og vagtstue er samlet i ét rum.
 • Vaskeri er lagt sammen med teknikrum for El (tavler) og VVS (varmefordeling).
 • Teknikrum for ventilation og VVS er flyttet fra tagrum til skur på terræn.
 • Cykelskur er udvidet.
 • Væghængt toiletskål er ændret til gulvstående model med P-vandlås.
 • Håndvaske med hæve-/sænkefunktion i boligernes baderum forberedes for sidestyr.
 • Beplantning rundt om bygningen reduceres til græsareal med hæk og hegn omkring området.

Det tidligere bevilgede budget overholdes med det i fase 1 udarbejdede projektforslag, hvor det afsatte beløb til indretning, inventar og hjælpemidler på 1,1 mio. kr. er fuldt udnyttet til døgnrytmelys, loftlifte og forøgede ustøttede arealer på udenoms rum inkl. en besparelse ved fritagelse for individuel afregning af forbrug i boligerne. Der er ikke disponeret yderligere til indkøb af inventar og hjælpemidler.

Med den beregnede arealopgørelse (bilag 1) er Skema B udvidet fra 850 m2 til 856,2 m2 - en forøgelse på 6,2 m2. Således indgår den samlede arealforøgelse på 94,5 m2 ikke i den støttede del af anskaffelsessummen, der opgøres således:

Boliger: 748,6 m2 - ændret fra tidligere 750 m2.

Serviceareal: 107,6 m2 - ændret fra tidligere 100 m2.

Økonomi

Den samlede anskaffelsessum uden fraregning af tilskud udgør for Skema B 22,987 mio. kr. (inkl. moms) overholder det bindende maksimumsbeløb på 30.750 kr. pr. m2 inkl. energitillæg.

Anskaffelsessummen finansieres således:

  Skema A    Skema B   
Realkreditlån  (88 %) 19,624 mio. kr. 20,229 mio. kr. 
Grundkapitallån    (10 %)  2,230 mio. kr. 2,299 mio. kr. 
Beboerindskud (2 %) 0,446  mio. kr. 0,459 mio. kr. 
 22,300 22,987  

Fordelingen af anskaffelsessummens udgifter er følgende:

   Skema A     Skema B     
Grundudgifter  (11 %) 2,485 mio. kr. (10 %)  2,342 mio. kr. 
Entrepriseudgifter (68 %) 15,140 mio. kr. (71 %)  16,274 mio. kr. 
Omkostninger (19 %) 4,253 mio. kr. (17 %)  3,940 mio. kr. 

Gebyrer

(2 %) 0,422  mio. kr. (2 %)  0,431 mio. kr. 
 22,300    22,987  

Det skal bemærkes, at ovennævnte opstilling udelukkende rummer beløb i relation til Skema B, det vil sige de støtteberettigede beløb.

Udgifter til inventar og hjælpemidler samt arealforøgelsen på 94,5 m2 er ikke støtteberettiget, men indgår i den samlede anlægsbevilling.

Huslejen er på Skema B beregnet til 1.365 kr. pr. m2 om året ekskl. forbrug, svarende til en månedlig husleje på 8.519 kr. pr. bolig.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der i budget 2020-2021 samlet set er afsat 23,063 mio. kr. ekskl. moms til boligarealer (TEU 122A). Det ansøgte beløb i Skema A på 22,987 mio. kr. inkl. moms er således inde for det afsatte rådighedsbeløb i 2020-2021. Herudover skal det bemærkes, at inventar og hjælpemidler ikke må indgår i beregningen til støttet byggeri og derfor er der afsat et større rådighedsbeløb i budget 2020-2021 end beregningen til støttet byggeri. Udgifter til grundkapitalindskud afholdes over anlægsudgifterne til boligerne idet det er kommunens ejendom.

