Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Dagsorden til møde i Køge Byråd

Den 25.09.2018 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anders Dahl, (A)
Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Osama Aref Mohamad, (A)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)

Afbud:

Helle Poulsen, (V)
Paul Christensen, (V)

171.   Godkendelse af dagsorden


Fraværende
Helle Poulsen (V)
Paul Christensen (V)

Til toppen


172.   Indkaldelse af stedfortræder for byrådsmedlem Paul Christensen (V)


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at Byrådet tager stilling til om

 1. betingelserne for at indkalde stedfortræder for byrådsmedlem Paul Christensen (V) er
  opfyldt,
 2. 1. stedfortræder Anette Simoni (V) er rette stedfortræder og valgbar.
Baggrund og vurdering
Borgmesteren har fået oplyst, at byrådsmedlem Paul Christensen er fraværende på grund af ferie, hvorfor der skal tages stilling til indkaldelse af stedfortræder.

I henhold til § 15, stk. 4 i den kommunale styrelseslov er det Byrådet, der træffer beslutning om,
hvorvidt betingelserne for en stedfortræders indtræden i Byrådet er opfyldt. Byrådet skal
endvidere tage stilling til, om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

Efter reglerne i Køge Kommunes styrelsesvedtægt indkalder borgmesteren stedfortræder til
førstkommende møde i Byrådet, hvis medlemmet er forhindret i at varetage sine kommunale
hverv i en forventet periode på mindst 7 dage.

Der er i praksis anlagt en forholdsvis lempelig fortolkning af, hvilke forfaldsgrunde, der udløser
stedfortræderindkaldelse. Eksempelvis antages det, at et byrådsmedlems fravær på grund af
ferie kan begrunde indkaldelse af stedfortræder.

Første stedfortræder på kandidatliste V er Anette Simoni, Skrænten 9, 4140 Borup.
Økonomi
Der udbetales diæter til stedfortræderen for deltagelse i mødet.
Fraværende
Helle Poulsen (V)
Paul Christensen (V)

Til toppen


173.   Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet


Indstilling

Per Rendsborg, Ringstedvej 468, Bjæverskov, har sendt følgende spørgsmål til Byrådet.

Afskrift af Per Rendsborgs brev:

"Jeg vil gerne foreslå i forbindelse med den nye kommuneplan, at ALLE indkomne forslag lægges scannede 100 % på kommunens hjemmeside, både tidligere og kommende indtil 21. september.

Yderligere at såfremt forslagene ikke videresendes fra Teknisk Forvaltning til Økonomiudvalget, grundet lovgivning m.m., skal der anføres fra Teknisk Forvaltnings bemærkninger herfor.

Sluttelig skal der være fuld offentlighed om Økonomiudvalgets afgørelser for de forslag, der er videresendt fra Teknisk Forvaltning og er blevet afvist eller accepteret af Økonomiudvalget.

Hermed skulle der være fuld offentlighed for kommunens planer. Og når så Økonomiudvalget har behandlet forslagene, og de har været offentliggjort, så kunne man igen indkalde til et borgermøde. Sidste borgermøde blev forvaltet til bravur af borgmesteren.

Begrundelse:

På borgermødet noterede jeg mig, at der var flere forslag, som ikke blev kommenteret. Jeg har også om forslag, der ikke er videresendt fra Teknisk Forvaltning til Økonomiudvalget.

Demokratiet er fuld offentlighed, og det skal vel ikke være Teknisk Forvaltning, der er nåleøjet om et forslag skal forelægges Økonomiudvalget.

Som borger vil det være interessant at se, hvilke forslag, der er indsendt til Teknisk Forvalning for at medvirke i udviklingen, hvilket er positivt. Indtil nu har vi ikke fået et eneste borgerforslag forelagt, hvilket er negativt for demokratiet. Alternativt vil vi som borgere kun være tilskuer til et rollespil for Teknisk Forvaltning og Økonomiudvalget."

Fraværende
Helle Poulsen (V)
Paul Christensen (V)

Til toppen


174.   Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet


Fraværende
Helle Poulsen (V)
Paul Christensen (V)

Til toppen


175.   Budgettvist, Lejerbo Køge Bugt - Almen boligafdeling 285-0 Ringen


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. drøfte og beslutte om afdelingens underskud skal afvikles over 3, 5 eller 10 år
 2. godkende budget for 2018/2019 for afdeling 285-0 Ringen med tilhørende huslejestigninger. 
Økonomiudvalget 11-09-2018
Ad 1: Økonomiudvalget anbefaler, at underskuddet afvikles over 5 år.

