Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Køge Byråd

Den 24.01.2017 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anette Simoni, (V)
Annabella Al-Nafousi, (F)
Carl Christensen, (A)
Dora Olsen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Frank Hyldal, (V)
Helle Poulsen, (V)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Jette W. Jørgensen, (Ø)
Lars Have Christensen, (V)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Pernille Sylvest, (A)
Poul Erik Jensen, (V)
René Jespersen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)
Trine Hastrup, (V)

Afbud:

Lene Møller Nielsen, (A)
Rasmus Felt, (A)

1.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Der var afbud fra Lene Møller Nielsen (A) og Rasmus Felt (A).

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Rasmus Felt (A)

Til toppen


2.   Indkaldelse af stedfortræder for byrådsmedlem Lene Møller Nielsen (A)


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at Byrådet tager stilling til om

 1. betingelserne for at indkalde stedfortræder for byrådsmedlem Lene Møller Nielsen (A) er opfyldt,
 2. stedfortræder Pernille Sylvest er rette stedfortræder og valgbar.
Baggrund og vurdering

Borgmesteren har fået oplyst, at byrådsmedlem Lene Møller Nielsen er bortrejst på grund af ferie, hvorfor der skal tages stilling til indkaldelse af stedfortræder for Lene Møller Nielsen.

I henhold til § 15, stk. 4 i den kommunale styrelseslov er det Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for en stedfortræders indtræden i Byrådet er opfyldt. Byrådet skal endvidere tage stilling til, om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

Efter reglerne i Køge Kommunes styrelsesvedtægt indkalder borgmesteren stedfortræder til førstkommende møde i Byrådet, hvis medlemmet er forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode på mindst 7 dage. Der er i praksis anlagt en forholdsvis lempelig fortolkning af hvilke fraværsgrunde, der giver mulighed for at indkalde stedfortræder. Eksempelvis antages det, at et byrådsmedlems fravær på grund af ferie kan begrunde indkaldelse af stedfortræder.

Første stedfortræder på kandidatliste A er Pernille Sylvest, Mjølnersvej 6, 4600 Køge.

Økonomi
Der skal udbetales diæter til stedfortræderen for deltagelse i mødet.
Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Rasmus Felt (A)

Til toppen


3.   Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet


Indstilling

Per Nielsen, Skovbovej 20, Bjæverskov, har fremsendt 2 spørgsmål til Byrådets besvarelse.

Afskrift af Per Nielsens spørgsmål:

Spørgsmål 1:

"Spørgsmål til det samlede Byråd.

Med udgangspunkt i borgmesterens nytårstale i lokalaviserne om aktiviteterne i Køge Kommune, fremtiden hvor kommunen gerne vil være førende på Midt- og Østsjælland stiller jeg følgende spørgsmål:

Vil Byrådet med borgmesteren i spidsen rette henvendelse til Transportministeriet og Mols-Linien om bevarelse af traditionen Juleskibet (fra Bornholm) evt. sammen med Bornholms Regionskommune?

Juleskibet er en tradition som i 2015 fyldte 25 år, et samarbejde mellem Bornholmstrafikken og erhvervslivet på Bornholm, hvor handlende kunne præsentere deres varer. Skibet lå først ved Kvæsthusbroen i København, men ved flytningen af trafikken rykkede skibet til Køge. I 2016 weekenden 3. - 4. december tiltrak Juleskibet 7.200 besøgende som alle måtte finde Køge Havn. En meget fin kulturtradition som nu nedlægges efter hvad Mols-Linien har udtalt. Traditionen var ikke beskrevet i Udbudsmaterialet, noget som jeg mener er en fadæse.

Med det fokus som pt er på Køge Kommune nu og i fremtiden vil det være ønskeligt, at Køge Kommune blander sig i sagen, forhåbentligt med det resultat, at Juleskibet bliver bevaret"

Spørgsmål 2:

"Spørgsmål til Byrådet:

I brev af 1. februar 2016 stiller jeg spørgsmål til Byrådet angående mindesten.

Sagen blev fra august 2016 drøftet ved flere læserbreve i Køges lokalaviser, og senest har hr. Ole Nybjerg stillet mundtligt spørgsmål til sagen.

Køge Kirkegårde har oplyst, at de venter svar fra kommunen, hvor opstilling kan foretages.

Da mindedagen er i august haster det efterhånden med en opstilling, idet jeg forventer, at tilsagnet fra borgmesteren givet mundtligt ved svaret i Byrådsmøde 16. februar 2016 om at han nedlægger krans ved mindestenen på dagen i 2017 stadig står ved magt.

Mindestenen kan evt. opstilles på hjørnet af Nørregade og Katekismusgade i stedet for den af kommunen opstillede blomsterkrukke."

Beslutning

Der var modtaget 2 skriftlige spørgsmål inden for fristen. Spørgeren Per Nielsen var til stede og fik oplæst og overdraget svarene på de stillede spørgsmål. Besvarelsen vedhæftes protokollen.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Rasmus Felt (A)
Bilag

Til toppen


4.   Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet


Beslutning
Intet.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Rasmus Felt (A)

Til toppen


5.   Udpegning til Fonden for erhvervs- og turismeudvikling (under stiftelse)


Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalg og Byråd at udpege Køge Kommunes repræsentanter, herunder personlige suppleanter, i bestyrelsen for Fonden for erhvervs- og turismeudvikling (under stiftelse).

Økonomiudvalget 17-01-2017
Økonomiudvalget anbefaler:
 • Flemming Christensen (C) med personlig suppleant Mads Andersen (C).
 • Mette Jorsø (V).
 • Marie Stærke (A) med personlig suppleant Niels Rolskov (Ø) udpeget.

Udpegning af personlige suppleant for Mette Jorsø (V) afventer Byrådsmødet.

Baggrund og vurdering

Køge Byråd principgodkendte den 20. december 2016 ny organisering af erhvervs- og turismeindsatsen på baggrund af anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. ny erhvervs- og turismeorganisation.

I forbindelse med, at Køge Erhvervsudviklingsråd stifter Fonden for erhvervs- og Turismeudvikling, har Køge Kommune således udpegningsret til tre medlemmer af bestyrelsen, herunder personlige suppleanter, som skal udpeges efter den d’Hondtske metode - 2 fra flertalsgruppen samt 1 fra mindretalsgruppen.

Økonomi
Den aktuelle sag har ingen direkte budgetmæssige konsekvenser for Køge Kommune, men der vil senere blive forelagt sager omkring økonomi i driftsaftale, virksomhedsoverdragelse og omkostninger ved implementering.
Beslutning

Følgende blev udpeget:

Flemming Christensen (C) med personlig suppleant Mads Andersen (C).

