Referat af møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 03.02.2022 kl. 18:00 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Andreas Bech, (A)
Jan B. Larsen, (V)
Jonas Bjørn Whitehorn, (A)
Jørgen Petersen, (C)
Lene Møller Nielsen, (A)
Niels Rolskov, (Ø)

Afbud:

Bent Sten Andersen, (O)

20.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Afbud fra Bent Sten Andersen (O)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


21.   Køge Idrætspark, del II - orientering om del I og det videre forløb


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at

 1. orienteringen om Køge Idrætspark del 1 og 2 tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Ejendomsudvalget godkendte på møde den 6. januar 2022 projektets udbudsstrategi og procesplan og indstillede den samlede bevilling til godkendelse i Økonomiudvalget/Byrådet – den såkaldte anden del for færdiggørelse af Køge Idrætspark, KIP II.

Samtidig ønskede udvalget en orientering om forløbet fra den første del af den nært afsluttede renovering og ombygning for KIP I.

I forlængelse af Køge Idrætsparks første del (KIP I) med Hal III, Stadion, Byggeret 1 og 2 med tilhørende infrastruktur og parkeringspladser, angiver realiseringsstrategien en anden del (KIP II) som elementer for færdiggørelse af Køge Idrætspark som slutmål.

I vedlagte bilag 1 er forløbet fra 2017 til dags dato illustreret, men afsluttende angivelse af de fremtidige tiltag med afsæt i realiseringsstrategien.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


22.   Orientering om indsats mod henkastet affald i det offentlige byrum


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at orientering om indsats mod henkastet affald i det offentlige byrum tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Driftsenheden i Vej, Park og Byrum har fra 2021 iværksat en affaldsindsats med fokus på Køge by og Ølbycentret. Der arbejdes med vurdering af størrelser og placeringer af affaldsbeholdere, antallet af beholdere og ikke mindst med intensitet af tømning.

Der har i perioder været en tendens til betydeligt mere affald i det offentlige byrum i Køge, hvilket må tilskrives et større forbrug af take-away-mad under corona-nedlukningen samt en generel ændring i den udendørs adfærd. Derfor har pizzabakker, kaffekopper osv. fyldt mere i affaldsbeholderne. Dertil kommer alle de brugte engangsmundbind. I perioder er der blevet tømt fire gange så meget affald i byen i forhold til den normale drift.

I 2021 er der ansat 2 ekstra medarbejdere i driften til udelukkende at arbejde med renhold. De står bl.a. for tømning af spande, indsamling af affald langs veje og stier samt håndtering af tip, som kommer ind via appen Tip Køge.

En hurtig optælling viser, at der er ca. 525 affaldsbeholdere i Køge Kommune. Heraf ca. 170 i Køge by. 

Kortlægningsanalyse og projekt Ren Natur

Køge Kommune får hvert år foretaget en kortlægningsanalyse af henkastet affald i kommunen. Det er virksomheden Hold Danmark Rent, der står for analysen. Konklusionsrapporten for kortlægningsanalysen er vedhæftet som bilag 1.

Analysen tæller affald på 20 lokationer i Køge hen over to dage i juni måned. De 20 lokationer opdeles i kategorier, så der optælles affald i både natur- og byområder, indfaldsveje, kyststrækninger mm.

Køge Kommune har i 2021 opnået et samlet resultat på indeks 4,5. Skalaen går fra 1-9, hvor 1 er meget tilfredsstillende og 9 er meget kritisk. 4,5 betegnes i rapporten som delvis acceptabelt niveau. I forhold til kortlægningen fra 2020 er der tale om en klar forbedring (5,5).

Rapporten fremhæver desuden de kritiske lokaliteter i kommunen, hvor der er optalt allermest henkastet affald. I Køge er to af de kritiske lokaliteter stationsområderne ved Køge Station og Ølby Station. Især, hvis man ser på mængden af indsamlede cigaretskod.

Udover kortlægningsanalysen af det henkastede affald, deltager Køge Kommune i projektet Ren Natur, som er et samarbejde mellem kommuner, Hold Danmark Rent, foreninger og nationale sponsorer. Her har foreninger mulighed for at tilmelde sig en dag, hvor der indsamles affald på en planlagt rute. Når foreningen har dokumenteret indsamling af affald på ruten, modtager de 3.000 kr. til benyttelse i foreningen. I 2021 var der planlagt 18 ruter i kommunen. 32 foreninger var interesserede i at deltage.

Foreningerne, der var meldt til indsamling i Køge Kommune, vurderes at have indsamlet 800 kilo affald langs de 18 ruter. Samlet set strækker ruterne i Køge Kommune sig over ca. 100 km. Årsrapport For Ren Natur 2021 er vedlagt som bilag 2.

Køge Kommune deltager også i Ren Natur i 2022.

Økonomi

Medlemskab til Hold Danmark Rent samt deltagelse i projektet Ren Natur finansieres af puljen Køge – en ren fornøjelse.

Medlemskab til Hold Danmark Rent koster 30.000 kr.

Deltagelse i Ren Natur koster 30.000 kr. for 18 ruter.

Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


23.   Orientering om forebyggelse og bekæmpelse af rotter


Indstilling

Teknik og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at

 1. orientering om forebyggelse og bekæmpelse af rotter tages til efterretning,
 2. udvalget godkender, at rottebekæmpelsen i pilotområdet (4623 Ll. Skensved/ 4632 Bjæverskov) udføres med nedsat giftforbrug.
Baggrund og vurdering

Efter rekordåret i 2020 med 2.839 rotteanmeldelser i kommunen, er antallet af anmeldelser i 2021 næsten halveret til 1.428. Det er det laveste antal siden 2013. Se bilag 1.

De store udsving i antallet af anmeldelser er svære at forklare. De fleste kommuner ser det samme fald i antal anmeldelser i forhold til 2020.

Det lave niveau i anmeldelser skaber et godt udgangspunkt for at få fokus på nedsat forbrug af rottegift i den kommunale bekæmpelse. Der har været fokus på nedsættelse af giftforbruget længe, og bekæmperne har afprøvet forskelligt udstyr. Tiden er nu nået til at bruge metoder og udstyr mere systematisk i et større pilot-område.

I pilot-området vil princippet være, at den kommunale bekæmpelse altid bliver startet op uden rottegift. Det vil sige, at en anmeldt rottesag altid startes op med giftfri fælder. Hvis bekæmperen efter en periode med fælder ikke ser nedgang i aktivitet, skal sagen vendes med en kollega, og der lægges en ny strategi. En ny strategi kan eventuelt omfatte anvendelse af rottegift. Giften vil på denne måde aldrig være førstevalget, og hvis gift skal anvendes, vil det kræve en nærmere vurdering af sagen.

Pilotområdet er postnumrene 4623 Ll. Skensved og 4632 Bjæverskov med opstart i foråret 2022. Disse postnumre er valgt, da der er en god blanding af by, industriområder, landsbyer, fritids-landbrug, landbrugsvirksomheder og fritliggende ejendomme.  

Med udgangspunkt i pilotområdet lægger Teknik- og Miljøforvaltningen op til en ændret strategi for den daglige kommunale rottebekæmpelse med begrænset anvendelse af rottegift. Det nye fokus vil indgå i rottehandlingsplanen, der skal revideres i 2022. I forbindelse med revision af handlingsplanen skal der også lægges en strategi for, hvordan den daglige bekæmpelse skal fortsætte efter 1. oktober 2023, hvor den nuværende kontrakt udløber.

I bilag 2 findes en oversigt over de strategier, der vil have særlig opmærksomhed i den reviderede rottehandlingsplan.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Rotteforebyggelse og bekæmpelse er finansieret af rottebidraget (pt årligt bidrag på 0,07 promille af ejendomsværdien). Alle omkostninger vedrørende den daglige kommunale bekæmpelse, tilsynsopgaver, administration samt særlige tiltag er indeholdt i rottebidraget.

Kommunikation

Der vil blive udsendt pressemeddelelse om initiativ med nedsat forbrug af rottegift.

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Godkendt.


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


24.   Orientering om drift og overdragelse af grønne områder i STC


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at orientering om drift og overdragelse af grønne områder i Skandinavisk Transport Center tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har i 2021 indledt et partnerskabsprojekt med grundejerforeningen i Skandinavisk Transport Center (STC). I partnerskabet arbejder forvaltningen og grundejere i fællesskab om klima og miljø, herunder omlægning af både de private og de kommunale udearealer til mere naturvenlig drift.

Projektet er samtidig en del af kommunens indsats i ’Danmarks Vildeste Kommune’, som er en konkurrence for kommuner udskrevet af Miljøministeriet. Idéerne blev præsenteret for miljøministeren, da hun besøgte STC i august 2021.

Forvaltningen har besigtiget området og foreslår en række tiltag, der dels har til formål at øge naturindholdet på de kommunale arealer, samt at ændre rabatter og rundkørsler på vejen Nordhøj.

I de følgende afsnit er tiltagene kort beskrevet. Bogstaverne i parentes henviser til vedlagte kortskitse (bilag 1).

I lokalplanen for STC er det bestemt, at beplantningsbælter (a) skal tilskødes til grundejerforeningen. Dette vil blive gennemført i den kommende tid i et tæt samarbejde mellem forvaltningen og grundejerforeningen.

Langs Nordhøj er der plantet en allé af søjle-eg (b), som beskrevet i lokalplanen. Allé-plantningen er i dårlig vækst og afløses derfor af beplantnings-grupper, med hjemmehørende træer og buske, i samme stil som langs den sydlige del af Nordhøj. På volden på østsiden af vejen (c) er der allerede en god blanding af naturlige planter på vej, og volden tilplantes derfor ikke. Nedlæggelse af søjle-ege alléen kræver dispensation fra lokalplanen.

De bedste af ege-træerne søges genanvendt i andre projekter i kommunen.

Søjle-ege-alléen bevares på en mindre strækning i den nordlige del af Nordhøj (d), hvor den er i bedre vækst, og matcher modsatte siden af vejen, hvor grundejeren har etableret en tilsvarende trærække.  