Ad 2: Anbefales.

Baggrund og vurdering

Afdeling 285-0 Ringen er en almen boligafdeling der består af 126 familieboliger og 8 ungdomsboliger der er taget i brug 1. marts 1986. Afdelingen Ringen administreres af Boligorganisationen Lejerbo Køge Bugt og er beliggende på adressen Ringen 10-82, 5-189, en sidevej til Gammel Lyngvej.

Boligorganisationen Lejerbo Køge Bugt har den 24. april 2018 indbragt en budgettvist for afdeling 285-0 Ringen til afgørelse i kommunen. Budget for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019 er ikke godkendt på afdelingsmødet den 19. februar 2018 men i stedet sendt til urafstemning, hvor det heller ikke blev godkendt. Første urafstemning måtte gå om grundet klage fra en beboer. Anden urafstemning blev afholdt i april 2018 med stemmerne: For 25, imod 126, ugyldige 3, i alt 154. Stemmeprocent 57 %. Af de afgivne stemmer er 81 % imod budgetforslaget.

Budgetforslaget er godkendt på boligorganisations ordinære bestyrelsesmøde den 28. februar 2018.

Ved tvisteligheder mellem en boligorganisation og et afdelingsmøde vedrørende budgetgodkendelse, skal boligorganisationen indbringe tvisten til kommunalbestyrelsen, som træffer den endelige administrative afgørelse jf. § 42 i bekendtgøreles af lov om almene boliger mv.

Tvistlighederne handler om en gennemsnitslig huslejestigning for familieboligerne på 15,63 % og for ungdomsboligerne på 15,87 %.

For de mindste familieboliger på 60,17 m² betyder det en ændring af huslejen fra 4.820 kr. til 5.573 kr. pr. måned. For den største familiebolig på 101,04 m² ændres huslejen fra 7.628 kr. til 8.820 kr. For ungdomsboligerne på 28,12 m² er den nuværende husleje 2.147 kr. og den nye husleje vil blive 2.488 kr.

Budgetforslaget for 2018/2019 lægger op til en gennemsnitlige husleje på årligt 1.080 kr./m². Forvaltningen har sammenlignet sidste års lejeniveauet med 10 sammenlignelige almene boligafdelinger i hele landet samt lokalt i Køge Kommune. For sammenlignelige almene boliger lå landsgennemsnittet for 2017 på 837 kr./m². Kun en af afdelingerne er beliggende i Storkøbenhavn og deres husleje lå i 2017 på 956 kr./m². Almene boliger i Køge Kommune havde i 2017 en gennemsnitslig årlig husleje på 916 kr./m² altså meget tæt på den husleje afdeling 285-0 Ringen havde sidste år som lå på 914 kr./m². Afdelingerne under Lejerbo Køge Bugt havde i 2017 en gennemsnitlig husleje på 966 kr./m².

Afdeling 285-0 Ringen har, i forbindeles med en godkendt renovering fra 2014 (udskiftning af døre og vinduer), optaget et lån som er fuldt indarbejdet i budgettet for 2018/2019. En del af huslejestigningen skyldes derfor et allerede godkendt låneoptag. Lejerbo har beregnet lånets påvirkningen af huslejen til at være 4,77 % for familieboligerne og 4,86 % for ungdomsboligerne. Den resterende huslejestigning er derfor på 10,86 % for familieboligerne og 11,01 % for ungdomsboligerne.

En af årsagerne til huslejestigningen skal blandt andet findes i boligorganisationens budgetstrategi, hvor der er ønske om at øge henlæggelserne til planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse. Afdeling Ringen har, i følge boligorganisationen, afsat for lidt igennem flere år og har de sidste par år i stedet afholdt udgifterne som uforudsete vedligeholdelsesopgaver via driftsregnskabet. Det har resulteret i et betydeligt driftsunderskud. Der er således et opsamlet underskud pr. 30. september 2017 på 2.297.924 kr.

Ud over et merforbrug på ejendomsskatter, vand og drift af ejendomskontor på ca. 401.000 kr. skyldes underskuddet i regnskab 2016/2017, i følge boligorganisationen, også merudgifter på almindelig vedligeholdelse på ca. 505.000 kr.

Forvaltningen har drøftet driftsunderskuddet med boligorganisationen og i den forbindelse anbefalet, at der sker en bedre planlægning af vedligeholdelsesudgifterne. Forvaltningen er opmærksom på, at ved at øge henlæggelserne, kan en huslejestigning ikke undgås.

