Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Køge Byråd

Den 28.04.2015 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anette Simoni, (V)
Dora Olsen, (O)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Helle Poulsen, (V)
Jacob Mark, (F)
Jette W. Jørgensen, (Ø)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lis Hesselberg, (V)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Palle Svendsen, (V)
Paul Christensen, (V)
Poul Erik Jensen, (V)
Rasmus Felt, (A)
René Jespersen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kielgast, (U)
Torben Haack, (F)
Trine Hastrup, (V)

Afbud:

Ali Ünsal, (V)
Erik Swiatek, (A)
Jeppe H. Lindberg, (I)

94.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Afbud fra Ali Ünsal (V), Erik Swiatek (A) og Jepper H. Lindberg (I).

I forbindelse med afbud fra Ali Ünsal havde Venstre anmeldt stedfortræderinsdkaldelse ved 1. suppleant Lars Have Christensen. Taget til efterretning af Byrådet.

Dagsorden godkendt.

Gruppeformanden for Venstre meddelte, at Søren D. Brask og René Jespersen var optaget i Venstres byrådsgruppe.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Erik Swiatek (A)
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


95.   Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet


Indstilling
Der er opståen en fejl i rensningen af editorteksten: 'ns0' is an undeclared prefix. Line 34, position 2. Html: Der foreligger tre spørgsmål.

1) Peter Langkilde, Brogade 17 C, Køge.

Afskrift af Peter Langkildes spørgsmål:

"I kommunens samarbejdsaftale med Køge Kyst, som kommunen ejer med 50% og Realdania By med 50% står, citat: "Væsentlige beslutninger kræves enstemmighed". "Det forudsættes at P-løsningen er økonomisk neutral for Køge Kyst P/S".

Med henvisning til sidste orienteringsmøde på Tapperiet for Køge Kysts "Stationsprojekt". Direktør Jes Møller sagde, at der i den norlige del nu skal opføres parkeringshus. En chefansat fra kommunen sagde også, at kommunen havde indgået en aftale med TK Development (TKD) om, at der vil blive indført betalingsparkering i Køge Centrum. Det er vel en naturlig følge af, at parkeringshuset skal være økonomisk neutral - altså kunne forrente sig ved betaling af P-afgift.

Tidligere har direktør Jes Møller også oplyst, at kommunaltejede jordarealer er solgt til Køge Kyst til markedspris, hvilket der naturligvis også må væere taget højde for i samarbejdsaftalen, ligesom samme videresalg til TKD må være solgt på samme vilkår.

Køge Kommune har i henhold til dagspressen afsat 80 mio. kr. til en biltunnel under jernbanen. Den er ikke med i det oprindelige Køge Kyst projekt men indgår nu i partnerskabet. TKD's Jørgen Nue Møller oplyste på samme møde at opgaven havde været i udbud!!

Spørgsmål 1:
Har Køge kommune indgået en aftale -. eller en hensigtsaftale - med (TKD) om at indføre betalingsparkering i Køge centrum på arealer uden for Køge Kysts omhandlet. Hvis nej. Hvorfor gav en forvaltningschef så oplysningen

Spørgsmål 2:
Er kommunalteget jord solgt til Køge Kyst på markedsmæssige vilkår? Hvis ja - hvilket juridiske enheder har vurderet prisen?

Spørgsmål 3:
Har køretunnellen under banen været i udbud?
Hvis ja. Er den billigste/bedste løsning valgt?
Efter køretunnelibrugtaning. Er Køge Kommune forpligtet til at betale en leje til enten Realdania By, TKD eller en anden ejer?"

2) Flemming S. Petersen, Dyndledsvej 23, Enderslev, Hårlev.

Afskrift af Flemming S. Petersens spørgsmål:

"Der foregår i øjeblikket en kraftig debat omkring Stevns kommune byråds vedtagelse om at gennemføre den sydlige linieføring med tilkørsel til Sydmotorvejen syd om Hårlev uden at Køge Byråd eller Køge politikere tager aktiv del i denne debat. Rambøll har udarbejdet en rapport, der blandt andet konkludere, at hvis den sydlige tilkørsel til Sydmotorvejen gennemføres, så vil 70 til 80% af den nuværende trafik, der kommer fra Stevns fortsætte med at køre igennem Køge, idet den nye sydlige tilkørselsvej vil betyde en betydelig omvej for Stevnsboerne. Køge politikere var inviteret til Borgermødet i Hårlev af Stevns borgmesteren, men de valgte ikke at komme. Køges borgmester svarede, at det var et internt Stevns anliggende, og det vil Køge ikke blande sig i. Hvordan kan Køge Byråd betragte det som et internt Stevns problem, når vedtagelsen af den sydlige linieføring fortsat vil belaste Køges veje med 70 til 80% af den nuværende trafik fra Stevns, og dermed fortsætte det trafikkaos, der eksisterer i dag for mange Køge borgere morgen og aften?

Den nordlige linieføring syd om Herfølge til Sydmotorvejen vil ifølge Rambøll trække imellem 70 og 80% af den nuværende Stevnstrafik over Herfølge, og dermed undgår Køge et tilsvarende antal mange biler fra Syd. De af Køge planlagte nye forbedrede trafiklys og nye venstresvingbaner på ringvejen, vil kunne nedsætte transportiden for mange  Køge borgere, hvis den nuværende trafik nedsættes med 70 til 80%. Hvorfor vil Køge Byråd ikke anbefale den nordlige linieføring, når den bevisligt nedsætter Stevns trafikken igennem Køge med flest biler, og ifølge Rambøll er den billigste og mest effektive løsning på Køges trafikproblemer?" 

 3) Søren Gommesen, Nørregade 9 C, 1.tv., Køge.

Afskrift af Søren Gommesens spørgsmål:

"Jævnfør "Fakta ark for Køge Park" fra juni 2014 skal der gives en underskudsgaranti til Køge Park Sport & Entertainment. 

- Er det private investorer eller Køge Kommune, der skal give den garanti?

- Hvad er beløbet for underskudsgarantien?"

Beslutning
Skriftlige spørgsmål fra

- Peter Langkilde,
- Flemming S. Petersen,
- Søren Gommesen,

blev besvaret og skrivelser udleveret til de pågældende.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Erik Swiatek (A)
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


96.   Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet


Beslutning
Bendt Lundsbjerg, Skovbovej 145, Bjæverskov forespurgte til mulig etablering af midlertidig boliger til flygtninge i "Kridthuset" - og opfordrede til afholdelse af borgermøde. Borgmesteren henviste til sag på dagsordenen, hvorfor der i h.t. gældende spørgetidsregler ikke kan stille spørgsmål til sagen.

Ivan Bork, Klematisvej 25, Ølsemagle forespurgte til mulig kontakttelefon uden for normal arbejdstid i forbindelse med en støjklage. Skriftlig besvarelse vil tilgå spørger.

John Larsen, Klematisvej 23, Ølsemagle forespurgte til hvorvidt støjgener på Klematisvej ville blive fulgt op af kommunen. Borgmester og formanden for Teknik- og Miljøudvalget bekræftede at kommunen ville følge sagen.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Erik Swiatek (A)
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


97.   Fritagelse for hverv (byrådsmedlem Palle Svendsen)


Indstilling
Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Byrådet, at
 1. Byrådet tager stilling til om anmodningen fra byrådsmedlem Palle Svendsen (V) om fritagelse for medlemsskab af bestyrelsen for Køge Kyst kan imødekommes,
 2. Valggruppe 1 (C, V og L), såfremt anmodningen om fritagelse for hverv imødekommes, udpeger et andet medlem til bestyrelsen for Køge Kyst.
Baggrund og vurdering
Byrådsmedlem Palle Svendsen anmoder den 13. april 2015 om at måtte blive fritaget for sit hverv som medlem af bestyrelsen for Køge Kyst.

Anmodningen begrundes med travlhed i privat virksomhed.

Palle Svendsen er udpeget til hvervet på Byrådets konstituerende møde den 3. december 2013 af valggruppe 1 (C, V og L).

I henhold til kommentarerne til § 17, stk. 3 i lov om kommunernes styrelse antages det, at Byrådet på begæring kan fritage en person for et hverv, for resten af funktionsperioden, når Byrådet vurderer, at der er rimelig grund hertil.

Når et medlem udtræder af et udvalg i løbet af valgperioden, besættes den ledigblevne post af den samme valggruppe, som har udpeget medlemmet.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med at imødekomme ansøgningen.
Beslutning
ad 1: Udtræden godkendt.
ad 2: Mette Jorsø (V) udpeget.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Erik Swiatek (A)
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


98.   Fritagelse for hverv (byrådsmedlem Palle Svendsen)


Indstilling
Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Byrådet, at
 1. Byrådet tager stilling til om anmodningen fra byrådsmedlem Palle Svendsen (V) om fritagelse for medlemsskab af bestyrelsen for Køge Havn kan imødekommes,
 2. Valggruppe 1 (C, V og L), såfremt anmodningen om fritagelse for hverv imødekommes, udpeger et andet medlem til bestyrelsen for Køge Havn.
Baggrund og vurdering
Byrådsmedlem Palle Svendsen anmoder den 20. april 2015 om at måtte blive fritaget for sit hverv som medlem af bestyrelsen for Køge Havn.

Anmodningen begrundes med travlhed i privat virksomhed.

Palle Svendsen er udpeget til hvervet på Byrådets konstituerende møde den 3. december 2013 af valggruppe 1 (C, V og L).

I henhold til kommentarerne til § 17, stk. 3 i lov om kommunernes styrelse antages det, at Byrådet på begæring kan fritage en person for et hverv, for resten af funktionsperioden, når Byrådet vurderer, at der er rimelig grund hertil.

Når et medlem udtræder af et udvalg i løbet af valgperioden, besættes den ledigblevne post af den samme valggruppe, som har udpeget medlemmet.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med at imødekomme ansøgningen.
Beslutning
Ad 1: Udtræden godkendt
Ad 2: Søren Brask (V) udpeget.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Erik Swiatek (A)
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


99.   Fritagelse for hverv (byrådsmedlem Søren Brask)


Indstilling
Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Byrådet, at
 1. Byrådet tager stilling til om anmodningen fra byrådsmedlem Søren Brask (løsgænger) om fritagelse for medlemsskab af Økonomiudvalget kan imødekommes.
 2. Valggruppe 1 (C, F, U, V og L), såfremt anmodningen om fritagelse for hverv imødekommes, udpeger et andet medlem til Økonomiudvalget.
Baggrund og vurdering
Byrådsmedlem Søren Brask anmoder den 21. april 2015 om at måtte blive fritaget for sit hverv som medlem Økonomiudvalget.

Anmodningen er begrundet i personlige årsager.

Søren Brask er udpeget til hvervet i forbindelse med omkonstituering på Byrådets møde den 28. januar 2014 af valggruppe 1 (C, F, U, V og L).

I henhold til kommentarerne til § 17, stk. 3 i lov om kommunernes styrelse antages det, at Byrådet på begæring kan fritage en person for et hverv, for resten af funktionsperioden, når Byrådet vurderer, at der er rimelig grund hertil.

Når et medlem udtræder af et udvalg i løbet af valgperioden, besættes den ledigblevne post af den samme valggruppe, som har udpeget medlemmet.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med at imødekomme ansøgningen.
Beslutning
1. Udtræden godkendt.
2. Dora Olsen (O) udpeget.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Erik Swiatek (A)
Jeppe H. Lindberg (I)

Til toppen


100.   Overgivelse af regnskab 2014 til BDO Kommunernes revision


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at
 1. regnskab 2014 for Køge Kommune overgives til BDO Kommunernes Revision,
 2. det drøftes og besluttes, hvorvidt de 25,7 mio. kr., der er lagt i kommunekassen som følge regnskabsresultatet, skal anvendes til at finansiere et eller flere af de i sagen nævnte formål.   
Økonomiudvalget 14-04-2015

Ad 1: Anbefales.
Ad 2: Af regnskabsoverskuddet på 25,7 mio. kr, anbefaler Økonomiudvalget, at 4,5 mio. kr. reserveres til flytning af Ellebækskolen. Øvrigt overskud kan eventuelt disponeres i forbindelse med drøftelse af 2. Økonomiske Redegørelse.

Baggrund og vurdering
Det foreliggende regnskabsresultat for 2014 vurderes samlet set at være tilfredsstillende. Der er således fortsat en god balance i kommunens økonomi, idet kommunens regnskabsresultat på det skattefinansierede område udviser et overskud på 3 mio. kr. i 2014. Overskuddet skyldes ikke mindst et betydeligt overskud på den ordinære drift. Samtidig kan det konstateres, at de 38,7 mio. kr. i uforbrugte driftsmidler i 2014, som overføres til 2015, er det laveste overførselsniveau i flere år, hvilket indebærer, at bevillingerne i vidt omfang er brugt op som forudsat. De 38,7 mio. kr. svarer til godt 1 pct. af det samlede driftsbudget i 2014. 

Regnskabsresultatet for 2014 svarer i store træk til, hvad der var forventet ved 4. Økonomiske Redegørelse. Dog er der mindreudgifter på visse udvalgsområder, herunder på Økonomiudvalgets samt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område, mens der har været et merforbrug til service på Social- og Sundhedsudvalgets område. Samlet set er der tale om en forbedring af regnskabsresultatet med 25,7 mio. kr. på det skattefinansierede område i forhold til det korrigerede budget 2014.

De 25,7 mio. kr. er umiddelbart tilgået kassebeholdningen, men det indstilles til drøftelse, hvorvidt midlerne skal anvendt til ét eller flere formål i 2015, der ellers ikke var finansiering til, jf. pkt. 2.

Ad 1: Regnskab 2014
Årsregnskabet 2014 med tilhørende bemærkninger m.v. skal aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen, jf. Styrelsesloven § 45. Det fremgår af bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., at aflæggelsen skal ske, så årsregnskabet kan afgives af Kommunalbestyrelsen til revisionen inden den 1. maj i året efter årsregnskabet.

Den endelige politiske godkendelse af regnskabet skal ske senest ved udgangen af august måned, når revisionsberetningen foreligger.

Det foreliggende udkast til regnskab for 2014 består af to hoveddele:
 • Del 1 indeholder dels et overblik af hovedresultaterne i regnskabet, dels regnskabsbemærkninger for de enkelte udvalg samt forskellige obligatoriske oversigtstabeller.
 • Del 2 består primært af mere detaljerede obligatoriske regnskabsoversigter herunder oversigter over kommunens forpligtelser. Hertil kommer en oversigt over de overførte beløb fra 2014 til 2015.
Det skattefinansierede område
Kommunens regnskabsresultat på det skattefinansierede område udviser et overskud på 3 mio. kr. i 2014.

Ordinær driftsvirksomhed
Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed udviser et overskud på 207,2 mio. kr. Det er en forbedring i forhold til det oprindelige budget på 127,2 mio. kr. og 61,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. For at få et mere retvisende billede af driftsoverskuddet i 2014, bør der korrigeres for de overførte driftsmidler på 38,7 mio. kr. til 2015, således at det reelle driftsoverskud i 2014 udgør 168,5 mio. kr.

