Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Køge Byråd

Den 24.10.2017 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anette Simoni, (V)
Annabella Al-Nafousi, (F)
Dora Olsen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Frank Hyldal, (V)
Helle Poulsen, (V)
Jette W. Jørgensen, (Ø)
Lars Have Christensen, (V)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Stærke, (A)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Pernille Sylvest, (A)
Poul Erik Jensen, (V)
René Jespersen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)
Trine Hastrup, (V)

Afbud:

Erling Larsen, (A)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Lene Møller Nielsen, (A)
Mette Jorsø, (V)

208.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt, idet Flemming Christensen (C) meddelte, at han er inhabil i behandlingen af sag nr. 211. 

Fraværende
Erling Larsen (A)
Jeppe H. Lindberg (I)
Lene Møller Nielsen (A)
Mette Jorsø (V)

Til toppen


209.   Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet


Indstilling

John Danielsen, Vestergade 7c, Køge, har fremsendt følgende spørgsmål til Byrådet.

Afskrift af spørgsmålene:

"Køge Kommune har estimeret 80.000 besøgende til borgerservice pr. år og der vil vel også passerer over 200.000 kunder til forretningerne i Strædet. Kommunen har nu tilsyneladende besluttet at gågade systemet også skal være kørevej for de bagved liggende ejendomme. Dette vil betyde minimum kørsel af ca. 60 personbiler og 12 lastbiler pr. dag mellem det store mylder af gående. Beslutningen er tilsyneladende taget for at dække over fejlberegninger vedr. gangtunnellen.         

Hvem har ansvaret for fejlberetningerne?

Hvem har ansvaret for sammenblandingerne af biltrafik og gående i helt nyt gågadesystem?

Apotekergårdens primære indgang er den østlige port, her kommer 20-25 medarbejdere til apoteket. 11 personbiler har plads i gården. Der bliver kørt varer til og fra døgnet rundt. Alle ejere anvender denne indgang. Apotekergården har måtte afgive deres private vej mod at Køge Kommune og Køge Kyst skriftligt har vedtaget og anerkendt en ny vej i den sydlige ende op mod Oluf Jensens Gård. Denne skriftlige aftale løber såvel Køge Kyst som Køge Kommune fra på den mest nedrige måde idet man ikke ønsker at svare.    

Hvem har ansvaret for sagsforhalingen og de rettigheder man fratager beboere og erhverv, idet de nu skal køre mellem mere end 250.000 gående og tilsyneladende ofre mere end 300.000 kr. på en retssag.

Stationscentret er besluttet af et tidligere byråd til at være et forretningsområde med forretninger over 400 m2 som et supplement til bymidten. Dette er pludselig ændret så det nu er almindelig forretninger  som rykker bymidten. Vi har allerede nu set at der står tomme forretninger i Nørregade, Brogade, Vestergade og på Torvet.                                                                                                 

Hvem har ansvaret til denne beslutning?

Hvem synes I har ansvaret for at der er gabende tomme butikker i midtbyen?

Et tidligere byråd har besluttet at der ikke måtte være detailhandel vest for Ringvejen for ikke at rykke bymidten.

Hvem har ansvaret for at man nu opretter detailhandel på Køge Stadion ?  

Hvem har ansvaret for at sælge Stadion området inden borgerne har talt og inden der overhovedet er lavet en lokalplan, VVM redegørelser, miljøkonsekvenser mm?"

Beslutning

Der var modtaget skriftlige spørgsmål fra John Danielsen. Spørgeren var til stede og fik svaret oplæst og udleveret.

Fraværende
Erling Larsen (A)
Jeppe H. Lindberg (I)
Lene Møller Nielsen (A)
Mette Jorsø (V)
Bilag

Til toppen


210.   Spørgetid - mundlige spørgsmål til Byrådet


Beslutning

Per Nielsen, Skovbovej 20, Bjæverskov spurgte til lykønskninger ved runde bryllupsdage. Borgmesteren og formanden for Social- og Sundhedsudvalget svarede. 

Per Nielsen spurgte endvidere til afklippet græs på vejbaner i Bjæverskov og oprensning af grøfter, regnvandsbassiner mv. Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

Endelig spurgte Per Nielsen til forventet tid for besvarelsen af indsendte spørgsmål. Borgmesteren svarede.   

Inger Staahl Jensen, Lammestrupvej 46, Borup spurgte til boliger i  Borup. Borgmesteren besvarede spørgsmålet og lovede en skriftligt tilbagemelding herpå.

Inger Staahl Jensen spurgte endvidere til om man vil iværksætte trafikforanstaltninger ved Kløvestedvej. Lars Have Christensen (V)besvarede spørgsmålet. 

Bent Lundsbjerg, Skovbovej 145, Bjæverskov spurgte til hvornår pengene til medborgerhuset i Bjæverskov forventes bevilliget. Formanden for Kultur- og Idrætsudvalget kommenterede spørgsmålet og Borgmesteren lovede at sende et skriftligt svar.   

Fraværende
Erling Larsen (A)
Jeppe H. Lindberg (I)
Lene Møller Nielsen (A)
Mette Jorsø (V)

Til toppen


211.   Endelig vedtagelse af lokalplan 1068 - boliger ved Køge Å


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplan 1068  - boliger ved Køge Å vedtages endeligt med de ændringer/tilføjelser samt redaktionelle rettelser, der fremgår af høringsnotatet.

Teknik- og Miljøudvalget 03-10-2017
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at der udarbejdes et nyt lokalplanforslag, der tager hensyn til de indkomne indsigelser vedr. indbliksgener.


Økonomiudvalget 10-10-2017
Nyt bilag med en ekstra indsigelse blev udleveret og vedhæftes referatet.

Et flertal på 4 (Mette Jorsø (V), Torben Haack (F), Dora Olsen (O), Marie Stærke (A) anbefaler, at der udarbejdes et nyt lokalplanforslag, der tager hensyn til de indkomne indsigelser vedr. indbliksgener. Sagen anbefales sendt tilbage til Teknik- og Miljøudvalget med henblik på behandling af nyt lokalplanforslag inden genfremsættelse i Økonomiudvalget og  Byrådet.   

Enhedslisten ønsker udarbejdet en ny lokalplan der tager hensyn til tidligere fremsatte mindretalsudtalelse i forhold til høring af lokalplanen.

Baggrund og vurdering

Lokalplanen  giver mulighed for etablering af ca. 32 lejligheder fordelt på 3 forskellige etagebebyggelser.

Der må maks. opføres 4.000 m2 på grunden, og etagebebyggelsen må opføres i maks. 3 etager og en højde på 12 meter. Facader udføres med saddeltag med facader i tegl som primært materiale kombineret med træ. Bebyggelsens udenomsarealer udlægges til halv private opholdsrum med mulighed for offentlig passage og private terrasser.

