Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Køge Byråd

Den 25.11.2014 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Dora Olsen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Helle Poulsen, (V)
Jacob Mark, (F)
Jeppe H. Lindberg, (V)
Jette W. Jørgensen, (Ø)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lis Hesselberg, (V)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Palle Svendsen, (V)
Paul Christensen, (V)
Pernille Sylvest, (A)
Poul Erik Jensen, (V)
Rasmus Felt, (A)
René Jespersen, (Løsgænger)
Søren D. Brask, (Løsgænger)
Thomas Kielgast, (U)
Torben Haack, (F)
Trine Hastrup, (V)

Afbud:

Ali Ünsal, (V)
Anette Simoni, (V)

266.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Anette Simoni (V)

Til toppen


267.   Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet


Indstilling
Der foreligger ingen skriftlige spørgsmål.
Beslutning
Intet.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Anette Simoni (V)

Til toppen


268.   Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet


Beslutning
Intet.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Anette Simoni (V)

Til toppen


269.   Anmodning om fritagelse for hverv (byrådsmedlem Jeppe Lindberg)


Indstilling
Byrådssekretariatet indstiller til Byrådet, at 
 
 1. Byrådet tager stilling til om anmodningen fra byrådsmedlem Jeppe H. Lindberg (V), om fritagelse for medlemskab af Kultur- og Idrætsudvalget samt bestyrelsen for Køge Havn, kan imødekommes,
 2. valggruppe 1 (C, F, U, V, og L), såfremt anmodningen imødekommes, udpeger et andet medlem til Kultur- og Idrætsudvalget fra den 1. november 2014,
 3. oprindelig valggruppe 1 (C, V og L), såfremt anmodningen imødekommes, udpeger et andet medlem til bestyrelsen for Køge Havn fra den 1. november 2014.

Køge Byråds beslutning i møde den 28. oktober 2014:

Udsat.

 

Fraværende:

Lis Hesselberg (V)

Ali Ünsal (V) 

Baggrund og vurdering
Byrådsmedlem Jeppe H. Lindberg anmoder den 21. oktober 2014 om at måtte blive fritaget for følgende hverv:   
 • Idræts- og Kulturudvalget.
 • Bestyrelsen for Køge Havn.
 Byrådet har den 28. januar 2014 (omkonstituering) udpeget Jeppe H. Lindberg til Kultur- og Idrætsudvalget. Byrådet har på det konstituerende møde den 3. december 2013 udpeget Jeppe H. Lindberg til bestyrelsen for Køge Havn. Jeppe H. Lindberg er udpeget af valggruppe 1. Anmodningen begrundes med, at Jeppe H. Lindberg ikke har den påkrævede tid til at deltage i henholdsvis udvalgets og bestyrelsens møder og aktiviteter da han ønsker at fokusere 100 % på sine opgaver i Social- og Sundhedsudvalget.  I henhold til kommentarerne til § 17, stk. 3 i lov om kommunernes styrelse antages det, at Byrådet på begæring kan fritage en person for et hverv for resten af funktionsperioden, når Byrådet vurderer, at der er rimelig grund hertil. Når et medlem udtræder af et udvalg, en bestyrelse eller lignende i løbet af valgperioden, besættes den ledigblevne post af den samme valggruppe, som har udpeget medlemmet.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
ad 1: Anmodning imødekommet.

ad 2: Trine Hastrup (V) udpeget.

ad 3: Flemming Christensen (C) udpeget.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Anette Simoni (V)

Til toppen


270.   Anmodning om fritagelse for hverv (byrådsmedlem Mads Andersen)


Indstilling
Byrådssekretariatet indstiller til Byrådet, at
 1. Byrådet tager stilling til om anmodningen fra byrådsmedlem Mads Andersen (C), om fritagelse for medlemskab af Skoleudvalget, kan imødekommes,
 2. valggruppe 1 (C, F, U, V, og L), såfremt anmodningen imødekommes, udpeger et andet medlem til Skoleudvalget fra den 1. november 2014.

Køge Byråds beslutning i møde den 28.10.2014:

Udsat.

 

Fraværende:

Lis Hesselberg (V)

Ali Ünsal (V) 
Baggrund og vurdering
Byrådsmedlem Mads Andersen anmoder den 21. oktober 2014 om at måtte blive fritaget for sit hverv som medlem af Skoleudvalget. Byrådet har den 28. januar 2014 (omkonstituering) udpeget Mads Andersen til Skoleudvalget. Mads Andersen er udpeget af valggruppe 1. Anmodningen begrundes med, at Mads Andersen ikke har den påkrævede tid til at deltage i udvalgets møder og aktiviteter da han ønsker at fokusere 100 % på sine opgaver i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget.  I henhold til kommentarerne til § 17, stk. 3 i lov om kommunernes styrelse antages det, at Byrådet på begæring kan fritage en person for et hverv for resten af funktionsperioden, når Byrådet vurderer, at der er rimelig grund hertil. Når et medlem udtræder af et udvalg, en bestyrelse eller lignende i løbet af valgperioden, besættes den ledigblevne post af den samme valggruppe, som har udpeget medlemmet.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
ad 1: Anmodning imødekommet.

