Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Køge Byråd

Den 08.09.2015 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anette Simoni, (V)
Dora Olsen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Jacob Mark, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Jette W. Jørgensen, (Ø)
Lars Have Christensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lis Hesselberg, (V)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Palle Svendsen, (V)
Rasmus Felt, (A)
René Jespersen, (V)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)
Trine Hastrup, (V)

Afbud:

Helle Poulsen, (V)
Poul Erik Jensen, (V)
Søren D. Brask, (V)

218.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Helle Poulsen (V)
Poul Erik Jensen (V)
Søren D. Brask (V)

Til toppen


219.   Indkaldelse af stedfortræder for byrådsmedlem Paul Christensen (V)


Indstilling

Byrådssekretariatet indstiller til Byrådet, at Byrådet tager stilling til om

  1. betingelserne for at indkalde stedfortræder for byrådsmedlem Paul Christensen (V) er opfyldt,
  2. stedfortræder Lars Have Christensen (V) er rette stedfortræder og valgbar.
Baggrund og vurdering
Borgmesteren har af byrådsmedlem Paul Christensen fået oplyst, at han deltager i international konference den 6. - 13. september 2015, hvorfor der skal tages stilling til indkaldelse af stedfortræder for Paul Christensen.

I henhold til § 15, stk. 4 i den kommunale styrelseslov er det Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for en stedfortræders indtræden er opfyldt. Byrådet skal endvidere tage stilling til, om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

Efter reglerne i Køge Kommunes Styrelsesvedtægt indkalder borgmesteren stedfortræder til førstkommende møde i Byrådet, hvis medlemmet er forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode på mindst 7 dage.

Der er i praksis anlagt en forholdsvis lempelig fortolkning af, hvilke forfaldsgrunde, der udløser stedfortræderindkaldelse. Forretninger eller lignende kan, efter styrelseslovens bestemmelser, begrunde indkaldelse af en stedfortræder.

Første stedfortræder på kandidatliste V er Lars Have Christensen, Ringstedvej 488, 4632 Bjæverskov.
Økonomi
Der skal udbetales diæter til stedfortræderen for deltagelse i mødet.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Helle Poulsen (V)
Poul Erik Jensen (V)
Søren D. Brask (V)

Til toppen


220.   1. behandling af budget 2016-19


Indstilling
Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg, at udvalget drøfter budgetforslag 2016-19 og fremsender budgetforslaget til Byrådets 1. behandling.

Økonomiudvalget 01-09-2015
Budgetforslaget godkendt oversendt til Byrådets 1. behandling.
Baggrund og vurdering
Budgetforslaget for budget 2016-19 fremsendes til Økonomiudvalgets 1. behandling. Økonomiudvalget oversender efterfølgende budgetforslaget til Byrådets 1. behandling den 8. september 2015. 

2. behandling af Budget 2016-19 sker i Økonomiudvalget den 6. oktober 2015 og i Byrådet den 8. oktober 2015. 

Materiale til 1. behandlingen findes i eDagsorden under udvalget ”Budgetmateriale 1. januar 2016”, materialet blev uploaded til iPad den 21. august 2015.  

Budgetmaterialet til budget 2016-19 består af notatet ”Beskrivelse af budgetforslag” samt bilag 1-13. Bilag 1-5 samt 7.A. og 7.B. og bilag 13 er ligeledes at finde på Køge Kommunes hjemmeside (
www.koege.dk/budget2016).
Økonomi
Køge Kommunes økonomi er stadig god og stabil. Budgetforslag 2016-19 indeholder således et overskud på 50 mio. kr. i 2016. 

Til gengæld er der usikkerhed om rammerne for kommunernes økonomi fra 2017 og frem. Dette gælder for alle kommuner og er ikke en særskilt problematik for Køge Kommune. Det skyldes, at Regeringen i Økonomiaftalen for 2016 har tilkendegivet, at den vil tage initiativ til at indarbejde et omprioriteringsbidrag i det kommunale udgiftsloft på 1 % om året fra 2016-19. Det svarer til 2,4 mia. årligt på landsplan eller 25 mio. kr. pr. år fra 2017 i Køge Kommune.

Omprioriteringsbidraget er indarbejdet i budgetforslaget, hvilket betyder, at der er underskud i budgettets overslagsår. I 2017 er der et underskud på 69 mio. kr. i 2017, stigende til 107 mio. kr. i 2018 og 100 mio. kr. i 2019. Budgetforslaget overholder dermed ikke Køge Kommunes økonomiske politik i forhold til, at det samlede resultat bør være positivt. 

Regeringens udmelding om omprioriteringsbidraget har derfor skabt en ny situation. Det indstilles derfor, at der drøftes og fastlægges en ny budgetstrategi der  forholder sig til den nye situation.

Budgetforslag 2016-19 indeholder driftsudgifter for godt 3,5 mia. kr. i 2016 stigende til 3,6 mio. kr. i 2019. Serviceudgifterne udgør 2,5 mia. kr. svarende til ca. 70 % af det samlede driftsudgifter. Indkomstoverførslerne udgør knap 740 mio. kr. i 2016, mens kategorien Andet, som primært vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering og udgifter til forsikrede ledige, udgør omtrent 290 mio. kr. 

Det skal bemærkes, at driftsudgifterne til 1. behandlingen er inklusiv de nye effektiviseringer på i alt 13 mio. kr. samt de budgetkorrektioner, der er beskrevet særskilt i bilag 6 i budgetmaterialet.

Budgetforslag 2016-19 indeholder endvidere anlægsudgifter svarende til niveau, der var forudsat i budgetvejledningen, som Byrådet vedtog i marts måned. Dog er der tidsforskydninger mellem årene, idet budgetforslaget i 2017 og 2019 ligger  over den forudsatte bruttoanlægsramme, mens det ligger under i 2018. 

Anlægsudgifter til ældreboliger og sociale institutioner og
indtægter fra jordforsyningen budgetlægges særskilt. Anlægsudgifterne til ældreboliger og sociale institutioner ligger i årene 2016-19 noget under den afsatte nettoramme i budgetvejledningen, hvilket skyldes den opdaterede masterplan for udbygning på området. Indtægter fra jordforsyningen er budgetlagt som forudsat i budgetvejledningen.
Kommunikation
Budget 2016-19 er udsendt i høring den 24. august 2015. Der er deadline for høringssvar den 11. september 2015.

Bilag
www.koege.dk/budget2016
Beslutning
Godkendt. Oversendt til 2. behandling.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Helle Poulsen (V)
Poul Erik Jensen (V)
Søren D. Brask (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 21.01.16