Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Køge Byråd

Den 16.06.2015 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anette Simoni, (V)
Dora Olsen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Helle Poulsen, (V)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Jette W. Jørgensen, (Ø)
Lars Have Christensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lis Hesselberg, (V)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Stærke, (A)
Niels Rolskov, (Ø)
Palle Svendsen, (V)
Paul Christensen, (V)
Poul Erik Jensen, (V)
Rasmus Felt, (A)
René Jespersen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kielgast, (U)
Torben Haack, (F)
Trine Hastrup, (V)

Afbud:

Jacob Mark, (F)

165.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Afbud fra: Jacob Mark (F) og Mette Jorsø (V).
Torben Haack (F) meddelte at han trak indbringelse af sag 180 til Byrådets behandling.
Thomas Kielgast (F) oplyste at han fra d.d. var indtrådt i SF's byrådsgruppe.
Godkendt at Paul Christensen (V) er anset for inhabil i sag nr. 182
Fraværende
Jacob Mark (F)

Til toppen


166.   Indkaldelse af stedfortræder for byrådsmedlem Mette Jorsø (V)


Indstilling

Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Byrådet, at Byrådet tager stilling til om

 1. betingelserne for at indkalde stedfortræder for byrådsmedlem Mette Jorsø (V) er opfyldt,
 2. stedfortræder Lars Have Christensen (V) er rette stedfortræder og valgbar.

Baggrund og vurdering

Borgmesteren har af byrådsmedlem Mette Jorsø fået oplyst, at hun er bortrejst på grund af ferie i uge 25, hvorfor der skal tages stilling til indkaldelse af stedfortræder for Mette Jorsø.

I henhold til § 15, stk. 4 i den kommunale styrelseslov er det Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for en stedfortræders indtræden er opfyldt. Byrådet skal endvidere tage stilling til, om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

Efter reglerne i Køge Kommunes styrelsesvedtægt indkalder borgmesteren stedfortræder til førstkommende møde i Byrådet, hvis medlemmet er forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode på mindst 7 dage.

Der er i praksis anlagt en forholdsvis lempelig fortolkning af, hvilke forfaldsgrunde, der udløser stedfortræderindkaldelse. Eksempelvis antages det, at et byrådsmedlems fravær på grund af ferie kan begrunde indkaldelse af en stedfortræder.

Første stedfortræder på kandidatliste V er Lars Have Christensen, Ringstedvej 488, 4632 Bjæverskov.

Økonomi
Der skal udbetales diæter til stedfortræderen for deltagelse i mødet.
Beslutning
Godkendt at Lars Have Christensen (V) indtræder som stedfortræder for Mette Jorsø (V).
Fraværende
Jacob Mark (F)

Til toppen


167.   Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet


Indstilling

Søren Gommesen, Nørregade 9 C, 1. tv., Køge har sendt følgende spørgsmål til Byrådet.

Afskrift af Søren Gommesens spørgsmål:

"Hvad er konklusionen på detailhandelsanalysen med titlen “Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af varehus i Køge Park”? Hvem har fået analysen eller dele heraf forelagt af kommunen eller kommunens konsulenter?"

Beslutning
Spørger konstateret til stede og skriftlig besvarelse oplæst og overdraget.
Fraværende
Jacob Mark (F)

Til toppen


168.   Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet


Beslutning
John Larsen, Klematisvej 23forespurgte til muligheder for at gribe ind i f.eks. BaneDanmarks  uvarslede weekendarbejde. Borgmesteren oplyste at kommunen havde fulgt op på den konkrete episode fra weekenden 13.-14. juni. Spørgsmål om døgnvagt-telefon i kommunen undersøges.

Merete Borgkvist, Kærvej 18, Roskilde forespurgte til sikring af skolevej i forbindelse med etablering af ny Egedesvej, herunder sikring af krydsninger for bløde trafikkanter.
Der vil tilgå spørger skriftlig besvarelse
Fraværende
Jacob Mark (F)

Til toppen


169.   Anmodning om fritagelse for hverv som 1. viceborgmester (Palle Svendsen)


Indstilling
Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Byrådet, at 
 1. Byrådet tager stilling til om anmodningen fra byrådsmedlem Palle Svendsen (V), om fritagelse for hvervet som 1. viceborgmester, kan imødekommes,
 2. oprindelig Valggruppe 1 (C, V, Søren Brask og René Jespersen) såfremt anmodningen imødekommes, udpeger det medlem, der skal besætte den ledigblevne plads.
Baggrund og vurdering

1. viceborgmester Palle Svendsen (V) anmoder den 22. maj 2015 om at blive fritaget for sit hverv, som 1. viceborgmester.

Anmodningen begrundes i det forhold, at der er sket et lederskift (borgmesterkandidat) i Venstre, således at Palle Svendsen ikke længere er partiets borgmesterkandidat.

Palle Svendsen er udpeget til hvervet på Byrådets konstituerende møde den 3. december 2013 af oprindelig Valggruppe 1 (C, V, Søren Brask og René Jespersen).

Byrådet kan, efter anmodning, fritage en viceborgmester for sit hverv for resten af funktionsperioden, jf. den kommunale styrelseslov § 7, stk. 2.

Er der valgt flere næstformænd, besættes den ledigblevne plads af den gruppe i Byrådet, som har valgt den afgående næstformand, jf. den kommunale styrelseslov § 7, stk. 3.

