Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Køge Byråd

Den 30.04.2019 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Dahl, (A)
Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Osama Aref Mohamad, (A)
Paul Christensen, (V)
Pernille Sylvest, (A)
Poul Erik Jensen, (V)
Selim Balikci, (A)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)

Afbud:

Ali Ünsal, (V)
Helle Poulsen, (V)

56.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Ken Kristensen (V) orienterede om, at Helle Poulsen (V) har forfald.

Kandidatliste V ønsker stedfortræder indkaldt efter reglerne i den kommunale styrelseslov § 15, stk. 1.

Poul Erik Jensen, Gl. Slimmingevej 8 B, Slimminge, 4100 Ringsted er 2. stedfortræder på kandidatlisten.

Byrådet besluttede, at betingelserne for at indkalde stedfortræder er opfyldt, og at Poul Erik Jensen er rette stedfortræder og valgbar. Poul Erik Jensen deltog herefter i mødet.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Helle Poulsen (V)

Til toppen


57.   Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet


Indstilling
Der foreligger ingen skriftlige spørgsmål.
Beslutning
Intet.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Helle Poulsen (V)

Til toppen


58.   Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet


Beslutning

Bent Lundsbjerg, Skovbovej 145, Bjæverskov spurgte til boliger i Bjæverskov og Vemmedrup i kommuneplanen. Borgmesteren lovede et skriftligt svar.

Eschenrich, Åhavnen 20, Køge spurgte til tømning af renovation. Borgmesteren lovede et svar fra forvaltningen herpå. 

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Helle Poulsen (V)

Til toppen


59.   Overgivelse af regnskab 2018 til revisionen


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at regnskab 2018 overgives til revisionen.

Økonomiudvalget 23-04-2019
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Årsregnskabet 2018 med tilhørende bemærkninger m.v. skal aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen, jf. Styrelsesloven § 45. Det fremgår af bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., at aflæggelsen skal ske, så årsregnskabet kan afgives af Kommunalbestyrelsen til revisionen inden den 1. maj i året efter årsregnskabet. Den endelige politiske godkendelse af regnskabet skal ske senest ved udgangen af august måned, når revisionsberetningen foreligger.

Det foreliggende udkast til regnskab for 2018 består af to hoveddele:

 • Del 1 indeholder dels et overblik af hovedresultaterne i regnskabet, dels regnskabsbemærkninger for de enkelte udvalg samt forskellige obligatoriske oversigtstabeller.
 • Del 2 består primært af mere detaljerede obligatoriske regnskabsoversigter herunder oversigter over kommunens forpligtelser.

Hertil kommer en oversigt over de overførte beløb fra 2018 til 2019.

Samlet set er der tale om et regnskabsresultat, som er meget tæt på det oprindelige budget, hvis der korrigeres for overførsler og diverse tillægsbevillinger, som er givet gennem året. Det betyder, at pengene er brugt til den service, der er politisk besluttet.

Regnskabet viser også at kassetrækket har været væsentlig mindre end budgetteret, men dette skyldes hovedsageligt en større forskydning af overførte midler fra 2018 til 2019. Dette betyder, at den samlede forpligtigelse til kassetræk er øget med 68,5 mio. kr. i 2019. Dette kan give nogle udfordringer for økonomistyringen i 2019, da kommunerne også i 2019 vil være omfattet af service- og anlægsloft. I 2018 har Køge Kommune ikke overskredet hverken service- eller anlægsloftet. Men samlet set ligger kommunerne formentlig over loftet, hvorfor der er risiko for at Køge Kommune vil blive ramt af den kollektive sanktion.

Økonomi
Ingen særskilt.
Kommunikation
Efter Byrådets behandling af regnskabet, skal regnskabet oversendes til revisionen.
Beslutning

Godkendt, at regnskabet overgives til revisionen.

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Helle Poulsen (V)
Bilag

Til toppen


60.   Delberetning nr. 26 løbende revision for regnskabsåret 2018


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. delberetning nr. 26 vedr. løbende revision for regnskabsåret 2018 og besvarelse heraf godkendes
 2. relevante udvalg orienteres om effekten af de iværksatte initiativer efter udførelse af kvalitetskontrol i maj og februar og herefter efter behov og Byrådet orienteres inden for et år
 3. Byrådet godkender procedurer for kvalitetskontrol.
Økonomiudvalget 23-04-2019
Ad 1-3: Anbefales.
Baggrund og vurdering

BDO Kommunernes Revision har den 8. februar 2019 fremsendt delberetning nr. 26 vedr. løbende revision for regnskabsåret 2018. Delberetningen er sendt til Byrådets medlemmer pr. mail den 13. februar 2019.

