Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Køge Byråd

Den 19.09.2017 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anette Simoni, (V)
Dora Olsen, (O)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Helle Poulsen, (V)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Jette W. Jørgensen, (Ø)
Lars Have Christensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Pernille Sylvest, (A)
René Jespersen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)

Afbud:

Ali Ünsal, (V)
Annabella Al-Nafousi, (F)
Erik Swiatek, (A)
Frank Hyldal, (V)
Poul Erik Jensen, (V)
Trine Hastrup, (V)

178.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt, der tilføjes lukket eventuelt til dagsordenen.

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Annabella Al-Nafousi (F)
Erik Swiatek (A)
Frank Hyldal (V)
Poul Erik Jensen (V)
Trine Hastrup (V)

Til toppen


179.   Genhusning af Vemmedrupskolens elever - anlægsbevilling


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen samt Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

  1. orientering om muligheder for genhusning af elever fra den skimmelramte Vemmedrupskole drøftes,
  2. der gives en samlet anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 11 mio. kr. til etablering af en "pavillon-skole", som Vemmedrupskolens elever kan benytte frem til efterårsferien 2018,
  3. rådighedsbeløbet fordeles med 7,3 mio. kr. i 2017 og 3,7 mio. kr. i 2018.  

Der vil senere blive fremlagt en sag til politisk behandling, hvoraf der vil fremgår estimerede udgifter til at gennemføre en skimmelrenovering af Vemmedrupskolen.

Økonomiudvalget behandler sagen den 19. september 2017, kl. 9.00. Udvalgets beslutning vil foreligge til mødet.

Baggrund og vurdering

Da størstedelen af Vemmedrupskolens bygninger aktuelt er taget ud af drift grundet skimmelsvampeproblematikken, er der behov for at genhuse en del af skolens elever andre steder.

Akut er dette løst ved at flytte 5 udskolingsklasser til Skovboskolen samt 5 indskolingsklasser til lokaler på Kirstinedalsskolen. Børnehaveklasserne placeres på institutionen Gartnervejen (der ligger ved siden af Vemmedrupskolen). Mellemtrinsklasserne forbliver indtil videre i den ene bygning på Vemmedrupskolen (bygning 40), der ikke er omfattet af skimmelsvampeangrebet.

Der er imidlertid behov for at få fastlagt en mere langsigtet genhusning, der – uafhængig af hvilken løsning der vælges for Vemmedrupskolen i forhold til reparation, nybyggeri mv. – kan huse eleverne som minimum frem til efterårsferien 2018.

Genhusning på flere forskellige lokationer
Placering af klasserne som beskrevet ovenfor kan i princippet opretholdes. Der er dog en række ulemper ved dette. Skolens aktiviteter spredes på flere geografisk adskilte steder, hvilket giver udfordringer i forhold til disponering af personalet, elevadministration mv. – og generelt i forhold til at opretholde skolen som et fællesskab, såvel for elever, medarbejdere, ledelse og forældre. Hvad angår den aktuelle genhusning på Skovboskolen kan den kun opretholdes, hvis der suppleres med lokaler i pavilloner.

Løsningen vil desuden forudsætte ikke-ubetydelige udgifter til befordring af eleverne. Som eksempel kan nævnes, at den aktuelle placering af udskolingsklasserne på Skovboskolen medfører udgifter til befordring af 20 elever fra Lellinge på ca. 435.000 kr./år. Og hvis befordringsudgifterne ikke skal blive endog meget store, vil det være nødvendigt med en meget rigid skemalægning, hvor alle elever på en lokation starter og slutter skoledagen på samme tidspunkt.

Endelig kan det give nogle praktiske udfordringer for familierne, at deres børn ikke går på en nærliggende skole – nogle vil tillige opleve, at deres børn går på forskellige skoler.

Genhusning i en samlet pavillonløsning
Alternativet til at sprede eleverne ud hvor der kan findes plads på andre skoler er en samlet genhusning i midlertidige pavilloner. Dette vil kunne lade sig gøre enten ved Vemmedrupskolen eller i forbindelse med en anden skole. For sidstnævnte taler, at man i et vist omfang kan indgå i en fælles anvendelse af faglokaler. Men det vil medføre udgifter til befordring samt den generelle problematik for familierne ved ikke at have skoletilbuddet tæt på.

Med en placering ved Vemmedrupskolen sikres den geografiske nærhed. Og løsningen medfører ikke udgifter til befordring. Der kan også opretholdes en nærhed til SFO tilbuddet, ligesom skolens udearealer i et vist omfang fortsat vil kunne benyttes. Faglokalebehovet vil dog kun delvis kunne løses i pavilloner, hvorfor der må påregnes udgifter til kørsel til faglokaler på andre skoler. Omfanget heraf vurderes at være væsentlig mindre end generel befordring af elever til andre skoler.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen anbefaler ud fra en samlet vurdering, at løsningen med genhusning i pavilloner på Vemmedrupskolen vælges.

Hus 40 på Vemmedrupskolen kan i princippet fortsat anvendes. Men med henvisning til de udfordringer det vil give at have undervisningsaktiviteter midt i en (forventeligt) meget aktiv byggeplads samt problematikker i forhold til brand- og redningsveje, anbefaler forvaltningen, at pavillonløsningen også omfatter de klasser, der aktuelt bor i hus 40.