I henhold til kommentarerne til § 17, stk. 3 til lov om kommunernes styrelse antages det, at Byrådet på begæring kan fritage en person for et hverv, for resten af funktionsperioden, når Byrådet vurderer, at der er er rimelig grund hertil.

Det fremgår endvidere af kommentarerne til samme paragraf, at der tilkommer Byrådet et betydeligt skøn, og at Byrådet således også vil kunne imødekomme en begæring om fratrædelse, der er begrundet i politiske forhold.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med at imødekomme ansøgningen.
Beslutning
Godkendt at Palle Svendsen (V) fritages og Mette Jorsø (V) udpeges som 1. viceborgmester
Fraværende
Jacob Mark (F)

Til toppen


170.   Anmodning om fritagelse for hverv (Palle Svendsen)


Indstilling
Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Byrådet, at
 1. Byrådet beslutter, om anmodningen fra byrådsmedlem Palle Svendsen (V), om at blive fritaget for at være repræsentereret i Politisk Koordinationsforum vedrørende boligsociale indsatser, kan imødekommes,
 2. oprindelig Valggruppe 1 (C,V, Søren Brask og René Jespersen), såfremt anmodningen imødekommes, udpeger et andet medlem til at deltage i det Politiske Koordinationsforum. 
Baggrund og vurdering
Byrådsmedlem Palle Svendsen (V) anmoder den 2. juni 2015 om at måtte blive fritaget for at være repræsenteret i Politisk Koordinationsforum vedrørende boligsociale indsatser.

Anmodningen begrundes i ændringer i den politiske ledelse i Venstre.

Palle Svendsen er udpeget til hvervet på Byrådets konstituerende møde den 3. december 2013 af oprindelig Valggruppe 1 (C, V, Søren Brask og René Jespersen).

I henhold til kommentarerne til § 17, stk. 3 i den kommunale styrelseslov antages det at Byrådet, på begæring, kan fritage en person for et hverv, for resten af funktionsperioden, når Byrådet vurderer, at der er rimelig grund hertil.

Det fremgår endvidere af kommentarerne til samme paragraf, at der tilkommer Byrådet et betydeligt skøn, og at Byrådet således også vil kunne imødekomme en begæring om fratrædelse, der er begrundet i politiske forhold.

Når et medlem udtræder af et udvalg i løbet af valgperioden, besættes den ledigblevne plads af den samme valggruppe, som har udpeget medlemmet.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med at imødekomme ansøgningen.
Beslutning
Godkendt at Palle Svendsen (V) udtræder og Mette Jorsø (V) indtræder.
Fraværende
Jacob Mark (F)

Til toppen


171.   Udpegning til bestyrelsen for Køge Ungdomsskole (stedfortræder)


Indstilling
Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Byrådet, at oprindelig Valggruppe 2 (A, F, O, U og Ø) udpeger en stedfortræder til bestyrelsen for Køge Ungdomsskole i stedet for Thomas Kielgast (U), der er udpeget til medlem af bestyrelsen på Byrådets møde den 26. maj 2015.
Baggrund og vurdering
Oprindelig Valggruppe 2 udpegede på det konstituerende møde den 3. december 2013 Thomas Kielgast (U) til at være stedfortræder for Dora Olsen (O) i bestyrelsen for Køge Ungdomsskole.

Thomas Kielgast er efterfølgende, den 26. maj 2015, af valggruppe 1 udpeget til at være medlem af bestyrelsen.

Når et medlem udtræder af et udvalg i løbet af valgperioden, besættes den ledigblevne post af den samme valggruppe, som har udpeget medlemmet/stedfortræderen.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt at Thomas Kielgast (F) udtræder og Erik Swiatek (A) indtræder som stedfortræder.
Fraværende
Jacob Mark (F)

Til toppen


172.   Alternativ budgetvejledning 2016-19


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at
 1. den alternative budgetvejledning med en revideret tidsplan for budgetprocessen godkendes,
 2. den alternative budgetvejledning træder i kraft, såfremt der ikke senest den 30. juni er indgået en økonomiaftale mellem Regeringen og KL,  
 3. det tages til efterretning, at der i august måned kan være behov for at revidere budgetvejledningen endnu en gang, såfremt der ikke er indgået en økonomiaftale senest den 10. august.   
Økonomiudvalget 09-06-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Statsministeren udskrev den 27. maj folketingsvalg til afholdelse torsdag den 18. juni 2015. Som konsekvens heraf vil der ikke blive indgået en økonomiaftale mellem Regeringen og KL primo/medio juni måned, som det har været tilfældet de sidste mange år.

Der er således tale om en usædvanlig situation, hvor det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at sætte dato på, hvornår en økonomiaftale kan forventes at foreligge. Det afhænger bl.a. af, hvor længe det tager at danne regering, og hvornår der kan etableres nye forhandlingsmøder med KL.

Set i lyset af at økonomiaftalen er helt afgørende for budgetlægningen af kommunens indtægtsside, anbefaler Direktionen at Økonomiudvalg og Byråd drøfter og godkender vedlagte forslag til alternativ budgetvejledning med en ny tidsplan for budgetprocessen. Det skal bemærkes, at der alene er tale om ændringer til tidsplanen og ikke til selve budgetstrategien. Såfremt den alternative budgetvejledning godkendes på Byrådets møde den 16. juni 2015, vil datoerne umiddelbart herefter blive reserveret i byrådsmedlemmernes mødekalender.    