En anden årsag til huslejestigningen er, at det opsamlede underskud er indarbejdet i afdelingens budgetter og afvikles over 3 år. Lovgivningen giver mulighed for, at underfinansieringer afvikles over højst 10 år, hvis det skønnes påkrævet for afdelingens videreførelse.

En huslejestigning skal varslet overfor beboerne, 3 måneder før den træder i kraft. Budgetperioden starter den 1. oktober 2018. Lejerbo kan tidligst varsle en huslejestigning med virkning fra den 1. januar 2018. For at undgå for lav huslejeindtægt i budgetperioden, vil den manglende huslejeindtægt fra de første tre måneder blive lagt til huslejen fordelt på resten af budgetåret. 

Som bilag til sagsfremstillingen er vedhæftet et skema med huslejeberegning 2018-2019. Med baggrund i Lejerbos budgetforslag har forvaltningen beregnet den husleje som beboerne vil blive opkrævet fra den 1. januar 2018. I skemaet ses konsekvensen for huslejen, hvis en afvikling af opsamlet underskud ændres til 5 år eller 10 år. Tal i parentes er huslejestigning reguleret for allerede godkendt låneoptag på baggrund af renovering fra 2014.

Ved en afvikling over 5 år vil huslejen gennemsnitlig stige med 12,87 % for familieboliger og 13,06 % for ungdomsboliger. Afvikles underskuddet derimod over 10 år, vil den gennemsnitslige huslejestigning være 10,80 % for familieboligerne og 10,96 % for ungdomsboliger. 

Økonomi
Beslutningen har ingen direkte økonomisk konsekvens for Køge Kommune og der er ikke stillet kommunal garanti i afdelingen.
Kommunikation
Lejerbo Køge Bugt samt afdelingsbestyrelsen for afdeling 285-0 Ringen, skal orienteres om Byrådets beslutning
Fraværende
Helle Poulsen (V)
Paul Christensen (V)
Bilag

Til toppen


176.   Østsjællands Beredskab - Regnskab 2017


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. Østsjællands Beredskabs regnskab 2017 godkendes
 2. underskud på 0,6 mio. kr. afregnes med interessentkommunernes i 2018 jf. fællesskabets vedtægter § 4.3 (Køge Kommunes andel udgør 123.038 kr.)
 3. restbudget for 2017 til ikke afsluttede CSR projekter (brandkadetter og ildfugle) på i alt 121.000 kr. overføres til budget 2018. 
Økonomiudvalget 18-09-2018
Ad 1-3: Anbefales.
Baggrund og vurdering

Østsjællands Beredskabs regnskab 2017 og tilhørende årsrapport fremlægges til godkendelse. Regnskabet viser et underskud på 0,6 mio.kr. som jf. fællesskabets vedtægter skal afregnes med interessentkommunerne i 2018.

Driftsresultatet medfører et merforbrug på 1,1 mio. kr. Merforbruget skyldes primært:

 • Et betydeligt merforbrug på kerneopgaven i forbindelse med beredskabets indsats ved stormene Urd og Ingolf. Dette merforbrug opvejes dog af tilsvarende merindtægter under kerneopgaven, da det blev aftalt, at de afholdte udgifter til forebyggende indsats ved storm skal afregnes med den kommune, der bestiller opgaven.
 • At Beredskabskommissionen har besluttet at bruge ekstern bistand til at indfri fællesskabets strategi omkring ensartning og udbud af brandkontrakter.
 • At der i 2017 fortsat har været en række ekstraordinære udgifter i forbindelse med opstart af det fælles beredskab herunder bl.a. ekstra mandetimer i forbindelse med vagtcentral, staffering af køretøjer og beklædning samt en ekstraregning til forsikringspræmie vedr. 2016, da alle biler ved selskabets start ikke var registreret korrekt. Der er tale om engangsudgifter, som ikke vil have effekt i kommende regnskabsår.
 • At der er mindre indtægter på salg af kurser end forventet. Beredskabskommissionen besluttede i forbindelse med godkendelse af budget 2017, at beredskabet skulle lave en ekstra indsats for at sælge kurser til flere interessentkommuner med en forventet merindtægt på 1 mio. kr. Der er gennemført en salgskampagne og taget kontakt til alle kommuner, men til trods for konkurrencedygtige priser, er det ikke lykkes at sælge flere kurser, da de pågældende kommuner ikke har ønsket at skifte leverandør. Dette er indregnet i budget 2019 og frem.