Til bebyggelsen etableres der parkeringsareal langs togbanen, og stiadgangen over "Höllingers Bro", som  fortsættes hen langs åen med forbindelse op til Fændediget og byens øvrige stisystem i stationsområdet. Bebyggelsens friarealer udlægges med offentlig adgang.

Lokalplan 1068 har været i offentlig høring fra den 22. juni - 31. august 2017. I perioden er der indkommet 9 indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslaget, som er behandlet i vedhæftede høringsnotat. De fleste indsigelser omhandler bl.a. følgende synspunkter/spørgsmål:

1. Naboerne til lokalplanområdet er bekymrede for projektets bygningshøjde og de medfølgende skyggepåvirkninger det vil give deres boliger. Samtidig føler de sig klemt med hensyn til indbliksgener fra altaner og vinduer i den kommende bebyggelse på byggefelt B3.

Ad 1. Såfremt man reducerer etagehøjden på byggefelt B3 til 2 etager og evt. øger etagehøjden på byggefelt B1 til 4 etager vil det medføre, at bebyggelsen på byggefelt B1 vil øges til 15 meter. Dette vil bryde markant med den omgivende bebyggelse på begge sider af åen. Desuden vurderes det, at de indbyrdes dagslysforhold imellem længerne vil blive forringet og gå på kompromis med krav om dagslysforhold i den nye bebyggelse, med mindre man øger afstanden og dermed rykker hele bebyggelsen længere mod vest.    

2. Der er en generel utilfredshed med, at lokalplanområdet skal bebygges, og at ny bebyggelse kan strække sig længere mod åen end den eksisterende parkeringsplads. Herunder at å-beskyttelseslinien bør respekteres, og området udlægges til offentlig park.

Ad 2. Der er søgt om dispensation fra åbeskyttelseslinien til realisering af boligprojekt. Den 26. september 2017 er der givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16, jf. samme lovs § 65 til gennemførelse af bebyggelsen.

3. Der er borgere, der påpeger en manglende trafikløsning på Fændediget. Trafikløsningen bør indgå i lokalplanforslaget, således at der er vished for en brugbar løsning før projektet etableres. Ligeså er der spørgsmål til cykel-/gangsti's forløb over lokalplanområdet. Herunder spørgsmål til krydsning af Fændediget og tilkobling til eks. stisystem i Køge.

Ad 3. Det er ikke hensigtsmæssigt, at lokalplanen indeholder vejarealet ved Fændediget. Hvis vejarealet fastlægges i lokalplanen, er det vanskeligt at justere færdselsforholdene, hvis omgivelserne ændres. Det vil sige, at der fremover skal søges dispensation, hvis stier, fodgængerfelter osv. skal justeres i forhold til udviklingen. Derudover skal vejanlægget udføres, inden kommunen kan give ibrugtagningstilladelse til byggeriet.

Ingen af de ovenfor beskrevne indsigelser har givet anledning til ændringer i lokalplanforslaget bestemmelser.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Der har været afholdt borgermøde onsdag den 16. august 2017.
Beslutning

Et enigt Byråd besluttede, at sagen tilbagesendes til Teknik- og Miljøudvalget med henblik på at der udarbejdes et nyt lokalplanforslag.

Flemming Christensen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Fraværende
Erling Larsen (A)
Jeppe H. Lindberg (I)
Lene Møller Nielsen (A)
Mette Jorsø (V)
Bilag

Til toppen


212.   Endelig vedtagelse af lokalplan 1080 - rækkehuse på Søsvinget


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til lokalplan 1080 for rækkehuse på Søsvinget vedtages endeligt med redaktionelle ændringer samt de ændringer, der fremgår af høringsnotatet.

Teknik- og Miljøudvalget 03-10-2017
Anbefales.

Økonomiudvalget 10-10-2017
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog den 20. juni 2017 at sende forslag til lokalplan 1080 for rækkehuse på Søsvinget i offentlig høring i perioden 28. juni - 5. september 2017. Der er indkommet 4 høringssvar i høringsperioden.

Høringssvarene indeholder bl.a. indsigelse fra grundejerforeningen PSGF, som er nabo til lokalplanområdet. Grundejerforeningen indsiger mod en bestemmelse, som reducerer et planlagt beplantningsbælte. Lokalplanen stiller krav om etablering af et levende hegn med en bredde på 2 meter langs skel ind mod Grundejerforeningen PSGF. I den gældende rammelokalplan 4-18 for boliger ved Sandholmsgård er der udlagt et beplantningsbælte med samme placering, men med en minimumsbredde på 5 meter. Grundene inden for Grundejerforeningen PSGF er udstykket og solgt på grundlag af rammelokalplan 4-18.

Beplantningsbæltet er reduceret i forhold til den gældende lokalplan som følge af et ønske om at placere rækkehuse tættere på skel mod vest end udgangspunktet i den gældende lokalplan, hvor bebyggelsen er samlet langs Søsvinget. Det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at hovedformålet med beplantningsbæltet er at hindre indbliksgener, og at et levende hegn på 2 meter bestående af buskbeplantning er tilstrækkeligt til dette, da lokalplanen fastsætter bestemmelse om, at bebyggelse inden for den vestlige del af lokalplanområdet ikke må være højere end 1 etage.

Høringssvarene indeholder desuden:  

 • Ønske om flere almene boliger i Køge
 • Indsigelse mod lokalplanens mulighed for bebyggelse i op til 2,5 etage langs Søsvinget
 • Ønske om ny belægning og øget fartbegrænsning på Søsvinget
 • Ønske om præcisering af forpligtigelser for den ny bebyggelses grundejerforening i forhold til vedligeholdelse af fælles friarealer, snerydning mv.

Der er udarbejdet et høringsnotat (se bilag 1), i hvilket der redegøres for høringssvarene samt forvaltningens forslag til ændringer i lokalplanen.

Med vedtagelse af lokalplanen muliggøres opførelse af en rækkehusbebyggelse med ca. 30 rækkehuse på Søsvinget i Hastrup.

Økonomi
Lokalplanen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Erling Larsen (A)
Jeppe H. Lindberg (I)
Lene Møller Nielsen (A)
Mette Jorsø (V)
Bilag

Til toppen


213.   Skema C – Køge almennyttige Boligselskab, Lynggården afdeling 1618, udskiftning af vinduer, murede vinduesoverliggere og omlægning af dræn.


