Referat af møde i Køge Byråd

Den 22.09.2020 kl. 17:00 i Kantinen


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Dahl, (A)
Anders Ladegaard Bork, (O)
Anette Simoni, (V)
Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Helle Poulsen, (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (B)
Niels Rolskov, (Ø)
Osama Aref Mohamad, (A)
Paul Christensen, (V)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)


157.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


158.   Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet


Indstilling
Der er ingen skriftlige spørgsmål.
Beslutning
Intet.

Til toppen


159.   Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet


Beslutning

Intet.


Til toppen


160.   Formel antagelse af BDO som Køge Kommunes revision


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at BDO formelt antages af Byrådet som Køge Kommunes revision for perioden 2018-2022, jf. den kommunale styrelseslov.

Økonomiudvalget 15-09-2020
Anbefales.
Baggrund og vurdering

I henhold til styrelseslovens § 42 er det Byrådet, der formelt antager kommunens revision. Det er kommet Kultur- og Økonomiforvaltningen til kundskab, at den indgåede kontrakt for perioden 2018-22 desværre ikke har været forelagt Kommunalbestyrelsen.

Ankestyrelsen har som tilsynsmyndighed på området meddelt, at det skal bringes i orden, uanset at BDO har været Køge Kommunes revisor i mange år.

Byrådet bedes derfor formelt vedtage, at Køge Kommune antager BDO pr. 28. september 2017.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


161.   Ansøgning om erhvervslejemål på Køge Marina


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til

Marinaudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget, at

 1. udvalgene godkender, at der arbejdes for arealer til erhverv i den kommende lokalplan lige som der arbejdes for en midlertidig løsning indtil ny lokalplan foreligger.

Marinaudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

2. Takster for udlejning af bådepladser til erhverv godkendes med virkning fra 1. januar 2021.

Marinaudvalget 27-08-2020
Ad 1 og 2: Anbefales.

Kultur- og Idrætsudvalget 07-09-2020
Ad 1: Godkendt.
Ad 2: Anbefales.

Økonomiudvalget 15-09-2020
Ad 2: Anbefales.
Baggrund og vurdering

Forvaltningen har modtaget 2 ansøgninger om erhvervslejemål på Køge Marina:

 1. Ansøgning om leje af et areal til at opføre et skur/en lille bygning.
 2. Ansøgning om leje af 1-2 pladser i havnebassinet til fremvisning af salgsklare både samt et areal på land inden for det indhegnede område til opbevaring af yderligere 3-5 både til fremvisning

Indledningsvis bemærkes, at der i dag ikke er bådhandel/salg af udstyr på Køge Marina, og der er ikke ledige byggefelter til dette område i den nuværende lokalplan. Det er forvaltningens opfattelse at Køge Marina på baggrund af sin størrelse har brug for at have arealer til havnerelateret erhverv, og vil derfor anbefale at der arbejdes for arealer til erhverv i den kommende lokalplan lige som der arbejdes for en midlertidig løsning indtil ny lokalplan foreligger.

Ordensreglementet for Køge Marina foreskriver, at man ikke kan drive erhverv på marinaen med mindre Køge Kommune giver tilladelse. Kompetencen til at give denne ligger hos forvaltningen.

Ad 1. Ansøgning om areal til lille bygning
Der er ikke ledige byggefelter på Køge Marina i den nuværende lokalplan, hvorfor et lejemål til en lille bygning ikke kan tilbydes for nuværende. Forvaltningen anbefaler derfor, at ansøger orienteres om dette lige som man arbejder for en ny lokalplan for området, hvor der også forventes afsat arealer til yderligere erhverv på marinaen. Når denne er vedtaget er ansøger velkommen til at kontakte forvaltningen igen.

Ad 2. Ansøgning om et antal pladser i havnebassinet og på land
Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at gennemføre en midlertidig løsning indtil den nye lokalplan giver mulighed yderligere areal til havnerelateret erhverv.

Forvaltningen vurderer, at der kan skaffes op til 3 pladser i havnebassinet på gæstepladser samt mulighed for at have op til 5 både stående på land. 

Ovennævnte bådpladser til erhverv i såvel havnebassinet som på land skal lejes ud til en takst, som svarer til markedslejen. Der skal derfor godkendes en takst for disse pladser.

