Referat af møde i Køge Byråd

Den 31.05.2022 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Yahya, (F)
Ali Ünsal, (V)
Andreas Bech, (A)
Bent Sten Andersen, (O)
Claus René Olesen, (C)
Erik Swiatek, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Henrik Olsen, (D)
Jan B. Larsen, (V)
Jonas Bjørn Whitehorn, (A)
Jørgen Petersen, (C)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Kristina Stange, (A)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (B)
Mette Wigand Bode, (V)
Murad Ünsal, (Løsgænger)
Niels Rolskov, (Ø)
Pernille Sylvest, (A)
Rikke Kornval, (V)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)
Vibeke Kjøng Østergaard, (A)

Afbud:

Martin Knudsen, (D)

92.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Borgmesteren orienterede om, at Martin Knudsen (D) har meldt forfald til Byrådets møde på grund af sygdom.

Kandidatlisten ønsker stedfortræder indkaldt efter reglerne i den kommunale styrelseslov § 15, stk. 1.

Henrik Olsen, Sommervej 6, 4632 Bjæverskov er 1. stedfortræder på kandidatlisten.

Byrådet besluttede, at betingelserne for at indkalde stedfortræder er opfyldt, og at Henrik Olsen er rette stedfortræder og valgbar. Henrik Olsen deltog herefter i mødet.

Godkendt.

Fraværende
Claus René Olesen (C)
Martin Knudsen (D)

Til toppen


93.   Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet


Indstilling
Der er ikke modtaget skriftlige spørgsmål.
Beslutning
Intet.
Fraværende
Claus René Olesen (C)
Martin Knudsen (D)

Til toppen


94.   Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet


Beslutning
Intet.
Fraværende
Claus René Olesen (C)
Martin Knudsen (D)

Til toppen


95.   Valg af revisor


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab antages som kommunens revision.

Økonomiudvalget 17-05-2022
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Den lovpligtige revision af kommunens regnskaber er blevet konkurrenceudsat, da den eksisterende aftale er udløbet.

Der er gennemført et minudbud på baggrund af SKIs rammeaftale vedr. revisionsydelser. Ved tilbudsfristens udløb var der indkommet tre gode tilbud fra tre store revisionshuse; BDO, Ernst & Young og Deloitte. Den udbudte aftale dækker perioden 2022-2025 og har option på forlængelse op til 2 gange 12 måneder.

Grundet ny lovgivning skal revisionen fremadrettet også indeholde social-revision, bekendtgørelse nr. 224 af 17. 2.2021 - Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne[1]og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområde. Revisionsydelsen er blandt andet på den baggrund steget med ca. 100.000 kr. årligt

Tildelingskriteriet er bedste forhold mellem pris og kvalitet, hvilket vil sige, at evalueringen bygger på vurdering af både pris og kvalitet. De konkrete underkriterier og den indbyrdes vægtning er fastsat til:

40% Organisation og bemanding.

29% Løsningsbeskrivelse.

31% Pris.

Evalueringen er nu gennemført og resultatet viser, at Deloitte har afgivet det vindende tilbud med bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Økonomiudvalgets og endelig Byrådets beslutning om antagelse af kommunens revision sendes efter endt behandling til Ankestyrelsen til formel godkendelse, efter kommunestyrelseslovens § 42, stk. 1.
Økonomi

Der vurderes at stigningen i prisen kan holdes indenfor den samlede budgetramme.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Claus René Olesen (C)
Martin Knudsen (D)

Til toppen


96.   Årsrapport og revisionsprotokollat 2021 for Køge Havn


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at årsrapport og revisionsprotokollat for Køge Havn 2021 godkendes.

Økonomiudvalget 17-05-2022
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Køge Havn er en kommunal selvstyrehavn, hvor havnens ledelse varetages af Havnebestyrelsen som består af 7 medlemmer, der vælges af Køge Byråd. 

Køge Byråd skal i henhold til § 9, stk. 3 i lov om havne, godkende regnskabet for Køge Havn.

Havnebestyrelsen i Køge Havn har fremsendt årsrapport og revisionsprotokollat for 2021.

