Referat af møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 09.10.2019 kl. 16:30 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter

134.

Deltagere:

Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Torben Haack, (F)


122.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


123.   Temadrøftelse: Dialogmøde med Movia


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget at udvalget tager orienteringen fra Movia til efterretning.
Baggrund og vurdering

Movia v/ Administrerende direktør Dorthe Nøhr Pedersen og Rådgivningschef Torsten Rasmussen deltager i et dialogmøde med Teknik- og Ejendomsudvalget.

Movia vil gerne drøfte grønnere busser, BRT/+Way, erfaringer fra Køge Nord Station samt øvrige ændringer i busdriften i Køge Kommune de seneste år.

BRT (Bus Rapid Transit) er et højklasset bussystem, hvor busserne kører med høj frekvens, i eget trafiksepareret tracé, stopper ved perronlignende stoppesteder og gerne med store busser. BRT kan implementeres i mange grader. Et rendyrket BRT-system er at betragte som en letbane på gummihjul. +Way er Movias fortolkning af et BRT-lignende system i en dansk kontekst, konceptet er kendt fra linje 5C i København. Se i øvrigt bilag 1.

Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


124.   Bestilling af bustrafik 2020


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at:

 1. Antallet af afgange på linje 101A, som kører til Køge Nord Station, øges fra 2 til 3 pr. time,
 2. Linje 121 fortsætter efter sommeren 2020,
 3. Linje 242 ændrer endestation fra Ølby til Køge Nord Station fra og med åbning af busbroen,
 4. Der indmeldes et ønske om optimering på linje 102A til Movia, Region Sjælland og Solrød Kommune til arbejdsprogrammet frem mod næste års trafikbestilling,
 5. Forvaltningen arbejder videre med en omkostningsneutral måde at skabe direkte morgen-busforbindelse mellem Gørslev, Slimminge, Bjæverskov, Vemmedrup, Lellinge og Campus.
Baggrund og vurdering

Linje 101A:
Når busbroen åbner (forventeligt er broen åbningsklar inden køreplanskiftet i juni 2020) kan 3 af 6 afgange pr. time på linje 101A forlænges til Køge Nord Station med samme tilskudsbehov, som der er til 2 af 6 afgange pr. time i dag rundt om STC (isoleret set ca. 3 mio. kr. pr. år). Der vil ikke være et besparelsespotentiale ved at opretholde 2 afgange pr. time over busbroen, dette grundet dårligere materieludnyttelse, se bilag 1. Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at der på linje 101A bestilles en kørsel med 3 af 6 afgange til Køge Nord Station. Busdriften i aften- og nattetimerne vil blive nærmere afstemt i forhold til de konkrete togkøreplaner.

Teknik- og Miljøforvaltningen afventer endnu Movias rapportering af de første måneders passagertal på linje 101A's forlængelse til Køge Nord. Der vil kun kunne foreligge juni-, juli- og augustpassagertal, som ikke kan forventes at være repræsentative grundet "indsvingsperiode" og sommerferie. Passagertallene forventes medbragt til mødet og lægges som bilag til mødereferatet.

Linje 121:
F
orvaltningen og Movia har i sensommeren analyseret, om der kan være et effektiviseringspotentiale ved at forlænge linje 102A mod nord, og derved lade denne overtage for dele af driften på linje 121. Dette som en følge af linje 102A's dyre vending ved Køge Station, se bilag nr. 1. Det har desværre vist sig, at gevinsterne ved dette ikke kan opveje meromkostningerne. Forvaltningen anbefaler følgelig, at den nuværende drift på linje 121, som indtil videre er bestilt til sommerkøreplanskiftet i juni 2020, bestilles som permanent kørsel. Forvaltningen og Movia har dog ikke opgivet at finde en mere effektiv måde at drive buskørslen på linje 121 fremover, se i øvrigt afsnit om linje 102A, og dette vil indgå i det videre optimeringsarbejde. 

