Referat af møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 08.10.2020 kl. 16:30 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Søren D. Brask, (V)

Afbud:

Torben Haack, (F)

177.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt, punkt 182 op som første punkt.

Andreas Bech (F) deltog som stedfortræder for Torben Haack (F).

Fraværende
Flemming Christensen (C)
Torben Haack (F)

Til toppen


178.   Godkendelse af Fase 1 for Ny Føllehavegård


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen og Velfærdsforvaltningen indstiller til

Teknik- og Ejendomsudvalget med afsæt i de tekniske forhold, at

1. projektforslaget godkendes med nedenstående tilpasninger, og

2. der indgås kontrakt for fase 2.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget med afsæt i de socialpædagogiske forhold, at

3. projektforslaget godkendes med nedenstående tilpasninger,

4. fritagelse for individuel forbrugsafregning godkendes, og

5. der indgås kontrakt for fase 2.

Baggrund og vurdering

Vinderen af totalentreprisen Georg Berg A/S blev godkendt på udvalgsmøde i juni 2020 med efterfølgende indgåelse af kontrakt på fase 1.

Undervejs i fase 1 er de ved licitationen anførte forbehold, der blev kapitaliseret til mellem 400.000 kr. til 600.000 kr. ekskl. moms, løst i dialog med følgegruppen ved projektoptimering af inde- og udearealer samt bygherreleverancer og teknisk inventar.

Projektet er således tilpasset på følgende væsentlige områder, hvilke særligt fremgår af bilag 2 og 3, således at intensionerne i byggeprogrammet og lokalplanen etc. fortsat opfyldes:

 • Indretning og arealudnyttelse (bilag 1) udgør inklusiv adgangsarealer 748,2 m2 for boliger, 109,3 m2 for servicedelen og 69,1 m2 for udenomsrum - i alt 950,7 m2.
 • Der forberedes for etablering af supplerende parkeringspladser (bilag 4).
 • Der implementeres en for Ny Føllehavegård omkostningsneutral fælles affaldsløsning med de bestående 32 boliger (bilag 7).
 • Døgnrytmelys ændres fra at omhandle boliger til fællesophold, køkken og gange.
 • Teleslyngeantenne og audioanlæg (indbygningshøjttalere) som fast installation udgår, hvilket teknisk håndteres med trådløse enheder.
 • Lederkontor og vagtstue er samlet i ét rum.
 • Vaskeri er lagt sammen med teknikrum for El (tavler) og VVS (varmefordeling).
 • Teknikrum for ventilation og VVS er flyttet fra tagrum til skur på terræn ved hjælpemiddeldepot.
 • Cykelskur udvidet.
 • Væghængt toiletskål er ændret til gulvstående model med P-vandlås.
 • Håndvaske med hæve-/sænkefunktion i boligernes baderum udføres også med sidestyr.
 • Beplantning rundt om bygningen reduceres til græsareal med hæk og hegn omkring området.

For at mindske beboernes udgifter til vand og varmeregnskabsfirma samt udskiftning af målere, foreslås fritagelse for individuel måling af forbrug i boligerne. Det giver god mening, når der er tale om bolig- og fællesarealer, herunder køkkenfaciliteter, vaskeri og fælles bad, da forbruget her er højest og ikke på de enkelte lejeres lejemål. Fællesarealer afregnes i forvejen efter en nærmere defineret fordelingsnøgle (antal boliger, driftstider og arealer etc.). For at fremtidssikre ejendommen for eventuel ændret afregningsform, forberedes boligernes installationer for senere montering af individuelle forbrugsmålere (El, vand og varme).

Med godkendelse af fase 1 kan totalentreprisekontrakten med Georg Berg A/S udvides med fase 2 betinget af Økonomiudvalgets og Byrådets efterfølgende godkendelse af skema B. Fase 2 inkluderer byggeriets realisering med udarbejdelse af myndighedsprojekt, hovedprojekt og efterfølgende opførelse.

Tidsplanens væsentligste milepæle:

 • Oktober 2020: Godkendelse af fase 1 og kontraktindgåelse på fase 2,
 • November 2020: Godkendelse af skema B,
 • Februar 2021: Byggestart,
 • Ultimo 2021: Ibrugtagning.
Økonomi

Det tidligere bevilgede budget overholdes med det i fase 1 udarbejdede projektforslag, hvor det afsatte beløb til indretning, inventar og hjælpemidler på 1,1 mio. kr. er fuldt udnyttet til døgnrytmelys, loftlifte og forøgede arealer på udenomsrum inkl. besparelsen ved fritagelse for individuel afregning af forbrug i boligerne. Der er ikke disponeret yderligere til indkøb af inventar og hjælpemidler.

Med den beregnede arealopgørelse (bilag 1) udvides skema A fra 850 m2 til 950,7 m2 - en forøgelse på 100,7 m2 således:

Boliger:          Ændres fra 750 m2 til 748,2 m2.