Anlægsudgifter
Kommunes skattefinansierede anlægsudgifter udgjorde netto 204,2 mio kr. i 2014. Det er 147 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært udskudte beslutninger om igangsætning og tidsforskydninger. 

På jordforsyningen har der i 2014 været bruttoudgifter for 66,9 mio. kr. Det er 22,4 mio. kr. mindre end det korrigeret budget. På indtægtssiden har der været indtægter for 26,2 mio.kr., hvilket er 25,7 mio. kr. mindre end det korrigeret budget og 60,7 mio. kr. mindre end det oprindelige budget. Dette skyldes svigtende indtægter fra jordsalg. 

Øvrige forsyningsvirksomheder
Øvrige forsyningsvirksomheder (renovation) udviser i 2014 en samlede nettoudgift på 3 mio. kr. Det er 0,3 mio. kr. højere end det korrigerede budget, men 0,1 mio. kr. mindre end forudsat i det oprindelige budget.

Mellemregning med forsyningen udgør ultimo 2014 en skyldig omkostning for kommunen på 15,4 mio. kr. Renovationsområdet skal på langt sigt "hvile-i-sig-selv", hvorfor mellemværendet skal nedbringes over de kommende år.

Ad 2: Anvendelse af overskud i regnskab 2014, der er tilgået kassebeholdningen
Regnskabsresultatet på det skattefinansierede område er en forbedring på 25,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2014. Denne forbedring er umiddelbart tilgået kassebeholdningen. Det indstilles til drøftelse, hvorvidt de 25,7 mio. kr. skal anvendes til at finansiere ét eller flere af følgende formål:

 1. Til finansiering af anlægsudgifter på 4,5 mio. kr. i forbindelse med udflytning af Ellebækskolen till Gørslev Skole, jf. sag herom på Økonomiudvalg den 14. april og Byråd den 28. april 2015.
 2. Til hel eller delvis finansiering af de mærkede anlæg i budget 2015, der ikke har kunnet finansieres af jordforsyningsindtægter i 2014, og som konsekvens heraf blev besluttet indefrosset i forbindelse med 1. Økonomiske Redegørelse. Det drejer sig om anlæg for i alt 26,5 mio. kr., der er markeret med rødt i den vedhæftede oversigt. 
 3. Til finansiering af en velfærdinvesteringspulje i 2015, jf. nedenstående uddrag fra budgetforliget for 2015-2018:

   "g) Vi bruger penge på velfærd

   Med budgetforliget beslutter forligsparterne at bruge Velfærdsinvesteringspuljen. Midlerne går i stedet til direkte velfærd for sårbare voksne, velfærdsalliancer, praksisplaner og tiltag på sundhedsområdet. Erfaringerne fra Velfærdsinvesteringspuljen har været gode, og forligsparterne vil gerne opfordre til, at man blandt både ansatte og i fagudvalgene tænker videre i Velfærdsinvesteringspuljens hensigter. Forligsparterne forpligter sig til at finde penge til Velfærdsinvesteringspuljen allerede i 2015."

  Økonomi
  Ingen særskilte bemærkninger.
  Beslutning
  Økonomiudvalgets indstillinger godkendt.
  Fraværende
  Ali Ünsal (V)
  Erik Swiatek (A)
  Jeppe H. Lindberg (I)
  Bilag

  Til toppen


  101.   Regnskab 2014 for Køge Havn


  Baggrund og vurdering
  Køge Byråd skal i henhold til § 9, stk. 3 i lov om havne, godkende regnskabet for Køge Havn. 

  Havnebestyrelsen i Køge Havn har fremsendt årsrapport og revisionsprotokollat for 2014. Havnebestyrelsen har uden bemærkninger godkendt årsrapport og revisionsprotokollat for 2014 den 26. februar 2015.

  Regnskabet for Køge Havn 2014 udviser et samlet overskud på 6.956.179 kr. mod 8.320.120 kr. i 2013. Egenkapitalen udgør 84.962.197 kr. ultimo 2014 mod en primo saldo på 78.848.747 kr. Af revisionsprotokollen fremgår det, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger, og regnskabet er forsynet med en blank påtegning.
  Økonomi
  Køge Kommunes ejerandel udgør 100 % i Køge Havn. Ultimo 2014 er der givet kommunegaranti for 64.731.000 kr.
  Beslutning
  Godkendt.
  Fraværende
  Ali Ünsal (V)
  Erik Swiatek (A)
  Jeppe H. Lindberg (I)
  Bilag

  Til toppen


  102.   Organisering af udviklingen af Køge Marina


  Indstilling
  Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at
  1. Marinaudvalgets og Kultur- og Idrætsudvalgets høringssvar tages til efterretning,
  2. Marinaudvalgets kommissorium pr. april 2015 godkendes.

  Økonomiudvalget 21-04-2015
  Anbefales.
  Baggrund og vurdering
  På Byrådets møde den 24. marts 2015 godkendtes ny organisering af udviklingen af Køge Marina, herunder blev det besluttet at sende forslag til revideret kommissorium for Marinaudvalget i høring i hhv. Marinaudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget.

  Marinaudvalget har den 30. marts 2015 vedtaget følgende høringssvar:

  Marinaudvalget tog det reviderede kommissorium til efterretning og noterede sig, at kommissoriet ikke ændrer væsentligt ved de vilkår, udvalget skal arbejde efter.

  Kultur- og Idrætsudvalget har den 13. april 2015 vedtaget følgende høringssvar:

  Kultur- og Idrætsudvalget tilsluttede sig Marinaudvalgets høringssvar.

  På den baggrund indstilles det, at Marinaudvalgets kommissorium pr. april 2015 godkendes. I henhold til tidsplan i det reviderede kommissorium for Marinaudvalget arbejdes der således efter, at Marinaudvalget kan aflevere sit input til udviklingen af Køge Marina og Nordstranden medio november 2015 med henblik på, at et byrådsseminar om udviklingen af Køge Marina kan finde sted i januar 2016.
  Økonomi
  Intet at bemærke.
  Beslutning
  Godkendt.
  Fraværende
  Ali Ünsal (V)
  Erik Swiatek (A)
  Jeppe H. Lindberg (I)
  Bilag

  Til toppen


  103.   Proces for etablering af nye lokalefaciliteter i Lellinge til idræts- og kulturaktiviteter


  Indstilling

  Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til

  Kultur- og Idrætsudvalg og Ejendoms- og Driftsudvalget, at

  1. gymnastiksalsbygningen på Lellinge Skole kan anvendes midlertidigt frem til en ny permanent løsning er etableret

  Kultur- og Idrætsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

  2. proces for etablering af nye lokalefaciliteter i Lellinge til idræts- og kulturaktiviteter godkendes.

  Kultur- og Idrætsudvalget 14-04-2015
  Ad 1: Godkendt.
  Ad 2: Indstilles godkendt.

  Fraværende:
  Erik Swiatek (afbud)

  Ejendoms- og Driftsudvalget
  Byrådssekretariatet gør opmærksom på at Ejendoms- og Driftsudvalget først behandler sagen den 6. maj 2015.

  Økonomiudvalget 21-04-2015
  Ad 2: Anbefales.
  Baggrund og vurdering

  Køge Byråd vedtog 23. september 2014 at lukke bl.a. Lellinge skole. Skolen lukker således planmæssigt 18. maj 2015.

  Udover den daglige skolebrug anvendes skolen af en række fritidsbrugere, og skolelukningen afstedkommer derfor et akut lokalebehov hos fritidsbrugerne. Der er indtil videre aftalt midlertidig drift af gymnastiksalsbygningen frem til sommerferien 2015.

  Mandag 16. marts 2015 blev afholdt borgermøde på Lellinge skole, hvor fritidsbrugere og borgere havde mulighed for at komme med input til politikerne omkring fremtidig anvendelse af skolebygningerne. Blandt de fremmødte blev ikke udtrykt interesse for fremtidig anvendelse af skolebygningen. Derimod blev udtrykt et stort ønske om, at Køge Kommune etablerede nye lokalefaciliteter som erstatning for gymnastiksalsbygningen. Det blev konkret foreslået, at de nye faciliteter kunne placeres ved de eksisterende boldbaner i Lellinge.

  De nuværende fritidsbrugere af Lellinge skole, som har ret til at låne eller leje kommunale lokaler, kan inddeles i følgende kategorier:

  1. Folkeoplysende foreninger: Lellinge IF, Skytteforeningen Lellinge (låne)
  2. Dagtilbud: Skovsneglen og dagplejere (låne)
  3. Private aktører: Vandværket, Brandvæsenet (leje)
  4. Øvrige foreninger (lukkede): Lellinge Beboerforening - herunder Mosaik, Seniorklubben og Lellinge lokalarkiv (leje)

  Køge Kommune ønsker at tilgodese fritidsbrugernes mulighed for fortsat at kunne benytte lokalefaciliteter lokalt i Lellinge. Derfor anbefales, at der igangsættes en proces, som afdækker mulighederne for etablering af nye lokalefaciliteter i Lellinge til erstatning for den nuværende skolebygning.

  Forløbig proces- og tidsplan:

  • Rådgiveraftale med arkitektfirma: april-maj
  • Afklaring af rammer - herunder mulig placering, tekniske kravsspecifikationer m.v.: maj
  • Brugerinvolvering og afklaring af behov: maj-juni
  • Udarbejdelse af endeligt programforslag inkl. skitser og budget: juni  
  • Forventet forelæggelse af projektforslag inkl. budget for Kultur- og Idrætsudvalget: august
  • Budget for projektet indgår i budgetforhandlingerne for 2016-19

  Kultur- og Idrætsudvalget indbydes til deltagelse i brugermøder.

  Midlertidig drift frem til etablering af nye lokalefaciliteter
  Fælles- og Kulturforvaltningen anbefaler, at gymnastiksalsbygningen driftes midlertidigt frem til nye lokalefaciliteter er etableret.

  Økonomi
  Forventet udgift til rådgiver i forbindelse med udarbejdelse af forprojekt 200.000 kr. Beløbet finansieres inden for Kultur- og Idrætsudvalgets driftsbudget.

  Projektet kan evt. finansieres af salg af arealer hvor Lellinge Skole i dag ligger.
  Beslutning
  Ad 2: Godkendt.
  Fraværende
  Ali Ünsal (V)
  Erik Swiatek (A)
  Jeppe H. Lindberg (I)

  Til toppen


  104.   Ansøgning fra Køge Marina om gradvis implementering af nye bådstativer og ny takst


  Indstilling
  Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til

  Kultur- og Idrætsudvalget, at
  1. den gradvise implementering af nye mobile bådstativer, herunder krav til bådejerne om overgang til brug af nye stativer godkendes ,

  Kultur- og Idrætsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

      2.    forslag til takster for leje af bådstativer godkendes.

  Kultur- og Idrætsudvalget 13-04-2015
  Ad 1: Godkendt. 

  Ad 2: Indstilles godkendt.

  Økonomiudvalget 21-04-2015
  Ad 2: Anbefales.
  Baggrund og vurdering
  Køge Marina søger af sikkerhedsmæssige årsager om godkendelse af en gradvis implementering af mobile bådstativer på marinaen. Bådhåndteringen vil fra start til slut blive foretaget sikkert og effektivt under hensyntagen til personalets og bådejerens sikkerhed.. Bådene kan sættes på land med mast, hvis der lejes ekstra benstøtter. Bådstativerne er sikre under storm/orkan. De nye bådstativer tilbydes fra efteråret 2015.

  Den gradvise implementering indebærer følgende krav til bådejerne: 
  FASE 1:
  Fra 1. januar 2016. Alle nye bådplads lejere i Køge Marina, er forpligtet til at leje et stativ af Køge Marina, hvis vinterplads på land ønskes. Eventuelle tilkøbte stativer skal fjernes fra området.
  FASE 2: Fra 1. januar 2017. Fra denne dato er det ikke længere tilladt at benytte vinterstativer af træ samt gamle bådvogne på hjul. Disse skal fjernes fra Køge Marinas område.
  FASE 3: fra 1. januar 2018. Fra denne dato er det ikke længere tilladt at benytte løse bukke på marinaen. Disse skal fjernes fra Køge Marinas område.
  FASE 4: Fra første januar 2021. Fra denne dato er det ikke længere tilladt at bruge stativer, hvor bådens køl ikke står/støtter på stativet, samt stativer med vandrørskryds. Disse stativer skal fjernes fra Køge Marinas område.
  FASE 5: Fra første januar 2024. Fra denne dato skal alle både benytte Køge Marinas stativer. Alle andre former for stativer skal være fjernet fra området.

  Bådejerne kan således ikke fremadrettet medbringe egne bådstativer, men må leje disse af Køge Marina.

   Vedrørende taksten ansøger Køge Marina om følgende satser:
  1.  For både op til 3 tons. Pr. år kr. 550.
  2.  For både op til 6 tons. Pr. år kr. 700.
  3.  For både op til 12 tons. Pr. år kr. 900.
  4.  Støtteben til både der skal på land med mast/store motorbåde over 11 meter. Pr. år kr. 250. 
  5.  Pris for 0-14 dage kr. 150.
  6.  Pris op til 30 dage kr. 250.
  7.  Pris over 30 dage er identisk med de i punkt 1-4 nævnte priser.  

  Gæstepriser: 

  1. Pris for 3 tons stativ pr. dag kr. 50.
  2. Pris for 6 tons stativ pr. dag kr. 60.
  3. Pris for 12 tons stativ pr. dag kr. 70.
  4. Pris for 3 tons stativ for en vintersæson den 1. november til 1. maj kr. 1500.
  5. Pris for 6 tons stativ for en vintersæson den 1. november til 1. maj kr. 2000.
  6. Pris for 12 tons stativ for en vintersæson den 1. november til 1. maj kr. 2500.
  7. Pris for støtteben til både der skal på land med mast/store motorbåde over 11 meter. Pr. sæson fra den 1. november til 1. maj kr. 500.
  8. Pris for støtteben til både der skal på land med mast/store motorbåde over 11 meter.  Pr. dag kr. 50. 

  Forslag til gradvis implementering af mobile bådstativer og takster har været til høring i brugerrådet på Køge Marina. Brugerrådet var enig i forslaget og havde ingen bemærkninger til det.

  Økonomi
  Den gradvise implementering af nye bådstativer har ikke økonomiske konsekvenser for Køge Kommune idet indtægterne fra taksterne for leje af bådstativerne skal finansiere investeringen.
  Beslutning
  ad 2: Godkendt.
  Fraværende
  Ali Ünsal (V)
  Erik Swiatek (A)
  Jeppe H. Lindberg (I)
  Bilag

  Til toppen


  105.   Udflytning af Ellebækskolen til Gørslev Skoles bygninger


  Indstilling
  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller overfor Ejendoms- og Driftudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der gives et kassefinansieret rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til finansiering af Ellebækskolens udflytning fra Gymnasievej 8 og 22 til Gørslev Skole.

  Ejendoms- og Driftsudvalget 08-04-2015
  Anbefales under forudsætning af, at Skoleudvalget også anbefaler sagen.

  Skoleudvalget 09-04-2015
  Der henvises til vedlagte bilag.