Det foreslås, at den alternative budgetvejledning træder i kraft, såfremt der ikke er indgået en økonomiaftale inden udgangen af juni måned. Det skyldes, at det efter dette tidspunkt ikke vurderes realistisk at færdiggøre materialet til 1. behandlingen af budgettet i henhold til den nuværende tidsplan. 

I nedenstående oversigt er vist forskellen mellem hoveddatoerne i den nuværende tidsplan og det nye forslag til budgetproces:

 NuNyt forslag
Upload af 1. behandlingsmateriale på Ipad

31-jul

21-aug

Offentliggørelse af 1. behandlingsmateriale

03-aug

24-aug

Offentlig høringsperiode

3.-21. aug.

24. aug.-11. sept.

Orienteringsmøde om Økonomiaftale -13-aug kl. 16-18
1. behandling af budget, ØU18-aug01-sep kl. 10.30-12.00
Budgetseminar

13.-14. aug.

3. -4. sept. (fra kl. 14, slut kl. 13)
1. behandling af budget, byråd25-aug08-sep
Politiske forhandlingsmøder2.-14. sept.10.-21. sept.
Politiske spørgsmål 3.-21. aug.24. aug.-11. sept.
Frist for aflevering af ændringsforslag til 2. behandlingen15-sep22-sep
Udsendelse af tekniske ændringer ml. 1. og 2. behandlingen04-sep04-sep
2. behandling af budget, ØU29-sep06-okt
2. behandling af budget, byråd06-okt08-okt kl. 17-18.30

Det skal understreges, at forslaget til revideret tidsplan forudsætter, at der senest den 10. august 2015 er indgået en økonomiaftale mellem Regeringen og KL. Såfremt det ikke er tilfældet, foreligger der igen en ny situation. I så fald vil Økonomiudvalget på første møde i august måned blive præsenteret for en revideret tidsplan for budgetprocessen. Såfremt dette måtte blive tilfældet, er det forventningen, at der fra statslig side er taget initiativ til at forlænge den lovgivningsmæssige frist for vedtagelse af budgettet, der er den 15. oktober 2015. 
Økonomi
Ingen særskilte bemærkninger.
Kommunikation
Byrådet orienteres pr. mail primo juli om, hvorvidt den alternative budgetvejledning bringes i anvendelse.

Den reviderede budgetvejledning skal - såfremt den godkendes og når at træde i kraft - meldes ud i organisationen, herunder i MED-systemet. Der skal endvidere informeres om den reviderede budgetproces på kommunens hjemmeside. 
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jacob Mark (F)
Bilag

Til toppen


173.   Godkendelse af regnskab 2014 og revisionsberetning 18


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at
 1. Årsregnskabet 2014 for Køge Kommune godkendes,
 2. Revisionsberetning nr. 18 vedrørende regnskab 2014 samt administrationens besvarelse heraf godkendes.
Økonomiudvalget 09-06-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
BDO Kommunernes Revision har den 7. maj 2015 fremsendt vedlagte revisionsberetning nr. 18 vedrørende regnskab 2014 til kommunen. I henhold til styrelsesloven § 42b skal beretningerne udsendes til Byrådets medlemmer inden 7 dage fra modtagelsen. Beretningen er sendt til Byrådets medlemmer pr. mail den 14. maj 2015. Revisionen har påtegnet årsregnskabet uden forbehold. Beretningen har givet anledning til en bemærkning vedrørende uddannelseshjælp.

Administrationen har udarbejdet nedenstående besvarelse af ovenstående revisionsbemærkning, som efter Byrådets godkendelse skal fremsendes til revisionen.  

Revisionens bemærkning:
"Vi har ved den løbende sagsrevision for 2014 konstateret, at sagsområdet Uddannelseshjælp ikke er administreret i overensstemmelse med gældende lovgivning og regler.

Vi har konstateret en række generelle fejl og mangler i sagsbehandlingen, ligesom vi herudover har konstateret et relativt højt fejlniveau i forhold, som vil kunne betragtes som enkeltstående.

Omkring de konstaterede generelle fejl og mangler henvises til beretningens afsnit 6.2.1, hvor det ligeledes anføres, at den samlede beløbsmæssige betydning af de konstaterede fejl ikke er væsentlig for kommunen.

Til trods for vi ikke har vurderet den økonomiske betydning væsentligt for kommunen, henstilles det, at kommunen iværksætter tiltag, herunder kontrolforanstaltninger og ledelsestilsyn, til sikring af, at sagsbehandlingen på sagsområdet uddannelseshjælp fremover sker i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser."

Administrationens besvarelse:
"Efter at have konstateret de generelle fejl i udbetaling uddannelseshjælp, er sagerne fra 2014 gennemgået og refusion af uberettigede udbetalte tillæg vil blive berigtiget over for ministeriet i indeværende års refusionsopgørelse. Ligeledes er de interne retningslinjer tilrettet således at fejlen ikke fortsætter."
Økonomi
Forvaltningen har opgjort berigtigelserne for uddannelseshjælp til 16.353 kr., som Køge Kommune skal tilbagebetale i refusion.
Kommunikation
Byrådets godkendelse af regnskab 2014 og revisionsberetningen skal fremsendes til:
 • BDO kommunernes revision.
 • Statsforvaltningen.
 • Beskæftigelsesministeriet.
 • Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jacob Mark (F)
Bilag

Til toppen


174.   Orientering om effektiviseringsforslag 2016-2019


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at udvalget tager de præsenterede effektiviseringsforslag til budget 2016-2019 til efterretning.