Delberetningen vedr. den løbende revision har givet anledning til tre bemærkninger:

 1. Løbende rettidig opfølgning
 2. Kvalitetskontroller
 3. Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger

Revisionens bemærkninger og forvaltningens besvarelse fremgår af vedlagte bilag.

Af revisionsbemærkning 2.2.2. kvalitetskontroller henstiller revisionen, at de iværksatte initiativer følges tæt, og at Byrådet løbende orienteres om effekten af de iværksatte initiativer. Revisionen henstiller endvidere, at Byrådet tager stilling til om en årlig kvalitetskontrol er tilstrækkelig, eller om der er behov for løbende kvalitetskontroller.

Forvaltningen anbefaler at kvalitetskontrollen fremover foretages på følgende vis:

 • Et fuldt tilsyn (foretages i august hvert år)

 • To fokus tilsyn, som kontrollerer 1-3 fokusområder, som udvælges på baggrund af de udfordringer, som er konstateret ved det store tilsyn.

I 2019 vil rettidighed være et fokusområde i alle teams (foretages maj, november og februar). Efter fokusrevisionen i maj og februar orienteres relevante udvalg om resultatet af kvalitetskontrollen og Byrådet orienteres inden for et år.

Økonomi
Revisionens revisionsbemærkninger i delberetningen har ikke direkte økonomisk betydning. Men manglende/ikke rettidig opfølgning, manglende opdatering af Min Plan, generelle fejl vedrørende Jobafklaring mv., kan have driftsmæssig økonomisk betydning for kommunen.
Kommunikation

Revisionen anbefaler, at iværksatte initiativer vedr. løbende rettidige opfølgninger og kvalitetskontroller følges tæt. Det anbefales, at relevante udvalg orienteres i maj og februar, og at Byrådet får en samlet orientering af effekten af de iværksatte initiativer inden for et år.

Den løbende orientering til relevante udvalg og Byrådet skal ske af Velfærdsforvaltningen.

Byrådets godkendelse og besvarelse af delberetningen skal fremsendes til:

 • BDO Kommunernes Revision
 • Diverse ministerier mv.
Beslutning

Ad 1-3: Godkendt.

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Helle Poulsen (V)
Bilag

Til toppen


61.   Udvalget for det specialiserede børne- og voksenområde - afraportering


Indstilling

Udvalget for det specialiserede børne- og voksenområde indstiller til Byrådet, at

 1. godkende strategi for specialområdet
 2. oversende strategien til de relevante fagudvalg for implementering
 3. tage afrapportering om udvalgets arbejde til efterretning.
Baggrund og vurdering

Udvalget for det specialiserede børne- og voksenområde blev nedsat i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018-21 (Budgeterklæringens Punkt I: Tværgående Indsatser) som et midlertidigt § 17, stk. 4-udvalg. Formålet med udvalget var at arbejde med udfordringer på det samlede specialområde i en periode frem mod foråret 2019.

ad 1 og 2) Strategi for specialområdet og implementering af denne

Udvalget for det specialiserede børne- og voksenområde har på en række møder drøftet forskellige aspekter af specialområdet - ikke mindste de økonomiske og andre udfordringer, der findes på området. Udvalget besluttede at samle sine anbefalinger og indstillinger vedrørende det videre arbejde på området i en strategi.

Formålet/visionen for arbejdet med området er: Kvalitet for borgerne, Sund økonomi og Bedre sagsbehandling

For at arbejde hen mod realisering af disse mål er anvist fire strategiske spor, der sætter rammer for indsatsen:

 • Kapacitets- og resursestrategi
 • Samskabelsesstrategi
 • Sammenhængs- og sagsbehandlingsstrategi
 • Fælles faglig og økonomisk strategi

De strategiske spor er foldet ud og konkretiseret med anførsel af både kommende og allerede igangsatte indsatser. Vedlagte strategiudkast fremlægges således til Byrådets godkendelse og i givet fald til oversendelse til implementering i de relevante fagudvalg.

ad 3) Afrapportering

Udvalget har arbejdet med en række temaer:

Tema 1: Hvad er det specialiserede socialområde?
Tema 2: Hvordan styres det specialiserede socialområde?
Tema 3: Kan vi knække den negative udgiftsudvikling?
Tema 4: Sagsbehandling og klager

I forbindelse med arbejdet har der været nedsat en referencegruppe med 4 brugerrepræsentanter og 4 medarbejderrepræsentanter. Gruppen har haft til opgave at rådgive udvalget i forhold til de områder, hvor medlemmerne har særlig viden og indsigt. Desuden har udvalget fået inspiration gennem oplæg bl.a. fra andre kommuner.

