Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Køge Byråd

Den 25.04.2017 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anette Simoni, (V)
Annabella Al-Nafousi, (F)
Dora Olsen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Frank Hyldal, (V)
Helle Poulsen, (V)
Jette W. Jørgensen, (Ø)
Lars Have Christensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Poul Erik Jensen, (V)
Rasmus Felt, (A)
René Jespersen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)
Trine Hastrup, (V)

Afbud:

Jeppe H. Lindberg, (I)

90.   Køge Kyst - etablering af underføring, miljøforhold, VVM samt trafikafvikling - indbringelse af sag til Byrådets afgørelse


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget

  1. tager orienteringen om VVM og trafikafvikling Fase I til efterretning,
  2. tager orienteringen om Fase II til efterretning,
  3. godkender den af Køge Kyst fremsendte plan for håndtering af støj, vibrationer samt grundvand,
  4. godkender vedlagte forslag til dispensation fra forskriftens krav til støj og arbejdstider,
  5. restauratører ved havnepladsen fritages for betaling for udeservering i 2017.

Teknik- og Miljøudvalget 20-04-2017
Et flertal i udvalget godkender indstillingerne.

Niels Rolskov (Enhedslisten) stemmer imod med følgende begrundelse:
"Enhedslisten kan acceptere dispensationer fra arbejdstidsreglerne, hvor dette IKKE medfører stærkt støjende arbejde, men vil IKKE vil acceptere dispensationer fra arbejdstidsreglerne til natarbejde, hvor det medfører stærkt støjende arbejde nær beboede områder.

Enhedslisten pointerer, at der i grundvands, støj og vibrationsfølsomme områder skal tages særlige hensyn, som går forud for hensynet til bygherren (tid og økonomi), og at hele Køge by faktisk udgør et sådant følsomt område.

Enhedslisten ønsker at der anvendes sekantspunsvægge som spunsvægge for at sikre mod skader".

Enhedslisten begærer sagen i Byrådet.

René Jespersen (V) deltog i stedet for Lars Have Christensen (V).

Baggrund og vurdering

Køge Kyst er i gang med planlægning for etablering af en "underføring" der har til formål at forbinde den kommende Kulturtorv Havneplads - forbindelsesmæssigt det største knudepunkt i Køge Kyst projektet. Underføringen skal forbinde by- og havn, hvor der på vestsiden skal etableres et kulturtorv, der skal binde tilgængelighed og fremkommelighed sammen samt skabe attraktive opholdsrum. Tilgængeligheden til det nye Søndre Havn skabes ved at erstatte overkørsel 115 med etableringen af underføringen, der ligeledes giver mobilitet til østsiden af stationsområdet, hvor der i fremtiden også vil være placeret parkeringsmuligheder for cyklister ved stationen.

Køge Kysts etablering af ny underføring mellem Havnepladsen og det kommende Kulturtorv i Stationsområdet påtænkes opdelt i to faser for at kunne udnytte de bevilgede sporspærringer i 2017. Planen omhandler udelukkende fase I, da det endelige anlægs omfang og udstrækning ikke er endeligt på plads på nuværende tidspunkt. I Fase I etableres bropladen for jernbanedelen, hvilket sker ved at nedramme spuns på tværs af sporene og derefter støbe brodækket.

COWI har på vegne af Køge Kyst den 15. marts 2017 fremsendt en samlet (Paraply)plan for håndtering af støj, vibrationer og grundvand i anlægsfasen. Paraplyplanen indeholder beskrivelser af:

  • Håndteringen af støj og vibrationer, herunder redegørelse for beregninger samt monitering.
  • Redegørelse for valg af arbejdsmetoder, herunder især for ramning og spunsning.
  • Beskrivelse af grundvandshåndteringen, herunder monitering og analyser.

Forvaltningen vurderer, at paraplyplanen indeholder de efterspurgte redegørelser for miljøforhold og afværgelser af gener.

Arbejderne vil foregå i perioden medio april til ultimo oktober 2017, hvor selve spunsnings og sporspærringen er perioden primo juni til ultimo oktober.

Behov for dispensation fra forskriften:
En del af arbejderne kan kun udføres indenfor de begrænsede tidsrum, hvor der er meddelt sporspærringer. Der er derfor behov for, at Teknik- og Miljøforvaltningen meddeler dispensation fra forskriftens krav til støj og arbejdstider. Forslag til dispensation for støjende arbejder planlagt i perioden april - september 2017 er vedlagt som bilag.

