Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Køge Byråd

Den 08.10.2015 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anette Simoni, (V)
Dora Olsen, (O)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Helle Poulsen, (V)
Ida Marie Kristensen, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Jette W. Jørgensen, (Ø)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lis Hesselberg, (V)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Palle Svendsen, (V)
Paul Christensen, (V)
Pernille Sylvest, (A)
Rasmus Felt, (A)
René Jespersen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)
Trine Hastrup, (V)

Afbud:

Poul Erik Jensen, (V)

250.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Afbud fra Erik Swiatek (A) og Poul Erik Jensen (V).
Fraværende
Poul Erik Jensen (V)

Til toppen


251.   Indkaldelse af stedfortræder for byrådsmedlem Erik Swiatek (A) - 2. behandling af budget


Indstilling
Borgmesteren indstiller, at Byrådet tager til efterretning, at der er indkaldt stedfortræder for byrådsmedlem Erik Swiatek (A), der er forhindret i at deltage i Byrådets 2. behandling af budgetforslag 2016-19.
Baggrund og vurdering
Byrådsmedlem Erik Swiatek (A) har oplyst, at han er forhindret i at deltage på Byrådets møde den 8. oktober 2015, hvor der sker 2. behandling af budget 2016-19.

I henhold til bestemmelserne i den kommunale styrelseslov, § 15, stk. 1, kan kandidatlisten kræve stedfortræder indkaldt, når et medlem er forhindret i at deltage i 2. behandling af forslaget til årsbudget.

Det skal bemærkes, at en stedfortræder, der indkaldes til at deltage i 2. behandlingen af budgetforslaget, ikke kan deltage i behandlingen af andre sager, som eventuelt er på dagsordenen til det pågældende møde.

1. stedfortræder på kandidatliste A, Socialdemokratiet er Pernille Sylvest, Mjølnersvej 6, 4600 Køge.
Økonomi
I henhold til reglerne i den kommunale styrelseslov ydes der diæter til stedfortrædere, der indkaldes til at deltage i enkelte møder i Byrådet.
Beslutning
Pernille Sylvest (A) godkendt som stedfortræder for Erik Swiatek (A).
Fraværende
Poul Erik Jensen (V)

Til toppen


252.   Anden behandling af budget 2016-19


Indstilling
Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller budget 2016-19 til andenbehandling i Økonomiudvalget og Byrådet, herunder at 
  1. skattesatser tages til efterretning,
  2. valg af statsgaranti godkendes,
  3. takster for 2016 jf. bilag 1, godkendes,   
  4. tekniske og politiske ændringer indarbejdes i budgetforslag 2016-19 jf. afstemningslisten. Afstemningslisten er vedlagt i bilag 2, 
  5. ”Aftale om budget 2016-19” godkendes. Budgetaftalen er vedlagt i bilag 3.B,  
  6. eventuelle tekniske korrektioner herunder tilpasning af taksterne som følge af beslutningerne i andenbehandlingen indarbejdes administrativt,
  7. budgetbemærkningerne korrigeres i overensstemmelse med Byrådets andenbehandling.

Protokollering og afstemningsliste fra Økonomiudvalgets møde tirsdag kl. 9.00 vil blive opdateret i dagsordenenssystemet i løbet af tirsdag den 6. oktober 2015.

Økonomiudvalget 06-10-2015
Jeppe Lindberg (I) deltog under behandling af dette punkt.

Der blev omdelt høringssvar af 5. oktober 2015  fra Hovedsamarbejdsudvalget.

ad 1: Til efterretning.
ad 2: Anbefales.
ad 3: Anbefales.
ad 4: Anbefales jf. noteringer på afstemningslisten (alle ændringsforslag anbefales af Økonomiudvalgets medlemmer). 
ad 5: Anbefales.
ad 6: Anbefales.
ad 7: Anbefales.

