Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Køge Byråd

Den 11.10.2016 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anette Simoni, (V)
Annabella Al-Nafousi, (F)
Dora Olsen, (O)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Frank Hyldal, (V)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Jette W. Jørgensen, (Ø)
Lars Have Christensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Pernille Sylvest, (A)
Poul Erik Jensen, (V)
Rasmus Felt, (A)
René Jespersen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)
Trine Hastrup, (V)

Afbud:

Erik Swiatek, (A)
Helle Poulsen, (V)

228.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt. 

Der er afbud fra Erik Swiatek (A) og Helle Poulsen (V)
Fraværende
Erik Swiatek (A)
Helle Poulsen (V)

Til toppen


229.   Indkaldelse af stedfortræder for byrådsmedlem Erik Swiatek (A)


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at Byrådet tager stilling til:

 1. om betingelserne for at indkalde stedfortræder for byrådsmedlem Erik Swiatek (A) er opfyldt,
 2. om stedfortræder Pernille Sylvest (A) er rette stedfortræder og valgbar.
Baggrund og vurdering

Byrådsmedlem Erik Swiatek (A) har oplyst, at han er forhindret i at deltage på byrådsmødet den 11. oktober 2016, hvor der sker 2. behandling af budget 2017-20.

I henhold til bestemmelserne i den kommunale styrelseslov, § 15, stk. 1, kan kandidatlisten kræve stedfortræder indkaldt, når et medlem er forhindret i at deltage i 2. behandling af forslaget til årsbudget.

Det skal bemærkes, at en stedfortræder, der indkaldes til at deltage i 2. behandlingen af budgetforslaget, ikke kan deltage i behandlingen af andre sager, som eventuelt er på dagsordenen til det pågældende møde.

Det er Byrådet, jf. § 15, stk. 4 i den kommunale styrelseslov, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for en stedfortræders indtræden er opfyldt. Byrådet skal endvidere tage stilling til, om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

1. stedfortræder på kandidatliste A er Pernille Sylvest, Mjølnersvej 6, 4600 Køge.

Økonomi
Der udbetales diæter til stedfortræderen for deltagelse i mødet.
Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Pernille Sylvest (A) indtræder som stedfortræder for Erik Swiatek (A).

Fraværende
Erik Swiatek (A)
Helle Poulsen (V)

Til toppen


230.   2. behandling af budget 2017-20


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller budget 2017-20 til andenbehandling i Økonomiudvalg og Byråd, herunder at 

 1. valg af statsgaranti eller selvbudgettering i 2017 besluttes,  
 2. det godkendes, at tekniske og politiske ændringer indarbejdes i budgetforslag 2017-20 jf. afstemningslisten. Afstemningslisten er vedlagt i bilag 2, 
 3. ”Aftale om budget 2017-20” fra forligsparterne godkendes. Budgetaftalen er vedlagt i bilag 3A,
 4. det godkendes, at eventuelle tekniske korrektioner herunder tilpasning af taksterne som følge af beslutningerne i andenbehandlingen indarbejdes administrativt,
 5. det godkendes, at budgetbemærkningerne korrigeres i overensstemmelse med Byrådets andenbehandling,
 6. den 10 - årige anlægsplan tages til efterretning jf. afstemningslisten,
 7. takster for 2017 jf. bilag 1, godkendes, 
 8. skattesatser tages til efterretning.
Økonomiudvalget 04-10-2016
Ad 1: Niels Rolskov (Ø) anbefaler selvbudgettering. De øvrige afventer stillingtagen frem mod Byrådets møde.

Ad 2: Anbefales som anført i bilag 2.

Ad 3-5: Anbefales godkendt.

Ad 6: Anbefales taget til efterretning.

Ad 7: Anbefales godkendt.

Ad 8: Anbefales taget til efterretning.

