Referat af møde i Teknik- og Ejendomsudvalget

Den 03.12.2020 kl. 16:30 i ETK, Høgevej 9, 4600 Køge


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Torben Haack, (F)


218.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


219.   Anlægsregnskaber 2020 - 2. halvår


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at nedenstående anlægsregnskaber godkendes.
Baggrund og vurdering

Der aflægges anlægsregnskab for anlægsprojekter på infrastrukturområdet og for kommunens ejendomme. Budgetterne er stort set overholdt for anlægsprojekterne. Samlet set er anlægsbevillingerne til de 5 anlægsregnskaber på 107,8 mio. kr., forbruget på 102,4 mio. kr. og mindreforbruget på -3,3 mio. kr.

Infrastruktur:

Følgende anlægsregnskaber aflægges i henhold til kommunalbestyrelsens beslutninger, jf. bilag.

Anlægsprojekt

Anlægsbevilling

Bevilling/

Rådigheds-beløb

Forbrug

Merforbrug(+) eller mindreforbrug (-)

Trafik og Miljøplan 2015

5.100.000

5.100.000

5.064.948

-35.052

Vemmedrup ramper

18.189.000

18.189.000

14.976.822

-3.212.178

I alt

23.289.000

23.289.000

20.041.770

-3.247.230


Kommunens ejendomme:

Følgende anlægsregnskaber aflægges i henhold til kommunalbestyrelsens beslutninger, jf. bilag.

Anlægsprojekt

Anlægsbevilling

Bevilling/

Rådigheds-beløb

Forbrug

Merforbrug(+) eller mindreforbrug (-)

Renovering af teaterbygningen

2.000.000

2.000.000

1.999.698

-302

Rådhus - samlet adm.

71.891.000

69.705.000

69.701.460

-3.540

Fremtidens rådhus

10.665.000

10.665.000

10.661.561

-3.439

I alt

84.556.000

82.370.000

82.362.719

-7.281

Økonomisk Afdeling har påtegnet anlægsregnskaberne, som gennemgås i vedhæftede bilag.

Økonomi
Se bilag.
Beslutning
Taget af dagsordenen.
Bilag

Til toppen


220.   Trafiksikkerhedsprojekter 2021 - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd godkender, at

 1. der gives en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter i 2021,
 2. anlægsbevillingen fordeles med 750.000 kr. til udførelse af cykelsti over motorvejsbroen på Ølbyvej, 150.000 kr. til skiltning med forbud mod gennemkørsel for tunge køretøjer ved Baunebjergvej, Harekærvej, Dalkærgårdsvej, Bakkeledet og Salbyvej ved indkørsel til Ejby og 2,1 mio. kr. til udførelse af øvrige trafiksikkerhedsprojekter fra den politisk vedtagne prioriteringsliste.
Baggrund og vurdering

I Budget 2021 er afsat et rådighedsbeløb under TEU 24 Trafiksikkerhed på 3 mio. kr., som dermed deles i 750.000 kr. til cykelsti over motorvejsbroen på Ølbyvej, 150.000 kr. til skiltning med forbud mod tung trafik og 2,1 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter fra prioriteringslisten.

På Teknik- og Ejendomsudvalgets møde den 12. november 2020 blev det besluttet at arbejde videre med en dobbeltrettet cykelsti over motorvejsbroen på Ølbyvej. Strækningen over motorvejsbroen ligger i forlængelse af det tidligere vedtagne cykelstiprojekt langs Ølbyvej. Det blev ligeledes besluttet at afsætte 750.000 kr. fra Trafiksikkerhed 2021 til dette arbejde.

Ved samme møde blev det besluttet at afsætte ca. 150.000 kr. til skiltning med forbud mod gennem-kørende tung trafik ved Baunebjergvej, Harekærvej, Dalkærgårdsvej, Bakkeledet og Salbyvej ved indkørsel til Ejby.

Den prioriteringsmodel, der bruges til udvælgelse af trafiksikkerhedsprojekter, blev revideret og godkendt på udvalgets møde i august 2020. Teknik- og Miljøforvaltningen vil opdatere modellen med de senest indkomne ønsker og fremlægge den med forslag til udvælgelse af projekter i starten af 2021.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 3 mio. kr., som frigiver det afsatte rådighedsbeløb i budget 2021 til trafiksikkerhedsprojekter (TEU 24). Anlægsbevillingen har derfor ikke effekt på den beregnede kassebeholdning.

