Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Køge Byråd

Den 22.09.2015 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anette Simoni, (V)
Dora Olsen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Helle Poulsen, (V)
Jacob Mark, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Jette W. Jørgensen, (Ø)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lis Hesselberg, (V)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Palle Svendsen, (V)
Paul Christensen, (V)
Poul Erik Jensen, (V)
Rasmus Felt, (A)
René Jespersen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)
Trine Hastrup, (V)


221.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Palle Svendsen (V) har meldt afbud (over 7 dage) og Venstre anmodede om at stedfortræder Lars Have Christensen blev indkaldt i stedet - hvilket blev godkendt.

Forslagsstillere til sagerne 241, 242 og 243 anmodede om at sagerne - med forelagte begrundelser - bliver taget af dagsordenen - hvilket blev  godkendt.

Til toppen


222.   Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet


Indstilling
Der foreligger ingen skriftlige spørgsmål.
Beslutning
Intet.

Til toppen


223.   Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet


Beslutning
Claus Steen Petersen, Køge Grundejerforening, oplæste og overbragte et antal spørgsmål i tilslutning til byggeri ved Stationspladsen m.m.
Det blev aftalt at borgmesteren snarest foranlediger Køge Grundejerforening indkaldt til møde for besvarelse af de rejste spørgsmål.

Ivan Bork, Klematisvej 25, Køge afleverede 20 underskrifter vedr. problemer på Klematisvej og forespurgte til tidsfrister m.m. i relation til aktindsigt. Borgmesteren modtog underskrifter og besvarede spørger.

John Larsen, Klematisvej 23, Køge oplæste et antal spørgsmål vedr. forhold omkring anlægsarbejder ved Klematisvej. Pågældende ville fremsende spørgsmålene til borgmesteren med henblik på skriftlig besvarelse - eventuelt afvikling af et møde.

John Andersen, Ådalen 2, Køge stillede spørgsmål omkring kommunes tilsyn m.m.  i forbindelse med anlægsarbejde i området.
Borgmesteren besvarede spørger.

Søren Gommesen, Nørregade 9, Køge stillede spørgsmål omkring problemer med tang ved Søndre Strand.
Borgmesteren besvarede spørger.

Merethe Borch, Køge Nord, stillede spørgsmål omkring kommunens håndtering af borgere der måtte være kommet i klemme i relation til skader forårsaget af  byggearbejder. Borgmesteren besvarede spørger.

En borger Ll. Skensved forespurgte til manglende bynavn på byzoneskilte ved indkørsel til Ll. Skensved fra  Egedesvej.
Forholdet vil blive søgt afhjulpet.

Pernille Sylvest, Mjølnersvej 6, Køge forespurgte til mulig justering af "Den grønne bølge" i lyskryds på Ringvejen.
Det blev oplyst at der løbende søges foretaget e nødvendige justeringer af lysanlæg på Ringvejen.

Flemming Jensen, Ærøvej 8, Køge forespurgte til status for cykelsti på Billesborgvej.
Borgmester/formanden for Teknik- og Miljøudvalget besvarede spørger.

John Andersen, Ådalen 2, Køge forespurgte til manglende skiltning fra Egedesvej til Ådalen.
Forholdet vil blive søgt afhjulpet


Til toppen


224.   Anmodning om udtræden af Byrådet (Jacob Mark, F)


Indstilling

Byrådssekretariatet indstiller til Byrådet, at 

 1. Byrådet beslutter, om byrådsmedlem Jacob Mark (F), som ansøgt, kan udtræde af Køge Byråd pr. 30. september 2015,
 2. Byrådet beslutter, om stedfortræder Ida Marie Kristensen er rette stedfortræder og valgbar,
 3. den oprindelige valggruppe 2 (A, F, Ø, O og U), såfremt anmodningen imødekommes, udpeger et andet medlem til
  - KL's delegeretmøde,
  - Stedfortræder til bestyrelsen for Køge Ungdomsskolevirksomhed. (Efter vedtægterne indtræder stedfortræder for Erik Swiatek (A) i Ungdomsskolebestyrelsen, og der skal derfor udpeges en ny stedfortræder).

 4. den oprindelige valggruppe 1 (C, F, U, V, Søren Brask og René Jespersen), såfremt anmodningen imødekommes, udpeger et andet medlem til
  - Børneudvalget,
  - Skoleudvalget,
  - Kultur- og Idrætsudvalget.
Baggrund og vurdering
Byrådsmedlem Jacob Mark (F) anmoder om at han, fordi han er blevet valgt til folketinget, må udtræde af Køge Byråd med virkning fra den 30. september 2015.

Jacob Mark begrunder anmodningen med, at det vil være svært for ham at finde den fornødne tid til at varetage begge hverv. 

I henhold til § 103 i den kommunale valglov kan et kommunalbestyrelsesmedlem, efter anmodning, fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemsskabet.

Spørgsmålet om hvorvidt et medlem opfylder betingelserne for at udtræde af Byrådet, afgøres af Byrådet.

Når et medlem i valgperiodens løb udtræder af Byrådet, indtræder vedkommende stedfortræder i det pågældende medlems sted, jf. § 104 i den kommunale valglov.

1. stedfortræder på kandidatliste F, Socialistisk Folkeparti er: Lærer Ida Marie Kristensen, Brogade 70, 4600 Køge.

Den oprindelige valggruppe 2 (A, F, Ø, O og U) har på Byrådets konstituerende møde den 3. december 2013 udpeget Jacob Mark til følgende hverv:

-  Køge Ungdomsskolevirksomhed, bestyrelsen. Det fremgår af § 7, stk. 2 i vedtægt for ungdomsskolevirksomheden, at stedfortræderen indtræder for resten af valgperioden, hvis et medlem udtræder af Ungdomsskolebestyrelsen. Stedfortræder for Jacob Mark er byrådsmedlem Erik Swiatek (A). Byrådet skal derfor udpege en stedfortræder for Erik Swiatek. Stedfortræderen skal være medlem af Kultur- og Idrætsudvalget. 

-  Kommunernes Landsforening (KL), delegeretmøde (Thomas Kielgast er udpeget som stedfortræder for Jacob Mark).

Den oprindelige valggruppe 1 (C, F, U, V, Søren Brask og René Jespersen) har efterfølgende den 28. januar 2014, i forbindelse med omkonstituering, udpeget Jacob Mark til følgende hverv: 

-  Børneudvalget,
-  Skoleudvalget,
-  Kultur- og Idrætsudvalget.

Når et medlem udtræder af et udvalg, en bestyrelse eller lignende i løbet af valgperioden, besættes den ledigblevne plads af den samme valggruppe, som har udpeget medlemmet, jf. § 28, stk. 1 i den kommunale styrelseslov.  
Økonomi
Jacob Mark har været formand for Børneudvalget siden 28. januar 2014, hvorfor der skal udbetales 2 måneders efterløn svarende til ca. 22.000 kr. 
Beslutning
ad 1: Udtræden godkendt.
ad 2: Ida Marie Kristensen's indtræden godkendt.
ad 3: Afventer indmelding fra valggruppe 2.
ad 4: Børneudvalg - Torben Haack.
         Skoleudvalg - Ida Marie Kristensen.
         Kultur- og Idrætsudvalget - Ida Marie Kristensen.

Til toppen


225.   Anmodning om fritagelse for hverv (byrådsmedlem Palle Svendsen)


Indstilling
Byrådssekretariatet indstiller til Byrådet, at
 1. Byrådet beslutter om anmodningen fra Byrådsmedlem Palle Svendsen (V), om at blive fritaget for sine hverv som medlem af bestyrelsen for følgende selskaber:

  - Køge Holding A/S
  - Køge Service A/S
  - Køge Varme A/S
  - Køge Afløb A/S
  - Køge Vand A/S
  - Køge Vind A/S,

  kan imødekommes.

 2. Den oprindelige valggruppe 1 (C, V, Søren Brask og René Jespersen), såfremt anmodningen imødekommes, udpeger et andet medlem til at deltage i de nævnte selskabers bestyrelser.
Baggrund og vurdering
Byrådsmedlem Palle Svendsen (V) anmoder den 25. august 2015 om at blive fritaget for at være repræsenteret i følgende bestyrelser:
   - Køge Holding A/S
   - Køge Service A/S
   - Køge Varme A/S
   - Køge Afløb A/S
   - Køge Vand A/S
   - Køge Vind A/S.

Anmodningen begrundes i ændringer i den politiske ledelse i Venstre.

Palle Svendsen er udpeget til hvervene på Byrådets konstituerende møde den 3. december 2013 af den oprindelige valggruppe 1 (C, V, Søren Brask og René Jespersen).

I henhold til kommentarerne til § 17, stk. 3 i den kommunale styrelseslov antages det at Byrådet, på begæring, kan fritage en person for et hverv, for resten af funktionsperioden, når Byrådet vurderer, at der er rimelig grund hertil.