Baggrund og vurdering

Byrådet førstebehandlede budgetforslaget for 2017-20 den 6. september 2016. I henhold til styrelseslovens § 38 skal der gå mindst 3 uger mellem første- og andenbehandlingen af budgettet. Det fremgår endvidere af lovgivningen, at andenbehandlingen af budgettet skal ske senest den 15. oktober. Andenbehandling af Budget 2017-20 finder sted i Økonomiudvalget den 4. oktober 2016 og i Byrådet den 11. oktober 2016.

Til andenbehandlingen af budgettet er der kommet supplerende oplysninger, der giver anledning til tekniske korrektioner til det fremsendte budgetforslag. Herudover har et flertal i Byrådet bestående af Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti samt Dansk Folkeparti  (herefter benævnt C, V, A, F, O) den 23. september 2016 indgået forlig om budget 2017-20, samt tillægsforlig indgået den 27. september 2016 (Bilag 3A).

Der er endvidere indsendt ændringsforslag til budgetforslaget fra Enhedslisten (Bilag 3B).

De tekniske korrektioner og de politiske ændringsforslag er listet i afstemningslisten, der er vedlagt som bilag 2. Afstemningslisten er opdelt i A. Drift, B. Anlæg og C. Finansiering. Alle tre kategorier er underopdelt i ”Tekniske Korrektioner” og ”Politiske ændringsforslag”. Det bemærkes, at enkelte poster har flyttet udvalg i forhold til forliget, så de harmonerer med Styrelsesvedtægten.

Eventuelle tekniske korrektioner og tilpasning af taksterne som konsekvens af Byrådets andenbehandling af budget 2017-20 indarbejdes administrativt, jf. punkt 6. 

I det følgende kommenteres de enkelte indstillingspunkter: 

Ad 1: Skattesatser
Budgetforslag 2017-20 og ændringsforslaget fra forligsparterne til budgetforslaget indeholder ikke ændringer i skattesatserne i forhold til 2016.

De indarbejdede skattesatser udgør: 

Skattesatser

2016 og 2017

Kommunal indkomstskat 24,9 procent
Kirkelig ligning 0,87 procent
Kommunal grundskyld (almindelige ejendomme)
Kommunal grundskyld (produktionsjord)
21,038 promille
6,238 promille
Dækningsafgift af forretningsejendomme 0 promille
Dækningsafgift af offentlige ejendomme (forskelsværdi) 8,75 promille
Dækningsafgift af offentlige ejendomme (grundværdi) 10,519 promille

Ændringsforslaget fra Enhedslisten indeholder indførelse af dækningsafgift på 10 promille på forretningsejendomme.

Ad 2: Statsgaranti eller selvbudgettering
Direktionen anbefaler, at der træffes beslutning om valg af selvbudgettering eller statsgaranti i 2017. I budgetforslag 2017-20 er der budgetteret med valg af statsgaranti i 2017 og selvbudgettering i 2018-20. Der henvises i øvrigt til notat udsendt den 22. september 2016. 

Ad 3: Takster
Køge Kommunes takstblad for 2017-20 fremsendes til godkendelse. Takstbladet er vedlagt som bilag 1.

Ændringsforslag til budget 2017-20 kan give anledning til takstændringer, som indarbejdes administrativt, jf. punkt 6.  

Ad 4: Teknisk-administrative korrektioner samt politiske ændringsforslag
Der er efter førstebehandlingen fremkommet supplerende oplysninger, der giver anledning til teknisk-administrative korrektioner. Korrektionerne er indarbejdet i afstemningslisten, bilag 2. 

De væsentligste tekniske korrektioner vedrører:  

 • Udmøntning af Lov- og cirkulæreprogrammet.
 • Udmøntning af effektiviseringer på kopi og print.
 • Midlertidig hal ved Køgehallerne

Resultatopgørelsen inkl. forligsparternes ændringsforslag. er vedlagt som bilag 4. Se yderligere under punktet ”Økonomi”.

Ad 5: ”Aftale om budget 2017-20”
Forligsparterne har fremsendt hensigtserklæring til budget 2017-20: ”Aftale om budget 2017-20” til godkendelse. Budgetaftalen er vedlagt som bilag 3.A.