Havnebestyrelsen har uden bemærkninger godkendt årsrapport og revisionsprotokollat for 2021 den 28. marts 2022.

Regnskabet for Køge Havn 2021 udviser et samlet overskud på 4.033.185 kr. mod 11.782.658 kr. i 2020. Egenkapitalen udgør 163,8 mio. kr. ultimo 2021 mod 159 mio. kr. i 2020.

Af revisionsprotokollatet fremgår det, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger, og regnskabet er forsynet med en blank påtegning.

Økonomi

Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser, at Havnens overskud i 2021 er faldet til omkring 4 mio. kr., hvor det i de seneste mange år har ligget omkring 12 mio. kr. Forklaringen herpå er primært, at Jorddepotet nu er færdiganlagt og at Havnen er påbegyndt at betale leje af arealerne. Lejen i 2021 udgjorde 6,4 mio. kr. I løbet af de kommende 3 år stiger lejeudgiften til lidt over 11 mio. kr. årligt. Som tidligere oplyst i ledelsesberetningerne er det derfor af stor betydning, at ledige havnearealer udlejes som planlagt. 

Køge Kommunes ejerandel udgør 100 % i Køge Havn. Ultimo 2021 er der givet kommunegaranti for 128.752.000 kr. mod 100.995.000 kr. i 2020.
Kommunikation
Køge Havn skal have besked om Byrådets behandling af årsrapport 2021.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Claus René Olesen (C)
Martin Knudsen (D)
Bilag

Til toppen


97.   Justering af reglerne for frit skolevalg og delegering af kompetencen til skoleafdelingen.


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

 1. nedsætter grænsen for frit skolevalg til børnehaveklassen med start august 2023 til 22 elever
 2. nedsætter grænsen for frit skolevalg på alle klassetrin på Søndre Skole og Sct. Nicolai Skole til 22 elever pr. 1. august 2022 til og med 31. juli 2027
 3. anbefaler Økonomiudvalg og Byråd, at afgørelsen af ansøgninger om dispensation til frit skolevalg delegeres til Skoleafdelingen med virkning fra 1. august 2022.
Skoleudvalget 04-05-2022
Ad. 1. Godkendt.
Ad. 2. Godkendt.
Ad. 3. Et flertal (Ali Yahya (F), Pernille Sylvest (A), Vibeke Kjøng Østergaard (A) og Kristina Stange (A) anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Jan B. Larsen (V) afventer stillingtagen.

Mads Andersen (C) kan ikke anbefale.

Skoleudvalget ønsker løbende at følge udviklingen i dispensationssager, samt udviklingen i trivsel og skolevægring.

Økonomiudvalget 17-05-2022

Ad 3: Et flertal på 5 (Marie Stærke (A), Mette Jorsø (B), Bent Sten Andersen (O), Niels Rolskov (Ø) og Erik Swiatek (A) anbefaler overfor Byrådet. 3 (Ken Kristensen (V), Mette W. Bode (V) og Thomas Kampmann (C) kan ikke anbefale.

Baggrund og vurdering

I finansloven for 2022 er der afsat midler til at sænke klasseloftet i indskolingen således af børnehaveklasser med start august 2023 maksimalt må have 26 elever per klasse mod folkeskolelovens nuværende maksimum på 28 elever per klasse.

Det er hensigten at klasseloftet på 26 elever videreføres til 1. klasse i skoleåret 2024/2025 og 2. klasse i skoleåret 2025/2026.

Det er det enkelte byråd som fastsætter grænsen for hvornår en skole kan optage elever som ikke bor i skolens distrikt. I Køge Kommune er den nuværende grænse for frit skolevalg sat ved 24 elever per klasse målt som et gennemsnit på årgangen. Baggrunden for grænsen på 24 elever er et ønske om, at de klasser, der starter i børnehaveklassen, kan bevares i hele forløbet indtil 9. klasse, selv om der sker tilflytning til skoledistriktet. Derud over er der også et generelt ønske om at begrænse antallet af meget store klasser.

