Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Køge Byråd

Den 27.10.2015 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anette Simoni, (V)
Dora Olsen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Helle Poulsen, (V)
Ida Marie Kristensen, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Jette W. Jørgensen, (Ø)
Lars Have Christensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lis Hesselberg, (V)
Lissie Kirk, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Pernille Sylvest, (A)
Poul Erik Jensen, (V)
Rasmus Felt, (A)
René Jespersen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)
Trine Hastrup, (V)

Afbud:

Ali Ünsal, (V)
Erling Larsen, (A)
Mads Andersen, (C)
Palle Svendsen, (V)

253.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Erling Larsen (A)
Mads Andersen (C)
Palle Svendsen (V)

Til toppen


254.   Indkaldelse af stedfortræder for byrådsmedlem Palle Svendsen (V)


Indstilling
Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Byrådet, at Byrådet tager stilling til om
 1. betingelserne for at indkalde stedfortræder for byrådsmedlem Palle Svendsen (V) er opfyldt,
 2. stedfortræder Lars Have Christensen (V) er rette stedfortræder og valgbar.
Baggrund og vurdering
Borgmesteren har fået oplyst, at byrådsmedlem Palle Svendsen er bortrejst i perioden 17. oktober - 30. oktober 2015, hvorfor der skal tages stilling til indkaldelse af stedfortræder for Palle Svendsen. 

I henhold til § 15, stk. 4 i den kommunale styrelseslov er det Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for en stedfortræders indtræden er opfyldt. Byrådet skal endvidere tage stilling til, om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

Efter reglerne i Køge Kommunes styrelsesvedtægt indkalder borgmesteren stedfortræder til førstkommende møde i Byrådet, hvis et medlem er forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode på mindst 7 dage.

Der er i praksis anlagt en forholdsvis lempelig fortolkning af, hvilke forfaldsgrunde, der udløser stedfortræderindkaldelse. Forretninger, ferie eller lignende kan, efter styrelseslovens bestemmelser, begrunde indkaldelse af stedfortræder.

Første stedfortræder på kandidatliste V er Lars Have Christensen, Ringstedvej 488, 4632 Bjæverskov.
Økonomi
Der skal udbetales diæter til stedfortræderen for deltagelse i mødet.
Beslutning
Godkendt at Lars Have (V) indtræder som stedfortræder for Palle Svendsen (V).
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Erling Larsen (A)
Mads Andersen (C)
Palle Svendsen (V)

Til toppen


255.   Indkaldelse af stedfortræder for byrådsmedlem Erling Larsen (A)


Indstilling
Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Byrådet, at Byrådet tager stilling til om
 1. betingelserne for at indkalde stedfortræder for byrådsmedlem Erling Larsen (A) er opfyldt,
 2. stedfortræder Pernille Sylvest (A) er rette stedfortræder og valgbar.
Baggrund og vurdering
Borgmesteren har fået oplyst, at byrådsmedlem Erling Larsen er bortrejst i perioden 16. oktober - 30. oktober 2015, hvorfor der skal tages stilling til indkaldelse af stedfortræder for Erling Larsen. 

I henhold til § 15, stk. 4 i den kommunale styrelseslov er det Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for en stedfortræders indtræden er opfyldt. Byrådet skal endvidere tage stilling til, om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

Efter reglerne i Køge Kommunes styrelsesvedtægt indkalder borgmesteren stedfortræder til førstkommende møde i Byrådet, hvis et medlem er forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode på mindst 7 dage.

Der er i praksis anlagt en forholdsvis lempelig fortolkning af, hvilke forfaldsgrunde, der udløser stedfortræderindkaldelse. Ferie eller lignende kan, efter styrelseslovens bestemmelser, begrunde indkaldelse af stedfortræder.

Første stedfortræder på kandidatliste A er Pernille Sylvest, Mjølnervej 6, 4600 Køge.
Økonomi

Der skal udbetales diæter til stedfortræderen for deltagelse i mødet.

Beslutning
Godkendt at Pernille Sylvest (A) indtræder som stedfortræder for Erling Larsen (A).
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Erling Larsen (A)
Mads Andersen (C)
Palle Svendsen (V)

Til toppen


256.   Spørgetid - skriftlige spørgsmål


Indstilling
Søren Gommesen, Nørregade 9 C, 1. tv., Køge, har sendt følgende spørgsmål til Byrådet.

Afskrift af Søren Gommesens spørgsmål:

"Vil de samlede udgifter til børnetandpleje stige eller falde, hvis det er private tandklinikker, som skal løse alle de opgaver, som i dag varetages af den kommunale tandpleje?

Er en manglende oprykning til superligaen og dermed status quo på tilskuertallet den værst tænkelige situation for HB Køge i den økonomiske risikoanalyse af Køge Park?"
Beslutning
Spørger Søren Gommesen var tilstede og fik oplæst og overdraget svar på de rejste to spørgsmål.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Erling Larsen (A)
Mads Andersen (C)
Palle Svendsen (V)

Til toppen


257.   Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet


Beslutning
Per Nielsen, Skovbovej 29,  Bjæverskov,  forespurgte til:
1. Borgmesterens/Køge Byråds fortsatte opbakning til Ring-5 projektet
2. Skiltning ved motorvejsafkørsel 31B til en kommende  "station og parkeringsanlæg".
3. Indhold og forståelse i pjece fra ETK omkring snerydning.

Borgmester og Formanden for Teknik- og Miljøudvalg besvarede spørgsmålene omkring de tre rejste forhold.Mai Mariell Østergade 13,  Borup, forespurgte til
-  fortolkning af storskraldsordningen, herunder konkret forståelse af hvad der anses for "byggeaffald". - og henviste til tidligere dialog omkring dette forhold.
Der vil tilgå spørger skriftligt svar.

- til proces omkring børnetandplejeordningen i Køge Vest.
Borgmesteren besvarede spørgsmålet.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Erling Larsen (A)
Mads Andersen (C)
Palle Svendsen (V)

Til toppen


258.   Deltagelse i Kulturmetropol Copenhagen 2016-2019


Indstilling
Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til  Kultur- og Idrætsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at Køge Kommune deltager i Kulturmetropol Copenhagen i perioden 2016-2019.

Kultur- og Idrætsudvalget 05-10-2015
Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget 20-10-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Den 24. januar 2012 vedtog Køge Byråd, at Køge Kommune skulle deltage i kulturaftalen KulturMetropolØresund (KMØ) i perioden 2012-15. Aftalen omfatter et samarbejde imellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Hovedindholdet i KMØ har været 11 projekter under 6 indsatsområder. De 11 projekter løber til udgangen af 2015, men der er allerede nu opnået en lang række resultater. Der blev i Køge Kommune afsat midler til deltagelsen i fem projekter, der omhandlede henholdsvis kulturel byudvikling, talentudvikling for unge på teaterområdet, børnekultur i skole- og daginstitutioner, udbredelse af store kulturelle festivaler og etablering af fælleskommunale idrætsfaciliteter.

Med baggrund i erfaringerne herfra vil partnerne i KMØ gå sammen om en ny kulturaftale, Kulturmetropol Copenhagen, for perioden 2016-2019. Køge Kommune har over for de andre partnere erklæret sin hensigt om deltagelse i Kulturmetropol Copenhagen i kraft af beslutning på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 1. december 2014, og Køge Kommune har deltaget i udformningen af aftalens indhold.

På den baggrund har den politiske styregruppe for KMØ, hvor Køge Kommune er repræsenteret ved formanden for Kultur- og Idrætsudvalget, vedtaget vedlagte aftaletekst til en ny kulturaftale, Kulturmetropol Copenhagen, for perioden 2016-2019. I Kulturmetropol Copenhagen skal der arbejdes videre med KMØ's 10-årige vision om at etablere en sammenhængende kulturregion, der arbejder på tværs af kommunegrænserne. Der skal bygges videre på de resultater, der er nået i KMØ, og Kulturmetropol Copenhagen skal knytte partnerne i aftalen endnu tættere sammen i en kulturmetropol, som tilbyder kultur af høj kvalitet til gavn for borger, turister og erhvervsliv.

Den kommende kulturaftale vil blive et forpligtende samarbejde mellem kommunerne og Kulturministeriet i perioden 2016-2019. Det betyder, at partnerne ved deltagelse forpligter sig til at deltage i alle fire år, mens Region Hovedstaden ventes at deltage ad hoc.
Formålet med Kulturregion Copenhagen er at sikre kulturmetropolens borgere flere, bedre og mere sammenhængende kulturtilbud og samtidig styrke den fælles kulturelle identitet og mulighederne for at promovere regionen nationalt og internationalt. Dette skal – som i KMØ – ske gennem en række tværkommunale indsatsområder. Indsatsområderne i Kulturmetropol Copenhagen er:

 • Festivaler og events 2.0

  Målet er at udvikle nye regionale festivaler og events samt at udbrede og udvikle eksisterende, der kan samle og brande kulturregionen som en festival- og eventregion for både borgere og turister. 

 • Musikmetropolen

  Målet er at skabe en sammenhængende musikmetropol med regional, national og international gennemslagskraft, gennem udvikling af talenter, events, scener, kreative og forretningsmæssige kompetencer på tværs af musikkens aktører i regionen.         

 • Unge i samskabelse med kulturlivet

  Målet er at øge unges muligheder for, i samarbejde med kommunale såvel som nationale kulturinstitutioner, at udvikle og samskabe nye kulturaktiviteter, blive kulturaktive medborgere samt udvikle sig til fremtidens kulturentreprenører.

Det vil være op til den enkelte partner, hvor meget engagement, der lægges i det enkelte indsatsområde, men jo større engagement, jo større udbytte.

Fælles- og Kulturforvaltningens vurdering er, at Køge Kommunes kulturliv - herunder de kulturelle institutioner og øvrige kulturelle aktører - kan have stort udbytte af at deltage i det kulturregionale samarbejde, særligt indsatsområderne "Musikmetropol" og "Unge i samskabelse med kulturlivet".