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.
Beslutning

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2: Godkendt.


Til toppen


221.   Status på bustrafikken - passagerudvikling som følge af COVID19


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at orientering om status på passagerudviklingen i bustrafikken tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Udviklingen i COVID19 har haft stor indflydelse på brugen af kollektiv trafik i 2020. I tabellen er passagertallet opgjort for den enkelte buslinje, summeret for perioden januar til september 2020. Tallene omfatter dermed ikke oktober, november og december måned.  

Passagertallene er opdelt på henholdsvis interne og tværkommunale buslinjer.

Figur 1 – Passagertal (Sum af perioden januar-september) for 2019, 2020 og budget 2020 på linjeniveau.

Som det fremgår af tallene, så ligger passagertallene for 2020 ca. 30-34% under niveauet for 2019 og budgetforventningerne for 2020.

Grundet færre udenlandsrejser og færre restriktioner i sommermånederne, har pasagertallet været oppe og nærme sig ”normale” standarder (Indeks 100).

Siden efterårsferien kan det dog ses, at især  de sidste uges stigende antal smittede har kostet passagerer i forhold til det forventede i budgettet. Det svarer til de hidtidige erfaringer med udviklingen. (Se nedenstående graf).

Figur 2 - Passagerudvikling ift. budget pr. uge (Grøn linje = referenceperiode november/december 2019)

 

Økonomi

Der forventes ingen økonomiske konsekvenser.

Aftalen fra 17. juni 2020 mellem regeringen, KL og Danske Regioner sikrer, at trafikselskaberne får dækket den samlede corona-regning for hele 2020. Konkret betyder aftalen, at staten kompenserer trafikselskaberne for de samlede COVID-19-merudgifter i forhold til trafikselskabernes budgetter for 2020. Kompensationen gælder dermed både de mistede passagerindtægter samt merudgifter f.eks. til ekstra rengøring i bus og banedriften. Som en del af kompensationsaftalen mellem KL, Danske Regioner og staten skal kommuner og regioner dog samtidig modregnes for mindreforbruget/besparelser på flextrafikken.

Indtil nu har der været bestilt ekstrakørsel til kommunens skoler for ca. 150.000 kr. Disse forventes dog dækket af staten.

Den endelige opgørelse fremlægges i forbindelse med Movias regnskab til februar 2021.

For 2021 er der foreløbig lavet en aftale mellem parterne om at fortsætte støtten med en ramme på op til 362 mio. kr.

Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


222.   Ny vejforbindelse mellem Ørningevej og Ryeskovvej - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. der godkendes en anlægsbevilling på i alt 23,0 mio. kr. til Omfartsvej ved Borup, etape 5,
 2. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt på anlæg af vejforbindelse mellem Ørningevej og Ryeskovvej, hvis entreprenørtilbud ligger indenfor gældende rammer og budget.
Baggrund og vurdering

I Køge Kommunes budget er afsat rådighedsbeløb til omfartsvejen øst om Borups 5. etape fra Ørningevej til Ryeskovvej på i alt 23,0 mio. kr. i Budget 2021, TEU 22, fordelt med 7,0 mio. kr. i 2021, 8,0 mio. kr. i 2022 og 8,0. mio. kr. i 2023.

Omfartsvejens etape 5 er strækningen fra Ørningevej til Ryeskovvej, som skal anlægges på tværs af kuperet ådal med beskyttet vandløb og fredsskov, og hvor jordbundsforhold forventes at nødvendiggøre  særlige funderingstiltag.

I Teknik- og Miljøforvaltningen pågår udarbejdelse af dispositionsforslag for omfartsvejens etape 4 og 5. Dispositionsforslaget vil efterfølgende primo 2021 danne baggrund for detailprojektering, arealerhvervelse og entreprenørudbud.

Kortudsnit baseret på det af Roskilde Amt udarbejdede skitseforslag for omfartsvejen er bilagt.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 23 mio. kr., som frigiver det afsatte rådighedsbeløb på i alt 23 mio. kr. i budget 2021-2024 fordelt med 7 mio. kr. i 2021, 8 mio. kr. i 2022 og 8 mio. kr. i 2023 (TEU 22). Anlægsbevillingen har derfor ikke effekt på den beregnede kassebeholdning.

