Referat af møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 05.12.2018 kl. 16:30 i ETK, Høgevej 9, 4600 Køge


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Torben Haack, (F)


212.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Sag 226 udgår.

Godkendt.


Til toppen


213.   Puljebesparelser fra 2020 på Teknik- og Ejendomsudvalget


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at kommissorierne i puljebesparelserne for 2020-2022 godkendes.
Baggrund og vurdering

På Teknik- og Ejendomsudvalgets møde den 8. november 2018 blev det besluttet at udvælge følgende områder til nærmere analyser:

 • Strategi for ejendomsportefølje (TEU – er igangsat)
  Herunder særligt fokus på sammentænkning af kommunale bygninger samt fælles lokaleanvendelse – skole/SFO/dagtilbud
 • Kollektiv trafik (TEU)
 • Udbud af asfalt-vedligehold (TEU)

For hvert af analyseområderne er der udfyldt en skabelon, der beskriver, hvordan arbejdet tilrettelægges.

Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


214.   Køge Vejlys, lovpligtig opgradering - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der gives anlægsbevilling på 2,020 mio. kr. til Køge Vejlys, lovpligtig opgradering af vej- og stibelysning.
Baggrund og vurdering

I Køge Kommunes Budget 2019 er der afsat rådighedsbeløb til Køge Vejlys, lovpligtig opgradering, på 2,020 mio. kr.

I perioden 2012-2022 er der afsat et årligt rådighedsbeløb på ca. 1,8 - 2 mio. kr. til lovpligtig opgradering af vej- og stibelysning. For at opfylde Sikringsstyrelsens krav til vejbelysning skal Teknik- og Miljøforvaltningen fortsat renovere tændskabe, kabelføring og udskifte armaturer mv. I forbindelse med den lovpligtige opgradering udskiftes armaturerne generelt til energioptimerede belysningsarmaturer.

I forbindelse med SEAS-NVE's kabellægningsprojekt har store områder i kommunen fået ny vej- og stibelysning, men der er fortsat ældre anlæg, som ikke lever op til Sikringsstyrelsens sikringsklasse II-krav fra 1995.

Det er forvaltningens vurdering, at eksisterende elinstallationer skal lovliggøres, og at der derved sker en udskiftning og renovering af kommunens ældre belysningsanlæg, således de opfylder Sikringsstyrelsens krav til klasse II-anlæg. Opgraderingen betyder samtidig, at energiforbruget nedsættes, idet fejlstrøm minimeres, og nye belysningsarmaturer med f.eks. LED anvender væsentlig mindre energi.

Der vil i 2019 blive lagt særlig vægt på udskiftning af gamle armaturer med kviksølvslyskilder, som efter 2015 ikke længere er lovlige at montere. Kviksølvslyskilderne, der sidst er udskiftet i 2015, er ved at være udbrændte, og der findes i øjeblikket ikke alternative lyskilder til armaturerne. I Køge Kommune er der fortsat næsten 1.100 armaturer med kviksølvslyskilder. 

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 2,020 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budget 2019 (TEU 03).

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Anbefales.

Til toppen


215.   Ændring af Betalingsparkering


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. der fortsat arbejdes på at sikre et så fælles P-system med Køge Kyst som overhovedet muligt,
 2. der gennemføres mindre ændringer af bufferzonen, betalingszonen og licensparkeringen med henblik på at forenkle P-ordningen, jf vedlagte kort,  
 3. muligheden for køb af dagsbillet i bufferzonen (den såkaldte kombinationsløsning) indtil videre opretholdes
 4. administrationsgebyret på beboerlicenser i betalings- og bufferzone nedsættes til en kostpris på 115 kr. årligt,
 5. de nye ændringer i betalingsparkeringen træder i kraft 1. april 2019.
Baggrund og vurdering

Betalingsparkeringsordningen i Køge har fungeret siden 2. januar 2018. Teknik- og Miljøforvaltningen har i foråret indsamlet borgernes henvendelser til forvaltningen, samt lavet en brugerundersøgelse sammen med et analysefirma. Se vedhæftede bilag.