Økonomi
På politisk styregruppemøde den 1. juni 2015 blev der mellem de politiske formænd opnået enighed om en finansieringsmodel for Kulturmetropol Copenhagen. Finansieringsmodellen baserer sig på kommunernes indbyggertal. Finansieringsmodellen ser således ud: 

Årlig kommunal finansiering i Kulturmetropol Copenhagen 
Indbyggere0-20.00020.000 - 40.00040.000 - 60.00060.000 - 100.000100.000-200.000200.000+
Finansieringkr. 60.000kr. 80.000kr. 120.000kr. 180.000kr. 200.000kr. 300.000
 
Køge Kommunes deltagelse i Kulturmetropol Copenhagen vil således betyde, at Køge Kommune forpligter sig til at bidrage med 120.000 kr. årligt i perioden 2016-2019. Udgiften kan finansieres af den eksisterende ramme til regionale/tværkommunale samarbejder.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Erling Larsen (A)
Mads Andersen (C)
Palle Svendsen (V)

Til toppen


259.   Servicesamarbejde - Godkendelse af ejeraftale


Indstilling
 Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalg og Byrådet, at 
 1. etableringen af selskabet KLAR Forsyning ved sammenlægning af virksomhederne i Køge Service A/S, Greve Solrød Service A/S samt Stevns Forsyning A/S og KØST Forsyningsservice ApS godkendes under forudsætning af eventuelt nødvendigt samtykke fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen,
   
 2. vedlagte ejeraftale med tilhørende vedtægter og ejerstrategi godkendes, herunder at den vedlagte ejerstrategi implementeres i samtlige selskaber i de fire forsyningskoncerner,
   
 3. bestyrelseshonorarerne i KLAR Forsyning godkendes,
   
 4. de øvrige bestyrelseshonorarer til de politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer i Køge Kommunes holdingkoncern fastholdes,
   
 5. der udpeges to medlemmer fra Køge Kommunes holdingselskabs bestyrelse til KLAR Forsynings bestyrelse,
   
 6. det overlades til forsyningernes holdingselskaber at indgå aftale om de nærmere vilkår og fremgangsmåde for gennemførelsen af sammenlægningen af forsyningernes servicevirksomheder indenfor de ovenfor vedtagne politiske rammer,
   
 7. Byrådet tilkendegiver at have til hensigt at etablere en enhedsbestyrelse for det fælles serviceselskab og forsyningernes selskaber med virkning fra årsskiftet 2017/2018. En ejeraftale til implementering af en enhedsbestyrelse skal på baggrund af en evaluering forhandles på plads og godkendes af de fire kommunalbestyrelser inden 31. december 2016,
   
 8. borgmesteren indenfor de ovenfor politisk vedtagne rammer bemyndiges til  

  at godkende ændringer i ejeraftalen med bilag samt eventuelt at godkende en alternativ transaktionsstruktur (fremgangsmåde og model for sammenlægning),
  -  at godkende de nødvendige ændringer i vedtægterne for selskaberne i X-kommunes forsyning,
  at træffe de fornødne beslutninger og dispositioner relateret til forberedelse og gennemførelse af sammenlægningen,
  - at godkende udlodning af midler fra Køge Service A/S til Køge Holding A/S, i det omfang dette skønnes relevant for at opnå den ønskede ejerfordeling i selskabet KLAR Forsyning efter en fusion, 
   
 9. orienteringen om navn, adresse og proces for ansættelse af direktør tages til efterretning.
Økonomiudvalget 06-10-2015
ad 1-9: Anbefales

Indstilling om udpegning af 2 medlemmer til KLAR bestyrelse vil foreligge til byrådsmødet.
Baggrund og vurdering
Køge, Greve, Solrød og Stevns kommuner har i juni 2015 principgodkendt etablering af et fælles serviceselskab mellem Energiforsyningen, Greve Solrød Forsyning og Stevns Forsyning. Der foreligger nu et beslutningsgrundlag i form af en ejeraftale med tilhørende vedtægter og ejerstrategi til godkendelse.

Det forventes herefter, at sammenlægningen gennemføres pr. 1. januar 2016. 

De tre forsyninger er i dag relativt små og vil hver for sig på sigt have svært ved at imødekomme nye krav fra myndigheder, ejere og forbrugere. Formålet med etableringen af et fælles serviceselskab er at sikre en robust og velfungerende forsyning med vægt på lokal nærhed dvs. maksimalt rationale med minimale suverænitetsafgivelser. Der har været nedsat en forhandlingsgruppe bestående af de fire borgmestre samt repræsentanter fra de fire holdingselskaber, der har forhandlet beslutningsgrundlaget for ejeraftale, ejerstrategi og vedtægter samt truffet beslutning om navn og logo, adresse for administrationen samt proces for ansættelse af direktør. Ved etablering af det fælles serviceselskab sammenlægges virksomhederne i serviceselskaberne Køge Service A/S (Energiforsyningen), Greve Solrød Service A/S (Greve Solrød Forsyning) og Stevns Forsyning A/S samt KØST Forsyningsservice ApS, mens alle øvrige selskaber i de fire forsyningskoncerner bevares. Det betyder, at det fortsat er muligt at opretholde forskellige serviceniveauer, investeringsniveauer og takster uafhængigt af hinanden i de enkelte driftsselskaber. Det fastholdes endvidere, at legalitetsgodkendelsen af takster sker i de respektive kommuner, hvor forsyningsområderne ligger. De enkelte driftsselskabers værditilvækst bevares i selskabet og kommer således kun netop dette selskabs forbrugere til gode. Kommunerne bevarer fuldt ejerskab over egne holding- og driftsselskaber.  

Bestyrelsen i Forsyningen har afholdt møde mandag den 28. september 2015. Notat med indstilling modtages senest den 5. oktober 2015 og vedhæftes da dagsordenen, ligesom det uddeles på mødet.

Ejeraftale
Forhandlingsgruppen har forhandlet en ejeraftale med tilhørende vedtægter og ejerstrategi. Ejeraftalen regulerer ejernes indbyrdes forhold samt formålet med og samarbejdet omkring det fælles serviceselskab. Ejeraftalen med bilag er vedlagt.

Som et led i fusionen erhverves et nyt selskab. Det er fundet formålstjenligt at erhverve det som et ApS, da det opfylder betingelserne for gennemførelsen af fusionen. Selskabet omdannes senere til et A/S. Der er derfor udarbejdet to sæt vedtægter som bilag til ejeraftalen. Ejerfordelingen i det fælles serviceselskab er fastlagt ud fra indbyggertallet i de fire kommuner, og kapitalforholdet vil blive justeret i forhold til denne. I forbindelse med justering af kapitalforholdene i Køge Service A/S og Stevns Forsyning A/S kan der være en modregningsrisiko. Dette forhold er ved at blive afklaret med Forsyningssekretariatet. Når denne afklaring foreligger, vil den endelige transaktionsstruktur (fremgangsmåde og model for sammenlægning) blive fastlagt med henblik på at imødegå eventuel modregning. En eventuel modregning kan gøres udgiftsneutral for kommunen ved at foretage en udlodning fra holdingselskabet.  

Ejerstrategi
Ejeraftalen er vedlagt en ejerstrategi. Ejerstrategien beskriver på et overordnet niveau ejernes forventninger og krav til det fælles serviceselskab og sætter rammerne for det langsigtede arbejde med den fælles virksomhed.

Formålet med ejerstrategien er at sikre den bedst mulige og mest hensigtsmæssige varetagelse af ejernes interesser i den fælles virksomhed og sikre en afbalanceret udvikling på kort og langt sigt til gavn for kunderne og medarbejderne samt ejerne som helhed. 

De styringsmæssige relationer er ikke nærmere behandlet i ejerstrategien, men håndteres i stedet i samarbejdsaftaler mellem det fælles serviceselskab og de fire kommuner. Det er hensigten, at ejerstrategien implementeres i samtlige selskaber i de fire forsyningskoncerner for at sikre det fulde udbytte af kommunernes samarbejde på tværs af koncernerne gennem det fælles serviceselskab.  

Bestyrelsessammensætning
I perioden frem til næste kommunalvalg vil der alene blive etableret en fælles bestyrelse i serviceselskabet. Bestyrelserne i de tre eksisterende serviceselskaber nedlægges, mens bestyrelserne i de øvrige selskaber i de fire forsyningskoncerner bevares. Der udpeges to bestyrelsesmedlemmer fra hver kommunes holdingselskab til bestyrelsen for det fælles serviceselskab. Bestyrelsen kommer således til at bestå af otte generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer samt op til fire medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Medarbejderne har ret til et antal medarbejderrepræsentanter svarende til halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Der pågår forhandlinger med medarbejderne om en frivillig ordning omfattende to repræsentanter i samtlige bestyrelser i de fire forsyningskoncerner.  

Formandskabet for bestyrelsen udpeges efter princippet om, at hvert holdingselskab indgår i formandskabet i hver anden valgperiode. Rækkefølgen fremgår af nedenstående tabel: 

PeriodeFormandNæstformand
-          31.12.2017GreveStevns
01.01.2018 – 31.12.2021KøgeSolrød
01.01.2022 – 31.12.2025StevnsGreve
01.01.2026 – 31.12.2029SolrødKøge
Dernæst begynder rækkefølgen forfra

Forhandlingsgruppen har drøftet muligheden for at etablere en enhedsbestyrelse i samtlige selskaber i de fire forsyningskoncerner og anbefaler, at kommunalbestyrelserne indgår en hensigtserklæring om, med virkning fra årsskiftet 2017/2018, at etablere en enhedsbestyrelse. Til illustration er udkast til en ejeraftale omfattende en enhedsbestyrelse vedlagt. Det anbefales, at en ejeraftale til implementering af en enhedsbestyrelse forhandles på plads på baggrund af en evaluering og godkendes af de fire kommunalbestyrelser inden 31. december 2016. 

En enhedsbestyrelse vil fremme, at alle selskaber arbejder i samme retning og dermed øge effektiviteten. Dette vil desuden sikre den mest rationelle og effektive bestyrelsesbetjening. Etablering af en enhedsbestyrelse vil betyde, at alle kommuner vil være repræsenteret i alle selskaber i de fire forsyningskoncerner.

Bestyrelseshonorar
Forhandlingsgruppen anbefaler følgende årlige honorarer i det fælles serviceselskab:
Formand: 8.000 kr.
Næstformand: 6.000 kr.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 3.500 kr.
 
De samlede omkostninger til honorarer i det nye selskab bliver 45.500 kr. under forudsætning af, at medarbejderne har to repræsentanter i bestyrelsen. 

Forhandlingsgruppen anbefaler, at den øvrige honorering af de politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer i de fire forsyningskoncerner fastholdes. 

Orientering om navn, adresse og proces for ansættelse af en direktør
Forhandlingsgruppen har besluttet, at den nye forsyning skal hedde KLAR Forsyning og have hjemsted i Køge Kommune. Forhandlingsgruppen har endnu ikke truffet beslutning om den endelige adresse.  

