Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Køge Byråd

Den 24.11.2015 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anette Simoni, (V)
Dora Olsen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Helle Poulsen, (V)
Ida Marie Kristensen, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Jette W. Jørgensen, (Ø)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lis Hesselberg, (V)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Palle Svendsen, (V)
Paul Christensen, (V)
Poul Erik Jensen, (V)
Rasmus Felt, (A)
René Jespersen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)
Trine Hastrup, (V)


283.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Marie Stærke (A)

Til toppen


284.   Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet


Indstilling
Steen Barnechow Vognsen, Blåbærvej 5, 4600 Køge, har stillet følgende spørgsmål til byrådet.

Afskrift af Steen Barnechow Vognsens spørgsmål:

"Jeg vil på baggrund af undervisningsministeriets forsøgsordning af konfirmationsundervisning stille følgende spørgsmål? Hvordan stiller Køge Kommune sig til at melde sig/registrere som forsøgskommune?"
Beslutning
Spørger var til stede - og skriftlig besvarelse oplæst og overdraget til spørger.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Marie Stærke (A)

Til toppen


285.   Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet


Beslutning
Repræsentant for forældregruppen ved Social Care Køge v/Ulla Solberg forespurgte til mulig inddragelse af forældregruppen i den videre undersøgelse omkring bostedet.
Thomas Kielgast (F) og Dora Olsen (O) gav tilsagn om at inddrage forældregruppen.

Per Nielsen, Skovbovej 20, Bjæverskov spurgte fornyet til fejlskiltning ved afkørsel 31 Køge Nord.
Der følges op over Vejdirektoratet.

Ole Nybjerg, Auningvej 5, Køge forespurgte til uheldige parkeringsforhold ved Køge Ås samt om forståelse fra P-vagter for vanskelige parkeringsforhold i forbindelse med snevejret.
Formanden for Teknik- og Miljøforvaltningen kommenterede spørgsmålene.


Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Marie Stærke (A)

Til toppen


286.   Udpegning af næstformand til valgsbestyrelsen for folketingsvalg og folkeafstemninger


Indstilling
Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Byrådet, at der udpeges en næstformand til valgbestyrelsen for folketingsvalg og folkeafstemninger, jf. § 26 i lov om valg til Folketinget.

Næstformanden skal udpeges blandt Køge Byråds medlemmer af valgbestyrelsen.
Baggrund og vurdering
Valgbestyrelsen til folkeafstemninger vælges i overensstemmelse med reglerne for folketingsvalg, jf. § 97, stk. 1 i lov om valg til Folketinget.

Byrådet har på det konstituerende møde den 3. december 2013 udpeget 4 medlemmer og 4 stedfortrædere til omhandlede valgbestyrelse. 

Borgmesteren er "født medlem" af valgbestyrelsen - og borgmesteren i kredskommunen er "født formand" for valgbestyrelsen.

Desuden skal Byrådet udpege en næstformand for valgbestyrelsen. Næstformanden udpeges af Byrådet i kredskommunen blandt dennes medlemmer af valgbestyrelsen.

Udover borgmesteren er byrådsmedlemmerne Palle Svendsen (V), Marie Stærke (A) og Dora Olsen (O) medlemmer af valgbestyrelsen.

På Byrådets konstituerende møde blev der ikke udpeget en næstformand, hvorfor Byrådet anmodes om at foretage en udpegning af næstformand til valgbestyrelsen for folketingsvalg og folkeafstemninger m.v. gældende for resten af byrådsperioden. 
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Marie Stærke (A) valgt til næstformand.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Marie Stærke (A)

Til toppen


287.   Enhedslisten ønsker sag på dagsordenen - ønsker samtlige sager om gensidig forsørgelsespligt i Køge Kommune gennemgået


Indstilling

Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, at drøfte det fremlagte notat med henblik på fremlæggelse på Byrådets møde i november 2015.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16-11-2015
Anbefalingen til behandlingen i Byrådet er, at Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget har noteret sig, at de breve, der frem til 31. december 2013 blev fremsendt til samboende kontanthjælpsmodtagere, var fejlbehæftede og upræcise.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget udtaler på denne baggrund kritik af forvaltningens praksis.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget konstaterer på baggrund af forvaltningens redegørelser, at fejlen ikke har haft konsekvenser for  borgernes forsørgelsesgrundlag og at afgørelserne om samlivsstatus er truffet på et korrekt grundlag.
 
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget konstaterer, at praksis blev ændret pr. 1. januar 2014 og frem.  

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget ønsker at understrege overfor forvaltningen, at der skal sikres præcise og ikke fejlbehæftede formuleringer fremover.

Fraværende:
René Jespersen (afbud)

Baggrund og vurdering
Byrådet behandlede den 25. august 2015 Enhedslistens forslag om at få gennemgået alle sager om gensidig forsørgelsespligt, og oversendte sagen til drøftelse i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget har drøftet sagen på de ordinære møder 14. september 2015 og  19. oktober 2015. Som besluttet på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets seneste møde har forvaltningen udarbejdet vedlagte notat til drøftelse i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på fremlæggelse i Byrådet.

De hidtidige beslutninger i sagens behandling:

Køge Byråd 25. august 2015
Byrådet besluttede at oversende Enhedslistens anmodning til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget til drøftelse og stillingtagen. Resultatet af fagudvalgets stillingtagen vil blive forelagt Byrådet. Et medlem af Enhedslistens byrådsgruppe ønsker gerne foretræde i Erhvervs- og Arbejdsudvalget i forbindelse med sagens drøftelse i udvalget.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 14. september 2015
Drøftet med den konklusion, at forvaltningen blev anmodet om at undersøge vilkårene for, at partshøringen var blevet fremsendt til begge parter. Sagen genoptages på næste møde med supplerende materiale. Der planlægges en behandling i Byrådet i oktober måned 2015.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 19. oktober 2015
Der udarbejdes et notat til næste møde, der gennemgår sagens behandling. Dette notat skal drøftes med henblik på fremlæggelse på Byrådets møde i november 2015. Niels Rolskov (Ø) inviteres til næste møde.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning
For at lukke sagen med de af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget anførte indstillinger og bemærkninger stemte 25 (C, I, O, V, F og A), imod stemte 2 (Ø).
Sagen herefter lukket.

Bilag

Til toppen


288.   4. Økonomiske Redegørelse 2015


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at den 4. Økonomiske Redegørelse 2015 drøftes og godkendes, herunder at     
 1. der gives tillægsbevillinger, som tilgår kassen på i alt -45,0 mio. kr. på drifts- og finansieringsområdet vedr. alle udvalg, jf. bilag 1,
 2. der gives en tillægsbevilling uden effekt på kassen vedr. nulstilling af overførselspuljen på -19,3 mio. kr., jf. bilag 1,
 3. der gives tillægsbevillinger, som finansieres af kassen på i alt 27,3 mio. kr. på drifts- og finansieringsområdet vedr. alle udvalg med undtagelse af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget samt Ejendoms- og Driftsudvalget, jf. bilag 1,
 4. der gives tillægsbevillinger uden effekt på kassebeholdningen (budgetneutrale) vedr. alle udvalg, jf. bilag 1,
 5. der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb, hvor pengene tilgår kassen på i alt -25,0 mio. kr. vedrørende merindtægter på jorddepotet,
 6. de resterende ikke frigivne mærkede anlæg på 5,3 mio. kr. frigives som følge af overskuddet fra jordforsyningsindtægterne,
 7. der gives anlægsbevillinger samt udgiftsneutral tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på 1,036 mio. kr. vedrørende honorar til vej- og anlægsprojektet, jf. bilag 1, 
 8. det tages til efterretning, at udvalgene forventes at overholde konsulentloftet.

Økonomiudvalget 17-11-2015
ad 1 - 8: Anbefales, herunder anbefaling af Direktionens indstilling om tillægsbevilling til "Det Grønne Hus" på 500.000 kr.
Økonomiudvalget har i øvrigt noteret at Teknik- og Miljøudvalget har iværksat en samlet evaluering omkring "Det Grønne Hus". 
Baggrund og vurdering
Overordnet set kan det konstateres, at der er en god balance i Køge Kommunes økonomi, idet der samlet set er en budgetforbedring på -4,5 mio. kr. for Køge Kommune i 2015. Dette dækker over, at der til og med 3. Økonomiske Redegørelse var givet tillægsbevillinger for i alt 28,0 mio., herunder 13,2 mio. kr. på serviceområdet. På mødet udleveres og gennemgås oversigt over den samlede budgetforbedring på -4,5 mio. kr. 

4. Økonomiske Redegørelse viser forventede mindreudgifter og merindtægter for hele Køge Kommune på i alt -32,5 mio. kr., som er sammensat af -17,7 mio. kr. på drifts- og finansieringsområdet, hvis de anbefalede tillægsbevillinger godkendes (indstillingspunkt 1 og 3) og netto merindtægter på jordforsyningen på -14,8 mio. kr. Heraf vedrører de 5,3 mio. kr. en anbefalet tillægsbevilling til frigivelse af de indefrosne mærkede anlæg (indstillingspunkt 6) samt overskud på jordforsyningen på -20,1 mio. kr., som først lægges i kassen i en særskilt sag i november.

På driftsområdet forventes mindreudgifter på i alt -8,5 mio. kr., hvilket primært skyldes mindreudgifter på indkomstoverførsler og forsikrede ledige. Der er fortsat udfordringer på serviceområdet, og til og med 3. Økonomiske Redegørelse er der således givet ufinansierede tillægsbevillinger for i alt 13,2 mio. kr. til serviceudgifter, hvoraf 7,1 mio. kr. vedrører Social- og Sundhedsudvalget.        

