Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Køge Byråd

Den 24.04.2018 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Helle Poulsen, (V)
Inger Staahl Jensen , (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Møller, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Osama Aref Mohamad, (A)
Paul Christensen, (V)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)


80.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


81.   Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet


Indstilling
Der foreligger ingen skriftlige spørgsmål.
Beslutning
Intet.

Til toppen


82.   Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet


Beslutning

Nana Ulrik, Krovænget 1.2, Borup, spurgte til forsamlingshuset Zonen.
Borgmesteren svarede.

Samuel Adamik, Juellundvej 12, 4100 Ringsted spurgte til busbetjening og cykelstier.
Formanden for Teknik- og Ejendomsudvalget og Borgmesteren svarede.

Carsten Jensen, Borupvej 58, Borup rykkede for svar på spørgsmål fra sidste møde.
Borgmesteren lovede at fremsende svar.  


Til toppen


83.   Dagtilbudskapacitet - tre anlægsprojekter, som skaber flere pladser


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler at

 1. der sker ombygning af Basen for 8,3 mio. kr.
 2. der sker ombygning af Tumlehuset for 0,8 mio. kr.
 3. der sker ombygning af Alkereden for 0,9 mio. kr.
 4. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb for samlet 10 mio. kr. til kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet jf. indstillingspunkt 1-3
 5. anlægsbevilling og rådighedsbeløb finansieres af en fremrykning fra 2020 til 2018 vedr. ”ombygning af gymnasievej 8 – dagtilbud.
Børneudvalget 04-04-2018
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget 17-04-2018
Ad 1-5: Anbefales.
Baggrund og vurdering

På mødet i Børneudvalget den 7. marts 2018 orienterede Børne- og Uddannelsesforvaltningen om kapacitetsbehovet på dagtilbudsområdet de kommende år.

Efter en del år med fald i antallet af børn i aldersgruppen 0 – 5 år, er antallet de seneste år igen begyndt at vokse. Befolkningsprognosen peger i retning af en betydelig vækst i aldersgruppen på godt 30 pct. de kommende 10 år, som vil medføre, at pladssituationen i visse områder af kommunen kommer under pres.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen har udarbejdet en samlet beskrivelse af udfordringen, som den ser ud i de enkelte geografiske områder af kommunen (se bilag som også blev fremlagt på for Børneudvalget den 13. marts 2018). Endvidere er der beskrevet, hvilke typer løsninger forvaltningen kan pege på med henblik på at imødekomme den stigende efterspørgsel på dagtilbudspladser – herunder akut på den helt korte bane – dvs. 2018 og 2019.

Tre tiltag vil kunne medvirke til at løse nogle af de mest presserende udfordringer, og som derfor forelægges her - Basen, Tumlehuset og Alkereden.

Børneudvalget vil på kommende møder drøfte øvrige løsningsmuligheder på kort såvel som på langt sigt, serviceniveau mv. Forslag til løsninger på længere sigt vil blive indarbejdet i de samlede kapacitetsberegninger, der forventes forelagt Byrådet i maj måned og indgå i grundlaget for budget- og planarbejdet for budget 2019-2022 på anlægsområdet.

Inddragelse af SFO-afdeling Basen ved Kirstinedal Skolen og ombygning til dagtilbud.

SFO-afdelingen Basen er beliggende i en særskilt bygning et stykke fra skolen og anvendes kun sporadisk af SFO'en. Det vurderes, at skolen kan klare sig uden afdelingen. Der vil kunne etableres 24 vuggestuepladser og 66 børnehavepladser. Fra godkendelse af finansieringen og igangsættelse af projekt til ibrugtagning vil der gå ca. 9 - 12 måneder.

Udvidelse af Tumlehuset

En mindre udvidelse af Tumlehuset vil give mulighed for, at dagtilbuddet varigt kan rumme yderligere 12 vuggestuebørn. Børnene er allerede indskrevet i dagtilbuddet, der - som nødløsning - har indrettet sig således, at en børnehavegruppe har til huse i et åbent gangareal.

Ombygning af Alkereden

En mindre ombygning af de eksisterende lokaler vil kunne skabe kapacitet i den eksisterende bygning, så der varigt bliver plads til de 12 vuggestuebørn, der som nødløsning pt. er merindskrevet ift. kapaciteten.

Økonomi

Ombygning af Basen koster 8,3 mio. kr. og kan give 24 vuggestue- og 66 børnehavepladser.

Udvidelsen af Tumlehuset koster 0,8 mio. kr. og kan give 12 vuggestuepladser.

Ombygning af Alkereden koster 0,9 mio. kr. og kan give 12 vuggestuepladser.

Omkostning i alt 10,0 mio. kr. for 48 vuggestue og 66 børnehavepladser.

Ved fremrykning af midler til Gymnasievej 8, vil der ikke være midler til denne ombygning i 2020, hvor der var planlagt 24 vuggestue- og 44 børnehavepladser.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 10 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil blive påvirket negativt, da der er ikke afsat rådighedsbeløb i 2018. Projektet finansieres dog ved fremrykning af de afsatte midler for 10 mio. kr. i anlægsplanen fra 2020 til 2018 vedr. ombygning af Gymnasievej (EDU 33).  

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budget 2018.

Beslutning
Ad 1-5: Godkendt.
Bilag

Til toppen


84.   Opnormering af Skovsneglen


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at Skovsneglen opnormeres med 4 vuggestuepladser.

Børneudvalget 13-03-2018
Anbefales.

Økonomiudvalget 10-04-2018
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Skovsneglen er en puljeinstitution, beliggende på Markledet 20 ved Lellinge. Den er i dag normeret med 8 vuggestue- og 32 børnehavepladser. Bestyrelsen har anmodet om, at der opnormeres med 4 vuggestuepladser til i alt 12.

Institutionen er søgt, og der er venteliste til pladserne. Derfor har der i perioder været merindskrevet op til 12 vuggestuebørn, hvilket har været muligt, da der er kvadratmeter hertil. I stedet for en merindskrivning ønskes en permanent opnormering.