Forvaltningen indstiller at grænsen for frit skolevalg justeres til 22 elever per klasse, i takt med indfasningen af det nye klasseloft på 26 elever. Det betyder at der ved skoleindskrivningen til børnehaveklassen for skoleåret 2023/2024 ikke bliver dannet klasser med mere end 26 elever samt at frit skolevalg kun er muligt til klasser med under 22 elever, set som et gennemsnit for den enkelte skole.

Forvaltningen indstiller også at der indføres en midlertidig grænse for frit skolevalg på 22 elever per klasse på alle årgange på Sct. Nicolai Skole og Søndre Skole. Baggrunden er forventningen om et stærkt stigende elevtal i Køge By. Der pågår p.t. en undersøgelse af muligheder for en udbygning af Søndre Skole og Byrådet vedtog i juni 2021 en justering af en række skoledistrikter som skulle afhjælpe det stigende elevtal på især Søndre Skole. Den nyeste befolkningsprognose fra marts 2023 viser imidlertid at det er nødvendigt at lægge yderligere begrænsninger på stigningen i elevtallet på Søndre Skole og Sct. Nicolai Skole som erfaringsmæssigt er meget populære i forhold til frit skolevalg.

Endelig indstiller forvaltningen, at kompetencen til at afgøre ansøgninger om dispensation til frit skolevalg efter Skoleudvalgets ønske delegeres til Skoleafdelingen. Behandlingen af ansøgningerne vil forsætte som hidtil og sagerne vil blive afgjort på baggrund af forældrenes ansøgning samt udtalelser fra henholdsvis afgivende og modtagende skole. Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. I tilfælde af afslag henvises til nærmeste folkeskoler med plads på den ønskede årgang. En delegering af kompetencen skal besluttes af Byrådet.

Økonomi

Finansloven for 2022 indebærer, at der afsættes midler i 2023 og frem til finansiering af det sænkede klasseloft i indskolingen. Hvorvidt de afsatte midler dækker udgiften ekstra klasser vides først, når indskrivningen til børnehaveklassen er afsluttet. Hvis det sænkede klasseloft udløser dannelse af en ekstra børnehaveklasse vil det give en merudgift på i gennemsnit 780.000 kr. per år.

Kommunikation

Beslutningen kommunikeres via koege.dk, i det materiale som sendes til forældrene i forbindelse med skoleindskrivningen samt annonceres i de lokale medier.

Beslutning

Ad 3: Godkendt af et flertal på 16 (A, F, B, O, Ø og Murad Ünsal (Løsgænger).

Imod stemmer 11 (V, D og C).

Fraværende
Martin Knudsen (D)

Til toppen


98.   Ordensreglement for parker og grønne områder samt Marinaens grønne områder


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. det nye ordensreglement for Lovparken, Badestedet ved Kimmerslev Sø, Skaterbanen i Borup, Møllelundsparken, Bjæverskov Bypark samt de grønne områder omkring Køge Marina godkendes
 2. forvaltningen får delegation til at opsætte ordensreglementet for parker og grønne områder i samråd med Polititiet, hvis der bliver behov for det.

Marinaudvalget 26-04-2022
Anbefales godkendt overfor Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Kultur- og Idrætsudvalget 02-05-2022
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Teknik- og Ejendomsudvalget 05-05-2022
Ad. 1. og 2: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget 17-05-2022

Ad 1-2: Anbefales.

Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen er i forbindelse med deltagelse i Lokalrådsmøder hos Politiet blevet præsenteret for et forslag fra Politiet om at lave ensartede ordensreglementer for en række områder, hvor de oplever behov for regulering af nogle brugeres adfærd af hensyn til naboer og andre brugere af arealet, særligt støjende adfærd og musik til ulempe.

Politiet har et ønske om at der kommer ensartet skiltning i Køge, Stevns og Solrød kommuner, og foreslår som et pilotprojekt fem lokaliteter i Køge Kommune: Lovparken, Køge Marina, Søndre Havn, Badestedet ved Kimmerslev Sø og Holmebækskolen.

Førend der kan opsættes nye ordensreglementer, skal de først godkendes politisk og herefter af Politiet (jf. ordensbekendtgørelsen). 