ad 2: Paul Christensen (V) udpeget.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Anette Simoni (V)

Til toppen


271.   Udtræden af bestyrelsen for den selvejende institution Rishøj Idrætscenter


Indstilling
Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Byrådet, at  
 1. Byrådet tager til efterretning, at der skal udpeges en ny repræsentant til bestyrelsen for den selvejende institution Rishøj Idrætscenter,
 2. oprindelig valggruppe 1 (C, V og L) udpeger en anden repræsentant til at være medlem af bestyrelsen for Rishøj Idrætscenter.

Køge Byråds beslutning i møde den 28.10.2014:
Udsat.

Fraværende:
Lis Hesselberg (V)
Ali Ünsal (V)

Baggrund og vurdering
Per Christiansen, Snogebækvej 6, 4600 Køge blev på byrådets konstituerende møde den 3. december 2013 udpeget til bestyrelsen for den selvejende institution Rishøj Idrætscenter. Rishøj Idrætscenter oplyser den 30. september 2014, at Per Christiansen er død. Der skal derfor udpeges en anden repræsentant til idrætscentrets bestyrelse. Når det medlem udtræder af en bestyrelse og lignende i løbet af valgperioden besættes den ledigblevne post af samme valggruppe, som har udpeget medlemmet. Per Christiansen er udpeget af valggruppe 1 (C, V og L).
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
ad 1. Til efterretning
ad 2. Claus Rømer udpeget.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Anette Simoni (V)

Til toppen


272.   Forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013 for Bjæverskov Vest


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at
 1. Forslag til tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013 for Bjæverskov Vest godkendes,
 2. Forslaget og den strategiske miljøvurdering sendes i offentlig høring i 10 uger fra onsdag den 3. december 2014 til tirsdag den 11. februar 2015.

Økonomiudvalget 18-11-2014
Anbefales.
Baggrund og vurdering

I december 2013 vedtog Byrådet, Køge Kommuneplan 2013. Området i Bjæverskov Vest blev ved den endelige vedtagelse taget ud af kommuneplanen, da Naturstyrelsen fastholdt et krav om, at Køge Kommune i forbindelse med udlæg af nye byudviklingsområder udarbejdede en specifik redegørelse for påvirkningen af de særlige drikkevandsområder. OSD-redegørelsen er nu udarbejdet.


Arealudlæg

Kommuneplantillæg nr. 6 til Køge Kommuneplan 2013 udlægger et areal på ca. 40 hektar i Bjæverskov Vest. Arealerne udlægges til erhvervsområde for transport og logistikerhverv ved afkørsel 34 på Vestmotorvejen.

 

Udviklingen er foranlediget af, at de arealer som tidligere var reserveret til særligt miljøbelastende virksomheder vest for Bjæverskov, med vedtagelsen af Fingerplan 2013 nu er forbeholdt transport og logistikerhverv. Dette fordi efterspørgslen efter arealer til virksomhedsklasse 6 og 7 er vigende, mens velbeliggende arealer til transport- og logistikerhverv er stigende.

Udpegningen af Bjæverskov Vest er et led i at sikre, at der er velbeliggende motorvejsnære arealer til transport- og logistikerhvervene ved motorvejsnettet ved portene til hovedstadsområdet i syd, vest og nord.


Placering af erhverv i OSD-område

Hele arealudlægget er omfattet af særlige drikkevandsinteresser (OSD), og en større del af arealudlægget er udpeget som særlig følsomt vandindvindingsområde (FI). Området er derfor ikke egnet til virksomheder der støver eller virksomheder, der kan true grundvandet, men pga. sin beliggenhed med direkte kobling til Vestmotorvejen, velegnet til virksomheder med stort transportbehov eller til meget støjende virksomheder.

 

Det er derfor mere hensigtsmæssigt, at udlægge området til transport- og logistikerhverv frem for de tidligere planlagte virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Dog med bevidstheden om, at der skal tages særlige hensyn til grundvandsressourcen, og der er derfor i dette kommuneplantillæg lagt særlig vægt på at beskytte grundvandet og sikre grundvandsressourcen.