På grund af usikkerhed omkring hvordan fællesskabet ville udmønte sin strategi om ensartning og besparelser, er der ikke foretaget anlægsinvesteringer i hverken 2016 eller 2017. Anlægsaktiver, herunder leasede aktiver, er i 2017 er nedskrevet med 5,9 mio. kr. og uden nye investeringer betyder det en negativ udvikling af egenkapitalen, da der slides på materiel uden at der samtidig foretages nye investeringer, der kan øge selskabets aktivmasse.

Driftsunderskuddet samt øvrige bevægelser på aktiver og passiver betyder, at fællesskabets egenkapital ved udgangen af 2017 er 3,2 mio. kr. hvilket er 5,6 mio. kr. lavere end primo 2017.

I resultatet indgår mindreforbrug på projektmidler til CSR projekter (brandkadetter og ildfugle) på i alt 121.000 kr. Projekterne finansieres af særskilt betaling fra kommuner og boligselskaber. Projekterne er endnu ikke afsluttet og restbudget for 2017 søges derfor overført til 2018. 

Regnskabet er påtegnet af Østsjællands Beredskabs revisionsselskab EY uden bemærkninger. Årsrapport og revisionsberetning er vedhæftet som bilag.

Økonomi

Det fremgår af vedtægterne § 4.3 at: ”I forbindelse med aflæggelse af årsregnskab opgøres eventuelle differencer (over- eller underskud), som indregnes i a conto betalingerne i året efter det pågældende regnskabsår. Differencerne fordeles mellem interessentkommunerne i forhold til fordelingsnøgle(r) i året for oparbejdelse af differencen…”

Dette betyder, at underskud på 0,6 mio.kr. skal afregnes med interessentkommunerne i 2018. Underskuddet fordeles efter andel af obligatorisk bidrag, og opkræves ved udgangen af 2. kvartal 2018. Køge Kommunes andel heraf udgør 123.038 kr.

Der er ikke afsat midler i budgettet til dækning af merudgiften. Beløbet medtages som merudgift i 4. Økonomiske Redegørelse.

Fraværende
Helle Poulsen (V)
Paul Christensen (V)
Bilag

Til toppen


177.   Ny vejforbindelse til Stevns


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der tages beslutning om at støtte den nordlige vejforbindelse (enten 80 km/t eller 100 km/t) eller den sydlige vejforbindelse.

Økonomiudvalget 11-09-2018
Drøftet, sagen forventes genoptaget til beslutning på ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 25. september og Byrådsmøde samme dag.

Økonomiudvalgets behandler sagen på ekstraordinært møde den 25. september 2018, kl. 15.30, udvalgets beslutning vil foreligge til mødet.

Baggrund og vurdering

Køge og Stevns Kommuner har i mange år ønsket en bedre vejforbindelse mellem motorvejsnettet og Stevns som vil give en aflastning af vejnettet i Køge.

På baggrund af trafikaftalen den 26. august 2016 har Vejdirektoratet udarbejdet en forundersøgelse på overordnet niveau, resultaterne er sammenfattet i "Rapport 591 - 2018 Ny vejforbindelse til Stevns". Rapporten blev offentliggjort den 30. august 2018 og følger denne sag som bilag 1.

I rapporten beskrives og illustreres seks forskellige linjeføringsalternativer. Fire af de seks linjeføringsalternativer er, på baggrund af trafikale, miljømæssige, by- og erhvervsmæssige samt økonomiske konsekvenser, frasorteret inden den egentlige forundersøgelse. Der foreligger således to alternative linjeføringsforslag:

 • En nordlig vejforbindelse (både 80 og 100 km/t) er mellem Strandvejen til nyt tilslutningsanlæg ved Syd-motorvejen via Herfølge og syd om Egøje.
 • En sydlig vejforbindelse (80 km/t) mellem Bjælkerupvej og Vordingborgvej via Hårlev.

Vejdirektoratet har derudover regnet på de trafikale og samfundsøkonomiske konsekvenser af en omfartsvej sydvest om Strøby Egede. Alternativerne er detaljeret beskrevet i rapportens kapitel 3.

Vejdirektoratet konkluderer, at det nordlige alternativ (både som 80 og 100 km/t-vej) ikke vil være samfundsøkonomisk rentabelt. Det sydlige alternativ vil give en positiv nettonutidsværdi, og vil derfor være samfundsøkonomisk rentabelt, omfartsvejen ved Strøby Egede vil ligeledes være samfundsøkonomisk rentabel. Vejdirektoratet peger slutteligt på, at en kombination af en nordlig linjeføring og en omfartsvej ved Strøby Egede også vil være samfundsøkonomisk rentabel. 