Kommunikation
I samarbejde med Bygherrerådgiver, Totalentreprenøren og dennes rådgivere er projektforslaget i fase 1 udarbejdet i tæt dialog med projektets følgegruppe over 3 workshops, og efterfølgende godkendt af styregruppen.
Beslutning
Ad 1-3: Godkendt.
Fraværende
Anders Dahl (A)
Bilag

Til toppen


211.   Godkendelse af Skema B for Ny Føllehavegård - serviceareal


Indstilling

Velfærdsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Skema B godkendes med følgende:

 1. opførelse af nyt serviceareal på 107,6 m2 i henhold til almenboligloven 
    
 2. et forøget serviceareal på 94,5 m2 som en ustøttet del af anskaffelsessummen
 3. indhentning af statstilskud på 0,400 mio. kr. ekskl. moms

Økonomiudvalget 17-11-2020
Ad 1-3: Anbefales.
Baggrund og vurdering

Anlægsbevillingen til servicearealerne er godkendt i Byrådet den 28. januar 2020, og der blev den 24. marts 2020 givet tilsagn til Skema A.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget har på møder i oktober 2020 godkendt projektforslag for fase 1 som grundlag for Skema B og efterfølgende kontraktindgåelse på fase 2.

Projektforslaget er i fase 1 tilpasset på væsentlige områder, dog således at intensionerne i byggeprogrammet og lokalplanen etc. fortsat opfyldes:

 • Indretning og arealudnyttelse øges fra 850 m2 til i alt 950,7 m2.
 • Der forberedes for etablering af supplerende parkeringspladser.
 • Der implementeres en fælles affaldsløsning med de bestående 32 boliger.
 • Døgnrytmelys ændres fra at omhandle boliger til fællesophold, køkken og gange.
 • Teleslyngeantenne og audioanlæg (indbygningshøjttalere) som fast.
 • Lederkontor og vagtstue er samlet i ét rum.
 • Vaskeri er lagt sammen med teknikrum for El (tavler) og VVS (varmefordeling).
 • Teknikrum for ventilation og VVS er flyttet fra tagrum til skur på terræn.
 • Cykelskur er udvidet.
 • Væghængt toiletskål er ændret til gulvstående model med P-vandlås.
 • Håndvaske med hæve-/sænkefunktion i boligernes baderum forberedes for sidestyr.
 • Beplantning rundt om bygningen reduceres til græsareal med hæk og hegn omkring området.

Det tidligere bevilgede budget overholdes med det i fase 1 udarbejdede projektforslag, hvor det afsatte beløb til indretning, inventar og hjælpemidler på 1,1 mio. kr. er fuldt udnyttet til døgnrytmelys, loftlifte og forøgede ustøttede arealer på udenoms rum inkl. en besparelse ved fritagelse for individuel afregning af forbrug i boligerne. Der er ikke disponeret yderligere til indkøb af inventar og hjælpemidler.

Med den beregnede arealopgørelse er Skema B udvidet fra 850 m2 til 856,2 m2 - en forøgelse på 6,2 m2. Således indgår den resterende arealforøgelse på 94,5 m2 ikke i den støttede del af anskaffelsessummen.

Økonomi

Den samlede anskaffelsessum udgør 2,528 mio. kr. (inkl. moms).

Financieringen fremkommer således:

Tilskud 40.000 kr. pr. bolig

 

0,400

mio. kr.

Kommunal egenfinansiering

 

2,128

mio. kr.

 

 

2,528

mio. kr.

Fordelingen af anskaffelsessummens udgifter inkl. gebyrer er følgende:

Anskaffelsessum

 

2,115

mio. kr.

Gebyrer

 

0,013

mio. kr.

 

 

 2,128

mio. kr.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der i budget 2020-2021 samlet set er afsat 3,306 mio. kr. ekskl.  moms til servicearealer samt tilskud på -0,4 mio. kr. (TEU 122A) Det ansøgte beløb i Skema B på 2,528 mio. kr. inkl. moms er således indenfor det afsatte rådighedsbeløb i 2020-2021. Herudover skal det bemærkes, at inventar og flytteomkostninger ikke må indgå i beregningen til støttet byggeri, og derfor er der afsat et større rådighedsbeløb i budget 2020-2021 end beregningen til støttet byggeri.