Der er igangsat en proces vedrørende ansættelse af en direktør. Der er nedsat et ansættelsesudvalg, og det forventes, at processen er afsluttet ved udgangen af oktober med henblik på ansættelse af en direktør pr. 1. december 2015. Den 1. januar 2016 indtræder direktøren i samtlige selskaber i de fire forsyningskoncerner. 

Den videre proces
På tidpunktet for udarbejdelsen af indstillingen er det endnu ikke afklaret, om sammenlægningen af servicevirksomhederne kræver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens samtykke. Beslutningen træffes derfor med dette forbehold. I forlængelse af den politiske beslutning skal holdingselskabernes bestyrelser indgå aftale om de nærmere vilkår og fremgangsmåden for gennemførelsen af sammenlægningen af servicevirksomhederne indenfor de politiske rammer vedtaget af kommunerne samt fastlægge principperne for de serviceaftaler, der skal indgås mellem det fælles serviceselskab og de øvrige selskaber i de fire forsyningskoncerner.  

Det forventes, at et nyt selskab erhverves af de tre serviceselskaber umiddelbart efter den politiske godkendelse, og at de udpegede bestyrelsesmedlemmer indsættes i dette selskabs bestyrelse og dermed kan træffe beslutninger på selskabets vegne. Det forventes, at de eksisterende serviceselskaber fusioneres den 1. januar 2016 med det erhvervede selskab, som bliver det fortsættende selskab.  

Hvis det bliver nødvendigt at ændre transaktionsstrukturen for at mindske den tidligere omtalte modregningsrisiko, vil borgmesteren i følge indstillingen være bemyndiget til at foretage disse ændringer.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
ad 1-9: Godkendt.

Søren Brask (V) og Torben Haack (F) udpeget til bestyrelsen.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Erling Larsen (A)
Mads Andersen (C)
Palle Svendsen (V)
Bilag

Til toppen


260.   Takster for fiskeri og bådepladser


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at nye takster for salg af fiskekort og bådepladser til Kimmerslev Sø og Dalby Sø, samt fiskekort til Badesøen Dyndet godkendes.

Kultur- og Idrætsudvalget 05-10-2015
Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget 20-10-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
I forlængelse af Kultur- og Idrætsudvalgets godkendelse af en revideret lejekontrakt for Kimmerslev Sø, Dalby Sø og Badesøen Dyndet med Svenstrup Gods skal taksterne for fiskekort og bådepladser ligeledes revideres, således at man fremover også kan købe fiskekort til Badesøen Dyndet. 

Emnet har været drøftet i Brugerrådet for Kimmerslev Sø. Som det er i dag findes der et dagkort og et årskort for henholdsvis Kimmerslev Sø og Dalby Sø. Brugerrådet var enige om at foreslå en forenkling, så man kun har et dagkort og et årskort, som gælder til alle 3 søer.

Baggrunden for dette forslag er at gøre det enklere at administrere for Teknik- og Miljøforvaltningen som laver fiskekortene og for Borup Bibliotek, som står for salget af fiskekortene, og endelig i håb om at flere af dem der fisker, vil købe fiskekort når det gælder til alle 3 søer. 

Brugerrådets forslag til takster afspejler ønsket om at det skal ligge på et leje, så alle kan være med, og dermed imødegå tyvfiskeri.   

Forslag til nye takster pr. 1. januar 2016 fremgår af vedhæftede bilag.
Økonomi
Det vurderes at salget af fiskekort og bådepladser vil ligge på nogenlunde samme niveau som hidtil svarende til ca. 5.500 kr. årligt for salg af fiskekort og ca. 15.000 kr. årligt for udlejning af bådepladser - i alt ca. 20.500 kr.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Erling Larsen (A)
Mads Andersen (C)
Palle Svendsen (V)
Bilag

Til toppen


261.   Revidering af styrelsesvedtægt for Køge Kommunes folkeskoler


Indstilling
Børne-og Ungeforvaltningen indstiller til Skoleudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at godkende udkast til ny styrelsesvedtægt for Køge Kommunes skolevæsen.

Skoleudvalget 07-10-2015
Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Økonomiudvalget 20-10-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
På baggrund af Skoleudvalgets drøftelse den 3. september 2015 samt bemærkninger i de indkomne høringssvar forelægges endelige udkast til styrelsesvedtægt og bilag til denne.

I forhold til det oprindelige udkast til vedtægt er der følgende forslag til ændringer:

§ 1: Det specificeres, at antallet af forældrevalgte repræsentanter i skolebestyrelsen fastlægges af bestyrelsen, og at det sker forud for valghandlingen.
Skolebestyrelsen på Borup Skole har i deres høringsvar påteget, at det var uklart, om denne beslutning kunne træffes før/efter valget. Og bestyrelsen på Ejby Skole har ligeledes ønsket en præcisering hvad angår antal forældrevalgte medlemmer.

§ 2: Der er indskrevet en procedure for valg af medarbejderrepræsentanter.
FMU for Børne- og Ungeforvaltningen har i deres høringssvar opfordret til, at den hidtidige formulering bibeholdes, så der er klarhed og gennemsigtighed for alle medarbejdere og ledere.

§ 6: Der er indført en frist for indkaldelse af dialogmøder på fire uger. Samtidig er fristen for udsendelse af dagsorden ændret fra fire dage til to uger.
Skolebestyrelsen på Hastrupskolen har påpeget, at der manglede en frist for indkaldelse til møderne, og at den foreslåede frist på fire dage for udsendelse af dagsorden ikke muliggjorde reel forberedelse i skolebestyrelserne.

Bilaget til styrelsesvedtægten er tilrettet på en række punkter jf. Skoleudvalgets drøftelse den 3. september 2015. Der er udelukkende tale om rettelser i beskrivende afsnit. Der er ikke ændret i forhold til de konkrete beslutninger, der tidligere er truffet.

Høring i skolebestyrelserne
Udkastet til styrelsesvedtægt har været i høring hos skolebstyrelserne. Høringsvarene vedlægges som bilag i sammenskrevet form.

Skolebestyrelsen for Hastrupskolen giver i sit høringssvar udtryk for, at man også ønsker bilaget til vedtægten sendt i høring. Forvaltningen bemærker hertil, at retten til høring af ændringer i styrelsesvedtægten er lovbunden. Dette gælder også for høring vedrørende de beslutninger om skolestrukturen, der fremgår af bilaget. Men for øvrige konkrete beslutninger om skolevæsenet, der efterfølgende vil blive optaget i bilaget, er det er op til en politisk vurdering, i hvilket omfang berørte parters input ønskes.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Erling Larsen (A)
Mads Andersen (C)
Palle Svendsen (V)
Bilag

Til toppen


262.   Afgørelse fra Forsyningssekretariatet om vejbidrag


Indstilling
Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at 
 1. orienteringen om afgørelse fra Forsyningssekretariatet om kommunens vejbidrag tages til efterretning,
 2. de -6.814.139 kr. (indtægter), der er tilbagebetalt af Køge Afløb A/S primo 2015, lægges i kommunekassen.   

Økonomiudvalget 20-10-2015
ad 1: Til efterretning.

ad 2: Anbefales.

Baggrund og vurdering
Alle kommuner skal i henhold til gældende lovgivning betale vejbidrag til de lokale vandselskaber. Vejbidraget skal dække de udgifter, der er forbundet med at håndtere det regnvand, der skal bortledes fra kommunens veje, stier m.m. 

Der har siden indførelsen af den såkaldte stoplov i 2009 været stor fortolkningsmæssig usikkerhed omkring fastsættelsen af vejbidraget. Forsyningssekretariatet har generelt fortolket lovgivningen på en måde, som har været til ugunst for kommunerne. Fortolkningen heraf spiller en væsentlig rolle for størrelsen af det årlige vejbidrag, Køge Kommune skal betale til Køge Afløb. Administrationen har derfor over en længere periode arbejdet på at finde en omkostningsbevidst model for afregning af vejbidraget til Køge Afløb, som kunne godkendes af Forsyningssekretariatet, jf. orientering til Økonomiudvalget den 10. juni 2014. 

Det lykkedes i slutningen af 2014, hvor Forsyningssekretariatet godkendte kommunens indberetninger og afregningsmodel for årene 2011 og 2012. Den nye afregningsmodel var også baggrunden for, at det var muligt i budget 2015-18 at reducere budgettet til vejafvandingsbidrag med 2,7 mio. kr. pr. år til et nyt årligt niveau på ca. 2,5 mio. kr.  

Imidlertid ville Forsyningssekretariatet ikke på daværende tidspunkt godkende, at kommunen anvendte den nye afregningsmodel for vejbidraget med tilbagevirkende kraft for årene 2007-10. Det skete med henvisning til en verserende retssag, som to kommuner havde anlagt mod Forsyningssekretariatet primo 2014. 

Administrationen vurderede imidlertid, at kommunen havde en god sag, og primo februar 2015 blev der i henhold til aftale med Energiforsyningen tilbagebetalt netto -6,8 mio. kr. (indtægter) til kommunen med udgangspunkt i den nye afregningsmodel. Beløbet dækker over for meget betalt vejbidrag i årene 2007-10 samt en efterregulerig vedr. 2013. Pengene blev af forsigtighedshensyn placeret på en mellemregningskonto med henblik på politisk stillingtagen, når der forelå en ny afgørelse fra Forsyningssekretariatet.
  
Den 13. februar 2015 faldt der dom i sagen mod Forsyningssekretariatet, som betød, at de to kommuner fik medhold i, at Forsyningssekretariatets afgørelser om fastsættelse af vejbidrag var ugyldige. Forsyningssekretariatet har anket Østre Landsrets dom til Højesteret, men dommen er ikke blevet tillagt opsættende virkning. I forlængelse heraf har Forsyningssekretariatet primo september truffet en ny afgørelse for Køge Kommunes vedkommende, der indebærer, at kommunens indberetninger med den nye afregningsmodel er godkendt tilbage fra 2007.
 
På den baggrund anbefales det, at indtægterne på -6,8 mio. kr. nu lægges i kommunekassen.

