Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Køge Byråd

Den 20.06.2017 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anette Simoni, (V)
Annabella Al-Nafousi, (F)
Dora Olsen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Frank Hyldal, (V)
Helle Poulsen, (V)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Jette W. Jørgensen, (Ø)
Lars Have Christensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lissie Kirk, (A)
Lykke Outzen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Poul Erik Jensen, (V)
Rasmus Felt, (A)
René Jespersen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)
Trine Hastrup, (V)

Afbud:

Mads Andersen, (C)

109.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Sag nr. 130 udsættes til Byrådets møde i august.

Fraværende
Mads Andersen (C)

Til toppen


110.   Indkaldelse af stedfortræder for byrådsmedlem Mads Andersen (C)


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at Byrådet tager stilling til om

 1. betingelserne for at indkalde stedfortræder for byrådsmedlem Mads Andersen (C) er opfyldt,
 2. stedfortræder Lykke Outzen er rette stedfortræder og valgbar.
Baggrund og vurdering

Borgmesteren har fået oplyst, at byrådsmedlem Mads Andersen er forhindret i at varetage sine kommunale hverv i perioden 14. - 23. juni på grund af deltagelse i Folkemødet på Bornholm samt i cykelturen "BROEN Danmark Rundt".

Byrådet skal derfor tage stilling til indkaldelse af stedfortræder for Mads Andersen.

I henhold til § 15, stk. 4 i den kommunale styrelseslov er det Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for en stedfortræders indtræden i Byrådet er opfyldt. Byrådet skal endvidere tage stilling til, om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar,

Efter reglerne i Køge Kommunes styrelsesvedtægt indkalder borgmesteren stedfortræder til det førstkommende møde i Byrådet, hvis medlemmet er forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode på mindst 7 dage.

Der er i praksis anlagt en forholdsvis lempelig fortolkning af, hvilke forfaldsgrunde, der udløser stedfortræderindkaldelse. Forretninger, ferie eller lignende kan, efter styrelseslovens bestemmelser, begrunde indkaldelse af stedfortræder.

Første stedfortræder på kandidatliste C er Lykke Outzen, Padborgvej 21, 4600 Køge.

Økonomi
Der skal udbetales diæter til stedfortræderen for deltagelse i mødet.
Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.
Fraværende
Mads Andersen (C)

Til toppen


111.   Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet


Indstilling

Peter Langkilde, Brogade 17, Køge, har sendt følgende spørgsmål.

Afskrift af Peter Langkildes spørgsmål:

"Køge Kommunes salg af 24 hektar midbyjord til partneren Køge Kyst P/S for 240 mio. kr. rejser følgende spørgsmål for 3 anlægsopgaver, som er under etablering, eller er udført, nemlig:

 • Køretunnellen under banen til ca. 140 mio. kr.
 • Cykel/gangsti under banen til havnen
 • Gangbro over banen mellem Collstrupgrunden og den ny bymidte

Det må formodes, at den samlede pris vil ligge i nærheden af 200 mio. kr.

Spørgsmål:

Er det Køge Kommune, som alene betaler for nævnte 3 etableringer, eller det Køge Kyst P/S som betaler for de 3 projekter.

Baggrunden for spørgsmålene er, at de 3 nævnte projekter ikke må danne grundlag for en indtægt.

Realdania markedsfører sig som et filantropisk firma. Virkeligheden er vist en anden. Det må derfor undre, at Realdania går med til at betale for projekter, som ikke må forrentes (se i øvrigt Google)"

Beslutning
Der var modtaget spørgsmål fra Peter Langkilde. Spørgeren var ikke til stede og har fået svaret tilsendt. Svaret vedhæftes referatet.
Fraværende
Mads Andersen (C)
Bilag

Til toppen


112.   Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet


Beslutning

Steen Rasmussen, Skt. Gertrudsstræde 18, Køge spurgte til opsætning af  parkometerstandere på stranden og om det hensigtsmæssige i at opkræve parkeringsbetaling på et fritidsområde.
Formanden for Teknik- og Miljøudvalget lovede at undersøge sagen med Køge Kyst.

Michael Andersen, Parkvej 116, 1. tv., Køge opfordrede til at der ikke gennemføres betalingsparkering. Han spurgte endvidere til fremtiden for Det Grønne Hus.
Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

Fraværende
Mads Andersen (C)

Til toppen


113.   Udpegning af medlem til Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til

        Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, at

 1. tage orienteringen om indstilling af medlem til Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd til efterretning,

  Byrådet, at
 2. udpege medlem til Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd efter indstilling fra LO Køge Bugt.
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 12-06-2017
Ad 1. Taget til efterretning.
Baggrund og vurdering

Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd (KKA) er nedsat af Køge Byråd til at rådgive kommunen og udvikle lokale initiativer på arbejdsmarkedsområdet.

Af KKA's kommissorium fremgår, at

 • KKA nedsættes af Byrådet,
 • Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget (EAU) fastsætter hvilke organisationer, der kan indstille medlemmer til KKA, herunder antal,
 • medlemmerne udpeges af Byrådet efter indstillinger for de fastsatte organisationer.

Nedenstående  organisationer mv. kan indstille medlemmer til KKA:

Arbejdsgiver- eller brancheorganisationer:

DI Roskilde/Køge Bugt

1medlem

 

Dansk Byggeri

1 medlem

Lønmodtagerorganisationer:

LO Køge Bugt

2medlemmer

Handicaporganisationer:

DH - Køge

1medlem

Erhvervsskoler:

Campus Køge

1medlem

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget:

 

formanden og
1 øvrigt medlem

Linda Andersen, der har repræsenteret LO Køge Bugt, er udtrådt af KKA.  

Som afløser for resten af funktionsperioden (følger Byrådets valgperiode) indstiller LO Køge Bugt: Pia Røn Larsen, formand FOA Køge.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Ad 2: Pia Røn Larsen udpeget.
Fraværende
Mads Andersen (C)

Til toppen


114.   Årsregnskab 2016 og revisionsberetning nr. 22


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. Årsregnskabet 2016 for Køge Kommune godkendes,
 2. Revisionsberetning nr. 22 vedrørende regnskab 2016 godkendes.
Økonomiudvalget 13-06-2017
Ad 1-2: Anbefales.
Baggrund og vurdering

BDO Kommunernes Revision har den 1. juni 2017 fremsendt vedlagte revisionsberetning nr. 22 vedrørende afsluttende revision for 2016. Beretningen er sendt til Byrådets medlemmer pr. mail den 5. juni 2017.

Revisionen har påtegnet beretningen uden forbehold og uden revisionsbemærkninger.

Økonomi

Revisionsbemærkningen har ingen økonomisk betydning for Køge Kommune.

Kommunikation

Byrådets godkendelse af regnskab 2016 og revisionsberetningen skal fremsendes til:

 • BDO kommunernes revision.
 • Statsforvaltningen.
 • Beskæftigelsesministeriet.
 • Social og Integrationsministeriet.
Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.
Fraværende
Mads Andersen (C)
Bilag

Til toppen


115.   Koncernservice - Økonomiservice og personaleadministration


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomiudvalget 13-06-2017
Taget til efterretning.
Baggrund og vurdering

Med budgetlægningen for 2016 og 2017 har Byrådet vedtaget effektiviseringer i form af koncernserviceprojekter på det administrative område på 8,3 mio. kr. i alt. Økonomiudvalget har godkendt, at der for at realisere kravet skulle arbejdes videre med afdækning af en række koncernserviceforslag herunder afdækning af løn- og økonomiadministrative opgaver. 

Formålet med analysen har været at undersøge, om opgaverne kan løses mere effektivt, f.eks. ved at indføre nye arbejdsgange, centralisere opgavevaretagelsen eller anvende ny teknologi.

Resultatet af afdækningen foreligger nu, og anbefalingerne har været drøftet i HovedMedudvalget (HMU). HMU har ingen indvendinger til projektet.

Analysen er udarbejdet af konsulenthuset Implement. Analysen samt oplæg til HMU er vedlagt som bilag.

Implement anbefaler primært digitalisering og standardisering af en række arbejdsgange samt styrkelse af kompetencer, og kun i meget begrænset omfang at ændre placeringen af opgaveløsningen.

Analysen viser, at der på de 9 udvalgte områder er et beregnet effektiviseringspotentiale på mellem 4,7 mio. kr. og 7,8 mio. kr., samt et kvalitativt løft af opgavevaretagelsen på en lang række områder. Potentialet forudsætter engangsinvesteringer i ny teknologi - primært den igangværende reimplementering af ERP-systemet (det økonomi- og personaleadministrative system), der efter fælleskommunalt udbud reimplementeres med fokus på procesoptimering sammen med 6 andre kommuner.

Det er administrationens vurdering, at anbefalingerne i vid udstrækning er realiserbare og at potentialet er realistisk, men på flere områder vil det være svært at omdanne effektiviseringen til sparede kroner (jf. planche 7 vedlagt).

Direktionen har på baggrund af ovenstående valgt at gennemføre en besparelse på 1,5 mio. kr. i 2018 stigende til 3 mio. kr. fra og med 2019.

Der vil blive arbejdet videre med stort set alle forslag fra analysen, primært i regi af ERP-projektet. På områderne "Elevadministration" samt "Borgerelaterede fakturaer og refusion" pågår der allerede i forvaltningerne justeringer af arbejdsgange mv., som i en vis udstrækning vil høste nogle af de anførte effektiviseringsgevinster.

Besparelsen på 3 mio. kr. er fordelt således på tiltag (jf. også planche 8 vedlagt):

a) Personaleadministration: Fra rekruttering til ansættelse - 0,4 mio. kr.

 • Optimering af arbejdsgange og elektronisk understøttelse af hele processen - f.eks. genbrug af data fra rekrutteringsprocessen over i ansættelses- og lønprocessen.

b) Brugerstyring - 0,5 mio. kr.

 • Standardisering af rolletildelinger i OPUS (senere IDM) - f.eks. oprettelse af opgavebaserede roller med tilhørende rettigheder på tværs af systemer fremfor tildeling af rettigheder til enkeltsystemer.

c) Indkøb i og udenfor Rakat - 0,4 mio. kr.

 • Procesoptimering, f.eks. ingen godkendelser pr. mail, flere vare i Rakat og øget compliance samt øget kendskab til aftaler.

d) Fakturakontrol og gentagne fakturaer - 1,2 mio. kr.

 • Mere automatik og standardiseret kontrol samt betalingsplaner for gentagne fakturaer - f.eks. kan abonnementer sættes op til at blive betalt automatisk, når først de én gang er godkendt.

e) Borgerrelaterede fakturaer - 0,3 mio. kr.

 • Registrering af bevilling flyttes fra sagsbehandler til administrativ medarbejder samt optimering af proces omkring udestående fakturaer.

f) Afstemning - 0,2 mio. kr.

 • Systembaseret afstemning i økonomiske sekretariater.

Udover digitalisering og standardisering af arbejdsgange vil der være følgende organisatoriske følger:

 • Elevadministration samles i Personaleafdelingen.
 • Borgerrelaterede fakturaer, her flyttes registrering af bevilling fra sagsbehandler til administrativ medarbejder i samme forvaltning.

Anbefalingen vedr. styrkelse af support og undervisning ved bl.a. at samle indsatsen organisatorisk i Personaleafdelingen og Økonomisk Afdeling kræver en nærmere afdækning. Afdækningen vil ske i regi af ERP-projektet. Det endelige forslag vil bl.a. afhænge af graden af samarbejde med de andre kommuner.