Det er en skov- og idrætsinstitution, som har til huse i lokaler ejet af Vallø Stift. Institutionen gør stor brug af skoven og udendørsarealerne i det hele taget.

Da der er efterspørgsel efter pladserne i området, og det samtidig er uden omkostninger for kommunen, hvis Skovsneglen opnormeres, anbefaler Børne- og Uddannelsesforvaltningen, at institutionens ønske imødekommes.

Økonomi
En opnormering medfører ingen ekstra omkostninger for Køge Kommune, da pengene følger barnet, og Skovsneglen til enhver tid får midler svarende til antallet af indskrevne børn. Der vil ikke være afledte udgifter i forbindelse med opnormeringen for kommunen.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


85.   Kvalitetsrapport 2017 for Køge Kommunes skoler


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Skoleudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at Kvalitetsrapport for Køge Kommunes skoler 2017 godkendes.

Skoleudvalget 13-03-2018
Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Økonomiudvalget 10-04-2018
Anbefales.

Baggrund og vurdering

Skoleudvalget behandlede på mødet i februar 2018 udkast til kvalitetsrapport 2017. Herefter er der foretaget enkelte sproglige justeringer til fremme af forståelsen og sammenfatning af høringssvarene fra de fem skolebestyrelser, der har indsendt svar. Høringssvarene i deres fulde ordlyd fremgår af afsnittet 'Skolebestyrelsernes udtalelser' i kvalitetsrapporten.

Endelig version af kvalitetsrapporten til godkendelse er vedhæftet som bilag.

Skolebestyrelsernes udtalelser:
Første udkast til kvalitetsrapport har været sendt til høring i skolebestyrelserne. Der er modtaget høringssvar fra fem af kommunens skoler. Høringssvarene er fra Søndre Skole, Alkestrupskolen, Herfølge Skole, Kirstinedalsskolen og Vemmedrupskolen

Høringssvarene har primært fokus på fremstillingen af og opfølgningen på de enkelte skolers resultater. Flere bestyrelser finder kvalitetsrapporten brugbar i forhold til at styrke undervisningseffekten på den enkelte skole. En bestyrelse bemærker, at kvalitetsrapporten er et godt arbejdsredskab som giver et godt overblik over såvel det samlede skolevæsen i Køge som den enkelte skole.

To høringssvar forholder sig til afsnittet vedr. dybdelæring. Et høringssvar problematiserer inddragelsen af dybdelæring, da disse data hidtil primært har indgået som et kompetenceudviklingsprojekt for skolernes ledere. Af høringssvaret fremgår, at data omkring dybdelæring er relativt ukendt af skolernes øvrige medarbejdere og forældre, og data er baseret på én undersøgelse. Et andet høringssvar bemærker positivt, at ”dybdelæring og mestring i den almene undervisning” indgår som en del af dette års kvalitetsrapport. Det noteres, at dybdelæring og mestring går godt i spænd med trivselsundersøgelsen, og selvom størstedelen af eleverne trives, bemærkes det med stor tilfredshed, at kvalitetsrapporten lægger op til, at man har stor fokus på, at der arbejdes på, at alle elever skal trives.

Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


86.   Trafiksikkerhedsprojekter 2018 - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. der gives en anlægsbevilling på 2,513 mio. kr. til udførelse af følgende projekter, der udføres med finansiering fra TMU 04 Realisering af trafiksikkerhedsplan og cykelstier:
  1. Karlemosevej. Hastighedsdæmpende foranstaltninger
  2. Tessebøllevej. Hastighedsdæmpende foranstaltninger og ombygning af bussluse
  3. Hestehavevej. Ombygninger af bussluser/pladser
  4. Cykelkampagne. Kampagne for børn i 0. - 4. klasse og deres forældre
 2. der gives en anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 9,567 mio. kr. til Cykelsti mellem Ejby og Køge, finansieret ved 4,0 mio. kr. fra TMU 04 Realisering af trafiksikkerhedsplan og cykelstier, en negativ anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. fra projekt cykelsti langs Billesborgvej, Egøje-Herfølge og en negativ anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 4,367 mio. kr. fra Trafik- og Miljøplan 2017
 3. Teknik- og Miljøforvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt, hvis tilbuddet ligger indenfor det nuværende budget
 4. opgaverne udbydes ved begrænset licitation.

Teknik- og Ejendomsudvalget 11-04-2018
Pkt. 1 og 2: Anbefales
Pkt. 3 og 4: Godkendt.

Økonomiudvalget 17-04-2018
Ad 1-4: Anbefales.

Baggrund og vurdering

I Trafiksikkerhedsplan 2017 findes en række forslag til indsatser på trafiksikkerhedsområdet, herunder en prioriteret liste over fysiske tiltag på vejene. Derudover findes en liste med forslag til cykelstier fra Cykelhandleplan 2015. Listerne er vedlagt som bilag. De to lister med ønsker til trafiksikkerhedstiltag og cykelstier opdateres 1-2 gange om året. Listerne er senest opdateret i henholdsvis marts 2018 og december 2017.

I Budget 2018 er afsat et rådighedsbeløb under TMU 04 Realisering af trafiksikkerhedsplan og cykelstier på 6,513 mio. kr., som foreslås delt i 2,513 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter og 4,0 mio. kr. til cykelstiprojektet mellem Ejby og Køge. Derudover forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. for cykelstiprojektet på Billesborgvej, Egøje-Herfølge, der indstilles overført til cykelstiprojektet mellem Ejby og Køge. I budget 2017 blev givet anlægsbevilling på 4,367 mio. kr. til opstart af et cykelstiprojekt mellem Ejby og Køge. Denne anlægsbevilling og tilsvarende rådighedsbeløb søges sammenlagt med de to ovennævnte beløb til projektet, hvorved anlægsbevilling og rådighedsbeløb bliver 9,567 mio. kr. til cykelstiprojektet.

Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår, at nedenstående projekter udføres i 2018.

Oversigtskort er vedlagt som bilag.

Trafiksikkerhedsprojekterne
Karlemosevej er i følge uheldsanalysen fra 2017 en uheldsbelastet strækning, og det er derfor oplagt at gøre en indsats her. Uheldsbilledet er ikke entydigt, men der er et par uheld med skønnet hastighed højere end 50 km/t og hensynsløs kørsel. Tessebøllevej og Hestehavevej er ikke uheldsbelastede, men her opleves utryghed bl.a. som følge af bilisternes hastighed og vejens indretning.

På alle tre veje kører bus i rute, og det er derfor vigtigt, at der udføres busvenlige hastighedsdæmpende foranstaltninger.

I cykelhandleplanen er et af fokusområderne "cyklende børn". En del af trafiksikkerhedsarbejdet handler om adfærdsændring, og Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår derfor at supplere indsatsen på området med en cykelkampagne for børn i 0.-4. klasse og deres forældre.

Cykelstiprojektet
Det samlede overslag for cykelsti på hele strækningen mellem Ejby og Køge inkl. krydsninger på Ejbyvej og Salbyvej samt under motorvejsbroer beløber sig til 25-29 mio. kr. afhængig af valg af løsninger.

Forvaltningen foreslår, at der i 2018 arbejdes videre med en løsning, hvor der etableres krydsningsheller på Ejbyvej og Salbyvej samt dobbeltrettet cykelsti mellem Ejby og Ll. Salby. Ved bane- og motorvejsbroer undersøges muligheden for at etablere ét spor under broerne for bilisterne med prioriteret kørsel og cykelbaner eller sti til cyklisterne. Denne løsning er ikke optimal, da cyklisterne muligvis skal ledes ud på kørebanen, men løsningen kan anlægges for relativt få midler og kan afprøves og senere ændres til cykelhængebroer under bane- og motorvejsbroerne, hvis kommunen kan få tilladelse til dette fra Vejdirektoratet og Banedanmark. Indsnævring til ét spor kan mindske fremkommeligheden for bilisterne i myldretiden. På strækningen under Sydmotorvejen kan spidstimetrafikken komme over de 300 køretøjer, som er grænsen for, hvad der anbefales ved indsnævring til ét spor.

Krydsningerne på Ejbyvej og Salbyvej vurderes at kunne udføres i 2018, samtidig med at information og forhandlinger med lodsejere pågår. Selve stien mellem Ejby og Ll. Salby vil dernæst forventeligt kunne udføres i foråret 2019.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 2,513 mio. kr. til realisiering af trafiksikkerhedsplan og cykelstier i 2018 (TMU 04). Der søges ligeledes en anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 9,567 mio. kr. til Cykelsti mellem Ejby og Køge.

Den budgetterede kassebeholdning vil samlet set ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budgettet. Finansiering af Cykelsti mellem Ejby og Køge sker via mindreforbrug på projekterne cykelsti langs Billesborgvej, Egøje-Herfølge, (1,2 mio. kr.) og Trafik- og Miljøplan 2017 (4,367 mio. kr.) og derfor søges beløbene med negative anlægsbevilling og rådighedsbeløb. De resterende 4 mio. kr. finansieres af det resterende rådighedsbeløb fra realisiering af trafiksikkerhedsplan og cykelstier i 2018 (TMU 04), hvor der er i budget 2018 er afsat 6,513 mio. kr., og hvor der skal bruges i 2,513 mio. kr. (indstillingspunkt 1). Beløbet søges ligeledes overført til Cykelsti mellem Ejby og Køge.     

Herudover skal det bemærkes, at begge anlægsprojekteter indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Kommunikation
Før igangsættelse af projekterne samt i anlægsfasen vil der være behov for kommunikation til berørte beboere og trafikanter i form af direkte skrivelser, presse og skiltning.
Beslutning

Ad 1-4: Godkendt.

Bilag

Til toppen


87.   Busvej mellem Bragesvej og Ølsemagle Kirkevej


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. det anbefales, at leasingsaftalen løber over 25 år
 2. der indarbejdes en udgiftsneutral tillægsbevilling på drift til en udgift og en indtægt på 15,3 mio. kr. i 2019 som dækker tilskud fra Staten
 3. der budgetteres med deponering på 19,2 mio. kr. og tilbagebetaling over 25 år fra 2020
 4. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt, hvis tilbuddet ligger indenfor det nuværende budget.

Teknik- og Ejendomsudvalget 11-04-2018
Pkt. 1, 2, 3 og 4: Anbefales.

Økonomiudvalget 17-04-2018
Ad 1-4: Anbefales.

Baggrund og vurdering

En mulig busbro over Lille Syd-banen er senest behandlet af Teknik- og Miljøudvalget på møde den 18. august 2017.

Projektet omfatter en busvej mellem Bragesvej og Ølsemagle Kirkevej. Et centralt element i en sådan busvej er en 9 meter bred busbro over Lille Syd-banen. En ny busbro og -vej vil muliggøre en kortere linjeføring for busser mellem Køge/Ølby og Køge Nord St. Af bilag 1 fremgår busvejens geografiske placering og udstrækning. Projektet omfatter i alt etablering af ca. 550 meter vej i to kørespor, hvoraf ca. 220 meter udgøres af bro- og skråningsanlæg. Vejen skal kun anvendes af busser til offentlig trafik, der vil derfor blive etableret bussluser i begge ender af vejforløbet. Der vil stadig være uhindret adgang til boligerne på Ølsemagle Kirkevej 57-59 på nordsiden af Lille Syd-banen.

Den fremtidige busbro skal krydse banestrækningen Lille Syd. Dele af anlægsarbejderne er derfor afhængige af, at togtrafikken indstilles i kortere perioder. Banedanmark vil tildele sådanne perioder, ligesom de vil stille en række tekniske krav til anlægsmetoden. 