Linje 242:
Linje 242 kører i dag ruten Ejby-Ll. Skensved-STC-Ølby Station. Når busbroen over Lille Syd-banen åbner, kan linjens endestation flyttes fra Ølby til Køge Nord Station samtidig med, at betjeningen af STC opretholdes. Med dette vil rejsende fra Borup og Ejby får direkte bus til 4 S-togstationer (Køge, Ølby, Køge Nord og Solrød Strand). Tiltaget vurderes af have en marginal effekt på linjens tilskudsbehov. Der har været bekymrede henvendelser fra beboere i Karlemoseparken, som ønsker at bruge linje 242 i forbindelse med lægebesøg i Ll. Skensved - denne rejserelation vil stadig kunne foretages med et skifte mellem 101A og 242 på Køge Nord Station, alternativt med direkte tog mellem Ølby og Ll. Skensved stationer.

Linje 102A:
Movia anbefaler, at forvaltningen indmelder et ønske om optimering af linje 102A bl.a. ved Herfølge Station til næste års trafikbestilling. Det anbefales, at Region Sjælland inddrages i dette arbejde (grundet det delte ejerskab). Anbefalingen flugter fint med den af Teknik- og Ejendomsudvalgets hensigtsudmelding om en bedre tilpasning af linje 102A ved Herfølge Station fra sommeren 2021, når direkte tog til København forventes at opstarte. I drøftelserne kan ønskerne fra Herfølge Borgerforening i forbindelse med linje 102A passende inddrages. 

Forvaltningen anbefaler, at der indmeldes et ønske om en optimering på linje 102A som et arbejdspunkt til næste års trafikbestilling. Samtidig har forvaltningen ikke opgivet at finde en bedre udnyttelse af den dyre vending på linje 102A ved Køge Station og forventer at indgå i en dialog med Movia, Region Sjælland og Solrød Kommune herom.

Linje 103 og 248:
Indledningsvis skal forvaltningen nævne, at kørslen på linje 103 ophører ved decemberkøreplanskiftet som bestilt af Teknik- og Ejendomsudvalget den 6. juni 2019. Kørsel vil tidligst kunne genoptages med minimum et halvt års bestillingstid hos Movia. 

Umiddelbart kan der være køretid til at nå 3 ture på linje 103 midt på dagen, hvis 4 ture på linje 248 aflyses. Forvaltningen og Teknik- og Ejendomsudvalget har ved flere lejligheder lovet borgere, at den nuværende kørsel på linjerne 242, 245R, 246 og 248 evalueres samlet, når disse linjer har haft en stabil drift i et år (april 2019 - april 2020). Forvaltningen anbefaler således ikke at bestille genoptaget kørsel på linje 103 før denne evaluering foreligger. Samtidig vil der medio 2020 foreligge erfaringer fra situationen, hvor 103 ikke kører.

Den 24. september 2019 havde repræsentanter fra Hastrup møde med Borgmesteren angående nedlæggelsen af linje 103. Mødenotat med forvaltningens vurdering af ønsker/forslag er vedlagt som bilag nr. 2.

Ekstrakørsel fra Gørslev/Bjæverskov/Vemmedrup til Campus:
En egen ekstrabus fra Gørslev til Campus vil koste 1.000 kr. pr. skoledag - altså ca. 200.000 kr. pr. år. En sådan kørsel vil kunne bestilles uden om den ordinære trafikbestilling. 

En alternativ løsning kan være en bedre udnyttelse dubleringskørsel på linje 260R som Region Sjælland allerede kører. På 260R-afgangen fra Bjæverskov kl. 7.15 med ankomst på Køge Station kl. 7.35 kører der en ekstrabus Denne kan muligvis flyttes til afgangen kl. 7.43 fra Bjæverskov og køres direkte til Campus. Dette vil samtidig aflaste en morgenafgang på linje 245R mellem Ejby og Campus, som til tider er overfyldt. 

Forvaltningen har drøftet forholdet med Movia og tager kontakt til Region Sjælland med henblik på at forespørge en flytning dubleringskørslen, således at der vil være en ekstrabus på linje 260R fra Bjæverskov til Campus med afgang kl 7.43 fra Bjæverskov. Denne løsning vil være udgiftsneutral for Køge Kommune, men vil dog betyde, at 1 af 4 ekstrakørsler hver morgen mellem Køge Station og Campus bortfalder, ligeledes vil løsningen betyde, at ekstrabussen sandsynligvis ikke kan starte i Gørslev men i Bjæverskov.