  Økonomiudvalget 21-04-2015
  Anbefales.
  Baggrund og vurdering

  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Ejendoms- og Driftsudvalget tager stilling til Børne- og Ungeforvaltningens ønske om udflytning af Ellebækskolen til Gørslev Skole, - alternativt et projekt, der tilvejebringer en del af faciliteterne ved udbygning på skolens nuværende placering.

  Ligeledes indstilles det, at der gives en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til finansiering af udflytningen. 


  Siden Ejendoms- og Driftsudvalgets behandling den 4. marts 2015, sag nr. 41, har der været gennemført et borgermøde i Gørslev, hvor det er forvaltningens klare opfattelse, at der er bred opbakning til en udflytning af Ellebækskolen til Gørslev Skole.

  Projektet tager dels udgangspunkt i et ønske fra Ellebækskolens og Børne- og Ungeforvaltningens side om at samle aktiviteterne på Gymnasievej under ét tag og samtidig få adgang til faglokaler og øvrige faciliteter, de nuværende bygninger ikke rummer eller giver mulighed for.

  Desuden kan en udflytning løse problematikken omkring etablering af arbejdspladser til medarbejderne – der er ikke plads indenfor skolens nuværende rammer.

  Tilvejebringelse af de ønskede faciliteter kan i en vis udstrækning også løses ved en udbygning af Ellebækskolens ejendom på Gymnasievej 22. Dette forudsætter nybygning af ca. 300 m2 og inddragelse af en del af nabomatriklen, Køge Kommune også ejer.

  Det samlede resultat af vurderingen af muligheder og omkostninger fremgår af det vedlagte notat.

  Det er såvel skolens som forvaltningens vurdering, at en udflytning til Gørslev Skole i højere grad end tilbygning på Gymnasievej giver mulighed for at indfri den overordnede målsætning om, at de nye rammer skal give bedre forudsætninger for at løse den undervisnings– og udviklingsmæssige kerneopgave i forhold til eleverne. Såfremt der træffes beslutning herom, er det målet at gennemføre udflytningen, så skoleåret 2015/16 kan starte i de nye bygninger - eller snarest herefter.

  I tilfælde af at det besluttes ikke at imødekomme Ellebækskolens behov for adgang til faglokaler og øvrige undervisningsfaciliteter med dette projekt, vil det af hensyn til etablering af lærerarbejdspladser under alle omstændigheder være nødvendigt at se på en udbygning af bygningerne på Gymnasievej.
  Økonomi
  Det samlede investeringsbehov vurderes at andrage ca. 4,5 mio. kr. Dette gælder uanset, om der vælges en udflytning til Gørslev Skole eller en alternativ løsning med tilbygning af yderligere kvadratmetre på Gymnasievej 22, hvor den ene af skolens to afdelinger i dag ligger. Den sidste løsning tilfører dog kun en del af de faciliteter, der kan tilvejebringes ved en udflytning til Gørslev Skole.

  Der er ikke afsat særskilt økonomi til projektet hverken under Skoleudvalget eller under Ejendoms- og Driftsudvalget. Projektets gennemførelse inden for de eksisterende økonomiske rammer forudsætter derfor, at det vurderes realistisk at tilvejebringe finansieringen ved indtægter fra salg eller udlejning af de bygninger/grundarealer, der i givet fald ikke skal anvendes. Her er det forvaltningens vurdering, at udflytningen til Gørslev vil kunne finansieres af salg af én eller begge bygninger på Gymnasievej, hvor den offentlige ejendomsværdi langt overstiger projektets omkostininger på 4,5 mio. kr. Ejendomsdriften forventes uændret, da omkostningerne på Gymnasievej og på Gørslev Skole ligger på samme niveau.

  For at kunne realisere projektet inden starten på skoleåret 2015/2016 søges en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr., som finansieres ved kassetræk. Forvaltningen forventer, at kassetrækket helt eller delvist vil blive dækket ind ved indtægter fra salg eller udlejning af de bygninger/grundarealer, der i givet fald ikke skal anvendes.

  Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. til udflytning af Ellebækskolen til Gørslev Skoles bygnninger. Det er en kassefinansieret tillægsbevilling, da der ikke afsat rådighedsbeløb i budgettet, men bevillingen forudsættes finansieret af det overskud på 25,8 mio. kr., der er lagt i kassen i forbindelse med regnskab 2014, og som bliver forelagt Byrådet den 28. april 2015. 
  Beslutning
  Godkendt.
  Fraværende
  Ali Ünsal (V)
  Erik Swiatek (A)
  Jeppe H. Lindberg (I)
  Bilag

  Til toppen


  106.   Nye godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud


  Indstilling
  Børne- og Ungeforvaltningen indstiller til Børneudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at tiltræde nye godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud.

  Børneudvalget 08-04-2015
  Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

  Økonomiudvalget 21-04-2015
  Anbefales.
  Baggrund og vurdering
  Siden 2005 er der givet mulighed for, at private leverandører kan oprette private dagtilbud ifølge dagtilbudslovens § 19. 

  Med udgangspunkt i lovgivningen og det fastsatte serviceniveau opstillede Køge Kommune en række kriterier for godkendelse, som Køge Byråd godkendte den 20. december 2005.

  Børne- og Ungeforvaltningen har nu udarbejdet vedhæftede forslag til opdaterede kriterier, så de er blevet tidssvarende blandt andet i forhold til ændret lovgivning og i forhold til ændringer i kravene til de øvrige dagtilbud i Køge Kommune. 

  I dokumentet "Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud" gennemgås de krav, som skal opfyldes, før Byrådet kan godkende den private leverandør og det private dagtilbud, ligesom der også er en række krav, som skal opfyldes, når det private dagtilbud er etableret og i drift.

  Alle godkendelseskriterier svarer til de krav, der stilles til de kommunale og selvejende dagtilbud i Køge Kommune.
  Økonomi
  Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
  Beslutning
  Godkendt.
  Fraværende
  Ali Ünsal (V)
  Erik Swiatek (A)
  Jeppe H. Lindberg (I)
  Bilag

  Til toppen


  107.   Borgmesterbeslutning om underskrivelse af aftale med Banedanmark om Nordlige vejtunnel og station


  Indstilling
  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at orienteringen om borgmesterens beslutning, om at underskrive "Aftale om drift og vedligeholdelse af anlæg, der krydser Banedanmarks arealer (Nordlig vejtunnel samt stationsbygning – overføring over alle spor)" tages til efterretning.

  Økonomiudvalget 14-04-2015
  Til efterretning.
  Baggrund og vurdering
  Borgmesteren skal efter styrelseslovens § 31, stk. 2, orientere Byrådet om trufne borgmesterbeslutninger.

  Borgmesteren har den 26. marts 2015 godkendt at underskrive "Aftale om drift og vedligeholdelse af anlæg, der krydser Banedanmarks arealer (Nordlig vejtunnel samt stationsbygning – overføring over alle spor)". Det var nødvendigt med en hurtig tiltrædelse af aftalen, idet 
  • der var stillet et nyt krav fra Banedanmark (BDK) om, at der skal foreligge såvel en anlægs- som en driftsaftale inden de tunge anlægsopgaver (spunsning mv.) starter i uge 14 (påske),
  • det eneste reelle alternativ hertil er en meget byrdefuld bestemmelse i Køge Kysts anlægsaftale med BDK (hvor BDK får ret til at kræve hele tunnelanlægget retableret, dvs tilbageført til den oprindelige tilstand),
  • en evt. afvisning af dette krav fra Køge Kysts side vil medføre, at tunnelbyggeriet stopper – og dermed ikke kan overholde tidsplanerne i forbindelse med de kommende sporspærringer. Dette ville forsinke projektet, og det måtte forventes at medføre betydelige økonomiske tab. 
  Økonomi
  Der er ingen umiddelbare nye økonomiske konsekvenser af underskrivelsen af aftalen.
  Kommunikation
  Ingen særskilt kommunikation.

  Beslutning
  Til efterretning.
  Fraværende
  Ali Ünsal (V)
  Erik Swiatek (A)
  Jeppe H. Lindberg (I)
  Bilag

  Til toppen


  108.   Resultater af analyse af trafikstøj på Ringvejsstrækningen mv.


  Indstilling
  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at
  1. analysen af trafikstøj godkendes som grundlag for det videre arbejde med bekæmpelse af trafikstøj,
  2. der inviteres til et åbent borgermøde om trafikstøjanalysen inden sommerferien.
  Teknik- og Miljøudvalget 09-04-2015
  Indstillingen godkendt.

  Økonomiudvalg og Byråd orienteres om rapporten.

  Økonomiudvalget 21-04-2015
  Orienteringen taget til efterretning.
  Baggrund og vurdering
  I de første måneder af 2015 har konsulentfirmaet Rambøll gennemført en grundig analyse af trafikstøj langs Ringvejsstrækningen i Køge. Analysens formål blev beskrevet på Teknik- og Miljøudvalgets møde 5. februar 2015.

  Den sammenfattende rapport er vedlagt som bilag.

  Rapportens hovedanbefalinger er, at  

  • støjen på mange delstrækninger kan begrænses ved opsætning af støjskærme, 
  • en endelig prioritering af hvilke strækninger, der skal tilbydes støjskærme først, kræver en politisk afklaring af, hvilke kriterier der vægtes højest,
  • det anbefales at Køge Kommune opretter en støjpulje, der kan give tilskud til støjisolering af boliger.
  Rapporten viser, at der er 1.850 boliger, der er støjbelastede langs kommunens veje, heraf 176 stærkt støjbelastede.

  Der er udpeget i alt 6.000 meter af de analyserede strækninger, hvor det vil give god mening at opsætte støjskærme set i forhold til, at mange boliger afhjælpes, og at det er fysisk muligt at opsætte skærmene. Udgiften hertil er vurderet til 60 mio. kr. Da der i første omgang i budgettet for 2017 er reserveret 8,8 mio. kr. til støjskærme, forventes det at svare til en samlet strækning på 800 – 1.000 m. De resterende minimum 51,2 mio. kr. foreslås indarbejdet med et årligt beløb i investeringsplanen 2018 - 2025.  

  I bilaget side 22-23 beskrives de enkelte delstrækninger.

  For de strækninger og områder, hvor en støjskærm ikke er muligt, anbefales, at Køge Kommune afsætter fx 0,6 mio. kr. til en støjpulje, der kan søges af boligejere til fx udskiftning af vinduer. Notatet om ”Forslag til en støjpulje i Køge Kommune” er vedlagt som bilag.
  Økonomi
  Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
  Beslutning
  Til efterretning.
  Fraværende
  Ali Ünsal (V)
  Erik Swiatek (A)
  Jeppe H. Lindberg (I)
  Bilag

  Til toppen


  109.   Forslag til lokalplan 1015 Ny Unitterminal i Køge Havn og kommuneplantillæg nr. 10 med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering


  Indstilling
  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at
  1. forslag til lokalplan 1015 for ny Unitterminal i Køge Havn med tilhørende miljøvurdering vedtages med henblik på offentlig fremlæggelse i ti uger
  2. forslag til kommuneplantillæg nr. 10 med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering vedtages med henblik på offentlig fremlæggelse i ti uger

  Teknik- og Miljøudvalget 09-04-2015
  Anbefales.

  Niels Rolskov (Ø) tager forbehold og vil fremkomme med en mindretalsudtalelse vedr. forberedelse af vindmøller på Unitterminalen.

  Erling Larsen (A) afventer stillingtagen.


  Økonomiudvalget 21-04-2015
  Anbefales.

  Niels Rolskov (Ø) ønsker følgende mindretalsudtalelse ført til protokols:

  "Enhedslisten ønsker der tilføjes et afsnit ”Vindmølleplanlægning” under ”Lokalplanens forhold til anden planlægning” (side 11 i forslaget)

  ”Vindmølleplanlægning

  Etablering af veje, bygninger og andre strukturer på lokalplanområdet sker på en måde, så senere opsætning af vindmøller langs dækmolen kan ske uden hindring. I forbindelse med anlæg af veje og befæstede arealer indtænkes fremtidig opstilling af vindmøller eksempelvis ved nedlæggelse af tomme rør til trækning af kabler, trækning af kabler, friholdelse af arealer til fundamenter etc .”

  Begrundelse: Opstilling af vindmøller ved dækmolerne blev i 2013 sat på pause med henblik på afventning af Sundhedsministeriets udredning af eventuelle helbredsproblemer ifb vindmøller. Udredningen må forventes afsluttet indenfor den periode hvor Uniterminalen forventes etableret selvom det er usikkert hvor i forløbet det vil ske.

  Såfremt udredningen kommer frem til , et for vindmøllerne, positivt resultat er det vigtigt, at arbejdet kan fortsættes umiddelbart efter udredningen foreligger."

  Baggrund og vurdering
  Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget besluttede henholdsvis den 6. november 2014 og 18. november 2014 at igangsætte udarbejdelsen af lokalplan med miljøvurdering samt kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering for ny Unitterminal i Køge Havn. Udvalgene vedtog endvidere, hvilke emner, der skulle indgå i den lovpligtige VVM-redegørelse, som er en forudsætning for, at der kan gives tilladelse til at etablere den ny Unitterminal.

  Forslag til lokalplan, kommuneplantillæg, VVM-redegørelse og miljøvurdering ligger nu klar til Byrådets behandling. VVM-redegørelse og miljøvurdering af henholdsvis lokalplan og kommuneplantillæg er samlet i en rapport.

  Lokalplanen giver mulighed for at udbygge erhvervshavnen med bl.a. etableringen af en Unitterminal på et nyt opfyld bag nordmolen. Lokalplanen skal endvidere sikre, at området fremadrettet kan anvendes til industri-, håndværks-, handels- og oplagsvirksomhed, der har tilknytning til havne-, transport- og logistikerhverv. Unitterminalen anlægges med 900 meter ny kaj og giver anløbsmulighed for bl.a. ro/ro-skibe og containerskibe. Terminalen omfatter et areal på ca. 24 hektar og indrettes således, at der bl.a. kan modtages og håndteres gods på trailere og i containere.Der etableres mulighed for opstilling af trailere samt selvkørende enheder (lastbiler) i størrelsesorden 250 enheder. Der opføres enkelte lette mandskabs- og administrationsfaciliteter i op til 2 etager. Derudover etableres kørevej internt på arealet.

  VVM-redegørelsen vurderer, at Unitterminalen ikke vil medføre trafikale kapacitetsproblemer eller forværring af sikkerheden for lette trafikanter. Stigningen i trafikken, som følge af Unitterminalen, vil samlet set være lille. Unitterminalen vil primært medføre en stigning i tung trafik med lastbiler på det omkringliggende vejnet i forhold til i dag, men disse udgør kun en mindre del af den samlede trafik.

  VVM-redegørelsen vurderer, at anlægsarbejder ved etableringen af Unitterminalen, herunder spuns, vil kunne medføre støj. Anlægsstøjen forventes at kunne holde sig inden for Køge Kommunes grænseværdier. Skibsanløb og landaktiviteter ved Unitterminalen vil fortrinsvis foregå i dag- og aftenperioder. Støj herfra vil overholde de vejledende grænseværdier i de omkringliggende områder. Natlige skibsanløb med tilhørende aktiviteter, som i værste fald vil forekomme op til ti gange om året, vil kunne medføre overskridelser af de vejledende grænseværdier for støj.