Etablering af en busvej mellem Bragesvej og Ølsemagle Kirkvej vil medføre en samfundsøkonomisk gevinst. Dette både i form af mulige besparelser som følge af en effektiv fremtidig busbetjening af Køge Nord St., men også betydelige rejsetidsbesparelser og derved brugergevinster for trafikanter. En samfundsøkonomisk screening af busvej mellem Bragesvej og Ølsemagle Kirkevej følger som bilag 2. Screeningen er ikke ajourført med nyeste anlægsoverslag, men resultatet er så robust, at projektet stadig vil være rentabelt med stor margin.

Der forventes en besparelse på ca. 1 mio. kr. på den ordinære busdrift, som skal finansiere leasing og drift af den nye bro.

Der vil blive foretaget evaluering af busdriften efter alle busomlægninger er implementeret og er i stabil drift, både driftsmæssigt og økonomisk. Dette forventes at kunne foregå i 2021.

Projektet har opnået medfinansiering på 15.295.965 kr. fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gennem "Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik", se bilag 3. De samlede anlægsomkostninger til projektet er estimeret til 34,5 mio. kr., medfinansieringen fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udgør således 44 %. De resterende 56 % finansieres af Køge Kommune gennem KommuneLeasing. Busvejen medfører en besparelse på kommunens fremtidige busdrift, som skal betale leasingydelsen. Af bilag 4 fremgår indikation på leasingaftale fra KommuneLeasing.

Projekteringsopgaven tildeles via EU-rådgiverudbud med prækvalifikation. Efterfølgende udbydes anlægsarbejderne i hovedentreprise som indbudt licitation. Anlægget forventes p.t. ibrugtaget ultimo 2019.

Indledende vurderinger tilsiger, at busvejen og -broen er uproblematisk i relation til både VVM- såvel som planforhold.

Økonomi

Samlet estimeret anlægsomkostning er 34,5 mio. kr. Leasingaftalen vil udløse krav om deponering af 19,2 mio. kr. Deponeringen vil blive frigjort med 1/25 årligt – det vil sige ca. 0,75 mio. kr. årligt i 25 år.

Økonomisk Afdeling bemærker, at:

Ad 1: Kommunen har indhentet 2 tilbud, hvor leasingaftalen løber med 25 år (0,913 mio. kr. i årlig ydelse) og 50 år (0,751 mio. kr. årlig ydelse). Det anbefales, Byrådet godkender en 25-årig leasingaftale af hensyntagende til kommende generationer i kommunen.   

Ad 2: Der indarbejdes en udgiftsneutral bevilling i 2019 på 15,3 mio. kr. Servicerammen på drift og kassebeholdningen påvirkes ikke, da bevillingen er udgiftsneutral. Bevillingen vil blive indarbejdet i forbindelse med budgetlægningen 2019-2022  

Ad 3: Der indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen 2019-2022 med en samlet deponering på 19,2 mio. kr. med tilbagebetaling over 25 år og med en årlig tilbagebetaling på 0,77 mio. kr. Kassebeholdningen vil over årene i 25-årig periode ikke blive belastet.

Det skal herudover bemærkes, at de samlede udgifter på 1 mio. kr. til leasing og afledt drift af bro finansieres af mindre udgifter til kollektiv. Der forventes en endelig evaluering af økonomien  i 2021 vedrørende mulige besparelser som følge af en effektiv fremtidig busbetjening af Køge Nord St.

Kommunikation
Teknik- og Miljøforvaltningen vil sørge for at informere trafikanter og naboer gennem forskellige kommunikationsindsatser. I forbindelse med offentlig omtale af projektet er Køge Kommune forpligtet til at nævne Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen som tilskudsgiver, dette også efter færdigafsluttelse af projektet (jf. tilsagnsskrivelsens punkt 13.1, se bilag 2).
Beslutning

Ad 1-4: Godkendt.

Bilag

Til toppen


88.   Betalingsvedtægt for Køge Afløb A/S 2018 Legalitetsgodkendelse


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at Betalingsvedtægt for Køge Afløb A/S 2018 godkendes.

Klima- og Planudvalget 05-04-2018
Godkendt.

Økonomiudvalget 17-04-2018
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Bestyrelsen i KLAR Forsyning har godkendt vedlagte Betalingsvedtægt for Køge Afløb A/S.

Med den nye betalingsvedtægt bliver vedtægten opdateret med hensyn til navnet på forsyningen, der står nu overordnet KLAR Forsyning i stedet for Energiforsyningen.

Vedtægterne i de fire ejerkommuner bliver mere standardiserede, så borgerne og de erhvervsdrivende i de fire kommuner bliver behandlet så ens som muligt.

Med en ændring af lov om Betalingsregler for Spildevandsanlæg er klageadgangen blevet ændret i forhold til tidligere. Som forbruger skal man kontakte Center for Klageløsning under Nævnenes Hus under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvis man er uenig med forsyningens afgørelser efter betalingsvedtægten, dette forhold er også indarbejdet i den nye betalingsvedtægt for Køge Afløb A/S.

I betalingsvedtægten bekræfter Køge Afløb A/S, at selskabet har forsyningspligt og skal fremføre stikledning til grundgrænse for ejendomme omfattet af spildevandsplanen:

"I områder, der i henhold til spildevandsplanen er kloakeret under spildevandsforsyningsselskabet, er Køge Afløb A/S i henhold til miljøbeskyttelsesloven forpligtet til at fremføre stikledning til grundgrænsen for en ejendom eller til områdeafgrænsningen for et andet spildevandsanlæg (tidl. "privat spildevandsanlæg").

Byrådet i Køge afgiver ikke sin ret, jævnfør lov om Miljøbeskyttelse, til i spildevandsplanen for Køge Kommune at udpege kloakanlæg under Køge Afløb A/S, jf. Teknik- og Miljøudvalget (sag nr. 242 fra 2013).