Økonomi
Projektet giver en besparelse på 1,5 mio. kr. i 2018 stigende til 3 mio. kr. fra og med 2019. Jf. budgetvejledningen indgår besparelsen dels i finansieringen af omprioriteringskataloget som "Effektiviseringer - administration", dels i finansieringen af rammebesparelsen vedr. koncernserviceprojekter.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Mads Andersen (C)
Bilag

Til toppen


116.   Koncernserviceprojekt - Kopi og Print - Optimeringsanalyse Rådhuset


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at orienteringen om Koncernserviceprojektet tages til efterretning.

Økonomiudvalget 13-06-2017
Taget til efterretning.
Baggrund og vurdering

I forbindelse med Koncernserviceprojektet - Centralisering af køb og drift af multifunktionsmaskiner og printere, blev der for institutionerne/ decentrale enheder udarbejdet en optimeringsanalyse. Det blev besluttet at optimeringsanalysen skulle implementeres og den fulde effektiviseringsgevinst skulle indarbejdes i budgetterne. 

I forbindelse med projektet blev det også besluttet, at en tilsvarende optimeringsanalyse skulle gennemføre på Rådhuset i forbindelse med at hele administrationen samles på en adresse.

IKR som udarbejdede optimeringsanalysen for institutionerne/ decentrale enheder, har sammen med Intern Service udarbejdet optimeringsanalysen for hele administrationen (Se bilag).

Optimeringsanalyser forudsætter at de vedtagne retningslinjer for Kopi og print (Min. antal meter til en printer, ingen personlige printer, serviceaftale, osv.) også  anvendes på Rådhuset. Det forudsættes også at alle multifunktionsmaskinerne udskiftes i august 2018.

I dag har Intern Service ansvaret for maskinerne. Fremadrettet får den centrale enhed i IT-afdelingen ansvaret for køb og drift af multifunktionsmaskiner og printere på Rådhuset. Den samme enhed som også har ansvaret for maskinerne på institutionerne / decentrale enheder. Dvs. ansvaret for alle maskiner i Køge Kommune placeret i en enhed.

Optimeringsanalysen viser en årlig besparelse på 452.000 kr. og et samlet besparelsespotentiale frem til og med 2022 på ca. 2,0 mio. kr. Besparelsen kommer primært ved at maskinparken reduceres, og at der skal indkøbes mindre maskiner, som passer til det nuværende printebehov. Der forventes også en mindre driftsbesparelse (Service, toner, klik, osv.).

Som en del af den nuværende serviceaftale med IKR, vil IKR også varetage realiseringen af potentialet og den løbende drift af maskinerne på Rådhuset. Dette sker i samarbejder med den centrale enhed i IT-afdelingen. Den nuværende serviceaftale med IKR løber frem til efteråret 2018.

Økonomi

Bilaget (Bilag 1 Optimeringsanalyse Rådhuset) viser, at Køge Kommune opnå en effektiviseringsgevinst på ca. 0,5 mio. kr. om året.

Bilaget (Køge Kommune budgetmæssige konsekvenser v3) viser de budgetmæssige konsekvenser

Den samlede effektiviseringsgevinst godskrives koncernserviceprojekterne, hvor der er indlagt en samlet rammebesparelse på 8,3 mio. kr.

Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Mads Andersen (C)
Bilag

Til toppen


117.   Koncernservice - Udbud af leje og vask af beklædning


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at det tages til efterretning, at udbuddet af beklædning gennemføres som offentligt udbud af personmærket tøj.

Økonomiudvalget 13-06-2017
Taget til efterretning.
Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget drøftede den 17. marts 2015 opfølgning på budgeterklæringen 2015 og godkendte, at der arbejdes videre med afdækning af konkrete forslag til nye koncernservices, herunder forslaget om en koncernløsning på leje og vask af beklædning.

Kultur- og Økonomiforvaltningen har afdækket potentialet for at understøtte en fælles koncernservice på beklædning gennem en konkurrenceudsætte af kommunens leje og vask af beklædning.

Kultur- og Økonomiforvaltningen har undersøgt følgende områder i samarbejde med områdernes ledere og fagpersonale:

 • Kantinen Køge Rådhus.
 • Hjemmeplejen.
 • Parkeringsvagter.
 • Rådhusbetjente.
 • Tandplejen.
 • Vandrerhjemmet (linned).
 • ETK.

Tidligere fælles udbud på tværs af organisationen har vist, at der ved større volumen på det udbudte område i højere grad opnås en økonomisk besparelse, ligesom muligheden for central styring øger brugen af aftalen (compliance).

For leje og vask af beklædning opnås besparelser bl.a. ved såkaldt puljetøj, hvor tøjet ikke skal personopmærkes, gennem et smallere sortiment samt, at der opnås en bedre rotation eller ”kapacitetsudnyttelse” af tøjet, når det ikke er personopmærket, og dermed som slutresultat et samlet mindre indkøb. Såfremt beklædning udbydes som personmærket tøj vurderes besparelsespotentialet at være beskedent eller ikke eksisterende. Der er udbudspligt vedr. beklædning.

HovedMedudvalget (HMU) har den 20. marts afgivet vedlagte høringssvar.

HMU foretrækker personligt tøj, og direktionen anbefaler derfor at gennemføre udbuddet som offentligt udbud af personmærket tøj trods besparelsespotentialet ved udbud af puljetøj.

Nedenfor beskrives for hvert område, hvordan området fungerer i dag, hvorvidt området ville kunne udbydes som puljetøj samt den potentielle besparelse ved puljetøj.

Kantinen
I dag: Kantinen lejer og får vasket tøj ved De Forenede Dampvaskerier. Tøjet leveres pakket til hver medarbejder mærket med navn.
Efter udbud: Fremover kan tøjet blive leveret som en puljetøjsløsning. Det vil betyde, at tilbudsgiver ikke skal pakke personlige pakker, men kan levere én samlet pakke. Fordelen er, at flere kan deles om det samme tøj. En ulempe kan være, at den ønskede model i den rigtige størrelse ikke er tilgængelig. Bemærk dog, at det ligger i aftalen, at det er leverandørens ansvar at sikre den korrekte fordeling af størrelser og modeller i forhold til medarbejderne.
Besparelsespotentiale: Der er i dag en udgift på 168.000 kr. på beklædning. Det forventes, at der vil være en besparelse på 25.000 kr. svarende til ca. 15 %.

Hjemmeplejen
I dag: Hjemmeplejen lejer og får vasket tøj ved Berendsen. Hver beklædningsgenstand er mærket med medarbejderens navn, og tøjet leveret pakket til hver medarbejder.
Efter udbud: I fremtiden kan tøjet blive leveret som en puljetøjsløsning ved de store lokationer og på de mindre lokationer som personmærket, f.eks. chipstyret, d.v.s. at man kan følge, hvem der har den enkelte beklædningsgenstand, ved de mindre lokationer. Baggrunden for de to variationer er, at for små lokationer bliver det for dyrt, at leverandøren skal stille et bredt sortiment til rådighed.
For både store og små lokationer ønskes der et større overblik over beholdning og dermed styring af tøjet, hvorfor en scanningsløsning med chip, så det er muligt at følge tøjet, er efterspurgt af brugerne.
Besparelsespotentiale: Der er i dag en udgift på 3.500.000 kr. på beklædning. Det forventes, at der vil være en besparelse på 525.000 kr. svarende til 15 %.

Tandplejen
I dag: Tandplejen har i dag tre løsninger:

 • En klinik køber og vasker selv uniformen.
 • En klinik køber selv og får vasket beklædning ved vaskeri.
 • En klinik lejer og får vasket beklædning ved vaskeri.

Efter udbud: Fremover vil alle klinikker få samme løsning med leje og vask af beklædning, og personalet vil være ens klædt på.
Besparelsespotentiale: Tandplejen betaler i dag en høj leje og vaskeløsning sammenlignet med hjemmeplejen, og det forventes, at der kan opnås en besparelse, der dog ikke på forhånd har kunnet opgøres.

Vandrerhjemmet
I dag: Vandrerhjemmet har ingen beklædning, men der bruges en del sengelinned (i dag De Forenede Dampvaskerier), som kan indlemmes i et udbud.
Efter udbud: Der vil være ændrede krav til modtagelse og aflevering af linned, der skal gøre det nemmere for Vandrehjemmets personale.
Besparelsespotentiale: Vandrerhjemmet har i dag en god aftale med De Forenede Dampvaskerier og forventer ikke en økonomisk besparelse.

Parkeringsvagter
I dag: Parkeringsvagternes uniformer indkøbes af afdelingen og medarbejderne vasker selv deres tøj. Den årlige udgift er udregnet over en 4-årig periode på 4.500 kr. pr. person pr. år. Tilsvarende beklædning vil i en service med vask og leje beløbe sig til 4-4.500 kr. pr. år pr. medarbejder afhængigt af, om der er overtøj og fleecetrøjer med.
Der er netop trådt nye regler i kraft for udformningen af uniformerne, bl.a. særlige krav til reflekser og selvlysende farver. I regi af Dansk Parkeringsforening overvejes p.t. at samtlige kommunale parkeringsvagter skal have ens udseende uniformer, så de altid kan identificeres. København Kommune har et verserende udbud, hvor resultatet afventes. Der vil herefter blive truffet beslutning for Køge Kommune.
Efter udbud: Det anbefales på baggrund af ovenstående redegørelse, at parkeringsvagternes uniformer ikke indgår i udbuddet.
Besparelsespotentiale: Dette afdækkes som led i det forventede efterfølgende fælles udbud af beklædning til alle kommunale parkeringsvagter.

Rådhusbetjente
I dag: Rådhusbetjente får et fast beløb årligt på 3.000 kr. til indkøb af beklædning (lyseblå skjorter med stropper på skulderen og mørke bukser) og de vasker selv tøjet. Særligt skjorterne skal altid fremstå ens og ikke forvaskede eller blegede, da det underbygger autoriteten. Tilsvarende beklædning vil i en service med vask og leje beløbe sig til ca. 3.200 kr. pr. år pr. medarbejder. Der er udfordringer for vaskerierne i forhold til skjorternes farveholdbarhed.
Efter udbud: Henset til, at der ikke kan forventes en besparelse sammenholdt med forudsigelige udfordringer med at opretholde den ønskede kvalitet anbefales det, at beklædning til rådhusbetjentene ikke indgår i udbuddet.

ETK
I dag: Teknisk service, 55 medarbejdere, der er omfattet af overenskomst med krav på beklædning, men uden krav om vask. De tekniske servicemedarbejdere er fordelt fysisk på daginstitutioner, skoler m.v. (ca. 15 baser). Hver medarbejder må købe for op til 2.500 kr. pr. år, men ikke alle anvender det fulde beløb, hvilket betyder at den årlige samlede udgift normalt beløber sig til ca. 70.000 kr. Tilsvarende beklædning vil i en service med vask og leje beløbe sig til ca. 4.000 kr. pr. år pr. medarbejder, eller en samlet udgift på 220.000 kr. Dette sammenholdt med, at der ikke er en central placering og dermed centralt distributionssted, medfører, at det vurderes ikke egnet til at indgå i udbuddet.
Rengøring, 25 medarbejdere. Disse er ikke omfattet af overenskomst med krav på beklædning og er fordelt på daginstitutioner, skoler m.v. De har dog alle t-shirts med Køge Kommune logo. Da der ikke er central placering og dermed centralt distributionssted, vurderes det ikke egnet til at indgå i udbuddet.
Entreprenørenheden, 57 medarbejdere samt 5-6 afløsere/vikarer. Alle har krav på beklædning. 15 af de 57 medarbejdere har krav på at få vasket beklædningen, hvilket sker i vaskeriet hos ETK. Den årlige udgift i dag inkl. andel af vaskeri-udgifterne på 30.000 kr. udgør 216.000 kr. Der er ingen forventet besparelse på vask og leje af beklædning til dem, der ikke har krav på vask. Der er en forventet bruttobesparelse på 30.000 kr. for beklædning til de medarbejdere, der har krav på vask. Vaskeriet i ETK er etableret til vask af mopper og klude i ETK’s rengøringsafdeling, og benyttes hovedsageligt til dette formål. Vaske af beklædning udgør således en meget lille andel af driften. Vaskeriet kan således ikke spares, såfremt man overgår til en service med vask og leje af beklædning. Dermed bliver den reelle forventede besparelse 0 kr.
Efter udbud: Henset til, at der ikke kan forventes en besparelse anbefales det, at beklædning til ETK’s medarbejdere ikke indgår i udbuddet.

