Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Køge Byråd

Den 26.11.2019 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Dahl, (A)
Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Camilla Svendsen, (A)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Helle Poulsen, (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Osama Aref Mohamad, (A)
Paul Christensen, (V)
Pernille Sylvest, (A)
Poul Erik Jensen, (V)
Selim Balikci, (A)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)

Afbud:

Lene Møller Nielsen, (A)

182.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Fraværende
Helle Poulsen (V)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


183.   Indkaldelse af stedfortræder for Lene Møller Nielsen (A)


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at Byrådet tager stilling til om

 1. betingelserne for at indkalde stedfortræder for byrådsmedlem Lene Møller Nielsen (A) er opfyldt
 2. 2. stedfortræder Camilla Svendsen (A) er rette stedfortræder og valgbar.
Baggrund og vurdering
Borgmesteren har fået oplyst, at byrådsmedlem Lene Møller Nielsen er fraværende på grund af
arbejde, hvorfor der skal tages stilling til indkaldelse af stedfortræder.

I henhold til § 15, stk. 4 i den kommunale styrelseslov er det Byrådet, der træffer beslutning om,
hvorvidt betingelserne for en stedfortræders indtræden i Byrådet er opfyldt. Byrådet skal
endvidere tage stilling til, om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

Efter reglerne i Køge Kommunes styrelsesvedtægt indkalder borgmesteren stedfortræder til
førstkommende møde i Byrådet, hvis medlemmet er forhindret i at varetage sine kommunale
hverv i en forventet periode på mindst 7 dage.

Der er i praksis anlagt en forholdsvis lempelig fortolkning af, hvilke forfaldsgrunde, der udløser
stedfortræderindkaldelse. Eksempelvis antages det, at et byrådsmedlems fravær på grund af
barsel og ferie kan begrunde indkaldelse af stedfortræder.

Første stedfortræder på kandidatliste A er Camilla Svendsen, Ravnsborgvej 43, 4600 Køge.
Økonomi

Der udbetales diæter til stedfortræderen for deltagelse i mødet.

Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Fraværende
Helle Poulsen (V)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


184.   Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet


Indstilling

Peter Langkilde har den 27. oktober 2019 sendt følgende spørgsmål

Afskrift af Peter Langkildes spørgsmål:

"Borgmester Marie Stærke. Du svarer: "Ja det er korrekt" på spørgsmål 2 om, at den fulde parkeringsindtægt fra de privatejede betalingsparkeringsarealer tilgår kommunekassen.

I kommunal skrivelse "37. Ændring af Betalingsparkering" Side 1, sidste afsnit, citat: "Den hidtidige aftale med Køge Kyst om fælles drift og kontrol af p-pladserne på Collstrup-grunden, Bag Haverne og på hele Sdr. Havn kan ikke længere opretholdes. Det skyldes bl.a., at Køge Kyst skal betale moms på 25 % af betalingsparkeringen, medens Køge Kommune skal betale 70 % i statsafgift. Hertil kommer, at der er forskellige klagemuligheder og afgiftstørrelser på henholdsvis private P-pladser og offentlige P-pladser."

Dit, og Byrådets, svar er således ikke i overensstemmelse med sandheden. Du har pligt til at informere mig sandt, hvorfor jeg igen må stille dig, og byrådet samme spørgsmål igen, med krav om til et komplet uddybende skriftligt svar ved næste byrådsmøde."

----------

Bent Ramsnæs har den 31. oktober 2019 sendt følgende spørgsmål.

Afskrift af Bent Ramsnæs' spørgsmål:

"Spørgsmål 1
Jeg skal anmode om svar på om Køge Kommune har lavet eller vil lave en VVM redegørelse i forbindelse med ny vej fra rundkørslen ved Møllevej til Ørningevej (lokalplan 1025) ?
Som jeg læser Støj fra veje, vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4, 2007, skal der foreligge en VVM redegørelse i forbindelse med nybygning af veje.

Spørgsmål 2
Jeg kan se at der er vedtaget budget om penge til ovennævnte vej fra rundkørslen ved Møllevej til Ørningevej. Der står ikke noget om hvordan projektet vil blive udført. Vil man lægge vejen direkte på jorden og lave en støjvold mod vest ? Eller vil man også lave en støjvold mod øst ?