Økonomi
Forsyningssekretariatets godkendelse af kommunens indberetninger tilbage fra 2007 betyder, at tilbagebetalingen fra Energiforsyningen på -6,8 mio. kr. nu kan lægges i kommunekassen.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der ikke har været budgetlagt med disse indtægter, hvorfor de -6,8 mio. kr. giver en forbedring af kommunens økonomi i 2015 med et tilsvarende beløb. 
Beslutning
ad 1: Til efterretning.
ad 2: Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Erling Larsen (A)
Mads Andersen (C)
Palle Svendsen (V)

Til toppen


263.   Fremtidens Parcelhuse i Herfølge - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at 

 1. der gives en anlægsbevilling samt tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 900.000 kr. til dækning af opretning af asfaltbelægninger i byggemodningsområdet Fremtidens Parcelhuse i Herfølge
 2. der gives en negativ anlægsbevilling samt negativ rådighedsbeløb på 900.000 kr. på byggemodning Bellingeparken
Ejendoms- og Driftsudvalget 07-10-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 20-10-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Fremtidens Parcelhuse er en ældre byggemodning i Køge Kommune, der er beliggende ved Tessebøllevej i Herfølge. Området blev planlagt i lokalplan 5-22 og er på ca. 6 hektar og består af godt 80 boliger.

Princippet i lokalplanen for området var at sikre mulighed for, at der kunne opføres byggeri ud fra energi- og miljørigtige principper. Råmodningen af Fremtidens Parcelhuse blev påbegyndt allerede efter vedtagelse af lokalplanen i 2004, og der blev holdt byggeudstilling i 2007, hvor godt 20 boliger var opført. Som følge af den økonomiske afmatning omkring 2008 gik opførelsen af boliger næsten i stå i flere år. Inden for de sidste år er der igen blevet opført boliger i området, og det er tæt på fuldt udbygget. Derfor blev færdiggørelsen af byggemodningsområdet sat i gang i slutningen af 2014.

Under færdiggørelsen af byggemodningsområdet, er der nu ved de endelige asfaltarbejder opstået et uventet merforbrug til genopretning og tilpasning af asfalten og afvandingsrenderne på kørebanerne.

Asfaltbelægningen har fremstået pæn og i rimelig stand, men det har vist sig ved udlægning af asfalt i området, at en generel opretning og tilpasning af den asfalt, der blev udlagt i 2006 har været nødvendig. 

Området færdiggøres endeligt nu, og de grønne områder i Fremtidens Parcelhuse forventes overdraget til grundejerforeningen. 
Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der gives en anlægsbevilling samt tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. til byggemodning Tessebøllevej. Herudover gives der en negativ anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. til Byggemodning i Bellingeparken - kontorbyggeri. Bevillingerne er samlet set udgiftsneutrale og påvirker derfor ikke den budgetterede kassebeholdning. 
Kommunikation
Beboere er i hele forløbet informeret om den endelige færdigmodning af området.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Erling Larsen (A)
Mads Andersen (C)
Palle Svendsen (V)

Til toppen


264.   Vejrenovering Lyngen - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der gives en anlægsbevilling på 3,059 mio. kr. til dækning af udgifter forbundet med vejrenovering i området ved Lyngen, Køge.

Teknik- og Miljøudvalget 08-10-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 20-10-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Køge Energiforsyning er i gang med at kloakseparere området ved Lyngen i Køge Nord i henhold til spildevandsplanen. Teknik- og Miljøforvaltningen har i denne forbindelse afsat rådighedsbeløb, således at der samtidig kan foretages en renovering af vej- og sidearealer i samarbejde med Køge Energiforsyning.

Normalt renoverer ledningsejer kun de direkte berørte arealer, og en normal kloakgravning vil derfor normalt fremstå som en længdegravning med asfaltsamlinger og delvist renoverede arealer. Området omkring Ølby Lyng er modne for renovering, og der opnås ved denne metode og samarbejde en positiv økonomisk synergi for Køge Kommune. Samarbejdet og koordineringen af disse arbejder gør, at Køge Kommune får renoveret større vejarealer, samlet set, i en bedre kvalitet, end det ellers ville have været tilfældet og muligt.

Området, der på nuværende tidspunkt er renoveret, strækker sig helt fra Ølby Centeret til Ølsemaglevej, hvor forvaltningen har været partner på alle offentlige vejarealer samt grønne områder.

Arbejdet foregår successivt, og der mangler flere etaper førend arbejdet kan afsluttes.
Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling på 3.059.00 kr. til Kloakrenovering ved Lyngen. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budget 2015.
Kommunikation
Der kommunikeres løbende i samarbejde med Køge Energiforsyning.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Erling Larsen (A)
Mads Andersen (C)
Palle Svendsen (V)

Til toppen


265.   Køge Kyst - Parkeringsstrategi for Køge bymidte 2013 - anlægsregnskab


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Køge Byråd, at anlægsregnskab for Køge Kyst - Parkeringsstrategi for Køge bymidte 2013 godkendes. 

Teknik- og Miljøudvalget 08-10-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 20-10-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 2,0 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 24. september 2013 til projektering og anlæg af parkeringsarealer i Køge bymidte. 

Køge Kyst - Parkeringsstrategi for Køge bymidte 2013 er udført, og der foreligger nu anlægsregnskab. For nogle mindre arbejder er der indeholdt pleje/vedligeholdelse i anlægsarbejdet.
I forhold til anlægsbevillingen udviser regnskabet et merforbrug på 1.095 kr.

Anlægsarbejdet omfatter:
Anlæg af parkering på Kongsberg Allé
Anlæg af del af parkeringsplads Blegdammen Syd – Blegdammen 3
Projektering af parkeringshenvisningssystem 

Anlægsarbejdet i forbindelse med anlægsprojekt Køge Kyst - Parkeringsstrategi for Køge bymidte 2013 er afsluttet i 2015. 

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at Køge Kyst - Parkeringsstrateg i 2013 er blevet udført i det omfang, bevillingen er givet til.
Økonomi
Anlægsregnskab (opstilling i hele kr. ekskl. moms). Regnskabet omhandler:

Køge Kyst parkering

Anlægsbevilling

Rådighedsbeløb

Forbrug

Anlægsudgifter

2.000.000 kr.

2.000.000 kr.

2.001.095 kr.

Merforbrug

1.095 kr.

1.095 kr.

 

+ er merforbrug og – er mindreforbrug 

Økonomisk Afdeling bemærker, at merforbruget på 1.095 kr., som i forhold til bevilling og samlet rådighedsbeløb udgør 0,5 %, er finansieret af kassebeholdningen i foregående regnskabsår.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Erling Larsen (A)
Mads Andersen (C)
Palle Svendsen (V)

Til toppen


266.   Byggemodning, boliger ved Ravnsborgvej - anlægsregnskab


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at anlægsregnskab for Byggemodning, boliger ved Ravnsborgvej godkendes.

Ejendoms- og Driftsudvalget 07-10-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 20-10-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 22,5 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 26. august 2008 til byggemodning af område med boliger ved Ravnsborgvej.

Anlægsprojekt Byggemodning af område med boliger ved Ravnsborgvej er udført, og der foreligger nu et anlægsregnskab. Der er et mindreforbrug på 7,4 mio. kr., som primært fremkommer ved, at tilslutningsbidrag på storparceller blev betalt direkte til forsyningsselskaberne af køberne.

Anlægsprojektet har omfattet byggemodning og udvikling af boligområdet mellem Ravnsborgvej / Hastrupvej og jernbanen, herunder etablering af Obovej, Klavervej og grønne områder. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at byggemodning af område med boliger ved Ravnsborgvej er blevet udført i det omfang, bevillingen er givet til.
Økonomi
Anlægsregnskab (opstilling i hele kr. ekskl. moms): Regnskabet omhandler:

Byggemodning, boliger ved RavnsborgvejAnlægsbevillingRådighedsbeløbForbrug
Anlægsudgifter22.500.000 kr.15.117.287 kr.15.117.291 kr.
Mindreforbrug-7.382.709 kr.4 kr. 
+ er merforbrug og – er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at mindreforbruget er 7.382.709 kr., som i forhold til bevilling udgør 32,8 %. Mindreforbruget skyldes besparelser på tilslutningsbidrag på storparceller og har ingen økonomisk konsekvens.

Forbruget er budgetteret korrekt i forhold til samlet rådighedsbeløb.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Erling Larsen (A)
Mads Andersen (C)
Palle Svendsen (V)

Til toppen


267.   Køge Park - godkendelse af udbudsmateriale


Indstilling
Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at  
 1. drøfte udbudsmaterialet til udbud af grund (Køge Park) med henblik på godkendelse,
 2. tage de økonomiske konsekvenser af Køge Park til efterretning med henblik på at give bevilling i forbindelse med valg af investor forventeligt i marts 2016.
Økonomiudvalget 20-10-2015
Økonomiudvalget afventer stillingtagen frem til byrådsbehandling,
 • idet det fortsat er en betingelse for endelig godkendelse i 2016, at balanceøkonomien for Køge Kommune fastholdes inden for de rammer der er besluttet,
 • samt at KPSE selskabet stiftes med den nødvendige kapital af private investorer senest den 15. december 2015. Køge Kommune ønsker, at der arbejdes mod et kapitalgrundlag på 35 mio. kr.
 • at slutinvestor findes og slutinvestor kan godkende art og andel af erhvervslejemålene.

Sagen åbnes frem mod byrådsbehandlingen.
Risikonotater er manuelle lukkede bilag.

Baggrund og vurdering
I overensstemmelse med den aftalte tidsplan forelægges det samlede udbudsmateriale for udbuddet af grund og valg af investor til Køge Park projektet til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Udbudsmaterialet udgør følgende:

A. Udbudsvilkår

B. Grundkøbsaftale med bilag 1-13:
Bilag 1: Grundrids - oversigtskort vedr. arealer til Køge Park
Bilag 2: Projektmateriale (vedlægges ikke sagen - mappe udleveret tidligere)
Bilag 3: Lokalplan (vedlægges ikke sagen - se Økonomiudvalgets sag nr. 261, 2. juni 2015)
Bilag 4: OPP-kontrakt med bilag
Bilag 5: KPSE-lejeaftale med bilag
Bilag 6: Erhvervslejekontrakter (der vedlægges en fortrolig statusoversigt) fra Deas
Bilag 7: Overdragelsesaftale med Domea
Bilag 8: Overdragelsesaftale med Den Selvejende Institution Køge Hallerne (vedlægges ikke - der henvises til sag om "Køge Park Hal 3 købsaftale", dags dato)
Bilag 9: Regler for gennemførelse af udbud af totalentreprisekontrakt
Bilag 10: CSR og Arbejdstagerrettigheder
Bilag 11: Udviklingsomkostninger
Bilag 12: Rapport vedrørende miljø- og jordbundsforhold udarbejdet af Rambøll
Bilag 13: Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen

Fra dokumenterne skal særligt fremhæves følgende:

A. Udbudsvilkår: Udbuddet gennemføres efter reglerne om kommuners salg af fast ejendom. Pkt. 5 indeholder en detaljeret tidsplan, der viser forløbet. Det endelige tilbud skal afgives den 6. februar, hvorefter der sker vurdering og udarbejdes indstilling om vinderen. Sagen forelægges herefter til Byrådets godkendelse i marts.