Udfordringer frem mod 2021:
Som en følge af flere forhold ser økonomien på busbudgettet ikke lige så robust ud, som den gjorde ved forvaltningens budgetanalyse i foråret 2019. Siden budgetanalysen har Movia identificeret et markant fald i billetindtægten pr. passager, særligt på de passagertunge linjer 101A, 102A og 245R - dette betyder, at Køge Kommune får et øget tilskudsbehov til trods for en pæn passagerfremgang. Ligeledes har driften på linje 101A over busbroen og linje 121 vist sig dyrere end lagt til grund i budgetanalysen. Effekten slår ud allerede i 2020, men grundet udbetaling af efterregulering, puljetilskud samt en overføring af 2019-efterreguleringen går 2020-budgettet i nul.

Fra 2021 ser billedet imidlertid dramatisk værre ud. Hvis det ikke ret hurtigt i løbet af 2020 viser sig, at indtægtstabet vender eller økonomien på anden vis forbedres, kan drastiske ændringer i busdriften være nødvendige. Forvaltningen vurderer imidlertid, at det i første omgang vil være dårlig planlægning at begynde at reducere i buskørsel allerede fra 2020. Der er fra statslig side kommet flere udmeldinger, som kan tyde på fremtidige ændringer i organisering såvel som tilskud til den kollektive trafik.

Kommunens interne rullebudget for busbudgettet følger som bilag nr. 3 (lukket bilag).

Referat fra møde i den kollektive trafikborgergruppe fremsendes til Teknik- og Ejendomsudvalget inden den 9. oktober 2019 og bilægges mødereferatet.

Beslutning

Brev til DSB om køreplan K20 om Borup Station og Køge Nord Station.

Godkendt.

Desuden bestilles natbuskørsel indenfor en ramme på 100.000 kr.

Bilag

Til toppen


125.   Omklædningsrum, Herfølge Stadion - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til

Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. der gives en anlægsbevilling på 0,51 mio. kr. til en mindre ombygning af Nordtribunen med henblik på at øge antallet af omklædningsrum.

Kultur- og Idrætsudvalget, at

     2. den idrætsfaglige indretning af lokalerne godkendes.   

Baggrund og vurdering

I Herfølge Boldklub er der et stort antal fodboldspillere i alle aldre og af begge køn. Det betyder, at klubben er presset på antallet af omklædningsrum.

Den professionelle afdeling HB Køge er flyttet fra Nordtribunen på Herfølge Stadion til faciliteter på Køge Stadion. Herfølge Boldklub overtager herefter brugen af Nordtribunen, og i den forbindelse ønsker klubben at øge antallet af omklædningsrum i bygningen.

Herfølge Boldklub ønsker i år at etablere 4-5 nye omklædningsrum i Nordtribunen. 

Med henblik på at etablere tilstrækkelig fleksibilitet i forhold til køn og aldersgrupper nedlægges varmtvandsbassinet, og rummet deles i 2 bruserum.

Endvidere indsættes et par døre i gangarealet med henblik på sikring af, at omklædningsområderne kan opdeles i forhold til køn og aldersgrupper.

Den ønskede planløsning er vist i vedhæftede bilag.

Herfølge Boldklub vil i projektet være byggeleder.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil være bygherre og stå for projektledelsen samt stå for tilsyn og kvalitetssikring af det udførte arbejde.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling på 0,510 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budget 2019 (TEU 135).

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Ad. pkt. 1: Anbefales.
Bilag

Til toppen


126.   Genopretning 2020


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at vedhæftede prioriteringslister for genopretning af kommunens ejendomme i 2020 sendes i høring i fagudvalgene.
Baggrund og vurdering

Det forventes, at der med vedtagelsen af budget 2020 afsættes 40,8 mio. kr. til genopretning af kommunens ejendomme.

De afsatte midler anvendes til genoprettende vedligeholdelsesopgaver for alle Køge Kommunes ejendomme. Midlerne anvendes eksempelvis til udskiftning af tage, vinduer/døre, tekniske anlæg (fx ventilation), renovering samt genoprettende vedligehold på øvrige bygningsdele.

Genopretningsopgaverne er som udgangspunkt behovsprioriteret fra 1 til 5: 

 1. Nybygget 
 2. Lidt slidt 
 3. Slidt 
 4. Defekt 
 5. Sikkerheds- eller sundhedsrisiko

På baggrund af mængden af opgaver med prioritet 5 og 4 vurderes det, at der i 2020 ikke vil blive udført opgaver med prioritet 3 og 2. Forslag til prioritering af genopretningsopgaver i 2020 fremgår af vedhæftede liste, som indstilles til godkendelse.