Spørgsmål 3
Vil vejen have forbud mod cyklister og gående, som dele af Vestre Ringvej har ? 

Spørgsmål 4
Holder man stadig fast i at lave en stor rundkørsel på Ørningevej ? 

Spørgsmål 5
Skal der laves viadukt for cyklister hvor Ørningevej krydser omfartsvejen ?

Spørgsmål 6
Når alligevel Køge Kommune vil lave en viadukt for gående og cyklister under Ørningevej; hvorfor så ikke grave omfartsvejen ned ved Ørningevej, og lade Ørningevej gå over omfartsvejen som en bro ?" 

----------

Peter Langkilde har den 7. november 2019 sendt følgende spørgsmål.

Afskrift af Peter Langkildes spørgsmål:

"Jeg kan som tillægsoplysning vedr. kommunens salg af 24 hektar midtbyjord for 240 mio. kr. (1 mio. pr 1.000 m2). til Køge Kyst P/S meddele, at den grund på ca. 6.000 m2 hvorpå den Gule Hal befinder sig på, ligger salgsprisen på godt 40 mio. Altså ca. 7 gange mere end købsprisen. (vel vidende, at kommunen ejer 50 % af Køge Kyst).
Du må godt tjene penge, men ikke ublu penge, hvorfor salgsprisen i stedet burde være omkring 20 mio. for at harmonere med købsprisen - alt taget i betragtning.
Borgmester Marie Stærke.
Salget af de 24 hektar midtbyjord til Køge Kyst burde have været mindst det dobbelte. Herved tabte kommunen i hvert fald 120 mio. netto. Statsforvaltningen godkendte købet, men stillede vist ikke spørgsmål til forventet bebyggelsesgrad mm.
2 advokater lagde prisen. Men hvem har den ene tidligere arbejdet for....??"

----------

Søren Gommesen har den 11. november 2019 sendt følgende spørgsmål.

Afskrift af Søren Gommesens spørgsmål:

"Spørgsmål 1
Hvor mange penge er der afsat Køge Kommune og Køge Kyst til udvikling og byggemodning af den maritime halvø samt til bygning af klubhuse?

Spørgsmål 2
Hvornår forventer man, at der foreligger en udviklingsplan for den maritime halvø?"

Beslutning

Peter Langkilde, Bent Ramsnæs og Søren Gommesen havde fremsendt skriftlige spørgsmål til Byrådet. Spørgerne var til stede og fik svarene oplæst og udleveret.

Fraværende
Helle Poulsen (V)
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


185.   Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet


Beslutning

Steen Rasmussen, Skt. Gertrudsstræde 18, 4600 Køge spurgte til forventningen til offentligt tilgængelige ladestandere til elbiler. Borgmesteren lovede et skriftligt svar.

Mickal P. N. Andersen,  Parkvej 116, 1. tv., 4600 Køge opfordrede til bedre skiltning om betaling for parkering ved Valkyrien og opfordrede til fjernelse af slam ved Valkyrien.  

Fraværende
Helle Poulsen (V)
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


186.   Anmodning om fritagelse for hverv (Ældre- og Sundhedsudvalget)


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at

 1. Byrådet tager stilling til om anmodningen fra byrådsmedlem Selim Balikci (A), om at udtræde af Ældre- og Sundhedsudvalget pr. 1. december 2019, kan imødekommes
 2. Valggruppe 1 (A, C, F, I, O og Ø), såfremt anmodningen imødekommes, udpeger et andet medlem til Ældre- og Sundhedsudvalget.
Baggrund og vurdering

Byrådsmedlem Selim Balikci (A) anmoder den 5. november 2019 om at blive fritaget for sit medlemskab af Ældre- og Sundhedsvalget fra den 1. december 2019.

Selim Balikci begrunder anmodningen med, at han ikke har den nødvendige tid til at deltage i møder og aktiviteter i de udvalg han er medlem af.