Udvalget har afholdt fem udvalgsmøder og to dialogmøder med Referencegruppen (i forbindelse med 3. og 4. udvalgsmøde). Temaerne for de fire første møder var fastlagt i kommissoriet jf. ovenstående, det sidste møde havde opsamling på arbejdet, herunder godkendelse af strategi og formel nedlæggelse af udvalget, på dagsordenen.

Ovenævnte strategi rummer som nævnt essensen af udvalgets anbefalinger og indstillinger på grundlag af udvalgets arbejde. (Læs mere om udvalgets arbejde i bilag).

 

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning

Ad 1-3: Godkendt.

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Helle Poulsen (V)
Bilag

Til toppen


62.   Årsrapport 2018 for Køge Havn


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at årsrapport og revisionsprotokollat for Køge Havn 2018 godkendes.

Økonomiudvalget 09-04-2019
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Køge Byråd skal i henhold til § 9, stk. 3 i lov om havne, godkende regnskabet for Køge Havn.

Havnebestyrelsen i Køge Havn har fremsendt årsrapport og revisionsprotokollat for 2018.

Havnebestyrelsen har uden bemærkninger godkendt årsrapport og revisionsprotokollat for 2018 den 25. februar 2019.

Havnebestyrelsen har pr. 30. januar 2018, godkendt optagelse af byggekredit på 100 mio.kr til finansiering af havneudvidelsen. Dette medfører, en højere kommunegaranti.

Regnskabet for Køge Havn 2018 udviser et samlet overskud på 11.600.124 kr. mod 11.174.819 kr. i 2017. Egenkapitalen udgør 133.044.155 kr. ultimo 2018 mod en primo saldo på 120.495.674 kr. i 2017.

Af revisionsprotokollatet fremgår det, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger, og regnskabet er forsynet med en blank påtegning.

Økonomi

Køge Kommunes ejerandel udgør 100 % i Køge Havn. Ultimo 2018 er der givet kommunegaranti for 145.271.000 kr. mod 48.966.000 kr. i 2017.

Kommunikation
Køge Havn skal have besked om Byrådets behandling af årsrapport 2018.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Helle Poulsen (V)
Bilag

Til toppen


63.   Lokalplan 1074 - endelig vedtagelse af lokalplan for boliger på Højelsevej


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. lokalplan 1074 for boliger på Højelsevej vedtages endeligt med redaktionelle ændringer samt ændringer, som beskrevet i høringsnotatet
 2. Teknik- og Ejendomsudvalget anmodes om at sætte trafiksikkerhed på Højelsevej på listen over trafiksikkerhedsprojekter.
Klima- og Planudvalget 04-04-2019
Anbefales.

Økonomiudvalget 23-04-2019
Ad 1-2: Anbefales.
Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog den 18. december 2018, pkt. 220, at sende forslag til Lokalplan 1074 for boliger på Højelsevej i offentlig høring. Der er indkommet 6 høringssvar.

Lokalplanen giver mulighed for udstykning af 13 grunde ved opførelse af fritliggende enfamiliehuse og op til 19 grunde ved evt. opførelse af dobbelthuse. Lokalplanen anlægger et grønt opholdsområde langs områdets interne boligvej. I den nordlige del af det grønne område, som ligger lavest, anlægges et regnvandsbassin.

Høringssvarene indeholder bl.a. bekymring over udkørslen over den meget trafikerede cykel- og gangsti på Højelsevej. Der er indsendt et forslag om at rykke bebyggelsens udkørsel så denne deles med Højelsevej nr. 4 og 6. Dermed undgås etablering af ny udkørsel til Højelsevej. Forvaltningen vurderer, at det kan være en mulig løsning, men at der er en række forhold som skal undersøges og afklares.