  VVM-redegørelsen vurderer, at Unitterminalens visuelle påvirkning vil variere fra minimal til moderat. Unitterminalen vil kunne ses fra Søndre Havn, fra kystsiden og sydfra. Den vil ikke være synlig fra Køge By eller det højere bagland. Unitterminalen vil heller ikke være synlig fra Marinaen på grund af den tekniske afskærmning, som er under etablering mellem erhvervshavn og marina.

  Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg vil kunne ske i efteråret 2015.
  Økonomi
  Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
  Kommunikation
  Planforslag og VVM-redegørelse offentliggøres på Køge Kommunes hjemmeside, og der vil være henvisningsannoncer i dagspressen.
  Beslutning
  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
  Enhedslisten ønsker mindretalsindstillingen fremsat i Økonomiudvalget medtaget ved fremlæggelsen. Socialdemokratiet tilslutter sig Enhedslistens mindretalsindstilling.
  Fraværende
  Ali Ünsal (V)
  Erik Swiatek (A)
  Jeppe H. Lindberg (I)
  Bilag

  Til toppen


  110.   Forslag til lokalplan 1043 for en dagligvarebutik i Vemmedrup


  Indstilling
  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at 
  1. forslag til lokalplan 1043 for en dagligvarebutik i Vemmedrup samt tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger,
  2. lokalplanen indeholder bestemmelse om, at dagligvarebutikken skal udføres med dobbelt sadeltag,
  3. der ikke gennemføres en miljøvurdering i forbindelse med lokalplanen.
  Teknik- og Miljøudvalget 09-04-2015
  Udvalget anbefaler lokalplanens vedtagelse med fladt tag.

  Niels Rolskov (Ø) og Erling Larsen (A) anbefaler vedtagelse med sadeltag.

  Økonomiudvalget 21-04-2015
  Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

  Niels Rolskov (Ø) og Marie Stærke (A) anbefaler vedtagelse med sadeltag.
  Baggrund og vurdering

  Kommuneplanrammen for udvidelse af et eksisterende minimarked på ejendommen Kastanjevej 2 i Vemmedrup blev i forbindelse med vedtagelse af Kommuneplan 2013 udvidet fra 500 m2 til 1.000 m2. Ændringen skete på baggrund af et høringssvar fra en gruppe borgere, som ønsker en dagligvarebutik i Vemmedrup. Den eksisterende dagligvarebutik på ca. 400 m2 har stået tom i omkring 4 år.

  Ejendommen Kastanjevej 2 er ikke stor nok til en dagligvarebutik på 1.000 m2 med den nødvendige parkering. Køge Kommune har haft dialog med en dagligvarekæde, som ønsker at opføre en ny dagligvarebutik på ejendommen Kastanjevej 2 og den tilstødende ubebyggede ejendom matr. nr. 3iv. Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 1043 for en dagligvarebutik i Vemmedrup i dialog med dagligvarekæden.

  Lokalplanområdet ligger i den nordlige del af Vemmedrup ud mod Ringstedvej og omfatter ejendommene Kastanjevej 2 og matr. nr. 3iv, Vemmedrup By, Bjæverskov. På naboejendommen vest for lokalplanområdet ligger en rækkehusbebyggelse i en etage med symmetrisk sadeltag. Syd og øst for lokalplanområdet udgøres bebyggelsen af parcelhuse, primært længehuse i en etage med symmetrisk sadeltag samt enkelte ældre landbrugsejendomme og murermestervillaer. Arealet langs Ringstedvej udgør en del af en grøn afgrænsning af Vemmedrup mod nord og danner i samspil med høje træer på østsiden af Vemmedrupvej en grøn "port" til byen.

  Lokalplanen skal sikre, at dagligvarebutikken tilpasses Vemmedrups skala og formsprog, samt at arealet langs Ringstedvej fortsat fremstår med bløde kurver, skrånende terræn og enkeltstående træer i græs.

  Dagligvarekæden ønsker at opføre en butik med fladt tag som visualiseret på bilag 2 og 3. Forvaltningen vurderer, at det vil resultere i en bygning, der er fremmed for Vemmedrup, som er kendetegnet ved huse med symmetrisk sadeltag og gavlbredder på maksimalt 10 meter. Dagligvarebutikken får en gavlbredde på ca. 21 meter, hvorfor det vurderes nødvendigt med en opdeling af gavlen. Forvaltningen mener, at lokalplanen skal stille krav om, at en dagligvarebutik opføres med dobbelt sadeltag som visualiseret på bilag 4. På den måde sikres det, at bygningen er tilpasset Vemmedrups formsprog og skala. 

  Da en dagligvarebutik på Kastanjevej 2 vil være dominerende for ankomsten til Vemmedrup, vurderes det rimeligt, at lokalplanen stiller krav om, at dagligvarebutikken fremstår med en vis kvalitet og ikke signalerer ligegyldighed overfor naboerne. Det grønne areal ud mod Ringstedvej udlægges i lokalplanen til parkeringsformål, hvilket betyder, at en stor del af arealet asfalteres, og en række af træerne på arealet fældes. P-pladser på det grønne areal vil medføre en vis forringelse af ankomsten til Vemmedrup i forhold til i dag, hvorfor det er af stor betydning, at dagligvarebutikken ikke ved sin udformning medfører en yderligere forringelse af ankomsten.  

  Såfremt det besluttes, at lokalplanen skal indeholde bestemmelse om, at dagligvarebutikken skal udføres med dobbelt sadeltag, vedtages forslaget med teksten, som er markeret med orange i bilag 1. Såfremt det besluttes, at lokalplanen skal give mulighed for, at dagligvarebutikken kan udføres med fladt tag, vedtages forslaget med teksten, som er markeret med blå i bilag 1.

  Miljøvurdering
  Der er foretaget en screening af lokalplanens påvirkning af miljøet. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke forudsætter en miljøvurdering, da den fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og desuden alene indeholder mindre ændringer i forhold til den gældende lokalplanlægning, som ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
  Økonomi
  Indstillingen har økonomiske konsekvenser for Køge Kommune, idet den vedrører salg af kommunal ejendom. 
  Beslutning
  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
  Socialdemokratiet, Enhedslisten og Dansk Folkeparti ønsker mindretalsindstilling vedrørende en vedtagelse med sadeltag medtaget i høring.
  Fraværende
  Ali Ünsal (V)
  Erik Swiatek (A)
  Jeppe H. Lindberg (I)
  Bilag

  Til toppen


  111.   Forslag til lokalplan 1046 for Køge Nord


  Indstilling
  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at 
  1. forslag til lokalplan 1046 for Køge Nord vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger,
  2. der ikke gennemføres en miljøvurdering i forbindelse med lokalplanen.
  Teknik- og Miljøudvalget 09-04-2015
  Anbefales.

  Økonomiudvalget 21-04-2015
  Anbefales.
  Baggrund og vurdering
  Byrådet vedtog i december 2014 tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013. Tillægget udlægger arealer til et nyt byudviklingsområde i Køge Nord i forbindelse med den nye bane København-Ringsted, med stop i Køge Nord, og udvidelsen af Køge Bugt Motorvejen med nye ramper ved Egedesvej. Med lokalplan 1046 fastlægges kommuneplanens rammer, herunder særlige bestemmelser omkring beskyttelse af grundvandet og sikring af 0-balance for grundvandsdannelsen. Lokalplanen fastlægger desuden en overordnet trafikplan for Køge Nord.

  Lokalplanområdet er på ca. 190 hektar og omfatter rammeområderne i kommuneplantillæg nr. 5. Området er afgrænset af Skensved Å og kommunegrænsen mod nord, København-Ringsted banen og Køge Bugt Motorvejen mod øst, Ølsemagle Landsby, Lille Syd Banen og STC mod syd og erhvervsområder i Ll. Skensved mod vest. Lokalplanområdet ligger i landzone og udgøres primært af åbne marker med fritliggende gårde, foruden skov og tekniske anlæg.

  Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013 fastlægger nye rammeområder til henholdsvis centerområde øst for Ølsemagle og omkring den nye station, erhvervsområde langs Egedesvej og rekreativt område omkring Skensved Å og langs Lille Syd banen. Arealudlægget i kommuneplanen fritholder, foruden rammeområdet til rekreativt område, et område med fredskov samt et område omkring to fredede gravhøje nord for Ølsemagle for bebyggelse. Der er i forbindelse med kommuneplantillæg nr. 5 udarbejdet en OSD-redegørelse, og for de enkelte rammeområder er beskrevet særlige bestemmelser for beskyttelse af grundvandet og sikring af 0-balance for grundvandsdannelsen. 

  Lokalplanen fastsætter bestemmelser for anvendelse, bebyggelsens omfang, udlæg af veje, stier og arealer til +way, samt bestemmelser omkring nedsivning af regnvand, belægning, befæstelsesgrad og brug og oplag af grundvandstruende materialer, som svarer til rammerne i kommuneplantillæg nr. 5 og kommunens trafikplan for Køge Nord. Lokalplanen udlægger desuden dele af lokalplanområdet til byzone. Lokalplanen fastsætter rammerne for en fremtidig mere detaljeret lokalplanlægning i Køge Nord med det formål at sikre en sammenhængende trafikplanlægning og 0-balance for grundvandsdannelsen. Lokalplanen er ikke byggeretsgivende.
   
  I forbindelse med lokalplanen er der udarbejdet en landskabskarakteranalyse, som  beskriver landskabet i Køge Nord og peger på potentialer i landskabet og landskabets sårbarhed i forhold til udvikling. Landskabsanalysen vedlægges som bilag til lokalplanen. Se bilag 2.   

  Miljøvurdering:
  Der er foretaget en screening af lokalplanens påvirkning af miljøet. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke forudsætter en miljøvurdering, da planen er en overførelse af rammebestemmelserne i kommuneplantillæg nr. 5 til lokalplanbestemmelser og ikke muliggør anden planlægning, som antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet end den, som er muliggjort med kommuneplantillægget. I forbindelse med kommuneplantillæg nr. 5 er der udført en miljøvurdering med særligt fokus på grundvand/drikkevandsinteresser, geologi og trafikstøj.
  Økonomi
  Indstillingen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
  Beslutning
  Godkendt.
  Fraværende
  Ali Ünsal (V)
  Erik Swiatek (A)
  Jeppe H. Lindberg (I)
  Bilag

  Til toppen


  112.   Nedlæggelse af offentlig vej på byggefelter og udlæg af ny offentlig vej Køge Kyst - stationsområdet, etape 2A


  Indstilling

  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der i forbindelse med Køge Kyst

  1. nedlægges offentlig vej og matrikulering af byggefelterne B4ø, B5ø, B6, B7, B8ø, B8v og B10, 
  2. etableres ny offentlig vej på matr.nr. 212, 227-a, 251-d og 311-c Køge Bygrunde.
  Teknik- og Miljøudvalget 09-04-2015
  Anbefales.

  Økonomiudvalget 21-04-2015
  Anbefales.
  Baggrund og vurdering

  For at muliggøre byudvikling af Køge Kyst i stationsområdet etape 2A, i overensstemmelse med Lokalplan nr. 1027 og Forslag til Lokalplan nr. 1049, forudsættes nedlagt offentlige vejarealer på Rådhusparkeringspladsen og busterminalen.

  De omfattede arealer fremgår af kortbilag 1, som er en principskitse. Den endelige udformning af byggefelter, Strædet og Slipperne fastlægges i samarbejde mellem Køge Kyst, TK-Development og vejmyndigheden med respekt for de eksisterende tilgrænsende ejendommes nuværende funktioner og behov.

  Ifølge lov om offentlige veje § 23 bestemmer Kommunalbestyrelsen, hvilke nye kommuneveje der skal anlægges, og hvilke bestående kommuneveje der skal nedlægges.

  Ifølge lov om offentlige veje § 90 træffer Kommunalbestyrelsen beslutning om, at vejareal, som nedlægges efter § 23, skal udgå som færdselsareal og ikke i nuværende tracé opretholdes som privat fællesvej eller privat vej, idet vejarealet ikke er eneste adgangsvej for de tilgrænsende ejendomme.

  Byrådets beslutning offentliggøres i lokale aviser og meddeles de direkte berørte grundejere med oplysning om frist på 8 uger til at fremsætte krav om, at vejarealet opretholdes som vej. Såfremt Byrådet ikke imødekommer eventuelle krav om opretholdelse af vejarealet, kan afgørelsen efterfølgende indbringes for taksationsmyndigheden inden 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

  De eksisterende vejarealer, som agtes nedlagt, vil indgå i byggefelterne B4ø, B5ø, B6, B7, B8ø, B8v i Lokalplan nr. 1027 og byggefelt B10 i Forslag til Lokalplan nr. 1049.

  De nye vejarealer, som agtes udlagt, er dele af Slipperne omkring Rådhuset, matr. nr. 212, og Strædet gennem den nuværende Stationsbygning, matr. nr. 311-c, samt enkelte mindre arealer bl.a. omkring Teaterbygningen, matr. nr. 251-d. Vejudlæggene følger principperne i Lokalplan nr. 1027. Rådhuset ejes af Køge Kommune, og Stationsbygningen og Teaterbygningen ejes af Køge Kyst.

  De samlede tilbageværende offentlige vejarealer udgør Strædet og Slipperne, og skal betjene byggefelterne og de eksisterende tilgrænsende ejendomme. Det tilstræbes, at bredden af vejudlæg er minimum 6 meter. Køge Kyst er i gang med at udarbejde en samlet plan for trafiktyper og funktioner i området.

  I forbindelse med udbygningen af byggefelterne B4ø, B5ø, B6, B7, B8ø, B8v og B10, udfører TK-Development anlæg af Strædet og Slipperne i etape 2A, det vil sige de på kortbilag 1 viste vejarealer, bortset fra Rådhusslippen syd for Rådhuset, som anlægges af Køge Kyst.

  Køge Kyst har foranlediget en servitutundersøgelse af de til vejarealerne grænsende ejendomme, som får ændret deres adgangsforhold til offentlig vej. Det er vurderingen, at kun Odd-Fellow Ordenen på matr.nr. 208-b Køge Bygrunde får en væsentlig ændring i adgangsforholdet, idet overkørslen mod Slippen nord for Rådhuset flyttes til vestlige skel, hvor den i dag ligger midt på grunden. Køge Kyst har optaget direkte forhandlinger med Odd Fellow Ordenen om de praktiske foranstaltninger og evt. erstatning i denne anledning. Vejmyndigheden tilser og sikrer, at ejendommene fortsat får overkørsel fra den nyanlagte offentlige vej, som dimensioneres for kørsel med 12 meter distributionsbil.

  I byggefelt B10 etableres en tunnel til parkeringskælderen i byggefelt B9, som går under Slippen mellem byggefelterne. I lighed med B9 sikres ved tinglysning af en deklaration, at vejarealet over tunnelen fortsat administreres af Køge Kommune som vejmyndighed efter lov om offentlige veje.