I henhold til kommentarerne til § 17, stk. 3 i lov om kommunernes styrelse antages det, at Byrådet på begæring kan fritage en person for et hverv i resten af funktionsperioden, når Byrådet vurderer, at der er rimelig grund hertil.

Når et medlem udtræder af et udvalg, en bestyrelse eller lignende i løbet af valgperioden besættes den ledigblevne post af samme valggruppe, som har udpeget medlemmet.

Selim Balikci er udpeget til Ældre- og Sundhedsudvalget af valggruppe 1 (A, C, F, I, O og Ø) på Byrådets konstituerende møde den 5. december 2017.

Økonomi
Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Anders Dahl (A) indtræder i Ældre- og Sundhedsudvalget.

Fraværende
Helle Poulsen (V)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


187.   Endelig beredskabsorganisation og beredskabssamarbejde


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. Økonomiudvalget udgør sammen med politidirektøren og evt. øvrige repræsentanter beredskabskommissionen pr. 1. januar 2020
 2. der tages stilling til, om der skal udpeges en eller flere medarbejderrepræsentanter til beredskabskommissionen
 3. forslag til navn og logo for det nye beredskab godkendes
 4. endelig aftale med Stevns og Solrød kommuner om beredskabssamarbejde tages til efterretning.
 5. status på økonomi og budget tages til efterretning
 6. status på opløsning af ØSB tages til efterretning.

Økonomiudvalget 12-11-2019
Ad 1: Anbefales godkendt at der fra politisk side deltager 1 repræsentant pr. parti. Følgende anbefales udpeget: Jeppe Lindberg (I), Niels Rolskov (Ø), Marie Stærke (A), Bent Sten Andersen (O), Flemming Christensen (C), Ken Kristensen (V). F's udpegning afventer byrådsmødet.

Ad 2: Det anbefales at der udpeges 2 medarbejderrepræsentanter som fordeles med en deltids- og en fuldtidsrepræsentant. Herudover udpeges der en repræsentant for de frivillige. 

Ad 3: Udsat.

Ad 4-6: Anbefales taget til efterretning.

Baggrund og vurdering

Køge Kommunes nye beredskabsorganisation er under etablering, og der er indgået aftale om teknisk samarbejde med Stevns og Solrød kommuner. Sidste udestående er således færdiggørelse af endelige samarbejdsaftaler og formel nedsættelse af beredskabskommission for Køge Kommunes nye beredskab pr. 1. januar 2020. Indtil nu har denne opgave været varetaget af Økonomiudvalget.

Nedsættelse af beredskabskommission pr. 1. januar 2020 
Jf. beredskabsloven skal beredskabskommissionen bestå af borgmesteren, politidirektøren og et flertal, som vælges af Byrådet. Borgmesteren er født formand. Da kommissionens medlemstal skal være ulige, skal den altid bestå af mindst 5 medlemmer. Byrådet skal derfor udpege mindst 3 medlemmer. Foruden de af Byrådet udpegede medlemmer, skal der udpeges en repræsentant for de frivillige som observatør i beredskabskommissionen, hvis en repræsentant for de frivillige ikke allerede er valgt til medlem af beredskabskommissionen. Ligeledes kan der udpeges en eller flere medarbejderrepræsentant, så længe medlemstallet fortsat er ulige, men det er ikke et krav.

De politisk udpegede medlemmer behøver ikke være byrådsmedlemmer, men af hensyn til bredskabskommissionens virke, foreslår forvaltningen, at hele Økonomiudvalget indtræder i beredskabskommissionen. I praksis vil møderne således kunne planlægges i umiddelbar tilknytning til møderne i Økonomiudvalget, hvor politidirektøren og øvrige medlemmer kan støde til.

Beredskabsstyrelsen har overfor forvaltningen bekræftet, at evt. medarbejderrepræsentanter som udgangspunkt kan udpeges både blandt Køge Kommunes egne ansatte og blandt Falck-ansatte brandfolk med tilknytning til Køge Kommunes Beredskab (se vedlagte bilag 1 for uddybning). Erfaringsmæssigt har Køge Kommune dog tidligere valgt ikke at udpege en medarbejderrepræsentant. Derimod har der været udpeget en repræsentant for de frivillige, som med baggrund i sin neutrale position, også har repræsenteret de Falck-ansatte døgn- og deltidsfolk på brandstationerne.