Mette Jorsø (V) med personlig suppleant Trine Hastrup (V).

Marie Stærke (A) med personlig suppleant Niels Rolskov (Ø).

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Rasmus Felt (A)

Til toppen


6.   1. Økonomiske Redegørelse 2017


Indstilling

Direktionen indstiller til

    Økonomiudvalget, at

 1. den 1. Økonomiske Redegørelse 2017 på Økonomiudvalgets område drøftes og godkendes,     

    Økonomiudvalget og Byrådet, at

    2. den 1. Økonomiske Redegørelse 2017 drøftes og godkendes, herunder at

        a. der gives tillægsbevillinger, som tilgår kassen på i alt -15,6 mio. kr. på driftsområdet og finansieringsområdet vedr. Økonomiudvalget og Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget,          jf. bilag 1 (punkt 1), 

        b. der gives tillægsbevillinger som finansieres af kassen på i alt 8,4 mio. kr. på driftsområdet og finansieringsområdet vedr. Økonomiudvalget, jf. bilag 1 (punkt 2),

        c. der gives en tillægsbevilling uden effekt på kassebeholdningen (budgetneutrale) vedr. alle udvalg, jf. bilag 1 (punkt 3).

Økonomiudvalget 17-01-2017
Ad 1: Godkendt.

Ad 2 a.-c.: Anbefales. 

Baggrund og vurdering

1. Økonomiske Redegørelse er baseret på forvaltningernes gennemgang af budgetforudsætningerne for 2017 på driftsområdet.

Overordnet kan det konstateres, at det vedtagne servicedriftsbudget samlet set forventes overholdt. På indkomstoverførselsområdet forventes et mindreforbrug på 6,8 mio. kr.

Konkret viser 1. Økonomiske Redegørelse 2017, at der på drifts- og finansieringsområdet samlet set er forventede nettomindreudgifter på 7,2 mio. kr. Nettomindreudgifterne skyldes primært mindreudgifter til indkomstoverførsler.

Drifts- og finansieringsområdet

I nedenstående tabel er udfordringerne opsummeret (i 1.000 kr.):

A. Serviceudgifter Udvalg Beløb
Politiske vederlag ØU      0,6
Finansiering af Digitaliseringsforeningen ØU     -1,1
Serviceudgifter i alt    -0,4
B. Indkomstoverførsler og finansiering Udvalg Beløb
Introduktion for udlændinge EAU     -7,8
Kontanthjælp og aktivering EAU     -5,1
Revalidering EAU     -1,7
Midtvejsregulering flygtninge ØU      7,8
Nettoeffekt på kasse i alt     -6,8
Netto drift og finansiering i alt     -7,2

Ad A. Serviceudgifter
Der er forventede netto mindreudgifter på serviceområdet på 0,4 mio. kr. Netto mindreudgifterne er sammensat af mindreudgifter på -1,1 mio. kr., som primært vedrører finansiering af digitaliseringsforeningen under Økonomiudvalget. Hertil kommer merudgifter på 0,6 mio. kr. vedr. forøgelse af politiske vederlag til borgmester, viceborgmester samt udvalgsformænd og næstformænd, jf. Byrådets beslutning i december 2016.   

Det bemærkes, at den forhøjede vandstand primo januar forventes at give merudgifter. Disse medtages i 2. Økonomiske Redegørelse.

Ad B. Indkomstoverførsler og finansiering
Der er forventede netto mindreudgifter på indkomstoverførsler og finansieringsområdet på 6,8 mio. kr.    

Mindreudgifterne på 6,8 mio. kr. er sammensat af mindreudgifter på 7,8 mio. kr. vedrørende lavere forventede udgifter til introduktionsydelse som følge af den nedskrevne flygtningekvote for 2017. Mindreudgifterne skal dog ses i sammenhæng med den forventede reduktion i indtægterne under finansieringsområdet på et tilsvarende beløb grundet den lavere flygtningekvote. Hertil kommer mindreudgifter på 5,1 mio. kr. vedrørende færre dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere samt mindreudgifter på 1,7 mio. kr. vedrørende forventning om færre personer i revalidering.

Herudover er der en forventning til mindreudgifter på 12,7 mio. kr. vedrørende forsikrede ledige, som først behandles senere på året, da mindreudgifterne skal ses i sammenhæng med de forventede mindreindtægter vedr. midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2017. Resultatet af midtvejsreguleringen kendes først i forbindelse med Økonomiaftalen, hvorfor budgetreguleringen afventer til 3. Økonomiske Redegørelse.

Fagudvalgene behandler 1. Økonomiske Redegørelse i januar-møderækken og fagudvalgenes anbefalinger vil foreligge til mødet.

Økonomi
Ingen særskilte bemærkninger.
Beslutning

Ad 2a-c: Godkendt.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Rasmus Felt (A)
Bilag

Til toppen


7.   Inddrivelse vedrørende fortrinsberettigede fordringer og øvrige krav


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at  

 1. orienteringen tages til efterretning,
 2. godkende at Køge Kommune hjemtager opgaven med opkrævning af fortrinsberettigede krav og som følge heraf godkender en varig tillægsbevilling på 318.000 kr. til dækning af lønudgifter og en engangsbevilling til IT-system og uddannelse af medarbejdere på 115.000 kr.
Økonomiudvalget 17-01-2017
Ad 1: Anbefales til efterretning.

Ad 2: Anbefales.

Baggrund og vurdering

I september 2015 blev den automatiske gældsinddrivelse til det offentlige via SKATs IT-system EFI suspenderet, efter at kammeradvokaten havde konstateret ulovlig inddrivelse igennem systemet. Det er efterfølgende blevet besluttet at afvikle IT-systemet. Det betyder, at gæld til det offentlige, herunder gæld til kommunerne, herefter kun i begrænset omfang er blevet inddrevet. Regeringen har i december 2016 fremsat lovforslag om overdragelse af inddrivelsesopgaven vedrørende fortrinsberettigede kommunale fordringer til kommunerne pr. 1. februar 2017. Lovforslaget vedrører dog alene inddrivelsen af fortrinsberettigede kommunale fordringer. Herved forstås fordringer, der tilhører kommuner og hviler på fast ejendom med fortrinsstillet lovbestemt panteret, dvs. med prioritet foran tinglyste hæftelser som fx pantebreve, udlæg, servitutter med videre. Det drejer sig hovedsageligt om kommunale ejendomsskatter. Lovforslaget forventes tredjebehandlet i folketinget ultimo januar 2017.