Ad 6: Ændringer efter andenbehandlingen
Byrådets andenbehandling af budget 2017-20 kan give anledning til ændringer som følge af PL-fremskrivningen på artsniveau og til ændringer i takstberegningerne. Disse ændringer indarbejdes administrativt. 

Ad 7: Budgetbemærkninger
I budgetbemærkningerne beskrives de enkelte budgetposter. Budgetbemærkningerne er udsendt med budgetmaterialet den 24. august 2016. Budgetbemærkningerne korrigeres i overensstemmelse med indholdet af andenbehandlingen af budgettet og udsendes sammen med det trykte budget. Det bemærkes, at budgetbemærkningerne ikke er bindende, men udelukkende beskriver basisforudsætningerne for budgettet.

I Køge Kommune gives bevillingerne på udvalgsniveau. Bevillingsoversigten inkl. forligsparternes ændringsforslag er vedlagt som bilag 5.

Anlægsplanen for hhv. forligsparterne og Enhedslisten er vedlagt som bilag 6A og 6B.

Økonomi

Budgetforslaget 2017-2020, der fremsendes til 2. behandlingen, overholder rammerne i kommunens økonomiske politik.

For det første udgør driftsoverskuddet i gennemsnit 3,2 % af serviceudgifterne set over de fire budgetår, hvilket er højere end de minimum 3 %, som den økonomiske politik foreskriver. For det andet udgør den gennemsnitlige kassebeholdning i budgetforslaget til 2. behandlingen 247 mio. kr. ved udgangen af 2020. Det skal ses i forhold, at til den økonomiske politik foreskriver en kassebeholdning på minimum 150 mio. kr.

Budgetforslaget 2017-20 inklusiv de tekniske korrektioner og politiske ændringsforslag indeholder en beregnet servicevækst på 2,6 % fra 2016 til 2017. Det skal bemærkes, at der i budgetforslaget til 2. behandlingen er omlagt vedligeholdelsesudgifter fra anlæg til drift på 10 mio. kr. i 2017, hvilket - alt andet lige - øger væksten i serviceudgifterne. Korrigeret herfor er der tale om en vækst på 2,2 % i serviceudgifterne fra 2016 til 2017, hvilket korrigeret for pris- og lønstigninger svarer til nulvækst.
  
Budgetforslag 2017-20 inklusiv de tekniske korrektioner og politiske ændringsforslag indeholder et skattefinansieret bruttoanlægsniveau på 148,9 mio. kr. i 2017.  

Den samlede resultatopgørelse findes i bilag 4. 

Kommunikation
Budget 2017-20 offentliggøres på Køge Kommunes hjemmeside umiddelbart efter vedtagelsen. Herudover indrykkes der snarest muligt en budgetannonce i de lokale ugeaviser, og der udarbejdes en trykt version af budgettet, som fra december 2016 er til gennemsyn på kommunens biblioteker. Kommunens medarbejdere orienteres gennem MED-systemet, Lederforum, Økonomigruppen og forvaltningernes ledergrupper.
Beslutning

Ad 1: Selvbudgettering godkendt af et enigt Byråd som grundlag for budgettering af indtægter for 2017. Indtægtsbudgettet tilrettes med minus 16 mio kr. i 2017 og plus 16 mio. kr. i 2020.

Ad 2: Godkendt som anført i referatets bilag 2. Enhedslisten påpeger, at Køge Idrætspark, Hal 3 udelukkende omfatter opførelse af en 3. hal, foyer og nyt indgangsparti ved Køgehallerne.

Ad 3: Godkendt med 24 (V, C, A, F, O og I) stemmer for og 2 stemmer (Ø) imod.

Ad 4-5: Godkendt.

Ad 6: Til efterretning.

Ad 7: Godkendt.

Ad 8: Til efterretning.

Fraværende
Erik Swiatek (A)
Helle Poulsen (V)
Bilag

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 08.06.17