Evalueringen af betalingsparkeringen blev sat på standby før sommerferien, da Folketinget vedtog et lovforslag om, at der afregnes 70 % af alle indtægter til Staten. De sidste 30 % kan kommunerne selv beholde til drift af betalingsparkeringsordningen.

Den hidtidige aftale med Køge Kyst om fælles drift og kontrol af p-pladserne på Collstrop-grunden, Bag Haverne og på hele Sdr. Havn kan ikke længere opretholdes. Det skyldes bl.a., at Køge Kyst skal betale moms på 25 % af betalingsparkeringen, medens Køge Kommune skal betale 70 % i statsafgift. Hertil kommer, at der er forskellige klagemuligheder og afgiftsstørrelser på henholdsvis private P-pladser og offentlige P-pladser.

Forvaltningen har løbende siden betalingsparkeringens indførelse registreret belægningsprocenten af de bynære P-pladser. Registreringen viser, at der i januar måned skete et fald på ca. 20 %, men i løbet af dette efterår er belægningsprocenterne tilnærmelsesvis oppe på samme niveau, som før betalingsparkeringens indførelse. Se vedlagte diagrammer.

Forvaltningen har i forbindelse med evalueringen af betalingsparkeringen også fået foretaget en juridisk vurdering af den nuværende ordning og af mulige fremtidige ændringer. Advokaten har i sit notat anbefalet, at betalingszonen og bufferzonen opdeles i flere underzoner, men har samtidig tilkendegivet, at det beror på et kommunalt skøn, om dette findes nødvendigt. Der findes ikke domspraksis på området. Forvaltningen vurderer, at afstandene i Køge er så små, at det ikke kan begrunde en yderligere opdeling af zoner og anbefaler derfor, at den nuværende zone-struktur fastholdes.

I det juridiske notat anbefales det tillige, at der ikke anvendes såkaldte kombinationsløsninger, det vil sige, at der i samme område både kan anvendes P-skive og efterfølgende betales f.eks. en dagsbillet. Nyere domspraksis har kendt sådanne ordninger ugyldige. Det indebærer, at Køge Kommune i bufferzonen bør vælge enten kun at have tidsbegrænsningen på de to timer eller kun at give mulighed for, at gæster til området kan købe en dagsbillet. Sagen er dog kæret til Højesteret, og indtil videre anbefales det derfor at fortsætte den nuværende ordning.

Teknik- og Ejendomsudvalget drøftede mulige ændringer af betalings-parkeringen på sit møde den 20. september 2018. Parkeringsordningen har efterfølgende været drøftet med følgegruppen for betalingsparkerings-ordningen den 2. oktober 2018. I følgegruppen deltager repræsentanter fra Køge Handel, Køge Grundejerforening, Beboerforeningen Sct. Nicolai, Køge Kyst samt 3 medlemmer af Teknik- og Ejendomsudvalget. Referat fra mødet er vedlagt. Efterfølgende er der som aftalt modtaget skriftlige tilbagemeldinger fra henholdsvis Køge Handel og Køge Grundejerforening.

Køge Grundejerforening har i brev af 21. oktober 2018 fremført, at der bør bevares 2-timers gratis parkering i bufferzonen, og at den nuværende ordning med 1 times gratis parkering på Torvet bør fortsætte. Forvaltningen er enig heri.

Køge Handel fastholder i sin tilbagemelding, at: ”betalingsparkeringen må afskaffes i sin nuværende form. Fastholdes betalingsparkeringen i Køge By må Køge Handel kraftigt opfordre til, at der sker en forenkling af parkeringssystemet, navnlig at parkeringssystemerne mellem Køge Kyst og Køge Kommune, for brugernes side af, ikke opfattes som 2 forskellige systemer”….”. Køge Handel mener, at det bedste for bymidten og bufferzonerne vil være 2-timers gratis parkering efterfulgt af betalingsparkering. Det foreslås tillige af Køge Handel, at Køge Kommune afventer afskaffelsen af dagsbillet-muligheden i bufferzonen, indtil Højesteret har truffet beslutning om lovligheden af kombinationsløsninger. 