Driftsområdet
Der udarbejdes årligt 4 økonomiske redegørelser om kommunens økonomi, som behandles i de respektive fagudvalg, Økonomiudvalg samt Byråd. De økonomiske redegørelser skal bidrage til at fastholde en god økonomistyring, herunder løbende at sikre at budgettet overholdes. I forbindelse med redegørelserne udarbejdes to notater til Økonomiudvalget, hvilket skyldes, at Økonomiudvalget udover sin rolle som ansvarlig for den tværgående økonomistyring, også er ansvarlig for udvalgets eget budget. Notaterne er vedlagt som bilag. 

Den 4. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes indberetning af forventet regnskab 2015 pr. 30. september 2015.

4. Økonomiske Redegørelse 2015 viser en netto mindreudgifter på -8,5 mio. kr. på driftsområdet, som er sammensat af mindreudgifter (brutto) på -22,6 mio. kr. og merudgifter (brutto) på 14,1 mio. kr.

Tabel 1 viser en oversigt over merudgifterne og mindreudgifterne opdelt på henholdsvis serviceområdet og Indkomstoverførsler og Andet. Opgørelsen viser desuden, at der er merudgifter på 2,6 mio. kr. under  Social- og Sundhedsudvalgets område, som der ikke er søgt finansiering til, da Social- og Sundhedsudvalget forventes at håndtere udfordringen inden for rammen.

Herudover er der mindreudgifter på netto -31,6 mio. kr., som forventes overført til 2016.

Tabel 1: Oversigt over mer- og mindreudgifter
A. Serviceudgifter der anbefales finansieret/tilført kassenUdvalgBeløb (mio. kr.)
Tilpasning af lønbudgettetAlle udvalg-10,3
ForsikringØkonomiudvalg-1,9
PH.D fra RUC og kontoreleverØkonomiudvalg-0,4
Sikring af IT serverrumØkonomiudvalg4,3
Ekstraordinær Omkostning ved  gravearbejdeØkonomiudvalg2,9
EU-valgØkonomiudvalg1,2
Afdækning kopi og printØkonomiudvalg0,5
Modtagelse af FlygtningeSkoleudvalget0,9
Modtagelse af FlygtningeBørneudvalget0,3
Takststigning pga. folkeskolereformenSkoleudvalget2,0
Det Grønne HusTeknik- og Miljøudvalget0,5
Service der anbefales håndteret i alt -0,2
   
B. Udgiftspres der håndteres inden for rammenUdvalgBeløb (mio. kr.)
Udgiftspres Social- og Sundhedsudvalget2,6
Udgiftspres i alt 2,6
   
C. Indkomstoverførsler og AndetUdvalgBeløb (mio. kr.)
IndkomstoverførslerErhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget-5,4
Forsikrede ledigeErhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget-4,6
FørtidspensionSocial- og Sundhedsudvalget1,6
Indkomstoverførsler og Andet  i alt -8,4
   
Netto mindreudgifter for driftsområdet i alt -8,5
(+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter  

Ad A. Serviceudgifter der anbefales finansieret/tilført kassen 
På serviceudgifter, der anbefales finansieret/tilført kassen, forventes netto mindreudgifter på -0,2 mio. kr. 

I 2. Økonomiske Redegørelse 2015 blev der gennemført en tilpasning af lønbudgettet på i alt -10,3 mio. kr. som følge af overenskomstforliget og midlerne blev indefrosset i puljer under de enkelte udvalg. Lønbudgettet blev således tilpasset til den faktiske lønudvikling og i overensstemmelse med den budgetårsvirkning, som forliget har i 2015. Det anbefales, at tilpasningen af lønbudgettet på -10,3 mio. kr. tilføres kassen i henhold til den gængse praksis. 

Hertil kommer mindreudgifter på forsikring under Økonomiudvalget på -1,9 mio. kr. samt mindreudgifter på i alt -0,4 mio. kr. vedrørende PH.D. fra RUC og kontorelever.

Merudgifterne er primært sammensat af 4,3 mio. kr. vedrørende sikring af IT-serverrum, hvoraf 1,9 mio. kr. forventes overført til 2016. Hertil kommer 2,9 mio. kr. i ekstraordinære omkostninger til konsulenter og advokater i forbindelse med de store projekter og gravearbejder i Køge Kommune under Økonomiudvalget samt merudgifter til modtagelse af flygtninge, som er ankommet tidligere end forudsat på samlet 1,1 mio. kr. på Skole- og Børneudvalgets område.

Herudover har Skoleudvalget permanente merudgifter på 1,95 mio. kr., som er begrundet i eksterne skolers takststigninger, som konsekvens af implementering af folkeskolereformen. Dertil kommer merudgifter på 0,5 mio. kr. vedrørende Det Grønne Hus, som primært skyldes lønudgifter til opsagte medarbejdere samt manglende indtægter fra potentielle kunder og fonde. Det er desuden aftalt, at der udarbejdes en handleplan for bedre økonomistyring i Det Grønne Hus. 

Endelig er der merudgifter på 1,2 mio. kr. vedrørende det forestående EU-valg samt merudgifter på 0,5 mio. kr. vedrørende afdækning af kopi og print aftaler under Økonomiudvalget.

Ad B. Udgiftspres - forventes håndteret inden for rammen 
Det indberettede udgiftspres på 2,6 mio. kr. under Social- og Sundhedsudvalget vedrører udfordringer på det specialiserede socialområde samt sundhedsområdet, hvor der fortsat ses stigende udgifter til hjemmepleje (frit valg) og køb af udenbys pladser. Herudover er der udfordringer på madservice. Social- og Sundhedsforvaltningen forventer at håndtere udfordringen inden for egen ramme. 

Ad C. Indkomstoverførsler og Andet
Under Indkomstoverførsler og Andet forventes mindreudgifter på i alt -8,4 mio. kr., hvoraf -10,0 mio. kr. vedrører Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Heraf vedrører -5,4 mio. kr. indkomstoverførsler, som primært skyldes færre ledighedsydelsesmodtagere samt et større frafald fra den gamle fleksjobordning end forventet. Herudover er der mindreudgifter på -4,6 mio. kr. vedrørende forsikrede ledige. 

Endelig er der merudgifter på 1,6 mio. kr. vedrørende førtidspension under Social- og Sundhedsudvalget. Merudgifterne på 1,6 mio. kr. skal ses i sammenhæng med mindreudgifterne under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, som har et tilsvarende mindreforbrug til fleksjobordningen, da de aktuelle personer er på førtidspension.

Endelig er der en række udgiftsneutrale tillægsbevillinger, jf. bilag 1 samt afsnit 11, hvor de udgiftsneutrale tillægsbevillinger er beskrevet.  

Håndtering af overførselspuljen i 2015
I 4. Økonomiske Redegørelse nulstilles den resterende overførselspulje i 2015 på -19,3 mio. kr. Nulstilingen af puljen har ingen effekt på kassen og er af rent teknisk karakter.

Besparelse på konsulentudgifter
I 4. Økonomiske Redegørelse 2015 er der fulgt op på hvorvidt det vedtagne loft for konsulentudgifter forventes overholdt. Opfølgningen viser, at konsulentudgifterne samlet set forventes at overholde det vedtagne udgiftsloft på 18,1 mio. kr. når der korrigeres for eksternt finansierede konsulentprojekter. 
 
På baggrund af, at de vedtagne besparelser på konsulentudgifter er gennemført samt at konsulentudgifterne har holdt sig inden for de fastsatte lofter for 2015, forudsættes det, at der fremadrettet ikke er behov for opfølgning på konsulentudgifterne i de Økonomiske Redegørelser.    

Jordforsyningen og indefrosne anlæg
Jordforsyningen har i 2015 et korrigeret indtægtsbudget på -74,1 mio. kr. vedrørende salg af grunde til erhvervsformål og boligformål. På nuværende tidspunkt forventes der merindtægter på i alt -20,1 mio. kr. Merindtægterne på jordforsyningen tilføres kassen i en særskilt sag, som kommer på byrådsmødet i november, hvorfor der ikke søges en tillægsbevilling til beløbet i 4. Økonomiske Redegørelse.   

Jordforsyningen har et udgiftsbudget på 66,7 mio. kr. og der forventes mindreudgifter for -22,3 mio. kr., hvor -16,2 mio. kr. forventes overført til 2016. De resterende -6,1 mio. kr. skyldes primært ikke frigivne mærkede anlæg på -5,3 mio. kr. vedrørende byggemodning af erhvervs- og boligformål. Det anbefales, at de ikke frigivne anlæg på -5,3 mio. kr. frigives som følge af merindtægterne på jordforsyningen. 

Øvrige Anlæg og låneoptag

Den 4. Økonomiske Redegørelse viser, at på det øvrige anlægsområde forventes mindreudgifter på i alt -171,5 mio. kr. Heraf forventes merindtægter for -25 mio. kr. vedr. jorddepotet, hvortil der søges tillægsbevilling. Det betyder, at  låneoptaget under finansieringsområdet vedrørende jorddepotet bliver tilsvarende lavere.

Det resterende beløb på -146,5 mio. kr. vedrører overførsler til 2016, som primært omfatter projekter under Skattefinansierede anlæg og Ældreboliger og sociale institutioner. Overførslerne kan i vid udstrækning henføres til  byggestoppet omkring 30 aflastningsboliger med tilhørende daghjem og centraliseret genoptræningen, som har medført forsinkelse på et beløb svarende til -82,4 mio. kr.  