Opsummering
På baggrund af afdækningen anbefales det, at beklædning for Kantinen, Hjemmeplejen, Tandplejen samt linned til Vandrerhjemmet udbydes.
Det anbefales endvidere, at beklædning til parkeringsvagter, rådhusbetjente og medarbejdergrupperne i ETK ikke skal indgå i udbuddet.
Det anbefales, at en evt. besparelse beregnes med udgangspunkt i områdernes eksisterende udgifter til vask og leje.

Udbudsform
Ved udbud af puljetøj kan udbuddet gennemføres som udbud med forhandling. Dette betyder, at der som udgangspunkt må forhandles om alle aspekter i kontrakten, herunder de økonomiske forhold. Ved anvendelsen af denne udbudsform er der også god mulighed for at indkredse og fastlægge, hvordan Køge Kommunes behov bedst kan opfyldes.

Ved udbud af personopmærket tøj vil det ikke være muligt at benytte udbud med forhandling, men derimod som offentligt udbud, hvilket betyder at der ikke kan forhandles om økonomi eller andre aspekter i kontrakten. Det vurderes, at potentialerne reduceres eller helt forsvinder ved offentligt udbud af personmærket tøj.

Den videre proces
13. juni: Behandling i Økonomiudvalget
20. juni: Behandling i Byrådet.

Underskrift af aftalen kan herefter forventes 1. november 2017, hvorefter der følger en implementeringsperiode på ca. 6 måneder for Tandplejen, Kantinen samt Vandrehjemmet. Hjemmeplejen skal bruge beklædning til ca. 900 medarbejdere, der ikke er lagervare. Implementeringsperioden for dette er ca. 11 måneder.

Økonomi
Udbuddet er en del af koncernserviceprojekterne, og en evt. besparelse vil derfor blive modregnet i den budgetterede rammebesparelse på koncernserviceprojekter.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Mads Andersen (C)
Bilag

Til toppen


118.   Borgring som UNESCO Verdensarv


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at Køge Kommune

 1. over for Slots- og Kulturstyrelsen tilslutter sig ansøgningen om at få optaget Borgring som UNESCO Verdensarv som en del af serienomineringen af de danske vikingeborge,
 2. anmoder Museum Sydøstdanmark om udarbejdelsen af en langsigtet plan for bevaring og formidling af Borgring,
 3. i samarbejde med Museum Sydøstdanmark fortsætter processen omkring optagelse af Borgring som UNESCO Verdensarv.
Kultur- og Idrætsudvalget 12-06-2017
Ad 1-3. Anbefales.

Økonomiudvalget 13-06-2017
Ad 1-3: Anbefales.
Baggrund og vurdering

Siden arbejdet med at udgrave og udforske Borgring som én af Danmarks unikke ringborge fra vikingetiden startede i 2014, har Borgring vakt betydelig national og international bevågenhed i såvel fagkredse som i offentligheden. Denne bevågenhed skyldes naturligvis dels det unikke fortidsminde, og dels den målrettede indsats omkring formidling og branding af lokaliteten og dens historier, som Museum Sydøstdanmark har forestået gennem blandt andet åbningen af et nytænkende besøgscenter på stedet.

Successen og den opsigtsvækkende forskning har vist, at der er basis for at skabe en langsigtet løsning for bevaring og formidling af området. Der er derfor et behov for at Køge Kommune i samarbejde med Museum Sydøstdanmark og de berørte lodsejere laver en bæredygtig, langsigtet planlægning for området med følgende formål:

 • At sikre bevaringen og den videre udforskning af en enestående arkæologisk lokalitet.
 • At sikre publikums adgang til og forståelse af lokaliteten og dens historier gennem en nyskabende, indlevende og økonomisk bæredygtig formidling på stedet.
 • At fastholde og fuldt udnytte den store positive synlighed for Køge Kommune, som Borgring har skabt lokalt, nationalt og internationalt.

UNESCO Verdensarv
Med opdagelsen af den femte danske ringborg forekommer det naturligt at søge Borgring optaget på UNESCO’s liste over Verdensarv sammen med de fire øvrige borge. Der er allerede gennem Slots- og Kulturstyrelsen indledt en proces omkring dette, og de tre borge – Fyrkat, Aggersborg og Trelleborg – er nu indført på UNESCO’s såkaldte tentativliste med henblik på ansøgning og vurdering.

Det er helt afgørende for Borgrings mulighed for at komme på tentativlisten, (hvor man skal stå i ét år, inden vurderingen kan finde sted) at Køge Kommune over for Slots- og Kulturstyrelsen klart tilkendegiver, at man tilslutter sig ansøgningen om at blive UNESCO Verdensarv samme med de tre øvrige vikingeborge. Hermed kan Borgring nå at indgå i den fælles ansøgning til UNESCO om at blive verdenskulturarv.

Det er såvel Slots- og Kulturstyrelsens som Museum Sydøstdanmarks vurdering, at Borgring med en målrettet og overkommelig indsats kan indgå i den primære ansøgning om optagelse som UNESCO Verdensarv i 2019 og dermed sætte Køge på den eksklusive globale liste over godt tusind steder i verden med kulturværdier, der er anerkendt som umistelige for hele menneskeheden.

Det er en relativt omfattende og kompliceret proces at få en lokalitet anerkendt som UNESCO Verdensarv. Der er således en lang række krav og forudsætninger, der skal være opfyldte; herunder om stedets unikke karaktér, hvordan det bevares og forvaltes, hvordan det formidles og hvordan man tilsikrer medejerskab og en bæredygtig udvikling af området. Museum Sydøstdanmark har en betydelig indsigt og ekspertise fra arbejdet med at få optaget Stevns Klint, og museet kan derfor bidrage med langt den største del af arbejdet i processen, som må forventes at vare frem til 2021. Museet er allerede i tæt dialog med lodsejerne, fagkolleger, myndigheder og med Køge Kommune om processen.

Det er samtidig vurderingen, at det til trods for de mange krav og forudsætninger fra UNESCO’s side vil være muligt at indarbejde ansøgningsprocessen og optagelsen i kommunens eksisterende planarbejde uden væsentlige begrænsninger for hverken Køge Kommune eller andre myndigheder eller for de berørte lodsejere. Herunder vil området og dets anvendelse og sikring umiddelbart kunne indarbejdes og times med kommunens udarbejdelse af Kommuneplan 2017.

Det er Kulturministeren der – gennem Slots- og Kulturstyrelsen – formelt ansøger om optagelse af en lokalitet som UNESCO Verdensarv, men det er værtskommunen, der gennem hele processen står som ejer af projektet, er afsender på ansøgningen og forestår udarbejdelsen af de nødvendige materialer. Det vil således være Køge Kommune der – i et meget tæt samarbejde med Museum Sydøstdanmark – kan styre hele processen og sikre en god og fremadrettet lokal forankring af hele projektet. Og det vil være Køge Kommune, der efter udpegningen er ”ejer” af Verdensarv Borgring.

Forventet effekt
Det er erfaringen fra sammenlignelige lokaliteter som Stevns Klint, Jelling og Trelleborg, at alene en optagelse på tentativlisten som UNESCO Verdensarv umiddelbart afspejler sig i mængden af omtale og besøg på lokaliteten, idet det vækker betydeligt national og international bevågenhed i vide kredse med nye udpegninger. På Stevns Klint oplevede man således en stigning i besøgstallet på ca. 50% med særligt en stigning i antallet af udenlandske besøgende. Denne udvikling fortsatte efter den formelle optagelse.

Vurdering
Sammenfattende vurderes det, at Køge Kommune vil have et meget stort udbytte af at engagere sig langsigtet i en videreudvikling af Borgring og arbejdet for optagelsen af Borgring som UNESCO Verdensarv. Den krævede indsats vil være relativt begrænset og forventes fuldt at kunne stå mål med den forventede effekt for hele kommunen i form af positiv national og international synlighed og branding, øget turisme, lokal stolthed, identitet og medejerskab. Tilsvarende forventes det, at Borgring med en styrkelse af formidlingen og synligheden vil fungere som en vækstmotor i en række værdikæder, der vil understøtte det lokale erhvervs- og kulturliv, bosætningen og skabelsen af nye arbejdspladser på såvel kort som langt sigt.

På den baggrund anbefales det, at Køge Kommune tilkendegiver sin principielle tilslutning til ansøgningen om optagelse af Borgring som UNESCO Verdensarv, jf. indstillingen.

Økonomi
Økonomien i ansøgningsprocessen er fortsat under vurdering, men det skønnes så vidt, at det for Køge Kommune vil betyde en udgift på knapt 200.000 kr. årligt i fem år. En nærmere vurdering af økonomien vil blive forelagt Kultur- og Idrætsudvalget den 14. august 2017.
Beslutning
Ad 1-3: Godkendt.
Fraværende
Mads Andersen (C)

Til toppen


119.   Ny kulturstrategi for Køge Kommune


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. orienteringen om indkomne høringssvar vedr. kulturstrategi tages til efterretning,
 2. ny kulturstrategi for Køge Kommune godkendes.
Kultur- og Idrætsudvalget 12-06-2017
Ad 1. Til efterretning.

Ad 2. Anbefales.

Økonomiudvalget 13-06-2017
Ad 1: Anbefales taget til efterretning.

Ad 2: Anbefales godkendt.

Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 3. april 2017 at sende forslag til kulturstrategi med tilhørende idékatalog i offentlig høring frem til den 29. maj 2017. Dertil besluttedes det at sende kulturstrategien i høring i de øvrige fagudvalg samt relevante råd og nævn.

Der er modtaget 15 høringssvar fra diverse aktører og råd og nævn, som alle indgår i sagens bilag. Høringssvarene bakker i alt væsentligt op om forslaget til ny kulturstrategi, mens der bliver fremført en række perspektiver og ideer, som vil blive søgt integreret i det videre arbejde med idékataloget. Det uprioriterede og ufinansierede idékatalog, som en lang række af høringssvarene kommenterer på, indgår ligeledes i sagens bilag.

Ideer og forslag i det til kulturstrategien hørende idékatalog kvalificeres og beskrives i forlængelse heraf i et handlekatalog med henblik på, at Kultur- og Idrætsudvalget kan endeligt vedtage en 1-årig handleplan på udvalgets møde den 14. august 2014.

Da der ikke er afsat ekstra ressourcer til realiseringen af indsatser og projekter i forlængelse af ny kulturstrategi, vil den 1-årige handleplan alene indeholde tiltag, som kan realiseres inden for de givne budgetmæssige rammer.