Baggrund og vurdering
Byrådet førstebehandlede budgetforslaget for 2016-19 den 8. september 2015. I henhold til styrelseslovens § 38 skal der gå mindst 3 uger mellem første- og andenbehandlingen af budgettet. Det fremgår endvidere af lovgivningen, at andenbehandlingen af budgettet skal ske senest den 15. oktober. Andenbehandling af Budget 2016-19 finder sted i Økonomiudvalget den 6. oktober 2015 og i Byrådet den 8. oktober 2015.

Til andenbehandlingen af budgettet er der kommet supplerende oplysninger, der giver anledning til tekniske korrektioner, som anbefales indarbejdet i budget 2016-19. Herudover har et flertal i Byrådet bestående af Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten samt Dansk Folkeparti  (herefter benævnt C, V, A, F, Ø, O) den 27. september 2015 indgået forlig om budget 2016-19. Eventuelt høringssvar fra Hoved MED-udvalget (HMU) til budgetforliget vil foreligge til mødet.

Budgetforliget sættes under punkt 4 til afstemning som politiske ændringsforslag. De tekniske korrektioner og de politiske ændringsforslag er listet i afstemningslisten, der er vedlagt som bilag 2. Afstemningslisten er opdelt i A. Drift (side 1), B. Anlæg (side 5) og C. Finansiering (side 6). Alle tre kategorier er underopdelt i ”Tekniske Korrektioner” og ”Politiske ændringsforslag”.

Under punkt A. Drift er ændringsforslagene yderligere opdelt i forhold til, hvilke politiske udvalg ændringerne vedrører. 

Eventuelle tekniske korrektioner og tilpasning af taksterne som konsekvens af Byrådets andenbehandling af budget 2016-19 indarbejdes administrativt, jf. punkt 6. 

I det følgende kommenteres de enkelte indstillingspunkter: 

Ad 1: Skattesatser
Budgetforslag 2016-19 og ændringsforslaget til budgetforslaget indeholder ikke ændringer i skattesatserne i forhold til 2015.

De indarbejdede skattesatser udgør: 
Skattesatser

2015 og 2016

Kommunal indkomstskat24,9 procent
Kirkelig ligning 0,87 procent
Kommunal grundskyld (almindelige ejendomme) 
Kommunal grundskyld (produktionsjord)
21,038 promille
6,238 promille
Dækningsafgift af forretningsejendomme0 promille
Dækningsafgift af offentlige ejendomme (forskelsværdi)8,75 promille
Dækningsafgift af offentlige ejendomme (grundværdi)10,519 promille

Ad 2: Statsgaranti eller selvbudgettering
Direktionen anbefaler valg af statsgaranti i 2016. I budgetforslag 2016-19 er der budgetteret med valg af statsgaranti i 2016 og selvbudgettering i 2017-19. Der henvises i øvrigt til notat udsendt den 9. september 2015. 

Ad 3: Takster
Køge Kommunes takstblad for 2016-19 fremsendes til godkendelse. Takstbladet er vedlagt som bilag 1.

Ændringsforslag til budget 2016-19 kan give anledning til takstændringer, som indarbejdes administrativt, jf. punkt 6.  

Ad 4: Teknisk-administrative korrektioner samt politiske ændringsforslag
Der er efter førstebehandlingen fremkommet supplerende oplysninger, der giver anledning til teknisk-administrative korrektioner. Korrektionerne er indarbejdet i afstemningslisten, bilag 2 (Drift side 1, Anlæg side 5 og Finansiering side 6). 

De væsentligste tekniske korrektioner vedrører:  
- Udmøntning af Lov- og cirkulæreprogrammet.
- Ændrede budgetforudsætninger på kontanthjælp, fleksjob og ledighedsydelse og førtidspension.
- Tilretning af afledt drift på anlægsprojekter samt udgifter til flygtninge.
- Hertil kommer en række budgetneutrale omplaceringer (markeret grå i afstemningslisten). 

Budgetforslag 2016-19 inklusive de tekniske korrektioner og politiske ændringsforslag indeholder et reelt kassetræk på 22,6 mio. kr. i perioden 2016-19. Resultatopgørelsen er vedlagt som bilag 4. Se yderligere under punktet ”Økonomi”.

