Referat af møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 14.05.2020 kl. 16:30 i Skype-møde


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Torben Haack, (F)


97.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


98.   Fremrykning af anlægsprojekter i lyset af COVID-19 - prioriteringsliste


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at prioriteringsliste for projektet "Vedligehold af kommunens ejendomme" tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

KL og Regeringen har den 26. marts 2020 indgået aftale om tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19. Tiltagene er en del af de økonomiske hjælpepakker til erhvervslivet, og tilsvarende tiltag gennemføres på Statens og Regionernes område. De fleste tiltag har fokus på at sikre likviditet hos virksomhederne på kort sigt. Lovarbejdet vedrørende flere af aftalens hensigter er efterfølgende vedtaget som lov 325.

Af aftalen fremgår, at anlægsloftet fjernes i 2020 for at åbne for fremrykning af anlæg, og derigennem understøtte byggebranchen. Administrationen har gennemgået den vedtagne anlægsplan for 2020-2024 og har vurderet, hvilke projekter der tids- og ressourcemæssigt vurderes kan gennemføres inden udgangen af 2020.  

På byrådsmøde den 28. april 2020 blev liste over anlægsprojekter godkendt.

Til anlægsprojektet "Vedligehold af kommunens ejendomme" er der afsat 15 mio. kr.

For projektet er der nu udarbejdet en prioriteringsliste. Midlerne skal blandt andet anvendes til udskiftning af tage, vinduer/døre, tekniske anlæg (fx ventilation), udskiftning til LED belysning, renovering samt genoprettende vedligehold på øvrige bygningsdele.

Prioriteringslisten er vedhæftet som bilag.

Økonomi
Sagen har umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


99.   Cykelsti langs Ølbyvej fra Salbyvej til motorvejen - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

  1. der gives en anlægsbevilling på 6,5 mio. kr. og en indtægtsbevilling på -2,4 mio. kr., til anlæg af cykelsti langs Ølbyvej fra Salbyvej til motorvejen,
  2. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt på såvel projektering som anlæg af cykelstien, hvis tilbud ligger indenfor gældende rammer og budget.
Baggrund og vurdering

I Budget 2020 er der i TEU140 - Cykelsti langs Ølbyvej fra Salbyvej til motorvejen afsat rådighedsbeløb til etablering af ny cykelsti fra Salbyvej til opkørselsramper ved sydmotorvejen. 

Det har længe været et ønske af trafiksikkerhedsmæssige årsager at forbinde eksisterende cykelstier på Ølbyvej, som ender ved Salbyvej med de nye cykelstier vest for sydmotorvejen. Nærværende projekt vil slutte ved opkørselsramper til motorvejen, da der ikke er cykelsti i eget trace over motorvejen, men som cykelbaner på vejen. 

Med cykelstien, der har en strækning på i alt ca. 1,1 km., forbindes samtidig cykelstier på Lykkebækvej, cykelstien mellem Padborgvej og Oksbølvej mod Asgård Skole og cykelstierne på Norsvej.

Der er opnået tilsagn fra Vejdirektoratets pulje ”Pulje til fremme for Cyklisme” på 40% af budgetteret anlægsudgift på ca. 6,5 mio. kr.  – svarende til et tilskud på ca. 2,4 mio. kr.

De sydligste halvdel af cykelstianlægget etableres som enkeltrettede stier i hver side som eksisterende – mens den nordligste del forventes at blive en dobbeltrettet sti på vestsiden af Ølbyvej.

Cykelstien forventes projekteret i indeværende år med henblik på udbud og anlæg forår- og sommer 2021.

Der vil forventeligt skulle foretages arealerhvervelse i forbindelse med anlægget.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling til udgifter på 6,5 mio. kr. og indtægter på 2,4 mio. kr. til projektet. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansiering sker via det afsatte rådighedsbeløb i 2020 (TEU 140).

Regeringen har i 2020 suspenderet anlægsloftet på grund af Covid-19, og derved er der ikke behov for anlægsstyring i forhold til vedtaget anlægsniveau i budget 2020.