 

Hus 40 kan så evt. benyttes til byggepladsledelse/personalefacilitet for entreprenøren i byggeperioden, hvorved man kan spare opsættelse af skurvogne/pavilloner til dette formål.

Fritidsbrugere
Børne- og Uddannelsesforvaltningen har været i dialog med Kultur- og Økonomiforvaltningen om hvordan fritidsbrugere er stillet i forhold til de skimmelramte skole.

For så vidt adgangskontrollen til lokalerne i pavillonerne kan håndteres, vil det i udgangspunktet være muligt for fritidsbrugere at benytte disse på samme måde som klasselokaler på skolen. Dvs. til møder og andre aktiviteter, der ikke forudsætter særlig indretning. Øvrige fritidsaktiviteter – der typisk finder sted i skolens faglokaler og i hallen – vil ikke kunne understøttes i renoveringsperioden. Her vil fritidsbrugerne skulle anvises lokaler andetsteds i kommunen – fx på de øvrige skoler:

  • Der har været booket hjemkundskabslokale til 2 madlavningshold, disse to hold er flyttet til henholdsvis Skovboskolen og Asgård Skole. Der har ikke været booket almindelige klasselokaler.
  • Gymnastik er flyttet til andre steder, bl.a. Skovboskolen og Skovbohallen. Holdene er pakket meget, men det ser ud til at gå.
  • Karate, gymnastik og indendørs petanque kan afholdes i salen (som er frigivet) i Vemmedrup. Foreningerne har lige nu ikke mulighed for at bruge redskaber, da der efter rengøring ikke er mulighed for alternativ placering. Der er meget snævre omklædningsmuligheder.
  • Badminton er p.t. uafklaret og afventer teknisk vurdering af muligheden for midlertidigt at forsegle skimmelsvampeangrebet i hallen/omklædningen. Såfremt denne løsning ikke er mulig, skønnes det muligt at placere badmintonspillerne i andre haller med de konsekvenser det har i form af bl.a. længere transport, at medlemmerne ikke kan spille på samme dag og tidspunkt som de plejer at gøre (dette har størst konsekvens for børnene) m.v.

Estimerede udgifter ved etablering af en lejet "pavillon-skole" i 12 måneder
Udgifterne til etablering af en "pavillon-skole" fordeles på leje, engangsomkostninger til pavillonudlejer samt afledte omkostninger ved etableringen. De samlede udgifter for etablering af en "pavillon-skole", der benyttes frem til efterårsferien 2018, kan opgøres til ca. 11 mio. kr.

I forbindelse med beregning af udgifterne er der indhentet tilbud fra 2 pavillonentreprenører.

Den midlertidige "pavillon-skole" vil kunne etableres i den nordlige ende af de til Vemmedrupskolen hørende boldbaner. Der forudsættes etableret lokaler til administrationen samt 20 undervisningslokaler, hvoraf de 17 benyttes til de 17 klasser der er på skolen, og de sidste 3 indrettes til faglokaler. Det er her forudsat, at eleverne i hus 40 (med de 5 indskolingsklasser) som beskrevet ovenfor flyttes til "pavillon-skolen", når renoveringsprojektet igangsættes.

Udgiften til "pavillon-skolen" er estimeret til 11 mio. kr. for en periode på 12 måneder (forventeligt frem til efterårsferien 2018). Hvis renoveringen tager længere tid, vil det koste ekstra leje på ca. 0,25 mio. kr. pr måned.

Udgiften på 11 mio. kr. fordeler sig således:

  • Anstilling, afrigning m.v.   4,5 mio. kr.
  • Leje i 12 måneder            2,9 mio. kr.
  • Afledte udgifter (1)          3,6 mio. kr.

Note 1: Afledte udgifter er bl.a. leje af toiletvogn til hus 40 (til "pavillon-skolen" er etableret), signalanlæg på Gartnervej, cykelstativer på Skovboskolen til udskolingen, buskørsel til faglokaler, ekstra rengøring, omprogrammering af skalsikring, tyverisikrings- og branddalarmeringsanlæg til pavilonnerne, IT opkobling af pavillonerne, retablering af arealer m.v.

Tidsplan
Under forudsætning af at der findes finansiering, forventes det at en "pavillon-skole" vil kunne tages i brug 5-7 uger efter at der er opnået byggetilladelse.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en samlet anlægsbevilling på 11 mio. kr. og rådighedsbeløb på 7,3 mio. kr. i 2017 og 3,7 mio. kr. i 2018.

Den budgetterede kassebeholdning vil blive påvirket negativt med 7,3 mio. kr. i 2017 og med 3,7 mio. i 2018, da der ikke er afsat rådighedsbeløb i budgettet i 2017 og 2018. Rådighedsbeløbet på 3,7 mio. kr. i 2018 vil blive blivet indarbejdet i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2018.  

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budget 2017.

Beslutning

Ad 1: Mulighederne for genhusning drøftet.

Ad 2-3: Godkendt.

Sagen åbnes med referatet.

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Annabella Al-Nafousi (F)
Erik Swiatek (A)
Frank Hyldal (V)
Poul Erik Jensen (V)
Trine Hastrup (V)

Til toppen


180.   Eventuelt (Lukket punkt)


Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Annabella Al-Nafousi (F)
Erik Swiatek (A)
Frank Hyldal (V)
Poul Erik Jensen (V)
Trine Hastrup (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 20.09.17