Der søges en udgiftsneutral tillægsbevilling på 1 mio. kr. under Skattefinansierede anlæg vedrørende honorarer på vejanlægsprojekterne som dækkes ind af parkeringsstrategi – Køge Bymidte, jf. Byrådets godkendelse af den 25. august 2015.

Finansieringsområdet

Finansiering og Tilskud

Der forventes merindtægter på netto -6,2 mio. kr., som anbefales tilført kassen, jf. bilag 1.

Merindtægterne skyldes primært efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2014 på i alt -10,8 mio. kr. Modsat er der sket en midtvejsregulering for 2015 på 1,5 mio. kr. således, at den samlede regulering af beskæftigelsestilskuddet er på -9,3 mio. kr. For så vidt angår aktivitetsbestemt medfinansiering er der en samlet regulering for 2014 og 2015 på 0,3 mio. kr.

Herudover er der mindreindtægter på i alt 5,4 mio. kr., som primært skyldes mindreindtægter vedrørende grundskyld som følge af lavere ejendomsvurderinger på baggrund af klagesager. 

Endelig kommer merindtægter på -2,6 mio. kr. vedr. lov- og cirkulæreprogrammet, som skyldes en forøgelse af statstilskud som følge af ny lovgivning. Merindtægterne skal ses i sammenhæng med de tilsvarende merudgifter under driftsområdet, hvor lov- og cirkulæreprogrammet er udmøntet.

Finansforskydninger
Der forventes merudgifter samt mindreindtægter på netto 70,4 mio. kr., som primært vedrører mindre låneoptag til jorddepot og ældreboliger på hhv. 25,0 mio. kr. og 51,0 mio. kr. Disse skal ses i sammenhæng med anlægsområdet, hvor der er merindtægter på jorddepotet og mindreudgifter til ældreboliger for et tilsvarende beløb. Herudover er der korrektioner på i alt 5,4 mio. kr. 

Endelig er der mindreudgifter og merindtægter for i alt -15,5 mio. kr., som anbefales tilført kassen. Heraf vedrører -6,8 mio. kr. til tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag til Køge Kommune fra foregående år og -2,8 mio. kr. vedrørende forlig mellem Køge Kommune og Energiforsyningen om refundering af udlæg i forbindelse med vandforureningssagen fra 2007. Hertil kommer -1,4 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud, som anbefales tilført kassen. 

Økonomi
Se ovenfor.
Beslutning
ad 1-8: Godkendt, herunder de af Økonomiudvalget anførte supplerende bemærkninger.
Bilag

Til toppen


289.   Boligplacering af flygtninge 2016


Indstilling
Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at tage orientering om fordeling af flygtningekvote i 2016 til efterretning. 

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 19-10-2015
Taget til efterretning.

Økonomiudvalget 10-11-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
På møde i Kommunekontaktrådet (KKR) Sjælland - juni 2015 - var der enighed om en fordeling af flygtninge i 2016 mellem de 17 kommuner. Udlændingestyrelsen har meldt følgende regionskvoter ud for 2016:

Boligplacering af flygtninge 2016, Region Sjælland
Region Sjælland

Kvotefordeling af flygtninge 2015

Kvotefordeling af flygtninge 2016

Greve

102

110

Køge

131

133

Roskilde

202

215

Solrød

50

60

Odsherred

114

89

Holbæk

181

184

Faxe

111

86

Kalundborg

146

137

Ringsted

61

65

Slagelse

167

173

Stevns

71

64

Sorø

99

85

Lejre

91

85

Lolland

106

106

Næstved

225

242

Guldborgsund

171

174

Vordingborg

136

155

Region Sjælland i alt

2164

2.163

 
Regionskvoten for Sjælland for 2016 er således på niveau med 2015. Samme billede gør sig gældende i Køge Kommune. Køge skal i 2016 modtage 133 flygtninge, hvilket ca. svarer til tallet for 2015.  

Siden udmeldingen om det forventede landstal for 2016, har landets kommuner haft mulighed for at indgå frivillige aftaler om fordelingen på kommuner mellem regioner, og inden for den enkelte region.
Ingen kommuner har valgt at indgå frivillige aftaler, derfor har Udlændingestyrelsen den 30. september 2015 fastsat fordelingen ud fra en matematisk fordelingsmodel.

Køge Kommune forventes hovedsageligt at modtage flygtninge fra Eritrea og Syrien. Disse grupper er identiske med de flygtninge, kommunen har modtaget det seneste år. Det forventes at kommunen, som tidligere år, vil modtage mange enlige. Både blandt flygtninge fra Syrien og Eritrea.

Udlændingestyrelsen kan forhøje antallet af asylansøgere til den enkelte kommune med 25 pct. uden yderligere varsel.
Økonomi
De økonomiske konsekvenser for Køge Kommune indregnes løbende i de økonomiske redegørelser.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


290.   Status på CAMPUS Køge


Indstilling
Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice  indstiller, at Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen om status på CAMPUS Køge til efterretning.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 19-10-2015
Orienteringen om status på CAMPUS Køge taget til efterretning.

Denne orientering fremsendes endvidere til Økonomiudvalget og til Byrådet.  

Økonomiudvalget 10-11-2015
Til efterretning.
Baggrund og vurdering
Der er pr 1. maj 2015 ansat ny koordinator for CAMPUS Køge. Hendes ansættelsessted er Køge Kommune med hovedvægten af arbejdstiden placeret i Campus.

Koordinatoren har brugt en stor del af de første måneder på at samle op og gøre status på campussamarbejdet indtil nu. Samarbejdet er gået ind i en ny fase, hvor visioner og  ideer skal udmønte sig i egentlige handlinger i form af bygninger, selskabsdannelse, etablering af grundejerforening mv.

Et af de primære indsatsområder er kommunikation. Der er netop midlertidigt tilknyttet en kommunikationsmedarbejder for at øge såvel den interne kommunikation parterne imellem som den udadvendte oplysning om, hvad CAMPUS Køge står for. I de sidste måneder har der været bragt 1-3 artikler om måneden i Dagbladet.

Der er igangsat en del nye arbejdsgrupper, blandt andet om jura i forhold til selskabsform og grundejerforening, et samarbejde med SSP samt et nyt koncept for opfyldelse af reformkrav om 45 minutters bevægelse dagligt med deltagelse af sundhed, idræt, turisme, politi og uddannelserne - et ambitiøst tiltag, Køge som det eneste sted i Danmark beskæftiger sig med som samlet projekt.

Koordinatoren har etableret et netværk med campusdannelserne i Næstved og Slagelse, og netværket påtænker blandt andet at søge midler til en fælles indsats med bibliotekerne om opstilling af forskellige koncepter for samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og bibliotek blandt andet omkring informationssøgning.

Der kommer fortsat nye partnere til, senest underskrev Universitetssygehuset sin partnerskabsaftale med CAMPUS Køge. Sygehuset har inviteret til samarbejde omkring uddannelse af fagpersonaler samt til teknologisk udvikling af læringsplatforme, og der har den 21. september 2015 været afholdt et fyraftensmøde om, hvorledes parterne kan drage nytte af og berige hinanden. Stevns Kommune har indtil videre for en afgrænset periode valgt at lægge deres 10. klasses undervisning i regi af 10. klasses Centeret, samt flyttet deres ungerådgivning til Campus. De bliver partnere fra 2016. Til gengæld har museet vurderet, at der ikke er økonomisk grundlag for at opføre den ønskede hal til opbevaring og forskning.

Byggemodningen sker planmæssigt, omend datoen for salg af grunde endnu ikke er fastlagt. Som det nyeste har VUC udtrykt ønske om at flytte deres aktiviteter i Køge til Campus. På nuværende tidspunkt har følgende parter budt ind som mulige købere af jordparceller:
 • Erhvervsakademi Sjælland.
 • VUC.
 • Domea i forbindelse med opførsel af studieboliger.
 • Campusfællesskabet med etablering af et aktivitetshus til fælles drift.
 • Derudover pågår undersøgelser af de økonomiske muligheder for at opføre et kommunalt hus, der skal rumme CDI, UUV og 10. klasses Center, samt danne basis for fælles platforme for vejledning, innovation og oplysning.
 • University College Sjælland overvejer en fysisk placering af deres sundhedsuddannelser i Køge i tæt tilknytning til Universitetssygehuset.
Den 8. oktober 2015 afholdte Projektgruppen og uddannelseslederne en strategidag med fokus på eftersyn af værdier og vision. Målet med dagen var, at fastlægge strategi og handleplaner for arbejdet med etablering og konsolidering af CAMPUS de næste 2-3 år. Forud for dagen havde campus koordinatoren interviewet partnere, lærere og elever for at sikre en klar sammenhæng mellem det vi siger, vi vil, det vi gør og det vi forventer at få ud af det. Igennem praksisnære workshops gennemgik deltagerne CAMPUS' vision og gav konkrete ideer til realiserbare projekter og initiativer for perioden 2016-2018.