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Kommunikation
I forbindelse med udarbejdelse af dispositionsforslaget sker borgerinddragelse antagelig i form af virtuelt borgermøde. 
Beslutning

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2: Godkendt.

Udvalget besluttede, at der skal være  digital borgermøde snarest muligt.

Bilag

Til toppen


223.   Byggemodning i Køge nord - orientering


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik - og Ejendomsudvalget, at orientering om status for byggemodning af byudviklingsområdet ved Køge Nord Station tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

I forbindelse med byggemodning af det nye byudviklingsområde i Køge Nord kan Teknik- og Miljøforvaltningen orientere om, at Miljøstyrelsen har givet tilladelse til vejens linjeføring gennem fredskoven.

De arkæologiske undersøgelser foregår nu og frem til sommeren 2021.

Herefter vil arkæologerne frigive dele af området, hvorefter udbygning kan påbegyndes fra midlertidige køreveje, der anlægges i området.

Hele bydelen indrettes til at kunne håndtere ekstremregn i henhold til retningslinjerne i spildevandsplanen ved anlæg af to store forsinkelsesbassiner, der optager og forsinker regnvandet fra området, inden det ledes videre til kloaksystemet og recipient. Der placeres et forsinkelsesbassin i henholdsvis den nordlige - og sydlige del af området.   

Der er nu udarbejdet et skitseprojekt for områdets gennemgående vejforbindelse, der er i tråd med masterplanen. Boligvejen får et snoet forløb gennem bydelen og vil fungere som skybrudskorridor på den nordlige strækning, idet der etableres en rabat i selve vejen, der kan optage skybrudsregn fra vejen og nærliggende befæstede arealer. Rabatten tilplantes med træer og anden beplantning, så hele den nordlige vejstrækning fremstår med et grønt præg, jf. kortbilag 1 og 2.

Mod syd, omkring Ølsemagle Kirke, er der så snævre pladsforhold, at det ikke er muligt at etablere en rabat i vejen. Skybrudsregnen fra den sydlige vejstrækning ledes derfor ved hjælp af rør til det sydlige forsinkelsesbassin. 

Vejen opbygges med fortov og cykelsti i begge vejsider gennem hele bydelen. 

Efter dette skitseprojekt indledes detailprojekteringen af både afvandingssystem og vejforløb. Der forventes et færdigt detailprojekt primo/medio 2021.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


224.   Status på anlægssager - december 2020


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om status på anlægssager til efterretning.
Baggrund og vurdering

Nedenstående orientering skal generelt set tages med forbehold for de følger, der kan eller vil være i forhold til COVID19-virussen.

Køge Idrætspark
Forstærkningsprojekt på Hal 3 pågår ved blotlægning af de berørte konstruktionsdele, så injicering af forplader og boltehuller kan udføres, herunder diverse forstærkninger af enkelte fodpladesamlinger og supplerende ankre til fastgørelse i fundamentet. Der arbejdes efter at opnå ibrugtagningstilladelse i indeværende år. 
Beregninger på foyer pågår, og afledte arbejder følger derefter.
Uvildig undersøgelse som syn og skøn planlægges til snarlig igangsætning.
Aktivitetsplan er udarbejdet og opdateres løbende.

Bygning 1 afleveres den 25. november 2020 med efterfølgende ibrugtagning.
Fraflytning af pavilloner og fraflytning af nuværende klubhus afsluttes i år. 
Detailprojektering af forplads til bygning 1 pågår - forventet udbud januar 2021.

Ny Føllehavegård
Projekteringen forløber planmæssigt med udarbejdelse af myndighedsprojekt.
Den planlagte workshop 4 med følgegruppen er udsat grundet COVID19.
Skema B er forelagt Økonomiudvalget og Byrådet i november måned 2020. Kontrakt for fase 2 er under indgåelse med totalentreprenøren.

Renovering af Vemmedrupskolen
Nu er entreprisen kommet rigtigt i gang, og byggepladsen er færdigetableret.
Nedrivningsarbejderne pågår. Opsætning af overdækning af bygning 130 er færdig, og skimmelrenovering er i gang.