Økonomiudvalget i Stevns Kommune har den 11. september 2018 peget på den sydlige vejforbindelse.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Fraværende
Helle Poulsen (V)
Paul Christensen (V)
Bilag

Til toppen


178.   Eventuel salg af vejareal


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til

    Teknik- og Ejendomsudvalget, at

 1. vejareal på ca. 365 m2 beliggende mellem Gl. Lyngvej 18 og Gl. Lyngvej 22 nedlægges efter vejlovens bestemmelser,
 2. endelig beslutning om vejens nedlæggelse delegeres til Teknik- og Miljøforvaltningen, såfremt der ikke fremsættes krav om at opretholde vejen som offentligt vejareal.

    Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. det nedlagte vejareal tilbydes til højestbydende af de tre tilgrænsende ejendomme over mindsteprisen for ejendommenes grundværdi på 400 kr./m2,
 2. alle omkostninger ved vejarealets matrikulære berigtigelse mv. afholdes af køber,
 3. der søges rådighedsbeløb og anlægsbevilling til den forventede indtægt på -146.000 kr.
Teknik- og Ejendomsudvalget 23-08-2018
Første afsnit:
Ad. 1: Godkendt.
Ad. 2: Godkendt.

Andet afsnit:
Ad. 1: Anbefales.
Ad. 2: Anbefales.
Ad. 3: Anbefales.

Økonomiudvalget 11-09-2018
Ad. 1-3 (andet afsnit): Anbefales.

Baggrund og vurdering

Ejerne af Gl. Lyngvej 18 har i mail af 25. juni 2018 rettet henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen om muligt køb af ca. 365 m2 vejareal.

Samme ejere har i 2010 købt 192 m2 af samme vejareal og ønsker nu at købe det resterende.

Vejarealet har ikke færdselsmæssig betydning for trafik eller nogen ejendom, og vejarealet kan derfor nedlægges som offentligt vejareal, jf. vejlovens bestemmelser. Vejarealet består af træer og buskads.

Efter vejens nedlæggelse råder kommunalbestyrelsen frit over det nedlagte areal. Idet der er tre naboer til vejarealet, foreslår forvaltningen, af hensynet til god skik, at arealet tilbydes de tre tilgrænsende grundejere for højeste pris over grundværdien på 400 kr./m2.

Udover købsprisen skal køber afholde alle omkostninger til den matrikulære berigtigelse samt tinglysning mv. 

Det er forvaltningens vurdering, at vejarealet kan nedlægges og tilbydes tilgrænsende ejendomme ved, at forvaltningen først retter henvendelse til de tilgrænsende ejendomme om evt. køb og efterfølgende indleder en vejnedlæggelsessag, såfremt én ejer accepterer købsprisen.

Såfremt vejarealet besluttes nedlagt, foreslår forvaltningen, at den endelige beslutning delegeres til forvaltningen, såfremt der ikke fremsættes krav om at opretholde arealet som offentlig vej.

Økonomi

ETK vil udtage vedligeholdelse af arealet.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb til en indtægt på -146.000 kr. til salg af vejareal. Den budgetterede kassebeholdning vil blive påvirket positivt, da der ikke er afsat rådighedsbeløb i budgettet.

Kommunikation
De tre tilstødende grundejere tilskrives om købsmulighed og vejnedlæggelse. Beslutning om vejnedlæggelse offentliggøres desuden på Køge Kommunes hjemmeside.
Fraværende
Helle Poulsen (V)
Paul Christensen (V)
Bilag

Til toppen


179.   Tilslutningsvej i STC - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik-og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der til etablering af tilslutningsvej fra CP Kelco ApS til STC, Nordhøj søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr. til etablering af vejen.

Teknik- og Ejendomsudvalget 23-08-2018
Anbefales.

Økonomiudvalget 11-09-2018
Anbefales.
Baggrund og vurdering

På Byrådets møde den 19. december 2017, sag nr. 277, blev det besluttet at ekspropriere ca. 800 m2 jord til anlæg af ca. 70 meter ny vejforbindelse fra STC, Nordhøj til CP Kelco ApS.

Ekspropriationen er foretaget på baggrund af henvendelse fra CP Kelco ApS., som har ønsket forbedret adgangforhold til virksomheden. Samtidig trafiksikres Ll. Skensved, da mange lastbiltransporter til CP Kelco ApS gennem byen forsvinder efter ibrugtagning af ny adgangsvej

Teknik- og Miljøforvaltningen kan anlægge og finansiere vejen af byggemodningsudgifter, der er afsat til færdiggørelse af STC.