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. godkendt låneoptag uden kommunal garanti på 2.500.000 kr. indarbejdes i Skema C,

 2. merforbrug på 1.566.415 kr. godkendes,

 3. Skema C – en samlet anskaffelsessum og låneramme på 23.916.415 kr. uden kommunal garanti, godkendes.

Økonomiudvalget 10-10-2017
Ad 1-3: Anbefales.
Baggrund og vurdering

DAB har på vegne af Køge almennyttige Boligselskab, fremsendt Skema C til godkendelse for en samlet anskaffelsessum på 23.916.415 kr. Renoveringen er sket efter almenboliglovens § 91 med fuld ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden (LBF).

Byrådet godkendte den 22. juni 2010 Skema B med en anskaffelsessum på 19.850.000 kr.

Arbejdet blev igangsat, men som processen med udskiftning af vinduerne skred frem, blev der konstateret svigt i karnapperne. En tilstandsrapport viste, at karnapperne var udført uhensigtsmæssigt, hvilket førte til byggeskader. LBF tilkendegav overfor DAB, at den del af skaden der skyldtes vandindtrængning i tagkonstruktionen, kunne tilskrives byggeskade. En udbedring af skaden blev opgjort til at koste 2.500.000 kr. I januar 2012 søgte DAB, på vegne af Køge almennyttige Boligselskab, Køge Kommunes om at godkende en udvidelse af anlægsrammen på 2.500.000 kr. - uden kommunal garanti.

Byrådet godkendte den 27. marts 2012 et ekstra låneoptag på 2.500.000 kr. støttet af LBF og uden kommunal garanti.

DAB har på vegne af Køge almennyttige Boligselskab, Lynggården afdeling 1618, Herfølge, afsluttet arbejdet med renovering af vinduer m.m. og i denne forbindelse indarbejdet det ekstra låneoptag på 2.500.000 kr. i skema C.

DAB søger nu om Byrådets godkendelse af merforbrug på 1.566.415 kr. som den samlede anskaffelsessum øges med i forhold til allerede godkendte sum fra Skema B og det ekstra låneoptag på 2.500.000 kr.

DAB oplyser, at merforbrug på 1.566.415 kr. dækker over en lang række af mindre uforudsete håndværkerudgifter, der ikke var medtaget i udbuddet. Eksempelvis kan nævnes udgifter til pumpebrønde med sandfang – samt tilslutning af disse, tørløbsledninger, tillæg for ovenlys og bundtrin ved hoveddøre.

Merforbrug på 1.566.415 kr. svarer til en merudgift på 7 %. Administrationen har modtaget redegørelse fra DAB for merforbrug. DAB har oplyst, at merforbruget ikke påvirker huslejen yderligere.

Administrationen kan i den forbindelse oplyse, at der sideløbende denne sag med udskiftning af vinduer mv., har være en anden sag vedrørende renovering af karnapperne. Denne sag er afsluttet i februar 2017 med et mindreforbrug på 1.513.490 kr. Det er administrationens vurdering, at nogle af merudgifterne på 1.566.415 kr. kan henføres til mindreforbruget på 1.513.490 kr.

Det er administrationens vurdering, at Køge Kommune burde have være inddraget på et langt tidligere tidspunkt - før merarbejde blev igangsat. Ifølge LBF's vejledning om renoveringsstøtte kan merarbejde udover 2 % godkendes, forudsat at der foreligger en grundig dokumentation for afholdelsen af sådanne merudgifter. Køge Kommune har via mail fra LBF den 24. marts 2017 fået bekræftet, at LBF har taget merudgiften til efterretning.

Den samlede anskaffelsessum inkl. moms Skema C

Udgift i kr.

 

Udgifter som blev godkendt ved skema B

Ekstra godkendt låneoptag

Udgifter som ønskes godkendt ved skema C

Afvigelse som søges godkendt

Håndværkerudgifter

16.811.000

2.500.000

21.145.224

1.834.224

Omkostninger

2.933.000

 

2.672.191

-260.809

Gebyr - byggetilladelse, 1. og 5 års eftersyn

106.000

 

99.000

-7.000

I alt

19.850.000

2.500.000

23.916.415

1.566.415

LBF har, af midler der er overført til landsdispositionsfonden, givet tilsagn om fuld ydelsesstøtte til lån til finansieringen.

Der optages 30-årige Realkreditlån på 23.916.415 kr. uden kommunal garanti.

Beboerbetalingsprocenten er den samme ved Skema C som ved Skema A = 4,7 % p.a. Da anskaffelsessummen nu er højere, vil beboerbetalingen alt andet lige også bliver højere.

Boligorganisationen har fået tilsagn fra LBF om, at afdelingen Lynggåden fritages for indbetaling til boligorganisationens dispositionsfond, når de oprindelige lån med støtte udløber. Fritagelsen er betinget af, at de sparede beløb bruges til renovering og forbedringer i afdelingen samt genopretning af økonomien. Tilsagnet gælder indtil afdelingen igen er på økonomisk god fode - og kan vare i hele lånets løbetid.

Fritagelse for indbetaling til dispositionsfonden betyder, at renoveringen kan udføres uden huslejestigninger.

Økonomi

Der søges ikke om kommunal garanti. Beslutningen har ingen økonomisk konsekvens for kommunen.

Kommunikation

Køge almennyttige Boligselskab samt Landsbyggefonden skal orienteres om Byrådsbeslutning.

Overskridelsen ligger over det acceptable og Køge Kommune henstiller til, at der i fremtiden vil være mere dialog før merarbejde igangsættes.

Beslutning
Ad 1-3: Godkendt.
Fraværende
Erling Larsen (A)
Jeppe H. Lindberg (I)
Lene Møller Nielsen (A)
Mette Jorsø (V)
Bilag

Til toppen


214.   Center for træning og rehabilitering - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. der gives en anlægsbevilling på 1.600.000 kr. til restrådighedsbeløbet til Genoptræningscenter og Daghjem (EDU 21),
 2. der gives en anlægsbevilling på 3.991.000 kr. til restrådighedsbeløbet til velfærdsforanstaltninger i forbindelse med etablering af 30 aflastningsboliger (EDU 13A),
 3. der gives en anlægsbevilling på 2.778.400 kr. til restrådighedsbeløbet til etablering af servicearealer til de 30 aflastningsboliger (EDU 13).
Ejendoms- og Driftsudvalget 20-09-2017
Ad 1, 2 og 3 anbefales.

Økonomiudvalget 03-10-2017
Ad 1-3: Anbefales.
Baggrund og vurdering

Køge Byråd har den 18. december 2012 godkendt en anlægsbevilling på 68,595 mio. kr. til projektet, og har den 27. januar 2015 godkendt yderligere en anlægsbevilling på 2,105 mio. kr. til projektet.

Projektet er blevet forsinket i flere omgange, men forventes afleveret senest efteråret 2018.