Serviceareal:  Ændres fra 100 m2 til 202,5 m2.

Kommunikation

Undervejs i fase 1 har projektets følgegruppe, bestående af pårørende, personale, ledelse og driftsteam samt repræsentant fra Handicaprådet, deltaget i 3 workshops faciliteret af Georg Berg A/S, og der følges op med en supplerende 4. workshop, når godkendt projektforslag foreligger. 

I den videre projektering i fase 2 inddrages følgegruppen fortsat på behørig og hensigtsmæssig måde.

Beslutning
Ad. 1 og 2: Godkendt.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


179.   Steinmannsvej 2, Køge - servitut


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at  

 1. der gives positivt tilsagn til ønske om aflysning af oversigtsservitut,
 2. der gives endelig beslutningskompetence til forvaltningen, såfremt der ikke tilgår yderligere oplysninger som ændrer sagen.
Baggrund og vurdering

Ejeren af Steinmannsvej 2, 4600 Køge, har ved mail af 14. februar 2020 rettet henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen med henblik på at få aflyst hvilende oversigtsservitut på hans ejendom matrikelnr. 2eø, Ølby By, Højelse.

Af tinglysningsridset over de daværende matrikulære forhold samt placering og omfang af servitutten, er der ingen umiddelbar sammenhæng med de nuværende matrikulære forhold. Dette medfører, at servitutten ikke kan håndhæves og alene ligger som en byrde på ejendommen.

Endvidere fremgår det i servitutteksten, at den er pålagt matrikelnr. 2d, som er den nuværende private fællesvej - Steinmannsvej.

Lovhjemlen er ikke angivet på servitutten, men da Præstø Amts Vejbestyrelse er påtegnet som påtaleberettiget, og da hensigten er at sikre trafiksikkerhedsmæssige forhold, antages at servitutten er pålagt med hjemmel i den daværende vejbestyrelseslov, som senere er erstattet af vejlovens bestemmelser (§40 stk. 4 - Fri oversigt ved vejkryds).

Ifølge delegationsplanen skal sager jf. Lov om offentlige veje - kapitel 5 - Sikring af vejanlæg, fremlægges for Teknik- og Ejendomsudvalget.

Der indstilles til, at der gives borgeren et positivt udsagn om, at forvaltningen vil være imødekommende overfor en aflysning af servitutten.

Ansøger vil isåfald blive henvist til at rette henvendelse, evt. via en landinspektør, til Tinglysningen.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Ad. 1 og 2: Godkendt.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


180.   Opstilling af omklædningspavilloner ved Herfølge Svømmehal


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at der opstilles omklædningspavilloner ved Herfølge Svømmehal, og at udgiften i første omgang afholdes af Køge Kommune.
Baggrund og vurdering

Repræsentanter fra Herfølge Svømmehal og Køge Svømme Klub (KSK) har i august 2020 henvendt sig til Teknik- og Miljøforvaltningen. Efterfølgende har Herfølge Svømmehal henvendt sig den 3. september 2020 med en ansøgning om omklædningspavilloner (bilag 1).

Henvendelsen drejede sig om, at der på grund af Corona-krisen er opstået en situation, hvor Herfølge Svømmehal mangler lokaler med omklædningsfaciliteter, når arealrestriktioner i forbindelse med Covid-19 skal overholdes.

Udfordringen kan løses ved, at der på bagsiden af svømmehallen opstilles omklædningspavilloner (herrer/drenge og kvinder/piger). Adgang til pavillonerne kan ske gennem en dør i facaden og via en til lejligheden opstillet forbindelsesgang (bilag 2).

På baggrund af dialog med KSK og afdækning af behov har forvaltningen indhentet tilbud fra firma A på en passende løsning med leje af egnede pavilloner og etablering af forbindelsesgang. KSK har indhentet tilbud fra firma C, og forvaltningen har – på opfordring fra det politiske niveau – indhentet endnu et tilbud fra firma M.

Forvaltningen er endvidere blevet bedt om at besigtige en tilsvarende løsning i en ”nabokommune”, hvor der også har vist sig et behov for pavilloner til omklædning i forbindelse med en svømmehal. Denne løsning kan ikke anbefales, idet der er benyttet moduler der ikke er egnede, og som ikke kan benyttes om vinteren. Der er heller ikke etableret forbindelsesgang, hvorfor transport mellem svømmehal og omklædningsmoduler sker i det fri, gående på en måtte af Fibertex.

Når de 3 tilbud fra firma A, C og M sammenlignes, og der indregnes udgifter til opstilling og nedtagning samt leje afledte og driftsudgifter, viser det sig, at tilbud fra firma A er billigst (bilag 3 - LUKKET).

Udgifterne er beregnet ved leje i henholdsvis 12 og 24 måneder og fordeles tidsmæssigt, som vist på vedhæftede bilag 4 (LUKKET).