Økonomiudvalget 09-06-2015
Til efterretning.
Baggrund og vurdering
I henhold til den vedtagne budgetvejledning skal der indarbejdes effektiviseringer for i alt 13 mio. kr. årligt i budgetforslaget 2016-2019. 

Heraf skal der foretages effektiviseringer på serviceområdene med undtagelse af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget for samlet 8 mio. kr. og 5 mio. kr. på indkomstoverførslerne under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. 

Fordelingen af effektiviseringerne på de enkelte udvalg fremgår af nedenstående tabel og de enkelte forslag fremgår af bilag 1.

Effektivisering i 1.000 kr.  2016201720182019
Økonomiudvalget1.4771.4881.4901.490
Social- og Sundhedsudvalget2.2162.2432.2412.241
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget5.0005.0005.0005.000
Teknik- og Miljøudvalget279287284284
Børneudvalget1.2831.2681.2791.279
Skoleudvalget1.8571.8451.8351.835
Kultur- og Idrætsudvalget356378379379
Ejendoms- og Driftsudvalget532491491491
I alt13.00013.00013.00013.000
Økonomi
Der henvises til ovenfor.

Beslutning
Til efterretning.
Fraværende
Jacob Mark (F)
Bilag

Til toppen


175.   Udviklingsprojekter 2015 - Børne- og Ungeforvaltningen - driftsbevilling


Indstilling
Børne- og Ungeforvaltningen indstiller til Børneudvalg og Økonomiudvalg, at 

1. der gives tillægsbevilling på 3.305.147 kr. (merudgift) til

                a) Udviklingsprojekter 229.512 kr.
                b) Pulje til mere pædagogisk personale netto 2.485.014 kr.
                c) Øget forældrebetaling 590.621 kr.              

2. der gives tillægsbevilling på -3.305.147 kr. (merindtægt) til     

                a) Udviklingsprojekter -229.512 kr.
                b) Pulje til mere pædagogisk personale netto  -2.485.014 kr.
                c) Øget forældrebetaling - 590.621 kr.

Børneudvalget 03-06-2015
Anbefales overfor Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget 09-06-2015
Anbefales.

Baggrund og vurdering
Fonden for forebyggelse og fastholdelse (1)
Børnehuset Firkløveret har fra fonden modtaget et tilskud til projekt "Et bedre arbejdsliv" på 117.844 kr.

Fonden for forebyggelse og fastholdelse
Børnehuset Firkløveret har fra fonden modtaget tilsagn om et tilskud i 2015 til projekt "Sporskifte" på 86.868 kr.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
Køge Kommune er i 2015 tildelt midler fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud på 2.485.014 kr.

Kompetencefonden(2)
Sundhedstjenesten har i 2015 modtaget et tilskud på 24.800 kr. til kompetenceudvikling af medarbejder

Øget forældrebetaling
Som følge af flere midler fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold øges forældrebetalingen med i alt 590.621 kr. Den øgede takst er varslet til ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 i ht. til gældende lovgivning - dvs. 3 mdr. før ikrafttrædelse. Taksterne fremgår dels af Køge Kommunes hjemmeside og dels af opslag i samtlige dagtilbud.

(1) Fonden er en fond under Beskæftigelsesministeriet, som har til formål at forebygge nedslidning og at fastholde folk på arbejdsmarkedet.

(2) Den kommunale kompetencefond tildeler midler til kompetencegivende efter- og videreuddannelse som et supplement til den indsats, som i øvrigt finder sted i kommunerne.
Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges indtægts- og udgiftsbevillinger for i alt +/- 3.305.147 kr. Servicerammen påvirkes ikke.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jacob Mark (F)

Til toppen


176.   Udviklingsprojekter 2015 - Børne- og Ungeforvaltningen - driftsbevilling


Indstilling
Børne- og Ungeforvaltningen indstiller til Skoleudvalg og Økonomiudvalg, at
 1. der gives tillægsbevilling på 2.941.674 kr. (merudgift) til udviklingsprojekter under Skoleudvalgets område,
 2. der gives tillægsbevilling på -2.941.674 kr. (merindtægt) til udviklingsprojekter under Skoleudvalgets område.
Skoleudvalget 03-06-2015
Anbefales overfor Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget 09-06-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Nationalt program for skolelederuddannelse og -udvikling
Undervisningsministeriet har efter indstilling fra Styregruppe for Skoleledelse bestående af repræsentanter fra Undervisningsministeriet, KL, Børne- og Kulturchefforeningen og Skolelederforeningen besluttet at fordele 40 mio. kr. til "Det Nationale Program for Skolelederuddannelse og -udvikling", som bl.a. skal medvirke til at løfte skoleledernes og forvaltningschefernes kompetencer i forhold til at implementere og arbejde med indholdet og de nye styringsværktøjer i helhedsskolen som led i en styrket pædagogisk ledelse. Køge Kommune er i 2015 bevilget et tilskud på 492.400 kr.