Der søges nu en anlægsbevilling til restrådighedsbeløbet på 1,6 mio. kr. til færdiggørelse af den del af byggeriet, der indeholder genoptræningscenter og daghjem.

Der søges ligeledes en anlægsbevilling på 3,991 mio. kr. til etablering af velfærdsforanstaltninger i forbindelse med opførelse af 30 aflastningsboliger.

Der søges ligeledes en anlægsbevilling på 2,7784 mio. kr. til færdiggørelse af den del af byggeriet, der indeholder servicearealer til de 30 aflastningsboliger.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at byggeriet med nærværende anlægsbevillinger vil kunne gennemføres i henhold til de tidligere oplyste specifikationer. Det skal dog bemærkes, at totalentreprenørfirmaet GVL har anlagt sager ved Voldgiftsretten mod bygherrekonsortiet (Køge Kommune og TK Development), og at et for kommunen negativt udfald af de anlagte sager vil kunne påvirke projektets økonomi.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til Genoptræningscenter og Daghjem (EDU 21), anlægsbevilling på 3,991 mio. kr. til velfærdsforanstaltninger i forbindelse med etablering af 30 aflastningsboliger (EDU 13A) og anlægsbevilling på 2,778 mio. kr. til etablering af servicearealer til de 30 aflastningsboliger (EDU 13).  

Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb til projekterne i budget i 2017 (ad indtillingspunkt 1+3) og for Velfærdsforanstaltninger (ad indstillingpunkt 2) med 2 mio. kr. i 2017 og 1,991 mio. kr. i budget 2018.

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojekterne indgår i beregningen af anlægsloftet og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Ad 1-3: Godkendt.
Fraværende
Erling Larsen (A)
Jeppe H. Lindberg (I)
Lene Møller Nielsen (A)
Mette Jorsø (V)

Til toppen


215.   Udviklingen af nyt kulturhustilbud - anlægsregnskab


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at anlægsregnskab for udviklingen af nyt kulturhustilbud godkendes.

Kultur- og Idrætsudvalget 02-10-2017
Anbefales.

Økonomiudvalget 10-10-2017
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevilling på 2,5 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 20. december 2011.

Anlægsbevillingen er anvendt til gennemførelse af arkitektkonkurrence samt relevante forundersøgelser for nyt kulturhus. Mindreforbruget på 114.831 kr. skyldes, at udviklingen blev sat i stå under hensyntagen til bl.a. gennemførelsen af arkæologiske forundersøgelser.

Kultur- og Økonomiforvaltningen vurderer, at projektet i øvrigt er gennemført i overensstemmelse med baggrund og vilkår for anlægsbevillingen.

Økonomi

Anlægsregnskab (opstillet i hele kr., ekskl. moms):

Udviklingen af nyt kulturhustilbud    

Anlægsbevilling

Rådighedsbeløb

Forbrug

Anlægsudgifter

 2.500.000

2.500.000

 2.385.169

Mindreforbrug

-114.831 

-114.831 

 

Økonomisk Afdeling bemærker, at mindreforbruget på 114.831 kr. svarer til 4,6 % i forhold til anlægsbevilling og samlet rådighedsbeløb.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Erling Larsen (A)
Jeppe H. Lindberg (I)
Lene Møller Nielsen (A)
Mette Jorsø (V)

Til toppen


216.   KØS' tagrenovering - anlægsregnskab


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at anlægsregnskab for KØS' tagrenovering godkendes.

Kultur- og Idrætsudvalget 02-10-2017
Anbefales.

Økonomiudvalget 10-10-2017
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægstilskuddet på i alt 4,5 mio. kr., som for Køge Kommune udgør netto 3,735 mio. kr. efter fradrag i den kommunale momsudligningsordning.

Anlægstilskuddet er givet til KØS' renovering af tag og lysforhold samt forprojekt vedr. sikkerheds- og klimaforhold. Tagrenoveringen forventes afsluttet i oktober 2017, mens enkelte andre dele af projektet udestår til færdiggørelse primo 2018.

At der allerede nu aflægges anlægsregnskab er med baggrund i, at bevillingen er givet som et anlægstilskud, der er overført til KØS i december 2016.

Kultur- og Økonomiforvaltningen vurderer, at anlægstilskuddet er anvendt i overensstemmelse med baggrund og vilkår for anlægstilskuddet.

Økonomi

Anlægsregnskab (i hele kr., ekskl. moms):

KØS' tagrenovering m.m. 

Anlægsbevilling

Rådighedsbeløb

Forbrug

Anlægsudgifter

3.735.000

3.735.000

3.735.000

Økonomisk Afdeling bemærker, at anlægsbevilling og rådighedsbeløb er forbrugt 100 %, da projektet er kørt som en tilskudssag.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Erling Larsen (A)
Jeppe H. Lindberg (I)
Lene Møller Nielsen (A)
Mette Jorsø (V)

Til toppen


217.   Politik for aktivt ejerskab - om kommunens rolle som selskabsejer


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at Politik for aktivt ejerskab godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget 03-10-2017
Anbefales.

Økonomiudvalget 10-10-2017
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Køge Kommunes Ejerstrategi 2014-2017 for virksomheder inden for Teknik- og Miljøområdet M.M udløber ved årets udgang og skal revideres.

Teknik- og Miljøforvaltningen har som en del af arbejdet set på, hvordan kommunen i endnu højere grad kan sætte retning og følge op over for sine selskaber og sikre, at det enkelte selskab lever op til kommunens forventninger som ejer.

Med udgangspunkt her i har forvaltningen udarbejdet vedlagte udkast til Politik for et aktivt ejerskab for selskaber indenfor Teknik- og Miljøområdet omfattende følgende selskaber:

 • KARA/NOVEREN (ARGO) I/S 
 • Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS) I/S 
 • Østsjællands Beredskab I/S 
 • HMN Naturgas I/S 
 • MOVIA I/S 
 • Køge Jorddepot 
 • Køge Holding A/S og underliggende selskaber, herunder KLAR Forsyning A/S 
 • SEAS/NVE a.m.b.a 
 • Køge Havn (kommunal selvstyrehavn).

Politikken beskriver kommunens overordnede mål for sine selskaber, og hvilke styringsredskaber kommunen har i forhold til at forfølge sine mål. Politikken beskriver i øvrigt kort kommunens forskellige roller i forhold til sine selskaber, idet kommunen typisk både er ejer, myndighed, kontraktpart og den, der udpeger bestyrelsesmedlemmer.

Forankring af ejerrollen
Ejerrollen i forhold til det enkelte selskab forankres som udgangspunkt fortsat i enten Økonomiudvalget eller Teknik- og Miljøudvalget, medmindre vægtige grunde taler for noget andet.