  Idet nedlæggelsen af de offentlige vejarealer er forudsat i lokalplan, tilbydes arealerne ikke de tilgrænsende grundejere efter lovens § 91, stk. 1, jf. § 91, stk. 3. Arealerne er solgt til Køge Kyst.

  Der træffes således beslutning efter lov om offentlige veje, § 23 om:

  • Nedlæggelse af offentlig vej og matrikulering af byggefelterne B4ø, B5ø, B6, B7, B8ø, B8v og B10.
  • Etablering af ny offentlig vej på matr.nr. 212, 227-a, 251-d og 311-c Køge Bygrunde.
  Økonomi
  Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. Køge Kyst afholder samtlige omkostninger.
  Kommunikation
  Beslutningen annonceres i den lokale dagspresse samt tilsendes direkte berørte parter.
  Beslutning
  Godkendt.
  Fraværende
  Ali Ünsal (V)
  Erik Swiatek (A)
  Jeppe H. Lindberg (I)
  Bilag

  Til toppen


  113.   Budgetudfordring på Social- og Sundhedsudvalgets område


  Indstilling
  Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller sagen til drøftelse.

  Social- og Sundhedsudvalget 14-04-2015
  I udvalgets arbejde med økonomi, kvalitet og effektivitet arbejder Social- og Sundhedsudvalget med følgende:

  - Budgetramme for genoptræning.
  - Genoptræningsmetoder.
  - Sygefravær.
  - Vikarer.
  - Overgange fra børn til voksen.
  - BDO analyser (visitation til frit valg, visitationsmøde til special området, vagtplanlægning).
  - Bedre anvendelse af Bækgården.
  - Investeringsplan.
  - Implementering af servicetjek på specialområdet.

  Udvalget drøftede økonomien.

  Udvalget besluttede, at der skal arbejdes videre med en besparelse i forhold til hjælpemiddeldepotet på 0,3 mio. kr. Besparelsen placeres i en pulje til investering i forbedrede løsninger på udvalgets område.

  Udvalget anmoder Økonomiudvalget og Byrådet om, at udvalget får en bevillingskorrektion på 4,5 mio. kr.

  Forvaltningen indstiller sagen til drøftelse.

  Økonomiudvalget 21-04-2015
  Anbefales.
  Baggrund og vurdering
  Den 14. april 2015 blev der afholdt et fællesmøde mellem Økonomiudvalg og Social- og Sundhedsudvalget vedrørende den økonomiske situation på Social- og Sundhedsudvalgets område.

  På fællesmødet blev udfordringerne drøftet. Udvalgene noterede sig, at af den samlede budgetudfordring inden for SSU i 2015 på 11,3 mio. kr. er fundet 6,8 mio. kr. og at udfordringen p.t. er i størrelsesordenen 4,5 mio. kr. i 2015. 

  Økonomiudvalget opfordrede på fællesmødet Social- og Sundhedsudvalget til at arbejde videre med budgetudfordringen i 2015 og i øvrigt inddrager resultaterne fra de igangsatte BDO-analyser, bl.a. med henblik på at sikre korrekt budgetgrundlag for 2016. 

  Der er enighed om, at SSU aktivt arbejder videre med implementering af mulige besparelser/reduktioner i 2015, idet Økonomiudvalget og Social- og Sundhedsudvalget har noteret sig, at indstillingen vil kunne medføre mulig kassefinansiering tillægsbevilling på maksimalt 4,5 mio. kr. i 2015.

   

  Social- og Sundhedsudvalget giver en tilbagemelding til Økonomiudvalget efter afholdelse af dagens møde i Social- og Sundhedsudvalget.

  Økonomi
  Afhænger af Social- og Sundhedsudvalgets beslutning.
  Beslutning
  Godkendt.
  Fraværende
  Ali Ünsal (V)
  Erik Swiatek (A)
  Jeppe H. Lindberg (I)

  Til toppen


  114.   Delegationsplaner 2015


  Indstilling

  Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Økonomi­ud­val­g og Byråd, at udvalgenes delegationsplaner 2015 for Køge Kommune godkendes.


  Økonomiudvalget 21-04-2015
  Anbefales.
  Baggrund og vurdering
  Køge Byråd godkendte den 25. september 2007, delegationsplaner for Økono­mi­udvalget samt alle stående udvalg. Køge Byråd godkendte den 27. marts 2012 en revision af delega­tions­planen. 

  Inden konstitueringen af det nuværende byråd besluttede det gamle byråd i december 2013 at ændre styrelsesvedtægten med deraf følgende ændring af udvalgsstruk­tu­ren for det nye byråd med virkning fra 1. januar 2014, idet Børne- og Ungdomsudvalget blev opdelt i henholdsvis et børneudvalg og et skoleudvalg. Det nuværende byråd besluttede i januar 2014 at foretage en yderligere ændring af styrelsesvedtægten, idet Ejendoms- og Driftsudvalget blev udvidet fra 7 til 9 medlemmer. 

  Som følge af den ændrede udvalgsstruktur og som følge af ændringer i gældende lovgiv­ning på udvalgenes områder har Direktionen i Køge Kommune besluttet at fremlægge revi­de­rede delegationsplaner til beslutning i Byrådet. 

  I  forslagene til nye delegationsplaner er det markeret med rødt, hvor der er indsat nye bestem­melser eller foretaget ændringer samt anført forslag til beslutningskompetencer hertil. Der er ikke udarbejdet oversigt over ophævede bestemmelser.
  Økonomi
  Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
  Beslutning
  Godkendt.
  Fraværende
  Ali Ünsal (V)
  Erik Swiatek (A)
  Jeppe H. Lindberg (I)
  Bilag

  Til toppen


  115.   Befolkningsprognose 2015-2027


  Indstilling
  Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at "Befolkningsprognose, Køge Kommune 2015-2027" godkendes som grundlag for budgetlægningen 2016-2019.

  Økonomiudvalget 14-04-2015

  Anbefales.
  Økonomiudvalget ønsker en temadrøftelse vedr. boligbyggeprogram sammenholdt med en ajourført arbejdspladsanalyse.

  Baggrund og vurdering
  Den foreliggende befolkningsprognose udgør sammen med boligbyggeprogrammet og de af befolkningsprognosen afledte kapacitetsberegninger grundlaget for det videre budget- og planarbejde for budget 2016-2019.

  Helt overordnet viser prognosen, at der er udsigt til fortsat vækst i Køge Kommunes befolkningstal. Det er således forventningen, at befolkningstallet i løbet af 2018 vil passere 60.000 indbyggere og frem mod 2027 vil stige til ca. 63.800. Det er en stigning på knap 4.500 eller 7,6 pct. i forhold til primo 2015, hvor antallet af borgere i kommunen udgjorde 59.308. Den positive udvikling i befolkningstallet hænger sammen med, at der i prognoseperioden forudsættes etableret 3.367 nye boliger.   

  Det er administrationens vurdering, at der frem mod 2020 kun i mindre omfang vil være behov for at tilpasse kapaciteten på de store serviceområder (dagtilbud, folkeskoler og plejeboliger), idet befolkningsudviklingen med de planlagte udvidelser på ældreområdet vil kunne rummes inden for de nuværende fysiske rammer. 

  Befolkningsprognose og boligbyggeprogram
  Befolkningsprognosen inkl. boligbyggeprogram og kapacitetsberegninger er vedlagt som bilag.

  Prognosen tager udgangspunkt i folketallet pr. 1. januar 2015 samt boligbyggeprogrammet, hvor der er forudsat en udvidelse af boligkapaciteten på 3.367 boliger, svarende til 281 boliger i gennemsnit om året. Til sammenligning er der i perioden 2008-2011 bygget i gennemsnit 99 boliger om året stigende til 275 boliger årligt for perioden 2012-2014.

  Den gennemsnitlige årlige vækst på 281 boliger dækker over stor variation i planperioden. I perioden 2015-2018 er der således forudsat en vækst på 195 boliger årligt, mens der i perioden 2019-2026 er forudsat en årlig vækst i boligmassen på 323 boliger.

  Antallet af nye boliger i perioden 2015-2018, herunder ikke mindst i 2015 og 2016 er betydeligt lavere end i perioden 2012-14. Det skyldes, at det forventede boligbyggeri i 2015 og 2016 primært vil være parcel- og rækkehusbyggeri. Herefter og frem til 2019, hvor boligudbygningen i høj grad bæres af Køge Kyst, stiger boligbyggeriet markant, og fra 2020 forventes et forholdsvist stabilt niveau for boligbyggeriet.

  Beregning af udviklingen i befolkningstallet afhænger af boligtypen, idet der eksempelvis regnes med en lavere tilflytning pr. bolig til etage-, og rækkehuse end parcelhuse. Langt hovedparten af nye boliger er etageboliger, som tegner sig for 52 pct. af den samlede tilgang af nye boliger, mens rækkehuse tegner sig for 25 pct. af tilgangen.

  Folketallet pr. 1. januar 2015 udgjorde 59.308 indbyggere, svarende til en stigning i folketallet i forhold til 2014 på 1,56 pct. Til sammenligning kan nævnes, at indbyggertallet på landsplan steg med 0,56 pct. Køge Kommune var således den kommune, der i 2014 havde fjerdestørst befolkningstilvækst. Den betydelige vækst skal ses i sammenhæng med de mange nye boliger, der er etableret de sidste par år, jf. ovenfor.  

  Nedenstående tabel viser folketallet 1. januar 2015 samt prognosen for 2016-19 samt slutåret 2027

  Tabel. Befolkningstal pr. 1. januar i 2015-prognose
   201520162017201820192027
  Befolkningstal59.30859.33459.60359.91960.26263.799


  Befolkningsprognosen viser en vækst fra 59.308 indbyggere pr. 1. januar 2015 til 63.799 indbyggere primo 2027, svarende til en vækst på 7,6 pct.  

  Det bemærkes, at der i forhold til sidste års befolkningsprognose er tale om en opjustering af befolkningstallet i 2025 med ca. 2.600. Opjusteringen skyldes den stigende urbanisering, som Køge Kommune bl.a. som følge af sin centrale beliggenhed tæt ved hovedstaden er en del af. Det har de senere år betydet en stigning i antallet af borgere i den eksisterende boligmasse. Der er en vis usikkerhed knyttet til effekten af urbanisering, hvorfor den følges tæt frem mod udarbejdelsen af næste års befolkningsprognose.

  Udviklingen varierer imidlertid meget, når der ses på de forskellige aldersgrupper, således falder den relative andel af børn mens den relative andel af ændre stiger over perioden.

  Kapacitetsberegninger

  Kapacitetsberegningerne omfatter sektorområderne: Dagtilbud, skole og SFO, ældrepleje og sundhed (genoptræning). Analyserne har til formål at belyse, hvordan den planlagte kapacitet i kommunens daginstitutioner, skoler, pleje- og ældreboliger mv stemmer overens med det forventede antal af børn, unge og ældre.

  Kapacitetsberegningerne viser:
  • at der forventes overkapacitet af fysiske pladser på dagtilbudsområdet i perioden 2016 til 2019 varierende fra 384 til 439 pladser årligt, hvorefter overskuddet af pladser de efterfølgende år vendes til underkapacitet i slutningen af prognoseperioden. Overkapaciteten i begyndelsen af perioden skal ses i sammenhæng med, at der i begyndelsen af året - umiddelbart forud for skolestart - er behov for ekstra kapacitet i størrelsesordenen 250-300 pladser.
  • Den gennemsnitlige klassekvotient forventes at stige for kommunen som helhed fra 22,1 i skoleåret 2014/15 22,8 i skoleåret 2025/26. Der forventes ingen kapacitetsproblemer på skoleområdet.
  • Der forventes ingen kapacitetsproblemer på SFO-området.
  • Antallet af borgere, der har brug for hjælp på frit valg området, forventes at stige i de kommende år. I 2020 forventes der således 217 flere modtagere af hjemmehjælp end i dag, stigende til 538 i 2027. 
  • Ventelisten vedr. plejeboliger er i 2015 opgjort til 43 plejeboliger og forventes faldende til 35 plejeboliger i 2020 som følge af udbygning af boligkapaciteten på området. Dermed forventes masterplanen om udbygning af plejeboliger, at være tilstrækkelig til at dække det stigende behov frem til 2020. Det bemærkes, at prognosen viser at ventelisten vil stige fra 2021 til 2027. Dette følges tæt over de kommende år, med henblik på evt. tilpasning af masterplanen.
  Økonomi
  Køge Kommunes befolkningsprognose indgår som en del af budgetgrundlaget for udarbejdelsen af budgetforslag 2016-2019.
  Beslutning
  Godkendt.
  Fraværende
  Ali Ünsal (V)
  Erik Swiatek (A)
  Jeppe H. Lindberg (I)
  Bilag

  Til toppen


  116.   Ændring i flygtningekvote 2015


  Indstilling
  Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalg og Byrådet, at orientering om ny fordeling af flygtninge i 2015 tages til efterretning.

  Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 13-04-2015

  Orienteringen blev taget til efterretning.

  Økonomiudvalget 21-04-2015
  Anbefales.
  Baggrund og vurdering

  Byrådet har den 26. august 2015 godkendt en fordeling af flygtninge til Køge Kommune på 43 personer i 2015. Dette antal er baseret på tal fra Udlændingeservice som Kommunekontaktrådet (KKR) har godkendt .

  Efterfølgende har Udlændingeservice rettet det forventede fordelingstal for 2015. KKR Sjælland har på møde 2. marts drøftet denne fordeling og besluttet at følge Udlændingestyrelsens fordeling af forhøjede kommunekvoter for 2015:

   Region Sjælland Oprindl. kvote  Ny Kvote
   Greve

   28

   102

   Køge

   43

   131

   Roskilde

   72

   202

   Solrød

   11

   50

   Odsherred

   45

   114

   Holbæk

   65

   181

   Faxe

   40

   111

   Kalundborg

   50

   146

   Ringsted

   18

   61

   Slagelse

   50

   167

   Stevns

   24

   71

   Sorø

   38

   99

   Lejre

   34

   91

   Lolland

   33

   106

   Næstved

   77

   225

   Guldborgsund

   56

   171

   Vordingborg

   43

   136

   Region Sjælland i alt

   727

   2164


  Kommunerne har frem mod mødet i KKR haft mulighed for at byde ind til KL, såfremt de ønskede at modtage et forhøjet antal flygtninge i kommunen.
  Dette er således indregnet i fordeling, mens de øvrige kommuners kvote er fordelt efter Udlændingestyrelsens "normale" matematiske fordelingsmodel, der benyttes ved kvotefordeling.
  Køge Kommune har valgt at benytte den normale fordelingsmodel, og dermed ikke ansøgt om at modtaget et forhøjet antal flygtninge.

  En evt. omfordeling internt mellem kommunerne i regionen er blevet afsluttet inden udgangen af marts, og KKR har givet Udlændingestyrelsen en endelig tilbagemelding pr. 1. april ift. nye regions- og kommunekvoter for 2015.