I vejarealet søges mod en model, der ligner den, der er anvendt på Stensbjergvej. Det betyder, at midter-rabatten omlægges til høje urter/ græs med en årlig slåning. Hækkene, der findes i rabatterne i den sydlige del af Nordhøj nedlægges derfor (e).

Øvrige rabatter langs vej og cykelsti på Nordhøj plejes som rabatgræs.

De to ældste rundkørsler (f) er anlagt med stensætninger, terrasser og beplantning. Disse søges nu færdiggjort som oprindelig planlagt.

De to nyere rundkørsler (g) mod nord vil blive omlagt med et udvalg løgplanter/vilde blomster, så disse vil fremstå farverige og indbydende i dele af sæsonen.

Økonomi

De beskrevne tiltag kan holdes indenfor det eksisterende budget, der er afsat til færdiggørelse af de grønne områder i STC.

Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


25.   Status på anlægssager - februar 2022


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om status på anlægssager til efterretning.
Baggrund og vurdering

Teknik og Ejendomsudvalget ønsker i fremtiden at få punktet "Status på Projekter" præsenteret i skemaform.

Følgende større projekter er beskrevet i vedhæftet bilag:

 • Køge Idrætspark
 •  Ny Føllehavegård
 •  Rehabiliteringscenter
 •  32 plejeboliger Køge Nord
 •  Dagtilbud ved Ravnsborghallen
 •  Etablering af Håndværk & Designlokaler (H&D)
 •  Ombygning af Beredskabsstation
 •  Etablering af klubhus med omklædning til Køge Nord FC
 •  Borup Omfartsvej, vej- og stianlæg v/ Møllebankerne II og III
 •  Byudviklingsområdet i Køge Nord 
 •  Cykelsti Ølbyvej, fra Salbyvej til motorvej
 •  Fortsættelse af cykelsti Ejby-Køge 
Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


26.   Ansøgninger til den statslige Cykelpulje 2022


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at Cykelpulje 2022 ansøges om tilskud til de tre projekter: Ny cykelsti Borup - Ejby, ny cykelsti Solrød - Køge Nord og fuldendelse af cykelsti på Billeborgsvej.

Baggrund og vurdering

Fra statslig side udmøntes en pulje på i alt 200 mio. kr. i 2022 til medfinansiering af kommunale cykelprojekter, der sikrer ny infrastruktur målrettet cyklister, så det bliver endnu mere attraktivt at cykle.

Vejdirektoratet administrerer puljemidlerne, og der kan opnås tilskud på op til 50% af den samlede anlægsudgift forbundet med realisering af cykelstiprojekter. Ansøgningsfristen er 31. marts 2022, og der forventes tilsagn fra Vejdirektoratet om evt. tilskud, således at egenfinansieringen af projekter kan indgå i forhandlingerne om budget 2023. Fra kommunen modtager tilsagn om støtte, skal egenfinansiering findes indenfor et år, og projekt være gennemført indenfor 6 år.

Det er med udgangspunkt i følgende tre punkter Vejdirektoratet, der vurderer ansøgninger om anlægstilskud:

 • Større trafiksikkerhed og tryghed for cyklister,
 • Flest muligt får gavn af projektet,
 • At projektet bidrager til bedre sammenhæng.

Teknik- og Miljøforvaltningen har set på nedenstående 4 projekter, som også er yderligere beskrevet i bilaget:

 1. Ny cykelsti mellem Borup og Ejby og i Ejby, samt stibelysning Ejby - Køge (35-40 mio. kr.)
 2. Ny cykel-genvej mellem Solrød og det nordlige Køge. (9-12 mio. kr.)
 3. Fuldendelse af cykelsti på Billesborgvej (9-11 mio. kr.)
 4. Stiforbindelse fra Københavnsvej-Tangmosevejkrydset langs å-løbet til Værftstvej (8-10 mio.kr.)

I 2021 blev ansøgt til projekt nr. 3 og 4, men de opnåede ikke tilskud, og de to projekter er nu justeret. Anlægspriserne præciseres ved udarbejdelse af de endelige ansøgninger.

Det anbefales at ansøge om projekt nr. 1, 2 og 3, idet de vurderes at have bedst mulighed for at opnå tilskud.

Økonomi

Ved eventuel opnåelse af tilsagn om tilskud skal der findes egenfinansiering på de 50% af den samlede anlægssum for at modtage tilskuddet. Forvaltningen vil ved tilsagn om tilskud udarbejde et budgetnotat til forhandlingerne om budget 2023.

Beslutning

Godkendt.

Udvalget ønsker kun at ansøge om projektforslagene 1-3. Forvaltningen bemyndiges til at prioritere imellem forslagene. Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


27.   Elektriske ramper - Udbud A21 Movia


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget godkender, at der skal tilvælges elektriske ramper på buslinjer i det kommende A21 udbud.

Baggrund og vurdering

Region Hovedstaden har på Regionrådsmødet den 17. august 2021 truffet beslutning om at stille skærpede krav til tilgængeligheden i den kollektive bustrafik. A21 udbydes med krav om elektriske ramper, på fire af regionens buslinjer. Afledt heraf tilbyder Movia, at alle andre kommuner, som er involveret i A21 udbuddet også har mulighed for dette tilvalg.