Såfremt et medlem af "ejerudvalget" samtidig sidder i eller er suppleant til selskabets bestyrelse, skal der efter konkret vurdering tages stilling til, hvorvidt vedkommende er inhabil i sager, der vedrører ejerskabet af selskabet. Dette med henblik på at sikre adskillelse af rollerne.

Ejerstrategi
Kommunens interesser som ejer kan kollidere med selskabets interesser, fx hvis det enkelte selskab har flere ejere, eller at det enkelte selskab (i større eller mindre grad) agerer på markedsvilkår.

Politikken er en overordnet ramme, der skal skabe mulighed for, at kommunens målsætninger med det enkelte selskab bliver gennemført. Derudover skal politikken sikre sammenhængskraft mellem selskabet og kommunen. Det sikres bl.a. ved, at der udarbejdes en ejerstrategi for de omfattede selskaber, som kommunen ejer fuldt ud. I fællesejede selskaber skal der tilstræbes en fælles ejerstrategi med de øvrige ejere. I modsat fald skal kommunen udarbejde en selvstændig ejerstrategi. Ejerstrategierne for de selskaber, som kommunen ejer fuldt ud, eller den selvstændige ejerstrategi skal mindst tages op til overvejelse én gang i hver byrådsperiode. Med ejerstrategien tilkendegiver kommunen sine holdninger og forventninger til selskabet, og er dermed retningsgivende for selskabets bestyrelse og direktion.  

Formuleringen af eksplicitte forventninger skal understøtte, at selskaberne drives effektivt, at selskabet så vidt muligt bidrager til at opfylde relevante politiske beslutninger i Køge Kommune, og bidrage til at facilitere og strukturere Byrådets opsyn med selskabet og dets udvikling.

Inspiration til skabelon til ejerstrategi fremgår af bilaget.

Bestyrelsesmedlemmer
Politikken behandler, hvordan kommunen udpeger bestyrelsesmedlemmer, og hvordan de understøttes.

Det fremgår bl.a., at bestyrelsesmedlemmet så vidt muligt bør udvælges på baggrund af kvalifikationer med henblik på at sikre, at bestyrelsen grundlæggende besidder de nødvendige kompetencer, der skal sikre en forsvarlig og effektiv ledelse af selskabet.

Som en del af introduktionsprogrammet for nyvalgte byrådsmedlemmer lægges der endvidere op til, at forvaltningen afholder en temadag for bestyrelsesmedlemmer udpeget af Byrådet om rollen og ansvar som bestyrelsesmedlem.

Strategikonsulent
Politikken er næste skridt i retning af at styrke kommunens rolle som selskabsejer og aktive ejerrolle. Som en del heraf vil implementeringen af politikken organisatorisk blive understøttet af strategikonsulenten med støtte fra Staben, Økonomisk Afdeling, Den Grønne Ambassadør samt relevante enheder fra hver af de ressortområder, som selskaberne hører under.

Strategikonsulenten refererer organisatorisk til Teknik- og Miljødirektøren. 

Politiken har været i høring i direktionen i kommunens egne selskaber, det vil sige KLAR Forsyning som repræsentant for selskaberne under Køge Holding A/S og hos Køge Kommunale Selvstyrehavn.

Økonomi
Udgifter til implementering af politikken afholdes inden for de eksisterende budgetmæssige rammer.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Erling Larsen (A)
Jeppe H. Lindberg (I)
Lene Møller Nielsen (A)
Mette Jorsø (V)
Bilag

Til toppen


218.   Ændring af Køge Kommunes styrelsesvedtægt pr. 1. december 2017


Indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der foretages 1. behandling af forslag til ændringer i styrelsesvedtægten for Køge Kommune gældende fra 1. december 2017 - herunder:

 1. Drøfter forslag til eventuelle indholdsmæssige ændringer:

  a.   Fungerer de nugældende regler for indkaldelse af stedfortræder til møder i Byrådet, hvor borgmesteren indkalder stedfortræder efter mindst 7 dages fravær, efter hensigten eller giver de anledning til, at reglerne bør overvejes ændret i forhold til et kortere eller længere fravær?

  b. Fungerer de nugældende regler for indkaldelse af stedfortræder til møder i udvalg, hvor valggruppen kan indkalde stedfortræder efter mindst 7 dages fravær, efter hensigten eller giver de anledning til, at reglerne bør overvejes ændret i forhold til et kortere eller længere fravær?

  c. Havnebestyrelsen udgår af styrelsesvedtægten.

 2. Godkender forslag til konsekvensændringer som følge af tidligere trufne politiske beslutninger om at flytte opgaver og kompetencer, jf. nedenfor under punkt 2.

 3. Godkender forslag til konsekvensændringer som forvaltningen foreslår indsat/slettet, jf. nedenfor under punkt 3.

Økonomiudvalget 19-09-2017
Udsat.Økonomiudvalget 03-10-2017

Ad 1a-b: Reglen om indkaldelse af stedfortræder ved mindst 7 dages fravær til møder i Byråd og fagudvalg anbefales fastholdt.

ad 1c: Anbefales godkendt.

Ad 2-3: Anbefales godkendt.

Baggrund og vurdering

Kultur- og Økonomiforvaltningen foreslår, at der drøftes nedenstående ændringer af kommunens styrelsesvedtægt gældende fra 1. december 2017. De foreslåede ændringer er både af indholdsmæssig og af teknisk karakter.

 1. Indholdsmæssige ændringer

  a.  Økonomiudvalget og Byrådet bør overveje, om de nuværende regler for indkaldelse af stedfortræder til møder i Byrådet fungerer efter hensigten.

  Borgmesteren indkalder, efter reglerne i den nugældende styrelsesvedtægt (§ 3), stedfortræder til møder i Byrådet ved lovligt fravær af mindst 7 dages varighed. Dette vil eksempelvis kunne ændres til, at borgmesteren indkalder stedfortræder ved lovligt fravær - uanset om fraværet forventes at have kortere varighed. Det kan også besluttes, at fraværets varighed skal være længere - eksempelvis 1 måned, som det i udgangspunktet er fastsat i den kommunale styrelseslov (§ 15, stk. 2).

  Det skal dog bemærkes, at ved sygdom kan medlemmer, valgt på kandidatlisten, kræve stedfortræder indkaldt ved fravær, der har kortere varighed end 7 dage.

  Ligeledes kan kandidatlisten, ved et hvert lovligt fravær, kræve stedfortræderen indkaldt til det konstituerende møde og til 2. behandling af budgettet.

  b. Økonomiudvalget og Byrådet bør overveje, om de nugældende regler for indkaldelse af stedfortræder til udvalgsmøder fungerer efter hensigten.