Forvaltningen vurderer, at det ikke vil være muligt at imødekomme Køge Handels ønske om 2 timer gratis parkering, da det strider imod tidligere indgåede aftaler om at indføre betalingsparkering i Køge by. Derimod kan forvaltningen godt anbefale, at bevare den nuværende ordning i bufferzonen med 2 timer gratis parkering og efterfølgende mulighed for at købe dagslicens, indtil Højesteret har taget stilling til, om denne kombinationsmulighed er lovlig.

På baggrund af evalueringen, advokatens udtalelse samt møderne i følgegruppen foreslår forvaltningen følgende ændringer i den nuværende løsning: 

 • Bufferzonen udvides med en del af Egøjevej for at undgå langtidsparkeringer på vendepladsen. Desuden udvides den til at dække op til boligerne på Gløerfeldtsvej og Margrethevej, 
 • Torvebyen og Rådhusstræde m.v. udgår af betalingszonen, så det dermed tydeligt fremgår, at disse bebyggelser ikke kan erhverve beboerlicens, 
 • Der etableres flere måneds-licenspladser i den vestlige del af betalingszonen men færre på Blegdammen Øst, 
 • På Sdr. Havn er Strandpromenaden den eneste offentlige vej på nuværende tidspunkt. Da området nu udgår af Køge Kommunes betalingszone, foreslås der etableret to-timers tidsbegrænsning her, 
 • Der opsættes bom ved personaleparkeringen på Cementvej, således at den kun kan bruges af kommunens medarbejdere, 
 • Den kommunale parkeringsplads på Østre Banevej opretholdes fortsat som gæsteparkeringsplads til Rådhuset, herunder til byrådsmedlemmer. Det kan herudover overvejes at stille ledig kapacitet til rådighed for personaleparkering, gerne i kombination med pladsen på Cementvej. Ligeledes vil der også her skulle opsættes bom.

Kommunens Hoved Med-udvalg har på sit møde den 23. oktober 2018 behandlet konsekvenserne af betalingsparkeringen for kommunens ansatte. Se vedhæftede referat. 

I den politiske aftale indgået mellem S, K, SF, DF, EL og LA var bl.a. også at nedsætte administrationsgebyret på beboerlicenser til faktisk omkostningsniveau. Forvaltningen har regnet på dette og kommet frem til, at omkostningsniveauet for beboerlicenser for nuværende ligger på 115 kr. Forvaltningen foreslår herefter, at administrationsgebyret nedsættes fra 350 kr. årligt til 115 kr. årligt.

Forvaltningen foreslår, at de nye ændringer på betalingsparkeringsområdet træder i kraft pr. 1. april 2019, således at der kan nå at blive informeret godt om ændringerne, og at der er tid til udførelse af ændringerne.

Økonomi

Det forventes, at der skal bruges ca. 1 mio. kr. på nye skilte, kommunikation og bomme. Udgiften kan afholdes indenfor Teknik- og Ejendomsudvalgets budget til parkering i 2018. 

Kommunikation
Der udarbejdes en kommunikationsplan med pressemeddelelser, hjemmeside, breve i e-boks til borgere og butikker samt gennem annoncer i avisen og nye flyers. Derudover udvides med mere stednær kommunikation i form af skilte.
Beslutning

Ad. 1:
Anbefales.

Ad. 2:
Teknik- og Ejendomsudvalgets flertal bestående af Erik Swiatek (A), Erling Larsen (A), Niels Rolskov (Ø), Flemming Christensen (C) og Torben Haack (F) anbefaler.
Søren D. Brask (V) og Paul Christensen (V) stemmer imod, da forslaget ikke er vidtgående nok.

Ad. 3:
Anbefales.

Ad. 4:
Anbefales.

Ad.5:
Anbefales.