I Køge Kommune vil det omfatte de kommuneinterne buslinjer 101A, 102A, 103, 106 og 245R samt de tværkommunale buslinjer 108, 109, 121 og 246. Til sammen udgør disse linjer 88 % af kommunes samlede busdrift.

Som situationen er i dag, så bliver der i Movias udbud altid stillet krav om, at busserne skal udstyres med ramper. Movias busser lever op til kravet ved at være indrettet med manuelle, håndbetjente ramper. Fra et kundeperspektiv betyder løsningen med de manuelle ramper, at passageren skal have en hjælper med til at folde rampen ud, da det ikke er muligt at betjene rampen fra en kørestol. Det er ikke muligt at få hjælp fra chaufføren, da denne ikke må forlade førersædet.

Movia har gennem en årrække fulgt udviklingen med elektriske rampeløsninger og vurderer, at elektriske ramper vil kunne betyde en øget tilgængelighed for særligt passagerer i kørestol.

Den nuværende rampeløsning benyttes i et meget begrænset omfang (baseret på tilbagemeldinger fra busoperatørerne). Der er ingen opgørelser, som viser, hvor stort potentialet er for de elektriske ramper og hvor mange nye brugere, som kan forventes i den kollektive bustrafik. 

Næste mulighed for at få elektriske ramper vil være ved genudbud (op til 14 år). Det er ikke realistisk muligt at eftermontere elektriske ramper, da de er bygget ind i bussens karosseri.

Det er imidlertid vigtigt at understrege, at det ikke alene er rampeløsningen i bussen, der er afgørende for tilgængeligheden til busdriften, da hældningen på rampen også afgøres af indstigningshøjden og den øvrige tilgængelighed ved stoppestedet. Ved stoppesteder helt uden kantsten bliver hældningen på ramperne meget stor og dermed svær at forcere (uanset om det er en manuel eller elektrisk rampe). Det er derfor vigtigt at sikre de nødvendige forhold ved stoppestederne for passagerer, der er afhængige af ramper for at stige af- og på bussen.

Der er 238 unikke stoppesteder på linjerne i A21 i Køge Kommune, hvoraf de fleste kan betjenes tilfredsstillende med en elektrisk rampe med den nuværende kantstenshøjde. Såfremt at de elektriske ramper tilvælges, så vil Movia hjælpe med at gennemgå stoppestederne og skabe et overblik over hvilke stoppesteder, som bør udbedres.

Et tilvalg af elektriske ramper vil dog forudsætte, at der er enighed om ønsket blandt alle kommuner, der finansierer den relevante kørsel på de berørte buslinjer samt mellem de kommuner, der har linjer i samme udbudsenhed. For Køge Kommune kræver det enighed med Stevns og Solrød kommuner samt Region Sjælland.

Økonomi

Prismæssigt er den aktuelle markedsvurdering fra Movias side, at en elektrisk rampe vil betyde, at den gennemsnitlige merpris for ramperne vil være i størrelsesordenen 4-5 kr./bustime. I A21-udbuddet er der ca. 84.500 bustimer i Køge Kommune pr. år, hvilket giver en forventet merudgift på 350.000-425.000 kr. pr. år.

Der bør ligeledes afsættes et beløb til udbedring af stoppesteder. Da det er uvist, hvor mange stoppesteder der er tale om, er det ikke muligt at sætte størrelsesorden på denne post.

Beslutning

Ikke godkendt.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


28.   Svansbjergvej, forsøg med lukning for biltrafik


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at det godkendes, at forvaltningen arbejder videre med et forsøg med lukning af Svansbjergvej for biltrafik ved broen over jernbanen.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen og forhenværende udvalgsformand Erik Swiatek havde sidste år et møde med repræsentanter fra Herfølge Borgerforening og Svansbjergvej vedrørende trafikforholdene.

Forud for mødet havde Herfølge Borgerforening fremsendt materiale med deres forslag til forbedring af trafiksikkerhed og tryghed på de to strækninger. I store træk handler det om at forbedre forholdene for de bløde trafikanter ved at etablere cykelstier langs Svansbjergvej og Søllerupvej, signalanlæg på viadukten på Søllerupvej, samt at forbedre forholdene i krydsene Vordingborgvej/Søllerupvej, Vordingborgvej/Svansbjergvej og Søllerupvej/Bjergvej.

Borgerrepræsentanten fra Svansbjergvej fortalte, at der køres med høj hastighed på vejen, og bilisterne kører tæt på fodgængere og cyklister. Det er derfor meget utrygt at færdes som blød trafikant. Der kører desuden en del tung trafik igennem vejen til trods for forbud. Nogle af disse overholder heller ikke ”max bredde”-tavlen ved broen.