Beredskabskommissionen mødes ordinært to gange årligt samt ekstraordinært efter behov.

Den nye beredskabskommission vil på sit første møde blive forelagt forslag til ny beredskabspolitik, delegationsplan samt forretningsorden for beredskabskommissionen til godkendelse.

Nyt navn og logo for Køge Kommunes beredskab
Byrådet besluttede den 25. marts 2019 at placere den daglige ledelse og administration af det kommunale beredskab organisatorisk i ETK under arbejdstitlen ETK Beredskab. Forvaltningen har efterfølgende, i dialog med de implicerede medarbejdere, arbejdet videre med det formelle setup, herunder navn og logo.

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet forslag til nyt logo. I arbejdet har forvaltningen forsøgt at tage følgende hensyn:

 1. Logoet skal kunne bruges i alle tre kommuner
 2. Logoet skal have sammenhæng til ETKs øvrige organisation og logo
 3. Logoet skal have et moderne udtryk og signalere ny start.

Foruden ovenstående har der været et ønske om at bibeholde en reference til det daværende Køge Brand & Redning. Hvad angår logoet er dette sikret ved bibeholdelse af cirklen, det minimalistiske udtryk samt navnet. Det oprindelige kors i midten af logoet indebar dog ophavsretlige problemstillinger ift. bl.a. Dansk Røde Kors, hvorfor dette er udeladt til fordel for "beredskabsstjernen" i det nye logo. Tilsvarende forventes både Stevns og Solrød kommuner at kunne anvende samme logo, og dermed skabe sammenhæng mellem de tre kommuner. 

Vedlagt (bilag 2) er forvaltningen forslag til nyt logo for ETK Brand & Redning.

Hvad angår navnet foreslår forvaltningen at ændre navnet på det nye beredskab fra ETK Beredskab til ETK Brand & Redning.

Endelig aftale med Stevns og Solrød Kommune om beredskabssamarbejde
Byrådet godkendte den 25. juni 2019 udkast til skabelon for samarbejdsaftale med Stevns og Solrød kommuner, og gav forvaltningen mandat til at forhandle detaljer på plads, herunder at foretage nødvendige justeringer.

Forvaltningen har i samarbejde med Solrød og Stevns kommuner foretaget en række justeringer af det oprindelige udkast til samarbejdsaftale. De væsentligste ændringer består i en præcisering af placeringen og varetagelsen af myndighedsansvaret, idet Køge Kommunes Beredskab ikke må varetage myndighedsansvaret på vegne af Stevns og Solrød Kommune, men alene levere rådgivning og input. De operative opgaver varetages forsat uændret af ETK Brand & Redning. Derudover er der foretaget en række redaktionelle justeringer.

Endelig aftaleudkast inkl. bilag er vedlagt til orientering (bilag 3).

Status på økonomi og opdateret budget
Forvaltningen har foretaget en række tilpasninger af det tidligere godkendte budget. En væsentlig årsag hertil er, at den endelige boopgørelse efter opløsningen af ØSB først forventes endeligt på plads medio 2020 og ikke i 2019 som oprindeligt planlagt (uddybes nedenfor).

Forvaltningen har derfor prioriteret at fremrykke en række etableringsomkostninger og nødvendige investeringer fra budget 2020 til budget 2019, for på den måde at skabe råderum til at håndtere den forventede udgift til bodeling i 2020, og samtidig gøre det muligt at komme på plads med så meget som muligt inden opstart.

Det har blandt andet betydet, at der er indkøbt en indsatslederbil, og at radiomateriel og IT-systemer er opdateret. Ligeledes er det blevet prioriteret at istandsætte brandstationen på Tigervej, således at bygningerne er anvendelige til at huse det nye beredskab. 

Samlet set er der dermed indenfor budget skabt et råderum i 2020, således at evt. omkostninger til boopgørelsen i 2020 forventes at kunne afholdes indenfor budget samtidig med, at vi formår at foretage nødvendige investeringer der gøre det muligt for beredskabet at være fuldt på plads fra årsskiftet.