Initiativer inkluderede:
 • Fælles vejledningshus, karriere- og studiecenter for unge og voksne.
 • Nyt innovationsmiljø i samarbejde med Køge erhvervsliv med henblik på erfarings- og vidensudveksling. Ideen er, at virksomheder og lærere kan sparre ideer, elever kan løse ”real-life” opgaver og virksomhederne får kendskab til nye talenter. Miljøet skal bidrage til at gøre innovation til et mindset og tilbyde workshops til studerende og entreprenører.
 • Fælles strategisk kompetenceudvikling og tværinstitutionel, anerkendende lærerindsats. Det skal ske ud fra devisen om, at de bedste lærere giver de bedste kandidater.
 • Nye forretningsmodeller, eksempelvis e-college, fælles indsats overfor voksne studerende, brobygning til folkeskolen.
 • Fokus på tiltrækning, udvikling og fastholdelse af elever såvel som lærere gennem øget kommunikation, trivsel og koordinering mellem partnerne.
 • Øget fokus på studiemiljø, trivsel og rammerne for interaktion på tværs af skolerne, herunder styrkning af fælles eventråd med henblik på flere fælles arrangementer, sport events, tour de campus, gå-hjem-møder og socialt område i centrum af campus.

Partnerne vil samarbejde ud fra UNESCOs uddannelsesmål og vil sikre viden, færdigheder og kompetencer til vores elever, studerende og lærere til gavn for alle partnere og det samfund, vi er en del af.

Økonomi
Budget for campus samarbejde vedlagt som bilag.

Køge Kommunes bidrag finansieres af forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservices budget.
Beslutning
Til efterretning.
Bilag

Til toppen


291.   Betalingsparkering


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at udbudsprocessen om betalingsparkering sættes i gang.

Teknik- og Miljøudvalget 05-11-2015
Anbefales at udbudsprocessen igangsættes.

Økonomiudvalget 17-11-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Teknik- og Miljøudvalget anbefalede den 13. august 2015, sag nr. 224, proces for betalingsparkering. Efterfølgende er der den 24. september 2015 afholdt møde i følgegruppen for betalingsparkering.

På følgegruppemødet blev udvalgsbeslutningen af 13. august 2015 fremlagt og drøftet. For så vidt de private parkeringspladser tilkendegav Køge Kyst, at de ønskede et samarbejde om betaling, betalingsformer og parkeringsrestriktioner. Kvickly gav klart udtryk for, at de ikke ønskede betalingsparkering på egen parkeringsplads. Torvebyen har betalingsparkering og ønskede, at kommunen ville øge betalingen til 10 kr. pr. time som i Torvebyens kælder, samt at have betaling fra påbegyndt parkering. Det samme præciserede TK Development, som efterfølgende har henvendt sig til Køge Kyst om forventet tab på parkering, hvis der indføres halvtimes gratis parkering. Følgegruppens medlemmer havde i øvrigt ingen indvendinger imod forslaget til takster og licenser.

COWI har udarbejdet vedhæftet notat om etablering af betalingsparkering i Køge bymidte. Notatet beskriver bl.a., at 
 • der vil være behov for at installere ca. 45-50 parkeringsautomater,
 • betjeningen sker via virtuelle funktionsknapper (aktiv skærm),
 • automaten skal kunne håndtere den første ½ time gratis,
 • information om betalingsproceduren (kort og kontanter) og timeprisen fremgår af opslag på automaten eller display,
 • automaten har mulighed for kontant betaling med mønter og uden mulighed for tilbagebetaling. Der skal være spærring i forhold til at kunne betale for tid ud over tidsbegrænsningen på parkeringspladsen,
 • automaten er udstyret med kortlæser (visa m.m.) og trådløs betaling med kort/telefon.

For ikke at komplicere parkeringsproceduren eller parkeringskontrollen unødigt, anbefales det, at parkanten altid skal trække en billet eller tilsvarende aktivere parkeringen via en af de af kommunen godkendte betalingstjenester. Uden brug af parkeringsbillet eller aktivering af parkeringen sker der erfaringsmæssigt fejl/forglemmelser i forbindelse med den halve times gratis parkering, således at parkanten ofte kan modtage en parkeringsafgift.

Det forventes, at betalingsparkering øger behovet for parkeringskontrol, idet der fremover, ud over tidskontrol, også skal kontrolleres for betalt parkering.

Parkeringszonen i Køge bymidte udgør en samlet zone, ligesom randzonen udgør en samlet zone. Begge dele er begrænset mest muligt. Beboerlicenser til 400 kr, kan erhverves for et år ad gangen, hvis man har har bopæl i betalingszonen eller i randzonen. En pr. husstand som nuværende til henholdsvis udvalgte pladser i bymidten og til randzonen.

Erhvervs-, medarbejder- og pendlerlicenser til 200 kr. om måneden kan erhverves af alle, som ønsker det, i perioder af varierende længde, fra 1 til 12 måneder. Denne licens er gældende på parkeringspladser med mindst 12 timers parkering.

Gæstelicens/dagsbillet til betalings- eller randzonen kan erhverves af enhver via kommunens hjemmeside.

Udbuddet skal omfatte:

 • Etablering af automater.
 • Konstant overvågning af alle parkeringsautomaters funktionsduelighed.
 • Understøtte alternative betalingstjenester.
 • Clearing af betalingstransaktioner.
 • Database med data og funktioner til understøttelse af parkeringstransaktioner og -kontrolfunktioner.
 • Værktøjer til analyse af parkeringssystemdata - belægningsgrad m.v.
 • Web-service som giver mulighed for selvbetjening med hensyn til klager, forespørgsler, ansøgninger om parkeringslicenser m.v.

Etablering af betalingsparkering forventes udført senest primo 2017 og således, at det senest står færdigt i forbindelse med, at TK Development sætter deres første parkeringskælder/parkeringshus i drift.

Økonomi
Etablering af betalingsparkering skønnes at kunne udføres for 3,4 til 5,6 mio. kr., primært afhængig af automattype, og om der vælges solceller med begrænset udstyr og hastighed eller fast strømforsyning til fuld udstyrspakke og stor betjeningshastighed.

Der er i Køge Kommunes investeringsoversigt afsat 7,7 mio. kr. i 2016 til Køge Kyst - parkeringsstrategi for Køge bymidte, som kan anvendes til etablering af betalingsparkering og udbygning af parkeringspladser i bymidten. Anlægsbevilling søges senere.

Indtægt fra betalingsparkering skal anvendes til at drive og udbygge parkeringsanlæg.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


292.   Tidsplan for udarbejdelse af beredskabssparekatalog


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at vedlagte tidsplan for udarbejdelse af beredskabssparekatalog til budget 2017 godkendes, herunder at tidsplanen fra april og frem betragtes som foreløbig, idet endelig tidsplan godkendes i forbindelse med vedtagelsen af budgetvejledningen på byrådsmødet i marts måned.

Økonomiudvalget 17-11-2015
Godkendt.
Sagen genoptages til drøftelse i marts 2016.
Oversendes til Byrådets orientering.
Baggrund og vurdering
Det fremgår af budgetaftalen, at de politiske udvalg sammen med forvaltningerne har ansvaret for at udarbejde et beredskabssparekatalog til budget 2017.  Beredskabssparekataloget skal indeholde spareforslag for i alt 62,5 mio. kr. (50 mio. kr. + 25 pct. ekstra til prioritering mellem forslagene). De 62,5 mio. kr. er fordelt på udvalgene efter den fordelingsnøgle, der typisk har været anvendt de senere år. Eventuelle justeringer heraf kan i henhold til budgetaftalen ske i marts 2016, når budgetvejledningen skal vedtages.

I vedlagte notat indgår en tidsplan for udarbejdelse af beredskabssparekataloget, der indgår som en del af budgetforliget for 2016-19. I budgetaftalen er der allerede defineret en række milepæle for udarbejdelsen af kataloget. Disse er således indarbejdet i tidsplanen sammen med en række supplerende aktiviteter, der skal understøtte processen.

På et punkt er der dog en ændring, idet budgetaftalen anfører, at beredskabskataloget skal være færdigt i juni måned og derefter sendes i høring, hvis det er nødvendigt. Her er det vurderingen, at det, for at sikre en ordentlig politisk proces, først er muligt at træffe en endelig politisk beslutning om kataloget på august møderne. Det betyder i givet fald, at sparekataloget først sendes i offentlig høring den 24. august.


Herudover forudsætter den foreløbige tidsplan, at Økonomiudvalgets og Byrådets 2. behandling af budget 2017-20 rykkes til hhv. den 4. og 11. oktober, hvilket er en uge senere end anført i den aktuelle politiske mødekalender.   

Det skal understreges, at den del af tidsplanen som ligger efter vedtagelsen af budgetvejledningen på byrådsmødet i marts måned betragtes som foreløbig, idet den endelig tidsplan først godkendes i forbindelse med budgetvejledningen. I bilag 1 er oversigten med den endelige del af tidsplanen markeret med grøn, mens den foreløbige del af tidsplanen er markeret med gul. 

Det skal bemærkes, at den vedlagte tidsplan forudsætter, at Regeringen i forbindelse med finanslovsforhandlingerne får flertal for at ændre budgetloven, så der indarbejdes et kommunalt omprioriteringsbidrag på 1 pct. årligt i perioden 2017-2019. Hvis der indgås et finanslovsforlig med en væsentlig anden procentsats, fx ½ pct., foreligger der en ny situation. I så fald fremlægges en ny sag til Økonomiudvalg og Byråd, hvor der lægges op til en fornyet drøftelse af sparemålet for kataloget.

Hovedpunkterne i tidsplanen er følgende (endelig del af tidsplan markeret med fed og foreløbig tidsplan markeret med kursiv):  
 

Tid
AktionAnsvarlig
December 2015Fagudvalgene igangsætter arbejder med beredskabssparekatalogetAlle udvalg/Forvaltninger
29. martsByrådet revurderer niveau for besparelser i katalog i forbindelse med vedtagelsen af budgetvejledningenByrådet
AprilDrøftelse i MED udvalg om beredskabssparekatalogHMU og FMU
Maj-juniTo behandlinger i fagudvalg af forslag til beredskabssparekatalog på åben dagsordenAlle udvalg/forvaltninger
Uge 32Temamøde om økonomiaftale for 2017 + beslutning om niveau for beredskabssparekatalog.