Ad 5: ”Aftale om budget 2016-19”
Forligspartierne har fremsendt hensigtserklæring til budget 2016-19: ”Aftale om budget 2016-19” til godkendelse. Budgetaftalen er vedlagt som bilag 3.A og 3.B.  

Ad 6: Ændringer efter andenbehandlingen
Byrådets andenbehandling af budget 2016-19 kan give anledning til ændringer som følge af PL-fremskrivningen på artsniveau og til ændringer i takstberegningerne. Disse ændringer indarbejdes administrativt. 

Ad 7: Budgetbemærkninger
I budgetbemærkningerne beskrives de enkelte budgetposter. Budgetbemærkningerne er udsendt med budgetmaterialet den 21. august 2015. Budgetbemærkningerne korrigeres i overensstemmelse med indholdet af andenbehandlingen af budgettet og udsendes sammen med det trykte budget. Det bemærkes, at budgetbemærkningerne ikke er bindende, men udelukkende beskriver basisforudsætningerne for budgettet.

I Køge Kommune gives bevillingerne på udvalgsniveau. Bevillingsoversigten er vedlagt som bilag 5. 
Økonomi
Budgetforslaget 2016-2019, der fremsendes til 2. behandlingen, overholder rammerne i kommunens økonomiske politik.

For det første udgør driftsoverskuddet i gennemsnit 3,3 % af serviceudgifterne set over de fire budgetår, hvilket er højere end de minimum 3 %, som den økonomiske politik foreskriver. For det andet er der set over den 4-årige budgetperiode balance på bundlinjen, idet der dog er budgetteret med et kassetræk på 22,6 mio. kr., der anvendes til konkrete investeringer. Kassetrækket skal ses i sammenhæng med det tredje element i den økonomiske politik, nemlig at kassebeholdningen skal have en fri kapacitet på 150 mio. kr. Med budgetforslaget til 2. behandlingen udgør den gennemsnitlige kassebeholdning fortsat 300 mio. kr. ved udgangen af 2019. 

Budgetforslaget 2016-19 inklusiv de tekniske korrektioner og politiske ændringsforslag indeholder en beregnet servicevækst på -0,1 % fra 2015 til 2016. Det skal bemærkes, at den negative servicevækst hænger sammen med, at overførselspuljen i budgetforslaget til 2. behandlingen er reduceret fra 50 til 40 mio. kr. Det reducerer rent teknisk væksten i serviceudgifterne med ca. 0,4%-point fra 2015 til 2016 uden at det har reelle konsekvenser for serviceniveauet. Omvendt er der i budgetforslaget til 2. behandlingen omlagt vedligeholdelsesudgifter fra anlæg til drift på 7,3 mio. kr. i 2016, hvilket alt andet lige øger væksten i serviceudgifterne. Korrigeret for disse to tekniske forhold, er der reelt tale om nulvækst i kommunens serviceudgifter fra 2015 til 2016.    
  
Budgetforslag 2016-19 inklusiv de tekniske korrektioner og politiske ændringsforslag indeholder et skattefinansieret bruttoanlægsniveau på 213 mio. kr. i 2016.  

Den samlede resultatopgørelse
findes i bilag 4
Beslutning
Der blev til Byrådets medlemmer omdelt ajourført bilag 2 - Afstemningsliste.
Borgmesteren oplyste at den ajourførte Afstemningsliste indeholdt følgende ændringsforslag, der ikke var indeholdt i indstilling fra Økonomiudvalget: 84 + 126 + 127 + 128.

ad 1: Godkendt.
ad 2: Godkendt.
ad 3: Godkendt.
ad 4: Godkendt, jf. noteringer på Afstemningslisten.
ad 5: Godkendt.
ad 6: Godkendt.
ad 7: Godkendt.
Fraværende
Poul Erik Jensen (V)
Bilag

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 21.01.16