Teknik- og Ejendomsudvalget har ansvaret for Lovparken og Badestedet ved Kimmerslev Sø, mens Køge Marina hører under Kultur- og Idrætsudvalget. Holmebækskolen hører under Skoleudvalget og Søndre Havn hører under Køge Kyst. De tre forvaltninger og Køge Kyst samarbejder om udarbejdelse af skiltene, og der føres sager på relevante udvalg i april og maj måned, for at sikre at der kan opsættes skilte inden sommeren 2022.

I øjeblikket er der kun godkendt et ordensreglement for Lovparken og Lovparkens legeplads. Politiets forslag er en præcisering af nogle af punkterne fra dette ordensreglement, som gør det lettere at håndhæve for Politiet. Den primære ændring er, at reglerne for afspilning af musik ændres, så det ikke længere er tilladt at medbringe højtalere, hvor det tidligere ikke var tilladt at benytte højtalere.  

Udover godkendelsen af ordensreglementer for Lovparken og Badestedet ved Kimmerslev Sø foreslår forvaltningen også, at der godkendes ordensreglementer for Skaterbanen i Borup, Møllelundsparken og Bjæverskov Bypark, som alle er attraktive byparker med mange forskellige brugere.

Dertil foreslås ligeledes vedhæftede ordensreglement for de grønne områder ved Køge Marina. For selve Køge Marina gælder fortsat Marinaens eksisterende ordensreglement sammen med standardreglementet for overholdelse af orden m.v. i danske havne og broer. Udkast til skilt med ordensreglementerne for de grønne områder ved Køge Marina er vedlagt som bilag 3.

Forvaltningen foreslår desuden, at forvaltningen gives delegation til opsætning af ordensreglementer i andre af kommunens parker og grønne områder uden yderligere politisk behandling, hvis der bliver behov for det. Opsætning af yderligere ordensreglementer vil ske i samråd med Politiet, forslag til indholdet kan ses i bilag 2. Hvis der er behov for yderligere bestemmelser end vist i bilag 2, skal det godkendes af Kommunalbestyrelsen og Politiet på ny.

Ordensreglementernes indhold er afpasset til de enkelte lokaliteter. 

Når Byrådet har godkendt ordensreglementerne, skal de til endelig godkendelse hos Politiet. Herefter kan de opsættes.

Økonomi

Der vil være udgifter til nye skilte og opsætning heraf. Udgifterne kan afholdes indenfor forvaltningens midler til parkdrift samt Marinaens midler til drift.

Kommunikation

Der udsendes en fælles pressemeddelelse om ordensreglementerne, når de er godkendt af Byrådet. SSP orienterer om de nye ordensreglementer i Campus/SSP-netværket.

Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Fraværende
Martin Knudsen (D)
Bilag

Til toppen


99.   Udskiftning af tag på Køgehallernes Hal 1 - tillægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til 

Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. til udskiftning af taget på Køgehallernes Hal 1, som finansieres af kassen

Kultur- og Idrætsudvalget, at

2. nærværende orientering tages til efterretning.

Teknik- og Ejendomsudvalget 05-05-2022
Ad. 1. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget 17-05-2022
Anbefales.

Baggrund og vurdering

Forvaltningen har i marts 2022 modtaget en henvendelse fra Køgehallerne, som informerer om at taget på Hal 1 er så nedbrudt, at det bør udskiftes hurtigst muligt.

Samme tag blev besigtiget i 2019 i forbindelse med, at ingeniørfirmaet Rambøll udarbejdede tilstandsvurderinger af de selvejende haller i Køge Kommune. Dengang var vurderingen, at taget på Køgehallernes Hal 1 havde en restlevetid på mere end 10 år.

Forvaltningen bad derfor Rambøll om en fornyet vurdering af samme tag. Vurderingen bekræftede informationerne fra Køgehallerne - levetiden på taget var opbrugt, og taget burde udskiftes hurtigst muligt.