På temamødet beslutter fagudvalgene endvidere hvilke forslag, der skal sendes i offentlig høring.
Byråd, fagudvalg, Direktion og økonomichef


23. august.Byrådet beslutter samlet sparekatalog, der skal sendes i høringByrådet
24. august. Offentliggørelse af budgetmateriale, herunder sparekatalog  ØA+ Kommunikation m.fl.
 Uge 36-38 Politiske forhandlingsmøder Borgmesteren
 4. oktober Økonomiudvalget: 2. behandling af budget 2017-20 ØU
 11. oktober Byrådet: 2. behandling af budget 2017-20 Byrådet
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Til efterretning.
Bilag

Til toppen


293.   32 plejeboliger Køge Nord - godkendelse af skema A - Boliger


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at 

 1. der meddeles ydelsesstøtte til opførelse af 32 nye plejeboliger i Køge i henhold til almenboligloven,
 2. godkende skema A for 32 plejeboliger med Køge Kommune som bygherre.

Økonomiudvalget 17-11-2015
ad 1 og 2: Anbefales.
Økonomiudvalget har noteret sig at dette støttede kommunale boligbyggeri vil blive udbudt i overensstemmelse med de krav og retningslinjer der generelt er gældende for Køge Kommunes byggerier.
Det løbende myndighedstilsyn med selve byggeriet forudsættes fastlagt i drøftelser mellem de respektive fagudvalg og Teknik- og Miljøudvalget.

Baggrund og vurdering
I henhold til almenboligloven kan Køge Byråd på Statens vegne give tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af nybyggede almene boliger, herunder plejeboliger.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller derfor til Økonomiudvalg og Byråd at godkende skema A vedrørende etablering af 32 plejeboliger på Fuglebæk Allé i Køge.

Projektet omfatter 32 plejeboliger med et gennemsnitlig areal på 39 m2 pr. bolig og fællesboligarealet er på ca. i alt 896 m2, svarende til i alt 67m2 pr. bolig. Det samlede boligareal udgør således 2.144 m2Servicearealer er på i alt 390 m2. Det samlede bebyggelsesareal udgør ca. 2.600 minkl. skure m.v.

Bygningen opføres som en lavenergiklasse-2015-bygning og der anvendes vedvarende energi i forbindelse med opvarmningen.

Da kommunen selv er bygherre er kommunens "generelle og specifikke krav til entreprenører og byggeri ved egne kommunale byggerier" stillet som vilkår for udbuddet. 

Det bemærkes, at grundkapitalindskuddet (kommunens egenfinansiering) for projekter, hvor tilsagn om støtte er givet eller gives i perioden fra 1. juli 2012 til og med 31. december 2018 er nedsat fra 14 % til 10 % af anskaffelsessummen.

Anlægsbevillingen til boligerne er godkendt i Byrådet den 25. august 2015, sag nr. 199.
Økonomi
Den budgetterede anskaffelsessum (inkl. moms):
 
Grundudgift som medfinansieres iht. § 11 i bekendtgørelse nr. 1288 af 11.12.2009, inkl. tilslutningsafgifter 8,841 mio. kr.
Håndværkerudgifter inkl. uforudsete udgifter m.v.44,072 mio. kr.
Omkostninger  7,759 mio. kr.
Samlet anskaffelsessum inkl. moms, ekskl. gebyrer60,672 mio. kr.
Gebyrer 1,075  mio. kr.
 
Det ansøgte beløb er beregnet på baggrund af det tilladte maksimumsbeløb (rammebeløb), men der vil i forbindelse med udbudsprocessen og forhandlingerne med entreprenørerne blive søgt om at opnå lavere priser. 

Finansiering:
 
Realkreditlån 88 %54,337 mio. kr.
Kommunal grundkapital 10 %  6,175 mio. kr.
Beboerindskud 2 %  1,235 mio. kr.
Samlet anskaffelsessum inkl. moms61,747 mio. kr.
 
Det skal bemærkes, at ovennævnte opstilling udelukkende rummer beløb i relation til skema A, det vil sige de støtteberettigede beløb. Udgifter til inventar og hjælpemidler er ikke støtteberettiget, men indgår i den samlede anlægsbevilling.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der afsat budget til 32 plejeboliger i Køge Nord vedrørende boligdelen i anlægsinvesteringsplanen og på finansieringsdelen til optagelse af lån samt beboerindskud og det vil derfor ikke påvirke kassebeholdningen yderligere.
Beslutning
Godkendt.
Byrådet tilslutter sig Økonomiudvalgets supplerende præciseringer.
Bilag

Til toppen


294.   32 plejeboliger - Køge Nord - godkendelse skema A - Serviceareal


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. der meddeles godkendelse til opførelse af nyt serviceareal på 390 m2 i forbindelse med opførelse af 32 plejeboliger i Køge i henhold til almenboligloven,
 2. godkende indhentning af statstilskud på 1,280 mio. kr. ekskl. moms,
 3. udvalget på baggrund af punkt 1 og 2 godkender skema A for servicearealer i forbindelse med opførelse af 32 plejeboliger med Køge Kommune som bygherre.
Økonomiudvalget 17-11-2015
Anbefales.
Økonomiudvalget har noteret sig at dette støttede kommunale boligbyggeri vil blive udbudt i overensstemmelse med de krav og retningslinjer der generelt er gældende for Køge Kommunes byggerier.
Det løbende myndighedstilsyn med selve byggeriet forudsættes fastlagt i drøftelser mellem de respektive fagudvalg og Teknik- og Miljøudvalget.
Baggrund og vurdering
I henhold til almenboligloven kan Køge Byråd på Statens vegne give tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af nybyggede almene boliger. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller derfor til Økonomiudvalg og Byråd at godkende skema A vedrørende etablering af servicearealer i tilknytning til 32 plejeboliger i Køge Nord. Projektet omfatter udover servicearealer på i alt 391 m2, boliger på i alt 2.144 m2 Bygningen opføres som en lavenegiklasse-2015-bygning og der anvendes vedvarende energi i forbindelse med opvarmningen.
Anlægsbevillingen til servicearealet er godkendt af Byrådet den 25. august 2015, sag nr. 199.

Da kommunen selv er bygherre er kommunens "generelle og specifikke krav til entreprenører og byggeri ved egne kommunale byggerier" stillet som vilkår for udbuddet. 
Økonomi

Den budgetterede anskaffelsessum ekskl. moms:
Grundudgift inkl. tilslutningsafgifter  1,252 mio. kr.
Håndværkerudgifter inkl. uforudsete udgifter m.v. 5,003 mio. kr.
Omkostninger  0,872 mio. kr.
Samlet anskaffelsessum inkl. moms, ekskl. gebyrer  7,127 mio. kr.
Gebyrer  0,081 mio. kr.

 
Finansiering:
Tilskud 40.000 kr. per bolig  1,280 mio. kr.
Kommunal egenfinansiering  5,928 mio. kr.
Samlet anskaffelsessum ekskl. moms inkl. gebyrer  7,208 mio. kr.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der afsat budget til 32 plejeboliger i Køge Nord vedrørende servicearealer i anlægsinvesteringsplanen og herunder tilskud fra Staten og det vil derfor ikke påvirke kassebeholdningen yderligere.
Beslutning
Godkendt.
Byrådet tilslutter sig Økonomiudvalgets supplerende præciseringer.
Bilag

Til toppen


295.   Udgiftsneutral tillægsbevilling Projekt "Lær at lære - fra sprogcentre til videre uddannelse"


Indstilling
Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Erhvervs- og Arbejdmarkedsudvalget, Økonomiudvalg og Byråd, at
 1. der gives en tillægsbevilling på indtægt 50.000 euro (375.000 kr.), 
 2. der gives en tillægsbevillings på udgift 50.000 euro (375.000 kr.) til Køge Kommune/Center for Dansk og Integration i forbindelse med projekt "Lær at lære - fra sprogcentre til videre uddannelse".
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 14-09-2015
Tiltrådt.

Økonomiudvalget 10-11-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Center for Dansk og Integration er bevilliget 50.000 euro igennem programmet Nordplus Voksen, der ligger under Nordisk Ministerråd. CDI er tovholder på projekt "Lær at  lære - fra sprogcentre til videre uddannelse", der er et skandinavisk udviklingssamarbejde mellem CDI og voksenuddannelsescentrene i Voss, Norge og Norrköping, Sverige. 

De tre organisationer har erfaring med, at overgangen fra sprogundervisning til det øvrige uddannelsessystem er vanskelig for mange kursister. Disse kommer fra en uddannelseskultur, der er væsentlig forskellig fra den skandinaviske, hvor der trænes kompetencer som samarbejde, at tage ansvar for egen læring og at arbejde projektorienteret.

For at imødegå denne problematik ønsker parterne at udvikle et slutprodukt i form af en idebank, der vil være offentlig tilgængelig på en digital platform.
Hensigten er at give underviserne på sprogcentrene redskaber til at klæde kursisterne på i forhold til studieteknik og læringsstrategier, så de "lærer at lære". Herigennem øges deres mulighed for at tage en uddannelse og dermed på den lange bane for at komme nærmere arbejdsmarkedet.

Der vil være særlig fokus på brobygning mellem CDI og SOSU-uddannelsen.