Det er forventningen, at kommunerne kan inddrive gælden hurtigere end SKAT og derved reducere det likviditetstab, som kommunerne oplever i dag. Samtidig kan kommunerne selv sikre, at fortrinsretten på kravene ikke udløber. Det skal understreges, at kommunen endnu ikke har et IT-system til understøttelse af gældsinddrivelsen.

Samtidig med fremsættelse af ovennævnte lovforslag har Regeringen lanceret boligudspillet ”Tryghed for boligejere”. Regeringen forventer, at fremsætte boligudspillet i Folketinget i foråret 2017. Hvis boligudspillet vedtages i sin nuværende form, vil opgaven med opkrævning og inddrivelse af ejendomsskat overgå til SKAT igen, formentlig i 2019.

Andre kommuner har gjort positive erfaringer med en forstærket og mere omfangsgribende indsats omkring inddrivelse af gæld. Det anbefales, at indsatsen ligeledes forstærkes i Køge Kommune. Forstærkningen vil sikre, at frem for at oversende kravene på fortrinsberettigede krav til SKAT sker der rundringning til berørte borgere og erhvervsdrivende for at gøre opmærksom på manglende betaling og ulæst post i e-boks med mulighed for indgåelse af afdragsordninger mv. Herved forventes at kunne reducere afskrivningerne på krav betragteligt.

Økonomi

Suspensionen af den automatiske gældsinddrivelse har betydet, at inddrivelsen af kommunens restancer stort set er ophørt, med væsentlige økonomiske konsekvenser for kommunerne til følge. For Køge Kommune har konsekvensen for opkrævningen været, at kommunen har fået mindre gæld afregnet. I perioden fra 1. oktober 2014 til 30. september 2015 blev der afregnet med SKAT for 16,6 mio. kr., mens der i perioden fra 1. oktober 2015 til 30. september 2016 blev afregnet med SKAT for 4,2 mio. kr.

Lovforslaget skønnes at medføre et samlet årligt ressourceforbrug i kommunerne fra 2017 svarende til 35 årsværk. Det er aftalt med KL, at kommunerne kompenseres for denne udgift. Regeringen vil kompensere kommunerne med et samlet beløb på kr. 18,2 mio. kr. Der forventes derudover engangsudgifter til kommunerne på i alt 11,5 mio. kr. til tilpasning af IT-understøttelsen og uddannelse af kommunale opkrævningsmedarbejdere. Disse udgifter afholdes af kommunerne.

Det vurderes, at håndtering af gældsinddrivelsen vil indebære et ressourcetræk svarende til ét årsværk med tilhørende årlige lønudgifter på 500.000 kr. For Køge Kommune vurderes det, at den statslige kompensation vil beløbe sig til 182.000 kr., hvilket vil indgå som en varig tillægsbevilling på -182.000 kr. Der søges således om en varig tillægsbevilling på 318.000 kr.

Dertil kommer skønnede engangsudgifter til IT og uddannelse af medarbejdere på 115.000 kr. og en efterfølgende driftsudgift til it-systemet, som vurderes begrænset. Disse udgifter er der ikke kompensation for.

Økonomisk Afdeling bemærker, at det søges om en varig netto tillægsbevillingen på 318.000 kr. og en engangsbevilling på 115.000 kr. Beløbene er ikke afsat i budgettet, hvorfor de vil påvirke kassebeholdningen negativt. Det bemærkes imidlertid, at bevillingerne forventes at kunne reducere de fremtidige afskrivninger på forskudsberettigede krav væsentligt. Samlet set forventes der derfor en positiv påvirkning af kommunens likviditet.

Beslutning

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Godkendt.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Rasmus Felt (A)

Til toppen


8.   32 plejeboliger Køge Nord - godkendelse af skema B - serviceareal


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at skema B for servicearealet til 32 plejeboliger i Køge Nord, med Køge Kommune som bygherre, godkendes.

Økonomiudvalget 17-01-2017
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Byrådet har den 25. august 2015 godkendt anlægsbevilling til etablering af serviceareal til 32 plejeboliger i Køge Nord, som etape 1 ud af 3.

Byrådet har den 24. november 2015 godkendt skema A for servicearealet.

Projektet blev udbudt hen over sommeren 2016. Fem entreprenørfirmaer var prækvailificeret til at afgive tilbud, men kun to firmaer afgav tilbud. GVL Entreprise vandt opgaven. De tre øvrige firmaer gav inden deadline for tilbudsafgivelse besked om, at de alligevel ikke ønskede at afgive tilbud.

Et skema B udarbejdes og fremlægges til godkendelse, når der har været afholdt licitation og entreprisesummen er kendt. Efter Byrådets godkendelse af skema B indberettes det godkendte skema til Staten og danner baggrund for det senere skema C, der udarbejdes og aflægges efter færdiggørelse af byggeriet.

Det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at alle projektoplysninger i forbindelse med størrelse og anskaffelsessum er uændret i forhold til skema A godkendelsen.

Økonomi

Den budgetterede anskaffelsessum ekskl. moms:

Grundudgift inkl. tilslutningsafgifter

1,398 mio. kr.

Håndværkerudgifter inkl. uforudsete udgifter m.v.

5,872 mio. kr.

Omkostninger

1,109 mio. kr.

Samlet anskaffelsessum ekskl. gebyrer

8,379 mio. kr.

Gebyrer

0,062 mio. kr.

I alt -Skema B excl. moms

8,441 mio. kr.

Skema B skal i forbindelse med behandlingen i støtteansøgningen udarbejdes inkl. moms, hvilket giver et beløb på i alt inkl. moms 10,201 mio. kr. Hertil skal lægges udgifter til løst inventar på 1,950 mio. kr. Således at den samlede anskaffelsessum inkl. moms udgør 12.150.000 kr.

Finansiering:

Tilskud 40.000 kr. pr. bolig

1,280 mio. kr.

Kommunal egenfinansiering

7,161 mio. kr.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der i budgettet er afsat rådighedsbeløb for 10.916.195 kr. til udgifter samt -1.280.000 til indtægter vedr. tilskud (begge beløb er ekskl. moms). Skema B ligger derfor inden for det de afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Rasmus Felt (A)
Bilag

Til toppen


9.   32 plejeboliger Køge Nord - godkendelse af skema B - boliger


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at skema B for 32 plejeboliger i Køge Nord, med Køge Kommune som bygherre, godkendes.

Økonomiudvalget 17-01-2017
Anbefales.

Baggrund og vurdering

Byrådet har den 25. august 2015 godkendt anlægsbevilling til etablering af 32 plejeboliger i Køge Nord, som etape 1 ud af 3.