På den baggrund indstilles det, at Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender ny kulturstrategi.

Efter kulturstrategiens endelige godkendelse i Byrådet publiceres kulturstrategien med tilhørende idékatalog på Køge Kommunes hjemmeside, mens materialet formidles i en let tilgængelig form i en mindre, trykt publikation.

Økonomi
Kulturstrategien afholdes som udgangspunkt inden for Kultur- og Idrætsudvalgets driftsramme.
Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Godkendt.

Fraværende
Mads Andersen (C)
Bilag

Til toppen


120.   Godkendelse af finansieringsskitse til ekstraordinære renoveringsarbejder mv. i BoliGrøns afdelinger


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Landsbyggefondens skitse til finansiering af ekstraordinære renoveringsarbejder og kapitaltilførsel til BoliGrøns afdelinger godkendes - herunder at,

 1. Køge Kommune stiller en kommunegaranti på maksimalt 12 mio. kr. for ustøttede realkreditlån til ekstraordinære renoveringsarbejder,
 2. Køge Kommune, som medvirken i kapitaltilførsel, yder et rente- og afdragsfrit lån på 0,5 mio. kr., således at spørgsmålet om renteprocent og afdragsafvikling tages op om senest 10 år.

Godkendelse af punkt 1 og 2 er under forudsætning af, at Landsbyggefonden og BRF Kredit indgår i finansieringen på de vilkår, der er opstillet i skitseforslaget fra Landsbyggefonden.   

Økonomiudvalget 06-06-2017
Ad 1-2: Anbefales.

Økonomiudvalget ønsker en fornyet orientering om status til september.

Baggrund og vurdering

Boligselskabet Sjælland har siden overtagelsen af forretningsførelsen for BoliGrøn arbejdet målrettet på at bringe både økonomi og boliger i god og vanlig stand. 

En del af opgaven har været at undersøge mulighederne for økonomisk hjælp til BoliGrøns afdelinger, således at beboerne ikke belastes yderligere af huslejestigninger. 

Boligselskabet Sjælland har derfor ansøgt Landsbyggefonden om driftsstøtte. Landsbyggefonden har reageret meget hurtigt på ansøgningen og har den 26. august 2016, sammen med repræsentanter fra Boligselskabet Sjælland og Køge Kommune, besigtiget de 5 afdelinger. Efterfølgende har Landsbyggefonden den 27. september 2016 fremsendt finansieringsskitse til Boligselskabet Sjælland. Økonomiudvalget er den 11. oktober 2016 kort orienteret om den fremsendte finansieringsskitse.

BoliGrøns organisationsbestyrelse har den 21. november 2016 godkendt skitseforslaget og anmoder om, at Køge Byråd ligeledes vil godkende forslaget.

Konkret indebærer forslaget, at der afsættes et rammebeløb på 12 mio. kr. til blandt andet følgende ekstraordinære renoveringsarbejder:

 • Udskiftning af genvexanlæg.
 • Renovering af uhensigtsmæssigt afløbsinstallation.
 • Etablering af fugtmeldere i skakte.
 • Ombygning af loftslemme.
 • Afslutning af zinksålbænkes ender i lejefuge.
 • Sikring af frisklufttilførsel under vådrumsdør.
 • Udskiftning af løse dækbrædder på altan.

Finansieringen foreslås dækket af ustøttede kommunegaranterede realkreditlån på maksimalt 12 mio. kr. Den præcise garantiprocent fastsættes af BRF Kredit på et senere tidspunkt, men vil kunne forventes at være op til 100 %.

Det er forventet, at regres mod hovedentreprenøren og Byggeskadefonden vil indgå i finansieringen af de ekstraordinære vedligeholdelsarbejder, sådan at de kommunegaranterede realkreditlån kan vise sig at blive mindre end 12 mio. kr. Når arbejderne er igangsatte og de endelige udgifter er kendte - herunder dækningen fra hovedentreprenør og Byggeskadefond - vil Landsbyggefonden fremsende en nærmere redegørelse for arbejderne og omkostningerne for disse.

Det indgår i forslaget, at Landsbyggefonden vil yde en løbende driftsstøtte til afvikling af realkreditlånene indtil afdelingerne har en forsvarlig økonomi, der gør det muligt for afdelingerne selv at afvikle lånene.

Herudover vurderer Landsbyggefonden, at der vil være behov for kapitaltilførsel til afdelingerne på i alt 2,5 mio. kr. - heraf 0,5 mio. kr. som et rente- og afdragsfrit lån fra Køge Kommune.

Den generelle fordelingsnøgle for kapitaltilførsel er følgende:

 • 1/5 lån fra kommunen (0,5 mio. kr.).
 • 1/5 lån fra realkreditinstitut (0,5 mio. kr.).
 • 1/5 tilskud fra boligorganisationen (0,5 mio. kr.).
 • 2/5 tilskud/lån fra landsdispositionsfonden (1 mio. kr.).

Lånene fra Køge Kommune og BRF Kredit forventes at blive tilbagebetalt når afdelingerne har en forsvarlig økonomi, der gør det muligt for dem at afvikle lånet.

Boligselskabet Sjælland oplyser, at BRF Kredit har indikeret at ville medvirke i driftsstøttesagen - dels ved udstedelse af lån og dels ved medvirken til kapitaltilførslen.

Det fremgår af Landsbyggefondens skitse, at kapitaltilførslen på 2,5 mio. kr. skal anvendes til delvis afvikling af lån til solceller. Boligselskabet Sjælland er dog i dialog med Landsbyggefonden om en ændret anvendelse af beløbet, da lånet til solceller er et nyt lån optaget på favorable vilkår, og det ligger i varmeregnskabet, som har en isoleret økonomi. Såfremt beløbets anvendelse ændres vil det fremgå af den efterfølgende redegørelse fra Landsbyggefonden.

Fra Landsbyggefondens side er det en forudsætning for at indgå i driftsstøtten og kapitaltilførslen, at afdelingerne på sigt lægges sammen til én afdeling. Afdelingsbestyrelserne er orienteret herom og sammenlægning af afdelingerne vil blive sat til afstemning på afdelingsmøder i den nærmeste fremtid. Den konkrete sammenlægning vil dog først blive gennemført når renoveringsarbejderne er afsluttede. Sammenlægning af afdelingerne vil medføre, at det på nogle områder vil være muligt at effektivisere og opnå besparelser.

Endvidere er det fra Landsbyggefondens side en forudsætning for gennemførelse af finanseringsskitsen, at BoliGrøn på sigt fusioneres med Boligselskabet Sjælland.

Boligselskabet Sjællands repræsentantskab har den 20. maj 2017 givet bestyrelsen mandat til at fusionere med BoliGrøn - når økonomien og boligerne i BoliGrøn er bragt i orden.

Det er forvaltningens vurdering, at såfremt skitseforslaget fra Landsbyggefonden godkendes af alle parter og efterfølgende gennemføres, så er man tæt på at have en situation, hvor det vil være realistisk at kunne sammenlægge BoliGrøns afdelinger og fusionere med Boligselskabet Sjælland.

Virkningen af de foreslåede investeringer og kapitaltilførsel vurderes at ville påvirke huslejen i gunstig retning. Den nuværende gennemsnitlige husleje på 1.018 kr. pr. m2 er af Landsbyggefonden beregnet til at kunne nedsættes til 968 kr. pr. m2. 

Ifølge Landsbyggefondens huslejestatisk er lejen for 2015 i Region Sjælland for nybyggeri gennemsnitligt 958 kr. pr. m2 (2014 priser).

I forhold til udbedring af fejl og mangler i BoliGrøns afdelinger oplyser Boligselskabet Sjælland, at der er indgået forlig med entreprenøren i Kildebjergs Tofter. Byggeskadefonden har givet tilsagn om at ville dække en lang række forhold i Uglevænget. Forhandlingerne med entreprenøren vedrørende Svanelunden, Finkevænget og Dråben forventes afsluttet inden sommerferien.

Økonomi

Køge Kommune er ikke forpligtiget til at stille garanti, men Økonomisk Afdeling vurderer, at der er en potentiel risiko for, at BoliGrøn går konkurs hvis ikke Køge Kommune stiller den ansøgte garanti og hvis fusionen med Boligselskabet Sjælland ikke lykkes. 

Økonomisk Afdeling bemærker, at der er en økonomisk risiko forbundet med at give en kommunegaranti, da kommunen i værste fald kan komme til at hæfte for den givne garantiprocent, hvis boligafdelingen på et senere tidspunkt skulle gå konkurs.

Økonomisk Afdeling bemærker ligeledes, at såfremt der gives en kapitaltilførsel på 0,5 mio. kr. i 2017 forringes kassebeholdningen svarende til beløbet. Kommunalbestyrelsen kan i henhold til almenboligloven yde lån til almene boligafdelinger, såfremt kommunal støtte skønnes at være påkrævet for den pågældende afdelings videreførelse. Byrådet har mulighed for at udskyde spørgsmålet om påbegyndelse af rente- og afdragsbetaling til afgørelse på et senere tidspunkt og således yde et rente- og afdragsfrit lån i en længere periode. 

Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.
Fraværende
Mads Andersen (C)
Bilag

Til toppen


121.   Tilbagebetaling af for meget opkrævet takst for frokostordning


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende

 1. tilbagebetaling af for meget opkrævet takst for frokostordning i perioden 2010-2016,
 2. fastsættelse af objektive kriterier for årene 2010 og 2011 således at der, for så vidt angår fripladssager, tages udgangspunkt i forældrenes egne, oprindelige oplysninger om indkomstforhold, der blev opgivet forlods i forbindelse med beregningen af taksten i 2010 og 2011.

Børneudvalget 07-06-2017
Helle Poulsen (V) erklærede sig inhabil og forlod mødet.

Ad. 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A) 

Økonomiudvalget 13-06-2017
Ad 1-2: Anbefales.
Baggrund og vurdering

Børneudvalget behandlede den 5. april 2017 sag om tilbagebetaling af for meget opkrævet takst for frokostordning, idet Køge Kommune i perioden 2010-2016 fejlagtigt har indregnet el-forbrug i forbindelse med beregning af forældrebe­tal­te frokostordninger. El i tilknytning til produktion af frokostmåltidet kan ikke indgå i beregningsgrundla­get.

Børneudvalget besluttede at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at tilbagebetale for meget opkrævet forældrebetaling for perioden 2014-2016, idet det var vurderingen, at den almindelige tre-årige forældelsesfrist var gældende i denne sag. Økonomiudvalget besluttede at anbefale sagen overfor Byrådet, dog således at der inden Byrådets behandling skulle fremsendes notat vedrørende 3-års forældelsesfristen.

På et ekstraordinært møde den 25. april 2017 besluttede et enigt Børneudvalg, at sagen skulle trækkes fra Byrådets dagsorden og tages tilbage til fornyet behandling i Børneudvalget, idet forvaltningen i perioden siden behandlingen i Økonomiudvalget havde undersøgt forældelsesfristen yderligere, og af KL var blevet gjort opmærksom på, at der kunne anlægges en anden vurdering, hvis en undtagelsesregel i lovgivningen, kunne siges at foreligge i den konkrete sag. 

Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet vedlagte notat, som er fremsendt til advokatfirmaet DLA Piper med spørgsmål til besvarelse, herunder hvorvidt Køge Kommune har hjemmel til tilbagebetaling, om Køge Kommune kan tilbagebetale for 2011 og 2010, hvor data er ufuldstændige, og om Køge Kommune kan blive mødt med indsigelser afhængig af løsning.