Det fremgår endvidere af kommentarerne til samme paragraf, at der tilkommer Byrådet et betydeligt skøn i denne forbindelse, og at Byrådet således også vil kunne imødekomme en begæring om fratrædelse, der er begrundet i politiske forhold.

Når et medlem udtræder af et udvalg i løbet af valgperioden, besættes den ledigblevne plads af den samme valggruppe, som har udpeget medlemmet.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med at imødekomme ansøgningen.
Beslutning
Udtræden godkendt
Ali Ünsal's (V) indtræden godkendt.

Til toppen


226.   Forslag til tillæg til Køge Kommunes Vandforsyningsplan


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at de fremsendte forslag til tillæg til vandforsyningsplanen godkendes.

Tillæggene redegør for ændring af 3 forsyningsområder samt opdaterer antallet af forsyningsanlæg til drikkevand.


Teknik- og Miljøudvalget 13-08-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 08-09-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Byrådet vedtog i august 2010 en plan for vandforsyningen i kommunen. Planen opdeler hele kommunen i forsyningsområder, der hver er tilknyttet et vandværk. Desuden indeholder planen målsætninger for de enkelte vandværker i kommunen.

Den 28. januar 2014 har Byrådet godkendt 4 tillæg til den eksisterende plan. Af initiativerne for de vandværker, der er omfattet af tillæggene fremgår ”at de skal søge samarbejde med andre vandforsyninger om f.eks. administration, drift, vedligeholdelse og drikkevandssikkerhed”.

Vandværkerne har i henhold til retningslinjerne løbende foretaget ændringer af forsyningsstrukturen. De fremsendte forslag til tillæg er således ajourføring af den gældende plan. Tillæggene til vandforsyningsplanen er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse om vandforsyning nr. 1199 af 30. september 2013 samt bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning nr. 1318 af 21. december 2011.

 • Tillæg nr. 5 omfatter en ændring af Ejby Vandværks forsyningsområde efter nedlæggelse af St. Salby-Højelse Vandværk. Vandværkets bygninger og boringer er solgt til Vandværket Lyngen, som har en tilladelse til etablering af en ny kildeplads (se tillæg 6).
 • Tillæg nr. 6 omfatter en ændring af Vandværket Lyngen og Ll. Skensved vandværksforsyningsområder. Vandværket Lyngen skal fremover forsyne et område vest for Køge Bugt motorvejen mellem Egedesvej og Ølsemaglevej. I forbindelse med etablering af kildepladsen ved St. Salby-Højelse vil der blive trukket en drikkevandsledning fra Vandværket Lyngen til området. Når den endelige ledningsføring er kendt, er det muligt at etablere en ringforbindelse mellem Vandværket Lyngen og Ll. Skensved Vandværk.
 • Tillæg nr. 7 omfatter en opdatering af vandforsyningsplanen efter Asemose Vandværks tilladelse til indvinding af grundvand til husholdningsbrug er trukket tilbage. Tilladelsen blev trukket tilbage, da grundvandskvaliteten i indvindingerne ikke kan overholde kvalitetskravet til nikkel. Vandværket skal udgå af vandforsyningsplanen som et produktionsanlæg.
 • Tillæg nr. 8 omfatter sammenlægningen af Viby Dals Vandværk og St. Ladager Vandværk. Begge vandværker vil fortsat producere drikkevand, men vil fremover blive administreret fra Viby Dals Vandværk. 
De 4 tillæg er ikke omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013), da de udelukkende omfatter mindre ændringer af vandforsyningsplanen uden væsentlig indvirkning på miljøet.
 
Vurdering:
Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at de fremsendte tillæg er i overensstemmelse med de målsætninger, der er givet i vandforsyningsplanen, idet 3 af tillæggene omfatter et samarbejde af drift, administration eller forsyningssikkerhed. Det 4. tillæg er en opdatering af de faktiske forhold.  
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Jf. § 7, stk. 2 i bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning nr. 1318 af 21. december 2011 kan der fastsættes en klagefrist på 4 uger for mindre tillæg og ændringer til en eksisterende vandforsyningsplan. Tillæggene vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside samt sendt direkte til de involverede vandværker.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


227.   Overdragelse og drift af anlæg på P-hus


Indstilling
Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at det meddeles Køge Kyst, at kommunen er principielt interesseret i at overtage anlægget og dets drift og vedligehold. Endelig beslutning afventer dog det endelige projekt.

Kultur- og Idrætsudvalget 07-09-2015
Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget 15-09-2015
Økonomiudvalget anbefaler, at der meddeles principiel interesse i at overtage området, og med en anvendelse i overensstemmelse med lokalplanens intentioner (taghaver o.l.). Omkostningen til etablering påregnes afholdt af Køge Kyst/TK. Køge Byråd skal endeligt godkende projektet.
Teknik- og Miljøudvalget er tovholder på projektet.
Baggrund og vurdering
Forvaltningen har i løbet af foråret og sommeren været i dialog med Køge Kyst om mulighederne for at udvikle et anlæg til leg og bevægelse på tagetagen af et fremtidigt P-hus i den nordlige ende af Stationsområdet. Køge Kysts udspil har været, at man i samarbejde med TK Development ønsker at styrke de bymæssige funktioner i P-huset ved at indrette tagetagen til offentlige formål.

Forvaltningens tilbagemelding har i alt væsentligt været, at det kunne være interessant til dette formål at udvikle et idræts- og bevægelsesrum, hvor børn, unge, voksne og ældre kan være aktive sammen - selvorganiseret, spontant og som en integreret del af øvrige gøremål. Så vidt har det desuden været en forudsætning, at der sikres offentlig adgang til anlægget i hele P-husets åbningstid.

Betingelserne for, at Køge Kyst og TK Development sammen finansierer anlægget, er, at Køge Kommune siden overtager anlægget og dets drift og vedligehold. Da anlægget imidlertid endnu ikke er udviklet, endsige projekteret, efterspørger Køge Kyst og TK Development en "principiel tilkendegivelse" af, at Køge Kommune ønsker at overtage anlægget og dets drift og vedligehold.

I forlængelse heraf anbefaler forvaltningen, at Køge Kommune
 • meddeler parterne, at kommunen er principielt interesseret i at overtage anlægget og dets drift og vedligehold,
 • deltager i en udviklingsproces med henblik på at udvikle et idræts- og bevægelsesrum til familiernes selvorganiserede bevægelsesaktiviteter,
 • under udviklingen af anlægget har fokus på at sikre robuste løsninger, som kræver et minimum af vedligehold,
 • træffer endelig beslutning om, hvorvidt man ønsker at overtage anlægget og dets drift og vedligehold, når der foreligger et endeligt skitseforslag med realistiske beregninger af udgiften til drift og vedligehold over en 30-årig periode.

I det videre arbejde er det desuden vigtigt at være opmærksom på,  om der er behov for teknikrum/plads til opbevaring, ligesom der skal være adgang til strøm og vand.

Der er anslået 450 kvm. til rådighed for projektet - jf. bilag, hvoraf nærmere placering og rammer fremgår.

Ved Køge Kommunes overtagelse af anlægget sker overdragelsen til Ejendoms- og Driftsudvalget.

I lighed med øvrige taganlæg ligger driften hos Køge Kommune og skal tiltrædes af Økonomiudvalget og Byrådet.
Økonomi
På baggrund af erfaringspriser skønnes det, at udgifter til drift og vedligehold af ca. 450 kvm. idræts- og bevægelsesrum (legeplads) af denne karakter vil ligge på 75.000 kr. årligt. Heri er indeholdt

 • almindelig drift, herunder renhold, rengøring af gummioverflade, overfladebehandling af bænke, justering/smøring af udstyr mv. samt en årlig legepladsrapport udført af ekstern legepladsinspektør,
 • pulje til udskiftning, reparationer, fornyelse, mindre udskiftninger som følge af slid eller hærværk.
Der er ikke medtaget pleje af evt. beplantning (ukrudtsbekæmpelse, vanding, beskæring, udskiftning). Kvm.-prisen til beplantet areal må forventes at være højere end til belægningen. Vedligehold af kantafgrænsning/rækværk eller lignende er ikke med i overslaget, ligesom drift af belysning er ikke med.
Beslutning
Økonomiudvalgets anbefalinger godkendt.
Bilag

Til toppen


228.   Genopretning af udearealer ved selvejende haller m.v. - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der gives anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til genopretning af arealer ved Skovbohallerne samt renovering og fornyelse af  regnvandskloakken ved Skovbohallerne. Rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. er afsat i budget 2015.
 
Kultur- og Idrætsudvalget 07-09-2015
Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget 15-09-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Køge Byråd har på anlægsbudgettet for 2015 afsat 1,0 mio. kr. til genopretning af udearealer ved Køge Marina, selvejende haller og ubemandede klubhuse.

Bestyrelsen for de selvejende Haller Skovbohallerne har gennem længere tid  fremsat ønske om en renovering af parkeringspladsen ved Skovbohallen, hvor parkeringsarealerne er meget nedslidte.