  De enkelte valggrupper kan, efter reglerne i den nugældende styrelsesvedtægt (§ 11), beslutte at indkalde stedfortræder til et udvalgsmøde ved lovligt fravær af mindst 7 dages varighed. Dette vil eksempelvis kunne ændres til, at valggruppen kan indkalde stedfortræder ved lovligt fravær til udvalgsmøder - uanset om fraværet forventes at have kortere varighed. Det kan også besluttes, at fraværets varighed skal være længere - eksempelvis 1 måned, som det i udgangspunktet er fastsat i den kommunale styrelseslov (§ 28, stk. 2). 

  Det skal bemærkes, at der i forbindelse med udvalgsmøder ikke eksisterer nogen bestemmelse om, at der ved sygdom kan indkaldes stedfortræder, når der er tale om et fravær, der har kortere varighed end 7 dage. 

  c. Havnebestyrelsen udgår af styrelsesvedtægten.

  Styrelsesloven indeholder en række bestemmelser om hvilke forhold, der skal fremgå eller nærmere reguleres i styrelsesvedtægten. Det fremgår, at de stående udvalgs sammensætning og myndighedsområde fastsættes i styrelsesvedtægten. Havnebestyrelsens sammensætning og myndighedsområde er fastsat i havneloven og i bestyrelsesvedtægten for Køge Havn.
     
 2. Konsekvensændringer som følge af tidligere trufne politiske beslutninger om at flytte opgaver og kompetencer

  a.  Lokalplanlægning er overført fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget ved Byrådets beslutning den 25. januar 2011 (§ 12, stk. 4 og § 15, stk. 2) 
  b. Drift af park- og naturområder er overført fra Teknik- og Miljøudvalget til Ejendoms- og Driftsudvalget, jf. bemærkninger til § 21, stk. 2 (§ 15, stk. 2 og § 21, stk. 2) 
  c. Drift af vejområdet er overført fra Teknik- og Miljøudvalget til Ejendoms- og Driftsudvalget, jf. bemærkninger til § 21 stk. 2 (§ 15, stk. 2 og § 21, stk. 2) 
  d.  Opgaver på forsyningsområdet er overført fra Teknik- og Miljøudvalget til Klar Forsyning pr. 1. januar 2016 (§ 15, stk. 2) 
  e.  Sektorplaner på forsyningsområdet er overført fra Teknik- og Miljøudvalget til Klar Forsyning pr. 1. januar 2016 (§ 15, stk. 3) 
  f.  Ungdomsuddannelsesvejledning (UUV) er flyttet fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget til Skoleudvalget ved Byrådets beslutning om ny forvaltningsstruktur den 15. december 2015 (§ 17, stk. 2 og § 20, stk. 3) 
  g.  Drift og vedligeholdelse af strande, badesøer og kolonihaver er ved Byrådets beslutning den 24. november 2015 flyttet fra Kultur- og Idrætsudvalget til Ejendoms- og Driftsudvalget (§ 18, stk. 2 og § 21, stk. 2) 
  h.  Beslutningskompetencen vedrørende kulturelle strategier m.v. er ved Byrådets beslutning om ændret delegationsplan den 24. maj 2016 tillagt Kultur- og Idrætsudvalget (§ 18, stk. 2) 
  i.  Beslutningskompetencen vedrørende regler for udlån og udleje af lokaler mv. er ved Byrådets beslutning om ændret delegationsplan den 24. maj 2016 tillagt Kultur- og Idrætsudvalget (§ 18, stk. 2)
  j.  Beslutningskompetencen vedrørende politikker og tværgående kommunale samarbejder er ved Byrådets beslutning om ændret delegationsplan den 24. maj 2016 tillagt Byrådet (§ 18, stk. 3)
  k.  § 21, stk. 2 vedrørende Ejendoms- og Driftsudvalgets opgaver er generelt tilpasset de faktiske forhold og tidligere trufne beslutninger om udvalgets ansvar og kompetencer efter dette blev oprettet pr. 1. januar 2012 og ændret pr. 1. januar 2014 (§ 21, stk. 2) 
  l.  EntreprenørTeknikKøge er ved Byrådets beslutning den 26. november 2013 nedlagt som selvstændig kommunal virksomhed pr. 1. januar 2014 (§ 21,
  stk. 3)
         
 3. Konsekvensændringer som forvaltningen foreslår indsat/slettet

  a.  Opkøb til strategisk byudvikling flyttes fra § 12, stk. 6 til stk. 5 således at det fremgår, at den umiddelbare forvaltning af opgaven vedrørende køb og salg af fast ejendom i sin helhed ligger i Økonomiudvalget (§ 12, stk. 5 og stk. 6) 
  b.  Byggemodning indsættes under Teknik- og Miljøudvalget (§ 15, stk. 2) 
  c.  Kommunens kirkegårde slettes under Ejendoms- og Driftsudvalget da kommunen ikke har kirkegårde (§ 21, stk. 2) 

Der vedlægges 2 bilag til sagen.

I bilag 1 sammenholdes de foreslåede ændringer med den nugældende styrelsesvedtægt.

I bilag 2 er alle ændringer indarbejdet, det vil sige styrelsesvedtægten som den vil se ud hvis der træffes beslutning om at indarbejde de foreslåede ændringer. Der er dog ikke taget højde for eventuelle ændringer af reglerne om indkaldelse af stedfortrædere.

Det skal bemærkes, at ændringer til kommunens styrelsesvedtægt skal gennemgå to behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum.

Økonomi

Hvis det besluttes at ændre reglerne for indkaldelse af stedfortræder til Byråd og udvalg vil det kunne påvirke antallet af møder, hvortil der indkaldes stedfortræder. En eventuel øget udgift forventes at kunne afholdes indenfor budgettet.

En stedfortræder, der indkaldes til et enkelt møde i Byrådet får udbetalt en diæt på 415 kr.

En stedfortræder, der midlertidigt indtræder i Byrådet, vederlægges på samme måde som øvrige byrådsmedlemmer - dog kun forholdsmæssigt for den periode, hvor pågældende har været midlertidigt medlem af Byrådet. 

Et byrådsmedlem, der midlertidigt indtræder i et udvalg, vederlægges med det fastsatte udvalgsvederlag forholdsmæssigt for den periode, hvor den pågældende er medlem er udvalget.

Beslutning

Ad 1a-b: Reglen om indkaldelse af stedfortræder ved mindst 7 dages fravær til møder i Byråd og fagudvalg anbefales fastholdt.

ad 1c: Anbefales.

Ad 2-3: Anbefales.

Sagen 2. behandles på Byrådets møde i november.