Økonomi
Betalingsvedtægt for Køge Afløb A/S har ikke økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Den nye betalingsvedtægt offentliggøres på KLAR Forsynings hjemmeside og på Køge Kommunes hjemmeside.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


89.   Forslag til lokalplan 1078 for boliger i Lellinge samt kommuneplantillæg 29


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at 

 1. forslag til lokalplan 1078 for boliger i Lellinge samt forslag til tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2013 vedtages og sendes i offentlig høring i 4 uger
 2. der afholdes borgermøde den 7. maj 2018 kl. 19.00 i gymnastiksalen på den tidligere Lellinge Skole.
Klima- og Planudvalget 05-04-2018
Ad. 1: Anbefales.

Ad. 2: Godkendt.

Økonomiudvalget 17-04-2018
Ad 1-2: Anbefales.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune har solgt to ejendomme i Lellinge til en projektudvikler, som ønsker at opføre tæt-lav boliger. Ejendommene har tidligere huset henholdsvis Lellinge Skole og Lellinge SFO. Projektudvikler har udarbejdet skitseprojekt for ejendommene i dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen, og forvaltningen har efterfølgende haft møde med Lellinge Beboerforening om dette. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af skitseprojektet og giver mulighed for opførelse af op til 40 tæt-lav boliger.

Opførelse af tæt-lav boliger på ejendommene er i strid med gældende lokalplanlægning og kommuneplan, som udlægger ejendommene til henholdsvis skole/uddannelsesinstitution og åben-lav boligbebyggelse. Der er derfor udarbejdet tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2013 i forbindelse med lokalplan 1078.

Lokalplanområdet omfatter ejendommene Overdrevsvejen 2, som tidligere husede Lellinge Skole, Byledet 16, som tidligere husede Lellinge SFO samt naboejendommen Byledet 12. Ejendommen Overdrevsvejen 2 udgør ca. 6.500 m². Ejendommene Byledet 12 og 16 udgør tilsammen 4.500 m².

Ejendommen Overdrevsvejen 2 ligger ud mod Ringstedvej og udgør en del af Lellinges afgrænsning mod nord. Øst og syd for ejendommen ligger parcelhuse. Vest for ejendommen ligger erhverv. Ejendommene Byledet 12 og 16 ligger i den gamle Lellinge Landsby, hvor Byledet er hovedgade. Øst og vest for ejendommene ligger parcel- og villahuse. Mod syd grænser ejendommene op til Lellinge Stadion.

Den nedlagte Lellinge Skole og SFO planlægges nedrevet.

Lokalplanen sikrer:

 • At bebyggelserne udformes på en måde, som understøtter uformelle møder mellem beboerne samt naturlig overvågning. Der stilles krav om, at boliger orienteres mod interne stier og fastsættes en maks. højde for hegn omkring forarealer ved indgange
 • At tage udformes som symmetriske sadeltage. På den måde sikres det, at den ny bebyggelse er tilpasset Lellinges arkitektur
 • At bebyggelse langs Ringstedvej placeres, så den fungerer som støjskærm for den bagvedliggende bebyggelse, samt at de primære opholdsarealer for bebyggelsen udgøres af støjsikrede haver
 • Bevaring af to eksisterende markante og sunde træer, som er indpasset i skitseprojektet.

Miljøvurdering:
Der er foretaget en screening af påvirkning af miljøet som følge af lokalplan 1078 og kommuneplantillæg 29. På baggrund af screeningen vurderes det, at planerne ikke forudsætter en miljøvurdering, da de ikke indeholder ændringer, som antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Bilag

Til toppen


90.   Overgivelse af regnskab til revisionen


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Regnskab 2017 for Køge Kommune overgives til revisionen.

Økonomiudvalget 10-04-2018
Anbefales.

Baggrund og vurdering

Årsregnskabet 2017 med tilhørende bemærkninger m.v. skal aflægges af Økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen, jf. styrelsesloven § 45. Det fremgår af bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., at aflæggelsen skal ske, så årsregnskabet kan afgives af Kommunalbestyrelsen til revisionen inden den 1. maj i året efter årsregnskabet. Den endelige politiske godkendelse af regnskabet skal ske senest ved udgangen af august måned, når revisionsberetningen foreligger.

Det foreliggende udkast til regnskab for 2017 består af to hoveddele:

 • Del 1 indeholder dels et overblik af hovedresultaterne i regnskabet, dels regnskabsbemærkninger for de enkelte udvalg samt forskellige obligatoriske oversigtstabeller
 • Del 2 består primært af mere detaljerede obligatoriske regnskabsoversigter herunder oversigter over kommunens forpligtelser.

Hertil kommer en oversigt over de overførte beløb fra 2017 til 2019.

Regnskab 2017 viser, at der fortsat er en god balance i kommunens samlede økonomi, hvilket overordnet kan tilskrives overskuddet på den ordinære drift i 2017 på 123,6 mio. kr. Derudover er salgsindtægterne på jordforsyningen igen større end oprindeligt budget, hvilket har betydet salgsindtægter for 108,8 mio. kr. i 2017.

Ordinær driftsvirksomhed
Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed udviser et overskud på 123,6 mio. kr. Det er en forbedring i forhold til det oprindelige budget på 72 mio. kr. og 53,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. For at få et mere retvisende billede af driftsoverskuddet i 2017 bør der korrigeres for de overførte driftsmidler på 47,8 mio. kr. til 2018 og 2019. Det reelle driftsoverskud i 2017 udgør således 75,8 mio. kr.

Anlægsudgifter
Kommunes anlægsudgifter udgør netto 147,8 mio. kr. i 2017. Det er 175,5 mio. kr. mindre enddet korrigerede budget, men 12,3 mio. kr. mindre end oprindeligt budget. Mindreforbruget skyldes primært udskudte beslutninger om igangsætning samt tidsforskydninger.