En løsning med leje i 12 måneder vil i alt koste ca. 675.000 kr. I denne pris indgår:  

 • Etableringsudgifter fra pavillonfirma A med ca. 177.000 kr.  
 • Kommunens egne etableringsomkostninger (udenfor firma A’s tilbud) med ca. 172.000 kr.  
 • Leje i 12 måneder med ca. 126.000 kr.  
 • Afledte driftsudgifter på ca. 88.000 kr.  
 • Afregning ved pavillonfirma A og retablering af terræn, i alt ca. 110.000 kr.

Skal pavillonerne lejes i 24 måneder, vil den samlede pris være ca. 870.000 kr. Forskellen på knap 200.000 kr. skyldes et ekstra års leje og et ekstra års afledte driftsudgifter.

Det bemærkes, at en pavillonløsning maksimalt kan benyttes i 24 måneder, idet det er den længste periode, der vil kunne gives tilladelse til en løsning med pavilloner.

Hvis indstillingen tiltrædes og igangsættes i løbet af oktober 2020, vil udgifterne i 2020 kunne beregnes til ca. 400.000 kr. (349.000 kr. til etablering, 32.000 kr. i leje, 22.000 kr. i afledt drift).

Tidspunkt for igangsætning af arbejderne vil være afhængig af, hvornår der kan opnås byggetilladelse. I den forbindelse skal det bemærkes, at undtagelsesbestemmelserne i forbindelse med Corona udløb 1. juli 2020, hvorfor denne sag må forventes at tage den ”normale” ekspeditionstid for at opnå en byggetilladelse (normalt 4-8 uger).

Der er et politisk ønske om, at midler til dækning af udgifterne i første omgang skal findes indenfor forvaltningens ramme.

P.t. er alle midler til genopretningsprojekter disponeret, hvorfor midlerne alene kan findes ved at udsætte planlagte eller igangværende projekter. Det kan ikke oplyses, om udsættelse af projekter kan risikere at få afledte konsekvenser på et senere tidspunkt.

Det skal bemærkes, at den af KSK beskrevne og ønskede løsning ikke indeholder mulighed for at badende bliver vasket eller skyllet efter ophold i bassinet. Der er alene tale om, at de badende efter svømning går op af bassinet og går til omklædningspavillonerne medbringende deres tøj, og i pavillonerne tørrer sig og tager deres tøj på igen.

KSK har på et møde 22. september 2020 bekræftet, at de ikke ønsker en løsning med mulighed for at blive skyllet efter ophold i bassinet.

Økonomi

Hvis udgifterne i første omgang afholdes indenfor Teknik- og Miljøforvaltningens ramme, vil tiltrædelse af nærværende indstilling ikke påvirke kommunens kassebeholdning.

Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til finansiering af udgifterne i 2021 (12 måneders leje) og evt. 2022 (24 måneders leje), ligesom der på nuværende tidspunkt ikke er taget stilling til, hvornår og hvordan KSK kan tilbagebetale de udgifter, som Køge Kommune har.

Alternativt, til at KSK tilbagebetaler udgifterne, kan det politisk besluttes, at disse afholdes af Corona-midlerne som et Covid-19-tiltag.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


181.   Parkering på Ravnsborgvej


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at der indføres parkeringsforbud på Ravnsborgvej på strækningen mellem Ravnsborgvej 53-99 og indkørslen til Ravnsborghallen.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har i løbet af de seneste par måneder modtaget flere henvendelser fra borgere og skolebestyrelse om parkerede biler på Ravnsborgvej.

Parkering på Ravnsborgvej er tiltaget kraftigt efter opførelsen af nye boligområder, hvor beboerne i nogle områder skal betale en månedlig parkeringslicens for at benytte ejendommenes parkeringspladser. I de perioder, hvor mange bilister parkerer på Ravnsborgvej, opleves der jævnligt problemer med fremkommeligheden. Samtidig tager de parkerede biler til tider oversigten ved stikrydsningerne (markeret med gult på bilag 1), således at det som gående eller cyklist er vanskeligt at orientere sig, inden man krydser vejen. Disse stikrydsninger benyttes bl.a. af skolebørn til Søndre Skole. Strækningen benyttes også af børn og voksne, der cykler eller går til Ravnsborghallen og springcentret i deres fritid.

Fotoregistrering på Ravnsborgvej tyder på, at det hovedsageligt er ud for det nye byggeri på Ravnsborgvej nr. 10 A-D (markeret med orange), at der er problemer med mange parkerede biler. Da der er adskillige stitilslutninger på strækningen, vil forvaltningen dog anbefale, at der etableres parkeringsforbud på strækningen mellem Ravnsborgvej 53-99 og indkørslen til Ravnsborghallen (markeret med rødt).

Den helt nøjagtige udstrækning af parkeringsforbuddet og placering af tavler vil forvaltningen vurdere på stedet. Politiets godkendelse er nødvendig for etablering af forbuddet.