Fraværende
Erling Larsen (A)
Jeppe H. Lindberg (I)
Lene Møller Nielsen (A)
Mette Jorsø (V)
Bilag

Til toppen


219.   Diæter til politiske tilforordnede til Kommunalvalget den 21. november 2017


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der tages stilling til diætens beløb.

Økonomiudvalget 10-10-2017
Anbefales af diætbeløbet fastsættes til 1.200 kr. 
Baggrund og vurdering

Valgstyrere og de tilforordnede vælgere får diæter for deres deltagelse i forbindelse med afstemningen den 21. november 2017.

Diæterne gives som udgangspunkt efter reglerne i den kommunale styrelseslov og er også som udgangspunkt af samme størrelse som de diæter, der gives efter den kommunale styrelseslov. Diætsatsen for hverv, der beslaglægger højst 4 timer ydes 415 kr. (2017-niveau) pr. dag. Hvis hvervet beslaglægger mere end 4 timer ydes der dobbelt af det gældende diætbeløb -  830 kr. (2017-niveau).

Ved en ændring i 2012 i valgloven (lov nr. 1252 af 18. december 2012) fik kommunalbestyrelsen imidlertid mulighed for fremover at beslutte:

 1. der ikke ydes diæter for virksomhed i forbindelse med valg eller
 2. at de diæter, der ydes, udgør et andet - højere eller lavere - beløb end hvad der følger af reglerne i den kommunale styrelseslov.

Kommunalbestyrelsen er herved ikke bundet af bestemmelsen om, at der for dage, hvor hvervet beslaglægger mere end 4 timer, ydes det dobbelte diætbeløb. Diæterne kan pr. dag dog højst udgøre det femdobbelte af det diætbeløb, som i henhold til reglerne i den kommunale styrelseslov er fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed - d.v.s. højst 2.075 kr. pr. dag.

Beslutning herom skal træffes af Kommunalbestyrelsen og kan ikke delegeres til et udvalg eller kommunens forvaltning.

Ydes der diæter til valgstyrere og tilforordnede vælgere, kan de pågældende ikke frasige sig modtagelse af diæter. Diæterne er endvidere personlige. Kommunalbestyrelsen kan derfor ikke aftale med de pågældende valgstyrere og/eller tilforordnede vælgere, at kommunen helt eller delvis skal overføre diæterne direkte til 3. part, f.eks. den pågældende partiorganisation, en velgørende organisation eller lignende.

Køge Kommune har hidtil udbetalt diæter til valgstyrere og tilforordnede vælgere med en diæt på mere end 4 timer - 830 kr. (2017-niveau).

Økonomi

Der deltager 200 valgstyrere og tilforordnede vælgere, og der er dækning på valgkontoen for ydelse af diætbeløbet på 830 kr. pr. dag.

Hvis Økonomiudvalget og Byrådet beslutter at yde et større beløb pr. person, skal der samtidig gives en tillægsbevilling på beløbet.

Beslutning

Diætbeløbet fastsættes til 1.200 kr.

Fraværende
Erling Larsen (A)
Jeppe H. Lindberg (I)
Lene Møller Nielsen (A)
Mette Jorsø (V)

Til toppen


220.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Erling Larsen (A)
Jeppe H. Lindberg (I)
Lene Møller Nielsen (A)
Mette Jorsø (V)

Til toppen


221.   Salg af parcelhusgrund (Lukket punkt)


Beslutning
ad 1-2: Godkendt.
Fraværende
Erling Larsen (A)
Jeppe H. Lindberg (I)
Lene Møller Nielsen (A)
Mette Jorsø (V)

Til toppen


222.   Betalingsparkering - ændringer


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byråd, at

 1. betalingsparkeringsordningen iværksættes pr. 2. januar 2018,
 2. de i sagsfremstillingen nævnte 6 ændringer godkendes,
 3. der gennemføres en samlet evaluering af den indførte betalingsparkering senest 1. juli 2018, Følgegruppen for betalingsparkeringsordningen inddrages heri,
 4. eventuelle ændringer i betalingsparkeringen ved de maritime klubber på Sdr. Havn drøftes i Køge Kyst Bestyrelse. Eventuelle ændringer forelægges efterfølgende for Køge Kommune til godkendelse, 
 5. eventuelle ændringer i ordningen for kommunalt ansatte indenfor betalingszonen gennemføres i forbindelse med evalueringen efter forudgående høring af MED-organisationen.

Teknik- og Miljøudvalget 03-10-2017
Udsat.

Teknik- og Miljøudvalget 10-10-2017
Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales. Herunder anbefales det, at dagslicens til 30 kr. udelukkende indføres i bufferzonen.  

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales. Der afholdes gruppeformandsmøde om status for klubbernes parkering mandag den 23. oktober 2017, kl. 15-16, forud for byrådsmødet den 24. oktober 2017. Herudover anbefales det, at det er Teknik- og Miljøudvalget der træffer beslutning når evt. ændringer forelægges fra Køge Kyst.

Ad 5: Anbefales.

Økonomiudvalget 10-10-2017
Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales. Herunder anbefales det, at dagslicens til 30 kr. udelukkende indføres i bufferzonen.  

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales. Der afholdes gruppeformandsmøde om status for klubbernes parkering mandag den 23. oktober 2017, kl. 15-16, forud for byrådsmødet den 24. oktober 2017. Herudover anbefales det, at det er Teknik- og Miljøudvalget der træffer beslutning når evt. ændringer forelægges fra Køge Kyst.

Ad 5: Anbefales.

Baggrund og vurdering

Der har i forbindelse med effektueringen af den besluttede betalingsparkering i Køge by været en omfattende debat i pressen og på sociale medier. Derudover har et antal borgere henvendt sig til kommunen med forslag til ændringer eller forbedringer af ordningen. Dette er baggrunden for, at der allerede inden ordningens ikrafttræden nu foreslås forskellige ændringer. Ændringerne har været drøftet med følgegruppen for betalingsparkerings-ordningen den 7. september 2017. Referat fra mødet er vedlagt. 

I det følgende foreslås følgende 6 ændringer:

 1. Prisen på beboerlicenser fastholdes på 350 kr. pr. år
 2. Tidsbegrænsningen på alle øvrige P-pladser ophæves, hvilket muliggør, at der kan tilkøbes ekstra parkeringstid
 3. Husstande i betalingszone og bufferzone kan erhverve op til 2 beboerlicenser
 4. Beboere med beboerlicens vil fremover kunne anvende de fleste P-pladser i bymidten
 5. Der indføres en “Arbejdslicens” til samme pris som månedslicensen til firmaer, der har brug for parkering i forbindelse med udøvelsen af deres virke
 6. Der indføres et “P-skrabekort” til borgere, der hverken har kreditkort eller mobiltelefon.