Af advokatfirmaets vedlagte besvarelse fremgår, at Køge Kommune er både berettiget til og forpligtet til at tilbagebetale den stedfundne opkrævning af el-udgifter, eftersom den er i strid med bestemmelserne herom i dagtilbudsloven.

Ydermere fremgår, at Køge Kommune kan tilbagebetale for 2010 og 2011, hvor en særlig problemstilling gør sig gældende, idet der for ca. 300 fripladssager er ufuldstændige oplysninger. Jf. gældende regler skal data destrueres efter fem år, men data, der er registreret i IT-systemet er ikke destrueret. Det betyder, at forældrenes egne, oprindelige oplysninger om indkomstforhold er bevaret i IT-systemet, hvorimod senere reguleringer, hvor faktiske indkomstforhold for perioden lægges til grund, er foretaget manuelt og destrueret efter gældende regler.

Advokatfirmaet beskriver to mulige løsninger til håndtering af manglende data. Tilbagebetalingen kan enten ske ved fastsættelse af objektive kriterier herunder udbetaling af et objektivt fastsat refusionsbeløb, eller ved at meddele proklama, hvor forældrene selv skal anmelde deres krav.

Endelig fremgår af notatet, at Køge Kommune kan blive mødt med indsigelser uanset løsning, men at risikoen herfor er størst ved proklamaløsningen.

Forvaltningen foreslår, at der sker tilbagebetaling for alle årene 2010-2016. For 2012-2016 er alle data tilgængelige, og der kan derved beregnes et korrekt beløb til tilbagebetaling for alle børn, mens det for 2010-2011 som beskrevet gælder, at data er bevaret for alle sager med undtagelse af fripladssager. For så vidt angår fripladssagerne kan objektive kriterier fastsættes således, at der tages udgangspunkt i forældrenes egne, oprindelige oplysninger om indkomstforhold, som er bevaret i IT-systemet. Herved ses bort fra eventuelle senere reguleringer, hvor faktiske indkomstforhold lægges til grund, idet disse oplysninger ikke er tilgængelige. Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om mindre differencer i langt den største del af sagerne.

Økonomi
Der er i forbindelse med 2. Økonomiske Redegørelse 2017 givet en tillægsbevilling på 5 mio. kr. til brug for tilbagebetaling af for meget opkrævet forældrebetaling. Det er forvaltningens forventning, at den samlede udgift kan afholdes inden for dette beløb.
Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.
Fraværende
Mads Andersen (C)
Bilag

Til toppen


122.   Takstfastsættelse for tøjvask i ældreplejen


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at en egenbetalingstakst for tøjvask i ældreplejen på 50 kr. pr. gang / 100. kr. pr. måned godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget 06-06-2017
Anbefales.

Jette W. Jørgensen (Ø) kan ikke tiltræde, at der opkræves betaling for tøjvask.

Økonomiudvalget 13-06-2017
Anbefales.

Niels Rolskov (Ø) kan ikke anbefale egenbetaling for tøjvask.

Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede den 24. marts 2015, sag nr. 60, at tøjvasken i ældreplejen og på boformerne blev sat i udbud.

Boformerne blev efterfølgende udtaget af forslaget, da besparelsespotentialet var meget begrænset, da deres andel af tøjvasken foregik i forlængelse af vasken af sengetøj, kitler og lignende, som bliver anvendt i boformerne og i servicekorpset.

Tøjvasken har nu været i udbud og Berendsen Textil Service A/S har vundet udbuddet. Det oprindelige forslag indeholdt en takst på 130 kr. om måneden, men Velfærdsforvaltningen foreslår på baggrund af de endelige beregninger, samt udbuddets udfald at egenbetalingen fastsættes til 100 kr. pr. måned.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. Der er indarbejdet en forventet besparelse i Social- og Sundhedsudvalgets budget.
Kommunikation
De berørte borgere vil blive orienteret om ordningen.
Beslutning

Godkendt af et flertal på 25 (C, I, O, V, F og A).

Enhedslisten (2) kan ikke godkende egenbetaling for tøjvask.

Fraværende
Mads Andersen (C)

Til toppen


123.   Køge Kyst infrastrukturtilpasninger - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. der gives samlet anlægsbevilling på 2,930 mio. kr. til dækning af arbejder vedr. infrastrukturtilpasninger som følge af Køge Kysts udviklingsprojekter,
 2. øvrige afledte projekter tages til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget 01-06-2017
Anbefales.

Økonomiudvalget 13-06-2017
Ad 1: Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales taget til efterretning.

Baggrund og vurdering

Som følge af Køge Kysts udviklingsprojekter og de ændringer der sker i sammensætningen af bolig, erhverv og detail, er der behov for yderligere viden om de trafikmængder og ændringer, byggeriet genererer. For at sikre at udbygningen sker på et oplyst grundlag, er der derfor behov for en trafikmodel, der belyser de forskellige scenarier i og omkring Køge Kysts udviklingsområde.

Der er også behov for en grundig cykeltrafikmodel, der skal være med til at danne grundlag for fremtidige cykelstrømme, cykelmængder, forholdet omkring cykelparkering og den forventede udvikling. Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, at modellen kan påpege eventuelle problemstillinger og udfordringer i den nuværende løsning og fremlægge nogle kvalificerede forslag til løsninger.

Forvaltningen vurderer, at cykeltrafikken fremover primært skal køre ad Bjerggade. Derfor bør der ses på en samlet løsning for at forbedre sikkerheden for cyklister på ruten. I Bjerggade er der allerede nu en udfordring i forhold til at håndtere cyklister sammen med den eksisterende trafik. Når stræder og slipper tages i brug, vil Bjerggade blive yderligere belastet, da der vil være udkørsel fra butikker i terræn og fra det kommende genoptræningscenter. Der skal derfor arbejdes med en løsning i Bjerggade for, hvordan forvaltningen kan håndtere den fremtidige cykeltrafik på en god og sikker måde. Cykeltrafikmodellen skal være med til at danne grundlag for udformningen af Bjerggade. Bjerggade har et smalt udlæg, og en forbedret cykelløsning vil kræve, at den langsgående parkering i gaden bliver nedlagt, hvormed parkanter bliver henvist til øvrige p-pladser i området. Beboerne kan i øjeblikket benytte p-pladserne med beboerlicens.

Der bør etableres en sikker løsning til krydsende cyklister ved Niels Juels gade. Cyklisterne fra nord skal samtidig orienteres mod Stationsområdet mv. igennem Bjerggade, så cykelstrømmen i begge retninger sikres.

I Y-Krydset for enden af Bjerggade er der en særlig trafikal udfordring, hvor mange trafikarter møder hinanden. Området savner en sammenhængende afslutning mod Stræder og Slipper, og er ikke inddraget i Køge Kysts projektområde. Det vil kræve et eget projekt for at skabe en trafikal korrekt men også æstetisk og flot løsning.

I den oprindelige spildevandsplan er kravet, at regnvandsanlægget i stræder og slipper skal sikres til en 5-års hændelse. Nu viser beregninger, at der ved den nuværende løsning allerede er problemer ved en 10-års hændelse. Der bør forsøges at klimasikre anlægget til en 20-års hændelse for at undgå, at overfladevand trænger ind i de nye butikker. Forvaltningen undersøger muligheden for forbedret klimasikring og planlægger at udføre arbejdet i forbindelse med færdiggørelsen af stræder og slipper. Udvikler TK Development og udviklingsselskab Køge Kyst bør indgå som medbetaler af denne merudgift, da løsningen har interesse for alle parter. TK har allerede tilkendegivet deltagelse i en delbetaling for anlægget.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 2,930 mio. kr. til ”Køge Kyst infrastruktur". Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budgettet (TMU 9 og 9A). Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Kommunikation
Køge Kommune og Køge Kyst arbejder løbende tæt sammen for at sikre en god kommunikation omkring Køge Kommunes og Køge Kysts projekter. 
Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Taget til efterretning.

Fraværende
Mads Andersen (C)
Bilag

Til toppen


124.   Erhvervsområde Ll. Skensved - Rådighedsbeløb


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der gives rådighedsbeløb på 300.000 kr. til afsluttende arbejder på Erhvervsområde Ll. Skensved.

Ejendoms- og Driftsudvalget 17-05-2017
Anbefales.

Økonomiudvalget 13-06-2017
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har siden 2002 arbejdet på planlægning, udvikling og byggemodning af industriområdet ved Foldagervej, Ll. Skensved. Området har henligget i en årrække, hvor man har afventet salg af de sidste byggegrunde.

Forvaltningen har nu solgt alle byggegrunde på Foldagervej på nær en og kan gennemføre de sidste arbejder, som bl.a. omfatter afsluttende arbejder på vejarealer ved de byggegrunde, der har henligget uden at blive solgt frem til nu.

Forvaltningen har sammen med ETK opgjort prisen for de afsluttende arbejder til 300.000 kr. Forvaltningen planlægger at udføre arbejdet i løbet af eftersommeren.

Der er tidligere givet en anlægsbevilling på 12,45 mio kr. til projektet Erhvervsområde Ll. Skensved. Rådighedsbeløbet på 300.000 kr. søges omplaceret fra puljen for Jordforsyning, byggemodning erhverv.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 300.000 kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansiering sker via de afsatte rådighedsbeløb til byggemodningspulje til erhvervsformål (EDU 53). Byrådet har tidligere givet samlet anlægsbevillinger for 12,450 mio. kr., og rådighedsbeløbet på 0,3 mio. kr. ligger inden for denne bevilling.

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Mads Andersen (C)

Til toppen


125.   KARA/Noveren - vedtægtsændring


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at ændring af vedtægt for KARA/Noveren nu ARGO godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget 01-06-2017
Anbefales.

Økonomiudvalget 13-06-2017
Anbefales.
Baggrund og vurdering

KARA/NOVEREN's bestyrelse traf på bestyrelsesmøde den 15. maj 2017 beslutning om at ændre selskabets navn fra KARA/NOVEREN til ARGO.

ARGO er en forkortelse af affald > ressourcer > genbrug > overskud, hvilket også er de ord, der danner selskabets "by-line". En ændring af selskabets navn kræver en konsekvensrettelse af vedtægternes punkt 1.1, hvoraf navnet fremgår. Tilrettet vedtægt vedlægges til godkendelse (bilag 1).

Inden bestyrelsens igangsættelse af proces om nyt navn blev ejerkommunernes borgmestre orienteret herom på et borgmestermøde den 9. februar 2017. Der blev her givet opbakning til, at bestyrelsen arbejdede videre med processen.

Bestyrelsen har med beslutningen om et navneskifte arbejdet ud fra ejerstrategien, hvoraf det fremgår, at ejerkommunerne har en fælles vision om, at virksomheden drives effektivt, med særlig fokus på at skabe miljømæssige og økonomisk bæredygtige løsninger. Virksomheden skal være innovativ og gå foran i udviklingen af affaldssektoren, gerne i samarbejde med virksomheder, forskningsinstitutioner og øvrige aktører i branchen.

Bestyrelsen har endvidere lagt vægt på, at det er vigtigt, at virksomhedens nye navn er nemt at udtale og skrive, at det siger noget om virksomhedens aktiviteter – og at såvel navn som logo er nemme at anvende i sammenhæng med ejerkommunernes egne visuelle identiteter. En uddybning af baggrunden for valg af navn samt et eksempel på selskabets kommende visuelle identitet vedlægges til orientering (bilag 2).

Vedtægtsændringerne indebærer at den nuværende formulering:

"Pkt. 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S."