Økonomi
Forslaget giver i sig selv ikke anledning til økonomi. 
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Anette Simoni (V)
Bilag

Til toppen


273.   Igangsættelse af fusionen af beredskaberne i Greve, Solrød, Køge, Stevns og Roskilde kommuner pr. 1. januar 2016


Indstilling

Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalg og Byrådet, at

 1. der igangsættes et arbejde med etablering af en fusion af beredskaberne i Greve, Solrød, Køge, Stevns og Roskilde kommuner med henblik på at etablere et fælles kommunalt § 60 selskab, der varetager opgaver vedrørende redningsberedskabet og eventuelt andre opgaver,

 2. der udpeges en interim bestyrelse med borgmestre fra de 5 kommuner og  politidirektøren,

 3. der igangsættes en ansættelsesproces, der skal resultere i ansættelsen af en beredskabsdirektør, der skal fungere som projektleder for fusionen af beredskaberne,
 4. Beredskabskommissionen informeres omkring Økonomiudvalgets indstilling til Byrådet.

Økonomiudvalget 11-11-2014
Anbefales.

Baggrund og vurdering

I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har KL aftalt med Regeringen, at kommunerne senest den 1. januar 2016 skal have etableret op mod 20 beredskabsenheder organiseret i tværkommunale samarbejder. 

Greve, Solrød, Køge, Stevns og Roskilde kommuner ønsker at igangsætte et arbejde med en fusion af beredskaberne i de fem kommuner, så der etableres ét fælles beredskab. Det er forventningen, at den nye fælles beredskabsenhed fastholder de nuværende lokale serviceniveauer og normeringer. 

Kommunerne ønsker at igangsætte et analysearbejde, der skal anvendes som baggrund for etablering af vedtægter for den kommende organisation.

KL’s aftale med regeringen om kommunernes økonomi for 2015 og beredskabsloven sammenfatter, at fælleskommunal varetagelse af beredskabsopgaven alene kan organiseres som et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse.

Økonomi
Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

Byrådet har i budget 2015 afsat budgetramme på 200.000 kr. til ekstern bistand til fusionsarbejdet.
De økonomiske konsekvenser fra 2016 er p.t. uafklarede.
Beslutning
ad 1-3: Godkendt.
ad 4: Til efterretning.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Anette Simoni (V)

Til toppen


274.   Igangsætning af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering for ny unitterminal i Køge Havn


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg og Økonomiudvalg, at
 1. igangsætte udarbejdelse af lokalplan for ny unitterminal på Køge Havn med tilhørende miljøvurdering,
 1. igangsætte udarbejdelse af kommuneplantillæg med tilhørende VVM redegørelse og miljøvurdering for unitterminal i Køge Havn

Teknik- og Miljøudvalgets afgørelse fra møde den 6. november 2014:
Anbefalet.

Økonomiudvalget 18-11-2014
Anbefales.

Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget besluttede den 12. august 2014 at igangsætte en proces, hvor der indkaldes idéer og synspunkter forud for evt. udarbejdelse af kommuneplantillæg og VVM redegørelse for ny unitterminal i Køge Havn. Denne proces er nu afsluttet, og Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler at igangsætte udarbejdelse af lokalplan med tilhørende miljøvurdering samt kommuneplantillæg med tilhørende VVM redegørelse og miljøvurdering. VVM redegørelse og miljøvurdering af henholdsvis lokalplan og kommuneplantillæg sammenskrives i en samlet rapport.

 

Den forudgående høring (idéfasen) forløb fra 27. august 2014 til 17. september 2014.

 

I idéfasen indkom et enkelt høringssvar fra en privat borger. Høringssvaret fremgår af vedlagte høringsnotat. Borgeren ønsker at få undersøgt muligheden for at adskille den rekreative og den erhvervsmæssige sejlads. Desuden opfordrer borgeren til at inddrage foreninger i tilknytning til fritidssejlads på et tidligt tidspunkt i processen.

 

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at VVM redegørelsen kommer til at omfatte følgende emner:

 
 • Trafik:
 • Vejtrafik, lastbiltrafik og skibstrafik
 • Trafiksikkerhed
 • Støj og vibrationer:
 • Fra trafik samt bygge- og anlægsarbejder
 • Luft og klima:
 • Påvirkninger med stoffer som CO2, NOx og SO2 fra trafik og anlægsarbejde
 • Visuelle påvirkninger:
 • Visualiseringer af unitterminal fra omgivelserne
 • Rekreative interesser
 • Vurdering hvorvidt støj- og visuelle påvirkninger har indvirkning på de rekreative interesser
 • Kumulative effekter
 • Vurdering af, hvorvidt miljømæssige påvirkninger af unitterminalen forstærkes af andre igangværende projekter i det nærliggende område
 • Andre forhold:
 • Ressourcer og affald
 • Natur og arkæologi
 • Grundvand
 • Befolkning, sundhed og socioøkonomiske forhold
 • Uheld og risici
 

Byrådets vedtagelse af planforslagene med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering forventes at ske på mødet i april 2015 med efterfølgende offentliggørelse i 8 uger. Endelig vedtagelse af planerne forventes at ske i september 2015.