Forvaltningen foreslår derfor følgende takster med virkning fra 1. januar 2021:

Ovennævnte takster pr. m2 vandareal giver følgende bådleje:

TAKSTER INKLUSIVE MOMS PR. ÅR niv. 2021 Pr. m2 Eksempel på leje pr. år
Takst 1: 7,5 m pladser pr. m2 vandareal pr. år 157 7,5 mx2,5 m = 2.944 kr.
Takst 2: = 10 m pladser pr. m2 vandareal pr. år 182 10 mx3 m=5.460 kr.
Takst 3 = 10 m pladser pr. m2 vandareal pr. år 197 15 mx4 m=11.820 kr.
Takst 5 = Landarealer store trailerbåde max. 10x3 meter inkl. Trailer pr. år 3.317 3.317 kr.
Takst 6 = Alle flydebroer pr. m2 vandareal pr. år 325 kr. pr. m2 329 12 mx4,1 m=16.187 kr.
Gæstepladser alle bådtyper pr. døgn 150
Gæstepladser alle bådtyper pr. uge 805
Gæstepladser alle bådstørrelser pr. måned 3.000
Priser på bådstativleje for faste lejere
For både op til 3 tons pr. år 550
For både op til 6 tons pr. år 700
For både op til 12 tons pr. år 900
For både der skal bruge støtteben, fordi de skal på land med mast/motorbåde - over 11 meter 250
For alle både på land i 0-14 dage 150
For alle både på land i op til 30 dage 250
For alle både på land i over 30 dage Se årslejen

Lejen bygger på en vurdering af prisniveauet for erhverv hos kommunale marinaer langs Køge Bugt og Øresund. Prisen er den samme som for private bådlejere.

Økonomi
De ansøgte lejemål og deraf følgende indtægter vil ikke påvirke Køge Kommunes økonomi nævneværdigt.
Kommunikation
Det offentliggøres, at der er mulighed for at leje bådpladser til erhverv på Køge Marina.
Beslutning

Ad 2: Godkendt.

Bilag

Til toppen


162.   Bevæg dig for livet - visionskommune


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til

Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget

 1. tager tilbagemeldinger om repræsentanter fra fagudvalg til politisk arbejdsgruppe til efterretning
 2. godkender den politiske følgegruppe og politiske arbejdsgruppes formål og sammensætning
 3. godkender procesplan frem mod indgåelse af aftale om Køge Kommune som Bevæg dig for livet - visionskommune,

Økonomiudvalget og Byrådet, at

4.  orientering om procesplan tages til efterretning.

Kultur- og Idrætsudvalget 07-09-2020
Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt, idet der fremlægges en status for aftalen til Kultur- og Idrætsrådet på Kultur- og Idrætsrådets møde i november 2020.

Økonomiudvalget 15-09-2020
Ad 4: Anbefales taget til efterretning.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget har den 25. maj 2020 godkendt, at forvaltningen igangsatte forhandlinger med Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og Danmarks Idrætsforbund (DIF) om, at Køge Kommune bliver Bevæg dig for livet visionskommune.

Borgmesteren og formand for Kultur- og Idrætsudvalget har den 19. august afholdt opstartsmøde med DIF (Danmarks Idrætsforbund) og DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger) om Køge Kommune som kommende Bevæg dig for livet - visionskommune, og der var opbakning til at processen med udarbejdelse af aftalegrundlag for Køge Kommune som Bevæg dig for livet - visionskommune igangsættes.

En visionskommune er en kommune, der arbejder på at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive. Projektet strækker sig over 5 år, og det indebærer en fælles indsats på tværs af udvalg med betydelig støtte fra DGI/DIF og mulighed for samarbejde med andre visionskommuner.

Bevæg dig for livet - visionskommune projektet er forelagt fagudvalg med henblik på en drøftelse af projektet samt udpegning af repræsentanter til den politiske arbejdsgruppe. Udvalgene har udtrykt bred opbakning til projektet og har udpeget repræsentanter til den politiske arbejdsgruppe. Den politiske arbejdsgruppe beskrives nedenfor.

Visionskommuneaftalen er en dynamisk aftale med mulighed for løbende justering og tilpasning, så der arbejdes bedst muligt mod projektets mål. Den politiske organisation, etableres med en politisk følgegruppe og en politisk arbejdsgruppe.

Oplæg til formål og sammensætning for de to grupper er vedhæftet som bilag.