Efter udvalgets godkendelse af prioriteringslisten, vil den blive sendt til høring i de øvrige fagudvalg og forvaltninger.

Det årlige møde med håndværkere afholdes den 11. november 2019 kl. 16.30

Forvaltningen forventer at søge anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb inden udgangen af 2019, således at arbejderne kan gå i gang fra bevillingstidspunktet.

Økonomi
Godkendelse af prioriteringslisten har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


127.   Status på anlægssager - oktober 2019


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om status på anlægssager til efterretning.
Baggrund og vurdering

Køge Idrætspark
Opførelse af Hal 3 forløber planmæssigt med forventet ibrugtagning ultimo 2019.
Teknik og Ejendomsudvalget er på møde  i indeværende måned orienteret om den konstaterede vandskade i bestående hal 1 og hal 2.

For infrastruktur/parkering pågår projektering på udførelsesprojektet i samarbejde med Byggeret 1, og den kommunale deletape omkring Hal 3 forventes snarligt udbudt.

Nedbrydning af bygning indeholdende bad og omklædning er afsluttet, og byggeplads for opførelse af Bygning 1 bag tribunen til station klargøres i indeværende måned.

Bygning 1 og byggeret 2 er kontraheret, og der er afholdt kick off-møde med følgegruppen.

Multihal i Lellinge
Bygningen er lukket, og indvendige lofter og vægge er ved at være færdige. Det forventes, at hallen kan ibrugtages omkring den 4. november 2019, derefter nedrives den eksisterende pavillon, og der etableres p-plads. Indenfor den nærmeste fremtid tages der stilling til, hvor den fremtidig petanquebane skal placeres.

Skimmelrenovering af Vemmedrupskolen
Programmering og dispositionsforslag for indretning, tekniske behov og forundersøgelser pågår. Der er gennemført 2 runder med brugerinddragelse, og den endelige arealdisponering er nu på plads.

Rådhusudvidelse
Bygningen er afleveret og ibrugtaget.

Udbedring af den udvendige solafskærmning blev opstartet juni 2019.

Rehabiliteringscenter
Skema C er under udarbejdelse - afventer endeligt byggeregnskab.
Forslag til Kunstprojekt godkendt, og i samarbejde med den udvalgte kunstner, KØS og Rehabiliteringscentret fortsættes det videre arbejde. Kunstudsmykning planlægges indviet primo 2020.

32 plejeboliger Køge Nord
Forslag til Skema C er udarbejdet, og ekstern revision er rekvireret.

Dagtilbudskapacitet - tre anlægsprojekter - Basen, Tumlehuset og Alkereden
Projekterne i Alkereden og Tumlehuset er færdige. Basen er der travlt med. Vi bliver færdig med bygningen medio oktober. Legepladsprojektet er på plads, og vi går i gang medio oktober. Vi forventer ikke, at hele legepladsen står færdig til 1. november 2019

Ombygning af Stensbjergvej
Entreprenøren fortsætter mangeludbedring, og rabatarealer er gensået ultimo august, idet den varme, tørre sommer 2018 har medført, at den krævede græsblanding ikke kom i god groning. Hospitalsbyggeriet ønsker fortsat, at håndværkerbiler u. 3.500 kg. får adgang til/fra p-anlæg på hospitalsgrunden via Pærehavekrydset - og pt. foregår udarbejdelse af program for trafikafviklingen i den midlertidige situation hos de rådgivere og leverandører, som har stået for opstilling af det nye signalanlæg. Hospitalsbyggeriet har pt ikke oplyst termin for, hvornår i efteråret man ønsker adgang via Pærehavekrydset.      

Køge Nord - Parkér og Rejs
Stationen er i drift og anvendes hver dag af mange rejsende. 

Entreprenøren har afsluttet de udskudte arbejder på østsiden ved Snogebækstien som følge af Banedanmarks forsinkelse.  Banedanmark har opsat stillads i området for at færdiggøre stationsbroens beklædning. Banedanmarks entreprenør arbejder på at færdiggøre Kirstinedalsstien mod Egedesvej som fortsat er spærret ved stiens underføring ved S banen. Stien forventes åbnet ultimo oktober måned. 