  Regionskvoten for Sjælland er samlet steget med 1437 personer fra 727 til samlet 2164, mens kvoten for Køge Kommune er steget med  88 personer fra 43 til 131 personer.  
  Køge Kommune forventes hovedsageligt at modtage flygtninge fra Syrien. Der modtages også et mindre antal flygtninge fra Eritrea.
  Administrationen er i dialog med Udlændingeservice om at modtage flygtningegrupper, der er identiske med de kvoteflygtninge, kommunen har modtaget de seneste år. Dette match kan give gevinster i form af en mere homogen flygtningegruppe og en bedre udnyttelse af kommunens ressourcer.
  Økonomi
  Modtagelse af det øgede antal flygtninge får økonomisk konsekvens for Køge Kommune. Der er derfor iværksat korrigerende handlingsforslag, der pt. behandles i de aktuelle fagudvalg.

  I forlængelse af kvoteforhøjelserne og drøftelserne heraf, besluttede KKR Sjælland, at opfordre KL til at se nærmere på økonomi i forhold til integration af flygtninge. Det gælder bl.a. følgeudgifter i form af kontanthjælp, hvor der senest indgår en nedtrapning af den statslige refusion i det 3-årige integrationsforløb. I løbet af det første år falder refusionen af kontanthjælp til 20 pct.
  KL opfordres til at medtage dette i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2016.
  Beslutning
  Godkendt.
  Fraværende
  Ali Ünsal (V)
  Erik Swiatek (A)
  Jeppe H. Lindberg (I)

  Til toppen


  117.   Status på modtagelse af flygtninge og ansøgning om anlægsbevilling


  Indstilling
  Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at
  1. drøfte og godkende statusnotat på modtagelse af flygtninge i Køge Kommune,
  2. der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3,3 mio. kr., finansieret af kassen i 2015, til finansiering af yderligere 3 lokaliseringer af midlertidige boligplaceringer.

  Økonomiudvalget 21-04-2015
  Anbefales.
  Baggrund og vurdering
  De mange brændpunkter i verden betyder, at der i 2014 er strømmet et ekstraordinært stort antal flygtninge til Danmark fra især Syrien. Prognoser indikerer, at denne tendens forstærkes i 2015, og Køge Kommunes flygtningekvote er således øget fra oprindelig 43 personer til 131 i 2015.  

  Denne ekstraordinære situation på flygtningeområdet skaber særlige udfordringer for kommunens arbejde med at modtage og boligplacere flygtninge og deres familier i årene frem. For at imødekomme disse udfordringer har Direktionen på temamøde i januar 2015, nedsat task-force med repræsentanter på tværs af forvaltningerne. Målet med taskforcen's arbejde er, at sikre koordinering og videndeling på tværs, der kan understøtte prioritering af  budget, indsats og serviceniveau på flygtningeområdet.

  Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget (EAU) har samtidig med udgangspunkt i denne virkelighed afholdt temamøde 26. januar.  EAU blev på mødet orienteret om status på flygtningeområdet samt drøftede spørgsmål og pejlemærker ift. udfordringer på flygtningeområdet.  EAU har efterfølgende, som koordinerende udvalg på integrations- og flygtningeområdet, iværksat en proces, der inddrager alle fagudvalgs vurdering af nødvendig indsats og viden om området – herunder vurdering af økonomi.

  De enkelte fagudvalg har således i forlængelse af EAU’s temamøde - på udvalgsmøder i februar - drøftet og prioriteret fagspecifikke og generelle spørgsmål ift. modtagelse og indsatser ift. flygtninge i Køge Kommune.  Målet for processen er at reviderere økonomien på området ift. det oprindelige budget 2015 samt 2016-2019. 

  Tidsplan for processen: 
  14. januar - Temamøde Direktionen.
  26. januar - Temamøde EAU.
  Februar-april - Behandling i fagudvalg.
  15. april - Orientering Direktion.
  16. april - Orientering Politisk følgegruppe.
  21. april - Fællessag fra fagudvalg til behandling ØU.
  28. april - Fællessag fra fagudvalg til behandling Byrådet  

  Vedlagte notat giver et samlet overblik over udvalgenes drøftelser og prioriteringer af budget, indsats og serviceniveau på de enkelte fagområder. Herunder en foreløbig redegørelse for de økonomiske udfordringer 2015 samt 2016-2019.

  Forvaltningen skal henlede opmærksomheden på, at den i vedlagte notats afsnit 3 "Økonomiske udfordringer 2015 samt 2016-2019" - side 11, er en bruttoudgiftsopgørelse over forventede afledte driftsudgifter.

  Køge Kommune vil således i 2015 modtage særtilskud fra Staten til det ekstraordinære store antal flygtninge på 3,2 mio. kr., ligesom området for overførselsindkomster i et vist omfang må påregnes kompenseret gennem budgetgarantien fra Staten.

  Der er i øvrigt en forventning om, at der gennem kommuneforhandlingen mellem Regeringen og KL for 2016, ligeledes fremadrettet vil blive kompenseret i et vist omfang.

  Forvaltningen vil i forbindelse med 2. Økonomiske Redegørelse søge klargjort det forventede supplerende finansieringsbehov for 2015, der skønnes at være i størrelsesorden 5-7 mio. kr.

  Afslutningsvis skal henvises til Ejendoms- og Driftsudvalgets indstilling af 8. april 2015, om at den igangsatte planlægning omkring etablering af boliger til midlertidige boligplacering på Parkvej, Buen og Kridthuset (notatets side 12). Anlægsudgift til disse 3 projekter udgør 3,3 mio. kr., hvorom der søges en anlægsbevilling i 2015.
  Økonomi
  Se notat.
  Beslutning
  Godkendt.
  Fraværende
  Ali Ünsal (V)
  Erik Swiatek (A)
  Jeppe H. Lindberg (I)
  Bilag

  Til toppen


  118.   Forslag om nedsættelse af et paragraf 17, stk. 4-udvalg til varetagelse af den overordnede koordination af modtagelse af flygtninge i Køge Kommune


  Indstilling
  Marie Stærke (A) har den 22. april 2015 fremsendt følgende tekst til behandling på Byrådets møde.

  "Den socialdemokratiske gruppe foreslår nedsættelse af et paragraf 17, stk. 4-udvalg til varetagelse af den overordnede koordination af modtagelse af flygtninge i Køge Kommune. 

  Køge Kommune skal alene i år som tallene ser ud lige nu modtage 131 flygtninge. Senere kan følge yderligere familie. Alene at skaffe boliger, men også sørge for, at skabe et værdigt liv for flygtningene er en ekstraordinær situation.

  Det er vigtigt, at Byrådet fra start ser på flygtningens hele liv. På at lære dansk, få et arbejde, få et sundt liv, få fritidsinteresser, få børnene i dagtilbud og i skole.

  Hidtil har der været nedsat en såkaldt "følgegruppe", hvor udvalgsformænd og gruppeformænd var repræsenteret. 12 politikere ialt (pt). Når man skal samle så mange er det vanskeligt at finde tid i kalenderen, hvor alle kan komme, og følgegruppen har derfor kun mødtes én gang i år, og 2. møde blev aflyst på grund af for mange afbud. 

  Samtidig har Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget været udpeget som overordnet udvalg, men den koordinerende rolle har ikke fungeret. Og flere medlemmer af andre udvalg udtrykker frustration over, at være på bagkant.

  Modtagelse af flygtningene og koordinering mellem de mange udvalg og forvaltninger er vigtig. Derudover er det også vigtigt at arbejdet med modtagelse af flygtningene inddrager borgerne, og da der allerede er gode erfaringer med modtagelse af flygtninge i Borup foreslår vi, at "Flygtningevenner i Borup" repræsenteres. Samtidig er foreningslivet alfa omega i integrationen af flygtningene og derfor bør foreningslivet også være repræsenteret. Samtidig mener Socialdemokraterne at fundamentet på en god integration af flygtningene er, at de får et arbejde. Flere af de allerede ankomne flygtninge efterspørger ligeledes noget at lave. Derfor bør erhvervslivet også være repræsenteret ved Køge Erhvervsudviklingsråd (KEUR).

  På den baggrund  foreslår Socialdemokraterne nedsættelse af et paragraf 17, stk. 4-udvalg. Udvalget foreslås bestående af: 

  • 5 politikere fra Byrådet
  • 1 repræsentant fra "Flygtningevenner i Borup"
  • 1 repræsentant fra foreningslivet
  • 1 repræsentant fra KEUR

  Udvalgets opgave vil have to ben at gå på. Det ene ben vil være at opsamle alle opgaver og fordele dem ud i udvalgene og til eventuelle eksterne partnere. Det andet ben vil være opsamling og videreformidling af gode idéer og erfaringer både fra internt i kommunen og fra andre kommuner.

  Udgifterne til driften af udvalget skal tages over Byrådets konto."

  Beslutning
  Et enigt Byråd tilsluttede sig ændringsforslag stillet af Mette Jorsø (V) på vegne af flertalsgruppen om, at anmode forvaltningen om at bearbejde det stillede forslag, med henblik på udarbejdelse af et udkast til kommissorium med beskrivelse af referenceforhold, udvalgssammensætning m.v.

  Borgmesteren vil snarest invitere gruppeformændene til en drøftelse omkring sagens videre forløb.
  Fraværende
  Ali Ünsal (V)
  Erik Swiatek (A)
  Jeppe H. Lindberg (I)

  Til toppen


  119.   Trafiksikkerhedsprojekter 2015 - anlægsbevilling


  Indstilling
  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at
  1. følgende trafiksikkerhedsprojekter udføres i 2015
   • Ringstedvej i Lellinge: Hastighedsdæmpning i østlige ende af byen. Opgradering af belysning gennem byen.
   • Ryeskovvej i Borup: Hastighedsdæmpning ved indkørsel til byen.
   • Strandvejen ved Vallø Camping. Hastighedsdæmpning ved indkørsel til byen.
   • Ringstedvej ved Slimminge: Hastighedsdæmpning ved indkørsel til byen.
   • Slimmingevej ved Gørslev: Hastighedsdæmpning ved indkørsel til byen.
   • Tangmosevej (sydlige del): Hastighedsdæmpning og evt. forbud mod gennenkørende tung trafik.
   • Nylandsvej (mellem Ølsemaglevej og Egedesvej). Hastighedsdæmpning.
     
  2. der gives anlægsbevilling på 5 mio. kr. til udførelse af projekterne i punkt 1. Rådighedsbeløb på 5 mio. kr. er afsat i Budget 2015
  Teknik- og Miljøudvalget 09-04-2015
  Anbefales.

  Erling Larsen (A) og Niels Rolskov (Ø) stemmer imod, da man hellere ville prioritere halvdelen af anlægsbudgettet til cykelstier.

  Erling Larsen (A) peger særligt på en cykelsti fra Ll. Skensved til STC.

  Økonomiudvalget 21-04-2015
  Anbefales.

  Marie Stærke (A) og Niels Rolskov (Ø) stemmer imod, da man ønsker at prioritere halvdelen af anlægsbudgettet til cykelstier. Marie Stærke (A) peger særligt på cykelsti fra Ll. Skensved til STC.
  Baggrund og vurdering
  Der er i budgettet afsat 5 mio. kr. til udførelse af trafiksikkerhedsprojekter i 2015. I Trafik- og Miljøplan 2013 findes prioriterede lister over trafiksikkerhedsprojekter og cykelstiprojekter. Derudover findes der en liste over ønsker til trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger samt en liste med cykelstiønsker. Det er forventningen, at de to sidstnævnte lister revideres en gang om året med nye ønsker til tiltag / udførte projekter.

  Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår, at der udvælges projekter for ca. 5 mio. kr. fra de prioriterede lister med trafiksikkerheds-/tryghedsprojekter. Da der på de uheldsbelastede steder i kommunen (fra Trafik- og Miljøplan 2013) allerede er udført tiltag til forbedring, kan der nu fokuseres på "tryghedsprojekter" (ønsker fra borgere, skoler m.m.). 

  Høj hastighed, uopmærksomhed og spirtuskørsel er stadig nogle af de forhold, der er stærkt medvirkende til, at uheld sker. Hastigheden har desuden indflydelse på, hvor alvorligt et uheld bliver, og medvirker til utryghed for især bløde trafikanter. Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår derfor, at der i første omgang fokuseres på steder med hastighedsproblemer, det vil sige bl.a. ved indkørsel til byområder samt ved gennemkørsel på visse strækninger.
   
  I 2015 foreslås følgende projekter udført:
  • Ringstedvej i Lellinge: Hastighedsdæmpning (midterhelle/forsætning) i østlige ende af byen. Der udføres inden det nye skoleår starter dobbeltrettet cykelsti mellem Lellinge og Yderholm samt en større krydsningshelle (hastighedsdæmpning) i den vestlige ende af byen. Opgradering af belysning gennem byen, herunder ved de to fodgængerfelter..
  • Ryeskovvej i Borup: Hastighedsdæmpning ved indkørsel til byen. F.eks. midterhelle/forsætning.
  • Strandvejen ved Vallø Camping: Hastighedsdæmpning ved indkørsel til byen. F.eks. midterhelle/forsætning med mulighed for krydsning af Strandvejen som fodgænger.
  • Ringstedvej ved Slimminge: Hastighedsdæmpning ved indkørsel til byen. F.eks. midterhelle/forsætning.
  • Slimmingevej ved Gørslev: Hastighedsdæmpning ved indkørsel til byen. F.eks. midterhelle/forsætning. Der blev på borgermødet den 16. marts 2015 udtrykt bekymring over mængden af tung trafik på Lundegårdsvej og Vollerslevvej. Ruten Slimmingevej - Lundegårdsvej/Vollerslevvej bruges angiveligt som genvejskørsel mellem Syd- og Vestmotorvejen og som adgang til industriområdet ved Bjæverskov (Vollerslevvej). Teknik- og Miljøforvaltningen vil undersøge omfanget af denne trafik, evt. med nye trafikmålinger.
  • Tangmosevej (sydlige del): Hastighedsdæmpning og evt. forbud mod gennenkørende tung trafik.
  • Nylandsvej (mellem Ølsemaglevej og Egedesvej): Hastighedsdæmpning, herunder forbedring af stikrydsning.

  Oversigtskort over ovennævnte lokaliteter er vedlagt som bilag 1.

  Der er dermed medtaget projekter fra både Trafik- og Miljøplan 2013 og listen over trafiksikkerheds-/tryghedsprojekter (ønsker), som udvalget vedtog i maj 2014. Lister over projekter fra trafik- og miljøplanen, ønsker til trafiksikkerheds-/tryghedsprojekter samt ønsker til cykelstier er vedlagt som henholdsvis bilag 2, 3 og 4.
  Økonomi
  Der er i 2015 afsat 5 mio. kr. til TMU 04 Realisering af trafik- og miljøplanen og cykelstier. Det forventes, at de 7 foreslåede trafikprojekter kan udføres indenfor dette budget, inkl. rådgiverhonorar og uforudsete udgifter. 

  Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling på 5 mio. kr. til Trafiksikkerhedsprojekter i 2015. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat 5. mio. kr. i rådighedsbeløb i budgettet. 