De tre væsentligste poster under anlæg er

 • skattefinansierede anlæg
 • ældreboliger
 • jordforsyningen

Skattede finansierede anlæg udgjorde 128,3 mio. kr. i 2017, hvilket er et mindreforbrug på 68 mio. kr. i forhold til korrigeret. Der er på skattefinansierede anlæg overført 68 mio. kr. til 2018.

Udgifterne til ældreboliger udgjord i 2017 67,7 mio. kr., hvilket er 74,1 mio. kr. mindre end korrigeret budget og 36,2 mio. kr. mere end oprindeligt budget. Der er overført 74,1 mio. kr. til 2018 vedrørende ældreboliger.

På jordforsyningen har der i 2017 været bruttoudgifter for 40,5 mio. kr. Det er 35,2 mio. kr. mindre end det korrigeret budget. På indtægtssiden har der været indtægter for 108,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. mindre end det korrigerede budget og 68,6 mio. kr. mere end det oprindelige budget. Der er på jordforsyningsområdet overført 29,9 mio. kr. til 2018.

Det skattefinansierede område
Det skattefinansierede område er det ordinære driftsresultat fratrukket anlægsudgifterne. Kommunens regnskabsresultat på det skattefinansierede område udviser et underskud på 24,2 mio. kr. i 2017. Dette skal ses i lyset af, at der i det korrigerede budget er budgetteret med et underskud på 253 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 228,7 mio. kr. Der er overført 174,9 mio. kr. på anlæg fra 2017 til 2018 og som tidligere nævnt 28,3 mio. kr. på driften fra 2017 til 2019.

Jorddepotet
Jorddepotet er et selvstændigt område i kommunens økonomi, der skal balancere på langt sigt. Alle udgifter til Jorddepotet finansieres af låneoptagelse samt salgsindtægter ved deponering af jord. I 2017 har der været nettoanlægsindtægter for i alt 21,8 mio. kr., som er lånefinansieret. Det er 3,2 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.

Øvrige forsyningsvirksomheder
Øvrige forsyningsvirksomheder (renovation) udviser i 2017 samlede nettoudgift på 1,1 mio. kr. Det er 2,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Mellemregning med forsyningen udgør ultimo 2017 en skyldig omkostning for kommunen på 8 mio. kr.

Renovationsområdet skal på langt sigt "hvile-i-sig-selv", hvorfor mellemværendet skal nedbringes over de kommende år.

Køge Kommunes service- og anlægsudgifterne er i 2017 omfattet af sanktionslovgivningen, hvilket betyder, at der er risiko for at kommunerne kan blive sanktioneret, hvis de samlede serviceudgifter og brutto anlægsudgifter (ekskl. ældreboliger, jorddepotet og Køge Kommunes samlede anlægsindtægter) for kommunerne samlet set overstiger oprindeligt budget. Kommunerne ved først til sommer, om de vil blive ramt af sanktionerne.

Kommunikation
Efter Byrådets behandling, skal regnskabet oversendes til revisionen.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


91.   Køge Idrætspark, Byggeret 2 - Bevilling for model 3


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. det besluttes at Køge Kommune opfører stueetagen i Byggeret 2 og at de ovenliggende etager udbydes

 2. der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af et byggeprogram finansieret af kassen i 2018
           
 3. der i forbindelse med budgetlægningen for 2019-2022 indarbejdes et rådighedsbeløb på 29,2 mio. kr. til klubfaciliteter over årene 2019 og 2020
 4. de afsatte midler til deponering i budget 2018 (6,5 mio. kr.) tilgår kassen i 2018, og i forbindelse med budgetlægning 2019-2022, tilgår de afsatte midler i 2019 (3,5 mio. kr.) kassen

 5. der gives en budgetneutral tillægsbevilling hvor der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,74 mio. kr. til speaker- og teknikrum m.v. på stadion i 2018 finansieres af afledt drift vedr. Køge Idrætspark i 2018

 6. der i forbindelse med budgetlægningen for 2019-2022 indarbejdes et rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. i årene 2019-2020 til genhusning af dele af Køge Boldklubs omklædning finansieret af afledt drift til Køge Idrætspark i 2019.

Økonomiudvalget 10-04-2018
Udsættes til næste møde.

Økonomiudvalget 17-04-2018
Ad 1-6: Anbefales.
Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget anbefalede den 6. marts 2018, at der arbejdes videre med model 3, og at der fremlægges en beslutningssag og bevillingstilpasning i aprilmøderækken.

Model 3 indeholder en bygning, hvor Køge Kommune opfører dele af bygningen, og udbyder yderligere areal. Det kommunale byggeri på brutto 1.186 m2 opføres i én etage, svarende til netto  850-875 m2, der etableres i tilknytning tribune på det igangværende stadionprojekt. Funktionerne speakerboks, journalistpladser og teknikrum overføres til tribune som en del af stadionprojektet. Netto overført ca. 25 m2.

Bygningen opføres i stueplan primært til breddeidrætten, og med en overliggende privat byggeret på lejet grund over 30 år, der udbydes på markedsvilkår og med anvendelsesmulighed svarende til det tidligere udbudte. Således kan der samlet opføres 2-4 etager svarende til maks. 4.700 m2. Når der skal bygges oven på bygningen, skal stueetage og underliggende etager være funderet kraftigere. Arkitekturmæssigt kan bygningen over tid blive i samme højde som de øvrige bygninger, og stadion vil blive omkranset. 

De tidsmæssige milepæle for byggeriet anslås til:

Maj 2018 - Byggeprogram og udbudsform udarbejdes
Juni 2018 - Politisk godkendelse, herunder udbudsform og tildelingskriterier
Aflevering og ibrugtagning - Tidligst medio 2020.

Økonomi

Anlægsudgiften udregnes jævnfør bilag.

Hertil kommer, at der er forudsat en indtægt på udbud af byggeret 2 på 0,3 mio. kr. Om dette kan realiseres vides ikke før udbuddet er afsluttet.