Revideret budget forelægges til orientering (bilag 5).

Status på opløsning af ØSB
Østsjællands Beredskab opløses pr. 31. december 2019 og det nye ETK Brand & Redning overtager som planlagt ansvaret for beredskabsopgaven pr. 1. januar 2020. Opgørelsen af selskabets afsluttende regnskab, og dermed den endelige boopgørelse, forventes dog først på plads medio 2020.

Det endelige boopgørelse tager udgangspunkt i kommunerens respektive andel af selskabets egenkapital, hvorfra der fratrækkes de kontraktmæssige forpligtelser og likvidationsomkostninger, der måtte påhvile de enkelte kommuner efter opløsningen af selskabet. Herudover gøres hver kommunes aktiver, leasinggæld og feriepengeforpligtelse op og modregnes likvidationskontoen, hvorefter opgørelsen viser, hvad den enkelte kommunes har af tilgodehavende eller forpligtelser til fællesskabet. Med forbehold for, at den endelige opgørelse endnu ikke er på plads, forventes opgørelsen at medføre en udgift til Køge Kommune på i omegnen 1-1,3 mio. kr.

Afklaring af udestående mellem Køge Kommune og ØSB
Efter drøftelser mellem forvaltningen og ØSB er det aftalt, at det økonomiske mellemværende om udgifter til Falck-kontrakt håndteres i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019, hvor afregningen med Køge Kommune vil blive indregnet i det samlede resultat og fordelt kommunerne imellem i boopgørelsen. Det endelige beløb ligger endnu ikke fast, og er endnu ikke medregnet i de hidtidige opgørelser over de enkelte kommuners udgifter til bodeling. Det forventes dog at påvirke Køge Kommunes udestående positivt.

Med forbehold for den endelige boopgørelse forventes det samlet set, at Køge Kommune forventede forpligtelse til selskabet kan afholdes indenfor budget.

Status på hjemtagning af hjælpemiddeldepotet
ØSBs drift af hjælpemiddeldepotet har været meget utilfredsstillende, og Velfærdsforvaltningen opsagde således allerede før beslutning om opløsning af ØSB kontrakten med ØSB med udgangen af 2019. Hjælpemiddeldepotet hører derfor teknisk ind under ØSB frem til 31. december 2019, hvorefter hjælpemiddeldepotet hjemtages, og driftsansvaret overtages af det nye beredskab pr. 1. januar 2020. Køge Kommunes udlånte tjenestemand, har dog allerede siden medio 2019 overtaget den daglige ledelse af hjælpemiddeldepotet med henblik på at rette op på driften. Blandt andet er der igangsat en omstrukturering af personalet, der er forsøgt tilgodeset mere plads til depotet, og der afholdes ugentlige møder med Velfærdsforvaltningens terapeuter for at sikre så optimal daglig drift som muligt. Det nye beredskab arbejder således allerede nu hårdt på at genetablere driften af hjælpemiddeldepotet til ønsket niveau med henblik på hjemtagelse 1. januar 2020.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning

Ad 1: Godkendt at der fra politisk side deltager 1 repræsentant pr. parti. Følgende blev udpeget: Jeppe Lindberg (I), Niels Rolskov (Ø), Marie Stærke (A), Bent Sten Andersen (O), Flemming Christensen (C), Ken Kristensen (V) og Torben Haack (F).

Ad 2: Godkendt at der udpeges 2 medarbejderrepræsentanter som fordeles med en deltids- og en fuldtidsrepræsentant. Herudover udpeges der en repræsentant for de frivillige. 

Ad 3: Udgår.

Ad 4-6: Taget til efterretning.

Fraværende
Helle Poulsen (V)
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


188.   Brandberedskab - nyt logo


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at nyt forslag til logo for det nye beredskab godkendes.

Økonomiudvalget 19-11-2019
Anbefales.

Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget valgte på mødet den 12. november 2019 at udskyde beslutningen om nyt logo. Forvaltningen har efterfølgende justeret oplægget til nyt logo for ETK Brand & Redning.