Derudover blev en lukning for biltrafik på Svansbjergvej over broen diskuteret. Dette kunne være med til at løse mængden af gennemkørende trafik samt gøre vejen mere tryg for cyklende og gående. Derved ville det ikke være nødvendigt at etablere cykelsti. Ulempen vil bl.a. være, at der flyttes trafik til andre veje. Umiddelbart forventes det, at trafikken til Danmarksvej vil køre ad Lidemarksvej. Den gennemkørende biltrafik forventes at fordele sig på bl.a. Lidemarksvej og Søllerupvej - Bjergvej (sidstnævnte er dog skiltet med gennemkørselsforbud). Hovedparten af bilisterne forventes at vælge Lidemarksvej, når de fx kører mellem Herfølge og tilkørslen til Sydmotorvejen ved Lellinge. Forvaltningen er i øjeblikket ved at få udført ekstra trafikmålinger, så der er et opdateret grundlag at vurdere eventuelle trafikstigninger på.

Forvaltningen er i gang med at undersøge mulighederne for en forsøgslukning med hjælp fra en rådgiver, som udarbejder et notat, der beskriver de trafikale konsekvenser ved en lukning. Notatet indeholder også en beskrivelse af de nuværende trafikforhold (trafikmængder, uheld m.m.) som kan bruges ved en senere evaluering af trafikken. Umiddelbart tyder analyserne på, at det rent trafikalt (kapacitetsmæssigt) kan lade sig gøre at lukke Svansbjergvej for biltrafik over broen.

En eventuel lukning af Svansbjergvej vil skulle godkendes af politiet.

Økonomi
Udgifter til en lukning af Svansbjergvej inkl. skiltning forventes at kunne afholdes indenfor driftsbudgettet. 
Kommunikation

Såfremt der skal gennemføres et forsøg med lukning af Svansbjergvej, er det vigtigt med kommunikation om dette på flere medier. Både lokalt på selve strækningen ved hjælp af skiltning og på medier, der rækker bredere ud til de daglige brugere af vejen (facebook, hjemmeside m.m.). Der vil være bilister, der bliver generet af lukningen og tvunget til omvejskørsel, og en del af den utilfredshed, det kan medføre, kan imødekommes med god kommunikation. 

Det er vigtigt, at projektet er politisk forankret, da det påvirker mange trafikanters hverdag.

Beslutning

Godkendt, idet der evalueres efter 3 måneder.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


29.   Dispensation fra vejbyggelinje - Ahornvej 3, Ll. Skensved


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget godkender dispensationen.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget en ansøgning om dispensation fra en tinglyst vejbyggelinje i forbindelse med opførelse af dobbeltcarport med værksted.

Ansøger ønsker at opføre en carport der måler 6,2*8 meter, 0,8 meter fra skel mod vej.

Der er tinglyst vejbyggelinje langs Ahornvej i en afstand af 10 meter fra vejmidte.

Vejbyggelinjen og placeringen af carporten er vist på vedlagte bilag.

Der er i 2006 givet dispensation fra vejbyggelinjen til en mindre carport.

Forvaltningen vurderer, at sandsynligheden for, at kommunen vil gøre brug af vejbyggelinjen, er meget lav, derfor anbefaler forvaltningen, at dispensationen gives uden krav om fjernelsesdeklaration.

Vejbyggelinjen er pålagt langs Ahornvej som en del af Byplanvedtægt nr. 1, §3 stk. 2 efter reglerne i Lov om offentlige veje §40.

Teknik og Ejendomsudvalget har, i henhold til delegationsplan 2018, beslutningskompetencen til at træffe afgørelse i henhold til Lov om offentlige veje §40.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


30.   Etablering af erstatningsskov i Herfølge Syd


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til 

Teknik- og Ejendomsudvalg

 1. at udvalget godkender, at erstatningsskoven for busbroen placeres på det udpegede areal i Herfølge Syd. 

  Klima- og Planudvalg
 2. at ovenstående tages til efterretning. 

  Økonomiudvalg
 3. at arealet udtages af forpagtningsaftale og udlægges til skov.


Klima- og Planudvalget 03-02-2022
Ad 2: Taget til efterretning.
Baggrund og vurdering

I forbindelse med etablering af en busforbindelse mellem Køge Nord og STC/Campus (busbroen) er der fældet 4.100 m2 fredskov. Det udløser en pligt til at genetablere skov på 8.200 m2.

På Klima- og Planudvalgets møde den 7. oktober 2021, under pkt. 191, blev der peget på syv konkrete, kommunale arealer, som kan anvendes til kommunal skovrejsning. Arealerne blev beskrevet med vurdering af deres egnethed i forhold til gældende planlægning, miljø-, grundvands- og naturbeskyttelsesinteresser, naturpotentiale og bynærhed. Fælles for de syv arealer er, at de af forskellige årsager ikke kan anvendes til fremtidig byudvikling. Skovrejsning er i tråd med et generelt ønske om mere bynær skov.

Fire ud af syv arealer ligger omkring Herfølge. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at skovrejsning på de fire udpegede arealer omkring Herfølge er mest oplagt og tilgængeligt i forhold til gældende plangrundlag, beskyttelsesinteresser og samspil med den eksisterende natur. Dog skal der tages forbehold for evt. tracé til Stevnsvejen, hvor der senest er ønsket undersøgelse af tracéet langs Holmebækvej syd for Herfølge. De fire arealer omkring Herfølge er ikke inddraget i den nyligt reviderede Fingerplan. Det betyder, at der ikke er mulighed for byudvikling på arealerne på lang sigt. 

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler at placere erstatningsskoven på matrikel 13b, Herfølge by, Herfølge (bilag 1).

