Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat (Tillægsdagsorden) af møde i Køge Byråd

Den 16.02.2016 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Anette Simoni, (V)
Annabella Al-Nafousi, (F)
Dora Olsen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Helle Poulsen, (V)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Jette W. Jørgensen, (Ø)
Lars Have Christensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Palle Svendsen, (V)
Paul Christensen, (V)
Poul Erik Jensen, (V)
Rasmus Felt, (A)
René Jespersen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)
Trine Hastrup, (V)

Afbud:

Ali Ünsal, (V)
Ida Marie Kristensen, (F)

54.   Enhedslisten fremlægger nedenstående forslag til Byrådets drøftelse - Ønsker sag om omprioriteringsbidrag behandlet på dagsordenen på KL's delegeretmøde 2016


Indstilling

Niels Rolskov (Ø) har den 4. februar 2016, på vegne af Enhedslisten, fremsendt følgende sag til behandling på Byrådets førstkommende møde.

"Køge Byråd ønsker, at det såkaldte omprioriteringsbidrag bliver behandlet på dagsordenen på KL's delegeretmøde 2016.

De delegerede fra Køge Kommune ønsker følgende forslag til udtalelse, sat til afstemning:

Regeringen har lagt op til, at kommunernes økonomi beskæres med 2,4 mia. kr. årligt gennem det såkaldte omprioriteringsbidrag. Det vil føre til omfattende forringelser af den borgernære velfærd. Derfor opfordrer KL's delegeretmøde KL's bestyrelse til ikke at indgå en aftale om kommunernes økonomi, som indeholder kommunal minusvækst."

Beslutning

For det af Enhedslisten stillede forslag stemte 9 (A og Ø).

Med nedenstående begrundelse stemte øvrige 17 imod.

Forslaget herefter forkastet.

Begrundelse for at stemme imod:

"Sympatisk forslag, men vi har drøftet det i Flertalsgruppen og har følgende bemærkninger:

Vi vil ikke pålægge KL's Bestyrelse aldrig at måtte acceptere en aftale, der rummer minusvækst. Vi kender ikke de økonomiske udfordringer for samfundet på sigt, som den til enhver tid siddende Regering må forholde sig til. Det gælder også for den til enhver tid siddende bestyrelsen for KL.

Vi henviser til gruppemøderne på KL's delegeretmøde, hvor partierne drøfter her spørgsmål og hvor vi ønsker, at deltagerne står frit i forhold til eget partis holdning i denne sag. Vi opfordrer til at partierne benytter sig af taleretten på delegeretmødet til at fremføre deres synspunkter.

Vi ønsker ikke at medvirke til, at kommunerne risikerer at fremstå splittede i forhold til dette forslag."

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Ida Marie Kristensen (F)

Til toppen


55.   Rum til investeringer (Herning-modellen)


Indstilling

Børne- og Ungeforvaltningen indstiller til Børneudvalg og Økonomiudvalg, at

  1. der tildeles en positiv bevilling på 5 mio. kr. til implementering af Herning-modellen
  2. bevillingen finansieres af den reserverede pulje til at udarbejde og gennemføre investeringer, der realiserer driftsbesparelser.

Forvaltningen forventer, at de resterende midler til implementeringen, der samlet forventes at beløbe sig til 7 mio. kr., kan tilvejebringes på anden vis indenfor implementeringsperioden.

Børneudvalget 03-02-2016
Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Økonomiudvalget 09-02-2016
Anbefales.

Baggrund og vurdering

Midtvejsevalueringen af Herning-modellen har vist, at det er muligt at løse paradokset om at levere mere for mindre. Projektet har styrket indsatsen for udsatte børn og unges trivsel, samtidig med, at udgifterne til indgribende foranstaltninger er blevet nedbragt.

Køge Byråd har i forbindelse med budget 2016 indikeret, at Herning-modellen er et billede på, hvordan man i fremtiden ønsker at arbejde med udsatte i Køge Kommune.

Formål og organisering
Der arbejdes overordnet med tre indsatsområder i projektet: styrket sagsbehandling, tidsbegrænsede anbringelser og fokus på forebyggelse.

Arbejdet tilrettelægges ud fra følgende hovedprincipper:

  • Færre sager: Sagsbehandlerne får hver halveret deres sagstal til 20-25 børnesager. Dette frigiver ressourcer til at følge indsatsen tættere, lave opfølgning oftere og sikre den til enhver tid mindst muligt indgribende indsats.

  • Kortest mulige anbringelser: Dette sker gennem massivt fokus på at bruge og udvikle ressourcerne i familie, netværk, skole mv. Samtidig arbejdes der under anbringelsen med både barn og familie/netværk på at skabe mulighed for hjemgivelse.

  • Styrkelse af tværfagligheden i det forebyggende arbejde: Samarbejdet med skoler, institutioner, PPR og Sundhedstjenesten intensiveres, så sagsbehandleren kommer ind i sager tidligst muligt, samtidig med at koordination og vidensdeling skærpes.

For en detaljeret gennemgang af modellen, økonomi osv., se den vedlagte business case.

Økonomi
Implementering i hele kommunen forudsætter en investering på 7 mio. kr. Investeringen forventes at give besparelser fra 2018 og fra 2019 at resultere i en fast årlig besparelse på ca. 2,4 mio. kr.

Besparelse i 1.000 kr.

2. halvår 2016

2017

2018

2019

Udgift til medarbejdere

3.940

6.560

6.560

6.560

Besparelse på indgribende indsatser

500

-4.000

-7.000

-9.000

Besparelse i alt

4.440

2.560

-440

-2.440

Besparelsen er estimeret som den endelige besparelse, hvor øgede udgifter til forebyggelse osv. er indregnet. For en nærmere beskrivelse, se vedlagte business case.

Beløbet på 5 mio. kr., der ansøges om, er derfor ikke tilstrækkeligt til at finansiere implementeringen. Det er imidlertid forvaltningens vurdering, at det beløb på 2 mio. kr., der udestår, kan tilvejebringes enten ved tildeling fra en eventuel pulje i 2017 eller på anden vis, eksempelvis ved anvendelse af eventuelle uforbrugte midler inden for forvaltningens egen ramme.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Ida Marie Kristensen (F)
Bilag

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 17.02.16