Skovbohallernes bestyrelse har ligeledes påpeget, at den eksisterende regnvandskloak ikke fungerer tilstrækkeligt til at sikre mod en oversvømmelse af gulvet i den nye hal.

Forvaltningen vurderer, at behovet for genopretning af arealer og kloakker ved Skovbohallerne er størst i forhold til øvrige opgaver inden for anlægsbevillingens samlede formål.

Teknik- og Miljøforvaltningen har sammen med Skovbohallerne gennemgået de fremsatte ønsker og det vurderes, at det er hensigtsmæssigt at renovere asfalt og nogle flisearealer på nuværende tidspunkt inden bundlagene også skal renoveres.

Teknik- og Miljøforvaltningen har derfor indhentet tilbud på renovering af parkeringsplads og renovering af regnvandsledninger. På baggrund af de indhentede tilbud vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen at istandsættelse af godt 5000 m2 parkeringsplads, ca. 200 m2 fortovs fliseareal samt renovering af afløbssystemet for tagvand i den nye hal og etablering af pumpebrønd ved den gamle hal kan afholdes indenfor bevillingen.
Økonomi
Der er i 2015 afsat rådighedsbeløb på i alt 1,0 mio. kr., hvoraf der anbefales meddelt anlægsbevilling på 1,0 mio. kr.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der er afsat rådighedsbeløb til projektet i 2015. Derfor påvirkes kassebeholdningen ikke.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


229.   Genopretning af kommunens ejendomme 2014 - anlægsregnskab


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at anlægsregnskab for Genopretning af kommunes ejendomme 2014 godkendes.

Ejendoms- og Driftsudvalget 12-08-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 08-09-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Byrådet besluttede den 25. februar 2014, at der blev givet en anlægsbevilling på 26,945 mio. kr. til, at der på den kommunale bygningsmasse kunne ske en genopretning, hvor de prioriterede arbejder blev udført ud fra deres vigtighed.

Byrådet besluttede den 23. september 2014, at en overførsel skulle ske på samlet 2,3 mio. kr. til ombygning af Ungecenter i Boholte. Derved er den samlede anlægsbevilling efter regulering på 24,645 mio. kr.

Da alle regnskaber er opgjorte, er det muligt at aflægge regnskab i forhold til den godkendte anlægsbevilling.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at genopretning af Køge Kommunes bygningsmasse er blevet udført i forventet omfang.
Økonomi
Regnskab, (opstilling i hele kr. eksklusiv moms):

Regnskabet omhandler:
Genopretning af kommunens ejendomme 2014 AnlægsbevillingRådighedsbeløbForbrug
Anlægsudgifter24.645.000 kr.24.645.000 kr.24.646.840 kr.
Merforbrug1.840 kr.1.840 kr. 
+ er merforbrug og – er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at merforbruget på 1.840 kr. i forhold til anlægsbevillingen og rådighedsbeløbet blev finansieret af kassebeholdningen i 2014.

Beslutning
Godkendt.

Til toppen


230.   Risikostyringsplan for kystzonen i forhold til stormflod 2016-2021


Indstilling

Teknik og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at forslag til risikostyringsplan for kystzonen i forhold til stormflod fra Køge Bugt 2016-2021 vedtages.


Teknik- og Miljøudvalget 03-09-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 15-09-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Kystdirektoratet og Naturstyrelsen har, som led i gennemførelsen af EU's oversvømmelsesdirektiv, udpeget hele kystområdet langs Køge Bugt fra Dragør til udløbet af Vedskølle Å til et samlet risikoområde for oversvømmelser primært fra havet. Det er udpeget, fordi der her er en stor befolkningstæthed og mange værdier, der kan blive skadet ved oversvømmelse på grund af stormflod. Køge Kommune har, indenfor kommunens del af det udpegede område, udarbejdet et forslag til plan for styring af risikoen for oversvømmelse fra havet. Forslaget blev godkendt til udsendelse af Teknik- og Miljøudvalget den 4. december 2014, og det har derefter været i offentlig høring i 6 måneder fra den 15. december 2014 til 15. juni 2015. 

Den endelige plan skal afrapporteres til Staten senest 22. oktober 2015.
 
Der er i høringsfasen kun indkommet 1 høringssvar og et andet en dag for sent. De er begge vedlagt. Det ene fra en lokal virksomhed, der påpeger, at der bør kunne gives tilskud til virksomheder langs kysten, hvis de bliver pålagt udgifter til kystsikring. Det andet er fra både Kystdirektoratet og Naturstyrelsen, og der står, at de ingen bemærkninger har til høringen. Forvaltningen vurderer, at høringssvarene ikke giver anledning til nogen ændringer i forslaget.  

Efter vedtagelsen af en risikostyringsplan, skal den sendes til Staten, der derefter indrapporterer en samlet plan til EU for hvert risikoområde. Det skal ske inden udløbet af 2015. Der er 10 risikoområder i Danmark, der berører 22 kommuner. Risikostyringsplanen skal revideres hvert 6. år.

Det forslag, der har været i offentlig høring, er udarbejdet af Teknik- og Miljøforvaltningen. Grundlaget er primært kort, data og vurderinger fra Staten. Planen forholder sig til seks sandsynlige scenarier for stormflod og den skade og risiko, de medfører.

Sandsynligheden angiver, hvor mange år der går imellem to stormfloder. Stormflod, der kan ske med 20 års mellemrum, har stor sandsynlighed. Stormflod, der kan ske med 100 års mellemrum, har middelstor sandsynlighed. Stormflod, der kan ske med 1.000 års mellemrum, har ringe sandsynlighed. Risikoen angiver de forventede årlige økonomiske omkostninger som følge af oversvømmelsen. Data forholder sig også til de forventede klimaforandringer, hvor havet forventes at stige fremover. 

Planen viser, at der er sandsynligt, at meget store dele af Køge by vil blive oversvømmet – altså, hvis der ikke gøres noget. Ved en stormflod på 2,21 meter omfatter de udsatte arealer næsten hele byområdet nord for Søndre Viaduktvej og op til kommunegrænsen. De forventede skader vurderes til at omfatte ca. 1,6 mia. kr. og boliger for ca. 15.000 borgere. Dertil kommer, at sådanne hændelser potentielt vil gå hårdt ud over ikke-prissatte værdier såsom ødelagt infrastruktur, kulturarv og vigtige naturværdier. I værste fald vil mange af disse gå tabt. Sandsynligheden for at det sker, er vurderet til at svarer til en 100-års hændelse i år 2100, men det kan også ske i morgen.

Køge Bugt blev ramt af en 1.000-års hændelse i år 1872 på 2,86 meter og igen en stormflod på over 2 meter vand i 1904.

Planen konkluderer, at en 100-års hændelse i år 2100 er den hændelse, der er mest økonomi i at sikre sig imod i første omgang, det vil sige en sikring til 2,21 meter, men ved etablering af mulige løsninger skal tiltagene kunne udbygges til en sikringskote til 2,8 meter, da det generelle havvandsspejl forventes at stige i årene fremover.

Forslaget til Risikostyringsplanen indeholder de mål, som Teknik og Miljøudvalget vedtog den 6. november 2014.
 

Køge Kommune har allerede inddraget risikoen for oversvømmelse fra havet i den klimatilpasningsplan, som Byrådet vedtog den 17. juni 2014. Denne plan består bl.a. af en 4-årig handleplan med en række tiltag mod oversvømmelse også fra Køge Bugt. Disse tiltag, foreslår forvaltningen, bliver direkte overført til forslaget til Risikostyringsplanen, og at de udgør de tiltag, som Køge Kommune vil arbejde på indtil 2017. Derefter vil de blive revideret i forbindelse med kommuneplan 2017.

Forvaltningen har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planen, da den ikke fastlægger rammer for planen, der er omfattet at lovens bilag 3 og 4 eller andre anlæg, som vurderes at have væsentlige virkninger på miljøet. Desuden vurderer forvaltningen, at planen ikke vil påvirke internationalt udpegede naturbeskyttelsesområder.   

Økonomi
Tiltag til gennemførelsen af klimatilpasningsplanen vil finansiere de samme tiltag i risikostyringsplanen.

Planens realisering indebærer, at der skønsmæssigt skal afsættes ca. 2 mio. kr. årligt til projektering og deslige og senere også omkring 10 mio. kr. til anlægsopgaver i forbindelse med planens realisering.
Kommunikation
Den endelige risikostyringsplan vil blive uploaded til plan.dk og offentliggjort på Køge Kommunes hjemmeside.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


231.   Rammeaftale 2016 - Det specialiserede social- og undervisningsområde


Indstilling
Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Ungeforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalg, Børneudvalg, Skoleudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at Rammeaftalen for 2016 godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget 11-08-2015
Anbefales.

Fraværende: Jeppe H. Lindberg

Børneudvalget 12-08-2015
Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Fraværende: Helle Poulsen (afbud)

Skoleudvalget 13-08-2015
Godkendt.