Umiddelbart vurderer forvaltningen ikke, at forbuddet vil flytte de parkerede biler til andre veje, da der som regel helst parkeres tæt ved boliger. Skulle parkeringsforbuddet dog medføre uhensigtsmæssig parkering på nærliggende veje, vil forvaltningen vurdere dette særskilt med henblik på at ændre eller tilføje restriktioner.

Økonomi
Opsætning af tavler afholdes af driftsmidler for trafiksikkerhedsområdet.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


182.   Bestilling af bustrafik 2021


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at

 1. Linje 101A:
  Antallet af afgange fra Ølby St. til Køge Nord St. via Campus Køge, øges fra 3 til 6 pr. time i myldretiden. Til gengæld reduceres antal af afgange fra 3 til 2 pr. time uden for myldretiden og fra 3 til 1 pr. time i aften og weekenden.  
 2. Linje 242: 
  Ændre ruteføring, så den fremover kører Ejby - Lille Skensved - Ølby St.- Hospitalet, samt tilpasse driften, så bussen kører fra ca. kl. 5-22 i hverdage og kl. 9-16 i weekenden.
 3. Linje 245R:
  Ændre ruteføring, så den fremover kører Borup St. – Ejby – Køge St.
 4. Linje 246:
  Ændre ruteføring, så den fremover kører Borup St. – Bjæverskov - Ejby – Campus Køge – Køge Nord St. – Lille Skensved – Solrød Strand St. Derudover tilpasses driften, så bussen kører fra ca. kl. 6-22 i hverdage (Der er ingen drift i weekenden).
 5. Linje 246:
  Ekstrakørsel om morgenen forlænges til Slimminge og Gørslev.
 6. Linje 246:
  Evt. beslutning af halvtimesdrift i myldretiden (tidsrummet 6-9 og 14-18) på strækningen Bjæverskov-Ejby-Campus-Køge Nord St. i aktuel retning.
 7. Linje 248: 
  Nedlægges, da de andre buslinjer dækker denne korridor.
Baggrund og vurdering

På Teknik og Ejendomsudvalgsmødet den 10. september 2020 var der temamøde om den kommende bustrafikbestilling 2020 (K21). Trods yderligere 4,9 mio. kr. til busområdet i 2021 mangler der stadig ca. 2 mio. kr. i busbudgettet. Med udgangspunkt i de økonomiske udfordringer på busområdet, blev der på mødet fremlagt et optimeringsforslag af buslinjerne i Køge Vest/Nord. Optimeringsforslaget er udarbejdet med afsæt i den tidligere fremlagte evalueringsrapport af buslinjerne i Køge Vest (Teknik- og Ejendomsudvalget den 18. august 2020).

Siden udvalgets møde den 10. september 2020, er der blevet afholdt møde i Kollektiv trafikgruppen. Input og feedback fra Kollektiv trafikgruppen fremgår af bilagene.

Alle tiltagene i det fremlagte forslag er afhængige af hinanden og kan derfor ikke stå alene.

I forslaget er der taget afsæt i, at buslinjerne ikke længere skal stjæle passagerer fra hinanden, hvilket var en af hovedpointerne i Køge Vest-evalueringen. Derfor er flere af linjerne omlagt, dog med fokus på, at de nuværende rejserelationer fastholdes i videst muligt omfang. Derudover er der arbejdet ud fra den præmis, at busnettet skal fremtidssikres, og at busbudgettet skal gøres robust. I takt med at byudviklingsområder eller jernbanenettet bliver færdiggjort og tages i brug, kan der være behov for at øge driftsomfanget (antallet af ture eller frekvensen) på den enkelte buslinje. Til en start anbefales driftsomfanget, som er skitseret i tabellen. 

Sidenhen er der kommet afgørelse i A19-udbuddet hos Movia, som har resulteret i en årlig besparelse på 700.000 kr. på linje 246 fra 2022 og frem. Denne besparelse giver mulighed for at imødekomme ønsket om at fastholde halvtimesdriften på strækningen mellem Ejby og Campus i myldretiden mod en mindre merudgift. Det er dermed muligt at oprette halvtimesdrift på strækningen Bjæverskov-Ejby-Lille Salby-Store Salby-Campus-Køge Nord St. i myldretiden i aktuel retning (tidsrummet 6-9 og 14-18).

Linje 101A

 • Fast 10-minuttersfrekvens på linje 101A mellem Ølby St. og Køge Nord St. via Campus Køge i myldretiden.

 • Alle afgange kører via Campusbuen/Campustorvet.

 • Driftsudvidelsen finasieres ved en reduktion i den nuværende ekstrakørsel.

Linje 242:

 • Det anbefales, at der kigges på at opgradere stoppestedet i Store Salby med henblik på, at borgere i Højelse kan anvende dette stoppested til/fra Køge Nord St.
 • Borgere i Ejby vil fremover skulle anvende linje 242 til Ølby St. Derudover kan de benytte linje 245R til Køge St. hvor de kan skifte til 101A eller benytte linje 246 til Campus, hvor de ligeledes kan skifte til 101A.