Bilag

Til toppen


216.   Benyttelsen af vejarealer til vareudstilling eller udeservering


Indstilling
Teknik – og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at orientering om benyttelse af vejarealer til vareudstilling eller udeservering tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Køge Kommune har et Vareudstillingsregulativ og et Udeserveringsregulativ. Formålet med disse forskellige regulativer for udeservering og vareudstilling er at gøre det nemmere for de erhvervsdrivende at forstå, hvilke regler der skal overholdes, og hvordan den erhvervsdrivende kan indrette den del af det offentlige vejareal, som støder op til deres butik, og som må benyttes til udeservering eller vareudstilling. Regulativerne hjælper også Teknik- og Miljøforvaltningen, rent administrativt, i sagsbehandlingen. Regulativerne er vedhæftet (bilag 1 +2)

Der bliver udført tilsyn med, at butikkerne overholder de regler, der er gældende for deres område foran deres butik. Hvis regulativerne ikke overholdes, bliver der opstartet en partshøring, og i sidste ende kan den forretningsdrivende få inddraget sin tilladelse til brug af arealet i 30 dage. Vejtilsynet udføres i det omfang, der er ressourcer til det i P-teamet.

I henhold til vejlovens § 80, stk. 2, kan Vejmyndigheden opkræve betaling for brug af et vejareal, når udnyttelsen sker i et forretningsmæssigt øjemed.

Det blev besluttet på Teknik og Miljøudvalgets møde den 24. januar 2012, at der ikke skulle opkræves betaling for vareudstillingen og reklameskilte i bymidten, efter massivt pres fra forretningsdrivende i bymidten.

I efteråret 2018 har forvaltningen udarbejdet en vareudstillingsfolder (bilag 3). Denne er en vejledning til butikkerne i bymidten, som skulle gøre det mere overskueligt for butikkerne, hvordan de må benytte vejarealet til deres vareudstilling. Vejledningen er omdelt til butikkerne i bymidten. Den er ikke omdelt til butikker udenfor bymidten.

I Køge Kommune bliver der betalt en afgift for at benytte et areal til udeservering. Beløbet bliver hvert år pristalsreguleret (bilag 4). Den 1. december 2015 besluttede Teknik og Miljøudvalget, at afgiften skulle halveres for de forretningsdrivende i vinterhalvåret.

Regulativet for udeservering, "Vilkår for brug af vejareal til udeservering i Køge Kommune", er sidst blevet revideret og godkendt af Teknik og Ejendomsudvalget den 9. maj 2018.  Dette regulativ og Teknik- og Miljøforvaltningens godkendelse giver tilladelse til at benytte et vejareal til udeservering. Den enkelte forretningsdrivende skal ansøge, om at bruge et vejareal til udeservering, inden det tages i brug, og faktureres for en hel sæson ad gangen.

Økonomi

Der er i 2018 budgetteret med indtægter for 526.471 kr. på hele udeserveringsområdet. Der er faktureret 629.407 kr. indtil dags dato. De forretningsdrivende på Havnen er ikke opkrævet i 2018 efter Teknik og Ejendomsudvalgets beslutning i møde den 20. september 2018 (166.750 kr.).

Grunden til den større indtægt er, at der er kommet flere forretninger til bymidten, som ønsker at have udeservering (bilag 5).

Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


217.   Status på anlægssager - december 2018


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om status på anlægssager til efterretning.
Baggrund og vurdering

Rådhusudvidelse
Bygningen er afleveret og ibrugtaget. Mangeludbedring pågår. Voldgiftssag pågår.

Rehabiliteringscenter
Mangeludbedring er ved sin afslutning. Bygningen er ibrugtaget af genoptræningen. Boliger forventes indflyttet januar 2019. Skema C er under udarbejdelse.

32 plejeboliger Køge Nord
Totalentreprenøren kører pt. en voldgiftssag mod den underentreprenør, der har udført belægningerne udenfor. Det kan derfor forventes, at det kan trække ud, før vi kan acceptere en mangelfri belægning. Indkøb af inventar og hårde hvidevarer pågår.  