Projektet skal køre i to år med start september 2015.

Projektbeskrivelse er vedlagt som bilag for yderligere beskrivelse.
Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en udgiftstillægsbevilling på 50.000 euro og en tilsvarende indtægtstillægsbevilling. Bevillingerne er udgiftsneutrale og påvirker ikke kassebeholdningen.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


296.   Byggemodning, Nordhøj erhverv og Tessebøllevej - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at
 1. der gives anlægsbevilling på 3,109 mio. kr. til færdiggørelse af byggemodningen af erhvervsområdet Nordhøj
 2. der gives en budgetneutral tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 17,317 mio. kr. til byggemodningen af Nordhøjen fra pulje til jordforsyning, byggemodning, erhverv
 3. der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2,844 mio. kr. til Tessebøllevej
 4. der gives en anlægsbevilling til en mindreindtægt på 3,309 mio. kr. til Tessebøllevej
Ejendoms- og Driftsudvalget 11-11-2015
Godkendt.

Økonomiudvalget 17-11-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Byggemodningen af Nordhøj til erhvervsformål og byggemodningen af Tessebøllevej, Herfølge, til boligformål, er under færdiggørelse, og der søges i den forbindelse anlægsbevillinger, samt et budgetneutralt rådighedsbeløb til Nordhøjs afslutning fra Jordforsyning, byggemodning, erhvervsformål. Anlægsprojektet Nordhøj blev påbegyndt i 1999 og forventes færdiggjort ultimo 2015. Der har dermed foregået byggeaktivitet over en 16-årig periode med efterfølgende salg og udlejning af de byggemodnede arealer.

Med den ansøgte anlægsbevilling færdiggøres Nordhøjens infrastruktur, og anlægsbevillingen vil andrage 284,3 mio. kr. Der forestår derefter at blive søgt en anlægsbevilling til beplantning og læbælter i henhold til lokalplanen for området Nordhøjen. Beplantningen har afventet fjernvarmearbejder i området. Der søges en anlægsbevilling på 3,109 mio. kr. til færdiggørelse af den sidste etape som omfatter følgende to hovedelementer:

a.   Færdiggørelse af vejanlægget i STC
b.    Vejanlæg/tunnel under jernbanen 

Teknik- og Miljøforvaltningen er i færd med færdiggørelsen af vejanlægget i STC-byggemodningen, færdiggøre jernbanekrydsning og ombygge Egedesvej. Dette sikrer fremkommeligheden for trafikken fra de etablerede virksomheder i STC, mens de statslige infrastrukturprojekter (motorvejsudvidelse og København-Ringsted Banen) pågår ved motorvejsfrakørslen Køge/Ølby ”rampe 32”.

Finansieringen af anlægsbevillingen i form af rådighedsbeløbet, på 17,317 mio. kr. finder sted ved budgetneutral omplacering af bevillingen fra anlægsprojekt Jordforsyning, byggemodning, erhvervsformål (STC), hvor den korrigerede bevilling i 2015 er 24,7 mio. kr. Heraf er 3,643 mio. kr. afsat til mærkede anlæg, hvis frigivelse Byrådet tager stilling til i forbindelse med 4. økonomiske redegørelse 2015. 

Anlægsprojektet Byggemodning af Boligområde ved Tessebøllevej, Herfølge, blev påbegyndt i 2007 og er under færdiggørelse. Anlægsprojektet vedrører byudviklingen af et ca. 6 hektar stort boligområde i Herfølge øst og består af ca. 80 boliger. Området er planlagt i lokalplan 5-22. Det byggemodnede område danner rammen om udstillingen ”Fremtidens parcelhus” – en udstilling af bæredygtigt byggeri med parcelhuse og rækkehuse. Området har skabt mulighed for at opføre nyskabende og banebrydende arkitektur.

Anlægsprojektets indtægter i form af salg af boliggrunde indkom i 2007, og der påregnes ikke yderligere indtægter fra salg af byggegrunde på anlægsprojektet. Der søges en reduktion af indtægtsbevillingen på 3,309 mio. kr. i forhold til den anlægsbevilling på indtægtsområdet, som blev givet i 2006. Der søges en anlægsudgiftsbevilling på 2,844 mio. kr. til afslutning af byggemodningen, idet det netop søgte og godkendte rådighedsbeløb er til stede til gennemførelse af projektet.
Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker at der søges en anlægsbevilling til udgift på 2,844 mio. kr. og mindreindtægt på 3,309 mio. kr. til byggemodning Tessebøllevej. 

Der søges ligeledes en anlægsbevilling på 3,109 mio. kr. og en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 17,317 mio. kr. til færdiggørelse af byggemodning af erhvervsområdet Nordhøj.

Den budgetterede kassebeholdning påvirkes ikke, da finansieringen af rådighedsbeløbet på 17,317 mio. kr. sker fra det afsatte rådighedsbeløb i budget 2015 på puljen byggemodning, erhvervsformål.

Beslutning
Godkendt.

Til toppen


297.   Genhusning af Projektcenter Køge Bugt - anlægsregnskab


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at anlægsregnskab for Genhusning af Projektcenter Køge Bugt godkendes.

Ejendoms- og Driftsudvalget 11-11-2015
Godkendt.

Økonomiudvalget 17-11-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 2,5 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 26. august 2014 til genhusning af Projektcenter Køge Bugt. 

I forhold til anlægsbevillingen udviser regnskabet et mindreforbrug på -26.869 kr. 

Projektcenter Køge Bugt (PCKB) var nødt til at fraflytte sin tidligere adresse på Værftsvej 9 grundet etablering af den nordlige vejtunnel mellem Ivar Huitfeldtsvej og Værftsvej. 

Teknik- og Miljøforvaltningen og Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice har i samarbejde vurderet sagen og har foreslået en løsning, hvor PCKBs undervisnings- og værkstedsaktivitet blev flyttet til ejendommen Ørnevej 15, som blev udlejet af Energiforsyningen til ETK. 

ETK og PCKB samarbejdede allerede om en række aktiveringsprojekter (f.eks. Bjørneklo, strandrensning m.v.) En tættere fysisk placering mellem aktiveringsprojekterne på PCKB og ETKs driftsvirksomhed, vurderes at kunne få en afsmittende effekt på den sociale og beskæftigelsesmæssige indsats, der rettes mod Køge Kommunes kontanthjælpsmodtagere i aktivering. 

Genhusningen af PCKB har forudsat en ombygning og istandsættelse af eksisterende bygninger og garageanlæg på Ørnevej 15. Hertil kommer opsætning af pavilloner til undervisningsbrug og velfærdsforanstaltninger. 

En del af ombygningen på Ørnevej vedrører efterisolering af gulve, vægge og lofter. Isoleringen forventes at reducere energiforbruget til opvarmning markant, hvorfor udgifter på 0,6 mio. kr. til isolering er finansieret via energisparepuljen. 

Nogle af kommunens nuværende pavilloner på Strandpromenaden vil, når rådhusudvidelsen er gennemført, kunne flyttes til Ørnevej 15 og benyttes af PCKB. 

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at flytningen af PCKB er gennemført i overensstemmelse med den givne anlægsbevilling.
Økonomi
Anlægsregnskab (opstilling i hele kr. ekskl. moms).

Regnskabet omhandler:

Genhusning af Projektcenter Køge BugtAnlægsbevillingRådighedsbeløbForbrug
Anlægsudgifter2.500.000 kr.2.500.000 kr.2.473.131 kr.
Mindreforbrug   -26.869 kr.   -26.869 kr. 
+ er merforbrug og – er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at mindreforbruget på 26.869 kr., som i forhold til bevilling og samlet rådighedsbeløb udgør 1,07 %, er tilgået kassebeholdningen i indeværende regnskabsår.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


298.   Ændret opgavefordeling mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Ejendoms- og Driftsudvalget


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen og Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalg og Ejendoms- og Driftsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at
 1. opgaver vedrørende drift af stadionanlæg, strande og søer, udearealer ved ubemandede klubhuse og selvejende haller samt drift af kolonihaveområder flyttes fra Kultur- og Idrætsudvalgets område til Ejendoms- og Driftsudvalget pr. 1. januar 2016,
 2. 7,75 mio. kr. i udgifter og -883.000 kr. i indtægter inden for drift af stadionanlæg, strande og søer, udearealer ved ubemandede klubhuse og selvejende haller samt drift af kolonihaver på Kultur- og Idrætsudvalgets budget 2016  til drift af grønne områder overføres til Ejendoms- og Driftsudvalgets budget,
 3. 1,5 mio. kr. af ovennævnte budget 2016 forbliver i Kultur og Idrætsudvalgets driftsbudget til løbende forbedringer.

Kultur- og Idrætudvalget 02-11-2015
Ad 1. Indstilles godkendt.

Ad 2. Indstilles godkendt.
Ad 3. Indstilles godkendt.

Ejendoms- og Driftsudvalget 11-11-2015
Ad 1 - 3: Godkendt.

Økonomiudvalget 17-11-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Sagen genoptages fra Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 1. juni 2015 samt Ejendoms- og Driftsudvalgets møde den 9. juni 2015.

Anlægsafdelingen, Kulturafdelingen og ETK har udarbejdet forslag til overdragelse af Kultur- og Idrætsudvalgets grønne områder til Ejendoms- og Driftsudvalget med henblik på at få samlet driften af kommunens udearealer under Ejendoms- og Driftsudvalget.

ETK er klar til at modtage driften af områderne: Stadions, Strande og søer, Udearealer ved ubemandede klubhuse og selvejende haller samt Drift af kolonihaveområder.