- ændres til ny formulering:

"Pkt. 1.1 Fællesskabets navn er ARGO I/S."

Det bemærkes, at de opdaterede vedtægter skal godkendes i samtlige 9 ejerkommuner og af det kommunale tilsyn (Ankestyrelsen), samt af selskabets bestyrelse en anden gang, jf. vedtægterne. Under forudsætning af dette træder vedtægtsændringen i kraft den 1. oktober 2017.

Implementeringen af et nyt navn og en ny visuel identitet forventes at kunne afholdes indenfor selskabets eksisterende budget.

Økonomi
Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Mads Andersen (C)
Bilag

Til toppen


126.   Forslag til lokalplan 1068 - Å-grunden


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. forslag til lokalplan 1068 vedtages til offentlig høring i 8 uger,
 2. der afholdes borgermøde onsdag den 16. august 2017, kl. 19.00. 

Økonomiudvalget 13-06-2017
Ad 1-2: Anbefales af et flertal bestående af Mette Jorsø (V), Flemming Christensen (C), Torben Haack (F), Dora Olsen (O) og Marie Stærke (A).

Niels Rolskov (Ø) kan ikke anbefale og ønsker følgende mindretalsudtalelse medtaget i referatet:  

 • Maksimal byggeprocent på 40.
 • Ingen mulighed for dispensation fra de 12 meters byggehøjde.
 • Der bør laves VVM undersøgelse.
 • Der skal være krav om genanvendelse af tagvand til toilet og tøjvask.

Teknik- og Miljøudvalget 15-06-2017
Anbefales af et flertal bestående af, Mette Jorsø (V), Poul Erik Jensen (V), Lars Have Christensen (V) og Lene Møller Nielsen (A).

Niels Rolskov (Ø) kan ikke anbefale og ønsker følgende mindretalsudtalelse medtaget i referatet:

 • Maksimal byggeprocent på 40.
 • Ingen mulighed for dispensation fra de 12 meters højde.
 • Der bør laves VVM-undersøgelse.
 • Der skal være krav om genanvendelse af tagvand til toilet og tøjvask.

Fraværende
Erling Larsen (A)
René Jespersen (V)
Søren D. Brask (V)
Torben Haack (F)

Baggrund og vurdering

Lokalplanen er udarbejdet for at følge op på udviklingsplanen for Stationsområdet i projektet ”Køge Kyst” og fastsætter bestemmelser for den sydligste del af Stationsområdet ved Køge Å kaldet  "Å-grunden".

Lokalplanen skal give mulighed for etablering af ca. 32 lejligheder fordelt på 3 forskellige etagebebyggelser. Hver enkelt boligstok skyder sig ud i parkarealet langs åen og lægger sig i det grønne areal, som en parkbebyggelse, således at bebyggelsen fremstår åben for den bagvedliggende by ned til Køge Å.

Skalaen i bebyggelsen skal helt overordnet tilpasses Køges historiske og aktuelle udgangspunkt.

Der må maksimalt opføres 4.000 m2 på grunden, og etagebebyggelsen må opføres i en maksimal højde på 12 meter, hvilket medfører, at byggeriet harmonerer med den omkringliggende bebyggelse.

Bebyggelsen skal udføres med saddeltag, så den harmonerer med den gamle bykernes byggestil, samt skaber en række karakteristiske gavle mod åen og mod Fændediget. Facader skal udføres i tegl som primært materiale kombineret med træ.

Bebyggelsens udenomsarealer udlægges til halv private opholdsrum med mulighed for offentlig passage og private terrasser.

Til bebyggelsen etableres der parkeringsareal langs togbanen, og stiadgangen over "Den Hvide Bro" fra "Digterkvarteret" fortsættes hen langs åen med forbindelse op til Fændediget og byens øvrige stisystem i stationsområdet.

Lokalplanen fastlægger byggefelter og principper for placering af bebyggelsen samt bestemmelse for udforming, farver og materialer, der sikrer, at ny bebyggelse tilpasses de omkringliggende arealer.

Miljøvurdering:
Der er foretaget en screening af lokalplanens påvirkning af miljøet. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke forudsætter en miljøvurdering. Begrundelsen er, at planen efter kommunens vurdering ikke danner grundlag for anlæg mv., der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ad 1-2: Godkendt af et flertal bestående af Det Konservative Folkeparti (2), Liberal Alliance (1), Dansk Folkeparti (1), Venstre (11), Socialistisk Folkeparti (3) og Socialdemokraterne (7).

Enhedslisten (2) kan ikke anbefale og ønsker følgende mindretalsudtalelse medsendt høringen:  

 • Maksimal byggeprocent på 40.
 • Ingen mulighed for dispensation fra de 12 meters byggehøjde.
 • Der bør laves VVM undersøgelse.
 • Der skal være krav om genanvendelse af tagvand til toilet og tøjvask.
Fraværende
Mads Andersen (C)
Bilag

Til toppen


127.   Forslag til lokalplan 1080 - rækkehuse på Søsvinget


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at 
 1. forslag til lokalplan 1080 for rækkehuse på Søsvinget vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger,
 2. der afholdes borgermøde mandag den 21. august 2017 kl. 19.00 - eventuelt som digitalt borgermøde.

Teknik- og Miljøudvalget 01-06-2017
Anbefales, herunder at der forsøgsmæssigt gennemføres et digitalt borgermøde.

Ved kommende lokalplaner bør det overvejes at stille krav om brug af regnvand til toiletskyl mv.

Niels Rolskov (Ø) ønsker medtaget som mindretalsudtalelse, at der etableres en delebilsordning i området og regnvandsopsamling til toiletskyl.

Økonomiudvalget 13-06-2017
Anbefales, herunder at borgermødet forsøgsmæssigt gennemføres som et digitalt borgermøde.

Ved kommende lokalplaner bør det overvejes at stille krav om brug af regnvand til toiletskyl mv.

Niels Rolskov (Ø) ønsker medtaget som mindretalsudtalelse, at der etableres en delebilsordning i området og regnvandsopsamling til toiletskyl.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune har solgt to ejendomme i Hastrup Vest til en projektudvikler, som ønsker at opføre rækkehuse på ejendommene. I forbindelse med udbud af ejendommene valgte Byrådet projektudviklerens skitseprojekt, som rummer 16 rækkehuse i 1 plan og 14 rækkehuse i 2 plan.

Ejendommene er omfattet af lokalplan 4-18 for boliger ved Sandholmgård. Lokalplanen fungerer som rammelokalplan for ejendommene og forudsætter, at der vedtages en supplerende lokalplan, inden ejendommene kan bebygges.

Formålet med en ny lokalplan er at give mulighed for opførelse af en bebyggelse i overensstemmelse med projektudviklerens skitseprojekt og lokalplan 4-18.

Lokalplanområdet er på ca. 1 hektar og ligger på Søsvinget i Hastrup. Vest for lokalplanområdet ligger parcelhuse. Nord for lokalplanområdet ligger et grønt område i forbindelse med Ellebækken og Hastrupsøerne. Øst for lokalplanområdet ligger etagebebyggelse med facader i skel mod Søsvinget.

Søsvinget fungerer som hovedgade for et større boligområde med åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Den gældende rammelokalplan indeholder en illustrationsplan for området, som bl.a. viser, hvordan bebyggelsen langs Søsvinget skal orienteres mod vejen og på den måde være med til at understrege Søsvinget som områdets hovedgade.

Lokalplanen stiller bl.a. krav om, at ny bebyggelse langs Søsvinget placeres således, at der er direkte indgang til boligerne fra Søsvinget. På den måde sikres det, at den nye bebyggelse ikke bliver en lukket enklave, men en del af bebyggelsen omkring Søsvinget.

Lokalplanen stiller bl.a. krav om, at ny bebyggelse langs Søsvinget opføres i 2-2½ etage, og ny bebyggelse langs parcelhusbebyggelsen vest for lokalplanområdet opføres i 1 etage. På den måde sikres det, at den ny bebyggelse er tilpasset områdets skala.

Miljøvurdering:
Der er foretaget en screening af påvirkning af miljøet som følge af lokalplan 1080. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen kke forudsætter en miljøvurdering, da den ikke indeholder ændringer, som antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Godkendt, herunder at borgermødet forsøgsmæssigt gennemføres som et digitalt borgermøde.

Ved kommende lokalplaner bør det overvejes at stille krav om brug af regnvand til toiletskyl mv.

Enhedslisten (2) ønsker medtaget som mindretalsudtalelse, at der etableres en delebilsordning i området og regnvandsopsamling til toiletskyl.

Fraværende
Mads Andersen (C)
Bilag

Til toppen


128.   Lokalplan 1066 for P-anlæg ved Køge Nord - endelig vedtagelse


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplan 1066 vedtages endeligt med de i høringsnotatet beskrevne ændringer.

Teknik- og Miljøudvalget 01-06-2017
Anbefales.

Økonomiudvalget 13-06-2017
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Lokalplan 1066 for P-anlæg ved Køge Nord har været i offentlig høring i perioden 2. november 2016 til 27. december 2016.

Der kom to indsigelser i høringsperioden. Den ene fra Vejdirektoratet, som ønskede, at lokalplanen blev tilføjet oplysninger om vejbyggelinjer langs Køge Bugt Motorvejen samt visning af disse på kortbilag 2 i lokalplanen. Vejdirektoratet ønskede endvidere, at lokalplanen udtog det areal, der omfatter motorvejen, da der ikke kan lokalplanlægges for en statsvej. Vejdirektoratet har vetoret i forhold til vedtagelse af lokalplanen.

Den anden indsigelse kom fra KLAR Forsyning, som ønskede, at lokalplanen blev tilføjet oplysninger om regnvandshåndtering samt angivelse af arealer til regnvandshåndtering tilføjet kortbilag 2.

Begge indsigelser er efterkommet i den endelige lokalplan, og de ønskede ændringer og tilføjelse er indarbejdet i den endelige lokalplan. Vejdirektoratet har i maj måned 2017 godkendt de til den politiske behandling foreslåede ændringer af lokalplanen.

Forslag til ændringer fremgår specifikt af høringsnotatet.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Mads Andersen (C)
Bilag

Til toppen


129.   Byplan Borup - endelig vedtagelse


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Byplan Borup vedtages endeligt.

Økonomiudvalget 13-06-2017
Anbefales.

Niels Rolskov (Ø) kan dog ikke tilslutte sig bebyggelse langs Kimmerslev Sø.

Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget vedtog den 7. februar 2017, at sende udkast til Byplan Borup til orientering i alle fagudvalg. Orienteringen af udvalgene har fundet sted i perioden 1. – 15. marts 2017, og er taget til efterretning af alle fagudvalg med følgende bemærkning fra henholdsvis Kultur- og idrætsudvalget, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ejendoms- og Driftsudvalget:

Kultur- og Idrætsudvalget: Erik Swiatek (A) ser gerne, at der i forbindelse med godkendelse af bydelsplanen bevilges 5 mio. kr. til gennemførelse af planen.

Erhvers- og Arbejdsmarkedsudvalget: Udvalget henviser til detailhandelsanalysen, inden der tages stilling til de tomme butikker i Borup bymidte.

Ejendoms- og Driftsudvalget: At Socialdemokratiet gerne ser, at der i forbindelse med bydelsplanen afsættes 5 mio. kr. til gennemførelse af planen.
F udtalte, at en sådan beslutning træffes af Byrådet.
At Venstre gør opmærksom på, at bydelsplanen vil medføre afledte driftsomkostninger, som skal dækkes ind.