Rehabiliteringscenter
Skema C pågår.
Kunstprojektet er afsluttet. Planlagt indvielse med fernisering er udskudt grundet COVID19. Nærmere følger.

32 plejeboliger Køge Nord
Byggeregnskab og forslag til Skema C er udarbejdet og afventer ekstern revision.

Ombygning af Parkvej til dagtilbud
Udenoms-arealer:
Anlægsarbejder pågår i nr. 120 og nr. 122.
Vandrende er sat. Underlag for terrasser og belægningssten udføres til snarlig etablering.

Ombygning:
Genopbygning pågår fortsat.

Dagtilbud ved Ravnsborghallen
Der er givet anlægsbevilling til ny daginstitution på Byrådsmødet den 25. august 2020. Lokalplanen har været på Klima- og Planudvalget den 8. oktober 2020 og på Økonomiudvalget den 20. oktober 2020. Materialet for ny lokalplan er udsendt i nabohøring i anden runde. 

Der tegnes pt. på mulige løsningsforslag for placering af daginstitution.

Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen
Der har været afholdt møde med arbejdsgruppen i september. Afklaring vedr. kvalitet og pris på støjhegn pågår. Arbejdsgruppens tilbagemelding afventes.

Borup Omfartsvej, vej- og stianlæg v/ Møllebankerne II og III
Anlægsarbejderne har pågået som planlagt. Der er afleveringsforretning af vej- og stianlæget på fredag den 27. november 2020. Vej- og stianlægget forventes ibrugtaget primo december 2020.  

Trafiksikkerhedsprojekter

Møllevej og Ølbyvej
Der er bestilt fartvisere til Møllevej og Ølbyvej, som forventes opsat senest i uge 50. Forvaltningen er desuden i gang med at få udarbejdet signalprojekter til optimering af flere signalanlæg på Københavnsvej-Ringvejen.

Byudviklingsområdet i Køge Nord

Kommunen har modtaget 
Der forelægger nu et dispositionsforslag, der fremlægges for Teknik og Ejendomsudvalget. Den primære boligvej udformes i tråd med masterplanen, med et snoet udtryk, der motiverer til langsom kørsel. Området skybrudssikres i henhold til spildevandsplanen ved hjælp af forsinkelsesbassiner og et regnbed, der placeres langs den nordlige vejstrækning.

Der har været fokus på, at de tekniske anlæg (vejen og forsinkelsesbassinerne) fremstår med et grønt udtryk, der kan integreres i området som helhed. Beplantningen er derfor tilrettelagt i regnbedet langs vejen og omkring forsinkelsesbassinerne.

Økonomi
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


225.   Kapelvej, Ll. Skensved - nedlæggelse af vejareal


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at der i forbindelse med realisering af Lokalplan 1084 for STC III godkendes, at

 1. offentlig vej nedlægges og arealoverføres til erhvervsgrund,

 2. endelig beslutningskompetence om nedlæggelse af vejareal delegeres til forvaltningen, hvis der ikke kommer væsentlige indsigelser i høringsperioden.  

Baggrund og vurdering

For at muliggøre udvikling af Skandinavisk Transportcenter III i overensstemmelse med Lokalplan 1084, forudsættes det at nedlægge en del af det offentlige vejareal på Kapelvej. Vejen har været lukket for gennemkørsel siden 2016.

Ifølge delegationsplanen har Teknik- og Ejendomsudvalget beslutningskompetencen i sager omkring nedlæggelse af offentligt vejareal jf. §15 i Lov om offentlige veje samt arealets fremtidige status jf. §124. Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at arealet udgår som færdselsareal, idet vejarealet ikke er eneste adgangsvej for de tilgrænsende ejendomme.

De eksisterende vejarealer, som ønskes nedlagt, fremgår af vedhæftede bilag. Arealet vil herefter blive arealoverført til matr.nr. 4a Ll. Skensved By, Højelse, som forudsat i Lokalplan 1084. Arealet er solgt til erhvervsbebyggelse.