Det pågældende tag er lagt på omkring år 2000 og burde i henhold til almindelig kendt viden indenfor tagbranchen have en levetid på mindst 30 år. Ikke desto mindre kunne Rambøll ved besigtigelsen den 24. marts 2022 konstatere, at der siden 2019 var sket en erodering af tagpladerne, og de kontaktede derfor producenten (Cembrit). 

Cembrit kunne heller ikke levere en forklaring men vurderer, at nedbrydningen af tagpladerne tyder på en udefra kommende virkning. Der er således p.t. ingen forklaring på nedbrydningen men til gengæld enighed om, at pladerne er så nedbrudte, at de bør skiftes snarest muligt.

Der vedhæftes en kopi af Rambølls besigtigelsesnotat.

Forvaltningen har sammen med Rambøll estimeret udgifterne til udskiftning af taget på Køgehallernes Hal 1 til ca. 2,0 mio. kr.

Der afsættes "normalt" et rådighedsbeløb ca. 3,8 mio. kr. på anlægsbudgettet hvert år til genopretning af de selvejende haller, men i årene 2021 og 2022 er rådighedsbeløbet flyttet til 2023, hvor der derfor samlet set er afsat ca. 9,8 mio. kr. Dette beløb er forudsat disponeret til udskiftning af taget på Rishøjhallens Hal 1 (estimeret udgift godt 9 mio. kr.).

Der er således ikke et rådighedsbeløb afsat til de selvejende haller i 2022, hvorfor finansiering af udgiften til udskiftning af taget på Køgehallernes Hal 1 foreslås som en tillægsbevilling.

Forvaltningen bemærker, at der gennem de seneste år har været afsat et gennemsnitligt puljebeløb på 3,5 mio. kr. på kommunens anlægsbudget til finansiering af større genopretningsudgifter (fx udskiftning af tage). Beløbet er over tid indekseret til de nuværende ca. 3,8 mio. kr. årligt.

I samme periode er antallet af haller øget, idet der er tilkommet Hal 4 (den tidligere tennishal) hos Køgehallerne, og en tilbygget hal i Skensved ved Køge Nord Sportscenter. Disse haller er kommet til, uden at det årlige puljebeløb er justeret, hvilket bør indgå i vurderingen af nærværende ansøgning om anlægsbevilling.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. Der er ikke afsat rådighedsbeløb i budgettet, og derfor påvirkes den beregnet kassebeholdning negativ. 

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Martin Knudsen (D)
Bilag

Til toppen


100.   Endelig vedtagelse af lokalplan 1038 for Køge Marina


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at Lokalplan 1038 for Køge Marina vedtages endeligt med redaktionelle ændringer samt ændringer som beskrevet i høringsnotatet (se bilag 1).

Klima- og Planudvalget 05-05-2022
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget 17-05-2022
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede den 25. januar 2022 at sende forslag til Lokalplan 1038 for Køge Marina i offentlig høring. Der er indkommet otte høringssvar i høringsperioden.

Lokalplanen omfatter Køges eksisterende lystbådehavn samt nye landområder nord og syd for lystbådehavnen indvundet i forbindelse med etablering af nyt moleanlæg. Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af Køge Kommunes Marinaudvalgs arbejde med en visionsplan for Køge Marina, som indeholder ønsker for Marinaen nu og i fremtiden. Lokalplan 1038 er byggeretsgivende for dele af visionsplanen. Det er hensigten, at lokalplanen følges op af supplerende byggeretsgivende lokalplaner i takt med den fortsatte udvikling af Køge Marina. 

Lokalplanen muliggør opførelse af et hotel på op til 10.000 m2 i den nordlige del af Marinaen. Lokalplanen giver desuden mulighed for bl.a. sauna, iskiosk mv. i forbindelse med det eksisterende havbad, en udvidelse af det eksisterende ”strøg” med plads til bl.a. flere spisesteder samt sejlerskure i den sydlige del af Marinaen.

Lokalplanforslaget fastlægger en ny trafikløsning for marinaen, hvor to nye vejadgange - en nordlig og en sydlig vejadgang - skal erstatte den eksisterende adgang til Marinaen. De nye vejadgange forbindes af en intern vej med optimerede forhold for cyklister og gående. Herudover udlægger lokalplanen arealer til parkering.