Beslutning

Ad. 1: Sagen indstilles videre til Økonomiudvalg og Byråd. 

Ad. 2: Godkendt.

Bilag

Til toppen


100.   Anlægsregnskaber 2020, 1. halvår


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at nedenstående anlægsregnskaber godkendes.
Baggrund og vurdering

Der aflægges anlægsregnskab for anlægsprojekter på infrastrukturområdet og for kommunens ejendomme. Budgetterne er stort set overholdt for anlægsprojekterne. Samlet set er bevillingerne til de 2 anlægsregnskaber på 40.767.000 kr., forbruget på 40.777.359 kr. og merforbruget på 10.359 kr.

Infrastruktur:

Anlægsregnskab XA-8131000064 Trafik og Miljøplan 2017 aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 5,2 mio. kr., som blev givet på Byrådets møder den 28. februar 2017, 24. april 2018 og 27. august 2019. Der er på projektet registreret et forbrug på 5.220.409 kr.

Anlægsprojekt

Anlægsbevilling

Bevilling/

Rådigheds-beløb

Forbrug

Merforbrug(+) eller mindreforbrug (-)

Trafik og Miljøplan 2017

5.200.000

5.200.000

5.220.409

 20.409

I alt

5.200.000

5.200.000

5.220.409

20.409

ns ejendomme:

Kommunens ejendomme:

Anlægsregnskab XA-8291000016 Vedligehold af kommunens ejendomme 2018 aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 35,6 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 27. februar 2018. Der er på projektet registreret et forbrug på 35.556.950 kr.

Anlægsprojekt

Anlægsbevilling

Bevilling/

Rådigheds-beløb

Forbrug

Merforbrug(+) eller mindreforbrug (-)

Vedligeholdelse af kommunens ejendomme 2018

 35.567.000

 35.567.000

 35.556.950

-10.050

I alt

 35.567.000

 35.567.000

 35.556.950

- 10.050

 

Økonomisk Afdeling har påtegnet anlægsregnskaberne, som gennemgås i vedhæftede bilag.

Økonomi
Se bilag.
Beslutning

Sagen indstilles videre til Økonomiudvalg og Byråd.

Bilag

Til toppen


101.   Status på anlægssager - maj 2020


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om status på anlægssager til efterretning.
Baggrund og vurdering

Nedenstående orientering skal generelt set tages med forbehold for de følger, der kan eller vil være i forhold til Covid-19 virussen.

Køge Idrætspark
Hal 3 følges fortsat tæt med hensyn til Dansk Halbyggeris konkurs, hvor der er indgået kontrakter med flere fagentreprenører og leverandører. Der foreligger nu en tidsplan, der viser færdiggørelse og aflevering af byggeriet i juni måned med efterfølgende forventelig ibrugtagning.
Anlæg af forplads ved Hal 3 forløber planmæssigt til afslutning inden ibrugtagning af hallen.
For bygning 1 fortsætter byggeriet som planlagt.

Ny Føllehavegård
Udbud pågår, og indledende tilbud er modtaget. Endelige tilbud forventes modtaget i maj måned med efterfølgende evaluering, indstilling og politisk godkendelse inden sommerferien.

Multihal i Lellinge
Der udestår nogle arbejder i terræn. Afventer opgørelse af udestående arbejder.

Totalentreprenøren (Dansk Halbyggeri) er gået konkurs, men det vurderes, at der via tilbagehold og sikkerhedsstillelse er midler til færdiggørelse af udestående arbejder og eventuelle mangler. Opgørelse pågår.

Skimmelrenovering af Vemmedrupskolen
Hovedprojekt er næsten færdigt og afleveres til Køge kommunes gennemgang den 15. maj 2020.
Skolen er blevet tømt for inventar og rengjort efter rotteangreb.

Rådhusudvidelse
Bygningen er afleveret og ibrugtaget i juni 2017. Entreprenøren har efter påske opstartet udbedring af den udvendige solafskærmning og forventer at være færdig ultimo maj 2020.