Aftaleproces
Inden Køge Kommune officielt underskriver aftalegrundlaget med DIF og DGI, forventeligt i februar 2021, kortlægges kommunens potentialer og udfordringer i forhold til at fremme den fysiske aktivitet blandt borgerne samt en udvælgelse af de målgrupper og overordnede indsatsområder, som kommunen vil fokusere på i løbet af den 5-årige periode.

Den videre proces frem mod aftaleindgåelse er følgende:

7. sep. 2020 Kultur- og Idrætsudvalget behandler nærværende sag
8. sep. 2020 Politisk følgegruppe og politisk arbejdsgruppe orienteres pr. mail om Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning og den videre proces
Sep.- primo nov. 2020 Kortlægning af Køge Kommunes potentialer og udfordringer
Ultimo okt. 2020 Stormøde og workshop med foreningerne hvor visionskommuneprojektet præsenteres, og foreninger kommer med input til potentialer
Nov. 2020 Kortlægning af potentialer og udfordringer samt forslag til fokusområder forelægges den politiske arbejdsgruppe
12. nov. 2020 Borgmestermøde med DIF/DGI med deltagelse af samtlige 22 visionskommuner
Dec. 2020 – jan. 2021 Aftalegrundlag skrives
Jan. 2020 Aftalegrundlag forelægges politisk følgegruppe
Feb. 2021 Aftalegrundlag behandles i Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet
Ultimo feb. 2021 Aftalegrundlaget underskrives af Køge Kommune, DIF og DGI
Maj 2021 Handleplan forelægges politisk følgegruppe

Økonomi
Visionskommuneprojektet afholdes inden for eksisterende ressourcer og midler i de respektive udvalg. Sammen med DIF og DGI er der mulighed for flere steder at tiltrække fondsmidler, ligesom der hos DGI og DIF er kompetencer til rådighed til understøttelse af projekterne
Kommunikation
Pressemeddelelse udsendes umiddelbart efter Kultur- og Idrætsudvalgets møde.
Beslutning

Ad 4: Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


163.   Opfølgende spørgsmål fra Ankestyrelsen vedrørende brug af private konsulenter på det sociale område


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at

 1. tage Ankestyrelsens generelle udtalelse om kommuners brug af private konsulenter på det sociale område til efterretning
 2. godkende forvaltningens forslag til svar på opfølgende spørgsmål fra Ankestyrelsen vedrørende Køge Kommunes brug af private konsulenter på det sociale område.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 14-09-2020
Anbefales.

Økonomiudvalget 15-09-2020
Ad 1:  Anbefales taget til efterretning.

Ad 2: Anbefales godkendt. 

Baggrund og vurdering

Ankestyrelsen er pt. i gang med en undersøgelse af 30 kommuners brug af private konsulenter på det sociale område.

Byrådet behandlede den 25. februar 2020 udtalelse til Ankestyrelsen vedrørende Køge Kommunes brug af eksterne konsulenter på socialområdet i 2019.

Ankestyrelsen har den 10. juli 2020 fremsendt en generel udtalelse til Byrådet gg har samtidig stillet opfølgende spørgsmål til kommunerne berørt af undersøgelsen.

1) Ankestyrelsens generelle udtalelse
Som led i første fase af Ankestyrelsens undersøgelse  har Ankestyrelsen udarbejdet en generel udtalelse til alle kommuner vedrørende kommuners anvendelse af private konsulenter på det sociale område. Udtalelsen er sammen med en række opfølgende spørgsmål til Køge Kommune vedlagt til orientering i bilag 1.

Sammenfattende konkluderer udtalelsen, at kommuner lovligt kan gøre brug af private konsulenter på det sociale område. I sager, hvor konsulenterne anvendes til bistand i konkrete sager, skal kommunen dog sikre sig, at en række forudsætninger er opfyldt, nærmere bestemt, at

 • konsulentfirmaet skal have den nødvendige faglige ekspertise, og der må ikke være interessekonflikter

 • offentligretlige regler og grundsætninger, herunder spørgsmålet om inhabilitet, skal overholdes

 • der ikke må være delegeret afgørelseskompetence til konsulentfirmaet

 • kommunen skal foretage kvalitetssikring og en selvstændig vurdering af de sager, som konsulentfirmaet evt. har bistået med

Samtidig konkluderer udtalelsen, at det er ulovligt, at

 • aflønne konsulenter efter ”no-cure-no-pay” princippet i ydelser, der indebærer sagsforberedende karakter.