De indkomne høringssvar indeholder bl.a.:  

 • Bekymring for, hvorvidt lokalplanens udlæg til veje og parkering er tilstrækkelige.
 • Bekymring for, hvorvidt lokalplanens realisering vil medføre forringede forhold for bådejere og andre brugere, herunder sejlsportsudøvere og KørTilKøge.
 • Ønske om mulighed for detailhandel.
 • Ønske om mulighed for bådehaller.
 • Ideer til udformning af højvandsmur og diger.

Der er udarbejdet et høringsnotat, i hvilket der redegøres for høringssvarene. Høringssvarene giver bl.a. anledning til at muliggøre mindre bygninger til havnens drift uden for lokalplanens byggefelter.

Teknik- og Miljøforvaltningen har desuden haft dialog med Bolig- og Planstyrelsen, som har ønsket en uddybende redegørelse for placeringen af et hotel udenfor de stationsnære områder samt for lokalplanens påvirkning af VEKS' drifts- og udviklingsmuligheder.

Økonomi
Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Martin Knudsen (D)
Bilag

Til toppen


101.   Delegationsplan 2022 - Samlet


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd at, den samlede delegationsplan for Køge Kommune godkendes.

Økonomiudvalget
Anbefales. 

Ældre- og Sundhedsudvalget
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Socialudvalget
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Børneudvalget
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Skoleudvalget
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Kultur- og Idrætsudvalget
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Klima- og Planudvalget
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Teknik- og Ejendomsudvalget
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget 17-05-2022
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Køge Byråd godkendte delegationsplaner for Økonomiudvalget samt alle stående udvalg den 26. juni 2018 (punkt 139). Med en ny byrådsperiode skal Byrådet godkende delegationsplanerne med de ændringer, der er foretaget siden 2018.

Formålet med delegationsplaner
Byrådet kan som det øverste organ i kommunen behandle og træffe beslutning i alle kommunens sager. Undtaget er alene nogle særlige områder, hvor det i loven er bestemt, at et udvalg har kompetencen.

Når der i en lov står, at ”kommunalbestyrelsen” træffer afgørelse – det står i talrige love – betyder det normalt ikke, at Byrådet nødvendigvis selv skal i aktion. Dette kan af gode grunde ikke lade sig gøre i praksis, da der dagligt træffes et stort antal beslutninger inden for mange forskellige områder, og derfor kan Byrådet, medmindre andet er bestemt i loven, uddelegere beslutningskompetencen.

Byrådet kan delegere til både udvalg og forvaltning; men Byrådet har som det øverste organ fortsat ansvaret for, at opgaverne bliver løst. Det har også ansvaret for afgørelsernes rigtighed. Når Byrådet delegerer kompetence, må det derfor sørge for de nødvendige retningslinjer.

Det er derfor nødvendigt at have en såkaldt delegationsplan i kommunen, hvoraf det fremgår, hvornår forvaltningen alene kan træffe beslutning i sager, og hvornår henholdsvis fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal være med til at træffe beslutningen. Delegationsplanerne er altså oversigter over, hvorledes lovgivningens krav til Byrådets opgaveløsning i praksis kan udføres.

Køge Kommunes delegationsplaner
Når de er endeligt godkendt af Byrådet, vil delegationsplanerne blive offentliggjort. Der vil altid senere kunne blive behandlet nye sager om ændringer i delegationsplanerne, hvis forvaltning, fagudvalg eller Byrådet finder behov for det.

Delegationsplanerne er struktureret efter lovområder. Inden for de enkelte lovområder er der kun henvist til kapitler og paragraffer, hvis det er nødvendigt.

Tidligere politiske godkendte ændringer i delegationer fra 2018-2021 oplistes nedenfor:
Den 26. maj 2021 godkendte Byrådet følgende (se vedlagte bilag til orientering):

 •  Informationssikkerhedspolitikken godkendes for en toårig periode.
 • Godkendelse af uændret Informationssikkerhedspolitik delegeres til direktionen.
 • Godkendelse af ændret Informationssikkerhedspolitik delegeres til Økonomiudvalget.