Byrådet har den 24. november 2015 godkendt skema A for boligdelen.

Projektet blev udbudt hen over sommeren 2016. Fem entreprenørfirmaer var prækvailificeret til at afgive tilbud, men kun to firmaer afgav tilbud. GVL Entreprise vandt opgaven. De tre øvrige firmaer gav inden deadline for tilbudsafgivelse besked om, at de alligevel ikke ønskede at afgive tilbud.

Et skema B udarbejdes og fremlægges til godkendelse, når der har været afholdt licitation og entreprisesummen er kendt. Efter Byrådets godkendelse af skema B indberettes det godkendte skema til Staten og danner baggrund for det senere skema C, der udarbejdes og aflægges efter færdiggørelse af byggeriet.

Det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at alle projektoplysninger i forbindelse med størrelse og anskaffelsessum er uændret i forhold til skema A godkendelsen.

Økonomi

Den budgetterede anskaffelsessum (inkl. moms):

Grundudgift inkl. tilslutningsafgifter

9,599 mio. kr.

Håndværkerudgifter inkl. uforudsete udgifter m.v.

44,000 mio. kr.

Omkostninger

7,759 mio. kr.

Samlet anskaffelsessum ekskl. gebyrer

61,358 mio. kr.

Gebyrer

1,075 mio. kr.

I alt -Skema B inkl. moms

62,433 mio. kr.

Finansiering:

Realkreditlån 88 %

54,941 mio. kr.

Kommunal grundkapital 10 %

6,243 mio. kr.

Beboerindskud 2 %

1,249 mio. kr.

Samlet anskaffelsessum inkl. moms og gebyrer

62,433 mio. kr.

Det skal bemærkes, at ovennævnte opstilling alene rummer beløb i relation til skema B, det vil sige støtteberettigede beløb. Udgifter til inventar og hjælpemidler i alt kr. 685.000 er ikke støtteberettiget, men indgår i den samlede anlægsbevilling.

Økonomisk Afdeling bemærker, at Skema B ligger inden for de afsatte rådighedsbeløb i budgettet.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Rasmus Felt (A)
Bilag

Til toppen


10.   Lokalplan 1044 for Ølsemagle Landsby samt Kommuneplantillæg nr. 15 - forelæggelse


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. forslag til Lokalplan 1044 for Ølsemagle Landsby samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 vedtages og sendes i offentlig høring i mindst 8 uger,
 2. der afholdes borgermøde torsdag den 9. februar 2017.
Teknik- og Miljøudvalget 10-01-2017
Anbefales.

Økonomiudvalget 17-01-2017
Ad 1-2: Anbefales.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet et forslag til ny lokalplan for Ølsemagle Landsby. Anledningen har været den omfattende udvikling, der sker omkring landsbyen som Køge Nord, Skandinavisk Transportcenter og de store infrastrukturanlæg. Det overordnede formål har været at give mulighed for nyt boligbyggeri samtidig med, at landsbymiljøet i en vis grad bevares.

Forslaget er udarbejdet i tæt dialog mellem forvaltningen og landsbyens indbyggere. Der er afholdt byvandring, workshop og flere møder. Et stort flertal af landsbyens indbyggere har givet udtryk for, at de ønsker færre bevaringsbestemmelser og mere fleksible udstykningsmuligheder.

Lokalplanområdet er på ca. 13 ha og omfatter hele landsbyen. Ølsemagle er allerede omfattet af bevarende lokalplan 2-27, som udlægger området til blandet bolig og erhverv og jordbrugsformål i landzone. Som konsekvens af udviklingen af Køge Nord, herunder etablering af Køge Nord Station, vil Ølsemagle Landsby få en ny rolle som bolig- og erhvervsområde. Det er derfor vigtigt, at landsbyen fastholdes som et eftertragtet sted at bo.

Formålet med at udarbejde en ny lokalplan har således været at overføre lokalplanområdet til byzone og give mulighed for boligudvikling, samtidig med, at der i de eksisterende ejendomme gives mulighed for yderligere anvendelser i forhold til situationen i dag. Ved at tillade kontorerhverv og indretning af flere boliger skabes der mulighed for, at den eksisterende bygningsmasse kan blive bevaret og forbedret.

I forbindelse med lokalplanen er rapporten "Ølsemagle - identitet og bevaring" udarbejdet. Den beskriver Ølsemagle Landsby som landsby og indeholder en SAVE-registrering af alle bygninger opført før 1965. Med SAVE-registreringen udpeges 7 huse med høj bevaringsværdi.

Forvaltningen vurderer, at planforslaget imødekommer beboernes ønsker om færre bevaringsbestemmelser. Således er det kun de mest bevaringsværdige samt landsbyens grundlæggende struktur, der søges sikret.

I forhold til tidligere planudkast er lokalplangrænsen udvidet mod nord.

Der er i forbindelse med lokalplanforslaget udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 15. Tillægget udvider afgrænsningen af den gældende kommuneplanramme, således at rammen omfatter hele lokalplanområdet. Tillægget fastsætter desuden, at rammeområdet ved lokalplanlægning skal overføres til byzone på grund af landsbyens beliggenhed omkranset af byzone, hvilket vil åbne op for den udvikling, der ønskes.

Der er foretaget en screening af påvirkning af miljøet som følge af Lokalplan 1044 og kommuneplantillæg nr. 15. På baggrund af screeningen vurderes det, at planerne ikke forudsætter en miljøvurdering, da de ikke indeholder ændringer, som antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Det er dog påpeget i planen, at områdets østlige del er påvirket af støj fra motorvejen. Derfor indeholder lokalplanen bestemmelser for støjsikring af boliger og opholdsarealer.

Økonomi
Lokalplanen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Rasmus Felt (A)
Bilag

Til toppen


11.   Køge Idrætspark - projektgrundlag, procesplan og anlægsbevilling


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til

    Kultur- og Idrætsudvalget, Ejendoms- og Driftsudvalget og Økonomiudvalget, at

 1. projektgrundlag og procesplan for Køge Idrætspark godkendes,
 2. det godkendes, at det samlede projekt vedr. Køge Idrætspark, hal 3 med café, stadion/tribune, klubfacilitet til Køge Boldklub og erhverv incl. nedrivning af bygninger m.v. udbydes i 4 udbud,

    Kultur- og Idrætsudvalget og Ejendoms- og Driftsudvalget, at

    3. det godkendes, at projekterne vedrørende hal 3 og café, stadion/tribune og klubfacilitet til Køge Boldklub udbydes som totalentreprise med omvendt licitation med     mulighed for forhandling,   

    Økonomiudvalget, at

    4. det godkendes, at projekt vedrørende udbud af byggeretter incl. nedrivning udbydes til højestbydende inden for de besluttede design-/arkitekturmæssige rammer,

    Teknik- og Miljøudvalget, at

    5. orienteringen om vvm-screening og lokalplanlægning tages til efterretning,

    Kultur- og Idrætsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

     6. der gives en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til Køge Idrætspark ekstern rådgivning til udarbejdelse af foranalyse, udbudsmateriale vedr. Køge Idrætspark, hal 3 og stadion     samt byggeretter m.v. i 2017,

    7. der gives et rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. vedr. Køge Idrætspark ekstern rådgivning i 2017 finansieret af rådighedsbeløb på -2,0 mio. kr. vedrørende anlægsprojektet Køge     Idrætspark, hal 3 i 2018 og -2,0 mio. kr. af rådighedsbeløb på anlægsprojektet Køge Idrætspark, stadion m.v. i 2018.