 

Lokalplan, Kommuneplantillæg, VVM redegørelse og miljøvurdering vil danne det lovmæssige grundlag for, at der kan gives de nødvendige tilladelser til at igangsætte bygge- og anlægsarbejderne for Unitterminalen i Køge Havn.

Økonomi
Udgifter i forbindelse med udarbejdelse af VVM redegørelse og miljøvurdering påhviler Køge Havn.
Kommunikation
Planforslag og tilhørende VVM redegørelse og miljøvurdering annonceres på kommunens hjemmeside og annonceres i dagspressen. Der afholdes borgermøde i offentlighedsfasen, når planforslagene med videre er politisk vedtaget.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Anette Simoni (V)
Bilag

Til toppen


275.   Nedlæggelse af Søndre Badevej


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

1. Søndre Badevej samt en del af Dantamvej nedlægges som offentligt vejareal
2. det aflagte vejareal ikke tilbydes ejerne af de tilgrænsende ejendomme

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i møde den 6. november 2014:
Indstillingen tiltrådt.

Økonomiudvalget 18-11-2014

Anbefales.

Baggrund og vurdering
For at muliggøre byudvikling af Køge Kyst i overensstemmelse med lokalplan 1040, forudsættes Søndre Badevej samt del af Dantamvej nedlagt som offentlig vej. Lokalplan 1040 er godkendt i Køge Byråd den 28. oktober 2014. 

Lokalplan 1040 udlægger arealer til nye byggefelter, almindelige veje og stier. Den eksisterende Søndre Badevej samt del af Dantamvej karambolerer med lokalplanens retningsgivende udstykningsplan samt den overordnede bebyggelsesplan, som er udarbejdet for lokalplanområdet. Derfor fastlægger lokalplanen, at eksisterende vejarealer m.v. under byggefelterne, forudsættes nedlagt jf. vejlovens regler. 

Ifølge Vejlovens § 23 bestemmer Kommunalbestyrelsen, hvilke ny veje der skal anlægges, og hvilke bestående veje der skal nedlægges.  

Ifølge Vejlovens § 90 træffer Kommunalbestyrelsen beslutning om, at vejarealet skal udgå som færdselsareal, og ikke i nuværende tracé opretholdes som privat fællesvej eller privat vej, idet vejen på denne strækning ikke er eneste adgangsvej for de tilgrænsende ejendomme. 

Byrådets beslutning offentliggøres i lokale aviser og meddeles de direkte berørte grundejere med oplysning om frist på 8 uger til at fremsætte krav om, at vejen bør opretholdes som vej. Såfremt Byrådet ikke imødekommer eventuelle krav om opretholdelse af vejen, kan afgørelsen efterfølgende indbringes for taksationsmyndigheden inden 8 uger efter afgørelsen er meddelt den pågældende.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. Køge Kyst afholder samtlige omkostninger.
Kommunikation
Beslutningen annonceres i den lokale dagspresse samt tilsendes direkte berørte parter.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Anette Simoni (V)

Til toppen


276.   4. Økonomiske Redegørelse


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at den 4. Økonomiske Redegørelse 2014 drøftes og godkendes, herunder at   
 
 1. Økonomiudvalget drøfter håndteringen af det forventede merforbrug på Social- og Sundhedsudvalgets område,
 2. tillægsbevillinger, hvor penge tilgår kassen, vedr. Økonomiudvalget, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget på i alt -26,5 mio. kr. godkendes, jf. bilag 1,
 3. tillægsbevillinger, som finansieres af kassen, vedr. alle udvalg med undtagelse af Kultur- og Idrætsudvalget samt Ejendoms- og Driftsudvalget på i alt 4,2 mio. kr. godkendes, jf. bilag 1,
 4. tillægsbevillinger uden effekt på kassebeholdningen (budgetneutrale) vedr. alle udvalg med undtagelse af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget godkendes, jf. bilag 1,
 5. tillægsbevillinger vedr. jorddepotet, som samlet set er udgiftsneutrale, godkendes:
  • der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb til udgifter på 12,5 mio. kr. og indtægter på -24,4 mio. kr. vedr. jorddepot,
  • der gives en tillægsbevilling på i alt 11,9 mio. kr. vedrørende mindre låneoptag på jorddepot,
 6. der gives en negativ anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb til udgifter på -5,0 mio. kr. vedr. energispareprojekter for 2014, som tilgår kassen.
 7. der gives en anlægsbevillig og tillægsbeviling til rådighedbeløb til udgifter på 0,5 mio. kr. vedrørende VVM undersøgelse af Køge Park, der finansieres af kassen.