B. Grundkøbsaftalen:
Der henvises til beskrivelsen i vedlagte notat af 26. august udarbejdet af Lett v./ Lene Lange. Bemærk, at grunden udbydes uden mindstepris.

Bilag 4: OPP-kontrakt:
Der henvises til beskrivelsen i vedlagte notat af 26. august udarbejdet af Lett v./ Lene Lange.

Bilag 5: KPSE-lejeaftale
Der henvises til beskrivelsen i vedlagte notat af 26. august udarbejdet af Lett v./ Lene Lange.

Bilag 9: Regler for gennemførelse af udbud af totalentreprisekontrakt
Dette bilag indeholder de forpligtelser, som investor påtager sig i forhold til det efterfølgende udbud af bygge- og anlægskontrakter, således at Køge Kommune, Køge Hallernes og Domeas udbudsforpligtelse overholdes.  

Bilag 10: CSR og Arbejdstagerrettigheder
Udbudsmaterialet indeholder vilkår, således at totalentreprenøren er forpligtet til at sikre overholdelsen af ILO-konventionens nr. 94 samt klausul om socialt og etisk ansvar, ligesom der skal ske ansættelse af elever på opgaven, svarende til 4 årsværk.

Balanceøkonomi:
På kort sigt består balancen i at indtægten fra grundsalget skal modsvare kommunens likviditetstræk til deponering og anlæg. Der ventes kommunal balanceøkonomi på kort sigt med en nettoindtægt på 1 mio. kr. Udover balanceøkonomien kommer indretning af forenings- og klublokaler for 8 mio. kr.

På lang sigt består balancen i at de deponerede midler frigives, og at de skal kunne finansiere tilbagekøbet af den kommunale del af bygningsmassen. Opgjort i 2015-priser vil der mangle 11-52 mio. kr. i finansiering af tilbagekøbet på lang sigt - afhængig af renteniveau.

Driftsøkonomi:
Køge Kommune lejer forenings- og klublokaler af investor og 20 pct. af stadion af KPSE. Derudover giver kommunen driftstilskud til Køge Hallernes drift af den nye Hal 3, og endelige er der forskellige former for afledt drift. De samlede kommunale driftsudgifter udgør 11,0 mio. kr. årligt. Udover den direkte driftsøkonomi vil inventar i forenings- og klublokaler løbende skulle vedligeholdes og udskiftes. I gennemsnit ventes en driftsudgift på 0,8 mio. kr. hertil.

Kommunens balance- og driftsøkonomi er nærmere gennemgået i sag nr. 407, Køge Park - balanceøkonomi.

Som oplyst i sag 407 udgjorde driftsudgifterne 11,9 mio. kr. i september, men Per Bendix vurderede, at de kunne nedbringes til 11,0. Vedlagte "Rettelsesblad til driftsudgifter vedrørende Køge Park" fra Per Bendix beskriver en række tiltag til nedbringelse af driftsudgifterne til 11,0 mio. kr. Rettelsesbladet er modtaget 8. oktober, og forvaltningen har ikke haft lejlighed til at forholde sig til de enkelte elementer. I afsnittet "Økonomi" er der forudsat driftsudgifter på 11,0 mio. kr.

Tilkøb:
Ved beslutning om at benytte den nye Hal 3 til musik og teater skal hallen have en supplerende indretning til formålet. Tilkøbspakken med indretning til musik og teater koster 5,8 mio. kr. i øget anlægstilskud til Køge Hallerne efter afløftning af 17 pct. moms, og medfører afledt drift til leje af specialudstyr på 0,5 mio. kr. årligt. Der henvises til sag om "Køge Park Hal 3 købsaftale", dags dato, der nærmere beskriver tilkøbspakken.

Risikovurdering:
Horten og BDO har udarbejdet vedlagte fortrolige risikovurdering med bilag, og særligt skal fremhæves risikoen ved en af parternes misligholdelse, og deraf følgende førtidigt ophør af aftalerne. Køge Kommune har da en pligt til førtidigt at tilbagekøbe stadion samt klub- og foreningslokaler med udgangspunkt i lokalernes afskrevne værdi. Hvis investor er den misligholdende part, da opnår kommunen en rabat på tilbagekøbet, og omvendt, hvis kommunen er den misligholdende part, da pålægges kommunen en supplerende bod. Worst case-scenarie er beregnet med ophør fx efter 5 år. Ved KPSE's misligholdelse har kommunen en afværgeret med mulighed for at reducere risikoen gennem anvisning af en ny lejer - eller kommunal overtagelse af lejemålet. Der vurderes at være en merudgift ved kommunal overtagelse. Størrelsen afhænger af årsager til KPSE's misligeholdelse.

Inden Køge Park realiseres gennemløber projektet to udbudsprocesser, der også indeholder kommunal risiko. I Investorudbuddet er risikoen bl.a. at investor stiller forslag til ændringer af økonomiske og juridiske vilkår, herunder tilbyder en mindre grundpris end forudsat i kommunens balanceøkonomi. I det efterfølgende entrepriseudbud er risikoen bl.a. at entreprenøren ikke kan tilbyde at bygge Køge Park for maksimalt 640 mio. kr. som forudsat i kommunens balanceøkonomi.

Endelig er der en risiko i forbindelse med KPSE's stiftelse og efterfølgende drift. Ved manglende stiftelse kan Køge Park projektet reelt ikke gennemføres indenfor de opstillede rammer. Ved stiftelse med en lavere startkapital eller ved drift med en lavere omsætning end budgetteret vil selskabets robusthed og dermed kommunens risiko øges som beskrevet i BDO's "Notat om Køge Park Sport & Events Resultatsimulering".

Kommunens risici er nærmere gennemgået i sag nr. 408, Køge Park - risikovurdering.

Som oplyst i sag nr. 408, har forvaltningen arbejdet på at finde en løsning for, hvorledes det sikres, at Køge Kommune får tilstrækkelig information om driften af KPSE. I KPSE's vedtægter er der lagt op til en model, som giver det af Køge Kommune udpegede bestyrelsesmedlem mulighed for at videregive oplysninger om selskabet. Denne model anbefales af Horten suppleret med, at det i vedtægterne og bestyrelsens forretningsorden angives, at der i forbindelse med hvert bestyrelsesmøde træffes beslutning om, hvilke oplysninger der kan/ikke kan meddeles til tredjemand. Da vedtægterne kan ændres og bestyrelsen kan beslutte, at Køge Kommune ikke længere skal modtage oplysningerne, anbefaler Horten, at der samtidig indgås en aftale mellem KPSE og Køge Kommune, hvor KPSE aftaleretligt forpligtes til at afgive de ønskede oplysninger om KPSE's økonomiske forhold til Køge. Aftalen bør ifølge Horten formuleres således, at oplysningerne ikke bliver omfattet af offentlighedslovens aktindsigtsregler. Dette kan ske ved at Køge Kommune alene får mundtlig rapportering fra KPSE, hvilket kan suppleres med en adgang for Køge Kommune til hos KPSE at gennemgå alle oplysninger om selskabets økonomi.

Tidsplanen for det videre forløb:

 DatoAktion 
28. oktober 2015 Udbudsannonce offentliggøres 
6. februar 2016Frist for afgivelse af tilbud 
8. marts 2016Forelæggelse for Økonomiudvalget 
22. marts 2016Forelæggelse for Byrådet
23. marts 2016Indgåelse af betinget Grundkøbsaftale 

Videre politiske proces:

Mødedato Sag 
27. oktober 2015Byrådets behandling af sag om godkendelse af udbudsmateriale
8. marts 2016 Økonomiudvalgets behandling af sag om godkendelse af salg af grund og valg af investor
22. marts 2016Byrådets behandling af sag om godkendelse af salg af grund og valg af investor 

Bemærk, at processen med forhandlingen med potentielle investorer indebærer, at der med kort varsel kan opstå behov for at forelægge ændringsønsker til aftalevilkårene til politisk behandling. Dette vil kunne ske henholdsvis i december og januar og eventuelt på ekstraordinære møder.
Økonomi
Der er i budget 2015 afsat 10,5 mio. kr. til drift og afledt drift af Køge Park fra og med 2018. Driftsudgifterne er imidlertid estimeret til 11,0 mio. kr., hvorfor der skal indarbejdes yderligere 0,5 mio. kr. i Budget 2017-20 til drift af Køge Park fra og med 2019. De 11 mio. kr. skal fordeles med 0,4 mio. kr. i reducerede indtægter under Ejendoms- og Driftsudvalget samt 10,6 mio. kr. i øgede udgifter under Kultur- og Idrætsudvalget. Der er pt. forventet ibrugtagning juni 2018, hvorfor budgettet i 2018 kan reduceres 4 mio. kr. til 6,5 mio. kr. De 6,5 mio. kr. skal herefter være fordelt med 0,2 mio. kr. i reducerede indtægter under Ejendomsudvalget samt 6,3 mio. kr. i øgede udgifter under Kultur- og Idrætsudvalget.

Derudover skal der indarbejdes 0,8 mio. kr. i årlige driftsudgifter til vedligeholdelse og udskiftning af inventar i forenings- og klublokalerne fra og med 2019.

Det er tilstræbt at opnå balanceøkonomi i projektet, og dette er opnået med en nettoindtægt på knap 1 mio. kr. Projektøkonomien fordeler sig mellem 2017 og 2018 og skal indarbejdes i Budget 2017-20 som følger:

Balanceøkonomi (mio. kr.)20172018I alt
Deponering8,134,542,6
Anlægstilskud til Hal 3 inkl. moms34,119,053,1
Afløft moms på anlægstilskud-5,8-3,2-9,0
Grundkapitalindskud7,47,4
Grundsalg-95,0-95,0
I alt-58,657,7-0,9

Endvidere skal indarbejdes anlægsudgift på 8 mio. kr. i 2018 vedr. indretning af forenings- og klublokaler.