Pkt. 1. Beboerlicensen var tidligere fastsat til 400 kr. pr. år, men da der opnås stordriftsfordele ved den nye ordning, kan beløbet fastholdes på det hidtidige niveau, det vil sige 350 kr.

Pkt. 2. Efter ønske fra Handelstandsforeningen ophæves de tidligere gældende tidsbegrænsninger på P-pladser (3-timer, 2-timer eller 1-time) i bymidten, således at kunder og besøgende kan holde et ubegrænset antal timer mod betaling af 8 kr. pr time eller 30 kr. for en dag.

Pkt. 3-4. Kommunen vil gerne imødekomme ønsket om, at beboere i bufferzone og betalingszone kan erhverve mere end en beboerlicens. Dette er praksis også i andre kommuner, og der ses derfor ikke at være grundlag for at opretholde reglen. Der er dog det problem, at der - allerede i dag - ikke er tilstrækkeligt med P-pladser i bymidten til beboere med beboerlicens. Det foreslås derfor, at alle P-pladser i bymidten kan anvendes af beboere med beboerlicens, dog ikke på Torvet og kantstensparkering langs gader og stræder.

Pkt. 5. En række erhvervsdrivende, der udfører arbejde i Køge by (eksempelvis skorstensfejer, vinduespudser, vicevært, SEAS, ETK og hjemmeplejen) har brug for en licens hertil, og det foreslås derfor at indføre en særlig “Arbejdslicens” til samme pris som månedslicensen. Licensen er dog kun gyldig i forbindelse med, at P-vagterne tydeligt kan se, at der rent faktisk udføres nødvendigt arbejde indenfor zonen. Håndværkere, der skal udføre arbejde i betalingszonen kan - som hidtil - få særlig dispensation fra tidsbegrænsningen.

Pkt. 6. Da der stadig findes borgere, der hverken har kreditkort eller mobiltelefon vil disse borgere i Rådhusets Borgerbetjening og i nærliggende kiosker kunne købe et “skrabekort”, der kan anvendes som parkeringsbillet. Dette er dog en absolut undtagelse, da alle andre licenser m.v. kun udstedes digitalt, og P-kontrollen foregår via aflæsning af nummerplader.

Maritime klubber: Spørgsmålet om parkering for medlemmer af de maritime klubber på Sdr. Havn har også været debatteret. I det første udspil fra Køge Kyst ville pladserne ved Kano/kajakklubben, Valkyrien, Roklubben og Den Gule Hal være omfattet af reglerne om betalingsparkering. Baggrunden herfor var at undgå, at beboerne i de nye bebyggelser (med egen P-kælder) skulle anvende disse til langtidsparkering. Efterfølgende besluttedes det at udtage pladserne af betalingsordningen og indføre en tre timers tidsbegrænsning. Endelig beslutning om disse forhold skal dog træffes af Køge Kyst, da det er Køge Kyst, der er grundejer.

Evaluering: Det foreslås at fremrykke evalueringen af den nye ordning med et halvt år, så den kan gennemføres inden 1. juli næste år. I dette arbejde vil den tidligere nedsatte følgegruppe blive inddraget. Følgegruppen består af Handelstandsforeningen, Køge Grundejerforening, Beboerforeningen Sct. Nicolai, Køge Kyst og repræsentanter fra Teknik- og Miljøudvalget. Følgegruppen er udvidet med repræsentanter fra bl.a. pendlerne og fra bufferzonen.

Personaleparkering: Spørgsmålet om personaleparkering har også været til debat i medierne. Omtrent 800 kommunalt ansatte medarbejdere på Rådhuset, Sct. Nicolai Skole, Biblioteket og Frændehus møder typisk kl. 8 om morgenen. I den af Økonomiudvalget godkendte ordning får de mulighed for at parkere gratis på den tidligere langtidsparkeringsplads med adgang fra Cementvej. Baggrunden herfor er bl.a., at de hermed ikke optager bynære p-pladser. Såfremt de selv skal betale for en månedslicens til 200 kr., vil de have ret til at parkere på alle de ”lilla” P-pladser, det vil sige bl.a. Bag Haverne og P-pladserne på Blegdammen og ved Pedersvej. Det får den konsekvens, at ansatte i butikkerne og andre virksomheder i bymidten får sværere ved at finde ledige P-pladser og i stedet må parkere længere væk, - f.eks. på Collstrop-grunden.

Gæster til Rådhuset samt politikere og direktion får parkeringsmulighed på Rådhusets særlige parkeringsplads på Østre Banevej. Offentligheden får som hidtil adgang til at parkere på denne plads efter kl. 14, dog fremover mod betaling.

Det overvejes herudover at udvide antallet af pladser i bymidten med gratis parkering samt at udvide tidsrummet.

Beslutning
Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt. Herunder blev det godkendt, at dagslicens til 30 kr. udelukkende indføres i bufferzonen.  

Ad 3: Godkendt.

Ad 4: Godkendt, herunder at Teknik- og Miljøudvalget træffer beslutning når evt. ændringer forelægges fra Køge Kyst.

Ad 5: Godkendt.

Sagen overføres til åben referat.

Fraværende
Erling Larsen (A)
Jeppe H. Lindberg (I)
Lene Møller Nielsen (A)
Mette Jorsø (V)
Bilag

Til toppen


223.   Betalingsparkering - ændringer del 2 (Lukket punkt)


Beslutning

Ad 1: Godkendt, at antallet af pladser med tidsbegrænset gratis parkering udvides til 252 (svarende til parkeringspladser på gader og stræder. Egentlige P-pladsområder har betalingsparkering). 

Ad 2: Godkendt at den gratis periode udvides til en time, idet der ikke gives mulighed for at betale sig til yderligere parkeringstid. Kun P-skive anvendes ved parkering på pladserne med tidsbegrænset gratis parkering.

Fraværende
Erling Larsen (A)
Jeppe H. Lindberg (I)
Lene Møller Nielsen (A)
Mette Jorsø (V)

Til toppen


224.   Fremtidig drift af 10. klasse (Lukket punkt)


Beslutning

Et enigt Byråd godkendte, at 10. klassestilbudet fortsat skal varetages af Køge Kommune, hvorfor udbuddet annulleres.

Fraværende
Erling Larsen (A)
Jeppe H. Lindberg (I)
Lene Møller Nielsen (A)
Mette Jorsø (V)

Til toppen


225.   Eventuelt (Lukket punkt)


Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Erling Larsen (A)
Jeppe H. Lindberg (I)
Lene Møller Nielsen (A)
Mette Jorsø (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 25.10.17