Den 1. juni 2015 besluttede Kultur- og Idrætsudvalget, at overdragelsen af driftsopgaven anbefales overført indenfor følgende rammer:
 • Minimum 1,5 mio. kr. pr. år skulle forblive i Kultur- og Idrætsudvalget til løbende forbedringer.
 • Opgaven vedrørende strande flyttes med det budget som p.t. er afsat. 
 • Der i indeværende valgperiode ikke gennemføres besparelser på området.
På denne baggrund har Kulturafdelingen og Teknik- og Miljøforvaltningen ved Anlægsafdelingen og ETK udarbejdet et forslag som tager udgangpunkt i en fordeling hvor:
 • ETK varetager driften herunder borger og bruger henvendelser.
 • Kulturafdelingen varetager den overordnede politiske kontakt med foreningerne bortset fra kolonihaveforeningerne. 
 • Anlæg varetager opgaver i forbindelse med større renoveringer, fornyelser og nyanlæg.

Såfremt ændringerne godkendes af Byrådet, vil de efterfølgende blive indarbejdet i kommunens styrelsesvedtægt.

Økonomi
Det samlede nettodriftsbudget for Kultur- og Idrætsudvalgets grønne områder i 2016 er 8,37 mio. kr. fordelt på 9,25 mio. kr. på udgiftssiden og -883.000 kr. på indtægtssiden. 

Jf. Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning anbefaler forvaltningen at Kultur- og Idrætsudvalget beholder en pulje på 1,5 mio. kr. årligt til større renoveringer og fornyelser,  og at der overføres et udgiftsbudget svarende til 7,75 mio. kr. og et indtægtsbudget svarende til -883.000 kr. til Ejendoms- og Driftsudvalget pr. 1. januar 2016.  

Økonomisk Afdeling bemærker at der omplaceres udgiftsbudget for 7,75 mio. kr. og indtægtsbudget for -883.000 kr. fra Kultur- og Idrætsudvalget til Ejendoms- og Driftsudvalget. Omplaceringen er budgetneutral og påvirker hverken kassebeholdningen eller servicerammen. 
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


299.   Forebyggelses- og tryghedsområdet


Indstilling
Formændene for Kultur- og Idrætsudvalget og Skoleudvalget indstiller til Kultur- og Idrætsudvalg, Skoleudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at
 1. den tidligere tryghedspulje på 750.000 kr. deles ligeligt mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Skoleudvalget,
 2. Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Køge Byråd, at der foretages en budgetneutral budgetomplacering på 375.000 kr. fra Kultur- og Idrætsudvalgets område til Skoleudvalget,
 3. formanden for Kultur- og Idrætsudvalget indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at udvalget drøfter og godkender, at midlerne (375.000 kr.) anvendes til særlige målgrupper inden for børn og unge samt integrationsområdet,
 4. formanden for Skoleudvalget indstiller til Skoleudvalget at udvalget drøfter og godkender at midlerne (375.000 kr. årligt) anvendes til videreførelse af projekt Skifteholdet i en reduceret udgave.
Kultur- og Idrætsudvalget 02-11-2015
Ad 1. Indstilles godkendt.
Ad 2. Anbefales.
Ad 3. Kultur- og Idrætsudvalget godkendte anvendelse inden for de 4 punkter i indstillingen. Kultur- og Idrætsudvalget ser frem til en nærmere drøftelse af disse punkter på de kommende møder.

Skoleudvalget 04-11-2015
Ad. 1. Indstilles godkendt af et flertal (Helle Poulsen, Anette Simoni og Paul Christensen (V), Ida Marie Kristensen (F) og Lene Møller Nielsen (A)).
Ad. 2. Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd af et flertal (Helle Poulsen, Anette Simoni og Paul Christensen (V), Ida Marie Kristensen (F) og Lene Møller Nielsen (A)).
Ad. 4 Drøftet og godkendt af et flertal (Helle Poulsen, Anette Simoni og Paul Christensen (V), Ida Marie Kristensen (F) og Lene Møller Nielsen (A)).

Jette W. Jørgensen (Ø) er uenig i indstillingen og begærer hele sagen i Byrådet.

Økonomiudvalget 17-11-2015
Forvaltningens indstilling anbefales af et flertal.
Niels Rolskov (Ø) kan ikke anbefale.
Baggrund og vurdering
Byrådet godkendte den 25. august 2015 at Forebyggelses- og Tryghedsudvalget blev nedlagt og at arbejdet med projektet under tryghedspuljen skulle overgives til SSP-styregruppen under Skoleudvalget. Budgetmidler og igangsatte aktiviteter skulle overføres til Kultur- og Idrætsudvalgets ansvarsområde. Et mindretal bestående af Enhedslisten ønskede budgetmidler og aktiviteter fastholdt i Skoleudvalget.

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 7. september 2015, sag nr. 131, at projektet "Skifteholdet" ønskes nedlagt. SSP blev anmodet om til næste møde i Kultur- og Idrætsudvalget at forelægge en afviklingsplan.

SSP-styregruppen drøftede den 24. september afviklingsplanen for projekt "Skifteholdet". SSP-styregruppen oversendte den 24. september 2015 sagen til Kultur- og Idrætsudvalgets behandling med følgende bemærkninger:

SSP-styregruppen anbefalede, at projekt "Skifteholdet" opretholdes, idet der er brug for denne indsats i forhold til de kriminalitetstruede unge, og idet en nedlæggelse vil være uheldig i forhold til kommunens omdømme og fremtidige samarbejdsmuligheder med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner. Endvidere bemærkede styregruppen, at idet projektet er et langsigtet metodeudviklingsprojekt, kan der ikke på dette tidlige tidspunkt i projektforløbet udarbejdes en afviklingsplan. Endelig godkendte styregruppen, at sagen sendes til orientering i Skoleudvalget, idet ansvaret for projektet ligger i dette udvalg.

Der er afsat 750.000 kr. årligt i årene 2015-2018 til tryghedspuljen.

Formændene for Kultur- og Idrætsudvalget og Skoleudvalget indstiller på denne baggrund, at puljen deles mellem de to udvalg svarende til 375.000 kr. til hvert udvalg. 

Formanden for Skoleudvalget indstiller, at projekt "Skifteholdet" fortsætter i reduceret udgave. For uddybning - se vedhæftede bilag.

Formanden for Kultur- og Idrætsudvalget indstiller, at midlerne inden for Kultur- og Idrætsudvalget anvendes til særlige målgrupper inden for børn og unge samt integrationsområdet. Dette kan fx være i form af

 • ekstra bevilling til fritidspas,
 • tilskud til foreninger inden for Kultur- og Idrætsudvalgets område som gennemfører projekter med henblik på at øge foreningsdeltagelsen hos særlige målgrupper blandt børn og unge,
 • ombygning af omklædnings- og brusefaciliteter i Køge Svømmeland,
 • tilskud til familieaktiviteter i forhold til særlige målgrupper inden for børn og unge.
Økonomi
Der er afsat 750.000 kr. årligt til ovennævnte område.

Formændene indstiller at der i 2015 foretages en budgetneutral budgetomplacering på 375.000 kr. fra Kultur- og Idrætsudvalgets område til Skoleudvalget.

Midlerne for årene 2016-2018 budgetomplaceres i forbindelse med 1. Økonomiske Redegørelse 2016.

Økonomisk Afdeling bemærker at der omplaceres udgiftsbudget for 375.000 kr. fra Kultur- og Idrætsudvalget til Skoleudvalget. Omplaceringen er budgetneutral og påvirker hverken kassebeholdningen eller servicerammen.
Beslutning
Økonomiudvalgets flertalsindstilling godkendt af Byrådets flertal 24 (C, O, V, F og A).
Et mindretal 2 (Ø) kan ikke godkende.
Liberal Alliance (1) undlader stillingtagen.
Bilag

Til toppen


300.   OPUS-sygefraværsrapport, 4.2014-3.2015 samt KRL-sygefraværsopgørelse 2014


Indstilling
Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at
 1. OPUS-sygefraværsrapport for årsperioden 4. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015 tages til efterretning,
 2. KRL-sygefraværsrapporter for 2014 (tidligere FLD) tages til efterretning,
 3. Orientering om Direktionens indsatser til nedbringelse af sygefraværet tages til efterretning.
Økonomiudvalget 10-11-2015
Til efterretning.
Baggrund og vurdering
KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (tidligere FLD) har den 1. juni 2015 udgivet sygefraværsstatistik for 2014 for landets kommuner og regioner. Derfor er opgørelse fra KRL medtaget denne rapportering.

Ad 1:
Sygefraværet ved udgangen af 3. kvartal 2015 udgør 5,6 % samlet for Køge Kommune. I forhold til udgangen af 2. kvartal 2015 ses dermed et mindre fald på 0,1 %-point. I forhold til året før (3. kvartal 2014) ses en stigning på 0,2 %-point, fra 5,4 %.

I vedhæftede sygefraværsrapport (bilag 1) vises fraværsprocenter den seneste årsperiode (ved udgangen af september 2015), dvs. for årsperioden 4. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015. Der sammenlignes i rapportens skema med fraværsprocenten for årsperioden ved udgangen af kvartalet før (3.2014-2.2015) samt med årsperioden for et år siden (4.2013-3.2014). Desuden vises antallet af fuldtidsstillinger (årsværk i gennemsnit) i den seneste årsperiode. Det bemærkes, at grundet organisationsændringer, kan der være organisatoriske enheder, som ikke har data vist for alle perioder.