Køge Idrætspark
Byggeprogram på byggeret 2 (model 3) er behandlet politisk i november 2018 med et efterfølgende udbud december 2018. 
Projekt for genhusning og nedbrydning af bygning indeholdende faciliteter for bad og omklædning udbydes i indeværende måned, således at genhusning kan gennemføres inden ibrugtagning af stadion og nedbrydning nås inden byggeret 2 går i jorden medio 2019.
Hal 3 kører efter planen med  forventet ibrugtagning ultimo 2019.
På stadionprojektet er kunstgræsbane etableret, og tribune samt tilhørende arealer forventes færdig i januar 2019.
For infrastruktur/parkering er dispositionsforslag opdateret for endelig aftale med investor på byggeret 1 med henblik på udførelse af fælles parkeringspladser og adgangsveje m.v.
Byggepladser koordineres fortsat ved afholdelse af fællesmøde hver 2. uge.
KIP-hjemmeside opdateres løbende.

Multihal i Lellinge
Der er søgt byggetilladelse, som skal gives inden fysisk opstart.

Den overordnede tidsplan følges, og byggeriet forventes ibrugtaget sommeren 2019.

Der vedhæftes til udvalgets orientering en kopi af den projektmappe, der er en del af aftalegrundlaget med entreprenøren.

Ombygning af Stensbjergvej
Signalanlæggene er designet til og testet for trafiksituationen, når universitetshospitalet er ibrugtaget - og testperioden er nu afsluttet. Tidsplan for hospitalsbyggeriet er ændret i forhold til forventningerne ved udbud af vejombygningen, hvorfor signalanlæg tilpasses den mellemliggende periode. Såvel tilpasninger af signalanlæg som ændringer af afvanding på Lykkebækvej er under afklaring med hospitalsbyggeriet. 

Køge Nord - Parkér og Rejs
Banedanmark arbejder fortsat med aptering af stationsbroen. Forsinkelsen på broen påvirker fremdriften af kommunens anlæg af Parker og Rejs og stationsforpladser, da Banedanmarks entreprenør fortsat skal have adgang til broen via Parker og Rejs-byggeplads. På fjernbanesiden nærmer P-pladserne sig færdiggørelse med asfaltbelægning, og anlægsarbejderne på Stationsforpladsen er påbegyndt. På S-banesiden er dele af stationsområdet fortsat ikke til rådighed på grund af broarbejder, og opstarten er nu ca. 10 måneder forsinket i forhold til oprindeligt planlagt. Kommunens entreprenør forventer problemer med at færdiggøre anlægget inden planlagt åbning af København - Ringstedbanen, som ifølge Banedanmark er planlagt til udgangen af maj måned 2019. Der arbejdes nu med en revideret tidsplan for Parker og Rejs for at afdække muligheden for rettidig færdiggørelse af kommunens anlægsarbejder til stationens åbning. En afkortet tidsplan vil givetvis udløse krav til forceringsomkostninger fra kommunens entreprenøren. Forcering igangsættes alene efter nærmere aftale med Banedanmark.  

Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen
Inddragelse af beboerne på Langesvej påbegyndes i 2018. Der er ikke nye bemærkninger.

Kunstgræsbane i Bjæverskov
Indhentning af myndighedsgodkendelser har givet anledning til ekstra undersøgelser vedr. kunstgræsbanens mulige påvirkning af grundvand og er ikke endeligt på plads endnu. Forvaltningen er i tæt dialog med boldklubben, så de løbende er orienteret om projektets stade.

Kildebjergs Agre - etape 3
Byggemodning i Bjæverskov med opstart 1. august 2018. Her anlægges kloak, veje, stier og grønne områder for 35 parcelhusgrunde og 2 storparceller. Lige nu udføres etablering af ledninger, opbygning af vejkasse, etablering af fortove, parkeringsarealer og vejbelysning på den ene vej - kloakarbejder er udført. Ovenstående arbejder er udført på den anden vej. Der er planlagt asfaltering af vejene i december.

Busbro over Lille Syd-banen
Museum Sydøstdanmark har færdiggjort arkæologisk udgravning.  Der kunne udskilles mindst 4 huse og 3 udhuse formentligt dateret til jernalder/vikingetid. Arealerne blev frigivet til anlægsarbejde den 6. november. Aftale om teknisk rådgivning er indgået med Sweco A/S, standstillperioden udløb den 13. november, og opstartsmøde blev afholdt den 15. november. Projekteringen er opstartet og forventes at strække sig til uge 12 i 2019.