Ændringen af 26. maj 2021 er altså allerede besluttet af Byrådet, men den er dog endnu ikke blevet indskrevet i delegationsplanen, og der er derfor her blot tale om en orientering om ændringen.

Økonomi
Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Martin Knudsen (D)
Bilag

Til toppen


102.   Politik for aktivt ejerskab af kommunalt ejede selskaber


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalg og Byråd, at vedlagte "Politik for Aktivt Ejerskab af selskaber på energi-, forsynings- og havneområdet" med tilhørende "Håndbog for bestyrelsesarbejde" godkendes. 

Klima- og Planudvalget 05-05-2022
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget 17-05-2022
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Køge Byråd vedtog oktober 2017 "Politik for aktivt ejerskab af kommunalt ejede selskaber" - og Økonomiudvalget vedtog efterfølgende i januar 2020 "Håndbog for Bestyrelsesarbejde på det tekniske område". Baseret på de seneste års erfaringer er der foretaget en ret omfattende revision af selve "Politikken", medens der kun er foretaget enkelte ændringer i "Håndbogen". 

Politikken handler om, hvordan kommunen vil bruge sin indflydelse og sine styringsredskaber som ejer af et selskab, og hvordan kommunens mål for sine selskaber skal understøttes. Politikken omhandler følgende selskaber:

 • Køge Fjernvarme (VEKS I/S)
 • Køge Kraftvarmeværk (VEKS I/S)
 • VEKS Transmission (VEKS I/S)
 • ANDEL A.m.b.a. (SEAS/NVE)
 • Køge Varme A/S
 • Køge Vind A/S
 • Køge Vand A/S
 • Køge Afløb A/S
 • Køge Holding A/S og underliggende selskaber, herunder KLAR Forsyning A/S
 • ARGO I/S
 • Køge Jorddepot (Kommunal Forsyningsvirksomhed)
 • Køge Havn (Kommunal Selvstyrehavn)

Selskaberne indenfor energi-, forsynings- og havneområdet har en årlig samlet omsætning på ca. 600 mio. kr., fordelt ligeligt på anlæg og drift. Omsætningen er dermed af samme størrelse som på det øvrige kommunale teknik- og miljøområde. 

De retlige rammer for udøvelsen af en aktiv ejerrolle i forhold til aktieselskaber og interessentskaber er meget forskellige, men i praksis er den kommunale ejer-interesse i styring og udvikling af områderne lige vigtig. Et godt eksempel herpå er, at forsyning med rent drikkevand og afledning af spildevand ikke er mindre vigtig for borgerne og erhvervslivet end behandling af affald og fjernvarmeforsyning. Men der er spilleregler, der skal iagttages, og dette beskrives nærmere i politikken og i Bestyrelseshåndbogen.

I Politikken skelnes mellem kommunens rolle som ejer, som myndighed og som kontraktpart. Økonomiudvalget varetager på vegne af Byrådet "ejerrollen" for alle selskaber, medens Klima- og Planudvalget har "myndighedsrollen" i forhold til energi- og forsyningsvirksomhederne. I praksis er der behov for en tæt kobling mellem ejer- og myndighedsrollen for bedst muligt at kunne udøve en aktiv ejerrolle. Bl.a. derfor er der nedsat politiske følgegrupper for henholdsvis VEKS/ARGO og KLAR Forsyning med repræsentanter for begge udvalg. 

Politikken og Håndbogen er rettet mod de ovenfornævnte selskaber, men principperne vil også kunne anvendes ved andre selskaber og organisationer, som kommunen er involveret i, herunder ikke mindst MOVIA. 

Næste vigtige skridt er udarbejdelsen af Ejerstrategier for de forskellige selskaber. Det fælleskommunale samarbejde om ARGO og KLAR er allerede iværksat og det forventes, at byrådet på sit august møde vil få forelagt forslag hertil.