Entreprenøren arbejder på mangeludbedring af de sidste mangler på Parker og Rejs

Der udestår noget vejbelysning på P-arealer som følge af forsinkelse fra lampeproducenten.  Videoovervågning af området og parkeringshenvisningssystem er opsat. Der arbejdes på at idriftsætte systemerne. Beplantningsarbejder på arealerne er udsat til ultimo oktober måned.

Banedanmark afslutter oprensning af oliespild i området mellem P-pladser og motorvej - Miljøafdelingen er inddraget. 

Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen
Møder med arbejdsgruppen pågår. Der drøftes bl.a. referencepriser og kvalitetskrav til støjskærmen.

Kunstgræsbane i Bjæverskov og Ejby
I Bjæverskov er anlægsarbejdet begyndt, og maskinerne flytter jord. Der er etableret vandtæt membran og udlagt grus.

Arbejdet med udarbejdelse af udbudsmaterialet og indhentning af myndighedstilladelser for banen i Ejby pågår. Der er indsendt myndighedsprojekt, der afventer godkendelse inden, der afholdes udbud. Sidst i juli har der været afholdt projektmøde med Ejby IF, hvor bl.a. tidsplan er gennemgået, ligesom ønsker fra Ejby IF er indarbejdet i projektet.

Busbro over Lille Syd-banen
Der er indgået kontrakt med Entr. MJ Eriksson, som afgav billigste tilbud på hovedentreprisen. Anlægsarbejdet er igangsat og forventes afsluttet ultimo maj 2020. I forbindelse med etablering af broen er der i samarbejde med Banedanmark aftalt sporspærringer på Lille Sydbanen i weekenden uge 46 -47, hvor brokonstruktionen lægges over Lille Sydbanen. 

Cykelsti Ejby imod Køge
Anlægsarbejdet er godt i gang. Udgravning samt udførelse af grusopbygning på 2/3 del af cykelstien er udført. Støttemurene under jernbanebro og motorvejsbro er snart færdige, og udførelse af afvanding og forsinkelsesbassiner er netop opstartet. Trods megen regn i september forventes cykelstien klar til brug ultimo december 2019.

Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


128.   Budgetanalyse 2020 - Ejendomme


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at 

 1. de i sagsfremstillingen nævnte punkter 1 - 5, vedrørende ændringer af Køge Kommunes ejendomsportefølje godkendes,
 2. punkt 6 overgives til afgørelse i Børneudvalget.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Ejendomsudvalget besluttede den 06. juni 2019 at sende forslag til ændringer i Køge Kommunes ejendomsportefølje i høring hos de berørte fagudvalg samt Økonomiudvalget.

Nedenfor gennemgås de enkelte forslag til ændringer af kommunens ejendomsportefølje. Forslagene medfører, at flere funktioner understøttes bedre på færre kvadratmeter end før. Forslagene indeholder anbefaling af salg af fire ejendomme, hvorved behovet for genopretning reduceres med samlet 5,415 mio. kr. over de næste 10 år.

 1. Behovet for midlertidige flygtningeboliger er faldende, og derfor foreslås boligerne på Lidemarksvej i Bjæverskov ikke længere anvendt til dette formål. I stedet etableres et mindre antal midlertidige boliger på Blegdammen 29 og Ellemarksvej 1, som dermed ikke længere kan anvendes af Arbejdsskadeforeningen og til hjemmevejlederteam m.v.
 2. Ungecentret flytter til Ølbycentret som led i den nye kommunale ungeindsats, og derved frigøres de nuværende faciliteter på Boholtevej til andet formål. Ejendommen foreslås anvendt til en samling af støtte og behandlingstilbud til misbrugere fra henholdsvis Egøjevej og Toldbodvej. Dette muliggør, at ejendommen på Egøjevej kan sælges, og lejemålet på Toldbodvej kan opsiges.
 3. Borup tidligere plejecenter kan ombygges/renoveres, så det muliggøres, at Social- og Arbejdsmarkedudvalget kan hjemtage borgere, der i dag er visiteret til tilbud uden for kommunen.
 4. Ejendommen Quistgaardsvej 16 foreslås solgt, da der gennem de sidste mange måneder ikke har vist sig behov for at opretholde bygningen til brug for foreninger.
 5. Ejendommene Lidemarksvej 108-110, der i dag huser såvel midlertidige flygtningeboliger som medborgerhus, foreslås solgt til privat boligformål.
 6. Driftsaftalen med det selvejende dagtilbud Sct. Georgsgården foreslås ophævet, og tilskuddet til ejendomsdrift bortfalder.