Jf. rapportens øverste søjlediagrammer, der viser udviklingen i sygefraværet det sidste år i de 5 forvaltninger, ses denne gang et fald i sygefraværet det seneste kvartal i Fælles- og Kulturforvaltningen (0,5 %-point), Social- og Sundhedsforvaltningen (0,2 %-point) samt Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice (0,2 %-point). Børne- og Ungeforvaltningen har et uændret niveau, mens Teknik- og Miljøforvaltningen har en mindre stigning på 0,1 %-point.

Sammenlignet med året før ses desuden fald i Fælles- og Kulturforvaltningen (0,5 %-point) samt Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice (0,6 %-point). De øvrige forvaltninger oplever stigninger det sidste år på mellem 0,3 og 0,6 %-point.

Den månedsvise opgørelse nederst på rapporten viser, at faldet det sidste kvartal er sket gennem fald alle 3 måneder i 3. kvartal til niveauer, der ligger under udgangspunktet i 2011.

I vedhæftede bilag 2 vises udviklingen i sygefraværet de sidste 4 år. Det ses af grafen i bilaget, at sygefraværet nu, efter stigninger 5 kvartaler i træk, igen udviser en faldende tendens.

Ad 2:
I vedhæftede bilag 3 ses, at sygefraværet i Køge Kommune, jf. KRL's opgørelse for 2014, udgjorde 5,4 % eller 12,3 dagsværk (gennemsnitlige antal sygedage pr. år. pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder), mens hele landet lå på 5,3 % (12 dagsværk). Opgørelsen er fordelt på overenskomstområder, og der sammenlignes med hele landet, omegnskommuner og K5-kommuner. Dermed ligger Køge Kommune over landsgennemsnittet - men fortsat under gennemsnittet for K5-kommuner og omegnskommuner. I bilaget er vist med rød/grøn markering, om det pågældende overenskomstområde ligger over eller under landsgennemsnittet.

Bemærk, at der findes yderligere sygefraværsopgørelser fra KRL i ”De personalepolitiske tiltag og nøgletal” (se anden sag). Opmærksomheden henledes dog på, at KRL ikke opgør sygefraværet på samme måde som i OPUS-systemet, og tallene derfor ikke er direkte sammenlignelige.

Ad 3:
Direktionen og Lederforum har med udgangspunkt i opgørelser over den stigende tendens i sygefraværet i Køge Kommune drøftet behov for yderligere indsatser i forhold til nedbringelse af sygefraværet. Analyser af sygefraværsudviklingen viser, at det stigende sygefravær i Køge Kommune det seneste år er sket i langtidsfraværet, mens der generelt opleves fald i korttidsfraværet. Korttidsfraværet udgør ca. 60 % af sygefraværet i Køge Kommune, mens langtidsfraværet (perioder over 21 dage) udgør ca. 40 % af sygefraværet. Stigningen i langtidsfraværet er sket gennem flere langtidssyge medarbejdere – mens der ikke ses længere sygeperioder for de langtidssyge medarbejdere. Der ses en stigning i antallet af langtidssyge på 20 % fra 2013 til 2014.

Direktionen har på den baggrund nedsat en arbejdsgruppe ledet af direktør Henrik Laybourn og direktør Svend Tabor, der skal analysere årsagerne til sygefravær blandt ansatte i Køge Kommune og fremkomme med konkrete forslag, der kan forebygge og dermed nedbringe sygefraværet.

Med udgangspunkt i eksisterende erfaringer og aktiviteter i Børne- og Ungeforvaltningen samt i Social- og Sundhedsforvaltningen skal arbejdsgruppen analysere sygefraværet blandt medarbejderne, og de konkrete forslag skal målrettes de to forvaltningers faggrupper og arbejdsmiljø. Arbejdsgruppen skal afgive rapport til Direktionen senest ved udgangen af januar 2016.

Videre proces
I henhold til Budgetaftalen for 2012-15 behandles KRL-sygefraværsrapporterne sammen med OPUS-sygefraværsrapporteringen i alle fagudvalg i løbet af november 2015. Til det brug er udarbejdet en yderligere rapport (bilag 4) med fordeling af sygefraværet på fagudvalgene. Sygefraværsrapport til og med 4. kvartal 2015 forventes behandlet i Økonomiudvalget februar 2016.
Økonomi
Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Personaleafdelingen sender en OPUS-forvaltningsrapport med nyeste opgørelser over sygefraværet til chefgruppen i hver forvaltning. Sygefraværsrapporten publiceres desuden på Kjukken sammen med de øvrige sygefraværsrapporter for tidligere perioder.
Beslutning
Til efterretning.
Bilag

Til toppen


301.   Ny forvaltningsstruktur


Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at
 1. notat om forslag til ny forvaltningsstruktur drøftes,
 2. notatet efterfølgende sendes i høring i MED-organisationen,
 3. sagen genoptages i december måned 2015.

Økonomiudvalget 17-11-2015
Sagen besluttet overført til åben dagsorden.

Ad 1-3: Anbefales over for Byrådet.

Baggrund og vurdering
Med budget 2016 er det politisk besluttet, at Køge Kommune skal effektivisere for mindst 3,5 mio. kr. ved at reducere antallet af direktører samt reducere i lønsummen i sekretariaterne på Rådhuset.  Årsagen er blandt andet, at den tidligere politiske beslutning om at spare 3,5 millioner på de borgernære områder i forbindelse med budget 2014, ikke gennemføres. D.v.s. at beslutningen om at se på en samlet stordrift af madproduktion for vores dagsinstitutioner, sociale institutioner og kantinedrift bortfalder, og i stedet skal besparelsen findes på Direktionen og sekretariaterne.

Kommunaldirektøren har på den baggrund valgt at benytte lejligheden til at se bredere på opgaven, så effektiviseringerne også bliver brugt til at fokusere på, hvor og hvordan kommunen kan ændre og styrke arbejdet med at skabe en bedre borgerbetjening samt generelt at sikre en mere tidssvarende og smidigere organisation. 

Notatet beskriver således et forslag til en ny forvaltningsstruktur. Den nye struktur skal også ses i sammenhæng med det nye rådhusbyggeri, og de to områder vil tilsammen sætte en ny kurs for store dele af kommunens arbejde – ikke mindst med henblik på det tværgående samarbejde i organisationen. Nyt rådhus og ny forvaltningsstruktur vil således gå hånd i hånd. De tidligere beslutninger om rådhusbyggeriet og de organisatoriske overvejelser i tilknytning hertil, er som bekendt allerede sat i proces og berøres ikke yderligere i notatet. 

Forslaget til ny forvaltningsstruktur fastlægger alene de overordnede organisatoriske forhold, som er Byrådets kompetence. Den endelige ledelsesstruktur indgår endnu ikke, da det er vigtigt, at Direktionen og de overordnede rammer kommer på plads først. Dermed kan den enkelte direktør være med til at udarbejde de videre nødvendige justeringer på mellemlederniveauet.  

Ledelsesstrukturen hører under de administrative kompetencer med undtagelse af direktørudpegninger. Derfor giver forslaget heller ikke anbefalinger til, hvilke konkrete stillinger, der skal nedlægges i sekretariaterne, da dette først kræver en godkendt struktur. Særligt oplæg vil efterfølgende blive udarbejdet om dette – dog vil der i notatet være henvisninger til de enheder, hvor der tænkes effektiviseringer.

Den videre proces
Efter endt høring i Hovedmedudvalget genoptager Økonomiudvalget sagen den 7. december 2015 med videresendelse til Byrådet den 15. december 2015, hvor den nye struktur endelig besluttes.

Direktørposterne forventes besat i januar 2016 ved Byrådets beslutning.

I februar 2016 beslutter kommunaldirektøren og de pågældende direktører, hvordan de endelige organisatoriske forhold skal være for niveauet under direktørniveau, herunder også hvilke stillinger, der skal nedlægges i sekretariaterne. Rådhusudvalget skal høres herom.

Den nye organisation træder i kraft 1. marts 2016.
Økonomi
Se under Baggrund og vurdering.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Rasmus Felt (A)
Bilag

Til toppen


302.   Eventuelt


Beslutning
Lis Hesselberg (V) fremførte synspunkter til en kommende reduceret togbetjening fra Borup Station - og ønskede at borgmesteren forfølger sagen over for Transportministeren. Borgmesteren tilkendegav at Køge Kommune var opmærksom på forholdet.

Søren Brask (V) - formanden for Drifts- og Ejendomsudvalget - fremførte synspunkter omkring ETK's arbejde med vintervedligeholdelsen og oplyste at der ville blive evalueret på sagen.

Niels Rolskov (Ø) forespurgte til eventuel fjernelse af EU valgpjece fra Køge Kommune borgerenheder.
Tilkendegivelser fra gruppeformænd fra C, I, O, V, F og A var at spørgsmålet måtte være en sag for de involverede ministerier og ikke en sag for Køge Byråd.
Fraværende
Rasmus Felt (A)

Til toppen


303.   Køb af ejendom (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Rasmus Felt (A)

Til toppen


304.   Vurdering af ejendom (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt af et flertal 18 (C, I, O, V og F)
Et mindretal kan ikke godkende et salg 8 (A og Ø).
Fraværende
Rasmus Felt (A)

Til toppen


305.   Anlægsbevillinger (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Rasmus Felt (A)

Til toppen


306.   Aflæggelse af anlægsregnskab på Økonomiudvalgets område 2015 (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Rasmus Felt (A)

Til toppen


307.   Eventuelt (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt ændrede tidsfrister vedr. salg.
Fraværende
Rasmus Felt (A)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 21.01.16