Økonomisk Afdeling bemærker, at:
Ad 2: Der søges en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2018. Den budgetterede kassebeholdning påvirkes negativ med 0,5 mio. kr. og udgiften indgår i beregningen af anlægsloftet og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet. 

Ad 3: Der i forbindelse med budgetlægningen for 2019-2022 indarbejdes et rådighedsbeløb på 29,2 mio. kr. til klubfaciliteter over årene 2019 og 2020. Anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet og vil derfor belaste kommunens serviceanlægsramme 2019-2023 som i budgetvejledning er sat 145 mio. kr. 

Ad 4: De afsatte midler til deponering i budget 2018 (6,5 mio. kr.) tilgår kassen i 2018, og i forbindelse med budgetlægning 2019-2022, tilgår de afsatte midler i 2019 (3,5 mio. kr.) kassen. Der vil samtidig ske en nulstilling af den tilbagebetaling der sker årligt med 0,3 mio. kr. i 2019 og årligt med 0,4 mio. kr. fra 2020.

Ad 5: Der søges en budgetneutral tillægsbevilling hvor der søges en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,74 mio. kr. til speaker- og teknikrum m.v. på stadion i 2018 finansieres af afledt drift vedr. Køge Idrætspark i 2018 på Teknik- og Ejendomsudvalgets driftsramme. Den budgetterede kassebeholdning påvirkes ikke men anlægsudgiften indgår i beregningen af anlægsloftet og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet. Servicedriftsrammen mindskes tilsvarende. 

Ad 6: Der i forbindelse med budgetlægningen for 2019-2022 indarbejdes i anlægsplanen et rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. i årene 2019-2020 til genhusning af dele af Køge Boldklubs omklædning finansieret af afledt drift til Køge Idrætspark i 2019 på Teknik- og Ejendomsudvalgets driftsramme.

Beslutning

Ad 1-6: Godkendt.

Bilag

Til toppen


92.   Gebyr for underretninger om udlægsforretninger


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen instiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. der opkræves gebyr på 450 kr. for underretning om udlægsforretninger hos hoved- og medhæfter
 2. der gives en indtægtsbevilling på 300.000 kr. i 2018, 400.000 kr. i 2019, faldende til 300.000 kr. i 2020 og herefter stagnerende
 3. der gives en varig udgiftsbevilling på 117.000 kr.


Økonomiudvalget 17-04-2018
Ad 1-3: Anbefales.

Baggrund og vurdering

Folketinget vedtog den 14. december 2017 lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden, og skattekontrolloven (Gebyr for underretninger om udlægsforretninger).

Lovforslaget betyder, at Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der skal betales gebyr på højest 450 kr. til kommunen for underretning om udlægsforretninger vedrørende fordringer, som inddrives af kommunen.

SKAT har tidligere haft lovhjemmel til at opkræve dette gebyr, da opgaven omkring inddrivelse af fortrinsberttigede krav indtil den 2. februar 2017 har ligget hos SKAT. SKAT har altid taget dette gebyr.

Der kan opkræves gebyr både hos hoved-og medhæfter (2 x 450 kr.) af ejendommen, men både hoved- og medhæfter vil hæfte for begge gebyrer.

I lighed med opkrævning af gebyr for underretninger, har kommunen lovhjemmen til at opkræve et rykkergebyr for udsendelse af 1. og 2. rykker. Byrådet har tidligere besluttet, at opkræve et rykkergebyr på 250 kr. (100 kr. civilretlige krav) for henholdsvis 1. og 2. rykker.

Underretningsgebyret kan dækker nogen af kommunens udgifter for opnormeringen af området, herunder den administration, som underretningen kræver.

Ved udsendelse af underretninger påskrives kravet en retsafgift på hovedhæfter men ikke på medhæfter, som er lovpligtig. En retsafgift beregnes med en grundafgift på 300 kr. Overstiger kravet 3.000 kr. beregnes yderligere en halv procent af det overskydende beløb.

Køge Kommune har investeret i et udlægsadministrationssystem, som har været nødvendig for at foretage administrationen af de fortrinsberettigede krav.

Ved byrådsbeslutning den 24. januar 2017 blev det godkendt at hjemtage opgaven med opkrævning af fortrinsberettigede krav. Det blev vurderet, at håndtering af gældsinddrivelsen vil indebære et ressourcetræk svarende til ét årsværk med tilhørende årlige lønudgifter på 500.000 kr. For Køge Kommune blev det vurderet, at den statslige kompensation ville beløbe sig til 182.000 kr., hvilket blev givet som en varig tillægsbevilling på -182.000 kr. Der blev således givet en varig tillægsbevilling på netto 318.000 kr. Det har efterfølgende vist sig, at den statslige kompentation kun beløber sig til 105.000 kr. altså en forskel på 77.000 kr.

Økonomi

Beslutningen betyder en årlig indtægt på 300.000 kr. i 2018 bestående af gebyr (halvårseffekt) og retsafgift. Herefter forventes indtægter på 400.000 kr. i 2019 og 300.000 kr. i 2020 og herefter stagnerende, da det forventes at kommunens indsat på området, vil betyde færre underretninger og retsafgifter over tid.

Desuden betyder beslutningen en varig udgift på 117.000. Den varige udgift omfatter 40.000 kr. vedr. udlægsadministration og 77.000 kr. som er forskellen mellem forvente og modtaget statskompensation for varetagelse af opgaver vedrørende fortrinsberettigede krav.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en indtægtsbevilling på 300.000 kr. i 2018, 400.000 kr. i 2019 samt 300.000 kr. fra 2020 og frem. Herover søges en varig udgiftsbevilling på 117.000 kr. for 2018 og frem. Økonomisk Afdeling bemærker endvidere, at der er en nettoindtægt på 183.000 kr. i 2018, 283.000 kr. i 2019 samt en varig nettoindtægt på 183.000 kr. fra 2020 og frem.

Kommunikation
Det skal oplyses i takstbladet på Køge Kommunes hjemmeside, at kommunen opkræver et gebyr for underretninger om udlægsforretninger på 450 kr.
Beslutning

Ad 1-3: Godkendt.