Økonomiudvalget 08-09-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal årligt senest 15. oktober 2015 indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.  

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen den 17. juni 2015 og anbefaler den til tiltrædelse i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. 

Udviklingsstrategien
Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud samt fokusområder. Der skal indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.  

Kapacitetsbehov
Det generelle billede i forhold til kommunernes tilbagemeldinger er, at der på kapacitetssiden opleves balance mellem udbud og efterspørgsel, men at der er områder, som man bør være opmærksom på. Kommunerne forventer flere hjemløse også unge og deraf øget pres på forsorgshjemsområdet pga. forsørgelsesreformerne (kontanthjælp og førtidspension) og betoner derudover misbrugsproblematikker også for de unge. På ungeområdet er der separate problematikker omkring hjemløshed, misbrug og indenfor forsorgshjemsområdet. Endelig rummer hjemløshed og misbrug implikationer i forhold til psykiatriområdet. På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed.  

Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier. 

Fokusområder
Med udviklingsstrategien aftales fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år. Udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og Region Sjælland var april 2015 samlet til et temamøde, hvor fokusområder 2016 blev drøftet. Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum var også inviteret.  

Ud over den forventede centrale udmelding om spiseforstyrrelse, som man skal arbejde med i 2016, blev foreslået fire fokusområder, som der var opbakning til. De foreslåede fokusområder er:
 • Central udmelding 1. november 2015: Mennesker med svær spiseforstyrrelse.
 • Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område og særlig fokus på de unge (15-25 år).
 • Psykiatriområdet.
 • Kommunikationsområdet.
 • Økonomi - effektiviseringsundersøgelser.

Styringsaftalen
Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner, omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud. 

Af styringsaftalen for 2016 fremgår KKR Sjællands beslutning (april 2015) om, at anbefale kommuner og Region, at der i 2016 er en udvikling i taksterne på maksimalt pris- og lønudviklingen og med fokus på effektivitet. KKR Sjællands beslutning om yderligere analyser af økonomien på tværs indgår som et af de 5 fokusområder i udviklingsstrategien.  

Der er primo 2015 udsendt en ny takstbekendtgørelse, der er implementeret i styringsaftalen og takstaftalen. Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelser. Det anbefales, at fastholde disse principper.  

Det indgår videre, at beregningen af takster i 2016 baseres på KL’s nye PL skøn i relation til resultatet ved OK 2015.  

I forbindelse med styringsaftalen skal børnehus og socialtilsyn drøftes. I styringsaftalen indgår således en kort status i for begge. Socialtilsyn Øst afgiver i juli 2015 sin første årsrapport, og evt. opfølgning i relation herpå vil derfor ikke kunne indgå i nærværende rammeaftale 2016.

Handicaprådet i Køge Kommune har haft rammeaftalen i høring og har følgende bemærkning:

Handicaprådet har ikke mulighed for at vurdere detaljerne i behovet på de forskellige områder. Rådet forudsætter derfor, at de anslåede behov er realistiske. Det er derfor vigtigt, at rådet inddrages, hvis der sker ændringer i vurderingerne eller der påtænkes ændringer i udbuddet. Det gælder for alle tilbud, som borgere i Køge Kommune er brugere af.

Social- og Sundhedsforvaltningen bemærker, at den procentbesparelse K17 tidligere har drøftet er taget ud og anbefaler tiltrædelse af rammeaftalen.

Børne- og Ungeforvaltningen bemærker, at Børneudvalget den 6. maj 2015 blev orienteret om, at der pr. 1. august 2015 bl.a. vil være 5 § 32-pladser i Børnehuset Solstrålen. Med hensyn til Ellebækskolen og Heldagsskolen i Slimminge bemærkes, at det ikke har været muligt at fastholde den almindelige prisfremskrivning, hvilket for Ellebækskolens vedkommende hovedsageligt skyldes en ændret fysisk placering, en anden SFO-sammensætning, folkeskolereform og øget specialskoletillæg og for Heldagsskolen i Slimminges vedkommende ligeledes folkeskolereformen, men også etablering af behandling i ferieperioder, et øget antal pladser samt en omlægning af typer af pladser.
Økonomi
Der henvises til ovenstående under "Baggrund og vurdering".
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


232.   Lokalplan 1052 og 1053, samt kommuneplantillæg nr. 16 og 17 - forelæggelse


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at følgende planforslag vedtages til offentlig fremlæggelse:

 1. Forslag til Lokalplan 1052 for højspændingsstation ved Tolstrup Gårde.
 2. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013.
 3. Forslag til Lokalplan 1053 for højspændingsstation ved Bjæverskov Vest.
 4. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 Kommuneplan 2013.

Teknik- og Miljøudvalget 03-09-2015
Anbefales.

Udvalget noterer sig, at både Naturstyrelsen og Køge Kommune i det hidtidige arbejde har peget på placeringen ved Bjæverskov.


Økonomiudvalget 15-09-2015
Anbefales.

Der afvikles borgermøde.
Baggrund og vurdering
Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 9. april 2015 at igangsætte ovennævnte planforslag med henblik på efterfølgende vedtagelse og offentlig høring i 8 uger.

De to lokalplanforslag og de to kommuneplantillæg omfatter to alternative lokaliteter for etablering af en nødvendig højspændingsstation, som skal tilsluttes ledningsnettet fra den kommende vindmøllepark Kriegers Flak Havmøllepark, henholdsvis Bjæverskov Vest og Tolstrup Gårde, syd for Slimmingevej umiddelbart øst for Sydmotorvejen.

Kun den ene lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg skal efterfølgende vedtages endeligt, hvorefter den anden skal bortfalde.

Den endeligt vedtagne lokalplan skal give mulighed for at etablere en nødvendig højspændingsstation, som skal tilsluttes ledningsnettet fra den kommende vindmøllepark Kriegers Flak Havmøllepark. Energinet.dk er projektansvarlig og skal sikre, at anlægsarbejdet for landanlægget kan begynde primo 2016, og at havmølleparken kan kobles på elnettet 31. december 2018.

Den endelige realisering af højspændingsstationen forudsætter VVM-tilladelse fra Naturstyrelsen.

Ved det forudgående valg af lokalitet har Energinet.dk peget på Tolstrup Gårde som den bedste beliggenhed. Årsagen er primært hensynet til anlæggets samlede økonomi, idet transportvejen for det overordnede ledningstracé vil blive kortere end ved en placering vest for Bjæverskov.

Naturstyrelsen og Køge Kommune har peget på en placering ved Bjæverskov, da dette område i forvejen er præget af det store tekniske anlæg, som udgøres af den eksisterende transformerstation.

De to lokaliteter er behandlet sideordnet i VVM-redegørelsen, som offentliggøres næsten samtidig med lokalplaner og kommuneplantillæg.

På baggrund af VVM- og planprocesserne skal det besluttes, hvilken lokalitet der vælges.

Lokalplanernes formål er at sikre, at området kan anvendes til tekniske formål i form af højspændingsstation med tilhørende bygningsanlæg og tekniske installationer mv. Det kommende anlæg vil kræve et arealudlæg på ca 5,5 ha.

Lokalplanerne giver mulighed for, at der kan etableres lynfangmaster i 28 meters højde, tekniske anlæg som for eksempel kompenseringsspoler og samleskinner i op til 12 meters højde og teknikbygninger i op til 7 meters højde.

Lokalplanforslagene indeholder enslydende bestemmelser om afskærmende foranstaltninger i form af 20 meter brede plantebælter samt enslydende bygningsregulerende bestemmelser.

Vejadgang til anlægget er beskrevet separat i hver lokalplan. Anlægget vil være ubemandet men skal tilses med jævne mellemrum.

De tilhørende kommuneplantillæg giver mulighed for at ændre de aktuelle rammeanvendelser.
 • Kommuneplantillæg nr. 16 udlægger rammeområde 13T04 til teknisk anlæg, hvor det før var landbrugsområde.
 • Kommuneplantillæg nr. 17 udlægger rammeområde 7T02 til teknisk anlæg, hvor det før var omfattet af rammeområde 7E06 til erhvervsområde.
Det kommende anlægs påvirkning af omgivelserne ved de to lokaliteter er belyst i de medfølgende miljøvurderinger, henholdsvis en VVM for det samlede projekt Kriegers Flak og i miljøvurderingerne af planerne, udarbejdet efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Naturstyrelsen er VVM-myndighed på landanlæggene, og Energinet.dk på vandanlæggene.

Angående de landskabelige forhold er det vurderet, at anlægget ikke vil påvirke omgivelserne væsentligt på grund af kravet om etablering af beplantningsbælter, men at de 28 meter høje lynfangsmaster vil være synlige fra omgivelserne i nærområdet. Masterne er dog transparente og smalle øverst og vil ikke blokere for udsigt eller forstyrre landskabsoplevelsen med bevægelige elementer.

For en detaljeret beskrivelse af påvirkningerne henvises til det i hver lokalplan indsatte tekniske resume fra miljøvurderingen.