Økonomiudvalget 18-11-2014
ad 1: Økonomiudvalget indstiller, at der gives en bevillingskorrektion på 11,9 mio. kr. til Social- og Sundhedsudvalget til dækning af det resterende forventede merforbrug. Bevillingen finansieres af det mindreforbrug der i øvrigt er i 4. Økonomiske Redegørelse.
Økonomiudvalget påpeger, at det er forventningen at Social- og Sundhedsudvalget allerede på første møde i 2015 vurderer forventet budgetoverholdelse i 2015 og at udvalget sikrer, at der igangsættes de fornødne initiativer så budgettet for 2015 kan overholdes.
Lissie Kirk (A) afventede stillingtagen ved behandling af punktet i Social- og Sundhedsudvalget.

ad 2-7: Anbefales.
Baggrund og vurdering
Der udarbejdes årligt 4 økonomiske redegørelser om kommunens økonomi, som behandles i de respektive fagudvalg, Økonomiudvalget samt Byrådet. De økonomiske redegørelser skal bidrage til at fastholde en god økonomistyring, herunder løbende at sikre at budgettet overholdes. I forbindelse med redegørelserne udarbejdes to notater til Økonomiudvalget, hvilket skyldes, at Økonomiudvalget udover sin rolle som ansvarlig for den tværgående økonomistyring, også er ansvarlig for udvalgets eget budget. Notaterne er vedlagt som bilag. 

Den 4. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes indberetning af forventet regnskab 2014 pr. 30. september 2014.  

Opsummeret viser redegørelsen, at der fortsat er balance i kommunens samlede økonomi i 2014. Det dækker over, at der på arbejdsmarkedsområdet, Økonomiudvalget og Skoleudvalget er forventede mindreudgifter, hvilket delvist modsvares af forventet merforbrug på Social- og Sundhedsudvalgets og Børneudvalgets område.

Driftsområdet

Forventet merforbrug
Den 4. Økonomiske Redegørelse viser forventet medforbrug på i alt 18,9 mio. kr.  

Heraf vedrører 7,0 mio. kr. sårbare børn og unge under Børneudvalget.
For Børneudvalget blev det i budgetforliget for 2015-18 besluttet, at Byrådet omplacerer mindreudgifterne på -5,0 mio. kr. vedr. inklusionsmidler under Skoleudvalget til Børneudvalget. Derudover er det indstillet at overføre -0,5 mio. kr. fra Skoleudvalget til dagtilbudsområdet under Børneudvalget for en yderligere styrkelse af medarbejdernes inklusionskompetencer. Børneudvalgets reelle udfordring udgør herefter 1,5 mio. kr. Børneudvalget arbejder fortsat på at skabe budgetbalance inden årets udgang med den besluttede handleplan, hvorfor der ikke søges om yderligere tillægsbevilling. 

Herudover er der forventede merudgifter på 11,9 mio. kr., der vedrører udgiftspres på Sundhedsområdet og aktivitetsbestemt medfinansiering under Social- og Sundhedsudvalget.  

Det forslås, at Økonomiudvalget drøfter håndteringen af de forventede merudgifter på Social- og Sundhedsudvalgets område, herunder om mindreudgifter på det øvrige driftsområde, jf. nedenfor skal gives som tillægsbevilling til at dække merforbruget på Social- og Sundhedsudvalgets område.  

Samlet set vil tillægsbevillinger på 11,9 mio. kr. i denne økonomiske redegørelse samt de tillægsbevillinger Social- og Sundhedsudvalget allerede er tilført i årets 3. Økonomiske Redegørelse betyde, at Social- og Sundhedsudvalget har fået tillægsbevillinger i 2014 på i alt 22,8 mio. kr.  

Herudover er det aftalt, at Social- og Sundhedsforvaltningen frem mod 1. møde i Social- og Sundhedsudvalget i 2015 med assistance fra Økonomisk Afdeling afdækker konsekvenserne for budgetgrundlaget for 2015 og udarbejder forslag til handleplan, som skal fremlægges til politisk behandling med henblik på, at der sikres budgetbalance i 2015. Handleplanen kan evt. indebære, at der skal laves kompenserende besparelser inden for Social- og Sundhedsudvalgets ramme. 

Herudover er der merudgifter på 2,3 mio. kr., hvoraf 2,1 mio. kr. vedrører udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet og skal ses i sammenhæng med de tilsvarende merindtægter under finansieringsområdet. Hertil kommer 0,2 mio. kr. vedrørende tinglysningsafgifter under Teknik- og Miljøudvalget, som anbefales finansieret af kassen.  

Forventet mindreforbrug
Samlet set forventes mindreudgifter på driften på -54,2 mio. kr., hvoraf -18,9 mio. kr. anbefales tilført kassen og -5,5 mio. kr. anbefales omplaceret fra Skoleudvalget til Børneudvalget. Det resterende mindreforbrug forventes overført til 2015. 

På arbejdsmarkedsområdet forventes mindreudgifter på netto -11,1 mio. kr., som primært vedrører forsikrede ledige samt øvrige indkomstoverførsler (ressourceforløb, sygedagpenge samt kontanthjælp).   