En ny udkørsel vil bl.a. kræve, at der er enighed mellem ejere, og at brugsretten tinglyses. Den del af vejen, som i givet fald skal forsyne lokalplanområdet, vil skulle befæstes og udvides og vil ændre status fra privat vej til privat fællesvej. Hvis ikke vejstykket kan udvides tilstrækkeligt til også at kunne håndtere cykler og gående, vil der skulle etableres en cykel-/gangsti fra lokalplanområdet til Højelsevej.

En ændring af udkørselsforholdene vil kræve, at lokalplanforslaget sendes i fornyet offentlig høring.

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at der holdes fast i planforslagets udkørselsforhold, som det foreligger.

Derudover indeholder høringssvarene bl.a.:

 • Forslag om at vende nogle af bygningerne 90 grader.
 • Ændre bebyggelsen til 30 seniorboliger med grunde på 275 m².
 • Ønsker om at supplere teksten i bestemmelserne så bebyggelsen fremstår mere grøn; nedsivning af tagvand på egen grund, forbud mod at anvende sprøjtemidler, og at alle huse skal have solceller.

Forvaltningen har haft dialog med KLAR Forsyning, som også har fremsendt bemærkninger i høringsperioden. Bemærkningerne omhandler bl.a. risiko for oversvømmelse ved skybrud fra vandløbet nord for lokalplanområdet, og at regnvandsbassinet bør være større for at kunne håndtere både tagvand og vejvand fra området.

Forvaltningen har imødekommet KLAR Forsynings bemærkninger ved at tilføje et delområde V, som, udover at være fælles parkeringsplads, skal fungere som regntilbagehold. Derudover er der tilføjet bestemmelser i forhold til:

 • Vejprofil med ensidigt fald mod delområde V,
 • Begrænset befæstet areal i forhaver,
 • Forsinkelse af regnvand evt. i form af vadier (grøfter),
 • Alle parkeringsarealer skal anlægges med permeabel belægning.

Derudover er der ændret i § 8.8 vedr. terrænregulering, så alle terrænreguleringer skal godkendes af Køge Kommune.

Med de supplerende bestemmelser begrænses mængden af regnvand til regnvandsbassinet og vandløbet.

Der er udarbejdet et høringsnotat, hvor der redegøres for alle høringssvarene samt forvaltningens forslag til ændringer i lokalplanen.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Helle Poulsen (V)
Bilag

Til toppen


64.   Forslag til ændring af Køge Kommunes styrelsesvedtægt pr. 1. maj 2019 (1. behandling)


Indstilling

Borgmesteren indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet behandler forslag til

 1. Ændringer i Køge Kommunes styrelsesvedtægt gældende fra 1. juni 2019:
  a) § 23, stk. 8 ændres, så formanden for Børn- og unge-udvalget vederlægges med 10,95 % af borgmesterens vederlag fra den 1. juni 2019   
  b) Der indsættes ny § 10, stk. 2, således at der gives valggruppen mulighed for at indkalde stedfortræder til udvalgsmøder i forbindelse med inhabilitet
 2. Endvidere indstiller borgmesteren, at der træffes beslutning om, at næstformanden for Børn- og unge-udvalget fra den 1. januar 2020 vederlægges med 2,30% af borgmesterens vederlag.
Økonomiudvalget 09-04-2019
Ad 1a-b: Anbefales oversendt til 2. behandling.

Ad 2: Anbefales.

Thomas Kielgast (F) deltog ikke i behandlingen af sagen.

Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget har den 29. januar 2019 tilkendegivet et ønske om at øge vederlaget til henholdsvis formand og næstformand i børn- og unge-udvalget med 25 %.

Børn- og unge udvalget er et lovbestemt udvalg, der træffer afgørelse i sager vedrørende børn og unge - herunder anbringelse udenfor hjemmet.

ad. 1a: ændring af vederlag til formanden for børn- og unge-udvalget

Beslutning om vederlag til udvalgsformænd fastsættes i kommunens styrelsesvedtægt. I den nugældende styrelsesvedtægt, § 23, stk. 8, er vederlaget fastsat til 8,75 % af borgmesterens vederlag. En stigning på 25 % betyder, at formanden for børn- og ungeudvalget fremover vederlægges med 10,95 % af borgmesterens vederlag - i alt ca. 112.000 kr. årligt. Beløbsmæssigt er der tale om en stigning på ca. 23.000 kr. pr. år.   

ad. 1b: mulighed for at indkalde stedfortræder til udvalgsmøder i forbindelse med inhabilitet

I henhold til § 28, stk. 3 i den kommunale styrelseslov kan Byrådet i styrelsesvedtægten fastsætte, at den valggruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, der må forventes at blive erklæret inhabilt i en sag, der skal behandles af udvalget, har mulighed for at indkalde stedfortræder ved sagens behandling i udvalget.