Til toppen


93.   Rekrutterings- og fastholdelsesstrategi


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at vedlagte kommissorium godkendes som afsæt for arbejdet med en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi for Køge Kommune.

Økonomiudvalget 10-04-2018
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Køge Kommunes allervigtigste resurse er først og sidst medarbejderne. For at kunne løse vores opgaver på det niveau, der er fastlagt, er det nødvendigt at kunne stille med de rigtige kompetencer på det rigtige sted, det rigtige tidspunkt og på alle niveauer.

Køge Kommune arbejder da også generelt med kommunen som en god arbejdsplads på mange fronter og vil med en særlig indsats for rekruttering og fastholdelse bidrage yderligere hertil. Indsatsen sker for at kunne udvise rettidig omhu og på baggrund af konkret ønske flere steder fra.

Således fremgår af Byrådets budgeterklæring for budget 2018-21: ..... Forligspartierne ønsker endvidere, at der i Økonomiudvalgets regi fortsættes med drøftelserne af, hvordan det sikres, at Køge Kommune fortsat er en god arbejdsplads. Drøftelsen skal berøre emner som efteruddannelse, rekruttering og fastholdelse. MED-organisationen inddrages i drøftelserne. (E. Vi værner om ordentlige arbejdsvilkår)

Også kommunens Hoved MED-udvalg (HMU) har ønsket, at der arbejdes med emnet. Udvalget har således den 20. marts 2018 drøftet og besluttet at bakke op om vedlagte kommissorium for arbejdet med rekrutterings- og fastholdelsesstrategi. Udvalget understregede vigtigheden af, at der i analysen og det videre arbejde med strategi og handleplaner, er et ligeværdigt fokus på rekruttering og fastholdelse.

Endelig vurderer forvaltningen - ikke mindst på baggrund af input fra centrale og decentrale ledere - at der på flere områder i organisationen opleves rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer. Dette blev bekræftet af Lønanalysen for Køge Kommune, der blev gennemført i 2017, hvor enkelte konkrete rekrutteringsudfordringer blev påpeget. 

Der ikke er tale om en kritisk situation, men forskellige samfundsmæssige og demografiske udviklingsfaktorer medfører, at rekrutteringsudfordringerne forventes at blive større og flere i de kommende år. Fx forventes der relativt flere ældre i befolkningen, og der opleves mangel på visse uddannelsespladser og manglende søgningen til andre. Derfor er det vigtigt at være på forkant med udviklingen.

Det videre arbejde
Det anbefales at arbejde med emnet i tre faser:

 1. Afdækning/analysefase – hvilke udfordringer oplever vi nu og på den lidt længere bane (april-maj)
 2. Strategifase – hvilke strategier kan vi følge for at imødegå disse udfordringer (juni-juli)
 3. Handleplaner – ud fra de valgte strategier fastlægges konkrete implementerings- og handleplaner (august-oktober)

Herefter følger det egentlige implementeringsarbejde. Der følges løbende op og justeres i strategi og handleplaner, hvis der viser sig behov herfor.

Se i øvrigt vedlagte kommissorium.

Økonomi
Kan holdes indenfor eksisterende budgetter.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


94.   Reform af valgbarhedsområdet


Indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådet, at orienteringen tages til efterretning.

Baggrund og vurdering
Folketinget har den 20. marts 2018 vedtaget forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om kommunale og regionale valg og lov om kommunernes styrelse (Reform af valgbarhedsområdet). Loven er trådt i kraft den 1. april 2018.

Lovændringen indebærer bl.a., at der ved lov er fastsat objektive kriterier for, hvornår et medlem af en kommunalbestyrelse ikke er valgbar til kommunalbestyrelsen på grund af straf. Sådanne sager skal således ikke som tidligere bedømmes af Valgbarhedsnævnet, der er nedlagt.

Det følger altså nu af § 4, stk. 1, i lov om kommunale og regionale valg, at følgende personer ikke er valgbare på grund af straf:

 1. En person, der ved endelig dom er idømt en ubetinget eller betinget fængselsstraf,
 2. en person, der ved endelig dom er dømt til anbringelse i institution eller til forvaring efter straffelovens §§ 68-70, og
 3. en person, der ved endelig dom eller udenretslig vedtagelse ubetinget er frakendt førerretten efter færdselslovens § 126.

Der er i lovens § 4, stk. 3, fastsat regler om perioden for tab af valgbarhed. Det er enten en 3-årig eller en 5-årig periode afhængig af den idømte straf.

Du skal være opmærksom på, at du efter loven selv har pligt til at give underretning til borgmesteren, hvis du har mistet din valgbarhed på grund af straf, og du derfor udtræder af kommunalbestyrelsen. Du skal være opmærksom på, at der gælder frister for din underretning, og at du skal vedlægge dokumentation for den idømte eller vedtagne straf.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har til samtlige kommunalbestyrelser udarbejdet "Orientering om ændring af reglerne om fortabelse af valgbarhed på grund af straf i den kommunale og regionale valglov" (4. april 2018). Orienteringen indeholder bl.a. et afsnit om kommunalbestyrelsesmedlemmers pligter (afsnit 3.1.), herunder om pligten til at underrette om idømt straf.

Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


95.   Eventuelt


Beslutning
Drøftet.

Til toppen


96.   Køb af ejendom (Lukket punkt)


Beslutning
 Ad 1-3: Godkendt.

Til toppen


97.   Salg af grund (Lukket punkt)


Beslutning

Ad 1: Godkendt at grunden kan sælges med en mindstepris på 709.264 kr.

Ad 2: Godkendt at grunden udbydes igen.


Til toppen


98.   Salg af areal (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.

Til toppen


99.   Principiel beslutning om ekspropriation (Lukket punkt)


Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.


Til toppen


100.   Eventuelt (Lukket punkt)


Beslutning
Drøftet.

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 25.04.18