  Herudover skal det bemærkes, at rådighedsbeløbet på 5 mio. kr. til Trafiksikkerhedsprojekter (TMU04) er i anlægsplanen 2015-2024 angivet som mærket anlæg. Anlægsbevillingen på 5 mio. kr. kan gennemføres, da bevillingen er dækket ind af jordforsyningens indtægter.
  Kommunikation
  Før igangsættelse af projekterne samt i anlægsfasen vil der være behov for kommunikation til berørte beboere og trafikanter i form af direkte skrivelser, presse og skiltning. På Tangmosevej har en gruppe borgere henvendt sig om problemer med gennemkørsel og hastighed. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at inddrage borgerne i valg af løsningsforslag.
  Beslutning
  For flertalsindstillingen stemte 16 (V, O, C, U og F) , imod stemte 8 (A og Ø).
  Flertalsindstillingen godkendt.
  Fraværende
  Ali Ünsal (V)
  Erik Swiatek (A)
  Jacob Mark (F)
  Jeppe H. Lindberg (I)
  Bilag

  Til toppen


  120.   Etablering af erstatningsparkeringspladser i Køge bymidte - anlægsbevilling


  Indstilling
  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der gives anlægsbevilling på 7,232 mio. kr. til Køge Kyst - parkeringsstrategi for Køge Kommune, finansieret af rådighedsbeløb i budget 2015.

  Ændring efter Økonomiudvalgets møde den 21. april 2015
  Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser, at som følge af ændrede forudsætninger i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af anlægsbevillingen, gives der anlægsbevilling på 2,915 mio. kr. Restbeløbet 4,317 mio. kr. afventer 2. Økonomiske Redegørelse 2015, hvor der træffes beslutning om der kan disponeres over regnskabsoverskud, jf. Økonomiudvalgets beslutning fra mødet den 14. april 2015, sag nr. 157 - ad 2 (vedlægges som bilag).

  Teknik- og Miljøudvalget 09-04-2015
  Anbefales.

  Økonomiudvalget 21-04-2015
  Anbefales.

  Baggrund og vurdering
  Køge Byråd besluttede den 24. april 2012 "Parkeringsstrategi for Køge bymidte". Parkeringsstrategien indeholder beslutning om at etablere erstatningsparkeringspladser for anlæg, der overdrages til Køge Kyst samt parkeringshenvisning og betalingsparkering.

  I Køge Kommunes anlægsinvesteringsoversigt er der i 2015 - 2024 afsat rådighedsbeløb på 7,232 mio. kr. til Køge Kyst - parkeringsstrategi for Køge bymidte. Økonomiudvalget har besluttet, at der i øjeblikket kun må frigives 2,915 mio. kr.

  I 2015 foreslår Teknik- og Miljøforvaltningen, at
  • parkeringspladsen på hjørnet af Søndre Allé og Blegdammen færdiggøres mellem eksisterende parkeringsplads og vandværkets administrationsbygning. Der er projekteret cykelparkering samt personbilparkering. Det er aftalt med Energiforsyningen, at kommunen kan overtage arealet nu. Overslagspris 1,2 mio. kr.,
  • Toldbodvej 14, nedrivning af tidligere beboelse samt etablering / udvidelse af parkering på området. Overslagspris 0,9 mio. kr. 
  • parkeringshenvisningen gradvis udbygges i takt med ændret parkering. Overslag 0,5 mio. kr.,
  • lastbilparkeringspladsen syd for Collstropgrundens parkeringspladser omdannes til personbilparkering. Det er aftalt med STC / Køge Havn. Lastbilparkeringspladsen er udlagt til lastbilparkering, men anvendes primært til trailerparkering i forbindelse med Køge Havn. Overslagspris 0,3 mio. kr., 
  • den tidsubegrænsede Collstropparkering på de to baner nærmest tunellen gøres til 3 timers parkering for at tilgodese Køge bymidtes handlende. Overslagspris 0,1 mio. kr.,
  • der etableres parkeringsplads på del af arealet Værftsvej 3. Indkørsel mod øst i rundkørsel. Pladsen etableres dels som erstatning for lastbilparkeringspladsen, der nedlægges, og dels til personbiler i det omfang økonomien tillader. Pladsen ligger for en stor del i dag udlagt som grusplads, der kan afrettes, således den kan anvendes til lastbilparkering.

  Køge Handelsstandsforening har gennem formanden for Teknik- og Miljøudvalget genfremsendt forslag om parkeringsmuligheder i Vestergade. Samme forslag blev sidst behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. oktober 2014, sag nr. 223, i forlængelse af et møde i følgegruppen for parkeringshenvisning.

  Det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at

  • der med Teknik- og Miljøforvaltningens ovennævnte anlæg fortsat vil være overskud eller balance i parkeringsregnskabet for Køge bymidte i forbindelse med de mange byggerier, såfremt der senere på året kan frigives yderligere rådighedsbeløb
  • parkeringsforbuddet i Vestergade trafiksikkerhedsmæssigt principielt kan ændres til 15 minutters parkering ved anlæg af båse, som foreslået af Køge Handelsstandsforening. Det kræver imidlertid en væsentlig ombygning med skiltning og udskiftning af fliser til chaussesten, hvor parkering tillades, som igen medfører en ikke uvæsentlig anlægsudgift. Det bemærkes især, at selv om fortovet er bredt de foreslåede steder, er det overvejende sandsynligt, at udstillingsvarer fylder chaussestenene, således der kun er to fliserækker tilbage til fodgængere - herunder barnevogne og kørestolsbrugere. Det skal også bemærkes, at det nugældende parkeringsforbud tillader 3 minutters stop for af- og pålæsning eller så længe, der er aktivitet ved bilen. Forvaltningen vil henvise til tidligere fremsendt Rambøll rapport, som fraråder parkering og/eller ensretning af Vestergade. Forslaget fra Køge Handelsstandsforening indeholder også plantning af træer i fortovsarealerne. Forvaltningen bemærker, at træplantning i fortovsarealerne kræver store plantehuller, som derved fragår plads til fortovets trafik
  Det bemærkes, at Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 2. oktober 2014 besluttede:

  Der etableres ikke p-båse i Vestergade. Butikkerne i Vestergade gøres opmærksom på, at det er tilladt at standse i op til 3 minutter for af- og pålæsning.

  Der er i 2014  og i begyndelsen af 2015 etableret parkeringshenvisning. Den 25. marts 2015 har der været aflevering på det sidste anlæg på Toldbodvej. Der er fortsat nogle mindre fejlangivelser som tilrettes, ligesom kalibrering af de enkelte pladser nu overgår til Køge Kommunes P-ordning. Anlægget skal løbende ombygges i takt med, at Køge Kyst ændrer på parkeringsforholdene.

  Økonomi
  Der er i Køge Kommunes anlægsinvesteringsoversigt 2015-2024 årligt afsat 7,232 mio. kr. til etablering af erstatningsparkeringspladser i forbindelse med Køge Kyst. Udover etablering af erstatningsparkeringspladser anvendes midlerne også til parkeringshenvisning samt til etablering af betalingsparkering.

  Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling på 7,232 mio. kr. til etablering af erstatningsparkeringspladser i forbindelse med Køge Kyst. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat 7,232 mio. kr. rådighedsbeløb i budgettet. 

  Herudover skal det bemærkes, at en del af rådighedsbeløbet svarende til 4,317 mio. kr. til Parkeringsstrategi for Køge Bymidte (TMU08) er i anlægsplanen 2015-2024 angivet som mærket anlæg. Det samlede beløb kan frigives, idet det forudsættes, at Byrådet i regnsskabssagen har besluttet at frigive midler. Regnskabssagen bliver ligeledes forelagt Byrådet den 28. april 2015  
  Beslutning
  Tilbagesendes til fagudvalget.
  Fraværende
  Ali Ünsal (V)
  Erik Swiatek (A)
  Jacob Mark (F)
  Jeppe H. Lindberg (I)
  Bilag

  Til toppen


  121.   Køge vejlys - energibesparende projekter - anlægsregnskab


  Indstilling
  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at anlægsregnskab for Køge vejlys – Energibesparende projekter godkendes.

  Teknik- og Miljøudvalget 09-04-2015
  Anbefales.

  Økonomiudvalget 21-04-2015
  Anbefales.
  Baggrund og vurdering
  Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillinger på 15,2 mio. kr., som blev givet på Byrådets møder den 23. oktober 2012 og den 24. september 2013 til energibesparende projekter på Køges vej- og stibelysning. I forhold til anlægsbevillingen udviser regnskabet et mindreforbrug på 2.391 kr.  

  Der er nu udført væsentlige energibesparende foranstaltninger på vej- og stibelysningen for bevillingerne, og der foreligger nu anlægsregnskab. 

  Byrådet besluttede i 2012 at give anlægsbevilling på 7,0 mio. kr. og i 2013 at give anlægsbevilling på 8,2 mio. kr. til anlægsprojekt Køge vejlys – energibesparende projekter. Da der ikke var tidsmæssig mulighed for at optimere belysningen i 2012 og 2013, er udgifterne derfor først afholdt i 2013 og 2014. 

  De energibesparende projekter er optaget som lån ud over den normale låneramme. Der er foretaget beregninger på flere anlæg, som viser tilbagebetalingstider på typisk 10 – 14 år. Optimeringen er foretaget af de mest strømforbrugende anlæg samt i forbindelse med de tidligere meget anvendte kviksølvslyskilder. Den nye belysning er primært udført med LED belysning, og derved bespares mellem 30 og 60 % energi.  

  Der mangler fortsat stor udskiftning af kviksølvslyskilder, som fra marts 2015 ikke længere må forhandles i EU, idet kviksølvslyskilder nu betragtes som farligt affald. Der foretages løbende lovpligtig opgradering med anlægsmidler, der er afsat på kommunens investeringsoversigt. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at energibesparende projekter i Køges vej- og stibelysning er blevet udført i forventet omfang.
  Økonomi
  Anlægsregnskab (opstilling i hele kr. ekskl. moms): 

  Regnskabet omhandler:
  Køge Kyst parkeringAnlægsbevillingRådighedsbeløbForbrug
  Anlægsudgifter15.200.000 kr.15.200.000 kr.15.197.609 kr.
  Mindreforbrug-2.391 kr.-2.391 kr. 
  + er merforbrug og – er mindreforbrug 

  Økonomisk Afdeling bemærker, at der har været et mindreforbrug på i alt 2.391 kr. svarende til under 0,1% i forhold til anlægsbevilling og rådighedsbeløb, hvilket betyder et tilsvarende mindreforbrug i forhold til kassen.
  Beslutning
  Godkendt.
  Fraværende
  Ali Ünsal (V)
  Erik Swiatek (A)
  Jacob Mark (F)
  Jeppe H. Lindberg (I)

  Til toppen


  122.   Vandplanprojekter - driftsbevilling til udførelse 2015


  Indstilling
  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at
  1. der gives driftsbevilling til indtægt på -282.000 kr. vedr. NaturErhvervstyrelsens tilskud til vandplanprojekterne,
  2. der gives en udgiftsbevilling på 282.000 kr. til udførelsen af projekterne.
  Teknik- og Miljøudvalget 09-04-2015
  Anbefales.

  Økonomiudvalget 21-04-2015
  Anbefales.
  Baggrund og vurdering
  Teknik- og Miljøudvalget behandlede i december 2014 sag om vandplan 2012-2015. Udvalget godkendte, at projekterne sendes i høring jf. vandløbsloven.

  Forvaltningen planlægger, at arbejdet udføres, når høringsperiode og klagefrister er udløbet.

  Projektet omfatter bl.a. restaurering af Kanderød Bæk og Gammelsøbækken i samarbejde med Stevns Kommune.
  Økonomi
  Vandplanprojekterne finansieres af NaturErhvervsstyrelsen pulje til kommunale projekter om vandløbsrestaurering og er derfor udgiftsneutralt for Køge Kommune.

  Økonomisk Afdeling bemærker, at der er tale om en udgiftsneutral indtægts-/udgiftsudgiftsbevilling på 282.000 kr. Servicerammen påvirkes derfor ikke af indstillingen.
  Beslutning
  Godkendt.
  Fraværende
  Ali Ünsal (V)
  Erik Swiatek (A)
  Jacob Mark (F)
  Jeppe H. Lindberg (I)

  Til toppen


  123.   Ansøgning om godkendelse af lejeforhøjelse i boligforbedret ejendom


  Indstilling
  Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at lejeforhøjelsen godkendes, således at den samlede leje forhøjes til 772 kr. pr. m2 årligt.

  Økonomiudvalget 14-04-2015
  Anbefales.
  Baggrund og vurdering
  Ejer af ejendommen Vestergade 6, Køge, Halgreen ApS v/Lars Halgreen, Solvangsvej 16, 4681 Herfølge, anmoder Byrådet om godkendelse af lejeforhøjelse i henhold til den tinglyste deklaration på ejendommen. Da ejendommen blev boligforbedret i 1989, blev der tinglyst en deklaration på ejendommen om, at Byrådet skal godkende senere lejeforhøjelse (forhøjelse som følge af skatte- og afgiftsstigninger samt regulering af grundydelsen skal ikke godkendes), jf. den dagældende § 60, stk. 2 i lov om byfornyelse og boligforbedring. Denne regel gælder for sager med tilsagn givet før 1. januar 1995. I henhold til den dagældende § 60, stk. 3 kan lejen ikke overstige den leje, som på ethvert tidspunkt vil kunne beregnes efter principperne om omkostningsbestemt leje i kapitel II i boligreguleringsloven. 

  Efter boligforbedringen godkendte Byrådet en årlig leje på 515 kr. pr. m2 årligt. Den 24. august 2010 har Byrådet senest godkendt en lejeforhøjelse, hvor den samlede leje udgjorde 739,40 kr. pr. m2 årligt. 

  Til brug for Byrådets vurdering af lejen skal der udarbejdes et omkostningsbestemt budget. Det fremsendte udkast til driftsbudget er gennemgået af forvaltningen. Den samlede leje opgøres således: 

   Budgetleje 248 kr. pr. m2
   Henlæggelser iht. § 18 (udvendig vedligeholdelse)  83 kr. pr. m2
   Hensættelse Grundejernes Investeringsfond  76 kr. pr. m2
   Forbedringstillæg vedr. boligforbedring 365 kr. pr. m2
   I alt 772 kr. pr. m2

  Hvis forhøjelsen godkendes, vil den månedlige leje for en lejlighed på 55 m2 udgøre 3.538 kr. Ejendommen består af 3 boliglejemål og 2 erhvervslejemål. Boliglejemålene er på hhv. 55 og 71 m2 med 2 værelser i hver samt 1 lejemål på 99 m2 med 4 værelser. Alle lejligheder er forsynet med eget badeværelse. Da lejeforhøjelsen opfylder principperne i reglerne om omkostningsbestemt leje i boligreguleringslovens kapitel II, anbefaler forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice, at det godkendes, at lejen forhøjes fra 739,40 kr. til i alt 772 kr. pr. m2 årligt.
  Økonomi
  Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
  Beslutning
  Godkendt.
  Fraværende
  Ali Ünsal (V)
  Erik Swiatek (A)
  Jacob Mark (F)
  Jeppe H. Lindberg (I)

  Til toppen


  124.   Byggeregnskab (skema C) i forbindelse med opførelse af 52 familieboliger - Boholteparken etape 1 (Domea)


  Indstilling
  Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at
  1. skema C godkendes med en anskaffelsessum på 99,778 mio. kr. og et grundkapitallån på 13,969 mio. kr.
  2. huslejen ved byggeriets afslutning på 925 kr. pr. m2 godkendes.