Køge Kommune ejer arealet, som er bortforpagtet på en et-årig kontrakt til landbrugsdyrkning. Forvaltningen har været i dialog med forpagteren, som er indforstået med ophør af forpagtningsaftalen foreløbigt for en mindre del af matriklen. Skovetablering kan starte efter årets høst.

Skovrejsning betragtes som et attraktivt element og supplement i tilknytning til den nyligt erhvervede Præsteskoven. Forvaltningen har været i dialog med forkvinde for Præsteskoven, som er positivt stemt for mere skov på det nævnte areal.

Planforhold og lovgrundlag
I Forslag til Kommuneplan 2021 er Byrådets ønsker og mål for skovrejsning beskrevet, ligesom der er et link til kommunens skovpolitik og kommunens nyligt udarbejdede skovkatalog, der beskriver de forskellige skovtyper og deres fordele og ulemper. Kommunens skovpolitik indeholder bl.a. et mål om at fredskov, der fældes i kommunen, også genetableres som erstatningsskov i kommunen.

Alle offentlige skove afkaster en skovbyggelinje på 300 meter, som begrænser muligheden for byggeri mv. Skovbyggelinien påvirker ikke eksisterende lovlig bebyggelse. I praksis betyder det, at ejendommene i Herfølge, nord for skovrejsningsområdet, ikke vil opleve begrænsede byggemuligheder, som følge af den nye skovplantning. 

Skov er omfattet af miljøvurderingsloven og skal derfor VVM-screenes. Afgørelse om VVM-screening skal offentliggøres med en klagefrist på 4 uger.

Proces
Den videre proces vil indeholde følgende:

 • Udarbejdelse af en skovplan (bilag 2)
 • Godkendelse hos Miljøstyrelsen
 • VVM-screening
 • Udarbejdelse af en driftsplan med driftsøkonomi, så driftsbudget kan opskrives som rammekorrektion
 • Etablering af skoven (forår 2023).
Økonomi
Etablering af erstatningsskov betales af busbro-projektet. Der vil være et økonomisk tab på ca. 10.000 kr. ved at ophæve forpagtningsaftalen.
Beslutning
Ad 1: Godkendt.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


31.   BRT i Køge - Mulighedsstudie


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om mulighedsstudiet af BRT-inspirerede tiltag til efterretning.  

Baggrund og vurdering

Trængselsudfordringerne i Køge Kommune er store, hvilket især opleves i morgen og eftermiddagstimerne, hvor indfaldsveje i Køge Kommune er overbelastet. Dette resulterer i større kødannelser og tabt tid i trafikken - hvilket også rammer den kollektive trafik.

BRT (Bus Rapid Transit) er et virkemiddel til at komme noget af trængslen til livs. Det primære mål for BRT i Køge er at reducere trængslen for busserne og forbedre rejsetiden for buskunderne. BRT vil gøre kollektiv trafik mere attraktiv og være med til at flytte flere fra bilen og over i den kollektive trafik. BRT kan dog ikke stå alene og skal ses i sammenhæng med andre tiltag på mobilitetsområdet

Sidste år gik Teknik- og Miljøforvaltningen sammen med Movia om projektet ”BRT i Køge” (udvalgsmøde den 14. januar 2021, under pkt. 6), som understøttes af Movias pulje ”BRT i Købstæder”. Projektet ”BRT i Køge” bygger videre på et af de 4 temaer i Movias Mobilitetsplan 2020 som omhandler at styrke og forbedre ”Sammenhænge på tværs”. Derudover er det med til at slå en sløjfe på +Way-projektet på linje 101A (hvilket omfatter: +Way stoppestedet ved Køge Idrætspark, bussluse ved Karlemosen, kommende +Way stoppested og adgangsveje til/fra hospitalet og busbro til Køge Nord station).

Projekt ”BRT i Køge” er nu afsluttet, hvilket har resulteret i et mulighedsstudie (se bilag 1). Mulighedsstudiet er et visionskatalog med et samlet forslag til BRT-inspirerede løsninger i en valgt buskorridor. Buskorridoren følger ruten for linje 101A på strækningen mellem Køge Gymnasium og Ølby Station, hvor buslinjerne 245R, 260R, 103, 102A og 101A kører i større eller mindre grad.

Mulighedsstudiet indeholder først en kortlægning af udfordringer og potentialer i kor­ridoren og derefter forslag til konkrete BRT-inspi­rerede tiltag samt effekter og anlægsøkonomi. Alle tiltag er med udgangspunkt i at forbedre busfremkommeligheden, tilgængeligheden samt at sikre en bedre kobling mellem byrum, stoppestedet og knudepunkter. Projektet stiler efter ambitiøse tiltag for at komme trængselsudfordringerne til livs.

De foreslåede tiltag i mulighedsstudiet er kun behandlet på principskitseniveau og skal derfor undersøges nærmere og detailprojekteres i en eventuel næste fase. Samtidig bør der arbejdes dybere ind i tiltagene i den kommende mobilitetsplan. I mulighedsstudiet er der heller ikke kigget på løsninger, som rækker ud over den valgte korridor. Der er derfor brug for en særskilt øvelse med henblik på at udpege andre strækninger med trængselsudfordringer i Køge Kommune.