Forvaltningen foreslår, at der afholdes et samlet borgermøde for de to lokaliteter med deltagelse af Energinet.dk.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt. Køge Byråd peger fortsat på placering ved Bjæverskov Vest.
Borgermøde afvikles tirsdag den 10. november 2015.
Bilag

Til toppen


233.   Lokalplan 1057 for plejeboliger i Ølsemagle - forelæggelse


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at 
 1. forslag til lokalplan 1057 for plejeboliger i Ølsemagle vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger,
 2. der afholdes et borgermøde i forbindelse med den offentlige høring. Dato for borgermødet afklares mellem Social- og Sundhedsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget,
 3. der ikke gennemføres en miljøvurdering i forbindelse med lokalplanen.

Teknik- og Miljøudvalget 03-09-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 15-09-2015
Anbefales.

Datoforslag for borgermødet skal foreligge til byrådsmødet.
Baggrund og vurdering

Køge Kommune ønsker at opføre plejeboliger i Ølsemagle på ejendommen matr. nr. 10ea Ølsemagle By, Ølsemagle, hvilket ikke kan lade sig gøre indenfor den gældende lokalplan 2-33, som reserverer ejendommen til center- og boligformål, men som ikke er byggeretsgivende for ejendommen. Ejendommen er ejet af Køge Kommune og er i dag ubebygget.

Lokalplanområdet ligger i Ølsemagle og afgrænses af Egedesvej mod Nord, Fuglebæk Allé mod øst og S-banen mod vest. Vest for S-banen løber Køge Bugt Motorvejen og KBH-Ringstedbanen. Nord for lokalplanområdet ligger erhvervsområdet Lyngen. Mod syd og øst ligger parcelhusområder og etageboligbebyggelser.

Der er udarbejdet dispositionsplan for 94 plejeboliger på ejendommen. Planen tegner 6 bosektioner i 1 etage samt en administrationsbygning i 2 etager. Bosektionerne er udformet som "fingre" placeret i en vifteform. Dispositionsplanen er godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 1. september 2015.

Lokalplanen giver mulighed for offentlige formål i form af plejeboliger i overensstemmelse med principperne i dispositionsplanen.

Lokalplanområdet er belastet med støj fra jernbaner, motorvej og Egedesvej. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er der foretaget støjberegninger med udgangspunkt i dispositionsplanen, som danner baggrund for lokalplanen. Se bilag 2. 

Beregningerne viser, at Miljøstyrelsens grænseværdier for støj på udearealer til boliger ikke kan overholdes med etablering af støjvold og støjskærm langs S-banen og Egedesvej, da støj indenfor lokalplanområdet primært er diffus støj fra motorvejen. Lokalplanen stiller derfor krav om støjisolering af boliger og fastsætter en maksgrænse for støj på udendørs opholdsarealer i umiddelbar tilknyning til boligerne, således at Miljøstyrelsens vejledning alligevel er overholdt.

Lokalplanen overfører bestemmelser fra den gældende lokalplan om overkørsel til lokalplanområdet samt en offentlig stiforbindelse over lokalplanområdet. På den måde sikres det, at kommunens trafik- og stiplanlægning for området kan gennemføres.

Miljøvurdering
Der er foretaget en screening af påvirkning af miljøet som følge af lokalplan 1057. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke forudsætter en miljøvurdering, da den ikke indeholder ændringer, som antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Godkendt.
Borgermøde afvikles torsdag den 29. oktober 2015.
Bilag

Til toppen


234.   Planlægning for Køge Park - lokalplan 1012, kommuneplantillæg nr. 12, VVM m.v. - forelæggelse


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. forslag til lokalplan 1012 for Køge Park vedtages med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger,
 2. forslag til kommuneplantillæg nr. 12 og tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering vedtages med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger,
 3. der afholdes borgermøde i høringsperioden.

Teknik- og Miljøudvalget 13-08-2015
Taget af dagsordenen.

Teknik- og Miljøudvalget 03-09-2015
Anbefales.

Niels Rolskov (Ø) stemte imod.

Økonomiudvalget 15-09-2015
Sagen overføres til åben dagsorden.

Anbefales af et flertal.

Niels Rolskov (Ø) kan ikke anbefale.
Baggrund og vurdering
Som led i udarbejdelsen af plangrundlaget for Køge Park har Byrådet besluttet at udarbejde lokalplan 1012 samt kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013 for at muliggøre projektet.

Køge Park ønskes opført ved krydset Stensbjergvej/Ringvejen som en fem etager høj bygning med et grundareal på ca. 180 x 140 meter. Heruover ønskes opført en ny hal på ca. 3.000 m2. Der ønskes en fodboldbane på 10.000 m2 samt siddepladser til ca. 10.000 tilskuere.

Det er ønsket, at Køge Park skal rumme ca. 40.000 m2 etageareal, hvoraf ca. 20.000 m2 udgøres af egenligt erhverv. De øvrige ca. 20.000 m2 skal rumme ca. 200 hotelværelser og 65 - 95 ungdomsboliger. Endelig ønskes at der etableres en stor dagligvarebutik på 3.500 m2.

Da gennemførelse af projektet forventes at påvirke omgivelserne, besluttede Byrådet, at der skulle gennemføres en miljøvurdering af planerne i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Derudover blev det besluttet at gennemføre en VVM-undersøgelse i henhold til VVM-bekendtgørelsen. De to miljøvurderinger, henholdsvis af planerne og af projektet, er efterfølgende behandlet i sammenhæng i VVM-redegørelsen, hvor det primære fokus har været på støj i naboområderne og internt i Køge Park, påvirkning af detailhandlen samt på de visuelle påvirkninger af omgivelserne. 

Forud for udarbejdelsen af VVM-undersøgelsen blev der gennemført en idéfase, hvor der kom 21 bemærkninger fra borgerne. Bemærkningerne er medtaget i det videre arbejde med VVM-redegørelsen.

Planerne for Køge Park påvirker hovedstrukturen i Kommuneplan 2013 indenfor områderne erhvervs-, bolig- og detailhandelsesplanlægning, samt rækkefølgeplanlægningen for udlæg af erhvervsarealer i kommunen. Der er derfor gennemført en forudgående høring af kommuneplantillægget, hvor der kom tre bemærkninger til udarbejdelsen. Disse er medtaget i det efterfølgende arbejde med kommuneplantillægget.

Det samlede udlæg af erhvervsareal i planperiode for kommuneplanen må ikke øges i henhold til Fingerplanens bestemmelser. Ændringerne af kommuneplanen, ved vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 12,  forudsætter derfor, at der flyttes 8 ha erhvervsareal fra Bjæverskov Vest til Køge Park, svarende til 40.000 etagemeter ved en bebyggelsesprocent på 50. Derfor skal der som forudsætning for vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 12, også vedtages et nyt kommuneplantillæg for Bjæverskov Vest, som udtager 8 ha erhvervsareal nord for Ringstedvej (rammeområde 7E07). Dette kommuneplantillæg har nr. 19 og behandles i en særskilt sag.

Som konsekvens af ønsket om Køge Park flyttes endvidere 3.500 m2 butiksareal fra den øvrige bymidte til Køge Park, hvilket medfører at restrummeligheden for bymidten reduceres fra 4.500m2 til 1.000 m2 i planperioden. Byrådet har  kompetence til at øge detailhandelsarealet i bymidten ved vedtagelse af den kommende kommuneplan 2017.

Endelig ændres anvendelsesbestemmelsen for den bebyggede del af Køge Park og P-pladserne fra rekreativt område til centerområde.
De nye boliger indarbejdes i den kommende revision af bolig- byggeprogrammet.

Lokalplanen muliggør det ønskede byggeri, som ovenfor beskrevet, og fastsætter bl.a., at der skal anlægges 750 P-pladser i området inden Køge Park kan tages i brug.

Den offentlige høring foreslås afholdt fra slutningen af september til slutningen af november. Borgermøde foreslås afholdt i løbet af oktober 2015.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
ad 1 og 2: Fremlæggelse godkendt af Byrådets flertal.
ad 3: Godkendt afvikling af borgermøde - dato fremkommer senere.
Et mindretal bestående af Enhedslisten og Liberal Alliance (i alt 3) kan ikke godkende en fremlæggelse.
Bilag

Til toppen


235.   Kommuneplantillæg nr. 19 for Bjæverskov Vest - forelæggelse


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at forslag til kommuneplantillæg nr. 19 for Bjæverskov Vest vedtages med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger.

Økonomiudvalget 15-09-2015
Sagen overføres til åben dagsorden.

Anbefales af et flertal.

Niels Rolskov (Ø) kan ikke anbefales.
Baggrund og vurdering
Kommuneplantillæg nr. 6 for Bjæverskov Vest blev vedtaget på Byrådets møde den 26. maj 2015.
Tillægget giver  mulighed for, at der kan lokalplanlægges for transportkrævende erhverv i rammeområderne 7E07 og 7E08, som omfatter i alt ca. 40 ha.