Beslutning
Ad 1-3: Godkendt.
Fraværende
Anders Dahl (A)
Bilag

Til toppen


212.   Rettelse til gebyrblad - affaldsgebyrer for containere til indsamling af pap


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at rettelse af fejl i de tidligere forelagte og godkendte affaldsgebyrer for 2021 for containere til indsamling af pap, jf. vedlagte bilag, tages til efterretning.

Klima- og Planudvalget 05-11-2020
Godkendt.

Økonomiudvalget 17-11-2020
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Der er desværre konstateret fejl i de affaldsgebyrer for indsamling af pap i containere, som er forelagt Klima- og Planudvalget den 8. oktober 2020, Økonomiudvalget den 20. oktober 2020 og Byrådet den 27. oktober 2020.

Fejlen vedrører de fleste størrelser af containere til pap, dog undtaget nedgravede beholdere. For de fleste beholderstørrelsers vedkommende er gebyret beregnet til at blive alt for højt, hvorimod gebyret for de helt store komprimatorcontainere til pap er beregnet lidt for lavt.

I allerværste tilfælde ville fejlen i gebyret betyde, at en gennemsnitlig husstand i flerfamiliebolig ville have fået en årlig gebyrstigning på op omkring 100 kr. En sådan husstand vil med de korrekte gebyrer i stedet få en årlig gebyrstigning på omkring 5 kr. Der vil dog være endog meget store variationer i forhold til, hvordan gebyrstigningerne slår igennem for en "gennemsnitlig" husstand i flerfamiliebolig. Det afhænger således bl.a. af forbrug af papemballager, i hvor stor udstrækning andre indsamlingsordninger (storskrald og genbrugsplads) anvendes på den pågældende ejendom, og hvordan gebyromkostningerne fordeles mellem husstandene i ejendommen.

Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker hermed at rette gebyrerne for papcontainere for 2021 jf. vedlagte bilag.

Økonomi
Nærværende sag har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Alle gebyrstørrelser vil efter vedtagelse blive offentliggjort på Køge Kommunes hjemmeside.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Anders Dahl (A)
Bilag

Til toppen


213.   Køge Idrætspark, Hal 3 - Tillægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives tillægsbevilling til  anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 10 mio. kr. i 2020 som finansieres af kassen, til Køge Idrætspark og hal 3 som led i færdiggørelsen af byggeriet efter Dansk Halbyggeris konkurs.

Økonomiudvalget 17-11-2020
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Dansk Halbyggeris konkurs i januar 2020 har efterladt Køge Kommune og Køgehallerne med et projekt, hvor der både har været problemer med stålkonstruktionen, fejl ved forankringer af søjlefødder samt manglende og ufuldstændig dokumentation. Samtidig er der konstateret skjulte fejl og mangler fra Dansk Halbyggeris side, nærmere afgrænset til murerarbejdet, VVS- og El-installationer - se bilag 1.

Hallen blev givet en midlertidig ibrugtagningstilladelse i august måned med den forudsætning, at der i september skulle foreligge dokumentation for, at forankringen af søjlerne var i orden. Eftersom dokumentationen udeblev i september, har det betydet, at ibrugtagning af hallen har måttet udskydes til forankringen af søjlefødderne er udført, og dokumentation for den krævede sikkerhedsklasse foreligger.

Samtlige afsluttende arbejder er nu udført med undtagelse af det igangværende forstærkningsprojekt på stålkonstruktionen. I forlængelse heraf vil halbyggeriet kunne ibrugtages i indeværende år, som det fremgår af den udarbejdede aktivitets- og tidsplan - se bilag 2.

Af budgeterklæringen for budget 2021-2024 fremgår, at "Forligspartierne er endvidere enige om, at der i 2020 skal findes den nødvendige finansiering til færdiggørelse af Hal 3". Forvaltningen har i forlængelse heraf opgjort de forventede udgifter til færdiggørelse af Hal 3 - se bilag 3: 

 Styrende budget

 

 

 Skjulte fejl og mangler

kr.