Cykelsti Ejby imod Køge
Anlægsarbejdet ved krydset Ejbyvej/Salbyvej pågår og følger pt. tidsplanen. Arbejdet forventes færdigt medio december.
Projektering af den dobbeltrettede cykelsti langs Salbyvej er i gang. Mulig løsning under banebroen fremlagt for Banedanmark. Ligeså forventes det snarest, at Vejdirektoratet præsenteres for samme løsning for motorvejsbroen.

Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


218.   Opfølgning på Herfølge Bydelsplan og Byplan Borup - projekter


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Klima- og Planudvalg og Økonomiudvalg, at projekterne som angivet i dagsordensteksten tildeles midler som opfølgning på Herfølge Bydelsplan og Byplan Borup. 
Baggrund og vurdering

Bydelsplanerne blev vedtaget i henholdsvis 2016 og 2017 og er strategier for byernes udvikling, der afrundes med handlingskataloger med hver 20-25 ønskede tiltag - konkrete fysiske projekter og/eller processer. De ønskede tiltag har det til fælles, at deres formål er at fremme byliv og byernes attraktivitet.

Der er på budget 2018 afsat 1,023 mio. kr. til fysiske projekter eller processer, som tænkes udvalgt fra bydelsplanernes handlingskataloger.

Der er i august og september afholdt dialogmøder med repræsentanterne fra Herfølge Bydelsplan og Byplan Borup. Forud for møderne er de inviterede blevet bedt om tilkendegivelse af, hvorvidt de anså sig som værende repræsentative for lokalsamfundet og arbejdet bag bydelsplanen/byplanen.

Konklusionen fra begge møder er, at der er ønske om at anvende midlerne til fysiske konkrete tiltag. Midlerne vil således hurtigt kunne blive anvendt. De deltagende har angivet en ønsket prioritering mellem de oplistede tiltag og konkretisering, hvor det har været muligt. Projekterne er ikke på nuværende tidspunkt konkretiseret, hvilket betyder, at det pt. ikke er muligt at sige, hvor langt midlerne rækker.

Efter vedtagelsen af fordeling af midlerne overdrages projekterne til ETK, Anlæg og Borup Borgerforening for gennemførelse af projekterne. Projekterne forventes endeligt gennemført i foråret 2019. 

Herfølge
Herfølge Borgerforening med deltagelse af Herfølge Skole ønsker midlerne anvendt til:

 1. Realisering af Byparken
  Herfølges borgere og Køge Kommune har siden 2005 haft et stort ønske om etableringen af en ”bypark” på hjørnet af Billesborgvej og Vordingborgvej (Herfølge Skoles grønne areal).

  Det er udtrykt i Strategiplanen for Herfølge bykerne fra 2005 og i den nye bydelsplan for Herfølge fra 2017. Der foreligger stadig udkast og tegningsforslag til byparken i Teknik- og Miljøforvaltningen.

 2. Gadekærsrenovering ved Billesborgvej

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at midler til byparken prioriteres, og at eventuelle, resterende midler anvendes til renovering af gadekær.

Borup
Borup Borgerforening, Kunstforeningen og Idrætsforeningen har afleveret hver deres forslag, der alle tager udgangspunkt i de projekter, der i byplanen er oplistet på 0-2 års horisonten. Forslagene fra Borup Borgerforening er udvalgt på baggrund af et afholdt borgermøde den 3. september 2018, hvor ca. 60 deltagende borgere stemte om ønsker til tiltag fra Byplan Borup.

Forvaltningen har holdt møde med de tre foreninger, og der er opbakning til de projekter, der fremgår af vedhæftede skema:

 • Faciliteter omkring Kimmerslev sø; badebro og stiforløb med bænke, skilte osv.
 • Infoskærme til formidling af byens aktiviteter
 • Motionsredskaber ved hallen og evt. på løberute
 • Hundeskov
 • Eventuelle restmidler til forskønnelse af bycentret

Forvaltningen anbefaler, at de fire første projekter gennemføres, og at de resterende ca. 230.000 kr. anvendes på tiltag til forskønnelse af bycentret.