Det fremgår af planen, at der ikke skal nedbringes spuns eller sekantpæle i aften- og nattetimerne. Der vil blive nedbragt spuns og sekantpæle på hverdage indenfor de godkendte tidsrum i dagtimerne, kl. 08 - 16 samt kl. 08 - 18 i to weekends henover sommeren (juni og august). Endvidere vil der være behov for at udføre gravearbejder og andre mindre støjende arbejder i aften- og nattetimer i forbindelse med sporspærringerne i de 2 weekends med spunsarbejde. Dette arbejde giver også støj, men langt fra på det samme niveau som spunsningsarbejder.

Måling af støj og vibrationer (bygningsskadelige):
Planen indeholder forslag til, hvor bygherre skal opsætte målere på begge sider af byggefeltet til monitering af støj og bygningsskadelige vibrationer. Forvaltningen vurderer, at det er tilstrækkeligt, at der opsættes målere på de 2 nærmeste boliger samt Teaterbygningen (her kun vibrationsmåling).

Særligt om grundvand:
Forvaltningen har desuden vurderet grundvandshåndteringen beskrevet i paraplyplanen og vurderer, at projektet kan udføres uden negativ indflydelse på grundvandsressourcen, natur og miljø. Ligeledes vurderer forvaltningen, at grundvandstanden i det sekundære magasin kan forblive indenfor den naturlige variation udenfor projektområdet. Dette overvåges i nærliggende moniteringsboringer med online loggere, som kommunen til enhver tid kan tilgå. Skulle afsænkningen blive større end forventet, vil der blive stillet krav til bygherre om at etablere sugespidser til infiltration af vand. Moniteringen omfatter desuden pejleboringer til at styre, at afsænkningen holdes til et minimum ved bropladen.

Trafikafvikling og arbejdsplads:
Forvaltningen har modtaget et oplæg til trafikafvikling for fase I - etablering af en broplade. Trafikken øst for banen i begge retninger foreslås omlagt fra Toldbodvej, ad Carlsensvej og Havnen til Østre Banevej for at frigøre areal til arbejdsplads i krydset ud for overkørsel 115. Oplægget indebærer, at trafikken er omlagt fra medio april til ultimo oktober 2017, og at fodgængere ikke kan krydse banen i perioden 16. juni til 6. oktober Forvaltningen er i øjeblikket ved at gennemgå oplægget, men det er et helt grundlæggende krav fra forvaltningens side, at der opretholdes trafik i begge retninger, både når der arbejdes øst og vest for banen, samt at bløde trafikanter sikres med egne færdselsarealer. Der vil være særlig opmærksomhed på forringelsen af fremkommeligehden øst - vest, som særligt påvirker gående og cyklende. Dette vil forvaltningen gøre ved at kræve en grundlæggende god og klar kommunikation for brugerne  samt ved at sørge for, at den sydlige passage ved Hotel Niels Juel samt underføringen vedligeholdes og renholdes ekstra i perioden. Se kort.

Tilgængeligheden til havneområdet vil i perioden, hvor overkørslen er spærret, være reduceret. Der vil være henvist til den eksisterende tunnel ved stationen samt overgangene syd for Hotel Niels Juel, men alt andet lige vil det være en udfordring. Der stilles derfor forslag til, at det gøres gratis at leje udeserveringsarealerne på havnen.

VVM:
Forvaltningen skal gennemføre en VVM-screening af underføringens første anlægsperiode, jf. VVM-bekendtgørelsens § 3, inden anlægsarbejderne kan igangsættes. VVM-screeningen offentliggøres på kommunens hjemmeside i fire uger. VVM-screeningen gennemføres, når de sidste forudsætninger er afklaret mellem Køge Kyst og forvaltningen.

Fase II:
Forvaltningen vil i den kommende tid arbejde videre med skitseprojektet for underføringen, således at en godkendelse kan opnås. Med baggrund i et godkendt skitseprojekt kan Køge Kyst og deres rådgiver arbejde videre med et endeligt udbud af underføringen.