Forslag til løsninger

BRT-inspirerede tiltag handler om at gøre busserne mere effektive ved at skabe et træng­selsfrit forløb, der sikrer høj pålidelighed samt attraktive stoppesteder, som minder mere om permanente stationsmiljøer, der er integreret i bymiljøet.

BRT-inspirerede tiltag kan fx være busbaner eller prioritering af busserne i trafiksignaler, så de kan komme uden om trængslen. Tiltagene bidrager derfor både til en mere omkostningseffektiv bus­drift og oplevelse af at komme hurtigere frem og kunne stole på den kollektive trafik.

Langs den udvalgte korridor er der peget på 12 steder/strækninger, hvor der er givet konkrete forslag til, hvordan busfremkommeligheden kan forbedres, og hvordan arealerne bør indrettes på ny.

 • Nye stoppestedsmiljøer: Gymnasievej, Blegdammen (v. Torvebyen), Niels Juelsgade, Køge Idrætspark,
 • Trængselsfrit trace ved etablering af busbane og signalprioritering: Ringstedvej, Stensbjergvej (ved Norsvej, sydlig og nordlig vejadgang til Universitetshospitalet, Lykkebækvej, Karlemosevej)
 • Fremrykning af stoppesteder: Niels Juelsgade, Nørre Boulevard
 • Trafikflow: ”Prop” mellem sønder Centervej og Ølbycenter

For at opnå et trygt og behageligt stoppestedsmiljø, som er velintegreret i byrummet, så er det vigtigt at komforten og kvaliteten er bedre end ”et almindeligt stoppested”. Det kan fx være over­dækkede ventefaciliteter, siddemuligheder, god belysning, realtidsinfo, cykelparkering, brede perroner og gerne niveaufri indstigning.

Tiltagene i mulighedsstudiet er ikke faseopdelt. Det er dog muligt at implementere tiltagene løbende og uafhængigt af hinanden. Om nødvendigt, kan det anbefales at afprøve nogle af tiltagene, som midlertidige løsninger, for at blive klogere på effekterne både på bus- og biltrafik. Det er dog vigtigt at understrege, at de angivne effekter af BRT-inspirerede tiltag i Køge Kommune kun opnås på baggrund af en fuldt implementeret løsning.

Effekter

Samlet set estimeres tiltagene til at kunne give en køretidsgevinst i størrelsesordenen 7,8 timer pr. hverdag, som hovedsageligt opnås på linje 101A. Den reducerede rejsetid og styrkede regularitet er estimeret til at tiltrække omkring 360 nye daglige påstigere i korridoren (på hverdage). En øget byudvikling i korridoren vil være med til at tiltrække endnu flere passagerer til den kollektive trafik. Tilsvarende vil en øget frekvens øge attraktiviteten af den kollektive trafik. En vision for linje 101A bør være at komme op på 8 afgange i timen (i dag har den 6 afgange i timen). A-bussen vil dermed leve op til målsætningen for BRT-linjer i købstæder, hvor der er kort mellem afgangene, og hvor passagererne bare går til stoppestedet.  

Den reducerede rejsetid og flere passagerindtægter kan bidrage til at finansiere den øgede frekvens.

Økonomi

Anlægsøkonomi:

Den samlede anlægsøkonomi løber op i ca. 47 mio. kr. og indeholder skønsmæssige overslag for ny infrastruktur og opgraderede stoppesteder. Infrastrukturen (herunder bl.a. signalteknik og arealerhvervelse) udgør ca. 24-25 mio. kr. og stoppestedsmiljøerne ca. 22-23 mio. kr. af det samlede anlægsoverslag. Mulighedsstudiet tydeliggør ikke, om investeringen er stor set i lyset af tids- og passagergevinsten.

Medfinansiering:

De beskrevne BRT-in­spirerede løsninger langs den udvalgte korridor forventes kun at kunne realiseres i deres helhed med statslig medfinansiering. Mulighedsstudiet er derfor også tænkt til at kun­ne danne grundlag for ansøgning om midler fra de kommende statslige puljer.

I Infrastrukturplan 2035 er der afsat en pulje til bedre busfremkom­melighed i hele landet på 100 mio. kr. Denne pulje vedrører lokale og regionale busfremkom­melighedsinitiativer, som særligt skal modvirke trængselsudfordringer og udmønte sig i køretids­besparelser for bustrafikken. Her kan projekter ansøge om at få statslig medfinansiering på op til 50 pct.

Det er muligt at søge om medfinansiering til et eller flere af de BRT-inspirerede tiltag i mulighedsstudiet.

Der er også afsat puljemidler til andre initiativer fx bedre trafikal sammenhæng mellem land og by, cyklisme, tilgængelighed på stationer, trafik­sikkerhed og trygge og aktive stationer. Disse puljer bør også tages i betragtning i forhold til mulighed for statslig medfinansiering.