På Økonomiudvalget forventes mindreudgifter på -6,5 mio. kr., som primært vedrører puljer og driftssikring af boligbyggeri.  

På Skoleudvalget forventes mindreudgifter vedr. inklusionsmidlerne på -5,5 mio. kr., som anbefales tilført Børneudvalget, jf. ovenfor.  

Endelig kommer en række udgiftsneutrale omplaceringer, jf. afsnit 11 i den 4. Økonomiske Redegørelse.  

Jordforsyning
Den 4. Økonomiske Redegørelse viser i lighed med 3. Økonomiske Redegørelse 2014, at jordforsyningen har forventet mindreindtægter på netto 21,2 mio. kr., som forventes overført til 2015. Heraf vedrører 34,5 mio. kr. beslutning om først at gennemføre salg af areal til Køge Kyst samt fase 1 af Bellingeparken i 2015. Herudover forventes mindreudgifter på -13,3 mio. kr. vedr. byggemodning.  

Anlæg
Den 4. Økonomiske Redegørelse viser, at der på det øvrige anlægsområde forventes netto mindreudgifter på -139,5 mio. kr., hvoraf -132,5 mio. kr. forventes overført til 2015.  

Overførslerne vedrører primært projekter under gruppe 1 og anlægstilskud til Køge Kyst på -40 mio. kr. Herudover forestår der mindreudgifter på -5,0 mio. kr. vedrørende energispareprojekter i 2014, som anbefales tilført kassen. Hertil kommer 0,5 mio. kr., som anbefales finansieret af kassen, vedr. udgifter til VVM undersøgelse af Køge Park, der blev besluttet gennemført på byrådsmødet den 28. oktober 2014. Endelig er der forventede mindreudgifter på -1,7 mio. kr., der vedrører aktuelle forventninger til afsluttede og ikke afsluttede anlægsprojekter samt -0,7 mio. kr., som er omplaceret til Kultur- og Idrætsudvalget på driftsområdet, jf. selvstændig sag der blev godkendt på byrådsmødet i oktober. 

Jorddepotet
Den 4. Økonomiske Redegørelse viser, at Jorddepot forventer nettomerindtægter på -11,9 mio. kr., hvoraf 12,5 mio. kr. vedrører merudgifter og -24,4 mio. kr. vedrører merindtægter. Nettomerindtægterne skal ses i sammenhæng med de tilsvarende mindreindtægter på 11,9 mio. kr. under finansieringsområdet, som følge af et tilsvarende lavere låneoptag på Jorddepotet. Dette skyldes, at jorddepotet er fuldt lånefinansieret.

Finansieringsområdet
Den 4. Økonomiske Redegørelse viser forventede merindtægter -3,5 mio. kr. på området finansiering og tilskud, som skyldes en forøgelse af statstilskud som følge af ny lovgivning siden kommuneaftalen for 2014 - udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Merindtægterne skal ses i sammenhæng med udmøntningen af Lov- og Cirkulæreprogrammet, der giver merudgifter på 2,1 mio. kr. under driftsområdet. 


På Finansforskydninger er der forventede mindreindtægter på 30,3 mio. kr. Heraf vedrører hovedparten mindre låneoptagelse til ældreboliger på 30,2 mio. kr. som forventes overført til 2015 samt mindre låneoptag til på Jorddepotet på 11,9 mio. kr. Herudover er der mindreudgifter vedr. Køge Kyst på -9,4 mio. kr., som forventes overført til 2015.

Økonomi
Se ovenfor.
Beslutning
Økonomiudvalgets indstillinger under 1-7 godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Anette Simoni (V)
Bilag

Til toppen


277.   Tapperiet - anlægs- og indtægtsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at
 1. der gives en anlægsbevilling samt til en tillægsbevilling til rådighedsbeløb til en udgift og indtægt på 1,5 mio. kr., som vedrører donationer fra Køge Kyst og Real Dania på hver 0,750 mio. kr. ekskl. gavemoms,
 2. der gives en anlægsbevilling samt tillægsbevilling til indtægter på 318.182 kr. til gavemoms,
 3. der gives en tillægsbevilling på finansiering til udgifter på 318.182 til gavemoms.

Ejendoms- og Driftsudvalget beslutning i møde den 5. november 2014:
Anbefales.

Økonomiudvalget 18-11-2014

Anbefales.

Baggrund og vurdering
I forbindelse med licitationsresultatet blev det kendt, at der manglede 2,25 mio. kr. til fuldførelse af overdækningen af Tapperiet. Der blev i den forbindelse aftalt en ligelig fordeling mellem Køge Kommune, Køge Kyst og Real Dania. 

Det skyldes primært, at der skulle ekstra fundering på grund af blød bund, ekstra myndighedskrav på grund af større forureningsomfang som ventilation under eksisterende bygning, lodret membran på hele vestsiden af huset og yderligere fjernelse af forurenet jord.