Udgangspunktet har fortsat været følgende hensyn:

 1. Logoet skal kunne bruges i alle tre kommuner.
 2. Logoet skal have et moderne udtryk og signalere ny start.

Logoet er udarbejdet i samarbejde med Stevns og Solrød kommuner, som også er på vej med godkendelse af deres logoer. Logoerne vil dermed bidrage til at skabe genkendelighed på tværs af de tre kommuner.

Vedlagt er nyt forslag til logo. Stevns og Solrøds logoer er indsat til sammenligning.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Helle Poulsen (V)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


189.   Forslag til Lokalplan 1082 - Bjerggade syd


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til Lokalplan 1082 med Tillæg nr. 9 til Kommuneplanen godkendes og sendes i offentlig høring.

Klima- og Planudvalget 07-11-2019
Anbefales.

Økonomiudvalget 19-11-2019
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af Folkarkitekters forslag til ny bebyggelse som erstatning for den eksisterende villa, der blev skadet i forbindelse med byggeri af rehabiliteringscenteret. 

Formålet med lokalplanforslaget er at give mulighed for nyt byggeri i 3 etager med op til 8 boliger i størrelsen 80-90 m², samt med indretning af erhverv som butik, café, liberalt erhverv eller serviceerhverv  i stueetagen. 

Lokalplanforslaget lægger op til, at byggeriet i sin størrelse og udseende tilpasses den øvrige bebyggelse i Bjerggade, hvilket vil sige i 3 etager med sadeltag og røde facader. Fra stueplan til 2. sal kan facaden udføres i præget beton indfarvet i teglrøde toner eller som rødt murværk. Tagetagen på 3. sal kan udføres i andet materiale som fx pladetag. 

Byggeriet placeres i den sydlige del af grunden mens den nordlige del udlægges til parkering og renovation.

I følge parkeringsnormen for bymidten skal der for etagebebyggelse etableres 0,75 p-plads pr. bolig, 1 p-plads pr. 75 m² for kontor- og serviceerhverv og 1 p-plads pr. 40 m² brt. etageareal for butikker. Det vil sige, at der skal etableres henholdsvis 6 parkeringspladser til boligerne og yderligere 3-5 parkeringspladser til erhverv.

I projektforslaget er indtegnet 4 parkeringspladser på terræn og 2 parkeringspladser under terræn, hvilket opfylder parkeringsnormens krav til boliger, men der mangler plads til etablering af parkeringspladser til erhverv.

Projektet forudsætter derfor, at der kan tilkøbes 3-5 parkeringspladser. Der pågår dialog med Køge Kyst om mulighed for at tilkøbe de manglende pladser i det nærliggende parkeringshus. Her henvises til "Bekendtgørelse om dispensation fra parkeringskrav, når der foreligger et forpligtende aftalegrundlag", som giver mulighed for, at private udviklere kan etablere parkeringspladser på nærliggende private arealer, hvis der indgås forpligtende aftalegrundlag herom.

Der arbejdes med et samlet vejprojekt for hele Bjerggade, hvilket skal indgå i den endelige projektering af den konkrete ejendom.  

For at give mulighed for en bebyggelsesprocent på op til 200 %, i modsætning til den nuværende på 130 %, er der udarbejdet Tillæg nr. 9 til Kommuneplanen, der udlægger ejendommen som et nyt rammeområde, hvor bebyggelsesprocenten er øget til 200 %.

Sagen har tidligere været forelagt udvalget, som har sagt god for en bebyggelsesprocent på 200 % for byggeri på dette sted. 

Miljøvurdering:
Der er foretaget en screening af lokalplanens påvirkning af miljøet. På baggrund af screeningen er det vurderet, at lokalplanen ikke forudsætter en miljøvurdering. Begrundelsen er, at planen efter kommunens vurdering ikke danner grundlag for anlæg mv., der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation

Der foreslås afholdt borgermøde torsdag den 16. januar 2020 kl. 19-20.