CP Kelco ApS har foranlediget anlagt en grusvej som byggepladsvej nøjagtig i det omhandlede ekspropriationsareal.

Der er vurderede udgifter til etablering af vejen for 1,8 mio. kr.

Det skal bemærkes, at lodsejeren har klaget over ekspropriationen til Vejdirektoratet og til Planklagenævnet. De verserende klagesager er endnu ikke afgjort, hvorfor der kan påløbe yderligere omkostninger, alternativt, at vejen ikke tillades anlagt. Det er uvist, hvornår der kan forventes afgørelser.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da projektet er planlagt projekteret som en del af den afsatte pulje til byggemodning.

Fraværende
Helle Poulsen (V)
Paul Christensen (V)

Til toppen


180.   Ændring af vedtægter for Borup Varmeværk a.m.b.a.


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at vedtægtsændringer for Borup Varmeværk godkendes.

Økonomiudvalget 11-09-2018
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Borup Varmeværk ønsker at ændre vedtægterne, så varmeår og regnskabsår følges ad.

Vedtægterne er udarbejdet, da varmeværket hørte under Skovbo Kommune og derfor ønskes formuleringer herom også tilrettet.

Vedtægtsændringer blev mandag den 11. juni 20186 drøftet på generalforsamling og efterfølgende endeligt godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 2. juli 2018.

Se vedhæftede bilag.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Fraværende
Helle Poulsen (V)
Paul Christensen (V)
Bilag

Til toppen


181.   Bevilling til EU-projekt EABIC (Education and Business in Cooperation)


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en udgiftsneutral bevilling til Arbejdsmarkedsafdelingen i forbindelse med EU-projekt ”EABIC”, på henholdsvis

 1. en indtægtsbevilling på -352.000 kr. (-47.200,00 Euro)
 2. en udgiftsbevilling på 352.000 kr. (47.200,00 Euro)
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 10-09-2018
1. Tiltrådt.
2. Tiltrådt.

Økonomiudvalget 18-09-2018
Ad 1-2: Anbefales.
Baggrund og vurdering

Køge Kommune er leadpartner i et uddannelsesprojekt med Køge Handelsskole, EUC Sjælland, ZBC Sjælland og UUV Køge Bugt. Projektet er støttet af EU’s uddannelsesprogram Erasmus+ og har fået bevilliget et maksimalt tilskud på 47.200 Euro. Projektet kører fra den 1. september 2018 til 31. august 2020.

Projektet er et kompetenceudviklingsprojekt som skal give ledere, undervisere og administrativt personale blandt de 5 institutioner viden om hvordan man i andre europæiske lande arbejder med inddragelsen af erhvervslivet i grundskolen og hvordan dette påvirker de unges valg af uddannelse. Projektet er støttet under ”Mobility of learners and staff”, og projektets tilskud skal anvendes til at personale fra de 5 institutioner kan besøge institutioner i udlandet for at lære om, hvordan man kan koble erhvervslivet på folkeskolen og dermed stimulere unge mennesker til at træffe de rigtige valg når man går videre og i højere grad vælge en erhvervsuddannelse.

Det bevilgede beløb fra EU er relateret til et antal mobiliteter (rejser) der skal gennemføres. Hvis parterne gennemfører færre rejser, vil indtægten fra EU blive mindre. 80 % af det bevilgede beløb fra EU bliver forudbetalt mens de sidste 20 % kan udbetales efter aflæggelse af det endelige regnskab. Eventuelt overskud eller underskud i projektet skal derfor overføres fra 2018 til 2019 og 2019 til 2020, hvorefter det endelige projektregnskab kan opgøres.

Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en udgiftstillægsbevilling på 352.000 kr. og en indtægtstillægsbevilling på -352.000 kr. Bevillingerne er udgiftsneutrale og påvirker ikke kassebeholdningen.
Fraværende
Helle Poulsen (V)
Paul Christensen (V)

Til toppen


182.   Orientering om indførelse af mulighed for at udskrive bindende kommunale folkeafstemninger.


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomiudvalget 11-09-2018
Taget til efterretning.
Baggrund og vurdering

Økonomi- og indenrigsministeriet har den 8. august 2018 fremsendt orienteringsbrev om ændring af lov om kommunernes styrelse og lov om kommunale og regionale valg. Lovændringerne trådte i kraft den 1. juli 2018. (Se bilag - Orienteringsbrev) 

Lovændringerne udmønter den politiske aftale om bindende kommunale folkeafstemninger, der den 5. februar 2018 blev indgået mellem Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.