Den påtænkte beslutning annonceres på kommunens hjemmeside med oplysning om frist på 8 uger til at fremsætte krav om, at vejarealet skal opretholdes som vej. Der er ingen grundejere, udover Køge Kommune, som er direkte berørt af nedlæggelsen. Hvis forvaltningen ikke modtager væsentlige indsigelser i høringsperioden, ønskes endelig beslutning om nedlæggelse af vejareal delegeret til forvaltningen. Processen igangsættes snarest efter beslutning.

De tilbageværende offentlige vejarealer under Kapelvej skal betjene de eksisterende tilgrænsende ejendomme og indgår i det regionale stinet.

Økonomi
Teknik- og Miljøforvaltningen afholder omkostningerne til nedlæggelse af vejarealet med ca. 10.000 kr., mens køber af erhvervsgrunden afholder omkostningerne til matrikulær berigtigelse.
Kommunikation
Den påtænkte afgørelse annonceres på hjemmesiden og ledningsejere kontaktes.
Beslutning

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2: Godkendt.

Bilag

Til toppen


226.   Anmodning om brug af initiativret - Standsning og parkering


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget behandler anmodning med nedenstående indhold.Teknik- og Ejendomsudvalget 12-11-2020
Udsat.
Baggrund og vurdering

Søren D. Brask (V) har den 29. oktober 2020 ønsket at benytte sin initiativret til at fremsætte følgende sag i Teknik- og Ejendomsudvalget snarest muligt:

"I lyset af mange klager over parkeringsbøder i kommunen, primært udenfor Køge by på grund af uigennemskueligt og uhensigtsmæssigt regelsæt vedrørende standsning og parkering i Køge Kommune (bekendtgørelse for standsning og parkering i Køge Kommune af 2/1 2018), fremsætter Venstre ønske om at benytte initiativretten til, at der snarest muligt bliver sat gang i en revision samt gennemgang af reglerne for parkering på kommunens arealer og veje samt en overvejelse af, om hvorvidt det alle steder i kommunen er hensigtsmæssigt at fastholde forbud mod parkering på fortov og vejrabatter, da en eventuel tilladelse/ophævelse af regler kan forbedre trafiksikkerheden flere steder i kommunen."

Økonomi

Sagen har umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Et flertal i udvalget besluttede at arbejde videre med forslaget om at se på parkeringsregulativet i Køge Kommune.


Til toppen


227.   Orientering fra formanden


Beslutning
 • Formanden har afholdt møde med formanden for Landsbyforum vedrørende trafik, første fase. Formanden udarbejder brev til transportministeren i samarbejde med Landsbyforums styregruppe vedrørende ønske om øget kommunal indflydelse på trafiksikkerhed.
 • Formanden orienterede om møde med Køge Handel og Connect Køge i næste uge.
 • Formanden orienterede om KSK og rengøring.

 


Til toppen


228.   Orientering fra forvaltningen


Beslutning
 • Forvaltningen orienterede om, at der er bragt flere artikler i KTC-bladet  ”Teknik og Miljø” om ejendomsområdet herunder ejendomscentrets rolle i en sundhedskrise.
 • Forvaltningen orienterede om, at Køge Kommune medtages med to case-eksempler i et katalog over eksempler på gode indeklimaløsninger på skoler. Real Dania udgiver publikationen primo 2021.
 • Forvaltningen orienterede om bustider, dialog og borgerinddragelse.
 • Forvaltningen orienterede om gravearbejder og politianmeldelser. Forvaltningen har behov for hurtige politianmeldelser. Forvaltningen orienterer efterfølgende Teknik- og Ejendomsudvalget.
 • Forvaltningen orienterede om fortsat medlemskab af Ren Natur.
 • Forvaltningen kommer med redegørelse vedrørende ladestandere i det nye år.

 


Til toppen


229.   Eventuelt


Beslutning

Søren D. Brask (V) nævnte spørgsmålet om reduktion af råger.

Torben Haack (F) omtalte en saltsituation med for meget salt på vejen.


Til toppen


230.   Principbeslutning om ekspropriation (Lukket punkt)Til toppen


231.   Overnatning i kolonihaver (Lukket punkt)Til toppen


232.   Orientering om udbud af udeserveringsområder på Køge Torv (Lukket punkt)Til toppen


233.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen


234.   Underskriftsblad - TEU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 07.05.21