Rammeområde 7E07 (nord for Ringstedvej) omfatter ca. 10 ha og må udvikles i første del af planperioden fra 2014.

Rammeområde 7E08 (syd for Ringstedvej) omfatter ca. 30 ha og må udvikles i anden halvdel af planperioden fra 2020.

Imidlertid ønsker Byrådet at gennemføre lokal- og kommuneplanlægning for Køge Park med henblik på blandt andet at give mulighed for etablering af 40.000 m² erhvervsareal i Køge Park. Da den samlede erhvervsrummelighed i kommunen ikke må øges i planperioden er det nødvendigt at overføre erhvervsareal fra andre steder i kommunen.

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler derfor, at de nødvendige 8 ha tages fra rammeområde 7E07 i Bjæverskov Vest, hvor der med den vedtagne bebyggelsesprocent for området er mulighed for at tilvejebringe de nødvendige 40.000 etagemeter.

Som konsekvens af dette anbefaler forvaltningen, at rammeområde 7E07 udtages delvist af kommuneplanen. Der vil herefter ligge 2 ha i dette område. Rammeområde 7E08 kan fortsat udvikles i anden halvdel af planperioden, efter 2020.

Omtrent halvdelen af det aktuelle areal er ejet af Køge Kommune, den øvrige del er privat ejet.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Godkendt af et flertal.
Et mindretal bestående af Enhedslisten og Liberal Alliance (i alt 3) kan ikke godkende en fremlæggelse.
Bilag

Til toppen


236.   Lokalplan 1015 Unitterminal Køge og kommuneplantillæg nr. 10 med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering - endelig godkendelse


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at
 1. Lokalplan 1015 Unitterminal Køge vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af vedlagte høringsnotat,
 2. Kommuneplantillæg nr. 10 med tilhørende VVM-redegørelse og sammenfattende redegørelse vedtages endeligt.

Teknik- og Miljøudvalget 03-09-2015
Anbefales.

Niels Rolskov (Ø) og Erling Larsen (A) fastholder sin oprindelige mindretalsudtalelse.

På byrådsmødet den 28. april 2015 blev følgende protokolleret:
"Enhedslisten ønsker mindretalsindstillingen fremsat i Økonomiudvalget medtaget ved fremlæggelsen. Socialdemokratiet tilslutter sig Enhedslistens mindretalsindstilling."

Mindretalsudtalelsen lød:

"Etablering af veje, bygninger og andre strukturer på lokalplanområdet sker på en måde, så senere opsætning af vindmøller langs dækmolen kan ske uden hindring. I forbindelse med anlæg af veje og befæstede arealer indtænkes fremtidig opstilling af vindmøller eksempelvis ved nedlæggelse af tomme rør til trækning af kabler, trækning af kabler, friholdelse af arealer til fundamenter etc.”

Økonomiudvalget 15-09-2015
Anbefales.

Marie Stærke (A) og Niels Rolskov (Ø) viderefører mindretalsudtalelsen fra Teknik- og Miljøudvalget.

Baggrund og vurdering
Byrådet besluttede den 28. april 2015 at fremlægge forslag til lokalplan 1015 Køge Unitterminal og Kommuneplantillæg nr. 10 med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering i ti uger. Høringsperioden varede fra den 8. maj 2015 til 17. juli 2015.

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at lokalplanen og kommuneplantillægget med ændringer med den tilhørende VVM-redegørelse og sammenfattende redegørelse vedtages endeligt.

Lokalplanen giver mulighed for at udbygge erhvervshavnen med bl.a. etableringen af en Unitterminal på et nyt opfyld bag nordmolen. Lokalplanen skal endvidere sikre, at området fremadrettet kan anvendes til industri-, håndværks-, handels- og oplagsvirksomhed, der har tilknytning til havne-, transport- og logistikerhverv.

Unitterminalen anlægges med 900 meter ny kaj og giver anløbsmulighed for bl.a. ro/roskibe og containerskibe. Terminalen omfatter et areal på ca. 24 ha og indrettes således, at der bl.a. kan modtages og håndteres gods på trailere og i containere. Der etableres mulighed for opstilling af trailere samt selvkørende enheder (lastbiler) i størrelsesorden 250 enheder. Der opføres enkelte lette mandskabs- og administrationsfaciliteter i op til 2 etager. Derudover etableres kørevej internt på arealet.

Der indkom tre høringssvar i høringsperioden. Høringssvarende omfatter bl.a. følgende synspunkter:
 • At Køge Havn skal udføre støjdæmpende foranstaltninger, så muligheden for at udvikle Køge Marina med boliger ikke påvirkes negativt.
 • At et stykke af jordvolden flyttes, så der er god plads til vejadgang til marinaens nye arealer på renjordsdepotet.
 • At terrorhegn placeres langs voldens sydlige fod fremfor på toppen af volden for at undgå skæmmende effekt på omgivelser.
 • At jordvolden får en mere afvekslende beplantning og anden og mere naturlig udformning, samt at der anlægges stier til motion og rekreative formål på denne.
 • At vindmøller vil være til ulempe for Køge Marina på grund af forøgelse af støjniveau, men at der alternativt kan opsættes solceller på jordvoldens sydside.
 • At vindmøller, når de er placeret inden for sigtelinjer for radiokæder, kan forringe signalet væsentlig og bør placeres mindst 200 meter fra en radiokæde. Desuden at operatører for radiokæder har særskilt indsigelsesret og bør høres direkte i forbindelse med forslag til lokalplaner, der omfatter opsætning af vindmøller.
 • At VVM-redegørelse tolkes således, at støjbilledet for de fremtidige boliger på Søndre Havn ikke ændres med Unitterminalen.
Lokalplanen og kommuneplantillægget revideres således:  
 • At afgrænsning af lokalplan og kommuneplantillæg mod nord samt jordvoldens placering på kortbilag 2 justeres, så det stemmer bedre overens med afgrænsning af jordoplagets (jordvoldens) faktiske placering.
 • At lokalplanens kortbilag 2 ændres, så placeringen af trådhegn flyttes fra jordvoldes højderyg til foden af voldens sydside.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation

Planer og VVM-redegørelse offentliggøres på Køge Kommunes hjemmeside og med henvisningsannoncer i dagspressen.

Beslutning
Godkendt.
Mindretalsudtalelse fra Socialdemokraterne og Enhedslisten ønskes indskrevet i den endelige lokalplan.
Bilag

Til toppen


237.   Lokalplan 1046 for Køge Nord - endelig godkendelse


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at forslag til lokalplan 1046 for Køge Nord vedtages endeligt med redaktionelle ændringer samt de ændringer, der fremgår af vedlagte høringsnotat.

Teknik- og Miljøudvalget 03-09-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 15-09-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Byrådet vedtog den 28. april 2015 at sende forslag til lokalplan 1046 for Køge Nord i offentlig høring.

Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013 udlægger arealer til et nyt byudviklingsområde i Køge Nord i forbindelse med den nye bane København-Ringsted, med stop i Køge Nord, og udvidelsen af Køge Bugt Motorvejen med nye ramper ved Egedesvej.

Lokalplan 1046 fastsætter bestemmelser for anvendelse, bebyggelsens omfang, udlæg af veje, stier og arealer til +way, samt bestemmelser omkring nedsivning af regnvand, belægning, befæstelsesgrad og brug og oplag af grundvandstruende materialer, som svarer til rammerne i kommuneplantillæg nr. 5 og kommunens trafikplan for Køge Nord. Lokalplanen udlægger desuden dele af lokalplanområdet til byzone. Lokalplanen er ikke byggeretsgivende men fastsætter rammer og principper for den specifikke planlægning.

Lokalplanområdet er på ca. 190 ha og omfatter rammeområderne i kommuneplantillæg nr. 5. Området er afgrænset af Skensved Å og kommunegrænsen mod nord, København-Ringsted banen og Køge Bugt Motorvejen mod øst, Ølsemagle Landsby, Lille Syd Banen og STC mod syd og erhvervsområder i Ll. Skensved mod vest. Lokalplanområdet ligger i landzone og udgøres primært af åbne marker med fritliggende gårde foruden skov og tekniske anlæg.

Forslag til lokalplan 1046 for Køge Nord har været i offentlig høring i perioden fra den 30. april 2015 - 9. juli 2015. Der er indkommet 11 høringssvar i høringsperioden. Se bilag 2.