Rehabiliteringscenter
Skema C afventer fortsat endeligt byggeregnskab.
Kunstprojekt afventer brandteknisk vurdering med efterfølgende tilpasning af udsmykningen. Indvielse når muligt efter nærmere planlægning.

32 plejeboliger Køge Nord
Forslag til Skema C er udarbejdet, og ekstern revision er nær sin afslutning.

Ombygning af Parkvej til dagtilbud
Der er indgået rådgiveraftale med landskabsarkitekt for udarbejdelse af projektmateriale  for udenomsarealer og gennemførelse af projektet.

Første projektgruppemøde med deltagelse af landskabsarkitekt er afholdt.

Der arbejdes videre med designoplægget.

Tagudskiftning på Teaterbygningen
Taget er udskiftet, og de sidste apteringsarbejder inde i salen pågår. Nyt kølerum installeres.

Åbning af Teaterbygningen sker grundet Covid-19 først efter sommerferien 2020.

Dagtilbud ved Ravnsborghallen
Startredegørelse er blevet godkendt i Klima- og Planudvalget. Materialet for ny lokalplan sendes ud til samtlige naboer og interessenter i nabohøring i stedet for at afholde en borgermøde, dette skyldes corona-situationen. Det vil forlænge høringsperioden med en måned.

Der udsendes forslag til placering af daginstitution til offentligt høring.

Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen
Forvaltningen har fået udarbejdet et forslag til kvalitetskrav til støjskærmen hos rådgiver. Der forberedes nyt møde med arbejdsgruppen. Mødet har trukket ud bl.a. på grund af Corona virus.

Kunstgræsbane i Ejby
Arbejdet er genoptaget, og der laves jordarbejder. Der er rejst lysmaster.

Busbro over Lille Syd-banen
Der pågår grusarbejder for vejopbygning og vejafvanding. Der arbejdes med vejtilslutning til Ølsemagle Kirkevej, hvor trafik derfor afvikles i 1 bane. Afvandingsarbejder og kantstensarbejder pågår. Montering af "buspullerter" er opstartet.

Borup Omfartsvej, Vej- og stianlæg v/ Møllebankerne II og III,
Detailprojektering af veje og stier pågår - geoteknisk undersøgelser er udført. Endelig afklaring af stitracé og konstruktionstype for å-krydsning er nært forestående. I den kommende periode fortsætter detailprojektering med henblik på udbud af anlægsarbejderne maj-juni 2020. Vej- og stianlæg forventes ibrugtaget oktober 2020.  

Trafiksikkerhedsprojekter
I forbindelse med trafiksikkerhedsprojekt 2020 på Ringstedvej ved Fyrrevej har forvaltningen allerede indgået en aftale med en rådgiver. Rådgiveren er i gang med at udarbejde et skitseforslag og et overslag. Projektet forventes i udbud i ultimo juli og færdigudført i ultimo oktober 2020.

Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


102.   Orientering fra formanden


Beslutning

Formanden orienterede om :

  • Møde med beboere i Rådhusstræde omkring parkering,
  • Udeservering på Køge Torv evalueres på næste TEU- møde,
  • Trafiksikkerhedssag på Harkjærvej,
  • Ringsted ind i trafiksikkerhedsplanen,
  • Forslag om dialogmøde mellem KPU,TEU og Borup Borgerforening omkring Borup omfartsvej.

Til toppen


103.   Orientering fra forvaltningen


Beslutning
Forvaltningen orienterede om rengøringssituationen i corona-perspektiv herunder vedrørende økonomi.

Til toppen


104.   Eventuelt


Beslutning
  • Strandpromenaden og parkering blev omtalt,
  • Trafikproblemer ved Silvan omtalt herunder mulighederne for parkeringsforbud,
  • Ringstedvej gælder for Overdrevsvej 2 og ny byggelinje omtalt og forhåndsgodkendt.

Til toppen


105.   Indgåelse af kontrakt (Lukket punkt)Til toppen


106.   Principbeslutning om ekspropriation - I (Lukket punkt)Til toppen


107.   Principbeslutning om ekspropriation - II (Lukket punkt)Til toppen


108.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen


109.   Underskriftsblad - TEU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 05.10.20