Puljen til digitale læremidler 
I Undervisningsministeriet er afsat en central pulje til at medfinansiere kommunernes indkøb af digitale læremidler. Puljen er en del af satsningen på øget anvendelse af it i folkeskolen i perioden 2012-2017. I 2015 udmøntes 65 mio. kr. fra puljen. Puljen udmøntes som en trækningsret, hvor kommunen får adgang til en andel af de 65 mio. kr. på baggrund af elevtallet i kommunens skoler pr. 5. september 2013. Køge Kommunes trækningsret i 2015 udgør 790.622 kr.   

Tilskud til forsøg- og udviklingsprojekt "Køge Kommunes deltagelse i forsøgsindsatser målrettet hele klasser på 4. og 5. klassetrin - forsøgsprogram om modersmålsbaseret undervisning"
I Undervisningsministeriet er afsat en central pulje til forsøgsindsatser målrettet hele klasser på 4. og 5. klassetrin - forsøgsprogram om modersmålsbaseret undervisning. I Køge Kommune deltager Ellemarkskolen, Kirstinedalsskolen og Asgård Skole i forsøgsindsatser og er, i skoleåret 2014/15 bevilget et samlet tilskud på 63.291 kr.

Styrket efteruddannelse af lærere og pædagoger
Staten bidrager i perioden 2014-2020 med i alt 1 mia. kr. til efter- og videreuddannelse af lærere- og pædagoger i folkeskolen. Målet med kompetenceudviklingsindsatsen er, at der i 2020 er fuld kompetencedækning svarende til linjefag. Køge Kommune har i 2015 modtaget et tilskud på 1.595.361 kr.
Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges indtægts- og udgiftsbevillinger for i alt +/-2.941.674 kr. Servicerammen påvirkes ikke.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jacob Mark (F)

Til toppen


177.   Projekt "Trygge Vildveje"


Indstilling
Børne- og Ungeforvaltningen indstiller til Skoleudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at
 1. der gives indtægtsbevilling på i alt 220.000 kr. bestående af:
          a) Tilskud fra "Tryghedsfonden" på 200.000 kr.
          b) Tilskud fra Det Kriminalpræventive Råd" på 20.000 kr.
 2. der gives en udgiftsbevilling til projekt "Trygge Vildveje" under Økonomiudvalgets område på i alt  291.500 kr.
 3. udgiftsbevillingen finansieres af følgende indtægter (a og b) og udgiftsneutrale tillægsbevillinger (c - f):
      a) Tilskud fra "Tryghedsfonden" på 165.000 kr.
      b) Tilskud fra Det Kriminalpræventive Råd på 16.500 kr.
      c) Bidrag fra Kultur- og Idrætsudvalget på 20.000 kr.
      d) Bidrag fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget på 30.000 kr.
      e) Bidrag fra Teknik- og Miljøudvalget på 35.000 kr.
      f)  Bidrag fra Skoleudvalget på 25.000 kr. 
 4. der gives en udgiftsbevilling til momsudligningsordningen på 38.500 kr. under Økonomiudvalgets område,
 5. udgiftsbevillingen finansieres af følgende indtægter:
      a) Tilskud fra "Tryghedsfonden" på 35.000 kr.
      b) Tilskud fra "Det Kriminalpræventive Råd på 3.500 kr
Skoleudvalget 03-06-2015
Anbefales overfor Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget 09-06-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Køge Kommune har siden de utryghedsskabende episoder med bl.a. skududvekslinger, senest i februar 2013, haft fokus på at genetablere trygheden i primært de fire store boligområder. Parallelt er der opmærksomhed på, hvorledes trygheden opleves i større transit- og opholdsarenaer udenfor boligområderne samt i de byudviklingsområder, som fysisk skaber store forandringer i kommunen. Køge Kommune vil med projekt ”Trygge Vildveje” skabe et fælles ansvar på tværs af forvaltningerne for at udvikle redskaber i den kriminalpræventive indsats og herigennem styrke trygheden.

Køge Kommune har derfor indgået et samarbejde med ”Gemeinschaft” om at løfte opgaven kvalitativt. ”Gemeinschaft” er valgt på baggrund af deres ekspertise i at arbejde med socialt baserede løsninger på risici, usikkerhed og utryghed i forhold til udvikling af byer, lokalsamfund og boligområder. ”Gemeinschaft” tager udgangspunkt i den antropologiske vinkel gennem menneskers og lokalsamfunds idérigdom og handlekraft, og på det grundlag udvikler virksomheden de lokale ressourcer og den lokale resiliens, således at der skabes nye, socialt fungerende løsninger på lokale problemer. 

Projektet er har været forelagt Forebyggelses- og Tryghedsudvalget samt i SSP-Styregruppen som orienteringspunkt. Projektet har været i gang siden efteråret 2014 og er blevet afsluttet med et lille seminar den 26. marts 2015, hvor den afsluttende og konkluderende rapport er blevet præsenteret. I seminaret deltog repræsentanter for Teknik og Miljøforvaltningen, ungdomsklubberne, Køge Kyst, Gadeplansmedarbejderne, Politiet, DSB og Natteravnene/medlem af en af de nyligt etablerede områdegrupper under Lokalrådet i Nord (begrundet i etablering af den nye Køge Nord Station) og SSP. 