1.700.000

 Forstærkningsprojekt - Stål og forankringer

 kr.

 4.211.500

 Driftstab (reguleret for Covid-19)

 kr.

 723.000

 Konkursboet - modkrav og dividende

 kr.

 0

 Øvrige afledte omkostninger

 kr.

 3.365.500

 I alt

 kr.

 10.000.000

Det styrende budget er estimeret med baggrund i hvad der forventes af omkostninger ud over restentreprisesummen og den stillede garanti. Slutteligt kan de samlede omkostninger først opgøres når garantitrækket er opgjort og dividenden fra konkursboet kendes.

I lyset af konkurssagens komplicerede natur, er der igangsat en uvildig undersøgelse af årsagerne til de alvorlige svigt i stålkonstruktionen med de afledte statiske udfordringer. En sådan vurdering er ikke bindende for de implicerede parter, men den kan medvirke til et mere oplyst beslutningsgrundlag for, om man skal gå videre med sagen eller alternativt om sagen vil kunne forliges uden en retssag.

Økonomi

Såfremt omkostningerne bliver mindre end angivet i det styrende budget hvis der måtte blive udbetalt dividende fra konkursboet samt tildelt erstatning, vil mindreforbruget blive lagt i kassen.

Økonomisk Afdeling bemærker, at merudgifterne ikke kan afholdes inde for de allerede afsatte rådighedsbeløb til projektet. Der søges derfor en tillægsbevilling til anlægsbevilling som frigiver det ansøgte rådighedsbeløb på 10 mio. kr. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen som forringes tilsvarende med 10 mio. kr. i 2020. Såfremt der efterfølgende sker udbetaling fra konkursbeboet vil der blive ansøgt særskilt bevilling hvor mindreforbruget vil tilgå kassen.  

Regeringen har i 2020 suspenderet anlægsloftet på grund af Covid-19 og derved er der ikke behov for anlægsstyring i forhold til vedtaget anlægsniveau i budget 2020.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
Anders Dahl (A)
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


214.   Anlægsbudget 2021 for udvikling af Køge Marina - anlægsbevilling


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Marinaudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet giver anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til diverse infrastrukturopgaver på Køge Marina med henblik på fortsat udvikling af området.

Marinaudvalget 29-10-2020
Anbefales.

Kultur- og Idrætsudvalget 02-11-2020
Anbefales.

Økonomiudvalget 17-11-2020
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Forligspartierne har aftalt følgende i forbindelse med budgetaftalen for 2021-2024 aftalt følgende:

”Forligspartierne har ved at afsætte 4 mio. kr. i 2021 sikret, at det igangværende udviklingsarbejde på Køge Marina kan fortsætte – også mens vi venter på grundsalg i forbindelse med Køge Marina Hostel.”

Der er stor efterspørgsel efter bådpladser i Køge Marina, hvorfor det sidste sydøstlige bassin foreslås taget i brug. Køge Marina kan via sin drift finansiere etablering af 2 flydebroer i dette bassin. Der er ført vej ud til området, men der mangler infrastruktur i form af fremføring af el, vand, kloak og toiletbygning.

Hertil foreslås amfiscenen taget i brug til kulturelle formål i form af fx teater og koncerter. Der vil være behov for dræning og tilpasning af området samt belægning på scenen.

Den samlede udgift til aktivering af det sydøstlige bassin og amfiscenen beløber sig til 1,0 mio. kr.

Desuden foreslås der anvendt 250.000 kr. til indretning af husbåden til saunaen.

Endelig kommer der en udgift på 300.000 kr. til medfinansiering af jordopfyld og kanaliseringsanlæg jf. beslutning i Marinaudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget i henholdsvis december 2019 samt februar 2020.

