Referat (Tillægsdagsorden) af møde i Køge Byråd

Den 27.04.2021 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anders Dahl, (A)
Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Helle Poulsen, (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (B)
Niels Rolskov, (Ø)
Osama Aref Mohamad, (A)
Paul Christensen, (V)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)


95.   Ansøgning om hjælp til genstart af handel og turisme i Køge Kommune


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at den fremsendte ansøgning fra Fonden Connect Køge drøftes.

Økonomiudvalget 20-04-2021
Sagen udsat til Økonomiudvalgsmødet den 26. april 2021.

Et flertal på 7 (Marie Stærke (A), Lene Møller Nielsen (A), Jeppe Lindberg (I), Thomas Kielgast (F), Bent Sten Andersen (O), Niels Rolskov (Ø) og Mette Jorsø (B) ønsker tillige en sag om mulighederne for gavekort på 1.000 kr. til medarbejderne ansat i Køge Kommune til bespisning, overnatning og oplevelser. Et mindretal på 2 (Ken Kristensen (V) og Thomas Kampman(C) ønsker ikke en sag om gavekort.

Økonomiudvalget 26-04-2021
Drøftet. Et flertal i Økonomiudvalget på 7 (Mette Jorsø (B), Jeppe Lindberg (I), Bent Sten Andersen (O), Marie Stærke (A), Lene Møller Nielsen (A), Thomas Kielgast (F) og Niels Rolskov (Ø) anbefaler at ansøgningen ikke imødekommes. Et mindretal på 2 (Thomas Kampman (C) og Ken Kristensen (V) anbefaler at ansøgningen imødekommes, da Venstre og Konservative mener at dette tiltag vil komme alle kommunens borgere til gode og ønsker at hjælpe kommunens butikker bredt uden at udelukke nogle. 

Køge Byråd 26-04-2021
Udsat til byrådsmødet den 27. april 2021.
Baggrund og vurdering

Fonden Connect Køge forudser, at der, efter et år med Corona og på trods af den gradvise genåbning af samfundet, er behov for en GENSTART af handlen og turisme i Køgeområdet.

Connect Køge har derfor udarbejdet forslag til en række aktiviteter i Køge og Borup, der i løbet af sommeren kan afvikles i samarbejde med bl.a. Køge Handel og Borup Erhverv og søger i den forbindelse Køge Kommune om et tilskud på 514.500 kr.

Forslaget til aktiviteter er ifølge ansøgningen tænkt, som en fælles sammenhængende indsats for at afvikle spændende aktiviteter, der kan tiltrække og fastholde gæster i Køge by og Borup over sommeren og efteråret 2021.

Målet med indsatsen er, ifølge ansøgningen, at markere Køgeområdet som et stærkt bud på fremtidens dynamisk handelsby til glæde for erhvervslivet og de lokale borgere, som sammen med vores gæster kan nyde vores attraktive udbud af shoppings- og turismeoplevelser.

Konkret omfatter genstart af handlen i Køge by og Borup sammenhængende aktiviteter for 820.000 kr. heraf ansøges altså Køge Kommune om hjælp til 514.500 kr. og Køge Handel og Borup Erhverv bidrager i givet fald tilsammen selv med 305.500 kr.

De foreslåede aktiviteter med budget, samarbejdspartnere og forventet effekt er:

 • Sand- eller træskulpturfestival
  Forventet effekt: Mere aktivitet og øget omsætning over sommeren i Køgeområdet.
  Samarbejdspartnere: Køge Handel.
  Økonomi: 300.000 kr. heraf bidrager Køge Handel med 100.000 kr. Ansøger om 200.000 kr.
 • Rosé Rosé Festival
  Forventet effekt: Øget omsætning primo sommer i Køge by.
  Samarbejdspartnere: Køge Handel.
  Økonomi: 250.000 kr. heraf bidrager Køge Handel med 114.000 kr. Ansøger om 136.000 kr.
 • Børnenes tirsdag
  Forventet effekt: Øget omsætning i sommerferien i Køge by.
  Samarbejdspartnere: Køge Handel.
  Økonomi: 75.000 kr. heraf bidrager Køge Handel med 40.000 kr. Ansøger om 35.000 kr.
 • Live musik hver fredag
  Forventet effekt: Øget aktivitet i Køge by og større omsætning over sommeren.
  Samarbejdspartnere: Køge Handel.
  Økonomi: 90.000 kr. heraf bidrager Køge Handel med 21.500 kr. Ansøger om 68.500 kr.
 • Kampagne Hold Køge Rent
  Forventet effekt: En ren og præsentabel Køge By og positiv bevægelse for at holde byen pæn.
  Samarbejdspartnere ETK, Køge Handel, butiksindehavere og interesserede ngo’er.
  Økonomi: 45.000 kr. heraf bidrager Connect Køge 10.000 kr. Ansøger om 35.000 kr.
 • Udsmykning og musik i Borup
  Forventet effekt: Øget aktivitet og omsætning over sommeren i Borupområdet.
  Samarbejdspartnere: Borup Erhverv.
  Økonomi: 60.000 kr. heraf bidrager Borup Erhverv med 20.000 kr. Ansøger om 40.000 kr.
Økonomi
Der er ikke i budget 2021 afsat midler til denne ansøgning om hjælp til genstart af handels- og turismelivet, hvorfor en imødekommelse af ansøgningen skal gives som en tillægsbevilling, der påvirker kassebeholdningen negativt.
Beslutning
Et flertal i Byrådet på 18 (A, B, F, I, Ø og O) ønsker ikke at imødekomme ansøgningen. Et mindretal på 8 (C og V) ønsker at ansøgningen imødekommes, da Venstre og Det Konservative Folkeparti mener at dette tiltag vil komme alle kommunens borgere til gode og ønsker at hjælpe kommunens butikker bredt uden at udelukke nogle. Ansøgningen imødekommes herefter ikke.
Fraværende
Mads Andersen (C)
Bilag