Kultur- og Idrætsudvalget 09-01-2017
Ad 1 – 3. Anbefales,
Ad 6 – 7. Anbefales.

Teknik- og Miljøudvalget 10-01-2017
Anbefales.

Økonomiudvalget 17-01-2017
Ad 1-2: Godkendt af et flertal bestående at Mette Jorsø (V), Flemming Christensen (C), Trine Hastrup (V), Torben Haack (F), Dora Olsen (O) og Marie Stærke (A). Niels Rolskov (Ø) undlod at stemme.

Ad 4: Godkendt af et flertal bestående at Mette Jorsø (V), Flemming Christensen (C), Trine Hastrup (V), Torben Haack (F), Dora Olsen (O) og Marie Stærke (A). Niels Rolskov (Ø) undlod at stemme.

Ad 6-7: Anbefales af et flertal bestående at Mette Jorsø (V), Flemming Christensen (C), Trine Hastrup (V), Torben Haack (F), Dora Olsen (O) og Marie Stærke (A) idet de 4 mio. kr. dog alle finansieres af anlægsprojektet Køge idrætspark, hal 3 i 2018. Niels Rolskov (Ø) undlod at stemme.

Niels Rolskov (Ø) ønsker på vegne af Enhedslisten at pointere følgende,

 • Vi godkender udelukkende de dele af planen(erne) der vedrører bygning af en ny Hal 3 samt renovering af klub faciliteterne for Køge Boldklub (amatørafdelingen) og Herfølge Boldklub ditto.
 • Enhedslisten ønsker den VVM proces som blev stoppet i forbindelse med afviklingen af projektet Køge Park, genoptaget idet vi anser den miljømæssige belastning af et eventuelt stadionanlæg ”Køge Idræts Park” i forhold til lys, støj og øget trafikbelastning så væsentlig at en VVM er påkrævet.
 • Enhedslisten vil foreslå en fornyet gennemgang af Hal3 projektet med henblik på en hal der kan rumme to håndboldbaner på tværs da dette selvsagt vil forøge kapaciteten for breddeidrætten betydeligt.

Ejendoms- og Driftsudvalget 18-01-2017
Pkt. 1-3:
Godkendt af et flertal bestående af Søren D. Brask (V), Paul Christensen (V), Lene Møller Nielsen (A), Frank Hyldal (V), Dora Olsen (O), Torben Haack (F) og Erik Swiatek (A).

Jette W. Jørgensen (Ø) undlod at stemme.

Jette W. Jørgensen (Ø) ønsker på vegne af Enhedslisten at pointere følgende:

 • Vi godkender udelukkende de dele af planen(erne) der vedrører bygning af en ny Hal 3 samt renovering af klubfaciliteterne for Køge Boldklub (amatørafdelingen) og Herfølge Boldklub ditto.
 • Enhedslisten ønsker den VVM-proces, som blev stoppet i forbindelse med afviklingen af projektet Køge Park, genoptaget, idet vi anser den miljømæssige belastning af et eventuelt stadionanlæg ”Køge Idræts Park” i forhold til lys, støj og øget trafikbelastning så væsentlig, at en VVM er påkrævet.
 • Enhedslisten vil foreslå en fornyet gennemgang af Hal3-projektet med henblik på en hal, der kan rumme to håndboldbaner på tværs, da dette selvsagt vil forøge kapaciteten for breddeidrætten betydeligt.

Fraværende
Poul Erik Jensen

Baggrund og vurdering

Køge Byråd besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2017-2020 at afsætte rådighedsbeløb på 45 mio. kr. vedr. Køge Idrætspark hal 3 i 2018 og henholdsvis 10 mio. kr. i 2018 og 20 mio. kr. i 2019 vedrørende Køge Idrætspark, stadion m.v.

I det følgende beskrives projektgrundlaget som præsenteret for Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Køge Byråd på møderækken i august 2016, jf. pkt. 173 på Byrådets møde den 23. august 2016 samt det videre arbejde med henblik på projektets realisering.

Status:

A. Projektgrundlag:
Køge Idrætspark på Køge Stadion består som minimum af følgende nye faciliteter:

Halfaciliteter indeholdende som minimum:

 • en hal 3 på 1.730 m2 indeholdende en fuld håndboldbane og teleskoptribune med 1.100 pladser. Hallen er bred nok til at der kan være 2 volleybaner eller 2 basketbaner på tværs, alternativt 2 små håndboldbaner
 • omklædnings-, depot- og klubfaciliteter i stueetage og 1. sal på 776 m2 i alt og et "rårum", som ikke indrettes på 2. sal til teknik på 388 m2 -  i alt 1.165 m2
 • en café mellem hal 3 og de to nuværende Køgehaller på 610 m2

Stadion indeholdende:

 • tribune med siddepladser og ståpladser rundt om stadion svarende til i dag
 • Plænen omlægges til kunstgræs med varme lige som lys og sikkerhed opgraderes

Stadion drejes lidt i forhold til det nuværende stadion, således at stadion følger Ringvejen, hvilket giver plads til ovennævnte hal 3 inkl. café samt mulighed for flere p-pladser og bedre udnyttelse af byggefeltet.

P-pladser:
Køge Kommune etablerer endvidere 100 p-pladser.

Investorerne opfører nødvendige p-pladser til erhvervslokaler m.v.

Nye lokaler til Køge Boldklub:
Det indgår i projektet, at der tilstræbes opført nye lokaler til Køge Boldklub.

Erhverv:
Der udbydes byggeretter til opførelse af erhverv.

B. Indbyrdes afhængighed:
Der er i ovennævnte projektgrundlag forudsat, at hal 3 incl. café går ind over et areal på den eksisterende opvisningsbane.