Køge Kommune har allerede bevilliget 750.000 kr.

Denne anlægsbevilling drejer sig alene om en udgifts- samt indtægtsbevilling for de 2 andele fra Køge Kyst og Real Dania.
Økonomi
Fordelingen mellem de tre bidragsydere ser herefter således ud:                                  
 BruttoGavemomsNetto
Køge Kyst909.091 kr.159.091 kr.750.000 kr.
Real Dania909.091 kr.159.091 kr.750.000 kr.
Køge Kommune750.000 kr. 750.000 kr.
I alt2.568.182 kr. 2.250.000 kr.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der samlet set søges anlægsbevillinger samt tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på i alt 1,5 mio. kr.samt indtægter for 1,818 mio. kr. Det bemærkes ligeledes, at der søges tillægsbevilling på 0,318 mio. kr. til udgifter til finansiering af gavemoms.  Bevillingerne er samlet set udgiftsneutrale og påvirker derfor ikke den budgetterede kassebeholdning, idet anlægsrammen samlet set vil falde med 0,318 mio. kr., mens finansieringen vil stige med 0,318 mio. kr.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Anette Simoni (V)

Til toppen


278.   Samlokation af Køge Byhistoriske Arkiv og Køge Museum


Indstilling
Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget drøfter henvendelsen fra Køge Fonden.


Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning i møde den 3. november 2014:

Drøftet.

Kultur- og Idrætsudvalget bemærker, at der ikke inden for Kultur- og Idrætsudvalgets budget kan findes yderligere midler. Sagen videresendes til Økonomiudvalget med henblik på vurdering i forbindelse med salg af bygningen i Vestergade. 


Fraværende:

Jeppe H. Lindberg (V)

 
Økonomiudvalget 11-11-2014

Økonomiudvalget indstiller at der meddeles en tillægsbevilling på 250.000 kr. til dækning af yderligere flytteomkostninger. Ejendommen i Vestergade forventes efterfølgende solgt. Tillægsbevillingen inddækkes via salgsprovenu.

Baggrund og vurdering
Køge Fonden har rettet henvendelse til Kultur- og Idrætsudvalget vedr. budgettet for flytningen af Køge Byhistoriske Arkiv til Køge Museum (Museum Sydøstdanmark). I brevet meddeler Køge Fondens formand Søren Mathiesen, at samlokationen er sat i gang og forventes afsluttet pr. 1. februar 2014. Endvidere bemærker Køge Fonden at Kultur- og Idrætsudvalget ved forløbets start afsatte 500.000 kr. til flytning af arkivet og at tilsagnet blev bekræftet i en skrivelse fra 20. august 2014.

Køge Fonden beklager derfor, at dette beløb blev reduceret til 250.000 kr. i det vedtagne budget for 2015-2018. Der er blevet udarbejdet et budget for flytning og indretning af arkivet og det viser, at de 250.000 kr. ikke rækker, da udgifterne beløber sig til 490.725 kr. ekskl. moms. Køge Fonden anmoder derfor Kultur- og Idrætsudvalget om at se på det fremlagte budget, og tage sagen op til fornyet drøftelse.

Forvaltningen anbefaler, at Kultur- og Idrætsudvalget drøfter henvendelsen fra Køge Fonden.

Brevet fra Køge Fonden og budgettet for flytning af arkivet er vedlagt som bilag.
 
Økonomi
Der er i budget 2015 afsat kr. 260.000 til flytning af Køge Byhistoriske Arkiv til Køge Museum.

Endvidere fik Arkivet i budgetlægningen forøget deres tilskud med 250.000 kr. hvorved besparelsen fra 2015 på 600.000 kr. blev reduceret til 350.000 kr.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Anette Simoni (V)
Bilag

Til toppen


279.   Humlekærgård 4. Etape - Tilslutningsafgift Køge Energiforsyning


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at
 1. der gives en anlægsbevilling på 3.527.334 kr. til dækning af tilslutningsafgift til Køge Energiforsyning,
 2. der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 3.527.334 kr. til dækning af tilslutningsafgift til Køge Energiforsyning,
 3. der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 3.527.334 kr. til Puljen vedrørende byggemodning.

Ejendoms- og Driftsudvalgets beslutning i møde den 8. oktober 2014:

Anbefales.

 

Fraværende:

Jette W. Jørgensen (Ø)

Lene Møller Nielsen (A)

 

Økonomiudvalgets beslutning i møde den 21. oktober 2014:

Udsat.

 

Fraværende:

Lissie Kirk (A)


Økonomiudvalget 11-11-2014
Anbefales.
Baggrund og vurdering
I forbindelse med byggemodning af området Humlekærgård 4. etape har Køge Energiforsyning etableret stikledning til det fremtidige byggeri af Cirkelhusene Øst på foranledning af Køge Kommune.