Tidsplan og ressourcer:

I løbet af 2022/2023 vil den statslige pulje blive frigivet, med mulighed for at søge tilskud. I 2. kvartal 2022 vil der blive fremlagt en ny sag for Teknik- og Ejendomsudvalget, hvori der skal tages stilling til, hvorvidt om der skal søges tilskud til et eller flere af tiltagene i mulighedsstudiet.

Ansøgningsmaterialet kan gøres betinget af, at pengene bliver fundet ved budgetforhandlingerne i efteråret.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil løbende kigge på muligheden for at indarbejde tiltagene i øvrige anlægsprojekter.

Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Bilag

Til toppen


32.   Renovering af kunstgræstæppe på Køge Idrætspark


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik og Ejendomsudvalg, Kultur- og Idrætsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. opvisningsbanens nuværende kunstgræstæppe udskiftes med et nyt kunstgræstæppe,
 2. kunstgræstæppet udskiftes snarest 
 3. finansiering tilvejebringes ved en tillægsbevilling fra kassen, 
 4. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til udskiftning af kunstgræstæppet,
 5. forvaltningen undersøger muligheder og pris på at beskytte kunstgræstæppet ved evt. events og koncerter.
Baggrund og vurdering

I slutningen af 2018 etablerede Køge Kommune en ny kunstgræsbane til både bredde og elite fodbold på Køge Idrætsparks opvisningsbane.

Det var forventet, at banen kunne benyttes i ca. 5 år, inden der ville være behov for at udskifte banens kunstgræstæppe. Den totale udgift forbundet med udskiftningen er 3,5 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. kan finansieres af Teknik- og Ejendomsudvalgets driftsbudget for 2022, idet det forudsættes, at der overføres 1 mio. kr. til dette formål fra driftsbudgettet for 2021.

Banen har været meget populær og er blevet brugt intensivt  til både træning og afvikling af kampe. Banen er nu efter kontrolmålinger i en tilstand, hvor det ikke kan påregnes, at den vil kunne bestå de tests, der skal udføres årligt for at kunne få spillelicens til baner, som benyttes til superliga og 1. divisions kampe. Såfremt banen ikke godkendes, vil det betyde, at der ikke vil blive givet licens til, at HB Køge kan bruge banen til afvikling af hjemmekampe.

Såfremt HB Køge fortsat skal kunne benytte Køge Idrætspark til hjemmekampe, skal kunstgræsbanen derfor udskiftes. Det betyder, at kunstgræstæppet "rulles sammen" og sendes til genanvendelse, mens der indkøbes og udlægges et nyt kunstgræstæppe på banen.

Den nye kunstgræsbane vil efterfølgende igen kunne anvendes til både træning og kampafvikling på både højeste professionelle eliteniveau og breddeidræts formål.

Teknik- og Miljøforvaltningen har undersøgt den forventede udgift til et nyt kunstgræstæppe, der kan leve op til kvalitetskravene fra FIFA (det internationale fodboldforbund) så der igen kan indhentes FIFA pro quality certifikat på banen, som er det nødvendige krav for at benytte banen til professionel fodbold i Danmark.

Prisen for udskiftning af det gamle kunstgræstæppe med et nyt tilsvarende kunstgræstæppe på Køge idrætspark vurderes at koste 3,5 mio. kr., idet det forudsættes, at bundopbygningen med banevarme, grus, stenlag samt shockpad (affjedringslag) under kunstgræstæppet kan genanvendes.

Der er ikke afsat penge til udskiftning af kunstgræstæppet i anlægsbudgettet, hvorfor forvaltningen anbefaler, at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling som finansieres fra kassen.

Udskiftning af kunstgræsbanen kan udføres, efter der har været afholdt et udbud. Forvaltningen planlægger et udbud, hvor kvalitet, miljøforhold og referencer vægter meget højt. Udskiftningen skal foregå i en kort periode på 2-3 uger, hvor der ikke er hjemmekampe i både herre- og kvindeturneringen. Ligeledes skal udskiftning foregå i en periode med lufttemperatur over 5 grader.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges rådighedsbeløb samt frigivelse til anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. Den budgetteret kassebeholdning vil blive påvirket negativt med bevillingen på 2 mio. kr., da der ikke afsat rådighedsbeløb i budgettet. Som en del af finansiering resterende 1,5 mio. kr. indgår driftsmidler, hvor 0,5 mio. kr. finansieres i 2022 og 1 mio. kr. i 2021, som vil blive ansøgt overført til 2022 i forbindelse med den årlige overførelsessag på driftsområdet.  

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet på 2 mio. kr. indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning

Ad 1-5: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


33.   Orientering fra formanden


Beslutning
Intet.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


34.   Orientering fra forvaltningen


Beslutning

Forvaltningen orienterede om:

- Evaluering af forsøg på Gl. Ringstedvej.

- Måling af stigende køretider på Køges vejnet. 

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


35.   Eventuelt


Beslutning

Jonas Bjørn Whitehorn (A) orienterede om:

 • At Argo inviterer ejerkommuners byråd til temamøde om de 10 affaldsfraktioner, den 4. oktober 2022.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


36.   Beredskabsstationen i Lellinge: Ændret løsning og øgede driftsudgifter (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


37.   Pulje for særlige arrangementer (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


38.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


39.   Underskriftsblad - TEU (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 04.02.22