Der er derfor i ovennævnte projektgrundlag forudsat, at stadion drejes lidt i forhold til det nuværende stadion, således at stadion følger Ringvejen, hvilket giver plads til ovennævnte hal 3 inkl. café.

Økonomien i projektet vedrørende hal 3, stadion/tribune samt lokaler til Køge Boldklub er afhængig af indtægterne ved salg af byggeretter. Indtægt fra salg af byggeretter forudsættes - jf. nedenstående procesplan - kendt, inden der indhentes tilbud på totalentrepriserne vedrørende hal, stadion/tribune og klubfacilitet til Køge Boldklub, således at der er budgetsikkerhed i projektet.

Videre proces:
Lett Advokater har bistået forvaltningen med forslag til tilrettelæggelse af udbud af projektet m.v. På denne baggrund foreslår forvaltningen følgende med henblik på realisering af projektet:

C. Lokalplan og VVM-screening:
Der skal udarbejdes lokalplan for projektet. Når dette er konkretiseret yderligere gennem dialog med investorer i foråret 2017 kan planprocessen indledes med en screening for at afgøre, om der skal udarbejdes miljøvurdering af planen. Ud over de allerede kendte, kommunale elementer i projektet kan de private elementer som fx kontor- og butiksareal have indflydelse på udfaldet af screeningen, men de skal først defineres nærmere.

Køge Idrætspark, som det pt. foreligger, forventes ikke at udløse krav om en VVM-redegørelse.

Forvaltningen anbefaler, at der anvendes ekstern rådgiver til denne opgave svarende til en udgift på 0,5 mio. kr.

D. Opdeling af udbud og udbudsform:
Forvaltningen anbefaler, at det samlede projekt Køge Idrætspark udbydes i 4 udbud:

 • udbud af byggeretter incl. nedrivning af bygninger 
 • udbud vedr. hal 3 og café
 • udbud vedr. stadion og tribune
 • udbud vedr. klubfaciliteter til Køge Boldklub

Udbud af byggeretterne incl. nedrivning af eksisterende bygninger foreslås  indledt med en markedsundersøgelse, hvor et antal investorer efter annoncering indbydes til umiddelbart at afgive deres bemærkninger om de mest hensigtsmæssige vilkår for udbud af byggeretterne og konstatering af, om et provenu i det nødvendige niveau er realistisk.

På baggrund heraf forventes byggeretterne udbudt samlet, dog således at de bydende kan vælge alene at byde på de tre hjørnegrunde med eller uden forkøbsret til langgrundene. Grundene anbefales tilbudt til højestbydende inden for nogle design-/arkitekturmæssige rammer. 

Det anbefales, at de 3 udbud vedrørende hal 3 og café, stadion/tribune samt klubfaciliteter til Køge Boldklub udbydes som totalentreprise i omvendt licitation med mulighed for forhandling. Dette dels for at have en ansvarlig entreprenør for de respektive samlede projekter, dels for at sikre at den økonomiske ramme overholdes. Denne udbudsform er ligeledes hurtigere end udbud i fagentrepriser. Dette betyder, at såfremt den økonomiske ramme for de respektive projekter er stram, at kvaliteten i projekterne reduceres med henblik på overholdelse af den økonomiske ramme. For hallen og klublokaler til Køge Boldklub kan det også betyde, at antal m2 kan blive reduceret. Hvis de indkomne tilbud på entrepriserne er lavere end budgetforudsat og med den forudsatte kvalitet, vil det være muligt fx at bygge flere m2 hal og klublokaler.

Ekstern rådgivning til lokalplanlægning, vvm-screening og udbud:
Forvaltningen har anvendt ekstern rådgivning til foranalyse og forvaltningen anbefaler, at der entreres med ekstern rådgiver til udarbejdelse af udbudsmateriale. Derfor anbefales opgaven vedrørende udbud af byggeretter og etablering af foreningsfacilitet til Køge Boldklub tilbudt Lett Advokater.

Endvidere anbefales, at Lett Advokater og Køge Arkitekterne tilbydes at varetage udarbejdelse af udbud af hal 3 og stadion/tribune.  Rådgivningsopgaverne vurderes at ligge under tærskelværdien for EU udbud, og at opgaven er uden grænseoverskridende interesse, hvorfor opgaven er undtaget annonceringspligten i udbudslovens § 191. 

Udgift til ekstern rådgiver vedrørende udbud af byggeretter samt juridiske elementer i udbud af hal 3 med café, stadion/tribuner samt klublokaler til Køge Boldklub forventes at beløbe sig til 1,1 mio. kr.  

Udgift til ekstern rådgiver til udarbejdelse af teknisk udbudsmateriale vedrørende hal 3 og stadion/tribune samt klublokaler til Køge Boldklub forventes at udgøre 1,2 mio. kr.

Herudover vil der være udgift til forundersøgelse, landinspektør, akustiker, geoteknik og miljøundersøgelser, som forventes at beløbe sig til 0,7 mio. kr.

Udgift til udarbejdelse af lokalplanlægning og vvm-screening  forventes at beløbe sig til 0,5 mio. kr.

Endelig er der afsat 0,5 mio. kr. til uforudsete udgifter.

Der søges derfor om en samlet anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløb afsat i 2018.

E. Deling mellem Kultur- og Idrætsudvalget, Ejendoms- og Driftsudvalget, Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Byråd:
Kultur- og Idrætsudvalgets opgave i dette projekt vil være at forholde sig til det idrætsfaglige indhold (funktioner)  i udbudsmaterialet, mens Ejendoms- og Driftsudvalget forholder sig til det byggetekniske materiale.

Der vil være den tilsvarende deling når indkomne totalentrepriser skal vurderes.

Økonomiudvalget har ansvaret i forhold til salg af byggeretter.

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byråd har ansvaret i forhold til lokalplanlægningen.

F. Procesplan:
Arbejdet med lokalplanlægning og miljøvurdering igangsættes i foråret 2017, og kan forventes afsluttet i starten af 2018.

Forslag til udbud vedrørende byggeretter forventes behandlet i Økonomiudvalget i marts 2017, og valg af investor(er) forventes at kunne behandles politisk i august 2017, hvorefter der forventes indgået kontrakter i august/september 2017.

Udbudsmaterialet vedrørende hal 3, stadion/tribune samt Køge Boldklub forventes behandlet politisk i juni 2017, hvorefter der indhentes totalentrepriser på dels hal 3, dels stadiondelen samt klublokaler til Køge Boldklub.