Planforslaget sendes i offentlig høring i 8 uger hen over juleferien.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Helle Poulsen (V)
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


190.   Genopretning 2020 - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives anlægsbevilling på 20,8 mio. kr. til vedligehold af kommunens ejendomme i 2020.

Teknik- og Ejendomsudvalget 14-11-2019
Anbefales.

Økonomiudvalget 19-11-2019
Anbefales.

Baggrund og vurdering

På Køge Kommunes investeringsoversigt er der i 2020 afsat et rådighedsbeløb på 20,8 mio. kr. til vedligehold af kommunens ejendomme i 2020 under TEU 101 "Vedligehold af kommunens ejendomme 2020".

Anlægsprojektet omfatter løbende genoprettende vedligeholdelsesopgaver for alle Køge Kommunes ejendomme. Der tages udgangspunkt i den prioriteringsliste, som er godkendt på møde den 9. oktober 2019 i Teknik- og Ejendomsudvalget (vedhæftet).

Det bemærkes, at prioriteringslisten for 2020 indeholder projekter for i alt 40,8 mio. kr. Heraf forudsættes 20,8 mio. kr. finansieret af nærværende anlægsbevilling, og de resterende 20 mio. kr. er afsat på driftsrammen. 

Midlerne anvendes eksempelvis til udskiftning af tage, vinduer/døre, tekniske anlæg (fx ventilation), renovering samt genoprettende vedligehold på øvrige bygningsdele.

Prioriteringslisten for 2020 er sendt i høring i fagudvalgene i november 2019. Hvis høringsrunden giver anledning til bemærkninger, vil disse blive forelagt for Teknik- og Ejendomsudvalget med henblik på beslutning om, om prioriteringslisten skal justeres.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 20,8 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansieringen sker via det afsatte rådighedsbeløb på 20,8 mio. kr. i 2020 (TEU 101). 

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Helle Poulsen (V)
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


191.   Anlægsbevilling til nedrivning


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en anlægsbevilling til 1.509.000 kr. til fjernelse af terrænnære bygningsdele på KEMETYL grunden.

Økonomiudvalget 19-11-2019
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Der har i flere år været afsat penge til at nedrive bygningsværker på Søndre Havn i forbindelse med udvidelsen af Køge Kyst-projektet. I Budget 2019 er der på anlæg nr. ØU-501 Nedrivning på Sdr. havn afsat 1.509.000 kr. De penge skal dække den sidste del af nedrivningsarbejdet på Kemetylgrunden. Alle bygninger og tanke på grunden blev nedrevet og fjernet i efteråret 2017. Dog ikke belægninger og betongulve.

På Sdr. Molevej 14, hvor Kemetyl lå, er der meget forurenet. Derfor har miljømyndigheden krævet, at der kun må nedrives bygningsdele over terræn. Derfor skal belægninger og betongulve bevares indtil en oprensning igangsættes.

Det skyldes, at miljømyndighederne vurderer, at en nedsivning fra regnvand vil sprede forureningen yderligere udenfor matriklen. Lige nu fluktuerer forureningen kun med grundvandet.

Køge Kyst har varslet en forureningsoprensning i første halvår af 2020. Køge Kommune skal fjerne belægninger og gulve umiddelbart inden.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en anlægsbevilling på 1.509.000 kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der afsat rådighedsbeløb i budget 2019 til nedrivning på Sdr. Havn (ØU 501).

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Helle Poulsen (V)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


192.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Helle Poulsen (V)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


193.   Salg af parcelhusgrund (Lukket punkt)


Beslutning

Borgmesteren orienterede om, at der efter udsendelse af dagsorden var indkommet et tilbud.  

Byrådet besluttede at udsætte sagen.

Fraværende
Helle Poulsen (V)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


194.   Udbud af storparceller (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.
Fraværende
Helle Poulsen (V)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


195.   Udbud af boligarealer i Køge Nord (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.
Fraværende
Helle Poulsen (V)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


196.   Status på ejendomme (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 3: Godkendt.
Fraværende
Helle Poulsen (V)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


197.   Anlægsbevilling (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Helle Poulsen (V)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


198.   Eventuelt (Lukket punkt)


Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Helle Poulsen (V)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 27.02.20