  Økonomiudvalget 21-04-2015
  Anbefales.
  Baggrund og vurdering
  Domea fremsender den 12. januar 2015 endeligt byggeregnskab for 52 familieboliger beliggende Boholteparken, etape 1.

  Køge Byråd godkendte den 18. december 2012, sag nr. 288, skema B for påbegyndelsen af byggeriet.

  I forhold til godkendelsen af skema B er der tale om en mindreudgift på anskaffelsessummen på 3,852 mio. kr. og 0,539 mio. kr. på grundkapitallånet.

  Årsagen til den mindre udgift skyldes primært store besparelser på tilslutningsafgiften.
  Økonomi
  Anlægssummen, som ønskes godkendt i skema C, udgør 99,778 mio. kr.

  Den endelige anskaffelsessum fordeler sig, jf. vedhæftede bilag, således:

   

  Skema A 

  Skema B

  Skema C 

  Grundudgifter 

  21,110 mio. kr. 

  20,798 mio. kr.

  16,299 mio. kr.

  Entrepriseudgifter 

  71,463 mio. kr. 

  71,416 mio. kr.

  73,871 mio. kr.

  Omkostninger 

  9,974 mio. kr. 

  9,841 mio. kr.

  8,259 mio. kr.

  Gebyrer 

  1,584 mio. kr. 

  1,576 mio. kr.

  1,798 mio. kr.

  Lejeindt��gt i byggeperioden

   

   

  - 0,449 mio. kr.

   I alt

   104,131 mio. kr.

  103,631 mio. kr. 

  99,778 mio. kr.

  Anskaffelsessummen, som bygherren Domea søger om godkendelse af, finansieres således:

   

  Skema A 

  Skema B

  Skema C 

  Realkreditlån (84%)

  87,470 mio. kr. 

  87,050 mio. kr.

  83,814 mio. kr.

  Grundkapitallån (14%)

  14,578 mio. kr. 

  14,508 mio. kr.

  13,969 mio. kr.

  Beboerindskud (2%)

  2,083 mio. kr. 

  2,073 mio. kr.

  1,996 mio. kr.

   I alt

   104,131 mio. kr.

  103,631 mio. kr.

  99,779 mio. kr.


  Ud over det kommunale grundkapitallån, som er opkrævet efter at tilsagnet er meddelt, påtager kommunen sig en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi, jf. almenboliglovens § 127. Konkret udgør garantien 52,84 % af lånets retsgæld svarende til ca. 46 mio. kr.

  De 52 familieboliger er opført som 6 stk. 2-rumsboliger, 28 stk. 3-rumsboliger og 18 stk. 4-rumsboliger. Det gennemsnitlige boligareal er 94 m2.

  Huslejen er beregnet til 925 kr. pr. m2 eksklusiv forbrugsudgifter.

  Lejen ugør således pr. måned:
  -  5.319 kr. for en 2-rumsbolig. 
  -  6.838 kr. for en 3-rumsbolig. 
  -  7.862 kr. for en 4-rumsbolig. 
  Beslutning
  Godkendt.
  Fraværende
  Ali Ünsal (V)
  Erik Swiatek (A)
  Jacob Mark (F)
  Jeppe H. Lindberg (I)

  Til toppen


  125.   Byggeregnskab (skema C) i forbindelse med opførelse af 33 familieboliger - Boholteparken etape 2 (Domea)


  Indstilling
  Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at

  1. Skema C godkendes med en anskaffelsessum på 60,292 mio. kr. og et grundkapitallån på 8,441 mio. kr.

  2. Huslejen ved byggeriets afslutning på 940 kr. pr. m2 godkendes.

  Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at
  1. skema C godkendes med en anskaffelsessum på 60,292 mio. kr. og et grundkapitallån på 8,441 mio. kr.,
  2. huslejen ved byggeriets afslutning på 940 kr. pr. m2 godkendes.

  Økonomiudvalget 21-04-2015
  Anbefales.
  Baggrund og vurdering
  Domea fremsender den 12. januar 2015 endeligt byggeregnskab for 33 familieboliger beliggende Boholteparken, etape 2.

  Køge Byråd godkendte den 18. december 2012, sag nr. 289, skema B for påbegyndelsen af byggeriet.

  I forhold til godkendelsen af skema B er der tale om en mindreudgift på anskaffelsessummen på 0,764 mio. kr. og 0,107 mio. kr. på grundkapitallånet.

  Årsagen til den mindre udgift skyldes primært besparelser på tilslutningsafgifter.
  Økonomi
  Anlægssummen, som ønskes godkendt i skema C, udgør 60,292 mio. kr.

   

   Skema A

   Skema B

  Skema C

   Grundudgifter

  12,722 mio. kr.

  12,425 mio. kr.

  9,583 mio. kr.

   Entrepriseudgifter

  40,994 mio. kr.

  41,849 mio. kr.

  43,976 mio. kr.

   Omkostninger

  6,758 mio. kr.

  5,854 mio. kr.

  5,659 mio. kr.

   Gebyrer

  0,932 mio. kr.

  0,928 mio. kr.

  1,074 mio. kr.

   I alt

  61,356 mio. kr.

  61,056 mio. kr.

  60,292 mio. kr.


  Anlægssummen, som bygherren Domea søger om godkendelse af, finansieres således:

   Skema A

   Skema B

  Skema C

   Realkreditlån (84%)

  51,539 mio. kr.

  51,287 mio. kr.

  50,645 mio. kr.

   Grundkapitallån (14%)

  8,590 mio. kr.

  8,548 mio. kr.

  8,441 mio. kr.

   Beboerindskud (2%)

  1,227 mio. kr.

  1,221 mio. kr.

  1,206 mio. kr.

   I alt

  61,356 mio. kr.

  61,056 mio. kr.

  60,292 mio. kr.


  Ud over det kommunale grundkapitallån, som er opkrævet efter at tilsagnet er meddelt, påtager kommunen sig en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi, jf. almenboliglovens § 127. Konkret udgør garantien 53,56 % svarende til ca. 27 mio. kr.

  De 33 familieboliger er opført som 12 stk. 2-rumsboliger, 15 stk. 3-rumsboliger og 6 stk. 4-rumsboliger. Det gennemsnitlige boligareal er 85m2.

  Huslejen er beregnet til 940 kr. pr. m2 eksklusiv forbrugsudgifter.

  Lejen udgør således pr. måned:
  -  5.405 kr. for en 2-rumsbolig. 
  -  7.050 kr. for en 3-rumsbolig.
  -  7.990 kr. for en 4-rumsbolig.
  Beslutning
  Godkendt.
  Fraværende
  Ali Ünsal (V)
  Erik Swiatek (A)
  Jacob Mark (F)
  Jeppe H. Lindberg (I)

  Til toppen


  126.   30 aflastningsboliger - godkendelse af skema B - boliger


  Indstilling
  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at skema B for 30 almene ældreboliger (aflastningsboliger) med Køge Kommune som bygherre godkendes.

  Økonomiudvalget 14-04-2015
  Anbefales.
  Baggrund og vurdering
  Byrådet har den 27. januar 2015 godkendt anlægsbevilling til etablering af 30 almene ældreboliger som aflastningsboliger i Køge i forbindelse med opførelse af byggeri på byggefelt 9 af Køge Kyst projekterne.

  Alle projektoplysninger i forbindelse med størrelser og anskaffelsessum er uændret i forhold til skema A-godkendelsen, bortset fra en mindre justering i entreprisesummen på 20.000 kr.

  I den mellemliggende periode har konsortiepartneren skudt samtlige projektrettigheder og forpligtelser ned i det endelige projektselskab med det formål, at opføre samtlige projekter i Køge. Selskabet, som nu er vores konsortiepartner, hedder Køge Centrum P/S. 
  Økonomi
  Den budgetterede anskaffelsessum (inkl. moms):

  Grundudgift, som medfinansieres iht. § 11 i bekendtgørelse nr. 1288
  af 11.12.2009, inkl. tilslutningsafgifter

  10,581 mio. kr. 

  Håndværkerudgifter inkl. uforudsete udgifter m.v.

   39,572 mio. kr.

  Omkostninger

   4,896 mio. kr.

  Samlet anskaffelsessum ekskl. gebyrer

   55,049 mio. kr.

  Gebyrer

   0,897 mio. kr.


  Det ansøgte beløb er beregnet på baggrund af det tilladte maksimumsbeløb.

  Finansiering:
  Realkreditlån  

  49,232 mio. kr. 

  Kommunal grundkapital 10 % samt beboerindskud 2 %,
  der her betales af kommunen

   6,714 mio. kr.

  Samlet anskaffelsessum inkl. moms

   55,946 mio. kr.


  Det skal bemærkes, at ovennævnte opstilling alene rummer beløb i relation til skema B, det vil sige støtteberettigede beløb. Udgifter til inventar og hjælpemidler er ikke støtteberettiget, men indgår i den samlede anlægsbevilling.
  Beslutning
  Godkendt.
  Fraværende
  Ali Ünsal (V)
  Erik Swiatek (A)
  Jacob Mark (F)
  Jeppe H. Lindberg (I)
  Bilag

  Til toppen


  127.   30 aflastningsboliger - godkendelse af skema B - serviceareal


  Indstilling
  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at skema B for servicearealet til 30 ældreboliger (aflastningsboliger) med Køge Kommune som bygherre godkendes.

  Økonomiudvalget 14-04-2015
  Anbefales.
  Baggrund og vurdering
  Byrådet har på møde den 27. januar 2015 godkendt anlægsbevilling til etablering af serviceareal til 30 almene ældreboliger som aflastningsboliger i Køge i forbindelse med opførelse af byggeri på byggefelt 9 af Køge Kyst projekterne.

  Alle projektoplysninger i forbindelse med størrelse og anskaffelsessum er uændret i forhold til skema A godkendelsen.

  I den mellemliggende periode har konsortiepartneren skudt samtlige projektrettigheder og forpligtelser ned i det endelige projektselskab med et formål, at opføre samtlige projekter i Køge. Selskabet, som nu er vores konsortiepartner, hedder Køge Centrum P/S.
  Økonomi
  Den budgetterede anskaffelsessum ekskl. moms:

   Grundudgift inkl. tilslutningsafgifter

  1,097 mio. kr. 

   Håndværkerudgifter inkl. uforudsete udgifter m.v.

   4,357 mio. kr.

   Omkostninger

   0,120 mio. kr.

   Samlet anskaffelsessum ekskl. gebyrer

   5,586 mio. kr.

   Gebyrer

   0,035 mio. kr.


  Finansiering:

  Tilskud 40.000 kr. pr. bolig 

   1,200 mio. kr.

  Kommunal egenfinansiering 

   4,409 mio. kr.

  Samlet anskaffelsessum inkl. gebyrer

   5,609 mio. kr.

  Beslutning
  Godkendt.
  Fraværende
  Ali Ünsal (V)
  Erik Swiatek (A)
  Jacob Mark (F)
  Jeppe H. Lindberg (I)
  Bilag

  Til toppen


  128.   Eventuelt


  Beslutning
  Marie Stærke (A) efterlyste retningslinjer og en drøftelse omkring evt. byggeskader forårsaget af byggearbejder m.m.
  Borgmesteren vil foranledige sagen dagsordensat i Økonomiudvalget/ Teknik- og Miljøudvalget.
  Fraværende
  Ali Ünsal (V)
  Erik Swiatek (A)
  Jacob Mark (F)
  Jeppe H. Lindberg (I)

  Til toppen


  129.   Boliger 2 (Lukket punkt)


  Beslutning
  Godkendt.
  Fraværende
  Ali Ünsal (V)
  Erik Swiatek (A)
  Jacob Mark (F)
  Jeppe H. Lindberg (I)
  Mads Andersen (C)

  Til toppen


  130.   Salg af parcelhusgrund i Sandholmgård (Lukket punkt)


  Beslutning
  Godkendt.
  Fraværende
  Ali Ünsal (V)
  Erik Swiatek (A)
  Jacob Mark (F)
  Jeppe H. Lindberg (I)
  Mads Andersen (C)

  Til toppen


  131.   Salg af parcelhusgrund i Sandholmgård (Lukket punkt)


  Beslutning
  Godkendt.
  Fraværende
  Ali Ünsal (V)
  Erik Swiatek (A)
  Jacob Mark (F)
  Jeppe H. Lindberg (I)
  Mads Andersen (C)

  Til toppen


  132.   Salg af parcelhusgrund Sandholmgård (Lukket punkt)


  Beslutning
  Godkendt.
  Fraværende
  Ali Ünsal (V)
  Erik Swiatek (A)
  Jacob Mark (F)
  Jeppe H. Lindberg (I)
  Mads Andersen (C)

  Til toppen


  133.   Salg af parcelhusgrund Kildebjergs Tofter, Bjæverskov (Lukket punkt)


  Beslutning
  Godkendt.
  Fraværende
  Ali Ünsal (V)
  Erik Swiatek (A)
  Jacob Mark (F)
  Jeppe H. Lindberg (I)
  Mads Andersen (C)

  Til toppen


  134.   Salg af ejendom i Ejby (Lukket punkt)


  Beslutning
  Godkendt.
  Fraværende
  Ali Ünsal (V)
  Erik Swiatek (A)
  Jacob Mark (F)
  Jeppe H. Lindberg (I)
  Mads Andersen (C)

  Til toppen


  135.   Proces for omdannelse af ejendomme (Lukket punkt)


  Beslutning
  Godkendt.
  Fraværende
  Ali Ünsal (V)
  Erik Swiatek (A)
  Jacob Mark (F)
  Jeppe H. Lindberg (I)
  Mads Andersen (C)

  Til toppen


  136.   Principbeslutning om ekspropriation (Lukket punkt)


  Beslutning
  Godkendt.
  Fraværende
  Ali Ünsal (V)
  Erik Swiatek (A)
  Jacob Mark (F)
  Jeppe H. Lindberg (I)
  Mads Andersen (C)

  Til toppen


  137.   Køge Park - orientering omkring aktuel status (Lukket punkt)


  Beslutning
  Til efterretning.
  Fraværende
  Ali Ünsal (V)
  Erik Swiatek (A)
  Jacob Mark (F)
  Jeppe H. Lindberg (I)
  Mads Andersen (C)

  Til toppen


  138.   Eventuelt (Lukket punkt)


  Beslutning
  Intet.
  Fraværende
  Ali Ünsal (V)
  Erik Swiatek (A)
  Jacob Mark (F)
  Jeppe H. Lindberg (I)
  Mads Andersen (C)

  Til toppen

  Opdateret af Køge Kommune 21.01.16