Ovennævnte poster fremgår af nedenstående økonomioversigt:

Anlægsbudget 2021 i alt (1.000 kr.) 4.000
Forslag til anvendelse:
el til havnebassin og amfiteater 255
kloakledning 250
toiletbygning med ca. 8 toiletter 175
midlertidigt parkeringsområde 50
dræning af området 20
belægning på scenen 100
modelering af vold 100
beplantning 50
saunabåd 250
medfinansiering af jordopfyld og kanaliseringsanlæg 300
Forslag i alt 1.550
Rest til infrastruktur efter trafikanalyse 2.450

Der foreslås jf. anden sag på dagsordenen at der som en del af lokalplanarbejdet udarbejdes en trafikanalyse mhp. tilrettelæggelse af den bedste infrastruktur på Køge Marina.

Når denne foreligger forelægges forslag til ovennævnte. De resterende 2,5 mio. kr. foreslås anvendt til dette formål, herunder forventeligt parkering, vejtilpasning og -regulering.

Forvaltningen søger derfor om anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. finansieret af afsat rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. på anlægsbudgettet for 2021.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling svarende til det i budget 2021 afsatte beløb på 4 mio. (KIU 116). 

Bevillingen har derfor ingen yderligere effekt på kassebeholdningen.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Anders Dahl (A)
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


215.   Anlægsbevillinger vedr. Jordforsyningen


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en

 1. anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. til dækning af forundersøgelser, projektering m.v. til byggemodningsprojektet syd for fremtidens parcelhuse på Tessebøllevej
 2. anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 12,571 mio. kr. til dækning af forundersøgelser, tilslutningsbidrag m.v. i bolig- og erhvervsarealerne i Køge Nord.
Teknik- og Ejendomsudvalget 12-11-2020
Godkendt.

Økonomiudvalget 17-11-2020
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Lokalplanlægningen af området syd for fremtidens parcelhuse på Tessebøllevej er igangsat, og sideløbende med lokalplanens udarbejdelse gennemføres der en række forundersøgelser, herunder arkæologiske undersøgelser.

I det gældende budget for 2020 er der under TEU 01 optaget et rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. til undersøgelser, projektering m.v.

Tilsvarende pågår der en række forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser i både bolig- og erhvervsområderne i Køge Nord, ligesom kloakeringsprojekterne skrider fremad. Der afregnes løbende for disse undersøgelser og tilsvarende afregnes der i takt med kloakeringsprojekternes fremdrift for tilslutningsbidrag m.v.

I det gældende budget for 2020 er der under TEU 01 og TEU 02 optaget et rådighedsbeløb på i alt 12,571 mio. kr. til formålet.

Økonomi

Der søges en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. til byggemodningsprojektet syd for fremtidens parcelhuse på Tessebøllevej. Rådighedsbeløbet er afsat i det gældende budget for 2020 under TEU 01.

Der søges en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb  på 12,571 mio. kr. til bolig- og erhvervsområderne i Køge Nord. Rådighedsbeløbet er afsat i det gældende budget for 2020 under TEU 01 og TEU 02.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges rådighedsbeløb og frigivelse til anlægsbevilling på i alt 17,571 mio. kr. fordelt med 5 mio. til byggemodningsprojektet syd for fremtidens parcelhuse på Tessebøllevej og 12,571 mio. kr. til forundersøgelser, tilslutningsbidrag m.v. i bolig- og erhvervsarealerne i Køge Nord. Det har ingen effekt på kassebeholdningen, idet projekterne finansieres af de i 2020 tilbageværende rådighedsbeløb til byggemodningspuljerne på i alt 17,571 mio. kr. fordelt med boligformål på 10 mio. kr. (TEU 01) og erhvervsformål på 7,571 mio. kr. (TEU 02).

Regeringen har i 2020 suspenderet anlægsloftet på grund af Covid-19, og derved er der ikke behov for anlægsstyring i forhold til vedtaget anlægsniveau i budget 2020.

Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Fraværende
Anders Dahl (A)
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


216.   Etablering af anlægspulje til opgradering af legepladser


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der gives en

 1. anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 5,8 mio. kr. til opgradering af legepladserne i kommunes dagtilbud
 2. bevilling på -5,8 mio. kr. til dagtilbud til finansiering af anlægspuljen.
Børneudvalget 07-10-2020
Ad. 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget 17-11-2020
Ad 1-2: Anbefales.
Baggrund og vurdering
Legepladsen er en vigtig del af grundlaget for at kunne drive et godt dagtilbud. Det er blevet endnu tydeligere under Corona, hvor børnene har været meget mere ude end tidligere. Desuden er en inspirerende legeplads med til at understøtte det lovpligtige arbejdet med de seks læreplanstemaer.

Under Coronaen har børnene været inddelt i zoner på legepladsen. Nogle zoner har været mere inspirerende end andre. Samtidig har arbejdet i de mindre børnegrupper givet ro, tid til fordybelse og mere opmærksomhed på det enkelte barn. Værdier, som det er ønsket at fastholde.

Det kan understøttes ved at sikre, at hele legepladsen er inspirerende uanset hvilken zone, man opholder sig i, og ved at gentænke formålet med legepladserne. Hvad understøtter bedst dette arbejde? Her kan naturen i form af beplantning, afskærmning, blomster, dufte, smage mv. sammentænkes med et naturligt flow i brugen af legepladsen og indretning med andre ting, end der har været tradition for, være medvirkende til børnenes udvikling, læring og livsglæde.

Nogle legepladser har brug for mindre tiltag fx i form af overdækning, så der er mulighed for læ og skygge uanset vejr og vind. Andre steder skal der mere til. Det kan være en legeplads, hvor der ofte står vand, som kan tænkes sammen med legemuligheder, samtidig med dræn af de våde områder. Det kan være beplantning, der indbyder til små rum og afskærmninger, så der opnås naturlig adskilelse af arealet.

På Børneudvalgsmødet den 2. september 2020 blev det godkendt, at forvaltningen arbejder på en gennemgang af legepladserne og undersøger mulighederne for opgradering i forhold til ovenstående principper. 

Børneudvalget har i 2020 i modsætning til 2019 uforbrugte midler inden for udvalgets budgetramme til demografi (se særskilt punkt om månedsopfølgningen bilag 2). Disse midler kan reduceres i budgettet uden at få betydning for serviceniveauet. Børneudvalget kan vælge at overføre midlerne til en anlægspulje. Herved vil der være skabt en ramme på 5,8 mio. kr., som kan bruges på at udbedre de legepladser, der har mest brug for det i forhold til nedslidning, zoneinddeling og nye aktivitetsmuligheder.

Processen med etablering af legepladserne tager flere måneder og rækker derfor langt ind i 2021. Først skal legepladserne kortlægges, der skal indhentes tilbud på arbejdet, der skal søges byggetilladelse til fx overdækning, og de, der skal udføre arbejdet, skal have tid i deres kalender.
Økonomi
Mindreforbruget på demografimidlerne udgør 5,8 mio. kr.

Ved mindre tiltag kan en legeplads forbedres for ca. 0,1 mio. kr., mens legepladser, hvor der er behov for at igangsætte flere tiltag kan koste op til 0,5 - 0,7 mio. kr. pr. legeplads. Den præcise omkostning og behovet kendes først efter gennemgang af legepladserne.

Økonomisk Afdeling bemærker, at den budgetneutrale omplacering af driftsmidler til anlæg på 5,8 mio. kr. vil reducere driftsudgifterne i forhold til servicerammen i 2020. Såfremt midlerne på anlæg ikke udmøntes fuldt ud i indeværende år, så vil restbudgettet blive overført til 2021 med anlægsoverførslerne. Overførelsen vil ikke udfordre anlægsloftet i forhold til budgetsanktionen i 2021, men kan udfordre anlægsloftet i forhold til en evt. regnskabssanktion, hvis en sådan besluttes for 2021.
Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Fraværende
Anders Dahl (A)
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


217.   Udpegning af bestyrelsesmedlem til FGU Midt- og Østsjælland


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Byrådet, at

 1. Byrådet tager stilling til om anmodningen fra Marie Stærke om fritagelse for hverv kan imødekommes
 2. Byrådet, såfremt anmodningen imødekommes, udpeger et anden repræsentant for Køge Kommune til bestyrelsen for FGU Midt- og Østsjælland.
Baggrund og vurdering

Borgmester Marie Stærke (A) anmoder om at blive fritaget for sit hverv som medlem af bestyrelsen for den selvejende institution FGU Midt- og Østsjælland pr. 1. december 2020.