Det er forvaltningens vurdering, at Køge Kommune har levet op til Ankestyrelsens udtalelse om rammer for konsulentforbrug i Socialafdelingens konkrete samarbejde med Brorson Consult om 12 borgersager i 2019. 

Således har Brorson Consult stor faglig ekspertise på området, kontrakten er indgået som en fastprisaftale, og Brorson Consult har ikke varetaget myndighedsansvar eller udøvet myndighedsarbejde i bistanden. Hertil har Køge Kommune i udvælgelsen af sager og i kontrakten sikret sig, at der ikke er interessekonflikter med konsulenthuset.

2) Opfølgende spørgsmål fra Ankestyrelsen til Køge Kommune
Som led i anden fase af undersøgelsen vil Ankestyrelsen foretage en konkret vurdering af hver af de 30 kommuners indgåede kontrakter med private konsulenter.

I den anledning har Ankestyrelsen bedt Byrådet i Køge Kommune om at besvare nogle opfølgende spørgsmål i tillæg til de svar, som kommunen tidligere har afgivet den 3. marts 2020 til undersøgelsen. Forvaltningens forslag til svar på Ankestyrelsens spørgsmål er vedlagt i bilag 2.

Såfremt Byrådet godkender forvaltningens forslag til svar, vil svarene indgå i Ankestyrelsens samlede vurdering af Køge Kommunes bistand fra Brorson Consult i de 12 borgersager. Byrådet vil blive orienteret om Ankestyrelsens vurdering, når den forelægger.

Konsulentbistanden fra Brorson Consult blev afsluttet efter gennemgangen af de 12 sager. Forvaltningen har pt. ikke noget samarbejde med private konsulenter på socialområdet.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Godkendt.

Bilag

Til toppen


164.   Forslag til lokalplan 1094 for kontor- og serviceerhverv ved Gl. Lyngvej 25


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima-og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at 

 1. vedlagte forslag til Lokalplan 1094 for kontor- og serviceerhverv ved Gl. Lyngvej 25 sendes i offentlig høring i 2 uger
 2. Byrådet delegerer kompetencen til forvaltningen til at vedtage lokalplanforslaget endeligt, såfremt der ikke er indsigelser til lokalplanforslaget.
Klima- og Planudvalget 03-09-2020
Ad. 1: Anbefales.

Ad. 2: Kan ikke anbefales.

Økonomiudvalget 15-09-2020
Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Økonomiudvalget følger Klima- og Planudvalgets anbefaling om ikke at delegere kompetencen.

Baggrund og vurdering

Den 2. april 2020 besluttede Klima- og Planudvalget, at der skal igangsættes lokalplan for Gl. Lyngvej 25, således at det bliver muligt at tilføje kontor- og serviceerhverv til bestemmelserne i gældende lokalplan 2-10.

Forslag til lokalplan 1094 er udformet som et tillæg til Lokalplan 1094 og tilføjer den ovenstående mulighed for serviceerhverv. Det maksimale areal, der vil kunne anvendes til kontor-og serviceerhverv, er 900 m2, som ikke må etableres i byggeriets nederste etage, stueetagen.

Samtidig ophæves muligheden for bolig indenfor lokalplanområdet, da forvaltningen vurderer, at det er uhensigtsmæssigt at have boliger indenfor området - hvilket der heller aldrig har været, siden lokalplanens vedtagelse.

Lokalplanområdet vil derfor fremover kunne anvendes til kontor- og serviceerhverv, offentligt formål, butikker til pladskrævende varegrupper samt til laboratorie- og kontorformål.

Øvrige bestemmelser fra Lokalplan 2-10 videreføres uændret.

Delegation
Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at det er en lokalplan, som kun påvirker omgivelserne i begrænset omfang, da den alene omhandler anvendelsesbestemmelserne, hvor øvrige gældende bestemmelser videreføres.

Derfor anbefaler forvaltningen, at høringsperioden gennemføres på to uger.

Samtidig anbefaler forvaltningen, at vedtagelsen af den endelige lokalplan delegeres til forvaltningen, hvis der ikke kommer indsigelser. Dermed vil den endelige vedtagelse af Lokalplan 1094 ikke blive forelagt politisk. Kommer der indsigelser, anbefaler forvaltningen, at vedtagelsen sker i Klima- og Planudvalget.