Dette betyder, at valg af entreprenør vedrørende hal 3 og stadiondelen samt lokaler til Køge Boldklub forventes godkendt i november 2017, hvorefter der kan indgås kontrakter i i november/december 2017. Disse kontrakter skal gøres betinget af endelig lokalplan, som forventes godkendt i januar måned 2018.

Hallen med café og klublokalerne til Køge Boldklub forventes efter detailprojektering og myndighedsbehandling bygget i perioden august 2018 - juni 2019.

Stadion og tribune forventes efter detailprojektering og myndighedsbehandling bygget i perioden juni - november 2018.

Endelig forventes byggeretterne detailplanlagt og bebygget i perioden januar 2018 - december 2019.

Procesplanen er nærmere beskrevet i vedhæftede notat: Køge Idrætspark - procesplan.

G. Anlægsbevilling:
Udgifterne til foranalyse og rådgiverfunktion vedr. udarbejdelse af lokalplan og udbudsmateriale for de 4 udbud forventes at udgøre i alt 4,0 mio. kr. Udgiften forventes afholdt i 2017. Forvaltningen anbefaler derfor, at Køge Byråd bevilger 4,0 mio. kr. i anlægsbevilling til ekstern rådgivning til udarbejdelse af udbudsmateriale vedr. Køge Idrætspark, salg af byggeretter og foreningslokaler til Køge Boldklub, hal 3 og stadion m.v. i 2017.

Anlægsbevillingen anbefales finansieret af ovennævnte rådighedsbeløb på 45 mio. kr. vedr. Køge Idrætspark, hal 3 i 2018 og rådighedsbeløb på 10 mio. kr. i 2018 vedr. Køge Idrætspark, stadion m.v., og at der gives en tillægsbevilling på 4,0 mio. kr. i rådighedsbeløb til ekstern rådgivning vedr. Køge Idrætspark finansieret af en tillægsbevilling på -2,0 mio. kr. i 2018 på rådighedsbeløb vedr. Køge Idrætspark, hal 3 og -2,0 mio. kr. i 2018 på rådighedsbeløb vedr. Køge Idrætspark, stadion m.v.

Økonomi

Der henvises til ovenfor.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 4 mio. kr. til Køge Idrætspark ekstern rådgivning til udarbejdelse af foranalyse, udbudsmateriale vedr. Køge Idrætspark, hal 3, lokaler til Køge Boldklub og stadion samt byggeretter m.v. i 2017. Projektet fremrykkes fra 2018, og bevillingen finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i anlægsplanen for 2018 med henholdsvis -2 mio. kr. vedr. Køge Idrætspark, hal 3 (KIU 102) og -2 mio. kr.  vedr. (Køge Idrætspark, Stadion (KIU 106). Projekterne vil samlet set ikke økonomisk blive påvirket, og tidsforskydning vil blive indarbejdet i den 10-årige anlægsplan 2018-2027.

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning

Ad 6-7: Godkendt af et flertal på 24 (A, F, V, O, C og I), idet de 4 mio. kr. dog alle finansieres af anlægsprojektet Køge idrætspark, hal 3 i 2018.

2 (Ø) undlod at stemme.

Enhedslisten ønsker at pointere følgende:

 • Vi godkender udelukkende de dele af planen(erne) der vedrører bygning af en ny Hal 3 samt renovering af klub faciliteterne for Køge Boldklub (amatørafdelingen) og Herfølge Boldklub ditto.

 • Enhedslisten ønsker den VVM proces som blev stoppet i forbindelse med afviklingen af projektet Køge Park, genoptaget idet vi anser den miljømæssige belastning af et eventuelt stadionanlæg ”Køge Idræts Park” i forhold til lys, støj og øget trafikbelastning så væsentlig at en VVM er påkrævet.

 • Enhedslisten vil foreslå en fornyet gennemgang af Hal3 projektet med henblik på en hal der kan rumme to håndboldbaner på tværs da dette selvsagt vil forøge kapaciteten for breddeidrætten betydeligt.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Rasmus Felt (A)
Bilag

Til toppen


12.   Genopretning af selvejende haller 2017 - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at 

 1. der gives anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til udførelse af genopretningsopgaver i 2017 på de selvejende haller,
 2. bevillingen til genopretning af de selvejende haller i 2017 primært anvendes til genopretning af tekniske installationer.
Ejendoms- og Driftsudvalget 14-12-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 17-01-2017
Ad 1-2: Anbefales.
Baggrund og vurdering

Midlerne er tiltænkt som en støtte ved større genopretningsager, der er af en størrelse, som ikke med rimelighed kan forventes, at blive løftet af hallerne selv. I budget 2017 er under EDU 201 Vedligehold af hallerne afsat rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. i 2017. Der er et tilsvarende rådighedsbeløb i 2018 og 2019.

Mange af hallerne er opført i 70'erne, hvorfor de fleste har de samme udfordringer med vedligehold. Der er overvejende om udfordringer med nedbrudte tage, vinduer, installationer og omklædningsrum. I 2017 vil midlerne primært blive anvendt på Ravnsborghallen og Skovbohallen.

Repræsentanter fra de selvejende haller er ved møde den 17. november 2016, gjort bekendt med denne prioritering og har taget den til efterretning.

Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til genopretning af selvejende haller i 2017. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budgettet.
Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Rasmus Felt (A)
Bilag

Til toppen


13.   Kystsikring - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der gives anlægsbevilling på 1,025 mio. kr. til kystsikring til projektering m.v.

Teknik- og Miljøudvalget 10-01-2017
Anbefales.

Økonomiudvalget 17-01-2017
Anbefales.
Baggrund og vurdering

I Budget 2017 er under TMU 501 afsat et rådighedsbeløb på 1,025 mio. kr. til kystsikring og klimatilpasning.

Midlerne søges til at dække rådgivning og gennemførsel af kystbeskyttelsessagen i henhold til kystbeskyttelsesloven samt presserende opgaver i henhold til den gældende klimatilpasningsplan.

Opgaverne omfatter fortsatte analyser, skitsering og proces ved fremdrift af kystbeskyttelsessagen til beskyttelse af kystzonen mod oversvømmelse ved stormflod. Det vil dreje sig om borgermøder, detailskitsering og valg af specifikke løsninger. Derudover skal pengene anvendes til udarbejdelse af en operationel beredskabsplan mod stormflod. I forhold til klimatilpasningsplanen omfatter opgaverne analyse af årsager til oversvømmelse på grund af nedbør i områder, hvor regnvand har forårsaget større materiel skade i de sidste 1-2 år.    