Ved beslutning om at benytte Hal 3 til musik og teater jf. sag om "Køge Park Hal 3 købsaftale", dags dato, skal der endvidere indarbejdes 5,8 mio. kr. i øget anlægstilskud til Køge Hallerne samt 0,5 mio. kr. årligt til øget driftstilskud.

Økonomisk Afdeling bemærker, at de økonomiske konsekvenser vil kunne ændres som konsekvens af Investor-udbuddet, hvorfor der først søges bevilling i forbindelse med Byrådets valg af investor forventeligt i marts 2016. Herefter indarbejdes budgetændringerne i budgetlægningen for 2017-2020 samt i anlægsinvesteringsplanen for 2017-2026.

Manuelle lukkede bilag
Bilag 6: Statusoversigt erhvervslejemål
Notat . Køge Park - Risikovurdering af udvalgte forhold (15.09.2015) ENDELIG VERSION
Bilag 1.10 - Notat - Køge Park -Risikovurdering af udvalgte forhold
Bilag 1.11 - Risiko økonomi ENDELIG VERSION
Bilag 3.3.14 Notat om Køge Park Sport & Event Resultatsimulering
Præsentation ØU 22.09.2015 Risikovurdering - Køge Park
Balance- og driftsøkonomi i Køge Park 14. september 2015
Køge Park - Opfølgningsnotat på opmærksomhedspunkter
Præsentation ØU 22.09.2015 Balance- og driftsøkonomi - Køge Park
Kommunikation
Beslutning
ad 1: Udbudsmaterialet til udbud af grund (Køge Park) godkendt af Byrådets flertal  bestående af C, O, V, F og A (22) med de tilføjelser/præciseringer som Økonomiudvalget har anført fra møde den 20. oktober 2015.

Venstres forslag om en præcisering af at KPSE'et skal stiftes med en kapital på  35 mio. kr. og stiftelsen skal være sket senest den 15. december 2015 kl. 12.00, fik tilslutning fra Byrådets flertal på 22.

Socialdemokratiet (7) ønskede følge forbehold tilført protokollen:.
 • Bankdriftskredit (15 mio. kr.) for KPSE skal samtidigt være på plads pr. 15. december 2015.
 • At udbuddet foregår på præcis de vilkår, der er beskrevet i udbudsmaterialet. Vilkårene kan ikke ændres.
 • Kultur- og Idrætsudvalget på førstkommende dagsorden sætter arbejdet med en løsning B i gang.
 • At faktaarket vedr. Køge Park opdateres, så indholdet i sagsfremstillingen fra dagens dagsorden indgår.
 • Socialdemokraterne forbeholder sig stadig ret til ikke at godkende tilbuddet.
ad 2: Taget til efterretning af Byrådets flertal (22).

Et mindretal bestående af Enhedslisten (2) og Liberal Alliance (1) kan ikke godkende udbudsmaterialet og udbud af grund.

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Erling Larsen (A)
Mads Andersen (C)
Palle Svendsen (V)
Bilag

Til toppen


268.   Køge Park Hal 3 købsaftale


Indstilling
Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at
 1. købsaftale vedr. Hal 3 anbefales og videresendes til godkendelse i Køge Hallernes bestyrelse samt i Økonomiudvalg og Byråd,
   
 2. Kultur- og Idrætsudvalget indstiller til Økonomiudvalget at følge Køge Hallernes anbefaling om at indrette Hal 3 inkl. tillægspakke til musik og teater til 5,8 mio. kr. som engangsudgift (anlægstilskud) samt efterfølgende 0,5 mio. kr. i årlig driftstilskud.
Kultur- og Idrætsudvalget 05-10-2015
Ad 1: Anbefales.
Ad 2: Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler tillægspakken ud fra en kulturfaglig vinkel. De økonomiske betragtninger videresendes dog til Økonomiudvalgets behandling.
Lene Møller Nielsen (A) og Rasmus Felt (A) afventer stillingtagen.

Økonomiudvalget 20-10-2015
ad 1: Anbefales af et flertal bestående af Flemming Christensen (C), Mette Jorsø (V), Helle Poulsen (V) og Torben Haack (F) på betingelse af, at Køge Park projektet bliver gennemført.
Marie Stærke (A), Dora Olsen (O) og Niels Rolskov (Ø) afventer stillingtagen til byrådsbehandlingen.

ad 2: Anbefales som en option i udbudsmaterialet, herunder om muligt alene som forberedende arbejde til en senere udbygning som anført.
Baggrund og vurdering
Kultur- og Idrætsudvalget tog den 7. september 2015 orienteringen om Hal 3 i Køge Park til efterretning og besluttede at genoptage sagen i oktober.

Som del af Køge Park-projektet opføres Hal 3 som supplement til de to eksisterende Køge Haller. Den selvejende institution Køge Hallerne beder investor bag det samlede Køge Park-projekt om at opføre Hal 3 på baggrund af anlægstilskud fra Køge Kommune. Aftalen mellem de tre parter om opførelse og overdragelse er vedlagt som bilag. Aftalens bilag med bygningsbeskrivelser er under udarbejdelse og ventes klar ved endelig godkendelse af aftalen i oktober.
 

Købsaftalen vedr. Hal 3 er betinget af grundkøbsaftalens endelighed, dvs. betinget af at det samlede Køge Park projekt gennemføres.

 

Aftalen forpligter investor til at opføre Hal 3 som del af det samlede Køge Park-projekt som et bindeled mellem de to eksisterende Køge Haller og det nye stadion. Investor udbyder byggeentreprisen og varetager bygherrerollen på vegne af Køge Hallerne som del af investors samlede opførelse af Køge Park.


Med aftalen forpligtes Køge Kommune til at yde anlægstilskud til Køge Hallernes opførelse af Hal 3 under betingelse af at projektet gennemføres og med løbende udbetaling i takt med byggeriets fremdrift.


Der er fastlagt en maksimal anskaffelsessum på 44,5 mio. kr. inkl. moms, hvortil kommer basisindretning for 9,2 mio. kr. inkl. moms. Kommunens anlægstilskud kan således ikke overstige 53,8 mio. kr. inkl. moms. Kommunen kan afløfte 17 pct. moms af anlægstilskuddet, hvorfor nettotilskuddet udgør 44,6 mio. kr. Såfremt investor kan opnå en lavere anskaffelsessum på indretningen via udbud af byggeentreprisen vil dette medføre en reduceret anskaffelsessum for Køge Hallerne og dermed også et reduceret anlægstilskud. 
Anlægstilskuddet indgår i den samlede kommunale balanceøkonomi i Køge Park.

Anskaffelsessummen inkluderer en forholdsmæssig andel af Køge Parks samlede parkeringsareal svarende til 35 parkeringspladser. Ved efterfølgende at yde driftstilskud opnår Køge Kommune ret til at benytte Hal 3 til kommunale formål på samme vilkår som kommunen benytter de øvrige selvejende haller. Driftstilskuddet følger kommunens generelle tildelingsmodel. Køge Hallerne bliver medlem af ejerforeningen for det samlede Køge Park, og betaler herigennem bidrag til udvendig vedligeholdelse. Kommunens driftstilskud skal derfor opjusteres svarende til Køge Hallernes bidrag til ejerforeningen. Det årlige driftstilskud inkl. ejerforeningsbidrag ventes at udgøre mellem 0,8 og 1,4 mio. kr., idet det pt. foregår forhandlinger om bidragets størrelse til ejerforeningen.

Køge Park Sport & Event (KPSE) har et ønske om at benytte ”overskudskapacitet” i alle tre Køge Haller. Dvs. den kapacitet som hverken benyttes til idræt eller til kommunale formål. Således forventer KPSE at kunne udnytte 10-15 pct. af den samlede halkapacitet til kommercielle formål, bl.a. afholdelse af generalforsamlinger, indendørs koncerter, messer og lignende. De konkrete vilkår for KPSE’s benyttelse er endnu ikke aftalt, og kræver accept fra både Køge Hallerne, Køge Kommune og KPSE. Da der i givet fald på den ene side er tale om en ekstraordinær indtægtskilde for Køge Hallerne og på den anden side mistet baneleje ved udlejning til KPSE, bør kommunens driftstilskud konkret tilpasses op eller nedadgående på baggrund af den konkrete aftale med KPSE.


Den nye Hal 3 får et samlet areal på 2.257 m2. Der er tale om en hal dimensioneret til idræt på eliteniveau og plads til en såkaldt teleskop-tribune med 1.100 siddepladser ved sportsudøvelse og op til 1.900 siddepladser ved scenekunst. Tribunen kan klappes sammen, hvorved hallen bliver stor nok til at kunne opdeles på midten af en foldevæg til visse typer idræt.

 

Konstruktionen af hallen, hvor spænderne går på tværs, åbner mulighed for at der på et senere tidspunkt kan træffes beslutning om at nedrive og erstatte hal 1 og 2 når de er udtjente. Derved bliver det muligt at integrere alle 3 haller i form af et stort rum. 

 

Basisindretning i hallen består bl.a. af teleskoptribune til 1.100 tilskuere, foldevæg, bander, lys, måltavler, storskærme til livetransmission m.m.
 

Hallen er primært dimensioneret til sport på eliteniveau, men fleksibiliteten gør det muligt tillige at benytte den til musik og teaterforestillinger. Dette kræver yderligere indretning beløbende sig til ca. 5,8 mio. kr. bestående af bl.a. udbygning af tribune fra 1.100 til 1.900 tilskuere, scenepodier, supplerende akustikregulering, bagtæppe m.m. Detaljeret oversigt over indretningen er vedlagt som bilag. Derudover kræver det et ekstra årligt driftsbudget på 0,5 mio. kr. til leje af specialudstyr ved konkrete opsætninger. Indretning til musik og teater er en tilkøbspakke og udgifterne til indretning og afledt drift indgår derfor ikke i den ordinære balance- og driftsøkonomi for Køge Park. 

Indretning af hallen bliver en del af det samlede udbudsmateriale, og derfor skal beslutning om evt. supplerende indretning til musik og teater allerede træffes på nuværende tidspunkt.

Økonomi
Anlæg og drift af Hal 3 inkl. basisindretning indgår i balance- og driftsøkonomien for det samlede Køge Park-projekt.

Ved beslutning om at benytte den nye Hal 3 til musik og teater skal hallen have en supplerende indretning til formålet. Tilkøbspakken med indretning til musik og teater koster 5,8 mio. kr. i øget anlægstilskud til Køge Hallerne efter afløftning af 17 pct. moms, og medfører afledt drift til leje af specialudstyr på 0,5 mio. kr. årligt.