Linje 245R:

 • Omlægningen vil styrke Køge som handelsby, da den højfrekvente buslinje flyttes til Køge Centrum.
 • Bedre betjening af Køge Gymnasium.
 • Markant forbedring af busbetjeningen mellem Borup, Ejby og Køge i ydretimerne.
 • Bedre betjening af Nørremarken mod Køge. Det anbefales dog ikke at lade bussen køre indenom Nørremarken, da Nørremarken i forvejen er betjent af linje 103. I stedet bør stoppestedet på Ølbyvej opgraderes.

Linje 246

 • Bjæverskov og Vemmedrup får en direkte busforbindelse til Campus og Køge Nord St. med en tidsbesparelse på 16-27 minutter. Ud over den nuværende ekstratur om morgenen mod Campus Køge, kan det blive nødvendigt med endnu en ekstratur for at undgå kapacitetsproblemer i spidstimen.

 • Den direkte busforbindelse mellem Borup/Ejby og Campus opretholdes - dog med halveret frekvens og en øget køretid på 5-6 minutter for borgerne i Borup til Campus.

 • Bussen vil ikke længere køre indenom Regnemark og Kulerup. Her skal der kigges på de trafikfaglige forhold på Vestre Ringvej og muligheden for etablering af nyt stoppested.   

 • STC III og den yderligere erhvervsudvikling langs Egedesvej bliver busbetjent.

 • For at fastholde forbindelsen fra Lille Skensved til Solrød Strand St. og gymnasiet i Solrød, skal der kigges på muligheden for etablering af nyt stoppested ved Naurbjergvej/Egedesvej.

 • Fra Solrød og Lille Skensved vil der opnås direkte forbindelse til Køge Nord St. og Campus.

 • Der kan være et potentiale i at opjustere frekvensen på linje 246 for at imødekomme et stigende behov for rejser til/fra Køge Nord St.

 

Linje 246 (Ekstrakørsel)

 

 • Movia har valgt at imødekomme ønsket om at forlænge den nuværende ekstrakørsel (fra Bjæverskov via Ejby mod Campus Køge), så den fremover starter i Gørslev og Slimminge. Dette sker mod en mindre merudgift i timeprisen. Der kan derfor ses bort fra de priser som tidligere er blevet oplyst på udvalgsmødet den 10. september 2020. Merudgiften er angivet som et estimat i økonomiopgørelsen og kan derfor godt ændre sig en smule. Ekstrakørslen bliver udbudt årligt, og prisen kan derfor også varierer fra år til år.

Ovenstående ændringer vil stille et behov for, at der afsættes anlægsmidler til at opgradere 3-5 busstoppesteder, som der pt. ikke er midler til i busbudgettet.

Økonomi

Ændringen vil blive implementeret juni 2021. Der vil derfor være økonomisk halvårseffekt i 2021 og fuld effekt i 2022. Det er ligeledes vigtigt at fremhæve den usikkerhed, som altid forekommer i busøkonomi, da små ændringer i drift eller passagertal kan have stor indflydelse på det samlede tilskudsbehov.  

Linje                    Ændring i årligt tilskudsbehov            

101A                      0,0 mio. kr.

242*                    - 0,9 mio. kr.

245R                      0,0 mio. kr.

246                      +0,8 mio. kr. (+merudgift hvis Halvtimesdrift tilvælges)     

246 (ekstra)          +0,1 mio. kr. (estimat)     

248                      - 1,7 mio. kr.

Sum                     - 1,7 mio. kr. (0,85 mio. kr. i 2021 grundet halvårseffekt)

*De ændringer, som foretages på linje 242, vil medføre en bod, som skal modregnes besparelsen på de 1,7 mio. kr. (0,85 mio. kr. i 2021 grundet halvårseffekt). Boden skyldes, at der allerede har været ændret en del i den kontrakt, hvor linje 242 er placeret. Størrelsen på boden er 100.000 kr. i 2021 og 350.000 kr. i 2022.

Beslutning

Venstre stillede ændringsforslag om, at 245 fortsættes til Ølby. Paul Christensen (V) og Søren D. Brask (V) stemte for.

Erik Swiatek (A), Erling Larsen (A) og Niels Rolskov (Ø) stemte nej.

Punkterne 1 til 7 med forvaltningens ændringer godkendt af alle partier.

Der var enighed om bedre og tidligere dialog med kollektiv trafikgruppen. Der var enighed om, at den progressive trafikpolitik skal fortsættes herunder i forhold til Ejby, Ll. Skensved og Køge Nord Station fra begge byer. Enighed om, at Køge Nord Station er vigtig at få så meget kørsel som mulig til af miljø-og klimamæssige grunde.