Anmodningen fra Marie Stærke sker af arbejdsmæssige årsager.

I henhold til kommentarerne til § 17, stk. 3 i lov om kommunernes styrelse antages et, at Byrådet på begæring kan fritage en person for et hverv resten af funktionsperioden, når Byrådet skønner, at der er rimelig grund hertil.

Når et medlem udtræder af en bestyrelse i løbet af valgperioden, besættes den ledigblevne plads af en anden kommunal repræsentant, der udpeges af Byrådet, for den resterende del af bestyrelsens funktionsperiode.

Bestyrelsens funktionsperiode følger Kommunalbestyrelsens valgperiode med udløb 30. april året efter kommunalvalget. Den har 11 medlemmer med stemmeret. De fem kommunalbestyrelser i dækningsområdet udpeger hver ét medlem. De øvrige seks medlemmer repræsenterer arbejdsmarkedets parter (fire medlemmer), erhvervsskolerne (et medlem) og institutionens medarbejdere (et medlem).

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) åbnede 1. august 2019 og er det primære tilbud til unge, der har brug for særlig forberedelse til at kunne begynde på ordinær uddannelse eller job. FGU afløste de tidligere produktionsskoler, VUC-tilbud til unge og andre forberedende tilbud og er vigtig for at kommunens ungeindsats når den uddannelsespolitiske målsætning, om at 90 % af de unge skal have gennemført en ungdomsuddannelse før de fylder 25 år.

Alle kommuner er geografisk dækket af en FGU-institution, der er statsligt selvejende. Køge Kommune indgår i dækningsområdet for FGU Midt- og Østsjælland sammen med Stevns, Faxe, Ringsted og Sorø kommuner. Institutionen har hovedsæde i Køge og skoler i Køge, Ringsted og Faxe.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Byrådet udpegede Lissie Kirk (A).

Fraværende
Anders Dahl (A)
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


218.   Eventuelt


Beslutning

Drøftet.

Fraværende
Anders Dahl (A)
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


219.   Salg af grund (Lukket punkt)


Beslutning

Der er efter udsendelse af dagsordenen indkommet et nyt købstilbud fra samme tilbudsgiver.

Ad 1: Byrådet besluttede at sælge til tilbudsgiver.

Ad 2: Godkendt idet rådighedsbeløbet tilpasses svarende til det senest indkomne tilbud.

Fraværende
Anders Dahl (A)
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


220.   Salg af grund (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.
Fraværende
Anders Dahl (A)
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


221.   Salg af grund (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.
Fraværende
Anders Dahl (A)
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


222.   Salg af ejendom (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-3: Godkendt.
Fraværende
Anders Dahl (A)
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


223.   Salg af arealer (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-3: Godkendt.
Fraværende
Anders Dahl (A)
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


224.   Tilladelse til forlængelse af byggepligt (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Anders Dahl (A)
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


225.   Udbud af ejendom (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Anders Dahl (A)
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


226.   Anlægsregnskab (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Anders Dahl (A)
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


227.   Erhvervslejekontrakt (Lukket punkt)


Beslutning

Udsat med henblik på fornyet behandling i Kultur- og Idrætsudvalget.

Fraværende
Anders Dahl (A)
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


228.   Eventuelt (Lukket punkt)


Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Anders Dahl (A)
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


229.   Underskriftsblad (Lukket punkt)


Beslutning

Underskrevet digitalt.

Fraværende
Anders Dahl (A)
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 25.11.20