Med lovændringerne får Byrådet mulighed for, at træffe beslutning om at holde en bindende kommunal folkeafstemning. Beslutningen træffes i Byrådet ved simpelt flertal.

Vælgerne skal ved folkeafstemningen godkende eller forkaste Byrådets beslutning i sagen.

Forslag om afholdelse af folkeafstemning skal stilles senest på det møde, hvor den beslutning, der skal afholdes folkeafstemning om, vedtages. Forudgående udvalgsbehandling af forslaget er ikke påkrævet.

Beslutning om at udskrive folkeafstemning, formuleringen af spørgsmålet på stemmesedlen og dagen for folkeafstemningen skal fastlægges i samme møde, som den beslutning, der udskrives folkeafstemning om.

Der kan tidligst afholdes folkeafstemning 2 måneder efter, at Byrådet har truffet beslutning herom, og folkeafstemningen skal senest være afholdt inden 6 måneder herefter. Folkeafstemningen skal være afholdt indenfor Byrådets funktionsperiode.

En beslutning om at gennemføre en folkeafstemning, kan ikke efterfølgende trækkes tilbage, medmindre beslutningen er omfattet af en af undtagelsesgrundende.

Byrådet kan udskrive folkeafstemninger om endelige beslutninger Byrådet har truffet i sager, som Byrådet har kompetence til at afgøre. Der er dog visse undtagelser, som er beskrevet i orienteringsbrevet.

Folkeafstemningen er bindende i den forstand, at resultatet fører til vedtagelse eller forkastelse af Byrådets beslutning i sagen. Byrådet kan i resten af byrådsperioden ikke træffe en beslutning i strid med resultatet, uden at afholde en ny folkeafstemning om den nye beslutning.

Bindende kommunale folkeafstemninger afholdes i hovedtræk efter samme regler og metoder, som ved afholdelse af kommunale og regionale valg i øvrigt.     

Ministeriet nævner i orienteringsbrevet eksempler på hvilken beslutninger der kan afholdes folkeafstemninger om, heriblandt placering af et nyt plejehjem eller andre kommunale institutioner, skolelukning, at overlade det til andre aktører end kommunen at udføre opgaver på beskæftigelsesområdet og indsendelse af en ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet om opdeling eller sammenlægning af kommuner.  

Økonomi
Kommunen skal selv finansiere folkeafstemningen.
Fraværende
Helle Poulsen (V)
Paul Christensen (V)
Bilag

Til toppen


183.   Udkast til mødekalender for 2019


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til mødekalender 2019 for Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg godkendes.

Økonomiudvalget 11-09-2018
Anbefales, idet Økonomiudvalgets møder i 2019 anbefales afholdt kl. 8.30 - 11.30.

Klima- og Planudvalget har efterfølgende flyttet udvalgets møde i januar, så det afholdes 1. torsdag kl. 13.00 grundet Kommunaløkonomisk Forum den 10. – 11. januar 2019.

Teknik- og Ejendomsudvalget har efterfølgende flyttet udvalgets møde i januar, så det afholdes 1. torsdag kl. 16.30 grundet Kommunaløkonomisk Forum den 10. – 11. januar 2019.

Baggrund og vurdering

Hvert år godkender Byrådet mødeplanen for det kommende års møder i Byråd, Økonomiudvalg
og de stående udvalg.

Byrådets møder foreslås afviklet den 4. tirsdag i hver måned kl. 17.00 – 20.00, dog med
følgende undtagelser:

 • April-mødet afholdes den 5. tirsdag, grundet påsken
 • Juli holdes mødefri
 • December måneds møde afholdes den 3. tirsdag, grundet julen.
 • 1. behandling af budgettet holdes på ekstraordinært møde den 3. september
 • 2. behandling af budgettet holdes på ekstraordinært møde den 8. oktober

Økonomiudvalgets møder foreslås afviklet den 2. og 3. tirsdag i måneden kl. 8.15 - 11.15, dog
med følgende undtagelser:

 • Februar-møderne holdes sidste tirsdag i januar og 1. tirsdag i februar grundet vinterferie i uge 7 og 8,
 • April-møderne holdes 2. og 4. tirsdag grundet påsken
 • Juni måneds 2. møde, den 18. juni, foreslås afholdt kl. 13.30 -16.30 pga. andet møde i borgmesterens kalender
 • Juli holdes mødefri
 • September måneds første møde, den 10. september foreslås afholdt kl. 13.30 -16.30 pga. andet møde i borgmesterens kalender
 • Oktober-møderne holdes 1. og 2. tirsdag, grundet efterårsferie i uge 42
 • December-møderne holdes 1. og 2. tirsdag, grundet julen
 • 1. behandling af budgettet holdes på ekstraordinært møde den 27. august
 • 2. behandling af budgettet holdes på ordinært møde den 1. oktober
 • Det første møde hver måned starter med et temamøde fra kl. 8.15-9.15, som efterfølges af ordinært møde kl. 9.15-11.15.   