I det foreliggende materiale udestår en række afklaringer, hvor de primære er de tekniske udformninger og bindinger ved underføringen. Tilgængelighed og fremkommelighed har særlig fokus, da underføringen vil skulle anvendes af alle; unge, ældre, gangbesværede. Dette betyder også, at forvaltningen kræver, at Køge Kyst skal have en grundig proces, hvor de forskelige råd i Køge Kommune inddrages.

Underføringen er for nuværende projekteret uden opdriftssikring, hvilket giver nogle helt særlige krav til bindinger til Køge Kommune overfor Banedanmark. Det er endnu ikke afklaret, om det er nogle bindinger Banedanmark eller Køge Kommune kan acceptere.

Grundet fastholdelsen af den nuværende Teaterbygning er der bindinger til den fysiske placering af underføringen, der udfordrer et af kernepunkterne i projektet, hvilket er tilgængeligheden og fremkommeligheden.

Bibeholdelse af Teaterbygningen stiller også særlige krav til udførelsesmetoderne langs bygningen. Den oprindelige plan var, at der skulle nedbringes spuns langs Teaterbygningen, men vurderingen er, at dette vil skade bygningen. Der er derfor umiddelbart valgt at anvende sekantpæle i stedet, hvilket er en mere skånsom metode. Der udestår endnu at få klarlagt udfordringerne ved at anvende sekantpæle i stedet for spuns, samt hvilket omfang og bindinger eventuelle jordankre vil have på et fremtidigt byggeri på stedet. I hvilke dybder vil det være muligt at bygge i fremtiden på stedet ?

Der skal også tænkes i, hvordan projektet kan kombineres med den fremtidige klimasikring af den inderste del af havnebassinet "slipset" og indløbet til Køge Å. 

Økonomien omkring projektet er i en proces, der skal skabe klarhed, således at en endelig vurdering af Køge Kommunes andel kan vurderes. Forvaltningen er i dialog med Køge Kyst og deres rådgiver Cowi for at få belyst en række spørgsmål til dette.

Det forventes fra Køge Kysts side, at et endeligt projekt kan sendes i udbud september måned 2017. Det vurderes at være en udfordring, da der endnu ikke foreligger et godkendt skitseprojekt, og at der forud for dette vil være en række processer, inddragelser af borgere og råd, samt efterfølgende revisioner inden projektet endeligt kan godkendes. 

Økonomi

Paraplyhandlingsplanen, herunder dispensationen fra miljøkravene i forskriften har ikke økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Hvis der ikke opkræves leje for udeserveringsarealerne på Søndre Havn i 2017, vil det påvirke budgettet negativt med 87.906 kr.

Kommunikation

Dispensationen fra miljøkravene i forskriften indeholder krav om, at Køge Kyst eller udførende entreprenør foretager nabovarsel minimum 2 uger i forvejen indenfor en nærmere anført radius.

I forbindelse med trafikomlægning af såvel hårde som bløde trafikanter, skal der foreligge en godkendt kommunikationsplan. I denne skal der være særlig fokus på at sikre gode forhold for de gående og cyklende, der normalt har anvendt tværforbindelsen over banen.

Beslutning
Et flertal på 24 (C, V, O, F, A) godkender indstillingerne.

SF bemærker, at ved nedbankning af spuns til tunnel under banen skal de huse der tager skade sættes i stand omgående efter arbejdets udførelse af bygherre. Dette kan bevises ved foto der er taget af alle de huse omkring arbejdsstedet. Begrundelse: Husejernes forsikring dækker ikke skader der er påført af andre."

Et mindretal på 2 (Ø) undlader at stemme med følgende begrundelse:
"Enhedslisten kan acceptere dispensationer fra arbejdstidsreglerne, hvor dette IKKE medfører stærkt støjende arbejde, men vi vil IKKE  acceptere dispensationer fra arbejdstidsreglerne til natarbejde, hvor det medfører stærkt støjende arbejde nær beboede områder.

Enhedslisten pointerer, at der i grundvands-, støj- og vibrationsfølsomme områder skal tages særlige hensyn, som går forud for hensynet til bygherren (tid og økonomi), og at hele Køge by faktisk udgør et sådant følsomt område.

Enhedslisten ønsker, at der anvendes sekantspunsvægge som spunsvægge for at sikre mod skader".

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Bilag

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 29.05.17