Dette forslag til delegation udspringer af Klima- og Planudvalgets møde den 2. april 2020, hvor det blev besluttet, at brug af planlovens mulighed for delegering og korte høringer indgår i startredegørelser for lokalplaner med henblik på at kunne anbefale hurtige planprocesser for visse, simple lokalplaner.

Der er dog ikke vedtaget en egentlig startredegørelse i den aktuelle sag, da den udspringer af et afslag på dispensation til etablering af serviceerhverv, da udvalget vurderede, at denne anvendelse ikke kunne rummes indenfor lokalplanens bestemmelser. Udvalget besluttede i stedet, som før nævnt, at igangsætte udarbejdelse af Forslag til Lokalplan 1094.

Det er derfor ikke tidligere vurderet, om Forslag til Lokalplan 1094 kan gennemgå en kortere høringsproces eller om endelig vedtagelse af lokalplanen kan uddelegeres til forvaltningen.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Ikke godkendt, hvorved kompetencen ikke delegeres til forvaltningen.

Bilag

Til toppen


165.   Endelig vedtagelse af Lokalplan 1090 for erhvervsområde i Den Hvide By


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at Lokalplan 1090 og Kommuneplantillæg nr. 8 til Køge Kommuneplan 2017 vedtages endeligt med de af forvaltningen foreslåede ændringer af butiksstørrelserne.

Klima- og Planudvalget 03-09-2020
Forvaltningen oplyste, at der ikke er indkommet indsigelser.

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget 15-09-2020
Anbefales.

Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog den 28. april 2020 at sende Forslag til Lokalplan 1090 og Kommuneplantillæg nr. 8 i offentlig høring i otte uger.

I perioden kom der én indsigelse fra bilfirmaet Max Due A/S, som ønskede mulighed for at øge butiksstørrelsen fra 2.000 m2 til 4.000 m2.

Den 19. august 2020 vedtog Økonomiudvalget på anbefaling fra Klima- og Planudvalget at sende denne ændring af lokalplan og kommuneplan i høring hos berørte parter, nemlig de erhvervsdrivende i Den Hvide By, samt hos Connect Køge.

Fristen for at svare på den supplerende høring udløber den 1. september 2020. Eventuelle høringssvar vil blive udleveret på udvalgsmødet.

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at den foreslåede ændring indarbejdes i lokalplan og kommuneplantillæg, så det bliver muligt at etablere bilforretning på op til 4.000 m2.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Godkendt.


Til toppen


166.   Tilskud til foreninger - indbringelse af sag


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltninger indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget drøfter om

 1. Køge Kommune skal yde tilskud til festugens viderefordeling til de foreninger, der normalt  medvirker i festugeafviklingen
 2. der er behov for en afdækning af, om der er andre steder, der er nødlidende foreninger
Økonomiudvalget 19-08-2020
Ad 1: Et mindretal på 3 (Marie Stærke (A), Mette Jorsø (UP) og Lene Møller Nielsen (A) ønsker at bevillige 225.000 kr. til Festugen. Et flertal (Ken Kristensen (V), Bent Sten Andersen (O), Jeppe Lindberg (I), Flemming Christensen (C) og Niels Rolskov (Ø) ønsker ikke at bevillige 225.000 kr. til festugen.

Marie Stærke (A) ønsker i medfør af standsningsretten at sagen videresendes til Byrådets afgørelse.

Ad 2: Økonomiudvalget anbefaler, at Kultur- og Idrætsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget overvejer at afdække eventuelle behov.

Køge Byråd 25-08-2020
Sagen taget af dagsordenen med henblik på fornyet behandling i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget 08-09-2020
Ad 1: Økonomiudvalget besluttede at bevillige 225.000 kr. til festugen til festugens viderefordeling til foreninger hjemmehørende i Køge Kommune.

Ad 2: Økonomiudvalget anbefaler at overføre 250.000 kr. til Kultur- og Idrætsudvalget til Kultur- og Idrætsudvalgets viderefordeling til foreninger der har et tab som følge af Corona og som ikke allerede har fået midler fra festugen.

Sagen videresendes til Byrådet med henblik på godkendelse af flytning af de 250.000 kr. fra Økonomiudvalget til Kultur- og Idrætsudvalget.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune har i mange år ydet et tilskud til Køge Festuge. I 2019 blev der efter ansøgning til Økonomiudvalget givet 225.000 kr. ekskl. moms.