Til toppen


96.   Gavekort


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. beslutte om der skal gives gavekort på 1.000 kr. til alle medarbejdere i Køge Kommune til bespisning, overnatning, og oplevelser som anerkendelse i forlængelse af corona
 2. såfremt det besluttes at give gavekort, så godkende at der gives tillægsbevilling til driftsudgifter på 5,3 mio. kr. til Økonomiudvalget finansieret af kassebeholdningen
 3. godkende den forventede tidsplan og rammer for gavekortet.
Økonomiudvalget 26-04-2021
Ad 1:
Et flertal på 4 (Marie Stærke (A), Lene Møller Nelsen (A), Bent Sten Andersen (O) og Niels Rolskov (Ø) anbefaler, at det godkendes at der gives gavekort på 1.000 kr. pr. medarbejder. Et mindretal på 2 (Ken Kristensen (V) og Mette Jorsø (B) kan ikke anbefale, da Venstre og Radikale ikke ønsker at give gavekortet, da det er at forskelsbehandle borgerne i Køge Kommune og at kommunen konkurrenceforvrider mellem virksomhederne.

Ad 2-3: Anbefales af et flertal på 4 (Marie Stærke (A), Lene Møller Nielsen (A), Bent Sten Andersen (O) og Niels Rolskov (Ø). Et mindretal på 2 (Ken Kristensen (V) og Mette Jorsø (B) kan ikke anbefale.

Thomas Kampmann (C), Thomas Kielgast (F), Jeppe Lindberg (I) var inhabile. 

Køge Byråd 26-04-2021
Udsat til byrådsmødet den 27. april 2021.
Baggrund og vurdering

Et flertal i Økonomiudvalget besluttede den 20. april 2021, at der på førstkommende møde i Økonomiudvalget og Byrådet ønskes forelagt sag om mulighed for gavekort på 1.000 kr. til medarbejdere ansat i Køge kommune til bespisning, overnatning og oplevelser.

Ny lovgivning om skattefrie gavekort
Folketinget har i forbindelse med Finanslovsaftalen for 2021 vedtaget et lovforslag, som gør det muligt for både private og offentlige arbejdsgivere at give skattefrie gavekort til deres medarbejdere for at påskønne deres indsats under coronakrisen eller i al almindelighed, men også for at støtte især restauranter, hoteller og kulturliv. Den vedtagne lov er trådt i kraft med det samme og gælder for 2021.

Loven giver mulighed for gavekort op til et beløb på 1.200 kr. Indenfor denne beløbsgrænse kan arbejdsgiverne frit bestemme, hvor stort et beløb, gavekortet skal lyde på.

Skattefriheden er i loven betinget af, at gavekort kun kan anvendes til betaling for en eller flere af følgende specifikke ydelser (må ikke kunne ombyttes til kontanter):

 • Køb af mad og drikke. Det vil sige gavekort til fx restauranter og caféer (Take away vil være omfattet, hvis virksomheden ligeledes har siddende betjening).
 • Køb af overnatning. Altså gavekort til fx hoteller, kroer, feriecentre, campingpladser og sommerhusbureauer.
 • Køb af oplevelser. Det omfatter fx gavekort til forlystelsesparker, teatre, koncertsteder, musikfestivaler, biografer, museer, cirkus, zoologiske haver samt sportsarrangementer af enhver art, herunder fodbold- og håndboldkampe.
 • Køb af pakkerejser. Det omfatter fx gavekort til sommerhus- og rejsebureauer.