Der er derfor fremsendt krav om tilslutningsafgift fra Køge Energiforsyning, der afholdes af Køge Kommune. Der søges derfor anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb til finansiering af tilslutningsafgiften.  
Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 3.527.334 kr. i 2014 til tilslutningsafgifter vedr. Humlekærgård 4. etape. Den samlede anlægsbevilling til projektet er herefter på 5.827.334 kr.

Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budgettet 2014 vedrørende byggemodning.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Anette Simoni (V)

Til toppen


280.   Byggeregnskab (skema C) i forbindelse med opførelse af 20 familieboliger på Kildebjerggård 71 A


Indstilling
Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at
   1. Skema C godkendes med en anskaffelsessum på 37,150 mio. kr. samt et grundkapitallån på 2,601 mio. kr., hvilket i forhold til godkendelsen af skema B er en mindreudgift på henholdsvis 0,732 mio. kr. (anskaffelsessummen) og 0,051 mio. kr. (grundkapitallånet),
   2. huslejen ved byggeriets afslutning på 945 kr. pr. m2 godkendes.

  Økonomiudvalget 18-11-2014
  Anbefales.
  Baggrund og vurdering
  Køge Byråd godkendte den 25. oktober 2011, sag nr. 223, skema B for påbegyndelsen af byggeriet.
  Økonomi
  Den godkendte anskaffelsessum, som ønskes godkendt i skema C udgør 37,150 mio. kr.  Den endelige anskaffelsessum fordeler sig, jf. vedhæftede bilag, således:
   Skema ASkema BSkema C
  Grundudgifter7,031 mio. kr.7,031 mio. kr.6,092 mio. kr.
  Håndværkerudgifter
  (entrepriseudgifter)
  25,596 mio. kr.25,731 mio. kr.26,183 mio. kr.
  Omkostninger4,706 mio. kr.4,482 mio. kr.4,213 mio. kr.
  Gebyrer0,549 mio. kr.0,638 mio. kr.0,662 mio. kr.

   Anskaffelsessummen, som bygherre søger om godkendelse af, finansieres således:
   Skema ASkema BSkema C
  Realkreditlån (91 %)34,473 mio. kr.34,473 mio. kr.33,807 mio. kr.
  Kommunalt grundkapitallån (7 %)2,652 mio. kr.2,652 mio. kr.2,601 mio. kr.
  Beboerindskud (2 %)0,758 mio. kr.0,758 mio. kr.0,743 mio. kr.

  Ud over det kommunale grundkapitallån, som er opkrævet efter at tilsagnet er meddelt, påtager kommunen sig en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi, jf. almenboliglovens § 127. Garantien udgør konkret 68,89 % af lånets restgæld svarende til 23,290 mio. kr.  

  De 20 familieboliger er opført som 10 stk. 3-rums boliger og 10 stk. 4-rums boliger. Det gennemsnitlige boligareal er herefter 88 m2.  

  Huslejen er beregnet til 945 kr. pr. m2 eksklusiv el, vand og varme. Lejen for en 3-rumsbolig udgør således 6.536 kr. og for en 4-rumsbolig 7.245 kr. pr. måned. Alle beløb er ekskl. forbrug.
  Beslutning
  Godkendt.
  Fraværende
  Ali Ünsal (V)
  Anette Simoni (V)
  Bilag

  Til toppen


  281.   Eventuelt


  Beslutning
  Intet.
  Fraværende
  Ali Ünsal (V)
  Anette Simoni (V)

  Til toppen


  282.   Salg af parcelhusgrund Humleageren, Køge (Lukket punkt)


  Beslutning
  Godkendt.
  Fraværende
  Ali Ünsal (V)
  Anette Simoni (V)

  Til toppen


  283.   Salg af parcelhusgrund Kildebjergs Agre, Bjæverskov (Lukket punkt)


  Beslutning
  Godkendt.
  Fraværende
  Ali Ünsal (V)
  Anette Simoni (V)

  Til toppen


  284.   Salg af parcelhusgrund Svalevænget, Ejby (Lukket punkt)


  Beslutning
  Godkendt.
  Fraværende
  Ali Ünsal (V)
  Anette Simoni (V)

  Til toppen


  285.   Eventuelt (Lukket punkt)


  Beslutning
  • Borgmesteren henledte opmærksomheden på Regionens fællesmøde den 3. december 2014 vedrørende udviklings- og vækststrategier.
   Tilmelding senest den 26. november 2014.
  • Kommunaldirektøren orienterede og status/proces for det videre arbejde vedrørende Borgringen ved Køge.
  • Borgmesteren orienterede om status for udbud.
  Fraværende
  Ali Ünsal (V)
  Anette Simoni (V)

  Til toppen

  Opdateret af Køge Kommune 21.01.16