Projektet har været opdelt i tre hovedaktiviteter:
 • Kortlægning
 • Værktøjsudvikling
 • Formidling.
Projektet har begrænset sig til Lovparken, Torvet, Køge Station og Udsigten. 

Undervejs i projektet er formidlingen sket gennem en pressemeddelelse og et interview i P4 København.

Den konkluderende rapport har i første del en beskrivelse af, hvordan man inddrager unge og bruger metoden ungevandringer i byplanlægningen. Anden del beskriver, hvordan unge ser på og bruger Køge, navnlig bymidten og giver i forlængelse heraf en række anbefalinger til byplanlægningen. 

Det er intentionen, at værktøjet kan bruges med et kriminalpræventivt og tryghedsskabende sigte på tværs af forvaltningerne i forbindelse med byudviklingen ikke blot til gavn for de unge, men ligeledes kan skabe glæde og tryghed blandt øvrige borgere.
Det er ligeledes hensigten, at rapporten er tilgængelig for andre kommuner, som vil inspireres til, hvordan kriminalitetsforebyggelse kan håndteres, når det fysiske og det sociale aspekt skal skabe en synergieffekt gennem inddragelse af unge. Rapporten er vedhæftet.
Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges udgiftsbevillinger for i alt 330.000 kr. Dette finansieres af indtægtsbevillinger for i alt 220.000 kr. og udgiftsneutrale tillægsbevillinger for i alt 110.000 kr. Forslaget påvirker hverken servicerammen eller kassebeholdningen.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jacob Mark (F)
Bilag

Til toppen


178.   Proces for overgang til opkrævning af byggesagsgebyr efter medgået tid


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der på baggrund af lovændring om opkrævning af byggesagsgebyr efter forbrugt tid pr. 1. januar 2015, besluttes at     
  1. der opkræves 100 % gebyr, med undtagelse af mindre byggeri,
  2. der opkræves fast pris for mindre byggerier på 1.000 kr. og gebyrefter medgået tid ved øvrige byggerier,
  3. der undlades at opkræve gebyr ved forhåndsdialog, klagesager ogsimple forespørgsler,
  4. byggesagsgebyret beregnes i to rater,
  5. der fastsættes en timepris på 551 kr. for alle typer byggesager medundtagelse af mindre byggerier - beregnet på 9,5 årsværk,
  6. forvaltningen bemyndiges til at håndtere de interne instrukser, somloven foreskriver,
  7. der opkræves gebyr pr. påbegyndt 15 min. 
Grundet øget sagsmængde og for at kunne sikre det eksisterende serviceniveau,  anbefales byggesagsteamet opnormeret med et årsværk, hvorefter den samlede normering vil udgøre 9,5 årsværk. Timeprisen er fastsat efter dette ekstra årsværk. 

Teknik- og Miljøudvalget 04-06-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 09-06-2015

Anbefales.

Baggrund og vurdering
Følgende henviser til punkterne i indstillingen:

1. Skal kommunen opkræve en mindre andel af gebyrindtægter, end der er dækkende for de faktiske omkostninger?
I det omfang, at gebyrindtægterne ikke dækker de faktiske omkostninger, sker finansieringen således gennem skatteopkrævningen. Vælges fx at lade gebyrindtægterne dække 70% af de faktiske omkostninger, vil resterende 30 % således dækkes gennem skatteopkrævningen.

2. Valg af gebyrmodel.
Der peges på følgende 2 gebyrmodeller:
 • opkrævning af gebyr alene efter medgået sagsbehandlingstid.       
 • opkrævning af fast gebyr ved mindre byggeri og gebyr efter medgået tid ved øvrige byggerier.
3. Skal visse dele af byggesagsbehandlingen undtages fra gebyropkrævning?
Der kan være særlige forhold ved dele af byggesagsbehandlingen, hvor det vil give god mening at undtage gebyropkrævning, og lade omkostningerne være skattefinansieret. 
Det betyder, at den medgåede tid til denne del af sagsbehandlingen ikke kan medregnes ved beregning af timepris. 

Eksempelvis:
 • Forhåndsdialog.
 • Klagesager.
 • Simple forespørgsler (hvide sager).
4. Skal opkrævning foretages i én eller to rater? 
Den nye lovgivning fastsætter, at gebyr fastsat efter tidsforbrug tidligst forfalder til betaling, når bygningen lovligt kan tages i brug. Kommunen kan vælge at opkræve gebyret i 2 rater. Første rate forfalder til betaling, når byggetilladelsen eller dispensationen meddeles, og anden rate forfalder til betaling, når bygningen lovligt kan tages i brug. 

Der må forventes nedgang i gebyrindtægt de første 1-2 år på grund af forskydning i tidspunkt for opkrævning. Ved nogle byggerier udstedes byggetilladelse, som ikke udnyttes, andre byggerier kan vare op til flere år, og bl.a. forespørgsler indregnes ikke. 

5. Fastsat timepris for alle typer byggesager. 
Den beregnede timepris for Køge Kommune er for 9,5 årsværk på 551 kr. 

Til sammenligning opkræver Solrød Kommune en timepris i 2015 på 365 kr., Faxe Kommune en timepris på 601 kr., Greve Kommune en timepris på 535 kr. og Næstved Kommune en timepris på 616 kr. Dette giver et gennemsnit på ca. 530 kr.
22 kommuner har valgt helt at afskaffe byggesagsgebyret, herunder Stevns Kommune.