Politikken for aktivt ejerskab og bestyrelseshåndbogen har været drøftet på et møde den 28.marts med de af Byrådet valgte repræsentanter i VEKS, ARGO, KLAR, KØGE HAVN (formanden) og ANDEL. 

Økonomi
Alle selskaberne har egen økonomi og der er derfor ingen umiddelbare konsekvenser for Køge Kommunes budget. 
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Martin Knudsen (D)
Bilag

Til toppen


103.   Udpegningssag 1. januar 2022 - 31. december 2025 - Skatteankenævn Sydsjælland (suppleant)


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at Byrådet skal indstille 1 personlig suppleant for Erik Swiatek (A) til kommunens plads i Skatteankenævnet Sydsjælland.

Baggrund og vurdering

I henhold til skatteforvaltningsloven, § 8, stk. 3 og 4, indstiller kommunalbestyrelserne personer til Skatteankenævn, hvorefter Skatteankestyrelsen efter bemyndigelse fra ministeren udnævner de indstillede personer.

Køge Kommune har en plads i Skatteankenævn Sydsjælland, hvor Erik Swiatek (A) er valgt.

Den i december 2021 valgte suppleant er ikke fundet egnet pga. manglende it-kompetencer. 

Der skal derfor indstilles 1 ny personlig suppleant for Erik Swiatek. 

Den indstillede person skal være valgbar til Byrådet. 

Særligt i forhold til indstillingen af personer til Skatteankenævn tilskynder skatteministeren til, at der forsøges at lægge vægt på, at den indstillede person har kenskab til skatteområdet.

Funktionsperioden begynder den 1. juli 2022 og udløber den 30. juni 2026. 

Den indstillede person skal være valgbar til Byrådet.

Der er ikke krav om, at den valgte skal være medlem af Køge Byråd. 

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning

Johnny Jarndorf blev udpeget som suppleant (VG1).

Fraværende
Martin Knudsen (D)

Til toppen


104.   Udpegningssag 1. januar 2022 - 31. december 2025 - Vurderingsankenævnet Syd- og Østsjælland med øer


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at der udpeges 1 medlem til kommunens plads i Vurderingsankenævnet.

Baggrund og vurdering

I henhold til skatteforvaltningsloven, § 8, stk. 3 og 4, indstiller kommunalbestyrelserne personer til vurderingsankenævn, hvorefter Skatteankestyrelsen efter bemyndigelse fra ministeren udnævner den indstillede person. 

Køge Kommune har 2 pladser i Vurderingsankenævn Syd- og Østsjælland med øer. 

I januar 2022 blev Ulrik Sejrdal Nielsen (VG 1) udpeget til den ene plads. Der skal derfor udpeges 1 person mere.

Funktionsperioden begynder den 1. juli 2022 og udløber den 30. juni 2026. 

Den valgte skal være valgbar til Byrådet.

Der er ikke krav om, at den valgte skal være medlem af Køge Byråd. 

Der lægges vægt på, at den indstillede person har teoretisk eller praktisk kendskab til ejendomsvurdering. 

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning

Morten Folsø Nielsen blev udpeget (VG1).

Fraværende
Martin Knudsen (D)

Til toppen


105.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Martin Knudsen (D)

Til toppen


106.   Købstilbud - Halvmånen (Lukket punkt)


Beslutning

Ad 1-3: Godkendt.

Fraværende
Martin Knudsen (D)

Til toppen


107.   Undersøgelse af udfordringer med vand ved Ravnsborghallen - tillægsbevilling (Lukket punkt)


Beslutning

Godkendt.

Fraværende
Martin Knudsen (D)

Til toppen


108.   Vederlag til stedfortrædere i politiske udvalg og i børn og unge-udvalget (Lukket punkt)


Beslutning

Ad 1: Model 3 blev godkendt.

Fraværende
Martin Knudsen (D)

Til toppen


109.   Eventuelt (Lukket punkt)


Beslutning

Drøftet.

Fraværende
Martin Knudsen (D)

Til toppen


110.   Underskriftsblad (Lukket punkt)


Beslutning

Underskrevet digitalt.

Fraværende
Martin Knudsen (D)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 01.06.22