Derudover blev Udkast til Byplan Borup sendt i høring i Følgegruppen i perioden 8. februar -1. marts 2017, med fire indkomne høringssvar fra følgegruppemedlemmer og organisationer, herunder Borup Borgerforening. Byplan Borup indeholder en række konkrete ønsker til fremtidens udvikling, der kan forfølges på kort, mellem og lang sigt. De enkelte ønsker til fremtiden i planen er et udtryk for borgernes ønsker, sammenholdt med forvaltningens umiddelbare vurdering, men skal følges op af kommende beslutninger, planer mv. En del af bemærkningerne fra Følgegruppen omhandler den prioriterede tidshorisont. Det er dog vigtigt at bemærke at der ingen lovmæssige bindinger er til processen, og tidsintervallerne ikke binder de enkelte forslag/ønsker på en bestemt periode. Det betyder også, at der i praksis kan ske justeringer, fx når/hvis muligheden opstår for at fremrykke realiseringen af ønskede tiltag. Se også svar på de konkrete indsigelser i vedlagte høringsnotat.

Byplan Borup er en helhedsorienteret strategisk plan, der viser en retning for Borups udvikling med fokus på fysisk planlægning men med inddragelse af forslag indenfor kultur og fritid. Flere emner har direkte sammenhæng med Kommuneplanrevisionen og en kommende revision af Trafik- og Miljøplanen, og visse emner viderebearbejdes. Fx sendes alle konkrete forslag til forbedring af trafiksikkerhed videre i revisionen af Trafik- og Miljøplanen, og diskussionen om byvækst fortsættes i forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 2017. Byplan Borup afsluttes med den endelige vedtagelse, hvorimod arbejdet med Borup således fortsætter.

Dette gælder også for det konkret ønske i Byplan Borup om, at der i løbet af de kommende år udarbejdes en samlet plan for bymidten. En fremadrette proces skal nu tilrettelægges for en samlet plan bestående dels af en handleplan for en levende bymidte i en koordineret indsats mellem borgere, foreninger, kommune og private ejere af lokaler, dels en plan for renovering og forskønnelse af bymidten. I det videre arbejde med Borups bymidte vil detailhandelsanalysen indgå som en del af grundlaget. 

Økonomi
Byplanens forslag til planer og projekter vil indgå i den samlede prioritering på linje med ønsker fra andre byområder. I budget 2017 er der afsat i alt 1 mio. kr. til bydelsplanerne i Herfølge og Borup.
Kommunikation
Efter Byplan Borups endelige vedtagelse, vil den være at finde på hjemmesiden www.koege.dk/bydelsplaner
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Mads Andersen (C)
Bilag

Til toppen


130.   Udstykning af Egøjevej 118 – genoptagelse af sag til Byrådets afgørelse


Indstilling

Teknik-og Miljøforvaltningen indstiller overfor Teknik- og Miljøudvalget, at

 1. der meddeles afslag på udstykning til tre grunde,
 2. forvaltningen i samarbejde med ansøger arbejder videre med én udstykning.

Teknik- og Miljøudvalget 08-12-2016
Et flertal i udvalget Mette Jorsø (V), Lars Have Christensen (V), Poul Erik Jensen (V) og Søren D. Brask (V) ønsker at give tilladelse til alle 3 grunde.

Erling Larsen (A) og Niels Rolskov (Ø) stemmer imod og begærer sagen i Byrådet, jf. styrelseslovens § 23.

Torben Haack (F) tager forbehold frem til byrådsmødet.

Byrådet 20-12-2016
Sagen udsættes.

Baggrund og vurdering

Ejeren af ovenstående ejendom har ansøgt om landzonetilladelse til, at ejendommen udstykkes i 3 selvstændige ejendomme. Se vedlagte ansøgning med kortbilag og foto.

Ejendommen ligger i landzone og er ikke omfattet af en lokalplan. Det betyder, at der ikke uden en landzonetilladelse fra Køge Kommune må foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer, jf. § 35, stk. 1 i planloven.

Ejendommen er en mindre landejendom, hvor jordene er solgt fra i 1960'erne og sammenlagt med naboejendommen. Ejendommen består i dag af et stuehus, udlænger og en garage. Ejeren ønsker at nedrive den eksisterende bebyggelse for at udstykke og opføre 3 nye boliger med passende have i god afstand til Køge by.

Ejendommen er beliggende i et område præget af landejendomme med store grundstykker/haver og op til et kolonihaveområde nord for Gl. Hastrup landsby og golfbanen, direkte ud til Egøjevej i landzonen.

Sagen har været sendt i naboorientering i 2 uger. I høringsperioden er der ikke indkommet høringssvar.

Ifølge landzonebestemmelserne skal nye boliger primært opføres i byzone, men der kan dog meddeles tilladelse til udstykninger og nye boliger som huludfyldninger eller afrunding af de landsbyer, der er afgrænset i kommuneplanen. Hovedformålet med planlovens gældende landzoneregler er at modvirke byspredning ved at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse og anlæg i det åbne land og samtidig sikre, at egentlig byudvikling sker, hvor der er åbnet mulighed for det gennem kommune- og lokalplanlægning. Zoneinddelingen skaber derved en klar grænse mellem by og land, hvorved bl.a. natur- og kulturhistoriske værdier bevares, og miljøkonflikter til bl.a. landbruget undgås.

Når Teknik- og Miljøforvaltningen i nogle sammenhænge giver tilladelse til udstykninger, er der tale om enkelte udfyldninger i husrækker eller afrunding af de landsbyer, der er afgrænset i kommuneplanen, jf. planlovens praksis, der er fastlagt gennem afgørelser i Natur- og Miljøklagenævnet.

Forvaltningen vurderer, at udstykningen til tre grunde ligger udenfor, hvad der generelt kan tillades i landzonen. En udstykning til tre selvstændige ejendomme kan ikke sidestilles med en udfyldning i eksisterende husrække og vil afvige i forhold til de øvrige ejendommes størrelser og bryde med omgivelsernes kulturhistoriske fortælling. En enkelt udstykning kan tillades, hvis udvalget vurderer, at bebyggelsen fra Egøjevej 116 til 128 betragtes som en husrække. Dette vil være en konkret vurdering, der kan påklages.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning
Sagen udsat.
Fraværende
Mads Andersen (C)
Bilag

Til toppen


131.   Revision af Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter - indbringelse af sag til Byrådets behandling


Indstilling

Niels Rolskov (Ø) har den 12. juni 2017 anmodet om at nedenstående sag bringes til behandling på Byrådets møde, jf. styrelseslovens § 11.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at

 1. vedlagte udkast til revision af Forskriften for bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune sendes i offentlig høring henover sommeren 2017 med henblik på endelig vedtagelse til efteråret 2017,
 2. krav og anbefalinger til bygningsskadelige vibrationer samt overvågning af grundvandssænkningernes udbredelse udenfor byggefelterne, samles i et særskilt administrationsgrundlag (se bilag).

Teknik- og Miljøudvalget 01-06-2017
Et flertal i udvalget Mette Jorsø (V), Poul Erik Jensen (V), Lars Have Christensen (V), Paul Christensen, Torben Haack (F) og Erling Larsen (A) vedtog at sendes de to forslag i høring, hvorefter der tages stilling.

Niels Rolskov (Ø) stemmer imod.

Fraværende
Søren D. Brask (V)

Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået og revideret forskriften under hensyntagen til de erfaringer forvaltningen har høstet ved brugen af den, siden 2011 og den seneste revision i 2015. Samtidig har forvaltningen, i relevant omfang, indarbejdet ændringer svarende til dem Københavns Kommune har indført i år. Køge Kommune har de senere år haft bygge- og anlægsaktiviteter i tilsvarende niveau som København med byudviklingsprojekterne (Køge Kyst), udvidelse af motorvejen, København-Ringsted banen, vedligeholdelse af S-banen, udvidelse af Universitetssygehuset, Campus Køge, Køge Nord Station, STC og så videre for blot at nævne nogle. Omfanget af anlægsarbejder fortsætter i årene fremad og dermed også kravene til håndtering af miljøsagerne.

Væsentligste ændringer i udkastet er:

 • Støjgrænser for stærkt støjende aktiviteter i dagtimerne, kl. 08 - 16 udtages, det vil sige, når forskriftens krav til arbejdstider er opfyldt.
 • Grænseværdien for de komfortrelaterede vibrationer udtages af forskriften.

  Vibrationsproblemer er typisk knyttet til de stærkt støjende aktiviteter - såsom nedramning af spuns og funderingspæle - så de håndteres i sammenhæng med reguleringen af de stærkt støjende aktiviteter. Ligesom ved stærkt støjende aktiviteter kan komfortvibrationer være uundgåelige for at gennemføre et byggeprojekt. Og ligesom ved støj kan de altid reguleres konkret, hvis der er særlige problemer ved et bygge- og anlægsarbejde. På den baggrund foreslås grænseværdien fjernet.

  I de tilfælde, hvor forvaltningen modtager klager over vibrationer i forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter, drejer det sig typisk om spunsarbejde og lignende, hvor borgerne er bekymrede over de skadepåvirkninger, arbejdet eventuelt kan påføre deres bolig eller ejendom. Forvaltningen tager i disse sager udgangspunkt i, om det er bygningsskadelige vibrationer i forhold til, om der er tale om sammenhængende byggeri/industrielt byggeri, almindeligt boligbyggeri eller særligt vibrationsfølsomt byggeri (eks. middelalderbyggeri).

  Grænseværdier for komfort niveau (gener - ikke skader) er primært relevant i forbindelse med vibrationsgener fra stationære virksomheder samt trafik og derfor ikke i en forskrift for bygge- anlægsaktiviteter.

  Ændringerne i udkastet er et udtryk for den praksis som i dag udmøntes i forbindelse med ansøgninger om dispensation fra grænseværdier for støj. Det er forvaltningens vurdering og erfaring, at de stærkt støjende arbejder ikke kan udføres indenfor støjgrænsen på 70 dB(A), medmindre der er tale om meget kortvarige aktiviteter. Det giver i dag anledning til mange ansøgninger om dispensation fra grænseværdierne for aktiviteter, der udføres i dagtimerne, hvor forvaltningen vurderer, at miljøgenerne er begrænsede. 

  I forbindelse med en ansøgning om dispensation fra arbejdstiderne, stiller forvaltningen altid vilkår om, at bygherre/entreprenør skal nabovarsle i nærmere fastsat afstand - afhængig af støjens forventede udbredelse, typisk i 100 - 500 meters afstand fra byggefeltet.

  Det er forvaltningens vurdering, at kravet til udførselstidspunkter og rettidig nabovarsel er vigtigere end krav til støjgrænser, når det omhandler stærkt støjende aktiviteter, hvor der reelt - teknisk og/eller økonomisk set - ikke er alternative arbejdsmetoder.

  Bilaget med byggetekniske krav er hjemlet i byggeloven og omhandler skader, mens forskriften er hjemlet i miljøloven og omhandler gener og forurening. Der er ikke hjemmel til at medtage byggetekniske krav i miljøforskriften, hvorfor bilaget bør udgå.
  Økonomi
  Sagen har ikke økonomisk konsekvens for Køge Kommune.
  Beslutning

  Ad 1-2: Enhedslisten stillede ændringsforslag til bilag 1: Revideret forskrift for støjende og støvende bygge- og anlægsaktivitet. Ændringsforslaget vedhæftes referatet.