6. Instrukser
Lovgivníngen med tilhørende vejledning stiller endvidere krav om, at kommunen udarbejder en intern instruks, der beskriver, hvordan gebyrordningen håndteres, og hvordan kommunen opgør og dokumenterer, at indtægterne ikke overstiger omkostningerne. Køge Kommune har indledt et samarbejde med KL om denne proces. Derudover vil KL sørge for oplæring af de medarbejdere, som skal stå for den løbende tilpasning af timeprisen.   

7.    KTC (Kommunalteknisk Chefforening) KTC´s faggruppe Byggelov anbefaler, at der tidsregistreres pr. påbegyndt 15 minutter.
Økonomi
I forhold til den fremtidige gebyrberegning efter medgået tid, er det på nuværende tidspunkt svært at vurdere, hvilket indtægtsniveau det vil give kommunen.

De nye gebyrregler har betydning for omkostningerne for enkelte typer af byggesager. På nogle sager forventes indtægten at blive mærkbart reduceret, her erhvervssager, mens det omvendte forventes at gøre sig gældende for private - parcelhuse o.l.

På nuværende tidspunkt mangles der erfaring i, hvor lang tid behandling af en byggesag tager efter medgået tid, og det er derfor svært at give et nøjagtigt overslag over den forventede indtægt, men på baggrund af de mange store projekter er der dog en forventning om, at gebyrindtægten vil øges.

Den forventede indtægt i 2015 er på nuværende tidspunkt budgetteret med 4,3 mio kr. 

I sagsfremstillingen er der taget udgangspunkt i 9,5 årsværk, hvilket er 1 årsværk mere end i dag. Behovet for et yderligere årsværk er begrundet i kommunens fastsatte servicemål. På nuværende tidspunkt er der ikke ressourcer til at kunne overholde disse servicemål. Hvis man ønsker at bibeholde servicemålet og samtidig holde det nuværende serviceniveau, er der behov for optimering i antal af byggesagsbehandlere.  

Timeprisen er beregnet ud fra at de faste overhead omkostninger på byggeområdet (ved et yderligere årsværk) kun vil stige i mindre grad, mens der vil kunne faktureres flere timer. Dette vil det betyde, at indtægten bliver større end udgiften, og at den ekstra indtægt dermed vil blive omdannet til en lavere timepris, hvilket vil komme borgerne til gavn.
Beslutning
ad 1-7: Godkendt.
Opnormering med et ekstra årsværk til byggesagsbehandling ligeledes godkendt.
Fraværende
Jacob Mark (F)
Bilag

Til toppen


179.   Forslag til lokalplan 1055 - Ravnsborg syd - boligområde


Indstilling
Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at
 1. forslag til lokalplan 1055 vedtages til offentlig høring i 10 uger,
 2. der ikke udarbejdes miljøvurdering på lokalplanen.
Teknik- og Miljøudvalget 04-06-2015
Bilag omdelt.

Anbefales.

Niels Rolskov (Ø) fremkommer med en mindretalsudtalelse.

Økonomiudvalget 09-06-2015

Anbefales.
Niels Rolskov (Ø) ønsker følgende mindretalsudtalelse indføjet i lokalplanforslaget:
"Togstop (station/trinbræt) ved Ravnsborg. Trafikstyrelsen arbejder fortsat med planer om et togstop i området imellem Køge og Herfølge. En placering ved den fremtidige underføring af Orkestervej vil være optimal i forhold til betjening af området inklusiv det kommende udviklingsområde øst for banen. Placeringen af et togstop vil grænse op til lokalplansområdet."

Baggrund og vurdering
Køge Kommune har indgået i et privat samarbejde i forbindelse med udviklingen af et sammenhængende boligområde melllem Ravnsborgvej/Hastrupvej og jernbanen, på de nuværende markarealer syd for Orkestervej. Lokalplanområdet består af 2 matrikler, hvoraf kommunen ejer den mindste matrikel.

Formålet med lokalplanen er at skabe et boligområde med blandede boligformer, hvor grønne friarealer og stier rundt i området er højt prioriteret. Området skal opleves som et åbent og grønt rum med bygninger i nutidig arkitektur og af høj kvalitet.

Området skal i udformning minde om bebyggelsen nord for Orkestervej og kan med tiden få forbindelse under jernbanen til et nyt større byudviklingsområde, som på sigt kan etableres øst for banen, som en ny by i Hastrup. 

Lokalplanen giver mulighed for at opføre ca. 23 rækkehusboliger på kommunens areal og ca. 23 parcelhuse og 8 dobbelthuse på det privatejede areal. De 8 dobbelthuse kan opføres som 4 parcelhuse, hvis det viser sig hensigtsmæssigt.

Et eksisterende jorddige ligger som et landskabeligt element og deler de to matrikler og bliver styrende for planen.

Alle fælles friarealer er bundet sammen af stibånd på kryds og tværs af de to områder. På længere sigt er det meningen, at disse stier skal få forbindelse til det overordnede stisystem til bl.a. Køge centrum. Friarealerne er fælles for alle boligerne i området og er offentlige tilgængelige.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser, der muliggør en bred vifte af arkitektonisk udformning af parcelhuse samt for forskellige facadematerialer. Derudover er der bestemmelser om tagmaterialer og facadeudtryk. Disse bestemmelser er med til at sikre en arkitektonisk helhed i bebyggelsen.