Høringssvarene indeholder bl.a.: 
 • Bekymring for den nye bebyggelses skala i forhold til de omkringliggende landsbyer og Ølsemagle Kirke.
 • Utilfredshed med placeringen af en +way forbindelse gennem det rekreative areal syd for lokalplanområdet i nærheden af beboelsesejendomme i Ølsemagle Landsby.
 • Bekymring for lokalplanens konsekvenser for omkringliggende naturområder, herunder Skensved Ådal.
 • Ønske om, at nye erhvervsområder afskærmes visuelt med beplantning.
 • Indsigelse mod lokalplanens mulighed for placering af arealer, der kan modtage overfladevand.
 • Bekymring for de økonomiske konsekvenser for grundejere indenfor lokalplanområdet i forbindelse med overførsel af arealer til byzone.
 • Bekymring for, at der ikke vil være efterspørgsel på den type erhverv, som lokalplanen muliggør.
 • Ønske om præcisering af lokalplanens bestemmelser om bebyggelsesprocent og nedsivning af regnvand.
 • Ønske om en række præciseringer i lokalplanens kortbilag.

Høringssvarene giver anledning til en række ændringer i lokalplanforslaget. Der er udarbejdet et høringsnotat (se bilag 1), i hvilket der redegøres for høringssvaret samt forvaltningens forslag til ændringer i lokalplanen.

Herudover foreslår forvaltningen følgende ændringer i lokalplanen:
 • I afsnittet om museumsloven i lokalplanens redegørelse indføjes et afsnit om beskyttede diger.
 • I lokalplanens redegørelse indføjes et afsnit om jordforureningsloven. Ved endelig vedtagelse af lokalplanen vil hele lokalplanområdet blive undtaget af områdeklassificeringen for lettere forurenet jord i byzone.
 • § 3.6 præciseres, så det fremgår, at delområde 3 ikke er tænkt som rekreativt område, men som grønt område med mulighed for håndtering af regnvand. Udlæg af delområdet til rekreativt område kan give forståelsen af, at delområdet ikke må påvirkes med støj fra de omkringliggende virksomheder.
 • Lokalplanens angivelse af mulighed for placering af bassiner til regnvandshåndtering i § 7.4 samt på kortbilag 4 slettes, da det endnu ikke er afklaret, hvor der er brug for placering af bassiner.
Økonomi
Indstillingen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


238.   Ligestillingsredegørelse 2015


Indstilling
Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at Ligestillingsredegørelsen 2015 for Køge Kommune godkendes.

Økonomiudvalget 08-09-2015
Anbefales.

Fraværende: Marie Stærke
Baggrund og vurdering
Rambøll Management har på vegne af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold udsendt skabelon til udarbejdelse af Ligestillingsredegørelse for 2015. Udkast til redegørelse er udarbejdet af Personaleafdelingen. Ligestillingsredegørelsen er behandlet først i Direktionen og derefter i Hoved-MED-Udvalget og sendes nu til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Efter Ligestillingslovens §5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en Ligestillingsredegørelse. Der skal udarbejdes Ligestillingsredegørelse i 2015, og den skal indberettes inden den 1. november 2015. Redegørelsen skal vedtages af Byrådet i et møde. I Ligestillingsredegørelsen skal udelukkende redegøres for ligestilling af kvinder og mænd. Ligestillingsredegørelsen for 2015 indeholder samme fokusområder som tidligere år:
1. Ligestilling på personaleområdet
2. Ligestilling i kerneydelser
3. Ligestilling i råd, nævn og udvalg

Ad 1. Ligestilling på personaleområdet:
På personaleområdet tages udgangspunkt i de personalepolitiske målsætninger på ligestillingsområdet, som stadig er gældende i henhold til Personalepolitikken. Ligestillingspolitiske indsatsområder for medarbejdere i Køge Kommune håndteres i regi af Hoved-MED-Udvalget. Det bemærkes, jf. nedenstående skema, at der ikke er sket mærkbare ændringer i kønssammensætningen inden for de store personalekategorier. Det kan dog konstateres, at der er sket en mindre stigning i antallet af mandlige akademikere fra 2013 til 2015. I Ligestillingsredegørelsen er af Ligestillingsafdelingen angivet tal på et opsummeret niveau for nogle personalekategorier, fx hvor alt pædagogisk personale incl. ledere, studerende m.m. er angivet i en samlet kategori. Det gælder ligeledes inden for social- og sundhedsområdet, hvor ”SOSU/plejepersonale” består af mere end 10 personalekategorier, herunder også socialrådgivere.

Nedenfor er vist kønssammensætning for udvalgte personalekategorier i 2015 (til sammenligning er indsat data fra Ligestillingsredegørelsen i 2013):


Personalekategori

2015 (pr. febr. 2011)
Fuld tid

2013 (pr. apr. 2013)
Fuld tid

KvinderMændKvinderMænd
Dagtilbudsområdet
Pæd. personale 359 (84 %)66 (16 %)354 (83 %)72 (17 %)
Pædagogmedhjælpere 223 (88 %)31 (12 %)188 (87 %)28 (13 %)
Skoleområdet
Lærere498 (72 %)191 (28 %)       476 (73 %)175 (27 %)
Social- og sundhedsområdet
Social- og sundhedsper.674 (95 %)35 (5 %)655 (95 %)37 (5 %)
Administration
Akademikere119 (62 %)73 (38 %)131 (66 %)67 (34 %)
Kontor- og IT-personale298 (80 %)73 (20 %)287 (81 %)68 (19 %)
Serviceområdet (Teknik)
Tekniske servicemedar.11 (11 %)86 (89 %)11 (13 %)68 (87 %)

Ledelse
Topchefer                    1 (17 %)5 (83 %)     1 (17 %)5 (83 %)
Chefer 7 (32 %)15 (68 %)10 (43 %)13 (57 %)
Ledere126 (66 %)65 (34 %)155  (56 %)120 (44 %)

I Ligestillingsredegørelsen er ligeledes angivet den kønsmæssige fordeling på ledelsesniveauerne (se ovenfor). I ovenstående skema er tallene for chefer korrigeret for chefer, der er ansat på Cheflønaftalen (og dermed er registreret som chefer) men ikke er chefer. Disse er i stedet talt med under ledere. Det ses af opgørelsen, at der er i 2015 er færre kvindelige chefer.

Det bemærkes, at der sket en ændring fra 2013 til 2015 i opgørelsesmetode for ledere, idet langt færre ledere er kategoriseret som ledere i KRL’s opgørelse for 2015. Idet opgørelsen af ledere er ændret, kan der ikke udledes konklusioner vedr. ændring i ledersammensætningen.

Ad 2. Ligestilling i kerneydelser:
I forhold til kerneydelser forudsættes, at der fortsat ikke arbejdes specifikt med ligestilling i kerneydelser på serviceområderne. Der arbejdes således ikke med ligestilling som indsats, men det sikres, at lovgivning på alle områder overholdes. Flere områder har adgang til kønsopdelte data, og viden om disse fordelinger indgår således i det generelle billede af de enkelte områder i forbindelse med analyser og indsatser i forhold til fx målgrupper.

Ad 3. Ligestilling i råd, nævn og udvalg:
For råd, nævn og udvalg er situationen, at der i forbindelse med kommunalvalget er nedsat et antal udvalg med eksterne repræsentanter. I henhold til Ligestillingslovens § 10a skal der oplyses kønssammensætning for disse udvalg. I Køge Kommune arbejdes som hovedregel efter den kommunale styrelseslov, og der arbejdes fortsat ikke målrettet med anvendelsen af Ligestillingslovens § 10a. Således at der ikke målrettet taget hensyn til kønsmæssig fordeling ved udpegning af medlemmer til råd, nævn og udvalg.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


239.   Ændring af retningslinjer for Byrådets spørgetid


Indstilling
Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at retningslinjerne for Byrådets spørgetid ændres, således at det ikke længere af reglerne fremgår, at "spørgeren efter besvarelse af et skriftligt spørgsmål får mulighed for at udtale sig om, hvorvidt besvarelsen er fyldestgørende, eller om yderligere oplysninger ønskes".    

Økonomiudvalget 15-09-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget ønsker en generel drøftelse af gældende spørgetidsregler.
Baggrund og vurdering
De nærmere regler for afholdelse af spørgetid fastlægges af Byrådet. 

Du nugældende regler for spørgetid i Køge Kommune er vedtaget af Køge Byråd den 27. februar 2007.

Af reglerne fremgår det, at det ved skriftlige spørgsmål forudsættes, 

"at spørgeren er til stede i byrådssalen ved spørgsmålets besvarelse, da spørgeren efter besvarelsen får mulighed for at udtale sig om, hvorvidt besvarelsen er fyldestgørende, eller om yderligere oplysninger ønskes".

Det er borgmesterens oplevelse, at det i flere situationer har vist sig vanskeligt og ikke hensigtsmæssigt, at der i reglerne er et krav om, at spørgeren skal have lejlighed til at udtale sig om, hvorvidt besvarelsen er fyldestgørende.