Byrådet har ikke i den nuværende styrelsesvedtægt fastsat en sådan bestemmelse, men forvaltningen vurderer, at det vil formålstjenligt at give denne mulighed for udvalgene i lighed med bestemmelsen i styrelseslovens § 14, stk. 3, hvor de enkelte kandidatlister har mulighed for at kræve stedfortræder indkaldt til at deltage i en sags behandling i Byrådet, når et medlem må forventes at blive erklæret inhabilt.

Forvaltningen foreslår bestemmelsen indsat som ny § 10, stk. 2 i styrelsesvedtægten således:

§ 10, stk. 2: I henhold til § 28, stk. 3 i styrelsesloven kan den valggruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, der må forventes at blive erklæret inhabil i forhold til en sag, der skal behandles af udvalget, bestemme, at et andet medlem i givet fald indtræder i udvalget ved sagens behandling.   

Ad. 2: Ændring af vederlag til næstformanden for Børne- og ungeudvalget

Beslutning om vederlag til næstformænd i Børn- og unge-udvalg kan lovgivningsmæssigt ikke fastsættes som et næstformandsvederlag, men alene som et medlemsvederlag. Medlemsvederlag fastsættes ikke i kommunens styrelsesvedtægt, men som en byrådsbeslutning, der gælder fra starten af et kalenderår. Det nuværende medlemsvederlag til næstformanden er fastsat til 1,85 %. En stigning på 25 % betyder, at næstformanden for Børn- og ungeudvalget fra den 1. januar 2020 vederlægges med 2,30 % af borgmesterens vederlag - i alt ca. 20.000 pr. år kr. Beløbsmæssigt er der tale om en stigning på ca. 5.000 pr. år.    

Såfremt Byrådet beslutter stigningen på 25 % i vederlag til formand og næstformand er der anvendt 305 % af den lovbestemte ramme på 315 % til vederlæggelse af udvalgsformænd og næstformænd.

Det skal bemærkes, at det alene er indstillingens punkt 1a og 1b, der handler om en ændring af styrelsesvedtægten og derfor skal gennemgå to behandlinger i Byrådet. Indstillingens punkt 2 er en almindelig byrådsbeslutning, som kun skal gennemgå en behandling.

Som bilag er vedlagt styrelsesvedtægt med de foreslåede ændringer markeret med rødt - samt en oversigt over ændret anvendelse af puljen til vederlag. 

Økonomi

Udgift til øget vederlæggelse af formanden for Børn- og unge-udvalget er ca. 23.000 kr. årligt og til næstformanden ca. 5.000 kr. år - i alt ca. 28.000 kr.

Udgiften til øget vederlæggelse af formanden vil i 2019 være ca. 13.500 (7/12 af 23.000 kr.).

Der vil ikke være nogen udgift til øget vederlæggelse af næstformanden i 2019.

Udgiften kan i 2019 afholdes indenfor Økonomiudvalgets ramme.

Den videre finansiering - fra 1. januar 2020 - drøftes i forbindelse med fastlæggelse af budget 2020.

Beslutning

Ad 1: Anbefales oversendt til andenbehandling.

Ad 2: Godkendt.

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Helle Poulsen (V)
Bilag

Til toppen


65.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Helle Poulsen (V)

Til toppen


66.   Salg af parcelhusgrund (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Helle Poulsen (V)
Mads Andersen (C)

Til toppen


67.   Salg af parcelhusgrund (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Helle Poulsen (V)
Mads Andersen (C)

Til toppen


68.   Salg af erhvervsgrund (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Helle Poulsen (V)
Mads Andersen (C)

Til toppen


69.   Endelig ekspropriationsbeslutning (Lukket punkt)


Beslutning

Ad 1-3: Godkendt.

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Helle Poulsen (V)
Mads Andersen (C)

Til toppen


70.   EU-udbud (Lukket punkt)


Beslutning

Ad 1-3: Godkendt

Ad 4: Taget til efterretning.

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Helle Poulsen (V)
Mads Andersen (C)

Til toppen


71.   Eventuelt (Lukket punkt)


Beslutning

Drøftet.

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Helle Poulsen (V)
Mads Andersen (C)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 10.07.19