Udvalget opfordrer til et temaemne om den kollektive trafik med den kollektive trafikborgergruppe for en mere overordnet strategi på området.

Fraværende
Flemming Christensen (C)
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


183.   Strandpromenaden - åbning for dobbeltrettet færdsel


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at orienteringen om åbning af Strandpromenaden for dobbeltrettet færdsel, tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Ifølge lokalplan 1040 "Nyt byområde på Søndre Havn - SH1, SH2 og SH4-4" skal Strandpromenaden være en af de primære til- og frakørselsveje til de nye boligområder i Søndre Havn.

I starten af udviklingen af Søndre Havn oplevede beboerne i den eksisterende nordlige ende af Strandpromenaden væsentlige gener fra tung byggepladstrafik på trods af skiltning om lastbiler forbudt. For at friholde Strandpromenadens nordlige del for tung trafik blev den midlertidigt spærret for gennemkørende trafik i august 2017. For at imødekomme ønsker fra tilflyttere til de nye ejendomme i Søndre Havn blev spærringen ændret til en midlertidig sydgående ensretning i marts 2019 med udsigt til, at den vil blive åbnet for dobbeltrettet trafik, når det blev muligt. Der har fortsat været forbud mod lastbiltrafik på den nordlige del af Strandpromenaden, med undtagelse for kørsel til Køge Miniby, renovationskørsel og vareleverancer til Tapperiet.

En hindring for at åbne for dobbeltrettet trafik har været byggeplads på byggefelt SH2-3 (det gamle jobcenter), som har lagt beslag på den østlige side af vejen. Entreprenøren for byggeriet af Blåklokken på SH2-3 har nu meddelt, at de forventer at kunne flytte byggepladshegnet væk fra kørebanen på Strandpromenaden i slutningen af oktober 2020.

Teknik- og Miljøforvaltningen planlægger derfor at åbne Strandpromenaden for dobbeltrettet færdsel, når byggepladshegnet er flyttet fra kørebanen, så færdsel både til og fra Søndre Havn kan flyttes til Strandpromenaden og dermed nedbringe den trafikale belastning på især Sveasvej og omkringliggende veje.

Forbuddet mod lastbiler på den nordlige del af Strandpromenaden planlægges fastholdt, så byggepladstrafik til de igangværende og kommende byggefelter i Søndre Havn fortsat henvises til tvangsrute via Strandkvanen og Søndre Molevej.
Økonomi
Ændring af afspærring og skiltning på Strandpromenaden afholdes indenfor ordinært driftsbudget.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Torben Haack (F)

Til toppen


184.   Renovering af Køge Bro - status


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at orientering om istandsættelse af Køge Bro tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Sagen er tidligere behandlet ved Teknik- og Ejendomsudvalgets møder den 18. august 2017, 23. august  2018 og 20. september 2018.

Grundet manglende tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen blev renoveringen af Køge Bro standset den 3. september 2018.  Styrelsens standsning af arbejdet var begrundet i, at styrelsen vurderede, at udskiftning af brostensbelægning til asfaltbelægning kræver godkendelse fra styrelses side.

På denne baggrund udarbejdede Teknik- og Miljøforvaltningen i maj 2020 en ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen om renovering af Køge Bro, idet kørebanebelægningen blev foreslået udskiftet til asfalt.

Slots- og Kulturstyrelsen meddelte den 22. juli 2020 afslag på kommunes ansøgning. Afslaget er begrundet i, at styrelsen vurderer, at ændring af brostensbelægningen til asfalt på kørebanen vil svække de bærende fredningsværdier, som også er knyttet til det traditionelle materialevalg.

Forvaltningen vil på baggrund af Slots- og Kulturstyrelsens afslag udarbejde et revideret renoveringsprojekt for Køge Bro i overensstemmelse med styrelsens krav – herunder anvendelse af granitmaterialer til vejbelægning mm.

Der udarbejdes revideret renoveringsprojekt i indeværende år med henblik på, at istandsættelse af Køge Bro kan planlægges til forventet udførelse i 2021, på et så velvalgt tidspunkt som muligt. En række interessenter og myndigheder vil blive inddraget heri – bl.a. Movia, Køge Handel, Køge Festuge, Politi, Beredskab m.fl..

I perioden, indtil broen kan renoveres, vil der formentlig være behov for mindre midlertidige reparationer af ujævne brosten.

Økonomi

Når et revideret renoveringsprojektet foreligger, vil dette blive forelagt Teknik- og Ejendomsudvalget. Med baggrund i tidligere prisoverslag, skal der forventes en væsentlig fordyrelse, og den nuværende vurdering er et prisoverslag imellem 3,5 og 4 mio. kr.

Der er for nuværende et restbudget på 2,3 mio. kr. på Brorenovering 2016 - 2017, så der skal derfor findes finansiering for merudgiften inden, projektet kan igangsættes.

Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Torben Haack (F)

Til toppen


185.   Status på anlægssager - oktober 2020


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om status på anlægssager til efterretning.
Baggrund og vurdering

Nedenstående orientering skal generelt set tages med forbehold for de følger, der kan eller vil være i forhold til Covid-19 virussen.

Køge Idrætspark
Forstærkningsprojekt på Hal 3 pågår med destruktive undersøgelser og beregninger etc. Aktivitetsplan er under udarbejdelse med henblik på at opnå endelig ibrugtagningstilladelse i 2020.
For bygning 1 fortsætter byggeriet som planlagt, og aflevering med efterfølgende ibrugtagning er planlagt til ultimo november.
Detailprojektering af forplads til bygning 1 pågår.

Ny Føllehavegård
Projektforslag planlægges forelagt Teknik- og Ejendomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i oktober måned for godkendelse af fase 1, hvad angår de tekniske og socialpædagogiske forhold.
Projektet forløber planmæssigt. Efterfølgende forventes skema B forelagt Økonomiudvalget og Byrådet i november måned for indgåelse af den endelige fase 2 kontrakt.

Multihal i Lellinge
De supplerende arbejder i terræn er i gang. Arbejdet forventes færdig i medio oktober, da der er leveringstid på udendørslamperne.

Totalentreprenøren (Dansk Halbyggeri) er gået konkurs, men det vurderes, at der via tilbagehold og sikkerhedsstillelse er midler til færdiggørelse af udestående arbejder og eventuelle mangler. Opgørelse pågår.

Skimmelrenovering af Vemmedrupskolen
De indledende arbejder med registrering, etablering af byggeplads mv. er i gang. Der er Første hammerslag fredag den 9. oktober 2020.

Rehabiliteringscenter
Skema C pågår.
Kunstprojektet er under udførelse og forløber planmæssigt. Indvielse med fernisering er udskudt grundet COVID-19.

32 plejeboliger Køge Nord
Byggeregnskab og forslag til Skema C er udarbejdet og afventer ekstern revision.

Ombygning af Parkvej til dagtilbud
Udenomsarealer:
Der er indgået kontrakt for anlægsarbejder.
Opstart på pladsen uge 40.
Aflevering fastsat til primo 2021.

Ombygning:
Genopbygning pågår.
Aflevering af ombygning er fastsat til ultimo 2020.

Tagudskiftning på Teaterbygningen
Der har været afholdt afleveringsforretning den 10. august 2020.

Indvielse af Teaterbygningen sker senere grundet Covid-19. Den forventes afholdt 30. september 2020.

Dagtilbud ved Ravnsborghallen
Der er givet anlægsbevilling til ny daginstitution på Byrådsmødet den 25. august 2020. Lokalplanen er på Klima- og Planudvalget (KPU) den 8. oktober 2020. Materialet for ny lokalplan sendes ud nabohøring i anden runde umilddelbart efter KPU-mødet, såfremt KPU godkender lokalplanforslaget. 

Arbejdet med at udarbejde et funktionsudbud pågår. Gruppen har deltagere fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen.

Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen
Der har været afholdt møde med arbejdsgruppen i september. Afklaring vedr. kvalitet og pris på støjhegn pågår.

Udskiftning af kunstgræstæppe på gl. kunstgræsbane på Køge Stadion
Entreprenørarbejdet pågår planmæssigt.

Borup Omfartsvej, vej- og stianlæg v/ Møllebankerne II og III,
Anlægsarbejderne fortsætter som planlagt. Pt. er 70% af støjvolden anlagt, og der arbejdes videre med etablering af vejafvanding og paddetunnellen. Anlæggelse af skolestien er påbegyndt, og museets arkæologer foretager løbende sonderinger af udgravningen med henblik på at kunne foretage egentlige arkæologiske udgravninger om nødvendigt. Vej- og stianlægget forventes ibrugtaget ultimo december 2020. 

Trafiksikkerhedsprojekter

Ringstedvej  
Politiet har godkendt projektet med lokalhastighedsbegrænsning på 70 km/t samt overhalingsforbud på stækningen mellem Vemmedrupvej og Vindegårdsvej. Anlægsarbejdet er i fuld gang, og projektet forventes at blive færdigudført i november 2020.

Møllevej og Ølbyvej
Forvaltningen er i gang med at udarbejde et forslag til antal og placering af fartvisere.

Byudviklingsområdet i Køge Nord

Forvaltningen er i gang med at projektere den primære boligvej gennem området. Aktuelt arbejdes på udarbejdelse af dispositionsforslag og planlægning af områdets beplantning. Beplantningen tilrettelægges i kombination med KLAR Forsynings forsinkelsesbassiner, hvor det er muligt. Udover dette arbejdes der på at placere et bredt regnbed i vejarealet, der kan beplantes og optage skybrudsregn.

Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Torben Haack (F)

Til toppen


186.   Fremadrettet rengøringsindsats for COVID-19-rengøring


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg og Økonomiudvalg, at det beskrevne fremadrettede rengøringsniveau for COVID-19-rengøring tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Genåbning af skoler og dagtilbud i april krævede hurtig handling fra Køge Kommunes rengøringsafdeling. ETK Rengøring fik ganske få dage til at sikre, at alle sundhedsmyndighedernes retningslinjer blev overholdt.

Det betød, at rengøringsniveauet blev sat relativt højt, og at ETK Rengøring fik ekstra rengørings- og serviceopgaver på de 125 institutioner. Dertil betød det, at ETK Rengøring gik fra en bemanding på 45 medarbejdere til 115 medarbejdere på kun et par måneder.

Efter et halvt år ser vi nu ind i en fase, hvor vi skal finde det fremadrettede rengøringsniveau i Køge Kommune. Alle har fået nogle erfaringer med corona-tiltagene og ekstra håndvask og afspritning er blevet en del af hverdagen.

På baggrund af det sidste halve års erfaringer har Teknik- og Miljøforvaltningen haft dialog med skoleområdet, dagtilbudsområdet og kulturområdet om, hvordan det fremadrettede rengøringsniveau skal se ud. Dialogen har især gået på, hvordan mange af de ekstra serviceopgaver, som ETK Rengøring har stået for det sidste halve år, kan varetages af lokalitetens brugere. Det gælder bl.a. ekstra desinficering af kontaktpunkter, tøjvask samt afvaskning af legetøj og legeredskaber. Angående sidstnævnte er ETK Rengøring i løbende dialog med dagtilbudsområdet for at finde løsninger (fx maskiner), der letter dette arbejde. På den måde ville ETK rengøring kunne koncentrere sig om selve kerneopgaven: Rengøring af kommunens institutioner.

Vurderingen er, at ETK Rengørings bemanding vil kunne gå fra 115 medarbejdere til 83 medarbejdere, hvis det fremadrettede rengøringsniveau tager højde for, at lokalitetens brugere i høj grad selv håndterer de ekstra serviceopgaver.

Forvaltningens vurdering er, at Køge Kommune med dette rengøringsniveau fortsat overholder alle sundhedsmyndighedernes retningslinjer, og at kommunens rengøringsniveau fortsat vil ligge over middel i forhold til andre sjællandske kommuner.

Forvaltningen følger løbende situationen og er hele tiden opmærksomme på nye retningslinjer og anbefalinger fra myndighederne.

Notat om den fremadrettede rengøringsindsats er vedhæftet som bilag.

Økonomi

For 2021 er der afsat 1,2 mio. kr. pr. måned til ekstra COVID-19-rengøring. Det vil sige i alt 13,4 mio. kr. om året. Der vil altså være en udvidelse i forhold til normalt rengøringsniveau på 47 procent.

Det forventes, at merudgifterne for ekstra rengøring vil blive dækket helt eller delvist af staten.

I starten af perioden, hvor der blev sat alt ind på at sikre en god rengøring var udgiften helt oppe på 3,2 mio. kroner om måneden for den ekstra COVID-19-rengøring.

Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


187.   Orientering fra formanden


Beslutning
 • Formanden orienterede om cykelgangsti i Ejby herunder forbudstavler - undersøges,
 • Formanden orienterede om sag vedrørende hastighedsbegrænsning og fælles oplæg om klage til politiet. Udvalget støttede formandens nej til dette.
 • Formanden orienterede om nedsættelse af en Ravnsborg-arbejdsgruppe med politikere og embedsmænd.
 • Formanden orienterede om, at P-vagterne gik i bestemte geografiske områder. Teknik- og Ejendomsudvalget følger regelsættet på området,
 • Formanden orienterede om Vemmedrupskolens igangsættelse.
 • Formanden orienterede om Borupomfartsvej. Borgermøde aflyst.
 • Formanden orienterede om en FDM udarbejdet rapport om parkeringsbøder i Køge. FDM havde talt dobbelt.
 • Formanden orienterede om takkebrev om udvalgets initiativ til at udarbejde nyt reglement i lovparken,
 • Der var politisk enighed om fremrykning af åbning af toiletterne på Torvet.
 • Formanden orienterede om mulighederne for husning i kolonihaverne i vintersæsonen grundet Covid-19. Forvaltningen udarbejder sag til næste møde.  
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Torben Haack (F)

Til toppen


188.   Orientering fra forvaltningen


Beslutning
 • Forvaltningen orienterede om Corona-tiltag i det offentlige rum.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Torben Haack (F)

Til toppen


189.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Torben Haack (F)

Til toppen


190.   Oplæg 2 (Lukket punkt)


Fraværende
Flemming Christensen (C)
Torben Haack (F)

Til toppen


191.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Flemming Christensen (C)
Torben Haack (F)

Til toppen


192.   Underskriftsblad - TEU (Lukket punkt)


Fraværende
Flemming Christensen (C)
Torben Haack (F)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 29.04.21