Økonomisk Afdeling bemærker, at de økonomiske konsekvenser vil kunne ændres som konsekvens af investor-udbuddet, hvorfor der først søges bevilling i forbindelse med Byrådets valg af investor forventeligt i marts 2016. Herefter indarbejdes budgetændringerne i budgetlægningen for 2017-2020 samt i anlægsinvesteringsplanen for 2017-2026.

Manuelt lukket bilag
Købsaftale - Køge Hallerne (udkast) 29 9 2015 Ren.PDF
Beslutning
ad 1: Økonomiudvalgets flertalsindstilling godkendt af Byrådets flertal  C, O, V, F og A (22)
ad 2: Økonomiudvalgets indstilling ligeledes godkendt af Byrådets flertal (22).

Et mindretal bestående af Enhedslisten (2) og Liberal Alliance (1) kan ikke godkende.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Erling Larsen (A)
Mads Andersen (C)
Palle Svendsen (V)
Bilag

Til toppen


269.   Lokalplan 1041 for en rækkehusbebyggelse og udvidelse af Herfølge Privatskole samt forslag til kommuneplantillæg nr. 9 - forelæggelse


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at 
 1. forslag til lokalplan 1041 for en rækkehusbebyggelse og udvidelse af Herfølge Privatskole samt forslag til kommuneplantillæg nr. 9 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger,
 2. der ikke gennemføres en miljøvurdering i forbindelse med lokalplan og kommuneplantillæg,
 3. der afholdes et åbent-hus-arrangement i lokalplanområdet under høringsperioden.

Teknik- og Miljøudvalget 08-10-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 20-10-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Byrådet ønsker at give mulighed for opførelse af en tæt-lav boligbebyggelse på ejendommene Tessebøllevej 18 A-B, hvilket kræver en ny lokalplan samt kommuneplantillæg for ejendommene, som i dag er udlagt til åben-lav boligbebyggelse. Ejendommene er ejet af Køge Kommune og rummer to nedlagte daginstitutioner. Institutionsbygningerne er i så dårlig forfatning, at det ikke er hensigtsmæssigt at bevare dem.

Herfølge Privatskole på Tessebøllevej 18C ønsker at udvide med flere klasserum. I den forbindelse ønsker skolen at købe en del af naboejendommen, som er et kommunalt ejet grønt område. Udvidelse af skolen kræver en ny lokalplan samt kommuneplantillæg, da naboejendommen i dag er udlagt til grønt område, og udvidelse af skolen ikke kan lade sig gøre indenfor byggeretten i den gældende lokalplan for skolen.

Skolen anvender i dag den parkering, der er tilknyttet de nedlagte institutioner på Tessebøllevej 18 A-B, hvilket ikke vil være muligt efter opførelse af en boligbebyggelse på ejendommene. Det bliver derfor nødvendigt for skolen at etablere flere p-pladser på skolens egne arealer. I den forbindelse ønsker skolen at købe en del af ejendommen Tessebøllevej 18B, som i dag fungerer som privat fællesvej. 

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af op til 30 rækkehuse på ejendommene Tessebøllevej 18 A-B samt udvidelse af Herfølge Privatskole og etablering af flere p-pladser på skolens arealer.

Lokalplanområdet er på ca. 2 hektar og udgøres af to nedlagte daginstitutioner, Herfølge Privatskole samt en del af et større offentligt rekreativt areal. Lokalplanområdet ligger midt i Herfølge og afgrænses af parcelhusområder mod nord og vest, en tæt-lav boligbebyggelse mod syd og Tessebøllevej mod øst. Der er vejadgang til lokalplanområdet fra Tessebøllevej.

Lokalplanen skal sikre, at rækkehusbebyggelsen er tilpasset den omkringliggende bebyggelse og desuden fremstår med variation i arkitekturen, frodige udearealer og grønne parkeringsarealer. Lokalplanen skal sikre, at udvidelse af Herfølge Privatskole sker på en måde, så ny bebyggelse tilpasses den eksisterende bebyggelse og ikke spredes til det rekreative areal vest for skolen.

Lokalplanen sikrer desuden, at der fortsat er offentlig stiadgang over lokalplanområdet til boligbebyggelsen vest for lokalplanområdet, det rekreative område syd for lokalplanområdet, samt at en del af den eksisterende beplantning indenfor lokalplanområdet bevares.

Følgegruppen omkring Herfølge Bydelsplan er på møde den 9. september 2015 blevet orienteret om lokalplanen. Følgegruppen ønskede bl.a., at der i lokalplanen udlægges areal til en offentlig stiforbindelse til Bygvænget nord for lokalplanområdet. Realisering af en sådan stiforbindelse ville kræve ekspropriation af privat ejendom. Forvaltningen oplever derfor, at dette bør ses i et længere perspektiv.

Lokalplanen er i strid med kommuneplanen. Der er derfor i forbindelse med lokalplanforslaget udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 9. Tillægget udlægger to nye rammeområder, således at det fremover vil være muligt at planlægge for henholdsvis tæt-lav boligbebyggelse og offentlige formål i op til 2 etager med en bebyggelsesprocent på op til 35 indenfor lokalplanområdet.

Miljøvurdering:
Der er foretaget en screening af påvirkning af miljøet som følge af lokalplan 1041 og kommuneplantillæg nr. 9. På baggrund af screeningen vurderes det, at planerne ikke forudsætter en miljøvurdering, da de ikke indeholder ændringer, som antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Økonomi
Planerne fastsætter rammerne for salg af kommunalt ejede arealer, men medfører ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Erling Larsen (A)
Mads Andersen (C)
Palle Svendsen (V)
Bilag

Til toppen


270.   Lokalplan 1030 for vandværk og institutioner ved Gymnasievej og kommuneplantillæg nr. 7 - endelig godkendelse


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at forslag til lokalplan 1030 for vandværk og institutioner ved Gymnasievej samt tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013 vedtages endeligt med redaktionelle ændringer samt de ændringer, der fremgår af høringsnotatet.

Teknik- og Miljøudvalget 08-10-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 20-10-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Byrådet vedtog den 26. maj 2015 at sende forslag til lokalplan 1030 for vandværk og institutioner ved Gymnasievej og tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013 i offentlig høring. Planerne har været i offentlig høring i perioden 10. juni 2015 - 19. august 2015. Der er indkommet 3 høringssvar i høringsperioden.

Høringssvarene indeholder indsigelser mod etablering af en ny indkørsel fra Gymnasievej til vandværket. Indkørslen er tiltænkt gæster og personale, mens en ny indkørsel fra Vasebækvej skal bruges som serviceadgang for større køretøjer. I høringssvarene udtrykkes bekymring for, at indkørslen fra Gymnasievej vil medføre gener for de børneinstitutioner, som bliver nabo til indkørslen. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at det indføjes i lokalplanens bestemmelser, at indkørslen fra Gymnasievej udformes med rabat eller fortov på hver side af kørebanen, så kørebanen ikke ligger i skel mod institutionerne. Forvaltningen indstiller desuden, at der i lokalplanen gives mulighed for, at der kan opsættes trådhegn i forbindelse med levende hegn omkring institutionerne.

I høringssvarene udtrykkes også bekymring for, at indkørslen fra Gymnasievej, vil medføre en uhensigtsmæssig stigning i trafikken på Gymnasievej, og at dette vil betyde en forringelse af trafiksikkerheden.
Der er udarbejdet en trafikanalyse, som beskriver de trafikale konsekvenser i forbindelse med det nye vandværk. I rapporten er det vurderet, at overkørslen fra Gymnasievej vil medføre 30 ekstra personbiler om dagen på Gymnasievej, og at dette ikke giver anledning til ændring af de eksisterende forhold på Gymnasievej.

Høringssvarene indeholder herudover b
ekymring for bilag 4 arter i forbindelse med ændring af et § 3-beskyttet vandhul indenfor lokalplanområdet samt ønske om bevaring af eksisterende beplantning.

Der er udarbejdet et høringsnotat (se bilag 1), i hvilket der redegøres for høringssvarene samt forvaltningens forslag til ændringer i lokalplanen.

Lokalplanen muliggør opførelse af et vandværk med administration, vandtestcenter, lager og værksted i overensstemmelse med projekt fra Energiforsyningen. Lokalplanens afgrænsning svarer til de ejendomme, som i dag er omfattet af lokalplan 4-10, institutionsområde ved Gymnasievej. Ejendommen Gymnasievej 26 fungerer i dag som et offentligt tilgængeligt grønt område. De øvrige ejendomme indenfor lokalplanområdet huser to børneinstitutioner, en specialskole samt et botilbud for handicappede. 

Lokalplanen er i strid med kommuneplanen. Der er derfor i forbindelse med lokalplanforslaget udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 7. Tillægget giver mulighed for anvendelse til tekniske anlæg med en bebyggelsesprocent på maksimalt 40.
Økonomi
Lokalplanen i sig selv medfører ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Erling Larsen (A)
Mads Andersen (C)
Palle Svendsen (V)
Bilag

Til toppen


271.   Lokalplan 1043 for en dagligvarebutik i Vemmedrup og kommuneplantillæg nr. 8 - endelig godkendelse


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at forslag til lokalplan 1043 for en dagligvarebutik i Vemmedrup og tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013 vedtages endeligt med redaktionelle ændringer samt de ændringer, der fremgår af høringsnotatet.

Teknik- og Miljøudvalget 08-10-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 20-10-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Byrådet vedtog den 28. april 2015 at sende forslag til lokalplan 1043 for en dagligvarebutik i Vemmedrup og tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013 i offentlig høring. Planerne har været i offentlig høring i perioden 7. maj 2015 - 16. juli 2015. Der er indkommet 5 høringssvar i høringsperioden.

Høringssvarene indeholder bl.a. indsigelse fra rækkehusbebyggelsen A/B Toftegaarden, som er nabo til lokalplanområdet. Der er tinglyst deklaration, som sikrer A/B Toftegaarden færdselsret over lokalplanområdet samt ret til 16 p-pladser indenfor lokalplanområdet. Lokalplanen stiller krav om adgang over lokalplanområdet til A/B Toftegaarden samt udlæg af areal til 16 p-pladser til A/B Toftegaarden.

Lokalplanen medfører dog en anden placering af vejadgangen og p-pladserne end den, der er skitseret i deklarationen. Jf. privatvejsloven er det tinglyste areal defineret som ”privat fællesvej”, hvilket betyder, at kommunen kan tage stilling til en omlægning af arealet uanset deklarationen.