Derfor foreslår borgmesteren, at reglerne ændres, så det fortsat er en forudsætning for at besvare spørgsmålet, at spørgeren er til stede i byrådssalen, men at det ikke længere skal fremgå af reglerne, at spørgeren efterfølgende skal have mulighed for at udtale sig om, hvorvidt besvarelsen er fyldestgørende, eller om yderligere oplysninger ønskes.
Økonomi
Forslaget fra borgmesteren har ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Ændringsforslaget godkendt af et flertal. Et mindretal, bestående af Socialdemokraterne og Enhedslisten kan ikke godkende.
Enighed om af en generel drøftelse af gældende spørgetidsregler.
Bilag

Til toppen


240.   Udkast til mødekalender 2016 - Byråd, Økonomiudvalg og stående udvalg


Indstilling
Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Byrådet, at administrativt udkast til mødekalender 2016 for Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg tages til efterretning.
Baggrund og vurdering
Der er opståen en fejl i rensningen af editorteksten: Object reference not set to an instance of an object. Html: Hvert år godkender Byrådet mødeplanen for årets møder i Byråd, Økonomiudvalg og de stående udvalg.

Byrådssekretariatet har udarbejdet vedlagte administrative forslag til mødekalender for 2016 for Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg. 

Byrådets møder foreslås afviklet den 4. tirsdag i hver måned kl. 17.00 – dog med følgende bemærkninger:

 • Februar måneds møde afholdes den 3. tirsdag, grundet vinterferie i uge 8.
 • Marts måneds møde afholdes den 5. tirsdag, grundet påsken.
 • Juni måneds møde afholdes den 3. tirsdag, grundet sommerferien.
 • Juli måned holdes mødefri.
 • 2. behandling af budgettet afholdes den 4. oktober. 
 • December måneds møde afholdes den 3. tirsdag, grundet julen.    

Økonomiudvalgets møder er som udgangspunkt planlagt til 2. og 3. tirsdag i måneden kl. 9.00 - dog med følgende bemærkninger:

 • Februar-møderne afholdes den 1. og 2. tirsdag, grundet vinterferie i uge 8.
 • Juni-møderne afholdes den 1. og 2. tirsdag, grundet sommerferien.
 • Juli måned holdes mødefri.
 • 2. behandling af budgettet afholdes den 27. september.
 • Oktober-møderne afholdes 1. og 2. tirsdag, grundet efterårsferie i uge 42.
 • December-møderne afholdes 1. og 2. tirsdag, grundet julen.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møder er som udgangspunkt planlagt til 2. mandag i måneden kl. 16.30 – 18:30 dog med følgende bemærkninger:

 • Juli måned holdes mødefri.
Teknik- og Miljøudvalgets møder er som udgangspunkt planlagt til 1. torsdag i måneden kl. 16.00 – dog med følgende bemærkninger:
 • Mødet i januar holdes 2. torsdag grundet juleferie.
 • Mødet i maj holdes 2. torsdag grundet Kr. Himmelfartsdag.
 • Juli holdes mødefri.
 • Mødet i august holdes 2. torsdag grundet sommerferie. 

Kultur- og Idrætsudvalgets møder er som udgangspunkt planlagt til 1. mandag i måneden kl. 15.30 – dog med følgende bemærkninger:   

 • Mødet i januar afholdes 2. mandag, grundet juleferien.
 • Juli måned er mødefri.
 • Mødet i august afholdes 3. mandag i måneden (15. august 2016) på grund af sommerferien.
 • Mødet i januar afholdes kl. 14.30.

Børneudvalgets ordinære møder er som udgangspunkt fastlagt til den 1. onsdag i måneden, kl. 16.00 – 17.30 – dog med følgende undtagelser:

 • Juli måned er mødefri.
 • Mødet i august holdes den 2. onsdag i måneden (10. august 2016) på grund af sommerferien. 
Skoleudvalgets ordinære møder er som udgangspunkt fastlagt til den 1. onsdag i måneden, kl. 18.00 – 19.30 – dog med følgende undtagelser:
 • Juli måned er mødefri.
 • Mødet i august holdes den 2. onsdag i måneden (10. august 2016) på grund af sommerferien.

Social- og Sundhedsudvalgets ordinære er som udgangspunkt planlagt til 1. tirsdag i måneden kl. 16.00 - dog med følgende undtagelser:

 • Juli måned er mødefri.
 • Mødet i august afholdes 2. tirsdag (9. august), grundet sommerferien.
 • Mødet i oktober afholdes kl. 15.00, grundet Byrådets 2. behandling  af budgettet samme dag. 

Ejendoms- og Driftsudvalgets ordinære møder er som udgangspunkt planlagt til sidste onsdag i måneden kl. 16.30 – dog med følgende undtagelser:

 • Mødet i februar afholdes 3. onsdag grundet vinterferie.
 • Mødet i juni afholdes 4. onsdag  grundet sommerferie.
 • Juli måned holdes mødefri.
 • Mødet i december holdes 2. onsdag grundet julen.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Mødestart på Teknik- og Miljøudvalgets møder er kl. 15.00.
Bilag

Til toppen


241.   Socialistisk Folkeparti ønsker sag på dagsordnen - retningslinjer om overholdelse af byggeloven


Indstilling
Torben Haack har den 20. august 2015, på vegne af Socialistisk Folkeparti, fremsendt nedenstående sag til behandling på Byrådet septembermøde.

"Da Byrådet skal afstikke retningslinjer om byggeloven, vil jeg gerne have dette punkt på åben byrådsmøde.
 
Begrundelse: Vi har mange store byggerier i Køge, der efter byggeloven, skal behandles ens når det gælder byggeloven.

For at borgene i Køge skal have noget at rette sig efter hvis firmaerne ikke overholder byggeloven eller ikke ansøger kommunen om det de bør, vil jeg opfordre det samlede Byråd, for borgerenes skyld, om at søge sikret at disse firmaer ikke kan arbejde i Køge Kommune."
Beslutning
Taget af dagsordenen.

Til toppen


242.   Liberal Alliance ønsker sag på dagsordnen - Øget kommunal selvbestemmelse på skoleområdet


Indstilling
Jeppe H. Lindberg har den 31. august 2015, på vegne af Liberal Alliance, fremsendt nedenstående sag til behandling på Byrådets førstkommende møde.

"Indstilling:
Udvalget for Skoler og Børn bedes udarbejde et brev til Undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V), hvori der ansøges om kommunal selvbestemmelse omkring understøttende undervisning samt lektiehjælp.

Motivation:
I den seneste udgave af fagbladet Folkeskolen udtalte Undervisningsminister Ellen Trane Nørby følgende: "Hvis kommunerne kommer til mig og siger: »Kan vi få lov til at droppe de her tre ting, giv os lige lidt luft« - så vil jeg gerne kikke på det. Men der er ikke nogen, der er kommet og har sagt det.”

Folkeskolereformen har stillet en lang række nye krav til vore skoler. Givet lederne flere beføjelser på en række områder, men frataget dem på andre.

Liberal Alliance lægger vægt på det kommunale selvstyre og vil gribe den bold som Undervisningsministeren har kastet: Lad os tage noget frihed tilbage.

Konkret ønskes det at Udvalget for Skoler og Børn udarbejder et officielt brev fra Køge Kommune til Ministeriet hvor man med henvisning til Ministerens udtalelse efterspørger muligheden for lokalt at til- og fravælge understøttende undervisning samt lektiehjælp/faglig fordybelse.

Der er meget blandede meninger og erfaringer med de to nye tiltag i reformen. Positivt som negativt. Dog er alle skoler tvunget til, at levere begge tiltag. Noget som vi ønsker, bør være op til den lokale ledelse. Viborg Kommune har med Venstre og Konservative i spidsen ansøgt om ovenstående.

Liberal Alliance håber at Byrådet kan støtte forslaget."

Beslutning
Taget af dagsordenen.

Til toppen


243.   Socialistisk Folkeparti ønsker sag på dagsordnen - Uddelegering af kompetencen til at veksle de understøttende undervisningstimer på skolerne til tovoksenordninger


Indstilling
Jacob Mark har den 3. september 2015, på vegne af Socialistisk Folkeparti, fremsendt nedenstående sag til behandling på Byrådets førstkommende møde.

"SF indstiller til Byrådet, at kommunalbestyrelsen uddelegerer kompetencen til at veksle de understøttende undervisningstimer på skolerne til tovoksenordninger. Kompetencen skal uddelegeres til skolelederne i Køge Kommune, så kommunalbestyrelsen ikke længere skal godkende ansøgninger hver gang."  
Beslutning
Taget af dagsordenen.

Til toppen


244.   Eventuelt


Beslutning
Kollegial tak og anerkendelse til Jacob Mark.

Til toppen


245.   Salg af parcelhusgrund i Sandholmgård (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


246.   Køge Kyst (Lukket punkt)


Beslutning
Økonomiudvalgets indstillinger godkendt.

Til toppen


247.   Rammer for leje af hal (Lukket punkt)


Beslutning
Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalgets flertalsindstillinger godkendt af Byrådet

Til toppen


248.   Rammer for nyt kulturhus (Lukket punkt)


Beslutning
Økonomiudvalgets indstillinger godkendt.
Enhedslistens mindretalsindstilling fra Økonomiudvalget videreføres.

Til toppen


249.   Eventuelt (Lukket punkt)


Beslutning
Intet.

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 21.01.16