Mange foreninger i Køge Kommune arbejder frivilligt i afvikling af festugen, og Køge Festuge uddeler hvert år overskuddet til de foreninger, der har hjulpet til. I 2019 uddelte Køge Festuge ca. 360.000 kr. til foreningerne.

Køge Festuge afholdes ikke i 2020 på grund af COVID 19.

Økonomi
Oversigt over forbruget på Turisme- og Markedsføringskontoen vedlægges.
Beslutning

Byrådet godkendte flytning af 250.000 kr. fra Økonomiudvalget til Kultur- og Idrætsudvalget.

Bilag

Til toppen


167.   Udpegning af observatør til bestyrelsen for Fonden Connect Køge


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. drøfte om Køge Kommune skal tage imod muligheden for at udpege et medlem af Køge Byråd som observatør til bestyrelsen for fonden Connect Køge
 2. i givet fald udpeger en repræsentant fra Køge Byråd som observatør i bestyrelsen for fonden Connect Køge.
Økonomiudvalget 19-08-2020
Sagen udsættes med henblik på drøftelse i Connect Køges bestyrelse.

Økonomiudvalget 08-09-2020
Ad 1: Økonomiudvalget anbefaler at udpege en observatør. 

Ad 2: Afventer Byrådets behandling.

Baggrund og vurdering
Økonomiudvalget har, som fagudvalg for Erhvervs- og turismeområdet, i foråret 2020 flere gange drøftet de indsatser, der via en driftsaftale og særlige hjælpepakker er aftalt med fonden Connect Køge.

Da der her er tale om mange både væsentlige og akutte indsatser for erhvervsliv og arbejdspladser i Køge Kommune har Økonomiudvalget i forbindelse med drøftelserne af de enkelte indsatser derfor også efterspurgt en mulighed for at styrke den politiske dialog med Connect Køges bestyrelse.

Connect Køges bestyrelse består i dag, som beskrevet i fondens vedtægter, af ti personer. Heraf er syv personer udpeget af erhvervslivet og tre personer udpeget af Køge Byråd.

Borgmester Marie Stærke har på foranledning af drøftelserne i Økonomiudvalget forelagt ønsket om styrket dialog imellem Fonden og Byrådet for Connect Køges bestyrelse og efter gennemgang af vedtægterne har Connect Køge, via formand Michael Buhl, tilbudt Køge Kommune, at Byrådet for resten af byrådsperioden kan udpege en observatør til bestyrelsen.

Observatøren vil skulle deltage i bestyrelsesaktiviteterne på lige fod med bestyrelsesmedlemmerne, men har ikke stemmeret. 

Observatøren vælges ved flertalsvalg.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ad 1: Køge Byråd ønsker at udpege en observatør.

Ad 2: Ken Kristensen (V) blev udpeget.


Til toppen


168.   Udkast til Mødekalender 2021


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at forslag til mødekalender 2021 for Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg godkendes.
Baggrund og vurdering

Hvert år godkender Byrådet mødeplanen for det kommende års møder i Byråd, Økonomiudvalg
og de stående udvalg.

Byrådets møder foreslås afviklet hhv. den 4. eller 5. tirsdag i de måneder hvor der er 5 tirsdage, kl. 17.00 - 20.00, dog med følgende undtagelser:

 • Februar byrådsmøde holdes den 1. tirsdag i marts, grundet vinterferie i uge 7 og 8
 • Juni byrådsmøde holdes 4. tirsdag grundet sommerferien
 • Juli holdes mødefri
 • December byrådsmøde holdes 3. tirsdag grundet julen.
 • 1. behandling af budgettet holdes på ekstraordinært møde den 7. september
 • 2. behandling af budgettet holdes på ekstraordinært møde den 5. oktober.

Økonomiudvalgets møder foreslås afviklet hhv. den 2. og 3. og hhv. den 3. og 4 tirsdag i de måneder hvor der er 5 tirsdage, kl. 8.30 - 11.30, dog med følgende undtagelser:

 • Februar måneds møder holdes 1. og 2. tirsdag i februar pga. af vinterferie i uge 7 og 8
 • Juni møder holdes 2. og 3. tirsdag, grundet sommerferien - 2. møde udvides til kl. 13.30
 • Juli holdes mødefri.
 • Oktober-møderne holdes 1. og 2. tirsdag, grundet efterårsferie i uge 42
 • November-møderne holdes 2. og 4. tirsdag, grundet afholdelse af kommunalvalg
 • December-møderne holdes 1. og 2. tirsdag, grundet julen - 2. møde udvides til kl. 13.30.
 • 1. behandling af budgettet holdes på ekstraordinært møde den 31. august, kl. 8.30 - 11.30
 • 2. behandling af budgettet holdes på ekstraordinært møde den 28. september, kl 8.30 - 11.30
 • Det første møde hver måned starter med et temamøde fra kl. 8.30 - 9.30, som efterfølges af
  ordinært møde kl. 9.30 - 11.30.       