Det er forvaltningens vurdering, at hovedformålet med deklarationen er at sikre A/B Toftegaardens beboere færdselsret samt parkeringsmulighed, hvorfor en ny placering af p-pladserne vurderes rimelig, så længe der fortsat er vejadgang for A/B Toftegaardens beboere over lokalplanområdet samt samme antal p-pladser til rådighed. Forvaltningen indstiller, at forholdene omkring en ny placering af vejadgang og p-pladser præciseres i lokalplanens redegørelse.
 
 

Høringssvarene indeholder desuden:  
 • Indsigelse mod lokalplanens mulighed for etablering af p-pladser på den grønne areal langs Ringstedvej.
 • Påmindelse fra Energiforsyningen om en regnvandsledning indenfor lokalplanområdet.
 • Udtalelse fra Museum Sydøstdanmark.
 • Forslag om flytning af busstoppestedet Ringstedvej/Vemmedrupvej.
Der er udarbejdet et høringsnotat (se bilag 1), i hvilket der redegøres for høringssvarene samt forvaltningens forslag til ændringer i lokalplanen.

Lokalplanen muliggør opførelse af en dagligvarebutik med tilhørende parkering på ejendommen Kastanjevej 2 og den tilstødende ubebyggede ejendom matr. nr. 3iv Vemmedrup By, Bjæverskov, som er ejet af Køge Kommune.

Matr. nr. 3iv ligger indenfor kommuneplanens rammeområde 8B02, som er udlagt til boligformål uden mulighed for dagligvarebutik. Der er derfor udarbejdet kommuneplantillæg i forbindelse med lokalplanforslaget.
Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Erling Larsen (A)
Mads Andersen (C)
Palle Svendsen (V)
Bilag

Til toppen


272.   Lokalplan 1047 kolonihaver i Køge samt kommuneplantillæg 18 - endelig godkendelse


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at forslag til lokalplan 1047 - kolonihaver i Køge samt kommuneplantillæg 18 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af høringsnotatet samt redaktionelle rettelser.

Teknik- og Miljøudvalget 08-10-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 20-10-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Den 26. maj 2015 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at sende forslag til lokalplan 1047 - kolonihaver i Køge, i offentlig høring fra den 18. juni til den 27. august 2015.

I høringsperioden er der indkommet 8 indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslaget.

De væsentligste indsigelser omhandler bl.a.:
 • For at understrege lokalplanforslagets fokus på klima- og miljørigtige løsninger bør lokalplanen give mulighed for opsætning af solceller og husstandsvindmøller op til 1KW (1meter i diameter) i kolonihaveområderne.
  Forvaltningen indstiller, at lokalplanens muliggør opsætning af solceller og mikromøller i kolonihaveforeningerne. Se høringsnotatet
Forslag til lokalplan 1047:
Lokalplanen 1047 fastlægger bestemmelser og samordner de bebyggelsesregulerende bestemmelser i de 4 haveforeninger, så de får samme vilkår for bebyggelse og sikrer bevarelse af områdets grønne karakter. 

Kommuneplantillæg 18:
Der er udarbejdet et Kommuneplantillæg nr. 18 til lokalplanen, som ændrer bebyggelsesprocenten fra 10 til 15 % for alle 3 rammeområder.

Miljøvurdering:
Der er foretaget en screening af lokalplanens påvirkning af miljøet. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke forudsætter en miljøvurdering. Begrundelsen er, at planen efter kommunens vurdering ikke danner grundlag for anlæg mv., der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
I høringsperioden den 13. august 2015 blev der igen afholdt møde med kolonihaveforeningerne i Køge, Teknik- og Miljøforvaltningen og Kulturafdelingen samt formanden for Miljø - og Teknikudvalget. Mødet blev brugt til at afstemme forventningerne til lokalplanens indhold samt opklarende spørgsmål. 
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Erling Larsen (A)
Mads Andersen (C)
Palle Svendsen (V)
Bilag

Til toppen


273.   Lokalplan 1055 - Ravnsborg Syd - endelig godkendelse


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at forslag til lokalplan 1055 vedtages endeligt med de rettelser, der fremgår af høringsnotatet samt med mindre redaktionelle rettelser.

Teknik- og Miljøudvalget 08-10-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 20-10-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Lokalplanforslaget har været i høring fra den 24. juni til den 2. september 2015. Der er i høringsperioden indkommet 7 bemærkninger/indsigelser til forslaget. Alle svar er behandlet i vedhæftede høringsnotat.

En af indsigelserne fremfører, at der tillades for en bygningshøjde for tæt på eksisterende punkthuse. Teknik- og Miljøforvaltningen peger på, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. Derudover er lokalplanområdet et bynært boligområde, hvor det må forventes en vis fortætning og volumen i byggeriet.

Der efterlyses også en større åbenhed i bebyggelsesplanen. Forvaltningen vurderer, at den åbenhed, der ønskes på stedet, fastholdes på en god måde i den aktuelle plan, hvor der mellem hver bebyggelse inkl. Ravnsborghusene skydes en grøn landskabelig kile ind, som adskiller de forskellige bebyggelser.
 
Endelig spørges der til muligheden for at opføre et fælleshus i bebyggelsen. Der er mulighed for at opføre fælleshus indenfor lokalplanens byggefelter i delområde I, såfremt bebyggelsesprocenten overholdes.

Bygherre ønsker, at bebyggelsesprocenten for dobbelthusene ændres fra 30 til 35 %, hvilket bør imødekommes.

I forhold til et forslag om, at stier udlægges i græs med mulighed for belysning, indstiller forvaltningen, at stier udlægges i græs som trampestier, på nær stien langs jorddiget (hovedstien), der udlægges i slotsgrus. Se høringsnotatet.

Lokalplanforslag 1055:
Formålet med lokalplanen er at skabe et boligområde med blandede boligformer, hvor grønne friarealer og stier rundt i området er højt prioriteret. Området skal opleves som et åbent og grønt rum med bygninger i nutidig arkitektur og af høj kvalitet.

En dispensation fra museumsloven, til at føre stamvejen gennem det eksisterende jorddige, er en forudsætning for lokalplanens vedtagelse. 

Friarealerne og stier er fælles for alle boligerne i området og er offentligt tilgængelige. 

De bebyggelsesregulerende bestemmelser samt bestemmelser om de grønne arealer er med til at sikre en arkitektonisk helhed i bebyggelsen.

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013.

Miljøvurdering:
Der er foretaget en screening af lokalplanens påvirkning af miljøet. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke forudsætter en miljøvurdering. Begrundelsen er, at planen efter kommunens vurdering ikke danner grundlag for anlæg mv., der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.
Økonomi
Der er ikke knyttet særskilt økonomi til udarbejdelsen af lokalplanen.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Erling Larsen (A)
Mads Andersen (C)
Palle Svendsen (V)
Bilag

Til toppen


274.   Konkurrenceudsættelse på ældreområdet


Indstilling
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter om der skal arbejdes videre med konkurrence - og i givet fald i hvilket omfang/område.

Social- og Sundhedsudvalget 06-10-2015
Udvalget besluttede, at der ikke arbejdes videre med konkurrenceudsættelse på områderne plejecentre og hjemmepleje.

Jeppe Lindberg (I) kan ikke tiltræde og begærede, i medfør af styrelseslovens § 23, sagen i Byrådet.

Økonomiudvalget 20-10-2015
Oversendes til Byrådets stillingtagen.
Baggrund og vurdering
Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 3. marts 2015, at forvaltningen skulle arbejde videre med konkurrenceudsættelse.

Forvaltningen har i mellemtiden igangsat tilrettelæggelse af et udbud med udbudsenheden. Før der kan arbejdes videre i sagen, er der behov for, at Social- og Sundhedsudvalget nærmere beslutter, hvilke dele af ældreområdet, der skal/kan konkurrenceudsættes.

I udvalgets drøftelser af sagen, har der været overvejelser om udbud af et eller flere plejecentre og om udbud af et eller flere plejedistrikter.

I Køge Kommuner er der i alt 8 plejecentre. Opgaven med hjemmepleje er organisatorisk opdelt i 4 plejedistrikter.

I Holbæk Kommune blev der gennemført et udbud, hvor der kunne bydes på både et plejecenter og et plejedistrikt.

I Gribskov Kommune blev alle plejecentrene udbudt, således at der kunne bydes på et eller flere centre. Samtidig blev hele hjemmeplejen udbud.

På baggrund af udvalgets beslutning, vil forvaltningen i samarbejde med udbudsenheden arbejde videre med udbud. Udvalget vil blive inddraget løbende i processen omkring udarbejdelse af udbudsmaterialet ligesom det endelige udbudsmateriale vil skulle forelægges udvalget til endelig beslutning.
Beslutning
Byrådets flertal (24) godkender Socialudvalgets flertalsbeslutning om at der ikke arbejdes videre med konkurrenceudsættelse på områderne plejecentre og hjemmepleje.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Erling Larsen (A)
Mads Andersen (C)
Palle Svendsen (V)

Til toppen


275.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Erling Larsen (A)
Mads Andersen (C)
Palle Svendsen (V)

Til toppen


276.   Salg af parcelhusgrund Kildebjergs Agre, Bjæverskov (Lukket punkt)


Beslutning
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Erling Larsen (A)
Mads Andersen (C)
Palle Svendsen (V)

Til toppen


277.   Salg af parcelhusgrund Kildebjergs Tofter, Bjæverskov (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Erling Larsen (A)
Mads Andersen (C)
Palle Svendsen (V)

Til toppen


278.   Salg af parcelhusgrund i Sandholmgård (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Erling Larsen (A)
Mads Andersen (C)
Palle Svendsen (V)

Til toppen


279.   Salg af areal i Vemmedrup (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Erling Larsen (A)
Mads Andersen (C)
Palle Svendsen (V)

Til toppen


280.   Udbud af areal til byudvikling (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Erling Larsen (A)
Mads Andersen (C)
Palle Svendsen (V)

Til toppen


281.   Separatkloakering Gørslev - anmodning om tilsagn til ekspropriation (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Erling Larsen (A)
Mads Andersen (C)
Palle Svendsen (V)

Til toppen


282.   Eventuelt (Lukket punkt)


Beslutning
Intet.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Erling Larsen (A)
Mads Andersen (C)
Palle Svendsen (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 21.01.16