Økonomi
Der er afsat 1,023 mio. kr. på anlægsbudgettet i 2018 til realisering af projekter i henholdsvis Herfølge og Borup. Beløbet er frigivet, jf. Byrådets beslutning den 26. juni 2018.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


219.   Fortsat udvikling af ETK Ejendomme


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget drøfter punkt 17-21, som er anbefalinger udenfor kommissorium om afbureaukratisering i ETK Ejendomme.
Baggrund og vurdering

For ca. 4 år siden centraliserede Køge Kommune sit ejendomsområde i et Ejendomscenter, som nu drives som en del af ETK/Teknik- og Miljøforvaltningen. I 2014 oprettedes Ejendoms- og Driftsudvalget, som er ansvarlig for det samlede drift- og vedligeholdelsesbudget til kommunale bygninger. Ud fra en helhedsbetragtning har centraliseringen medført en del stordriftsfordele, og nye synergier i den daglige drift af kommunens bygninger. Ejendomsområdet har bidraget til kommunens koncernbesparelser med mere end 30 mio. kr. årligt.

Den lokale oplevelse blandt en del af kommunens skole- og institutionsledere er imidlertid, at det var nemmere i "gamle dage", da hver institutionsleder rådede over sit eget drift- og vedligeholdelsesbudget.

Afbureaukratiseringsudvalget har tilbage i marts 2017 ønsket at få undersøgt "De interne arbejdsgange mellem ETK og institutionerne, samt rollefordelingen mellem Ejendomsudvalg og fagudvalg." En evaluering blev fremlagt af Teknik- og Miljøforvaltningen for Afbureaukratiseringsudvalget på deres møde den 25. august 2017. Afbureaukratiseringsudvalget drøftede resultaterne og indstillede efterfølgende deres anbefalinger til fagudvalget. Det er disse anbefalinger, der er arbejdet videre med indenfor ETK Ejendomme.

På Teknik- og Ejendomsudvalgets møde den 3. oktober 2018 blev opfølgning på arbejdet med afbureaukratisering i ETK Ejendomme godkendt, og det blev besluttet, at punkt 17-21, som er anbefalinger udenfor undersøgelsens kommissorium, som Teknik- og Ejendomsudvalget skal beslutte, om de vil gå videre med, vil blive taget op igen på udvalgets møde den 5. december 2018.
Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning

Drøftet.

Forvaltningens med rødt anførte bemærkninger godkendt.

Bilag

Til toppen


220.   Orientering fra formanden


Indstilling
 • Brev fra Transportministeriet som svar på borgmesterens henvendelse om betjening af Køge Nord St. (bilag vedlagt)
 • Standsning af byggeri i kolonihave
Beslutning
Udvalget beder om at få foretræde for Transportudvalget vedr. skiltning til parker- og rejs-anlægget ved Køge Nord Station.
Bilag

Til toppen


221.   Orientering fra forvaltningen


Indstilling
 • Status på vintertjenesten
 • Aftale om hjælp ved P-standere i juleperioden
 • Henvendelse om rute 120 sammen med Greve og evt. Solrød Kommune
 • Særlig indsats for nationale cykelruter: Køge Kommune har fået tilsagn om 100 % tilskud på 155.000 kr. til projektet ”Opdateret skiltning på national cykelrute 9 gennem Køge Kommune” fra puljen ”Særlig indsats for nationale cykelruter” .Tilskuddet skal dække udgifter til: trafikmålinger (10 stk.), indkøb af nye skilte (ca. 40 stk.), opsætning af nye skilte samt nedtagelse af gamle skilte.
Beslutning
 • VVM Stevnsvej til 15 mio. kr. igangsættes primo 2019.

Til toppen


222.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


223.   Udbud - rengøring (Lukket punkt)Til toppen


224.   Udbud - parker (Lukket punkt)Til toppen


225.   Kommunale bygninger 3 (Lukket punkt)Til toppen


226.   Køge Idrætspark - lejeaftale (Lukket punkt)Til toppen


227.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 21.02.19