Børneudvalgets møder foreslås afviklet den 1. onsdag i måneden kl. 16.00 - 18.00, dog med
følgende undtagelser:

 • Mødet i januar holdes 2. onsdag på grund af juleferien
 • Juli holdes mødefri
 • Mødet i august holdes 2. onsdag på grund af sommerferie. 
Klima- og Planudvalgets møder foreslås afviklet 1. torsdag i måneden kl. 16.00 - 18.30 med
følgende undtagelser:
 • Mødet i januar holdes 2. torsdag grundet juleferie, kl. 13.00 grundet sammenfald med andet udvalgsmøde
 • Mødet i april afholdes 2. torsdag grundet påsken, kl. 13.00 grundet sammenfald med andet udvalgsmøde
 • Juli holdes mødefri
 • Mødet i august afholdes 2. torsdag grundet sommerferie, kl. 13.00 grundet sammenfald med andet udvalgsmøde.

Kultur- og Idrætsudvalgets møder foreslås afviklet den 1. mandag i måneden, kl. 15.30 - 18.00
med følgende undtagelser:

 • Januar-mødet holdes den 2. mandag, grundet juleferien, kl. 14.00 grundet sammenfald med andet udvalgsmøde
 • April-mødet holdes den 2. mandag grundet påsken, kl. 15.00 - 17.00 grundet sammenfald med andet udvalgsmøde
 • Juli holdes mødefri
 • August-mødet holdes den 3. mandag grundet sommerferien.
 • Alle møder starter med et temamøde kl. 15.30-16.30, som efterfølges af ordinært møde kl. 16.30
  - 18.00.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møder foreslås afviklet den 2. mandag i måneden kl. 16.30
– 18.30, dog med følgende undtagelser:

 • Mødet den 12. april holdes kl. 17-19 grundet sammenfald med andet udvalgsmøde
 • Juli holdes mødefri.

Teknik- og Ejendomsudvalgets møder afvikles den 2. torsdag i måneden kl. 16.30 - 19.00 med
følgende undtagelser:

 • Mødet i februar holdes 1. torsdag grundet uge 7 og 8 holdes mødefri, kl. 13.00 grundet sammenfald med andet udvalgsmøde
 • Mødet i maj holdes 1. torsdag grundet Kr. Himmelfartsdag, kl. 13.00 grundet sammenfald med andet udvalgsmøde
 • Juli holdes mødefri
 • Mødet i oktober holdes 1. torsdag grundet Økonomiudvalgets tidlige mødefrekvens i forhold til efterårsferien, kl. 13.00 grundet sammenfald med andet udvalgsmøde.

Ældre - og Sundhedsudvalgets møder foreslås afviklet den 1. tirsdag i måneden kl. 16.00 -
18.00, dog med følgende undtagelser:

 • Mødet den 2. marts holdes kl. 15-17 på grund af byrådsmøde
 • Mødet i april holdes 2. tirsdag på grund af påske
 • Juli måned holdes mødefri
 • Mødet i august holdes 2. tirsdag på grund af sommerferie
 • Mødet i september holdes 2. tirsdag på grund af 1. behandling af budgettet
 • Mødet i oktober holdes 2. tirsdag grundet 2. behandling af budgettet.
   

Alle mødedatoer er behandlet i fagudvalg.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


169.   Eventuelt


Beslutning

Drøftet.


Til toppen


170.   Salg af grund (Lukket punkt)


Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.


Til toppen


171.   Salg af grund (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.

Til toppen


172.   Salg af grund (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.

Til toppen


173.   Salg af grunde (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.

Til toppen


174.   Salg af grund (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.

Til toppen


175.   Eventuelt (Lukket punkt)


Beslutning

Drøftet.


Til toppen


176.   Underskriftsblad (Lukket punkt)


Beslutning
Underskrevet digitalt.

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 23.09.20