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møder foreslås afviklet den 2. mandag i måneden kl. 16.30
– 18.30, dog med følgende undtagelser:

 • Juni-mødet holdes 3. mandag grundet pinsen
 • Juli holdes mødefri
 • Oktober-mødet holdes 3. mandag grundet efterårsferie

Børneudvalgets møder foreslås afviklet den 1. onsdag i måneden kl. 16.00 - 17.30, dog med følgende undtagelser:

 • Januar-mødet holdes 2. onsdag på grund af nytåret
 • Maj-mødet holdes 2. onsdag på grund af 1. maj
 • Juni-mødet holdes 2. onsdag på grund af Grundlovsdag
 • Juli holdes mødefri
 • August-mødet holdes 2. onsdag på grund af sommerferie

Skoleudvalgets møder foreslås afviklet den 1. onsdag i måneden kl. 18.00 - 19.30, dog med følgende undtagelser:

 • Januar-mødet holdes 2. onsdag på grund af nytåret
 • Maj-mødet holdes 2. onsdag på grund af 1. maj
 • Juni-mødet holdes 2. onsdag på grund af Grundlovsdag
 • Juli holdes mødefri
 • August-mødet holdes 2. onsdag på grund af sommerferie

Ældre - og Sundhedsudvalgets møder foreslås afviklet den 1. tirsdag i måneden kl. 16.00 -
18.00, dog med følgende undtagelser:

 • Januar-mødet holdes 2. tirsdag, grundet nytår
 • Juli holdes mødefri
 • August-mødet holdes 2. tirsdag, grundet sommerferien
 • September-mødet holdes 2. tirsdag, grundet Byrådets 1. behandling af budgettet

Klima- og Planudvalgets møder foreslås afviklet 1. torsdag i måneden kl. 16.00 - 18.30 med følgende
undtagelser:

 • Januar-mødet holdes 2. torsdag kl. 13.00 grundet nytår og anden mødeaktivitet
 • Juli holdes mødefri
 • August-mødet holdes 3. torsdag kl. 13.00 grundet sommerferie og anden mødeaktivitet
 • Oktober-mødet holdes 2. torsdag kl. 13.00 grundet anden mødeaktivitet

Kultur- og Idrætsudvalgets møder foreslås afviklet den 1. mandag i måneden kl. 15.30 - 18.00 med følgende undtagelser:

 • Juli holdes mødefri.
 • August-mødet holdes 2. mandag grundet sommerferien.

Teknik- og Ejendomsudvalgets møder afvikles den 2. torsdag i måneden kl. 16.30 - 19.00 med
følgende undtagelser:

 • Juli holdes mødefri
 • August-mødet holdes 3. torsdag grundet sommerferie 

Mødedatoer er behandlet i fagudvalg.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune
Fraværende
Helle Poulsen (V)
Paul Christensen (V)
Bilag

Til toppen


184.   Eventuelt


Fraværende
Helle Poulsen (V)
Paul Christensen (V)

Til toppen


185.   Salg af parcelhusgrund (Lukket punkt)


Fraværende
Helle Poulsen (V)
Paul Christensen (V)

Til toppen


186.   Salg af erhvervsgrund (Lukket punkt)


Fraværende
Helle Poulsen (V)
Paul Christensen (V)

Til toppen


187.   Salg af areal (Lukket punkt)


Fraværende
Helle Poulsen (V)
Paul Christensen (V)

Til toppen


188.   Udbud af parcelhusgrunde og storparceller i Bjæverskov (Lukket punkt)


Fraværende
Helle Poulsen (V)
Paul Christensen (V)

Til toppen


189.   Østsjællands Beredskab - Godkendelse af budget 2019-2022 (Lukket punkt)


Fraværende
Helle Poulsen (V)
Paul Christensen (V)

Til toppen


190.   Beredskab (Lukket punkt)


Fraværende
Helle Poulsen (V)
Paul Christensen (V)

Til toppen


191.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Helle Poulsen (V)
Paul Christensen (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 26.07.19