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013.

Miljøvurdering:
Der er foretaget en screening af lokalplanens påvirkning af miljøet. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke forudsætter en miljøvurdering. Begrundelsen er, at planen efter kommunens vurdering ikke danner grundlag for anlæg m.v., der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Økonomi
Der er ikke knyttet særskilt økonomi til udarbejdelsen af lokalplanen.
Beslutning
Godkendt.
Enhedslisten ønsker mindretalsindstilling fra Økonomiudvalget indføjet i lokalplanforslaget.

Marie Stærke (A) efterlyste en generel trafikpolitisk debat, bl.a. i relation vej- og banebetjeningen i kommunen. Enighed om at spørgsmålet vil blive drøftet i Teknik- og Miljøudvalget.
Fraværende
Jacob Mark (F)
Bilag

Til toppen


180.   Parkering på fortov - indbringelse af sag til Byrådets afgørelse


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at der ikke tillades parkering på fortov.


Teknik- og Miljøudvalget 04-06-2015
Et flertal bestående af Mette Jorsø (V), Søren D. Brask (V), Lis Hesselberg (V) og Paul Christensen (V) ønsker, at der arbejdes for, at der gives mulighed for parkering på fortov.

Torben Haack (F) var uenig og begærede sagen i Byrådet, jf. § 23 i lov om kommunernes styrelse.

Erling Larsen (S) og Niels Rolskov (Ø) var fraværende.
Baggrund og vurdering
Den 10. januar 2008 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at forbyde parkering helt eller delvist på fortov. Begrundelsen for forbuddet dengang var, at parkeringen går hårdt ud over kantsten, fliser eller anden belægning, og at bilister, der parkerer delvist på fortov, tit holder til gene for brugere af kørestole, rollatorer og tvillingebarnevogne samt for gangbesværede og svagtseende fodgængere.

Transportministeriet besluttede i 2009 at nedsætte en arbejdsgruppe til at forbedre forbrugerbeskyttelsen på parkeringsområdet. Dette ledte til ændringer i Færdselsloven pr. 1. marts 2014, så der blev en mere ensartethed i parkeringsreglerne landet over. I færdselsloven er det bl.a. besluttet, at man ikke må standse og parkere på fortovet.

Den nye færdselslov, der trådte i kraft den 1. marts 2014, tillader ikke parkering på fortov i modsætning til tidligere, hvor det var tilladt at parkere delvis på fortov. Den enkelte kommune kunne da stramme reglerne og forbyde parkering på fortov. Det var da vanskeligt for bilister at kende til parkeringsforholdene i de enkelte kommuner, såfremt man ikke havde studeret den enkelte kommunes hjemmeside. Med den nye færdselslov er parkering på fortov forenklet, idet det generelt er forbudt. Den enkelte kommune kan med den nye færdselslov dispensere fra loven og tillade parkering på fortov.

Den 14. august 2014, sag nr. 179, besluttede Teknik- og Miljøudvalget i forbindelse med den nye færdselslov og "lokal bekendtgørelse for standsning og parkering i Køge Kommune" efter flere drøftelser at opretholde forbuddet.

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget har modtaget nedenstående, som ønskes drøftet for indsættelse i den lokale bekendtgørelse:
Inden for tættere bebygget område, dog undtaget Køge by, kan et køretøj, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg. standses eller parkeres delvist på fortov med maksimalt halvdelen af køretøjet og højst 2 hjul i køretøjets længderetning, såfremt dette ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet.”

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at der ikke skal lempes på færdselslovens bestemmelser omkring standsning og parkering på fortov. Ud fra et trafiksikkerhedsmæssigt synspunkt skal fortovet forbeholdes gående færdsel. Alle fodgængere, kørestolsbrugere mv. bør kunne færdes sikkert og trygt uden gene fra parkerede køretøjer. Desuden er fortove ikke belastningsmæssigt beregnet for biler.

Det er endvidere nødvendigt at være opmærksom på, at der gælder et lighedsprincip i den kommunale forvaltning, hvorfor en lempelse af hovedreglen bør være konkret begrundet for det pågældende sted.

Såfremt Teknik- og Miljøudvalget ønsker at tillade fortovsparkering, skal et revideret parkeringsregulativ for Køge Kommune have Politiets samtykke.

Økonomi

Såfremt det besluttes at tillade parkering på fortov, vil det betyde udgift til skiltning, samt øgede driftomkostninger til vedligeholdelse af fortove.

Beslutning
Taget af dagsordenen.
Fraværende
Jacob Mark (F)
Bilag

Til toppen


181.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Jacob Mark (F)

Til toppen


182.   Endelig ekspropriationsbeslutning (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.

Paul Christensen (V) deltog ikke i behandling af dette punkt.
Fraværende
Jacob Mark (F)

Til toppen


183.   Eventuelt (Lukket punkt)


Beslutning
Forvaltningen orienterede kort om rammer for den i 2012 godkendte parkeringsstrategi og status for udlæg af p-pladser.

Fraværende
Jacob Mark (F)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 21.01.16