Så hurtigt som sagen kan opnå en tilladelse efter kystbeskyttelsesloven af Kystdirektoratet, vil de valgte løsninger blive gennemført. Der vil blive søgt om finansiering efterfølgende, men først skal fordelingen af finansieringen mellem kommunen og de berørte grundejere bestemmes. Ifølge kystbeskyttelsesloven kan udgifter til kystbeskyttelsestiltag finansieres over ejendomsskatten hos de berørte parter. Det sker typisk over 30 år.

Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling på 1,025 mio. kr. til kystsikring. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budget 2017. Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.
Kommunikation
Der vil løbende blive afholdt møder med de berørte parter samt sendt pressemeddelelser ud om arbejdets status. Desuden vil de borgerrettede dele af opgaven fremgå af kommunens hjemmeside.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Rasmus Felt (A)

Til toppen


14.   Køge Vejlys, lovpligtig opgradering 2017 - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der gives anlægsbevilling på 1,935 mio. kr. til lovpligtig opgradering af vej- og stibelysning 2017. 

Teknik- og Miljøudvalget 10-01-2017
Anbefales.

Økonomiudvalget 17-01-2017
Anbefales.
Baggrund og vurdering

I Køge Kommunes Budget 2017 er der afsat rådighedsbeløb til Køge Vejlys - Lovpligtige opgraderinger på 1,935 mio. kr.

I perioden 2012-2022 er der afsat et årligt rådighedsbeløb på ca. 1,9 mio. kr. til lovpligtig opgradering af vejbelysning. For at opfylde Sikringsstyrelsens krav til vejbelysning, skal Teknik- og Miljøforvaltningen fortsat renovere tændskabe, kabelføring og udskifte armaturer mv. I forbindelse med den lovpligtige opgradering udskiftes generelt til mere energioptimerede belysningsarmaturer.

I forbindelse med SEAS-NVE's kabellægningsprojekt har store områder i kommunen fået ny vejbelysning, men der er fortsat mange ældre anlæg, som ikke lever op til Sikringsstyrelsens sikringsklasse II-krav fra 1995.

Det er forvaltningens vurdering, at eksisterende elinstallationer skal lovliggøres, og at der derved sker en udskiftning af kommunens ældre belysningsanlæg, således de opfylder Sikringsstyrelsens krav til klasse II-anlæg. Opgraderingen betyder samtidig, at energiforbruget nedsættes, idet fejlstrøm minimeres, og nye belysningsarmaturer med f.eks. LED anvender væsentlig mindre energi.

Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling på 1,935 mio. kr. til lovpligtig opgradering af vej- og stibelysning 2017. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budgettet. Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Rasmus Felt (A)

Til toppen


15.   Deltagelse i Folkemødet på Bornholm 2017


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at deltagelse i Folkemødet på Bornholm i 2017 drøftes, herunder det økonomiske tilskud til den enkelte deltager.

Økonomiudvalget 17-01-2017
Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådets medlemmer kan oppebære et tilskud på 2.000 kr. ved deltagelse på folkemødet 2017.
Baggrund og vurdering

Folkemødet på Bornholm foregår i Allinge fra den 15. – 18. juni 2017.

Formålet med Folkemødet er, jf. Folkemødets hjemmeside, at 

 • understøtte den demokratiske dialog,
 • skabe ramme for møder med og mellem beslutningstagerne på alle de politiske niveauer og i interesseorganisationer,
 • skabe levende og åbne rammer for udvikling af - og inspiration til politik-dannelsen,
 • fremme folkets indflydelse på og forståelse af samfundets rammer.

Folkemødet vil i 2017 blive afholdt for 7. gang og havde i 2016 ca. 100.000 besøgene i folkemødebyen.

Folkemødets events bliver afholdt i mødelokaler, på skibe, i telte, under åben himmel, på restauranter o.l. spredt over et område, der strækker sig over ca. en kilometer.

Økonomiudvalget besluttede i 2015 og 2016 at Byrådets medlemmer kunne oppebære et kommunalt tilskud på 2.000 kr. ved deltagelse med henblik på politisk dialog, netværksskabelse samt varetagelse af Køge Kommunes interesser samt at deltagerne selv booker overnatning.

Det kommunale tilskud blev i 2015 og 2016 udbetalt på grundlag af en tro- og love-erklæring om, at beløbet er medgået til formålet.

Økonomi
Deltagelse i Folkemødet er gratis, men deltagerne skal selv finde overnatnings- og transportmuligheder.

Der er budgetmæssig dækning på kontoen, såfremt Økonomiudvalget beslutter at udbetale 2.000 kr. som kommunalt tilskud til deltagerne.
Beslutning

Godkendt af et flertal på 25 (A, Ø, F, V, O og C) at Byrådets medlemmer kan oppebære et tilskud på 2.000 kr. ved deltagelse på folkemødet i 2017. 1 (I) stemte imod.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Rasmus Felt (A)

Til toppen


16.   Ændring af mødedatoer i Økonomiudvalg og Byråd i august 2017


Indstilling
Kultur og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd at møder i Økonomiudvalget og Byrådet i august ændres således at der holdes møde i Økonomiudvalget den 15. og 22. august og i Byrådet den 29. august 2017.

Økonomiudvalget 17-01-2017
Økonomiudvalget godkendte, at Økonomiudvalgsmøderne holdes den 15. og 22. august, og anbefalede, at Byrådsmødet flyttes til den 29. august.

Økonomiudvalget besluttede endvidere at mødet den 11. april rykkes til 4. april.

Baggrund og vurdering

Byrådet godkendte den 20. december 2016, sag nr. 276, at folkeskolerne i Køge Kommune har 1. skoledag efter sommerferien i 2017 den 14. august. Derfor indstilles det at møderækkefølgen ændres til at:

 • Økonomiudvalget holder møder den 15. og 22. august 2017 (mod tidligere vedtaget 8. og 15. august) og
 • Byrådet holder møde den 29. august 2017 (mod tidligere vedtaget 22. august).
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Godkendt, at Byrådsmødet flyttes fra 22. august til 29. august 2017.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Rasmus Felt (A)

Til toppen


17.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Rasmus Felt (A)

Til toppen


18.   Genopretning af kommunens ejendomme 2017 - anlægsbevilling (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Rasmus Felt (A)

Til toppen


19.   Salg af areal (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Rasmus Felt (A)

Til toppen


20.   Salg af areal (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Rasmus Felt (A)

Til toppen


21.   Salg af areal (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Rasmus Felt (A)

Til toppen


22.   Salg af areal (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Rasmus Felt (A)

Til toppen


23.   Salg af areal (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Rasmus Felt (A)

Til toppen


24.   Eventuelt (Lukket punkt)


Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Rasmus Felt (A)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 08.11.17