Se Bilag 1 for detaljeret gennemgang af forslag.

Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder videre med yderligere optimeringer af ejendomsporteføljen den kommende tid. Der er desuden udarbejdet en række muligheder for optimering indenfor dagtilbuds- og skoleområdet, som indgår i det videre arbejde med kapacitetstilpasning indenfor dette område. 

De foreslåede ændringer af ejendomsudnyttelse i Køge Kommune forventes at give en besparelse på ejendomsdrift på 875.000 kr. årligt, som indgår i Teknik- og Ejendomsudvalgets budget for 2020 og frem.

De foreslåede ændringer indeholder anbefaling af salg af ejendommene Egøjevej 34, Lidemarksvej 108-110 og Quistgårdsvej 16.

Forslagene er af tværgående karaktér, og det har været vigtigt at kigge på forslag, der kommer Køge Kommunes samlede økonomi og opgavevaretagelse til gode. En del af implementeringsomkostningerne indeholder derfor omkostninger til indretning af dele af Borup Plejecenter, således at Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetanalyse om hjemtagning af borgere i botilbud (Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13. maj 2019) understøttes.

Høring

Forslagene har været i høring hos de respektive fagudvalg og har været i høring hos tre  berørte, eksterne parter, som anbefalet af fagudvalgene. Det drejer sig om Sct. Georgsgården v. bestyrelsen, Arbejdsskadeforeningen og foreningen Bjæverskov og omegns Medborgerhus.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Børneudvalget bakker op om forslagene, mens Kultur- og Idrætsudvalget "tilkendegiver, at en tilstrækkelig del af provenuet fra salg af Lidemarksvej 108 - 110 bør reserveres til mellembygningen ved hallerne, hvor Bjæverskov Medborgerhus ønskes genhuset." Høringssvar fra fagudvalg er vedlagt som bilag 3.

I deres høringssvar angiver Arbejdsskadeforeningen, at deres medlemmer er en sårbar gruppe, der er afhængige af faste rammer. Foreningen anmoder om, at fraflytning fra Blegdammen 29 udskydes til tidligst 1. juni 2020, således at der er tid til planlægningen af sæson 2020/2021. Forvaltningen vil tilstræbe at imødekomme det ønske og er i dialog med Arbejdsskadeforeningen om tidsplan og alternative lokaler. Høringssvaret er vedlagt som bilag 4.

I deres høringssvar angiver foreningen Bjæverskov og Omegns Medborgerhus "dyb beklagelse, såfremt planen føres ud i livet." Foreningen angiver desuden, at de skitserede forslag om at benytte Skovboskolen er udelukket, da foreningens aktiviteter ikke kan rummes der. Forvaltningen gør opmærksom på, at det ikke er foreningen Bjæverskov og Omegns Medborgerhus, der forventes at kunne rummes på Skovboskolen, men de folkeoplysende foreningers aktiviteter, der i dag finder sted i Medborgerhuset. Høringssvaret er vedlagt som bilag 5.

I deres høringssvar ønsker bestyrelsen for Sct. Georgsgården, at Teknik- og Ejendomsudvalget vælger at tage Sct. Georgsgårdens nuværende benyttede bygninger ud af deres spareforslag. Høringssvaret er vedlagt som bilag 6, og i bilag 7 findes øvrige høringssvar fra bl.a forældre til børn i dagtilbuddet og personale. Jf. Delegationsplanen har Børneudvalget kompetencen til indgåelse og opsigelse af driftsoverenskomster med selvejende dagtilbud. Forvaltningen anbefaler, at forslag 6 om opsigelse og lukning af Sct. Georgsgården i Borup overgår til beslutning i Børneudvalget.

Forslagene 2 og 3 har været drøftet i de relevante dele af MED-organisationen. Se bilag 8 for udtalelse fra FMU.

Økonomi

De foreslåede ændringer kræver ombygninger og flytteomkostninger for ca. 8 mio. kr., som der kan tages stilling til i forbindelse med vedtagelsen af anlægsplanen for 2020. Indtægter fra salg af de 4 ejendomme forventes at udgøre et væsentligt større beløb end de 8 mio. kr.

Udgiften til en eventuel mellembygning ved Skovbohallerne er ved at blive beregnet.