  Ændringsforslaget blev sat til afstemning, og et flertal på 25 (C, I, O, V, A og F) stemte imod. Et mindretal på 2 (Ø) stemte for. Ændringsforslaget blev dermed ikke vedtaget.

  Et flertal på 25 (C, I, O, V, A og F) godkendte at bilag 1: Revideret forskrift for støjende og støvende bygge- og anlægsaktivitet og bilag 4: Administrationsgrundlag - vibration og grundvand sendes i høring idet følgende bemærkning medsendes høringen:

  "Køge Kommune er særligt opmærksomme på, at der er geografiske områder i kommunen, der kræver særlig opmærksomhed grundet bebyggelsens alder og undergrundens sammensætning. Dette vurderes bl.a. at gøre sig gældende for Køge midtby og særligt området ud mod Køge Bugt. Den administrative praksis for disse områder vil derfor være særligt skærpet og krav om udførselsmetoder og udarbejdelse af paraplyplaner for større bygge- og anlægsopgaver der kan afføde støj og vibrationer, vil kunne forventes. I forlængelse heraf kan Byrådet vælge at anvende byggelovens § 12A til at påbyde særlige foranstaltninger i tilfælde, hvor særligt skærpede forhold taler for det."

  Enhedslisten (2) stemmer imod. 

  Fraværende
  Mads Andersen (C)
  Bilag

  Til toppen


  132.   Forslag til ændring af forskrift - indbringelse af sag til byrådets behandling


  Indstilling
  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at henvendelsen fra Niels Rolskov (Ø) drøftes.

  Teknik- og Miljøudvalget 18-05-2017
  Et flertal bestående af Mette Jorsø (V), Poul Erik Jensen (V), Frank Hyldal (V), Torben Haack (F) og Erling Larsen (A) besluttede at udsætte sagen med henblik på, at de økonomiske og juridiske forhold ved forslaget undersøges nærmere.

  Niels Rolskov (Ø) ønskede forslaget behandlet ved dagens møde.

  Teknik- og Miljøudvalget 01-06-2017
  Niels Rolskov (Ø) fremkom med ændringsforslag, så det sker med hjemmel i byggelovens § 12A og begærede sagen i Byrådet.

  Resten af udvalget forbeholder sig sin stilling.

  Baggrund og vurdering

  Enhedslisten ved Niels Rolskov (Ø) har fremsendt følgende:

  "Forslag til ændring af bilag 1 af 1. december 2015 til "Forskrift for udførelse af støv- eller støjfrembringende bygge- og anlægsaktiviteter" af 1. august 2011.

  Lovgrundlag, der tilføjes ”og 12A”.

  Afsnit 3. Vibrationsbegrænsning ændres til:
  "Afsnit 3. Aktiviteter i særligt følsomme områder

  Kommunen anser en række områder i kommunen for særligt følsomme i forhold til at sikre eksisterende bygninger mod skade.

  I disse områder skal nedsætning af spuns og fundering foretages med metoder, der er vibrationsfri eller meget vibrationssvage. Hertil kan henregnes:

  • Nedpresset spuns.
  • Sekantpælespuns.
  • Pressede pæle.
  • Borede fundamenter.

  Andre metoder, der har lignende vibrationsmæssige egenskaber, kan tillige godkendes.

  I de pågældende områder skal grundvandssænkning tillige undgås i videst muligt omfang. Som minimum skal der ske reinfiltration.

  De særligt følsomme områder udgøres af:

  • Kulturarvsarealer, samt en afstand på 200 meter herfra, jf. kort.plansystem.dk
  • Bevaringsområder, samt en afstand af 200 meter herfra, jf. kort.koege.dk
  • Fredede bygninger, bygningsværker og fortidsminder samt en afstand af 200 meter herfra, jf. kort.koege.dk og kort.plansystem.dk
  • Bevaringsværdige huse samt en afstand af 200 meter herfra, jf. bevaringsbestemmelser i gældende lokalplaner i op til 200 meters afstand.

  Herudover skal aktiviteter i disse områder tillige opfylde retningslinjerne i afsnit 4 og 5."

  Afsnit 4 ændres til "4. Aktiviteter i øvrige områder”
  Afsnit 5 ændres til "5. Bygningsvibrationer / vibrationsbegrænsninger i øvrige områder."

  Økonomi
  Intet at bemærke.
  Beslutning

  Enhedslisten fremsatte tilrettet ændringsforslag (vedhæftet referatet som "Ø's forslag til foreskrift") hvorefter det i dagsordensteksten fremsatte forslag udgår.

  Forslaget blev drøftet og et flertal på 25 (C, I, O, A, V og F) ønsker ikke at følge ændringsforslaget. Et mindretal på 2 (Ø) stemte for at medtaget forslaget i høring.

  Byrådet præciserede at høringsperioden løber fra 1. august til 29. september.

  Fraværende
  Mads Andersen (C)
  Bilag

  Til toppen


  133.   Eventuelt


  Beslutning
  Drøftet.
  Fraværende
  Mads Andersen (C)

  Til toppen


  134.   Analyse


  Indstilling
  Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at analysen tages til efterretning.

  Økonomiudvalget 06-06-2017
  Taget til efterretning.
  Baggrund og vurdering

  I budgeterklæringen for budget 2017-20 fremgår:

  ”Forligsparterne er enige om, at løn er et af elementerne i at have attraktive arbejdspladser og dermed kunne fastholde dygtige og engagerede medarbejdere. Forligsparterne ønsker derfor at få afdækket udviklingen i gennemsnitslønnen for kommunens største personalegrupper, herunder også det samlede lønforbrug i Køge Kommune.”

  På denne baggrund godkendte Byrådet den 28. februar 2017 vedlagte kommissorium for analysen.
  Kommissoriet fastlægger, at analysens formål er, at: 

  1. afdække udviklingen i gennemsnitslønnen for kommunens største personalegrupper, herunder om gennemsnitslønnen for kommunens største personalegrupper er på niveau med relevante sammenligningskommuner,  
  2. afdække udviklingen i det samlede gennemsnitlige lønniveau for kommunen, herunder om den samlede gennemsnitsløn for kommunen er på niveau med relevante sammenligningskommuner,
  3. undersøge, hvad der kan forklare eventuelle forskelle i gennemsnitslønnen for kommunens største personalegrupper samt eventuelle forskelle i det samlede gennemsnitlige lønniveau for kommunen i forhold til de relevante sammenligningskommuner,
  4. undersøge, i hvilket omfang lønniveauet på de største personalegrupper har betydning for rekruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft.

  Analysen er gennemført med bistand fra KL's konsulentvirksomhed (KLK) og med inddragelse af såvel ledere som faglige organisationer.

  Hovedkonklusionerne fra analysen er, at:

  • Den samlede gennemsnitsløn for alle de undersøgte personalegrupper er lidt over gennemsnittet i Køge Kommune.
  • Alle de undersøgte overenskomstgrupper ligger inden for spændet for laveste til højeste gennemsnitsløn i sammenligningsgruppen.
  • Pædagogisk personale i daginstitutioner, klub og SFO har de sidste to år haft den laveste gennemsnitsløn indenfor sammenligningsgruppen, og hjemmevejlederne m.fl. har målt i kr. den største afvigelse til gennemsnittet.
  • Ancienniteten ligger tæt på sammenligningsgruppen.
  • Personaleomsætning i Køge Kommune ligger lavere end sammenligningsgruppen.
  • Rekrutteringssituationen opleves ikke mere udfordret end sammenligningskommunerne.
  • Lokalløn-andelen er lavere i Køge Kommune end i sammenligningskommunerne. Lokallønsandelen er udtryk for lokale prioriteringer i forhold til antal medarbejdere, anciennitet og lønniveau.

  På Økonomiudvalgets møde vil KLK præsentere hovedkonklusionerne fra analyse-rapporten, som er vedhæftet sammen med bilag med oversigt over data for hver personalegruppe (overenskomstområde). 

  På Byrådets møde vil analysens resultater blive præsenteret af Peter Frost og Lene Østergaard Lunde.

  Den videre proces
  Efter behandling af analyse-rapporten i Økonomiudvalget og Byrådet arbejder administrationen viderere med afdækning af mulige konsekvenser af analysen. Hoved MED-udvalget inddrages i overvejelserne på deres møde i juni.

  Afdækningen af de mulige konsekvenser præsenteres for Byrådet på budgetseminaret den 17. august 2017.

  Økonomi
  Ingen direkte konsekvenser.
  Beslutning

  Analysen blev kort præsenteret og herefter taget til efterretning.

  Sagen overføres til åbent referat.

  Fraværende
  Mads Andersen (C)
  Bilag

  Til toppen


  135.   Salg af parcelhusgrund (Lukket punkt)


  Beslutning
  Ad 1-3: Godkendt.
  Fraværende
  Mads Andersen (C)

  Til toppen


  136.   Salg af areal (Lukket punkt)


  Beslutning
  Godkendt.
  Fraværende
  Mads Andersen (C)

  Til toppen


  137.   Ombygning af Ølbycenter 51-53 (Lukket punkt)


  Beslutning
  ad 1-3: Godkendt.
  Fraværende
  Mads Andersen (C)

  Til toppen


  138.   Koncernservice - Økonomiservice, fakturakontrol (Lukket punkt)


  Beslutning
  Godkendt.
  Fraværende
  Mads Andersen (C)

  Til toppen


  139.   Køge Idrætspark - Udbud af Stadion med tribune og tilskuerfaciliteter (Lukket punkt)


  Beslutning

  Ad 6: Godkendt at option på 1.500 siddepladser og option på lys til HD SS medtages i udbuddet.

  Ad 7: Godkendt.

  Enhedslisten (2) kan ikke anbefale.

  Fraværende
  Mads Andersen (C)

  Til toppen


  140.   Køge Idrætspark – Udbud af Hal III (Lukket punkt)


  Beslutning

  Ad 5: Godkendt at option på 1.500 siddepladser og option på lys til HD SS medtages i udbuddet. 

  Ad 6: Godkendt.

  Fraværende
  Mads Andersen (C)

  Til toppen


  141.   Køge Idrætspark – Udbud af byggeret 2 (Lukket punkt)


  Beslutning

  Ad 2: Godkendt  af et flertal på 25 (C, I, O, F, V og A).

  Ad 3: Godkendt af et flertal på 25 (C, I, O, F, V og A).

  Ad 4-5: Til efterretning.

  Enhedslisten (2) stemmer imod. 

  Fraværende
  Mads Andersen (C)

  Til toppen


  142.   Personalesag (Lukket punkt)


  Beslutning
  Godkendt.
  Fraværende
  Mads Andersen (C)

  Til toppen


  143.   10. klassecenter Køge - fremtidig placering (Lukket punkt)


  Beslutning

  Ad 1: Taget til efterretning.

  Ad 2: Et flertal på 25 (C, I, O, V, F og A) godkendte udbudsmaterialet. 2 (Ø) stemte imod.

  Fraværende
  Mads Andersen (C)

  Til toppen


  144.   Boligprojekt - indbringelse af sag til Byrådets behandling (Lukket punkt)


  Beslutning

  Et flertal på 16 (C, I, O, F, A og Ø) besluttede, at der ikke udarbejdes lokalplan for boliger ved Åhavnen.

  11 (V) undlod at stemme idet Venstre mener, at det er et lovkrav at der udarbejdes lokalplan.

  Fraværende
  Mads Andersen (C)

  Til toppen


  145.   Eventuelt (Lukket punkt)


  Beslutning
  Drøftet.
  Fraværende
  Mads Andersen (C)

  Til toppen

  Opdateret af Køge Kommune 22.06.17