Reglerne betyder, at der ikke vil kunne gives skattefrie gavekort, hvis disse købes hos en handelsstands- eller centerforening hvis gavekort i givet fald også vil kunne anvendes til køb i fx en tøjforretning eller hos en isenkræmmer. Et gavekort skal derfor afgrænses til anvendelse indenfor lovens formål.

Køge Kommune er forpligtet til at følge udbudsloven (lov nr. 1564 af 15. december 2015), når vi skal indkøbe varer og tjenesteydelser. I det omfang den samlede værdi af gavekortene er under ca. 5,5 mio. kr. anbefalere forvaltningen at der indhentes tilbud hos udvalgte tilbudsgivere.

Rammer for gavekortet
Såfremt Økonomiudvalget og Byrådet ønsker at give et gavekort på 1.000 kr. til hver medarbejder anbefaler forvaltningen, at rammerne fastlægges ud fra følgende:

 • Gavekortet kan anvendes til oplevelser, bespisning og overnatning.
 • Gavekortet skal anvendes i løbet af 2021.
 • Værdien af uudnyttede gavekort skal tilbageføres til kommunekassen.
 • Gavekortet kan anvendes til bespisning, oplevelser og/eller overnatning på lokationer indenfor en radius af ca. 30 km fra Køge Torv svarende til den afstand der vurderes at være bekvemt for modtagerne.
 • Gavekortet gives til alle ansatte (timelønnede og månedslønnede der er ansat/får udbetalt løn i måneden før gavekortet udleveres, idet medarbejdere der er fratrådt på ikrafttrædelsestidspunktet ikke tildeles gavekort. Herudover kan gavekortet – efter konkret vurdering fra nærmeste leder og HR-afdelingen udleveres til enkelte medarbejdere der af relevante årsager ikke får udbetalt løn i måneden før gavekortet udleveres (fx som følge af orlov uden løn i perioden).

Forventet tidsplan
26. april 2021: Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Det bemærkes at det ikke har været muligt indenfor tidsfristen at indhente udtalelse fra Hoved MED udvalget. Denne forventes at foreligge på mødet.

Maj-juni 2021: Tilbudsindhentning, herunder annoncering efter tilbudsgivere der ønsker at gå i dialog om opgaven. Herefter indhentning af tilbud fra et antal af de tilbudsgivere der har indgået i dialogen. Endvidere opsætning af gavekortsløsning, der sikrer styring og formidling af gavekort til medarbejderne.

Juni-juli 2021: Tildeling af opgaven til en eller flere tilbudsgivere og formidling af gavekort til alle medarbejdere med angivelse af, hvor gavekortet kan anvendes.

Juli-december 2021: Gavekortet kan anvendes.

Økonomi

Køge Kommune har pt. ca. 4.600 månedslønnede og ca. 600 timelønnede medarbejdere, i alt ca. 5.200 medarbejdere.

Med et gavekort på 1.000 kr. pr. medarbejder vil forslaget dermed give behov for en bevilling på 5,2 mio. kr. idet det bemærkes at værdien af uudnyttede gavekort tilbageføres til kassebeholdningen. Hertil kommer eventuelle udgifter til opsætning af system til styring og formidling af gavekort til medarbejderne. Udgifterne hertil er ukendte. Forvaltningen anbefaler at der afsættes 100 t.kr. hertil som tilbageføres til kassebeholdningen såfremt de ikke anvendes.

Økonomisk Afdeling bemærker at udgiften ikke kan afholdes indenfor eksisterende budgetter hvorfor der vil være behov for tillægsbevilling til Økonomiudvalgets driftsbudget på 5,3 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen. Bevillingen vil i en kommende økonomisk redegørelse blive fordelt til de forskellige fagudvalg.

Beslutning

Anders Dahl (A), Selim Balikci (A), Pernille Sylvest (A), Ertugrul Vural (A), Thomas Kielgast (F), Jeppe Lindberg (I) og Kirsten Larsen (C) deltog ikke i behandling af sagen.

Ad 1: Et flertal på 11 (A, F, Ø og O) stemmer for at der gives gavekort på 1.000 kr. pr. medarbejder. Et mindretal på 8 (V, C og B) stemmer imod, da Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre ikke ønsker at give gavekortet, da det er at forskelsbehandle borgerne i Køge Kommune og at kommunen konkurrenceforvrider mellem virksomhederne. 

Ad 2-3: Godkendt af et flertal på 11 (A, F, Ø og O). Et mindretal på 8 (V, C og B) stemmer imod.

Gavekortet er herefter vedtaget.

Fraværende
Mads Andersen (C)
Bilag

Til toppen


97.   Underskriftsblad.


Indstilling

Mødedeltageres godkendelse af dette punkt i FirstAgenda er bekræftelse af mødedeltagelse samt at protokollen for dette møde er oplæst og godkendt.

Beslutning
Underskrevet digitalt.
Fraværende
Mads Andersen (C)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 28.04.21