Bilag 2 gennemgår forslagenes økonomiske konsekvenser.

Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


129.   Controllerfunktion - status 2018


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager nærværende status for 2018 for controllerfunktionen til efterretning.

Baggrund og vurdering

I forbindelse med beslutning i 2014 om løft af kvalitets- og serviceniveauet indenfor det tidligere Ejendoms- og Driftsudvalgs ansvarsområde (nu Teknik- og Ejendomsudvalget), blev det besluttet at oprette en ”controllerfunktion”. Formålet er at optimere tilsynsarbejdet i kommunen og samtidig at øge synligheden af tilsynsarbejdet i bybilledet og i kontakten med borgere og andre interessenter. Herudover skal funktionen sikre overholdelse af gældende regler og bestemmelser, herunder sikkerhedskrav i bred forstand og opfyldelse af miljøkrav.

Funktionen startede sit virke i slutningen af 2014. Nærværende rapport dækker aktiviteter i kalenderåret 2018.

1. Gravetilladelser:

 • Der er i perioden 1. januar – 31. december 2018 søgt 985 gravetilladelser. 1.032 sager er meldt færdige og 373 er endelig færdigmeldt. 
 • Langt de fleste gravetilladelser vedrører spidshuller (huller på 1 x 1 m). Statistisk set kasseres 10 % af alle disse sager. Minimumspris for et spidshul er 10.000 kr. For oversigtens skyld er alle kasserede sager sat til en værdi på 10.000 kr. Det vil sige, de forventede besparelser er konservativt sat.

2. Herudover løses følgende opgaver:

 • Der er modtaget og gennemført 1.278 anmodninger om tilsyn af træer, veje, forsikringssager, miljøsager m.m. i kommunen. Anmodningerne er dels kommet fra borgere og dels internt i forvaltningen. Samtlige sager er afsluttede, og der er givet tilbagemelding til anmelderne. Disse tilsyn har medført indirekte besparelser, som er prissat til 725,904 kr.
 • Heraf er der foretaget 144 tilsyn med påbud på hække og hegn. Alle sager er afsluttet gennem dialog.
 • Der udføres tilsyn med parker og anlæg. Arbejder indenfor aftaler kontrolleres. F.eks. udføres tilsyn med Køge Kysts anlægsarbejder.
 • På foranledning af Miljøafdelingen i forvaltningen er der foretaget stikprøver på overholdelse af regler om starttidspunkt i forhold til støjende og lugtende arbejder. Det drejer sig om arbejder på Køge Kyst, Banedanmark samt private firmaer.
 • På baggrund af liste over anlægsarbejder udarbejdet af forvaltningen fremsendes der en gang om måneden rapport om tilsyn på anlægsarbejder.
Økonomi

Der er bevilget 1 mio. kr. til funktionen. Dette beløb dækker omkostninger for to tilsynsførende samt hertil relaterede omkostninger.

Samlet nettobesparelse i 2018 udgør 2.495.907 kr.

Til sammenligning udgjorde besparelsen i:

2015: 1,745 mio. kr.

2016: 3,311 mio.kr.

2017: 4.366.700 kr.

2018: 2.495.907 kr.

Samlet besparelse siden funktion blev oprettet udgør således 11.918.607 kr.

Beslutning
Godkendt.

Til toppen


130.   Orientering fra formanden


Indstilling
 • Møde afholdt med repræsentanter fra Karlemoseparken vedr. færdsel,
 • Møde afholdt med Køge Handel,
 • Møde afholdt med repræsentanter for Bydelsforeningen Sdr. Havn,
 • Overtagelse af infrastruktur fra Køge Kyst,
 • Høringssvar fra Stevns Kommune vedr. Vejdirektoratets VVM-redegørelse om Stevnsvejen er vedlagt.
Beslutning
 • Svar vedr. cykelforhold ved Køge Idrætspark,
 • Møde afholdt med Skovbohallen om mellembygning.
Bilag

Til toppen


131.   Orientering fra forvaltningen


Indstilling
 • Møde om lokaltog med Regionen,
 • Udbedring af gulv ved Ellebækskolen i Gørslev.
Beslutning
 • Trafiktællinger igangsættes som ønsket af Landsbyforum.

Til toppen


132.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


133.   Køgehallerne (Lukket punkt)Til toppen


134.   Udbud (Lukket punkt)Til toppen


135.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 10.10.19